Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tiền giang

95 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế DƯƠNG QUAN NHÃ KI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT Ọ C CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ư Ờ N G Đ ẠI H TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế DƯƠNG QUAN NHÃ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT N H CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC H Ọ C KI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư Ờ N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tiền Giang” công trình nghiên cứu tơi Số liệu trình bày luận văn trung thực, thu thập từ Kho bạc Nhà nước Tiền Giang TẾ H U Ế Tác giả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Dương Quan Nhã i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Q Thầy, Cơ trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy đánh giá luận văn; Xin chân thành cám ơn trường Đại học Tiền Giang, sở, ban, ngành, đơn vị mà đến xin số liệu khảo sát Đặc biệt Thầy PGS.TS Bùi Dũng Thể tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, sửa chửa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp U Ế Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, Tổ Chuyên gia, Anh, Chị H Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đóng góp ý kiến q báu cho luận văn TẾ giúp sưu tầm, thống kê đầy đủ số liệu, tài liệu phục vụ cho N H nghiên cứu này./ Học viên Đ ẠI H Ọ C KI Trân trọng ! TR Ư Ờ N G Dương Quan Nhã ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: DƯƠNG QUAN NHÃ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 310110 Niên khoá: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: Thầy PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu U Ế Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan tới đề tài để H đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN TẾ Tiền Giang, bảo đảm cho việc quản lý, sử dụng NSNN quy định, chế độ N H có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí tài sản cơng Để thực hố mục đích nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu luận KI văn đặt là: Ọ C - Đánh giá phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun H NSNN KBNN Tiền Giang giai đoạn 2015-2017 ẠI - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường Đ xuyên NSNN KBNN Tiền Giang G Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Ờ N Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, thống kê so Ư sánh ý kiến đánh giá đối tượng khảo sát thống kê theo câu hỏi TR Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hạn chế, bất cập kiểm soát chi thường xuyên NSNN nguyên nhân khách quan, chủ quan Qua đó, tác giả đề xuất mười nhóm giải pháp thiết thực nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Tiền Giang thời gian tới iii DANH MỤC VIẾT TẮT, KÝ HIỆU Ký hiệu Nguyên nghĩa HCSN Hành nghiệp CBCC Cán cơng chức HĐND Hội đồng Nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KTNN Kế toán nhà nước KT-XH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSĐP Ngân sách địa phương 10 NSNN Ngân sách nhà nước 11 NSTW Ngân sách Trung ương 12 QLNN Quản lý nhà nước 13 TABMIS 14 UBND Ọ C KI N H TẾ H U Ế STT H Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc TR Ư Ờ N G Đ ẠI Uỷ ban Nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC VIẾT TẮT, KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix PHẦN I MỞ ĐẦU .1 U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng phạm vi nghiên cứu N H Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn KI PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN H NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ẠI 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN Đ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chi thường xuyên NSNN G 1.1.2 Phân loại chi thường xuyên NSNN Ờ N 1.1.3 Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN Ư 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .9 TR 1.2.1 Yêu cầu cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN 1.2.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN .11 1.2.3 Quy trình kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN 13 1.2.4 Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN theo nội dung .14 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN 16 1.3 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 17 v 1.3.1 Nhân tố bên ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 17 1.3.2 Nhân tố bên ảnh hưởng đền kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 20 1.4 KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CỦA MỘT SỐ KBNN TỈNH 21 1.4.1 Kinh nghiệm KBNN Bến Tre 21 1.4.2 Kinh nghiệm KBNN Long An 23 U Ế 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho việc hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường H xuyên NSNN KBNN Tiền Giang .24 TẾ TÓM TẮT CHƯƠNG 25 N H CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2017 .26 KI 2.1 CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN CHI NSNN VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN Ọ C GIANG 26 H 2.1.1 Cơ quan liên quan đến chi NSNN 26 ẠI 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển KBNN Tiền Giang 28 Đ 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn KBNN Tiền Giang .28 G 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Tiền Giang 31 Ờ N 2.2.1 Quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang 33 Ư 2.2.2 Các phương pháp kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang 34 TR 2.2.3 Kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang giai đoạn 2015-2017 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN TIỀN GIANG 48 2.3.1 Thông tin đối tượng khảo sát 48 2.3.2 Kết khảo sát .50 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TIỀN GIANG .58 vi 2.4.1 Những kết đạt kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang .58 2.4.2 Hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang 60 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT 64 CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG 64 U Ế 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI H THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG .64 TẾ 3.1.1 Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 64 N H 3.1.2 Mục tiêu cụ thể KBNN đến năm 2020 .66 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN KI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020 .67 Ọ C 3.2.1 Hoàn thiện chế sách, quy trình nghiệp vụ kiếm sốt chi thường H xuyên NSNN qua KBNN cụ thể: 67 ẠI 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát chi thường xuyên Đ NSNN qua KBNN 68 G 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG Ờ N XUYÊN NSNN QUA KBNN TIỀN GIANG 68 Ư 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy định kiểm soát chi thường xuyên NSNN TR qua KBNN .68 3.3.2 Từng bước thực kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo kết đầu ra69 3.3.3 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán kiểm soát chi KBNN Tiền Giang 70 3.3.4 Nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN đơn vị sử dụng ngân sách 71 3.3.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tra KBNN 71 vii 3.3.6 Tăng cường phối hợp quan Tài chính, KBNN đơn vị sử dụng NSNN 72 3.3.7 Hiện đại hóa cơng nghệ cải cách thủ tục hành lĩnh vực KBNN 72 3.3.8 Tăng cường hồn thiện quy định kiểm sốt chi tiền mặt 73 3.3.9 Hoàn thiện kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước .74 3.3.10 Nâng cao trách nhiệm quyền hạn kiểm sốt chi KBNN 74 TĨM TẮT CHƯƠNG 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ .76 U Ế KẾT LUẬN 76 H KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG TẾ XUYÊN NSNN TẠI KBNN TIỀN GIANG 76 N H 2.1 Kiến nghị với KBNN Việt Nam 76 2.2 Kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang 77 KI 2.3 Kiến nghị với sở Tài Tiền Giang .77 Ọ C TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 H QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ẠI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN G BẢN GIẢI TRÌNH Đ NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 TR Ư Ờ N XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii - Thực phân cấp mạnh cho thủ trưởng đơn vị dự toán cấp tỉnh UBND cấp huyện, thành phố, thị xã định mức độ, số tiền, phạm vi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu - Đề xuất bỏ bảng kê chứng từ toán dùng trường hợp kiểm soát toán khoản chi 20 triệu Các khoản chi 20 triệu theo quy định trách nhiệm thuộc đơn vị sử dụng ngân sách Nếu cần làm rõ thêm thơng tin khoản chi thể phần nội dung giấy rút kinh phí (hố đơn số ngày tháng năm) U Ế 3.3.2 Từng bước thực kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo kết H đầu TẾ Kiểm soát chi thường xuyên NSNN (kiểm soát đầu vào) thực N H theo dự toán chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định, có động lực để đơn vị chi tiêu sử dụng NSNN cách có hiệu KI Trong chế kiểm soát chi theo kết đầu ràng buộc chế Ọ C độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thay tiêu chuẩn đánh giá hiệu H chất lượng “đầu ra” Do đó, khắc phục hạn chế chế kiểm ẠI soát chi nay, đồng thời giúp tăng cường tính chủ động, sáng tạo Đ đơn vị sử dụng ngân sách phù hợp với chủ trương cải cách hành G nước ta Ờ N Kiểm soát chi NSNN theo kết đầu việc Nhà nước bỏ khoản Ư tiền định để thuê đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ theo số TR lượng, chất lượng, thời gian địa điểm cung cấp ấn định trước Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm với nhà nước việc sử dụng khoản ngân sách theo kết cam kết ban đầu Nhà nước không can thiệp sâu vào việc sử dụng khoản ngân sách nào, việc giao tồn quyền cho Thủ trưởng đơn vị định Nhà nước quan tâm đến hiệu quả, đến kết dịch vụ đem lại 69 3.3.3 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán kiểm soát chi KBNN Tiền Giang Tiêu chuẩn hóa, chun mơn hóa, nâng cao trình độ chun mơn cho cán làm cơng tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN, đặc biệt cán trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên, cán tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ, lực chun mơn,…thì phải am hiểu nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, biết vận dụng linh hoạt pháp luật chế sách phù hợp vào tình hình kinh tế, xã hội địa phương Thực U Ế yêu cầu KBNN Tiền giang phải có kế hoạch bồi dưỡng, xếp, H phân cơng, bố trí cơng tác theo lực trình độ người theo TẾ vị trí việc làm N H - Thường xuyên mở lớp tập huấn ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nhà nước có thay đổi chế, sách Đặc KI biệt Luật có liên quan đến cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Ọ C như: Luật NSNN, Luật Kế tốn Nhà nước Luật có liên quan H - Tăng cường động viên, khuyến khích cán có trình độ cao, tâm huyết với ẠI cơng việc hoạt động có hiệu Thực thi tuyển chức danh chủ chốt, Đ thực tốt chế luân phiên, luân chuyển, điều động cán trẻ có nhiều triển G vọng phát triển, để kinh qua thực tiển, tích luỹ nhiều kinh nghiệm Ờ N - Thực chế độ khen thưởng có hiệu quả, hợp lý, linh hoạt, nhiều Ư hình thức, nhằm tạo động lực kích thích cán cơng chức hăng say làm việc, TR phát huy tối đa trình độ, lực người Mặt khác, bổ sung kịp thời điều kiện vật chất, góp phần giúp cán n tâm cơng tác Bên cạnh đó, cần xử phạt nghiêm minh cán cố tình làm sai sách, chế độ, gây phiền hà với khách hàng - Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, tình hình chấp hành CBCC quy chế, quy định ngành đề trình thực thi nhiệm vụ CBCC - Nâng cao tính chuyên nghiệp, đặc biệt đội ngũ cán trực tiếp làm nhiệm 70 vụ kiểm soát chi thường xuyên; đồng thời, trọng phát triển đội ngũ cán nghiên cứu, hoạch định sách có lực, trình độ chun mơn đáp ứng u cầu phát triển KBNN thời kỳ 3.3.4 Nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN đơn vị sử dụng ngân sách - Việc nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành chế độ chi tiêu ngân sách đơn vị sử dụng kinh phí NSNN yếu tố định việc nâng cao hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN Muốn nâng cao chất lượng kiểm sốt chi U Ế thường xun cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm kế toán trưởng H thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN việc chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định TẾ mức chi tiêu nhà nước ban hành N H - Các đơn vị sử dụng NSNN cần trọng đến việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán nhân KI viên mình, đặc biệt cán kế tốn họ làm hồ sơ chứng từ trực tiếp giao Ọ C dịch với kho bạc nên trình độ nhận thức trách nhiệm họ có ảnh hưởng lớn H đến thời gian, khối lượng cơng việc cán kiểm sốt chi ẠI 3.3.5 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội tra KBNN Đ - Việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội giúp kho bạc kịp thời phát G chấn chỉnh sai phạm, hướng dẫn xử lý vướng mắc, tiếp nhận Ờ N đề xuất kiến nghị đơn vị sử dụng ngân sách Vì vậy, KBNN Tiền Ư Giang cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội cách tăng số đợt TR kiểm tra, mở rộng phạm vi thời gian kiểm tra, đồng thời cần nghiêm túc xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan đến sai phạm phát qua kiểm tra nội tra chuyên ngành - Lấy kết tra, kiểm tra để xem xét đánh giá công chức hàng năm gắn với công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, vừa có tính giáo dục, tính kỷ luật nghiêm minh vừa động viên khuyến khích cá nhân làm tốt Có kịp thời giúp đỡ uốn nắn sai sót xảy thơng qua điều kiện cho cán nâng cao chất lượng kiểm soát toán khoản chi 71 3.3.6 Tăng cường phối hợp quan Tài chính, KBNN đơn vị sử dụng NSNN Cần làm cho quan, đơn vị sử dụng NSNN thấy quyền nghĩa vụ việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp mục đích, luật pháp có hiệu Quán triệt quan điểm kiểm soát chi trách nhiệm ngành, cấp, quan, đơn vị cá nhân liên quan đến sử dụng NSNN, không trách nhiệm riêng hệ thống KBNN Từ đó, giúp cho đơn vị sử dụng ngân sách thực quy định giúp cho KBNN tránh áp lực U Ế trình thực nhiệm vụ H Chính vậy, KBNN cần chuẩn hóa quy định, đảm bảo tham gia TẾ phối hợp cá nhân, đơn vị nhằm hướng tới nâng cao chất lượng thực N H quy trình kiểm sốt chi NSNN từ khâu đến khâu cuối Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ tốt, tạo đồng tình, ủng hộ từ nhiều phía, nhiều cấp, nhiều KI ngành, phối hợp chặt chẽ quan Tài việc cấp phát, toán Ọ C khoản chi từ dự toán chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN để tạo điều kiện H thuận lợi cho KBNN trình kiểm sốt chi NSNN ẠI 3.3.7 Hiện đại hóa cơng nghệ cải cách thủ tục hành lĩnh vực KBNN Đ - Hiện đại hố cơng nghệ KBNN điều kiện quan G trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung chế kiểm sốt Ờ N chi thường xuyên NSNN qua KBNN nói riêng Hiện ngành Tài vận Ư hành hệ thống TABMIS giai đoạn hoàn thiện đáp ứng phần thông tin TR nhanh nhạy, ổn định từ Trung ương đến sở truyền tải thông tin hoạt động cần thiết, phục vụ công tác quản lý, điều hành Tuy nhiên nhiều bất cập cần phải hồn thiện, điều kiện cho phép, cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hoá hệ thống KBNN phát huy thật tốt tính chương trình TABMIS KBNN cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan ngành Tài chính, khai thác tốt tính chương trình TABMIS Thơng qua chương trình này, hồn thiện phần mềm phục vụ cơng tác kế tốn, tốn, đặc biệt 72 cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý kiểm sốt khoản chi thường xuyên NSNN, trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn số liệu quan Tài chính, Thuế, Kho bạc đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành NSNN cấp quyền - Hiện đại hố cơng nghệ toán KBNN, cần xây dựng Luật tốn, theo có chế tài mạnh, nghiêm bắt buộc đơn vị phải toán chuyển khoản loại chi tiêu thường xuyên NSNN qua hệ thống NHTM, hạn chế tiến tới chấm dứt toán từ NSNN tiền mặt U Ế - Cải cách thủ tục hành cơng việc thường xun nhằm khơng ngừng H nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động quan nhà nước có TẾ KBNN Cải cách thủ tục hành kiểm soát chi thường xuyên NSNN đảm N H bảo đơn giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng NSNN Đồng thời thường xuyên cập nhật kịp thời quy trình nghiệp vụ thuộc phạm vi KI Kho bạc quản lý Cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến KBNN; triển Ọ C khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chức KBNN; tăng H cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác kiểm sốt chi thường xun ẠI NSNN, hồn thiện, nâng cấp hạ tầng cơng nghệ thơng tin, chun mơn hóa đội ngũ G thông tin đại Đ công chức kiểm sốt chi để khai thác, sử dụng có hiệu ứng dụng công nghệ Ờ N 3.3.8 Tăng cường hồn thiện quy định kiểm sốt chi tiền mặt Ư - Kiểm soát toán khoản chi thường xuyên NSNN tiền mặt TR giảm dần, chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NSNN Theo quy định Bộ Tài khoản chi có giá trị từ 05 triệu đồng trở xuống chi tiền mặt Tuy nhiên, thời gian tới cần phải sửa đổi quy định kiểm soát chi tiền mặt, nên quy định tất khoản chi mà nhà cung cấp hàng hố, dịch vụ có tài khoản phải thực chuyển khoản, không quy định chi tiền mặt từ 05 triệu đồng trở xuống Bên cạnh cần xây dựng chế tốn khơng dùng tiền mặt khoản chi tiêu cơng, có biện pháp chế tài để bắt buộc quan, 73 đơn vị sử dụng NSNN phải toán khoản mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua KBNN hệ thống ngân hàng - Cho phép doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ công như: điện, cấp nước, bưu chính, viễn thơng, internet doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho quan, đơn vị sử dụng NSNN như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, xăng dầu, khí đốt, tài liệu chun mơn, sách báo, tạp chí,…được mở sử dụng tài khoản KBNN để thuận tiện toán - Cần thực tuyên truyền rộng rãi hữu ích, tiện lợi hiệu U Ế hình thức tốn khơng dùng tiền mặt tất đối tượng, H thành phần kinh tế… có tham gia chưa tham gia vào hệ thống toán TẾ kinh tế, làm thay đổi thói quen tốn tiền mặt với nhiều hình N H thức, nhiều phương tiện 3.3.9 Hồn thiện kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước KI Kiểm soát cam kết chi thực chất việc hướng tới mục tiêu quản lý dòng Ọ C tiền Tuy nhiên điều kiện ngân sách việc thực phân hệ H chưa phát huy tác dụng Vì cần phải quy định lại quản lý cam kết chi ẠI hợp đồng nhiều năm, tăng giá trị cam kết chi chi thường Đ xuyên chi đầu tư xây dựng Ngoài ra, thủ tục áp dụng cơng tác G kiểm sốt cam kết chi cần phải sửa đổi cho đơn giản hơn, thuận tiện Ờ N Đồng thời cần hoàn thiện chức kỷ thuật hệ thống TABMIS để Ư đảm bảo việc thực kiểm soát cam kết chi qua KBNN hệ thống TR thuận lợi phát huy hiệu 3.3.10 Nâng cao trách nhiệm quyền hạn kiểm soát chi KBNN - Chuyển dần tồn nhiệm vụ kiểm sốt chi thường xun NSNN cho KBNN thực bao gồm khoản chi lệnh chi tiền, kiểm soát ghi thu, ghi chi NSNN Chuyển nhiệm vụ đối chiếu dự toán cho quan đồng dự tốn Trong trường hợp khơng chuyển trách nhiệm đối chiếu dự toán cho quan đồng dự tốn chuyển trách nhiệm đồng dự toán vào hệ thống TABMIS cho KBNN 74 - KBNN cần tham gia vào việc phân khai dự tốn, kiểm sốt dự tốn Đồng thời, q trình kiểm soát chi thường xuyên đơn vị dự tốn, khoản chi khơng chế độ quy định, KBNN quyền từ chối toán trường hợp khoản chi cần thu hồi nộp NSNN thuộc đơn vị dự tốn, sau hồn thiện, lại quay KBNN để tiếp tục toán - Giao quyền cho KBNN việc kiểm soát thời hạn phân bổ dự toán; thời hạn chi NSNN; thời hạn tốn hồn tạm ứng, thời hạn đối chiếu phục U Ế vụ toán , theo hướng đơn vị dự tốn khơng chấp hành mà H ngun nhân chủ quan KBNN phép dừng tốn khoản chi TẾ NSNN, thu hồi khoản chi, thu hồi dự toán giao tiến hành N H định xử phạt vi phạm - Tăng cường biện pháp thực kiểm sốt trước - kiểm sốt đầu vào KI thơng qua việc sử dụng tài khoản tiền gởi khách hàng qua Kho bạc Trong Ọ C trọng việc kiểm soát việc chuyển nguồn vốn từ tài khoản dự toán qua tài khoản tiền gởi H từ tài khoản tiền gởi sang tài khoản tiền gởi khác Đồng thời cần kiểm soát kỷ ẠI hơn, chặt chẻ với nghiệp vụ phát sinh từ tài khoản này, chế kiểm sốt Đ tài khoản tiền gởi có phần thơng thống so với tài khoản dự tốn Hướng tới cần TĨM TẮT CHƯƠNG TR Ư Ờ N G nghiên cứu thay đổi, bổ sung quy trình, thủ tục kiểm sốt chi tài khoản tiền gởi Chương luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang Việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN đòi hỏi phải thực đồng giải pháp sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, công nghệ thông tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp, ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thu thập liệu phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Tiền Giang giai đoạn 2015-2017, luận văn nêu, phân tích yếu tố tác động đến chất lượng, hiệu hạn chế, bất cập kiểm soát chi thường xuyên nguyên nhân khách quan, chủ quan Trong đó, nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán Ế kiểm soát chi KBNN Tiền Giang ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN H U đơn vị sử dụng ngân sách yếu tố định đến hiệu sử dụng NSNN nhiều TẾ Luận văn đề xuất mười nhóm giải pháp, giải pháp Hồn thiện hệ thống văn quy định kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN quan KI KBNN Tiền Giang thời gian tới N H trọng nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Ọ C KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN TIỀN GIANG H 2.1 Kiến nghị với KBNN Việt Nam ẠI (1) KBNN cần chủ động rà sốt cập nhật kịp thời bổ sung, hồn thiện Đ văn hướng dẫn thực quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN đảm bảo N G tính khoa học, đồng bộ, quán, ổn định lâu dài, không chồng chéo thống Ờ phạm vi toàn quốc Ư (2) Để đáp ứng mục tiêu, định hướng cơng tác kiểm sốt chi NSNN TR thời gian tới, KBNN cần xây dựng đội ngũ phát triển nguồn nhân lực, hồn thiện sách quy trình quản lý cán theo hướng nâng cao tính chun nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán kiểm soát chi (3) Tăng cường cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN Cần có quy trình giao dịch “một cửa” phù hợp Vì việc giao nhận hồ sơ, chứng từ - xử lý - trả kết quả, thực 01 cán kiểm soát chi, nên dễ phát sinh tiêu cực 76 (4) Đầu tư nhiều cho hạ tầng công nghệ, nâng cấp phần mềm có, sử dụng cơng nghệ đại, tiên tiến vào công tác quản lý, điều hành thực hành nghiệp vụ quản lý, kiểm soát chi thường xuyên NSNN (5) KBNN cần đề xuất với Bộ tài tiến tới áp dụng hình thức chi NSNN dự tốn cho tất đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN, chấm dứt hình thức Lệnh chi tiền (6) KBNN cần đề xuất với Bộ tài cần mở rộng đối tượng áp dụng hình thức khốn biên chế, tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí Kết hợp kiểm U Ế soát chi theo kết đầu chế độ khoán chi ngày tạo thuận lợi cho đơn TẾ 2.2 Kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang H vị sử dụng NSNN N H (1) Thực mạnh việc phân cấp, phân quyền cho sở, ngành cấp quyền địa phương nhằm phát huy, nâng cao tính chủ động, tự chịu KI trách nhiệm cấp, ngành điều hành sử dụng NSNN Ọ C (2) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho KBNN Tiền Giang H công tác chấp hành pháp luật chi NSNN kiểm soát chi thường xuyên ẠI NSNN Thường xuyên đạo quan Tài chính, sở, ban, ngành liên quan Đ đơn vị sử dụng ngân sách làm tốt khâu lập, phân bổ, thẩm định sử G dụng dự toán NSNN Ờ N 2.3 Kiến nghị với sở Tài Tiền Giang Ư (1) Đơn đốc đơn vị sử dụng ngân sách thực toán chi NSNN theo TR quy định, thời hạn lập báo cáo toán chi thường xuyên mà đơn vị sử dụng ngân sách chưa gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải dừng khoản chi liên quan đến chi hoạt động thường xuyên (2) Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực khoản chi thường xuyên NSNN để ngăn ngừa hạn chế vi phạm đơn vị sử dụng ngân sách./ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2012), Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài chính, Quy định chế độ kiểm sốt, toán khoản chi NSNN qua KBNN (được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Bộ Tài chính), Hà Nội Bộ Tài (2015), Quyết định số 1399/QĐ-BTC, ngày 15/7/2015 Bộ Tài quy định chức định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội U Ế Bộ Tài (2016),Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ H Tài Quy định chi tiết số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP TẾ ngày 21/6/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật N H NSNN, Hà nội Bộ Tài (2017), Quyết định số 430/QĐ-BTC, ngày 8/3/2017 Bộ Tài KI Kế hoạch phát triển hệ thống KBNN giai đoạn 2017-2020, Hà Nội Ọ C Chính phủ (2007), Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2007 H Thủ tướng Chính phủ, Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm ẠI 2020, Hà Nội Đ Học viện Tài (2005), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà G Nội Ờ N Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản lý chi NSNN, Nhà xuất Tài Ư chính, Hà nội TR KBNN (2017), Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống đầu mối kiểm sốt khoản chi NSNN qua KBNN, Hà Nội KBNN Bến Tre (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 10 KBNN Bến Tre (2016), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 11 KBNN Bến Tre (2017), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 12 KBNN Long An (2014), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014 13 KBNN Long An (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 78 14 KBNN Long An (2016), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 15 KBNN Tiền Giang (2015), Báo cáo cải cách thủ tục hành năm 2015 16 KBNN Tiền Giang (2015), Báo cáo chi NSNN năm 2015 17 KBNN Tiền Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 18 KBNN Tiền Giang (2016), Báo cáo cải cách thủ tục hành năm 2016 19 KBNN Tiền Giang (2016), Báo cáo chi NSNN năm 2016 20 KBNN Tiền Giang (2016), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 U 22 KBNN Tiền Giang (2017), Báo cáo chi NSNN năm 2017 Ế 21 KBNN Tiền Giang (2017), Báo cáo cải cách thủ tục hành năm 2017 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H 23 KBNN Tiền Giang (2017), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 79 Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 80 TẾ U H Ế BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin kính chào Quý Anh (Chị)! Tôi tên Dương Quan Nhã, học viên lớp cao học Quản lý Kinh tế khóa K17D-QLKTUD Trường Đại học Kinh tế Huế liên kết mở Trường Đại học Tiền Giang Hiện nay, Tôi nghiên cứu thực Luận văn với tên đề tài là: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tiền Giang” U Ế Bảng câu hỏi phần quan trọng nội dung luận H văn Vì vậy, Tơi mong Q Anh (Chị) dành chút thời gian trả lời câu TẾ hỏi thuộc vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu để tơi có sở N H phù hợp cho việc đề xuất giải pháp Luận văn Tơi cam KI kết thơng tin mà Quý Anh (Chị) cung cấp để phục vụ cho việc Ọ C nghiên cứu dạng tổng hợp cho luận văn mình, khơng sử dụng cho việc khác H Quý Anh (Chị) vui lòng lựa chọn câu trả lời đánh vào ô Đ ẠI phù hợp theo suy nghĩ với mức độ: 1- Hồn tồn khơng G đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- khơng có ý kiến; 4- đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý N vấn đề nêu Ư Ờ I Thơng tin chung: TR - Giới tính:  Nam,  Nữ - Vị trí cơng tác:  Lãnh đao, quản lý;  Kế toán trưởng;  Chuyên viên - Anh (chị) cơng tác đơn vị thuộc loại hình nào?  Cơ quan quản lý nhà nước  Cơ quan hành  Đơn vị nghiệp  Các đồn thể, tổ chức trị - xã hội 81 - Thời gian công tác Anh (chị) đơn vị năm:  Dưới năm  Từ năm - 10 năm  Từ 10 năm - 15 năm  Từ 15 năm - 20 năm  Trên 20 năm - Trình độ chun mơn nghiệp vụ:  Trung cấp  Cao đẳng, đại học  Trên đại học Ế II Nội dung khảo sát: TẾ Đánh giá đơn vị kiểm soát chi H U Mức độ đồng ý KI N H Hệ thống văn hướng dẫn kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN chồng chéo chưa sát với thực tế H Ọ C Nhiều quy định chế độ kiểm sốt chi thường xun bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn N G Đ ẠI Hệ thống TABMIS hồ sơ chứng từ áp dụng q trình kiểm sốt chi hạch toán kế toán khoản chi ngân sách chưa phù hợp TR Ư Ờ Một số khoản chi quy định quy chế chi tiêu nội đơn vị tự chủ chưa đảm bảo tính khoa học sở pháp lý Đánh giá đơn vị hiệu lực, hiệu công tác kiểm sốt chi Hiệu lực cơng tác kiểm sốt chi không cao Hiệu công tác kiểm sốt chi khơng cao Đánh giá đơn vị cam kết chi 82 Việc hạch toán cam kết chi KBNN trênTABMIS phức tạp phân hệ khác Quy trình điều chỉnh sai sót phức tạp U TẾ H Thực kiểm soát cam kết chi, làm tăng khối lượng công việc cho cán làm công tác kiểm soát chi KBNN Ế Việc dành cam kết chi phụ thuộc vào dự tốn, dự tốn lại khơng thuộc trách nhiệm KBNN Đánh giá trách nhiệm phối hợp đơn vị Ọ C KI N H Trách nhiệm đơn vị dự toán nặng nề, phải chịu quản lý nhiều cấp, với nhiều quy trình thủ tục khác làm hạn chế tính chủ động sáng tạo ẠI H Chưa quy định trách nhiệm đơn vị phê duyệt, đồng dự toán vào hệ thống quản lý TABMIS Ư Ờ N G Đ Chưa có quy chế phối hợp quan đơn vị tham gia vào quy trình chi thường xuyên NSNN TR Cảm ơn Quý Anh (Chị) giúp đỡ tơi trả lời hồn tất câu hỏi Tơi xin chân thành cảm ơn trân trọng kính chào! 83 ... SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN H NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ẠI 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN Đ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chi thường xuyên. .. hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Tiền Giang PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 CHI. .. trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Kiểm soát chi NSNN nói chung kiểm sốt chi thường xun nói riêng thể qua ba giai đoạn kiểm soát: Kiểm soát trước chi, kiểm soát chi kiểm soát sau chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tiền giang , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tiền giang