HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT nội bộ đối với NGHIỆP vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

130 13 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN BÁ THI TẾ H HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ N H ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG Ọ C KI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN ẠI H Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Ờ N G Đ Mã số: 31 01 10 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HÕA HUẾ, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu H U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Tác giả luận văn i Nguyễn Bá Thi LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Ế Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, H U Tiến sĩ Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, người TẾ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn N H Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Phòng ban Ngân hàng KI Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn Ọ C thành chương trình học trình thu thập liệu cho luận văn H Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp, đồng nghiệp góp ý giúp tơi G Đ ẠI trình thực luận văn TR Ư Ờ N Tác giả luận văn Nguyễn Bá Thi ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN BÁ THI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HÕA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Tại TT-Huế, hoạt động NHCSXH góp phần quan trọng việc thực U Ế chương trình quốc gia xố đói giảm nghèo, giải việc làm, nâng cao đời H sống cho nhân dân, cấp ủy, quyền địa phương, NHCSXH Việt Nam đánh TẾ giá cao Đến thời điểm tại, NHCSXH tỉnh TT-Huế thực 15 chương trình N H tín dụng ưu đãi với nguồn vốn lớn, quy mơ tín dụng ngày tăng Làm để KI vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo đối tượng sách khác Ọ C cách tốt vừa kịp thời phát tồn tại, điểm yếu nghiệp vụ tín dụng nhằm quản lý nguồn vốn chương trình tín dụng ưu đãi an toàn, hiệu quả, giảm H thiểu rủi ro vấn đề cấp thiết Xuất phát từ lý trên, đề tài: “Hoàn Đ ẠI thiện cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh G Thừa Thiên Huế” chọn làm luận văn thạc sĩ Ờ N Phƣơng pháp nghiên cứu Ư Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; xử TR lý phân tích số liệu; phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp phân tích so sánh nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH; Đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 Chỉ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế thời gian tới iii DANH MỤC VIẾT TẮT Giải thích BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban Giám đốc BGN : Ban giảm nghèo CBTD : Cán tín dụng CT-XH : Chính trị, xã hội HĐQT : Hội đồng quản trị HĐT : Hội đoàn thể KSNB : Kiểm soát nội NHCSXH : Ngân hàng Chính sách xã hội NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng Ờ H N G Đ ẠI TSĐB TW : Tài sản đảm bảo : Thừa Thiên Huế : Trung ương : Xuất lao động TR Ư XKLĐ U H TẾ N H KI Ọ C : Tiết kiệm vay vốn TK&VV TT-Huế Ế Viết tắt iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, hình x Ế PHẦN I MỞ ĐẦU H U Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu N H Phương pháp nghiên cứu KI Kết cấu luận văn .4 Ọ C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM ẠI SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG .5 Đ TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI .5 N G 1.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội cơng tác kiểm sốt nội Ờ ngân hàng TR Ư 1.1.1 Ngân hàng Chính sách xã hội 1.1.2 Cơng tác kiểm sốt nội 1.2 Cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội 11 1.2.1 Quan niệm cơng tác kiểm sốt nội hệ thống ngân hàng 11 1.2.2 Các quy định kiểm soát nội hệ thống ngân hàng 12 1.2.3 Tín dụng rủi ro tín dụng NHCSXH .18 1.2.4 Quy trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng .20 1.2.5 Nội dung công tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng 24 v 1.2.6 Các phương pháp thường sử dụng để kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng 31 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH 32 1.3 Kinh nghiệm kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh NHCSXH học rút NHCSXH tỉnh TT-Huế 33 1.3.1 Kinh nghiệm NHCSXH tỉnh Quảng Nam 33 1.3.2 Kinh nghiệm NHCSXH tỉnh Quảng Trị 35 1.3.3 Bài học rút NHCSXH tỉnh TT-Huế 36 Ế CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI H U NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH TẾ THỪA THIÊN HUẾ .39 2.1 Tổng quan Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh TT-Huế 39 N H 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 KI 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 42 Ọ C 2.1.3 Tình hình lao động 44 H 2.1.4 Kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh TT-Huế .46 ẠI 2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH Đ tỉnh TT-Huế .51 N G 2.2.1 Đánh giá thực trạng công tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng Ờ NHCSXH tỉnh TT-Huế .51 TR Ư 2.2.2 Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế 72 2.3 Đánh giá chung công tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế .81 2.3.1 Những kết đạt 81 2.3.2 Những tồn hạn chế .83 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 85 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 89 vi 3.1 Mục tiêu phát triển cơng tác tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế .89 3.1.1 Mục tiêu chung 89 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 90 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế .90 3.2.1 Giải pháp xây dựng mơi trường kiểm sốt tốt 90 3.2.2 Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện, đánh giá rủi ro hiệu 92 3.2.3 Giải pháp tăng cường hiệu hoạt động kiểm soát .93 3.2.4 Giải pháp đầu tư mở rộng hệ thống thông tin truyền thông .94 Ế 3.2.5 Giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra kiểm soát .95 H U 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV 96 TẾ 3.2.7 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 97 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98 N H Kết luận 98 KI Kiến nghị .98 Ọ C 2.1 Đối với Bộ ngành 98 H 2.2 Đối với NHCSXH Việt Nam .99 ẠI 2.3 Đối với UBND tỉnh TT-Huế 99 Đ 2.4 Đối với HĐT nhận ủy thác .100 N G TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Ờ PHỤ LỤC .103 TR Ư QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Tình hình lao động NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 .46 Bảng 2.3 Kết hoạt động NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 2.4 Doanh số cho vay NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.5 Doanh số thu nợ NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.6 Tình hình dư nợ NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 2.7 Tình hình nợ hạn NHCSXH TT-Huế giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 2.8 Lực lượng nhân lực Hội sở làm cơng tác kiểm sốt nội H U Ế Bảng 2.1 Quy mô cấu Ban quản lý Tổ TK&VV NHCSXH tỉnh TT- N H Bảng 2.9 TẾ NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 .56 Tình hình xây dựng kế hoạch kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng Ọ C Bảng 2.10 KI Huế giai đoạn 2015-2017 58 Tình hình nhận diện rủi ro tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế giai ẠI Bảng 2.11 H NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 .62 G Các sách, quy trình phương tiện phục vụ cơng tác kiểm sốt N Bảng 2.12 Đ đoạn 2015-2017 63 Ư Công tác thông tin truyền thơng kiểm sốt nội nghiệp vụ TR Bảng 2.13 Ờ NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 64 tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 66 Bảng 2.14 Tình hình kiểm tra kiểm sốt Tổ TK&VV NHCSXH tỉnh TTHuế giai đoạn 2015-2017 68 Bảng 2.15 Tình hình kiểm tra kiểm soát Tổ TK&VV theo địa bàn NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 .69 Bảng 2.16 Kết kiểm tra, kiểm soát khách hàng cho vay NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 69 Bảng 2.17 Kết kiểm tra, kiểm soát thu nợ NHCSXH tỉnh TT-Huế giai đoạn 2015-2017 70 viii Bảng 2.18 Kết kiểm tra kiểm soát thu hồi nợ hạn NHCSXH tỉnh TTHuế giai đoạn 2015-2017 71 Thông tin mẫu điều tra 72 Bảng 2.20 Tổng hợp đánh giá môi trường kiểm tra kiểm soát 73 Bảng 2.21 Tổng hợp đánh giá cán kiểm soát tín dụng 75 Bảng 2.22 Tổng hợp đánh giá hoạt động kiểm tra kiểm soát 77 Bảng 2.23 Tổng hợp đánh giá thông tin truyền thông .79 Bảng 2.24 Tổng hợp đánh giá công tác kiểm tra kiểm sốt nghiệp vụ tín dụng 80 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.19 ix Khuyến khích nhân viên sáng tạo Thường xuyên kiểm tra kiến thức cán định kỳ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 11 Phẩm chất đạo đức yếu tố coi trọng đánh giá, quy hoạch cán ngân hàng Ban giám đốc có thiết lập văn hóa kiểm soát làm cho nhân viên thấy rõ tầm quan trọng kiểm soát nội 12 Nhân viên hiểu vai trò q trình kiểm sốt nội III Hoạt động kiểm tra kiểm soát Các chốt kiểm sốt quy trình tín dụng hồn tồn đảm bảo nguyên tắc phân công, phân nhiệm, bất kiêm nhiệm, ủy quyền Các hoạt động tín dụng theo nguyên tắc hai tay Giữa cán tín dụng thực kiểm tra chéo Tuân thủ quy trình, thủ tục kiểm sốt Thực kiểm sốt việc truy cập phần mềm hoạt động hoạt động hàng ngày H TẾ N H KI Các văn hướng dẫn nghiệp vụ nêu cụ thể, chi tiết IV Thông tin truyền thông N G Nhà quản trị nhận tất phản hồi nhân viên, thơng tin bên ngồi Ờ Ọ C Cơ cấu kiểm soát thiết lập theo mức hoạt động diễn H thực phần hành nghiệp vụ ẠI Hạn chế quyền sử dụng user để kiểm soát việc đăng nhập Đ U Ế Ư Phần mềm theo dõi công văn, văn đảm bảo hỗ trợ nhân viên việc tìm kiếm văn TR Nhân viên nhận đầy đủ văn liên quan đến công việc thực Hệ thống thông tin báo cáo cập nhật kịp thời liệu Hệ thống thông tin báo cáo hỗ trợ nhiều cho việc kiểm tra kiểm toán nội Các mẫu biểu báo cáo xác, cung cấp đầy đủ thơng tin cho ban giám đốc kiểm sốt định Các liệu quản lý tập trung đảm bảo an toàn Dữ liệu lưu thường xuyên 105 Nhân viên chủ động khai thác số liệu để nắm rõ tình hình tín dụng V Kiểm tra kiểm sốt nghiệp vụ tín dụng Phòng kiểm tra kiểm sốt nội độc lập với ban giám đốc xuyên Các nhân viên khác có tham gia vào việc phát sai sót hệ thống U H Hệ thống kiểm soát nội cải tiến thường xuyên 5 5 5 Ế kiểm soát nội TẾ Ngân hàng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tất mặt hoạt động N H Phòng Giao dịch huyện Hội sở tỉnh năm 01 lần KI Đánh giá chung hiệu cơng tác kiểm sốt nội nghiệp Ọ C vụ tín dụng NHCSXH tỉnh TT-Huế? (đánh  vào ô lựa chọn) H  Rất tốt ẠI  Tốt  Đạt yêu cầu Đ Thực đánh giá chất lượng hệ thống kiểm toán nội thường G thủ tục kiểm soát đưa đề xuất cải tiến  Khơng đạt u cầu N Phòng kiểm tra kiểm soát thực nhiệm vụ đánh giá hiệu Ờ chứng theo yêu cầu  Yếu kém, có sai sót nghiêm trọng Ư Cán kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn cấp, trình độ nghiệp vụ, Ý kiến đề xuất để hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội nghiệp vụ TR tín dụng thời gian tới ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 106 Phụ lục Kết xử lý số liệu Gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 33 60,0 60,0 60,0 Nu 22 40,0 40,0 100,0 Total 55 100,0 100,0 Chuc vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 28 50,9 5,5 55 100,0 Can bo kiem soat 43,6 50,9 94,5 5,5 100,0 100,0 N H Total 43,6 Ế Can bo tin dung U 43,6 H 24 TẾ Valid Can bo quan ly KI Tham nien 5-15 31 >15 14 55 Cumulative Percent 18,2 18,2 56,4 56,4 74,5 25,5 25,5 100,0 100,0 100,0 Ư Ờ N G Đ Total Valid Percent 18,2 Ọ C 10 ẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT nội bộ đối với NGHIỆP vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT nội bộ đối với NGHIỆP vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn