HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

118 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế HOÀNG THỊ HOÀNG OANH TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI N H THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ọ C KI TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC PHÚ VANG, Đ ẠI H TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn dụng luận văn rõ nguồn gốc Huế, tháng 02 năm 2019 N H TẾ H U Ế Người cam đoan TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI HOÀNG THỊ HOÀNG OANH i LỜI CÁM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với nỗ lực cố gắng thân Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS.Trịnh Văn Ế Sơn người trực tiếp hướng dẫn dày công bảo giúp đỡ tơi suốt q U trình nghiên cứu hồn thành luận văn TẾ H Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cán công chức KBNN Phú Vang, đặc biệt cô, chú, anh, chị Kiểm soát chi kế toán tạo điều kiện N H cho thực đề tài đơn vị, nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, KI cung cấp thơng tin số liệu để tơi hồn thành luận văn Ọ C Cuối cùng, tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè người thân ln bên cạnh động H viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Đ ẠI Mặc dù, thân có nhiều cố gắng, Luận văn không tránh khỏi G hạn chế, thiếu sót Kính mong q Thầy, Cơ giáo, cô, chú, anh, chị Ờ N KBNN Phú Vang đóng góp ý kiến để Luận văn hồn thiện TR Ư Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Oanh ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ Họ tên học viên: Hoàng Thị Hồng Oanh Mã số:Niên khóa: 2017 – 2019 Chun ngành: Quản lý kinh tế Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trịnh Văn Sơn Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: U Ế Chi Ngân sách nhà nước (NSNN) lĩnh vực quan trọng, có tác H động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói chung TẾ tài nói riêng N H Kho bạc nhà nước (KBNN) Phú Vang đơn vị giao nhiệm vụ quản lý, KI cấp phát, kiểm soát toán chi thường xun từ NSNN Do đó, việc tìm kiếm Ọ C giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên từ NSNN nhằm tăng H hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, chống thất thốt, lãng phí việc làm cần thiết cấp ẠI bách giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn Đ thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà N G nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Ư Ờ Phương pháp nghiên cứu: TR Để thực hoàn thiện, Luận văn sử dụng Phương pháp: Phương pháp Thu thập số liệu, Phương pháp tổng hợp phân tích mốt số phương pháp khác có liên quan Kết nghiên cứu kết luận: Luận văn hệ thống sở lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên từ NSNN KBNN - Phân tích thực trạng công tác KSC ngân sách nhà nước KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên Ngân sách nhà nước KBNN Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Đơn vị quan hệ ngân sách HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nước KTV : Kế toán viên KTT : Kế toán trưởng KSC : Kiểm sốt chi NVCM : Nghiệp vụ chun mơn NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách Nhà nước TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân SDNS : Sử dụng ngân sách TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ĐVQHNS iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu ix Danh mục sơ đồ .xi U Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ TẾ H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu .4 Ọ C Cấu trúc luận văn H PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẠI Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT G Đ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC N 1.1 Ngân sách nhà nước .6 Ư Ờ 1.1.1 Khái niệm vai trò Ngân sách nhà nước TR 1.1.2 Quản lý Ngân sách nhà nước .8 1.1.3 Chi Ngân sách nhà nước 10 1.2 Chi thường xuyên ngân sách nhà nước 11 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chi thường xuyên Ngân sách nhà nước .11 1.2.2 Phân loại chi thường xuyên NSNN 13 1.3 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước 13 1.3.1 Khái niệm cần thiết Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 13 1.3.2 Kho bạc nhà nước: Trách nhiệm quyền hạn việc kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 16 v 1.3.3 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước .16 1.3.4 Nguyên tắc kiểm soát khoản chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước 19 1.3.5 Trách nhiệm quan, đơn vị việc quản lý, kiểm soát khoản chi thường xuyên Ngân sách nhà nước .19 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 21 1.4.1 Sự thay đổi phương diện pháp lý .22 U Ế 1.4.2 Trình độ, lực đội ngũ cán công chức 23 H 1.4.3 Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý NSNN .24 TẾ 1.5 Thực tiễn kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách N H nhà nước số kho bạc nhà nước tỉnh huyện 24 KI 1.5.1 Thực tiễn hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Ọ C Kho bạc nhà nước địa phương nước 24 H 1.5.2 Kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà ẠI nước số tỉnh, huyện nước 26 G Đ 1.5.3 Bài học rút Kho bạc nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 30 N Chƣơng THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG Ư Ờ XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN TR PHÚ VANG, 32 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .32 2.1 Tổng quan huyện Phú Vang kho bạc nhà nước huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 32 2.1.1 Đặc điểm huyện Phú vang 32 2.1.2 Tổng quan Kho bạc nhà nước Phú Vang 33 2.2 Đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước kho bạc Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .39 vi 2.2.1 Tổ chức máy, qui trình Kiểm sốt chi thường xun, cơng tác xây dựng kế hoạch kiểm sốt chi tình hình thực chi Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Phú Vang 39 2.2.2 Cơng tác kiểm sốt chi trả theo dự toán từ Kho bạc nhà nước .47 2.2.3 Kiểm soát hồ sơ chi Ngân sách Nhà nước dự toán 49 2.2.4 Kiểm sốt Chi trả theo hình thức lệnh chi tiền .53 2.2.5 Kết thực cơng tác kiểm sốt chi theo nội dung kiểm soát chi Ngân sách nhà nước KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 53 2.3 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra thực trạng nhân tố ảnh hưởng U Ế đến cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước TẾ H Phú Vang 68 2.3.1 Thông tin chung mẫu khảo sát 68 N H 2.3.2 Kết đánh giá cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách Kho bạc nhà nước KI Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .71 Ọ C 2.4 Nhận xét chung kết đạt hạn chế công tác kiểm soát chi H thường xuyên ngân sách nhà nước kho bạc Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 75 ẠI 2.4.1 Những kết đạt 75 G Đ 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN N Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .77 Ư Ờ 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun TR NSNN KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 79 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ 80 3.1 Định hướng .80 3.1.1 Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2022 80 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 80 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước kho bạc phú vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 83 vii 3.2.1 Hoàn thiện quy trình giao dịch cửa KBNN Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 84 3.2.2 Tăng cường toán trực tiếp từ KBNN cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt 84 3.2.3 Cơng khai hóa hồ sơ, thủ tục kiểm soát chi, phương thức chi trả khoản chi, đảm bảo minh bạch, chế độ quy định 85 3.2.4 Hoàn thiện cơng tác Kiểm sốt chi thường xun NSNN theo dự tốn 86 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tự kiểm tra công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 87 U Ế 3.2.6 Nâng cao lực trình độ, phẩm chất đội ngũ cán KBNN chất lượng H kế toán đơn vị sử dụng ngân sách 88 TẾ 3.2.7 Tăng cường phối hợp đơn vị sử dụng NSNN với KBNN Phú Vang, N H Tỉnh Thừa Thiên Huế 90 KI PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .91 Ọ C Kết luận 91 H Kiến nghị .92 ẠI 2.1 Đối với nhà nước 92 G Đ 2.2 Đối với Bộ Tài 93 N 2.3 Đối với Kho bạc Nhà Nước .94 Ư Ờ 2.4 Đối với quyền địa phương 96 TR TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình nhân lực KBNN Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 .38 Bảng 2.2 Tình hình thực chi Ngân sách Nhà nước KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 46 Bảng 2.3 Tình hình chi thường xuyên NSNN phân theo lĩnh vực chi KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .52 Báo cáo chi đơn vị dự toán giai đoạn 2016 – 2018 53 Bảng 2.5 Quy mô hoạt động KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai U Ế Bảng 2.4 H đoạn 2016 – 2018 54 Kết công tác KSC thường xuyên theo dự toán KBNN Phú TẾ Bảng 2.6 Tình hình chi tốn cá nhân KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa KI Bảng 2.7 N H Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 2016 – 2018 55 Kết cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên toán cá nhân H Bảng 2.8 Ọ C Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 57 Tình hình thực chi nghiệp vụ chuyên môn KBNN Phú Vang, G Bảng 2.9 Đ ẠI KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 58 N tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 60 Ờ Kết cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn Ư Bảng 2.10 TR KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 61 Bảng 2.11 Tình hình thực tốn chi mua sắm KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 63 Bảng 2.12 Kết cơng tác kiểm sốt chi thường xun mua sắm, sửa chữa tài sản KBNN Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 64 Bảng 2.13 Tình hình thực chi tốn chi khác KBNN KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 – 2018) 66 ix thực đồng giải pháp đề xuất, mà trọng tâm giải pháp hồn thiện quy trình giao dịch cửa cơng tác kiểm sốt chi Cơng tác KSC chi thường xuyên NSNN phức tạp, phong phú đa dạng nên tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy, cơ, đồng nghiệp để hồn thiện đề tài nghiên cứu Tác giả hy vọng luận văn sở tham khảo để KBNN tiếp tục hoàn thiện chế KSC thường xuyên NSNN thời gian tới Kiến nghị Ế Xu hướng quản lý tài đơn vị sử dụng NSNN thay đổi, H U chủ yếu thực chế Nhà nước giao ngân sách để đơn vị sử dụng NSNN TẾ tăng cường phân cấp, thực trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao N H Cùng với rõ ràng thủ tục KSC KBNN Phú Vang, Thừa Thiên Huế KI loại hình kinh phí thường xun đơn vị từ nguồn NSNN đảm bảo phải Ọ C có thay đổi phù hợp, nhằm tạo điều kiện tự chủ cho đơn vị hiệu sử H dụng NSNN Tác giả xin đưa số kiến nghị công tác KSC thường xuyên Đ 2.1 Đối với nhà nƣớc ẠI KBNN Phú Vang, Thừa Thiên Huế sau: N G Cần cải cách mạnh mẽ thể chế sách theo kinh tế thị trường thông Ờ qua hệ thống văn có tính pháp lý cao theo đổi Luật NSNN, Vì vậy, TR Ư cần có đạo điều hành Chính phủ để xây dựng khuôn khổ pháp lý tổ chức thực - Ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kiểm sốt chi NSNN qua KBNN, đảm bảo chi NSNN ngày hợp lý hiệu - Có văn quy định cụ thể loại hình đơn vị vừa đồng thời thực dự án, nhiệm vụ Nhà nước giao, vừa thực hoạt động kinh doanh dịch vụ, để tách bạch rõ quỹ tiền lương, chi phí quản lý, khoản chi phí chung tránh việc ký hợp đồng th khốn chun mơn, trả tiền công theo hợp đồng vụ việc lẫn lộn việc toán nguồn kinh phí khác nhau, để KBNN có sở kiểm sốt 92 - Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi thường xuyên, định mức phân bổ ngân sách để đảm bảo đặc thù vùng miền, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chống xa rời thực tiễn, đảm bảo thực hiện, dễ kiểm tra, kiểm soát Ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu NSNN phù hợp với tình hình đồng chế có liên quan khác Để xây dựng tiêu chuẩn, định mức chi thường xun NSNN cơng việc khó khăn phức tạp Cho đến nay, hệ thống tiêu chuẩn định mức chi thường xuyên NSNN cho công việc, đối tượng chưa xác định cách cụ thể thống Hiện tại, cần sớm quy định thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực phổ biến, mua sắm, sửa chữa, U Ế chi phí hội nghị, liên hoan, tổng kết, đại hội, Đối với khoản chi chưa có tiêu H chuẩn định mức nên áp dụng phương pháp quản lý theo kết đầu TẾ 2.2 Đối với Bộ Tài N H - Trong quy trình giao dự toán chi thường xuyên hàng năm: Bộ Tài chinh nên KI hướng dẫn việc giao dự tốn kinh phí tự chủ cho đơn vị lần vào đầu năm, hạn chế Ọ C bổ sung điều chỉnh dự toán nhiều lần năm đặc biệt vào thời gian cuối năm H - Ban hành văn hướng dẫn KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ẠI Thống xây dựng nội dung hướng dẫn thủ tục KSC thường xuyên NSNN qua G Đ KBNN văn quy định chung, chia phần hướng dẫn N riêng: KSC kinh phí tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, KSC kinh phí tự chủ Ư Ờ đơn vị hành nhà nước, KSC kinh phí khơng tự chủ… Để tránh tình trạng TR nhiều văn hướng dẫn, nội dung gần giống bổ sung, sửa đổi lại khơng đồng bộ, khó khăn q trình thực Trong cần lưu ý số nội dung cụ thể KSC kinh phí thường xuyên tự chủ đơn vị sử dụng NSNN sau: + Để đơn vị nhà nước giao quyền tự chủ tài thực tự chủ văn quy định KSC qua KBNN cần rõ ràng; phân biệt rõ thủ tục đơn vị cần mang đến KBNN để KSC nguồn kinh phí tự chủ kinh phí khơng giao tự chủ, tránh quy định chung chung áp dụng gần giống nay, phát sinh khó khăn, chí tiêu cực q trình thực 93 + Có văn quy định hướng dẫn cụ thể việc xây dựng quy chế chi tiêu nội đơn vị sử dụng ngân sách, có quy chế kiểm soát nội dung, định mức xây dựng, định mức thiếu để quy chế chi tiêu nội xây dựng thực sở để đơn vị chấp hành KBNN KSC q trình thực dự tốn NSNN giao hàng năm Đối với khoản chi thường xuyên mà chưa quy định quy chế chi tiêu nội khơng tốn qua KBNN + Có chế theo dõi đánh giá hiệu chi NSNN phần kinh phí thường xuyên giao cho đơn vị nghiệp công lập, đồng thời xác định trách nhiệm cá nhân chủ tài khoản, kế toán trưởng đơn vị đơn vị, KBNN trình U Ế thực chi tiêu NSNN H 2.3 Đối với Kho bạc Nhà Nƣớc TẾ Việc thực KSC KBNN sở văn hướng dẫn quan N H có thẩm quyền; giai đoạn chuyển đổi, chế cũ phát KI sinh nhiều bất cập, lạc hậu; chế giai đoạn nghiên cứu để Ọ C bổ sung, đổi mới; nhiều văn chế có liên quan thay đổi Q trình thực H cơng tác KSC từ nguồn kinh phí thường xun NSNN giao cho đơn vị dự ẠI toán KBNN địa phương gặp nhiều khó khăn, lúng túng, phải vận dụng G Đ văn có liên quan, nên KBNN cần tham mưu trình Bộ Tài có hướng dẫn N số nội dung lạc hậu văn để áp dụng KSC kinh phí Ư Ờ thường xuyên cho đơn vị; hướng dẫn thống thủ tục hồ sơ, TR tốn kinh phí tự chủ để đơn vị có sở thực hiện, tránh hướng dẫn chung chung như: kèm theo hồ sơ chứng từ khác, dễ phát sinh thêm nhiều thủ tục khơng cần thiết Ngồi KBNN cần có hướng dẫn thực cho KBNN địa phương tình nghiệp vụ cụ thể, kịp thời giải đáp vướng mắc liên quan trình thực Trong nội dung cần phải lưu ý là: - Hướng dẫn thống hồ sơ KSC gửi KBNN đơn vị, trách nhiệm lập Bảng kê chứng từ toán trường hợp cụ thể, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát chứng từ lập bảng kê gửi KBNN đề nghị toán, để tạo chủ động cho đơn vị, tự chịu trách nhiệm q trình chấp hành dự tốn giao Tránh 94 yêu cầu nhiều thủ tục, hình thức lại không đạt hiệu việc thực KSC KBNN - Đề nghị KBNN hoàn thiện hệ thống kế toán ngân sách từ quan quản lý ngân sách, quan quản lý quỹ ngân sách đến đơn vị sử dụng ngân sách Quan tâm đặc biệt đến cơng tác kế tốn NSNN xứng tầm với vị trí, vai trò phục vụ quản lý ngân sách, kiểm toán ngân sách toán ngân sách Để hồn thiện hệ thống kế tốn cần phải nghiên cứu thiết kế phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác báo cáo thiết kế theo hướng thống kế toán quỹ ngân sách, kế toán cấp ngân sách, kế toán đơn vị sử dụng ngân sách Phương án U Ế tối ưu ban hành chế độ kế toán Nhà nước thống để áp dụng H đơn vị làm nhiệm vụ quản lý ngân sách, quản lý quỹ ngân sách đơn vị chi tiêu TẾ ngân sách Ngồi ra, hệ thống kế tốn thiết kế phải hạch toán đầy đủ N H tiêu cần báo cáo, tiêu cần kế tốn dồn tích khoản nợ, KI tài sản hình thành đơn vị sử dụng ngân sách Ọ C - KBNN cần xem xét, hồn thiện hệ thống tra, kiểm sốt, kiểm toán nội H đảm bảo NSNN kiểm soát chặt chẽ, tránh phiền hà cho đơn vị sử ẠI dụng NSNN quan quản lý NSNN KBNN cần hồn thiện quy trình, chuẩn G Đ mực, xây dựng đội ngũ cán tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Hoàn thiện tổ N chức máy, cấu tổ chức hoạt động hệ thống quan kiểm tra, kiểm Ư Ờ soát chi thường xuyên NSNN Cơ chế hoạt động tra thường xuyên công TR tác quản lý tài quan tra chuyên ngành hoạt động KBNN cần xem xét, đánh giá lại tiến hành cải cách ngân sách Việt Nam - Hướng dẫn vận dụng quy định văn chưa thống nhằm đảm bảo thống trình thực hiện, tránh vướng mắc số quy định khác - Thực KSC khoản chi đáp ứng từ nguồn phí lệ phí: KBNN có nghiên cứu hướng dẫn KBNN địa phương việc mở tài khoản chi tiết, tổ chức hạch toán theo dõi số liệu dự toán NSNN giao, số tạm ứng, tốn tạm ứng, thực chi từ nguồn phí lệ phí tài khoản tiền gửi tương tự theo dõi khoản chi từ nguồn dự tốn NSNN giao Khơng phân biệt 95 KSC hạch toán từ nguồn dự toán NSNN giao nguồn thu phí lệ phí nay, nhằm đảm bảo KSC qua KBNN từ kinh phí thường xuyên đơn vị nghiệp công lập hiệu quả, chặt chẽ quy định - Tăng cường sở vật chất cho cán làm cơng tác kiểm sốt chi thường xun KBNN Phú Vang, Thừa Thiên Huế Đảm bảo thiết bị chuyên ngành máy tính, máy in, hệ thống trụ sở phương tiện khác, bảo đảm yêu cầu chi yêu cầu đại hố cơng nghệ chi NSNN - Qui định điều kiện xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xử phạt vi phạm điều kiện chi NSNN đơn vị xử dụng U Ế ngân sách vi phạm điều kiện kiểm sốt cam kết chi nhằm mục đích hạn chế H việc vi phạm quy định đơn vị sử dụng dự toán ngân sách Các đơn vị TẾ thường vi phạm qui định khoản chi NSNN phải có dự tốn quan N H có thẩm quyền giao; vi phạm quy định chi NSNN phải chế độ, tiêu chuẩn, KI định mức quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; vi phạm quy định hồ Ọ C sơ, chứng từ kiểm soát chi NSNN; vi phạm chế độ toán; vi phạm thủ tục kiểm H soát cam kết chi; vi phạm thời hạn toán tạm ứng NSNN ẠI - Nghiên cứu bổ sung thêm chi tiêu chi tiết báo cáo tình hình KSC G Đ thường xuyên qua KBNN, để KBNN địa phương tổng hợp số liệu báo cáo hàng N tháng, sở có số liệu thực tế nhằm đánh giá hiệu KSC thường Ư Ờ xuyên kinh phí tự chủ đơn vị nghiệp công lập, làm sở tham mưu TR ban hành sách 2.4 Đối với quyền địa phƣơng Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho KBNN cơng tác kiểm sốt chi NSNN Ủy ban nhân dân Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế cần đạo quan tài chính, ban ngành liên quan làm tốt khâu lập, phân bổ thẩm định dự toán Nhận thức tầm quan trọng dự án cải cách hành cơng Từ tạo điều kiện cần thiết cho KBNN phối hợp chặt chẽ ban ngành triển khai dự án lớn: TABMIS, TCS, TTSP Triển khai thực Đề án tăng cường tốn khơng dùng tiền mặt hệ thống KBNN Phối hợp với hệ thống Thuế, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại 96 - UBND cần có văn hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho đơn vị trực thuộc, đồng với chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế, quỹ lương - UBND phải phân định quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm quan đơn vị có liên quan việc quản lý, điều hành sử dụng NSNN theo luật NSNN - Chính quyền cấp cần coi chi thường xuyên NSNN nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, từ có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho công tác mặt người sở vật chất Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế quan có liên quan tổ chức cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Kho bạc Nhà Nước (2013) hướng dẫn thực Kế tốn nhà nước áp dụng cho hệ thống thơng tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) Công văn số 388/KBNN-KTNN ngày 01/3/2013 Nguyễn Đình Linh – Dương Cơng Trình (2013), Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 135 Hoàng Thị Xuân (2010), Đề xuất giải pháp quy trình kiểm sốt chi U Ế NSNN qua Kho bạc Nhà nước, Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 110 H 4.Quốc hội (2002) Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 N H Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 TẾ Quốc hội (2015) Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 thay KI KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo chi Ngân sách Nhà nước Ọ C năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo Kiểm soát chi NSNN năm 2016, 2017, H 2018 ẠI KBNN (2016, 2017, 2018), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia G Đ Chính Phủ (2003) Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định N chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN ngày 06/06/2003 Ư Ờ Bộ tài (2016)Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định TR chi tiết thi hành số điều Luật NSNN ngày 25/6/2015 10 Bộ tài (2006)Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 11 Chính phủ (2005)Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước 12 Chính phủ (2013) Nghị định số 117/2013/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 98 13 Chính phủ (2003) số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Hướng dẫn thực nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 Chính phủ 14 Bộ tài (2014)Thơng tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản KBNN điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc 15 Bộ tài (2012 )Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN 16 Bộ tài (2016 )Thơng tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2017 sửa đổi bổ sung số điều thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 tài U Ế quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN H 17 Bộ tài (2008 )Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 TẾ hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN N H 18 Bộ tài Thơng tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/2/2016 sửa đổi bổ KI sung số điều thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý Ọ C kiểm soát cam kết chi NSNN KBNN số biểu mẫu kèm theo thông tư H 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 BTC hướng dẫn thực kế toán nhà nước ẠI áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách KBNN (TABMIS) G Đ 19 Bộ tài ,Thơng tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn Ư kho bạc Ờ N thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách TR 20 Bộ tài Thơng tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 21 Bộ tài Thơng tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, thay thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài 22 Bộ tài Thơng tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Bộ Tài quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 99 23 Bộ tài Thơng tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Bộ Tài quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thay thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/5/2012 Bộ Tài 24 Trang Website huyện Phú Vang: phuvang.thuathienhue.gov.vn 25 Trang Website Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 26 Trang Website Kho bạc Nhà nước: www.kbtw.gov.vn 100 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ KBNN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Kính chào Anh/Chị! Nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” cho luận văn tốt nghiệp Tôi mong nhận thông tin xác thực, hữu hiệu từ quý anh chị em đồng nghiệp KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Ế Thiên Huế Mọi thông tin cung cấp sử dụng riêng cho nghiên cứu đề tài H U TẾ Xin trân trọng cảm ơn! Người điều tra:………………… ………………………………………… KI I Thông tin ngƣời đƣợc vấn N H Ngày điều tra:………………… Mã số phiếu:………………… …………… Ọ C 1.1 Họ tên ngƣời đƣợc vấn:……….……………….(Có thể khơng ghi) H 1.2 Giới tính: ẠI 1.3 Tuổi: Nam 30-40 41-50 Đ 50 Ờ Khác N G 1.4 Trình độ chun mơn: Cao đẳng Trên đại học TR Ư Đại học Trung cấp 1.5 Anh/Chị công tác phận KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận kế toán Khác (liên quan) 1.6 Anh/Chị làm việc liên quan cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên NSNN bao lâu: Dưới năm Từ đến 10 năm 101 Trên 10 năm II Thông tin cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun ngân sách nhà nƣớc Xin Anh/Chị cho biết ý kiến cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cách đánh vào 01 mà Anh/Chị cho thích hợp 1: Hồn tồn khơng đồng ý 2: Khơng đồng ý 3: Đồng ý phần 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Các tiêu chí Chính sách, quy định chi NSNN Ế Chính sách, quy định Nhà nước rõ ràng H U Chính sách, quy định điều chỉnh kịp thời TẾ Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN đầy đủ, phù hợp N H thực tế Công tác tổ chức cán KI Tổ chức máy phận liên quan công tác kiểm soát Ọ C chi thường xuyên hợp lý, thuận lợi cho đơn vị giao dịch H Cán làm cơng tác kiểm sốt chi có trình độ chun ẠI môn đáp ứng tốt nhiệm vụ giao G Đ Cán làm cơng tác kiểm sốt chi có thái độ chuẩn mực, N phong cách giao dịch tốt Ư Ờ Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị TR Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đại Công cụ hỗ trợ chương trình TABMIS, TTSP điện tử TCS vận hành thơng suốt, đáp ứng nhu cầu quản lý Hệ thống thông tin KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế an tồn, bảo mật Quy trình giao dự tốn hàng năm 10 Đầy đủ, kịp thời, quy định Công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN 11 Tổ chức kiểm soát chi thường xuyên KBNN Phú 102 Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chặt chẽ, quy định 12 Cán làm công tác kiểm sốt chi thực quy trình nghiệp vụ niêm yết 13 Các đơn vị sử dụng NSNN chấp hành tốt việc sử dụng kinh phí giao Tồn quỹ NSNN 14 Việc điều hành quản lý quỹ NSNN đáp ứng nhu cầu chi tiêu, an toàn hiệu Ế III Một số ý kiến khác: H U Anh/Chị có kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt TẾ chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa N H Thiên Huế thời gian tới? ……………………………………………………………………………………… KI ……………………………………………………………………………………… Ọ C ……………………………………………………………………………………… H ….…………………………………………………………………………………… ẠI ……………………………………………………………………………………… G Đ ……………………………………………………………………………………… N ……………………………………………………………………………………… Ư Ờ ……………………………………………………………………………………… TR ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 103 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƢỞNG NSNN GIAO DỊCH TẠI KBNN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Kính chào Anh/Chị! Nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” cho luận văn tốt nghiệp Tôi mong nhận thông tin xác thực, hữu hiệu từ quý anh chị em đồng nghiệp KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Ế Thiên Huế Mọi thông tin cung cấp sử dụng riêng cho nghiên cứu đề tài H U TẾ Xin trân trọng cảm ơn! Người điều tra:……………………………………………………………… KI I Thông tin ngƣời đƣợc vấn N H Ngày điều tra:………………… Mã số phiếu:……………………………… Ọ C 1.1 Họ tên ngƣời đƣợc vấn:…….………………….(Có thể khơng ghi) H 1.2 Giới tính: ẠI 1.3 Tuổi: Nam 30-40 41-50 Đ 50 Ờ Khác N G 1.4 Trình độ chun mơn: Trên đại học TR Ư Đại học Cao đẳng Trung cấp 1.5 Đơn vị Anh/Chị là: CQ quản lý nhà nước CQ Đảng, đoàn thể Đơn vị nghiệp 1.6 Đơn vị Anh/Chị thuộc đối tƣợng thụ hƣởng ngân sách: Trung Ương Tỉnh Huyện Xã 1.7 Đơn vị thuộc loại hình: Khốn chi theo NĐ 130 Khoán chi theo NĐ 16 104 Đơn vị khác II Thơng tin cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc Xin Anh/Chị cho biết ý kiến cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cách đánh vào 01 ô mà Anh/Chị cho thích hợp 1: Hồn tồn khơng đồng ý 2: Không đồng ý 3: Đồng ý phần 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Các tiêu chí Chính sách, quy định chi NSNN Ế Chính sách, quy định Nhà nước rõ ràng H U Chính sách, quy định điều chỉnh kịp thời TẾ Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN đầy đủ, phù hợp N H thực tế Công tác tổ chức cán KI Tổ chức máy phận liên quan cơng tác kiểm sốt Ọ C chi thường xun hợp lý, thuận lợi cho đơn vị giao dịch H Cán làm cơng tác kiểm sốt chi có trình độ chun ẠI mơn đáp ứng tốt nhiệm vụ giao G Đ Cán làm công tác kiểm sốt chi có thái độ chuẩn mực, N phong cách giao dịch tốt Ư Ờ Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị TR Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đại Cơng cụ hỗ trợ chương trình TABMIS, TTSP điện tử TCS vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu quản lý Hệ thống thông tin KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế an tồn, bảo mật Quy trình giao dự toán hàng năm 10 Đầy đủ, kịp thời, quy định Cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun NSNN 11 Tổ chức kiểm soát chi thường xuyên KBNN Phú 105 Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chặt chẽ, quy định 12 Cán làm cơng tác kiểm sốt chi thực quy trình nghiệp vụ niêm yết 13 Các đơn vị sử dụng NSNN chấp hành tốt việc sử dụng kinh phí giao Tồn quỹ NSNN 14 Việc điều hành quản lý quỹ NSNN đáp ứng nhu cầu chi tiêu, an toàn hiệu III Một số ý kiến khác: Ế Anh/Chị có kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt H U chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa TẾ Thiên Huế thời gian tới? N H ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… KI ……………………………………………………………………………………… Ọ C ……………………………………………………………………………………… H ……………………………………………………………………………………… ẠI ….…………………………………………………………………………………… G Đ ……………………………………………………………………………………… N ……………………………………………………………………………… Ư Ờ ……………………………………………………………………………………… TR ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 106 ... cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên Ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc 1.3.3.1 Tổ chức máy kiểm soát chi xây dựng kế hoạch Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Kiểm soát chi thường xuyên. .. động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Ọ C Kho bạc nhà nước địa phương nước 24 H 1.5.2 Kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà ẠI nước số tỉnh, ... 13 1.3 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước 13 1.3.1 Khái niệm cần thiết Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 13 1.3.2 Kho bạc nhà nước: Trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min