Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước tiền giang

110 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KI N H TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG H O ̣C Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn: “Hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ U Ế nguồn gốc Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Tác giả luận văn i Nguyễn Thị Ngọc Hương LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Tồn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực luận văn: “Hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang” Em xin tỏ l ng biết ơn tới Ban Giám hiệu, thầy giáo, cô giáo Ế Trường Đại học kinh tế Huế tận tình, chu đáo trình giảng dạy U truyền đạt kiến thức ́H Xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo KBNN Tiền Giang, đồng TÊ nghiệp, gia đình, người thân, bạn bè quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tác giả O ̣C KI N Xin trân trọng cảm ơn./ H hoàn thành luận văn Đ ẠI H Nguyễn Thị Ngọc Hương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thời gian từ 2015 - 2017 đạt số kết định c n bộc lộ số hạn chế Chính cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài Kho Bạc Nhà nước Tiền Giang, từ rút kết đạt hạn chế nguyên nhân đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho Bạc Nhà nước Tiền Giang thời gian tới Đối tượng nghiên cứu vấn đề liên quan đến cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp thu thập số liệu: - Số liệu thứ cấp: chủ yếu từ số liệu kế toán, báo cáo thống kê thu thập Kho bạc Nhà nước Tiền Giang năm từ 2015 – 2017 tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài - Số liệu sơ cấp: thu thập thông qua điều tra khảo sát trực tiếp từ đối tượng cán lãnh đạo quản lý cán làm cơng tác kế tốn tài KBNN Tiền Giang vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu Nội dung khảo sát điều tra cụ thể hóa thành câu hỏi phương án trả lời phiếu khảo sát gửi trực tiếp đến đối tượng khảo sát Sau thời gian khảo sát thu 60 phiếu hợp lệ (100%) để phân tích Phương pháp tổng hợp phân tích: Từ số liệu thu thập báo cáo tài chính, tác giả sử dụng phần mềm Excel để liên kết, mô tả giá trị bảng biểu để đánh giá thực trạng, phân tích biến động mối liên hệ Trên sở thông tin từ tài liệu nghiên cứu, tác giả tiến hành so sánh điểm giống khác lý thuyết hệ thống với thực trạng quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Đồng thời, từ số liệu thứ cấp qua xử lý phần mềm Excel tiến hành so sánh biến động yếu tố để đưa nhận xét, đánh giá sở đề giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý tài quan hành nhà nước Trên sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, luận văn hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho Bạc Nhà nước Tiền Giang thời gian tới iii CNTT Công nghệ thơng tin CTP Cơng tác phí CTNB Chi tiêu nội CV Chuyên viên CVC Chuyên viên CVCC Chuyên viên cao cấp HCNN Hành nhà nước HN Hội nghị KBNN Kho bạc Nhà nước KPHĐ Kinh phí hoạt động KTNB Kế toán nội NHNN Ngân hàng Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước TÊ H N KI PC Phụ cấp Phát triển hoạt động ngành TPCP Trái phiếu Chính phủ TT Thanh tốn TSCĐ Tài sản cố định H O ̣C PTHĐN ẠI Đ U Cán công chức ́H CBCC Ế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU UBND Ủy ban nhân dân SN Sự nghiệp XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Ế Danh mục bảng biểu viii U PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU ́H 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài H Cấu trúc luận văn N PHẦN II: NỘI DUNG KI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC O ̣C 1.1 Tổng quan quan hành Nhà nước 1.1.1 Khái niệm quan hành Nhà nước H 1.1.2 Đặc điểm quan hành nhà nước ẠI 1.1.3 Vai tr quan hành Nhà nước 1.1.4 Nguồn kinh phí quản lý hành quan HCNN Đ 1.2 Quản lý tài quan hành Nhà nước 1.2.1 Khái niệm quản lý tài chính, chế tự chủ tài 1.2.2 Mục tiêu thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.2.3 Nội dung quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá quản lý tài 17 1.3 Các nhân tố tác động đến công tác quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan hành nhà nước 19 1.3.1 Nhân tố bên 19 v 1.3.2 Nhân tố bên 20 1.4 Một số kinh nghiệm quản lý tài Kho bạc Nhà nước nước học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 22 1.4.1- Kinh nghiệm quản lý tài Kho bạc Nhà nước nước 22 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG 25 Ế 2.1 Tổng quan Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 25 U 2.1.1 Lịch sử hình thành Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 25 ́H 2.1.2 Vị trí chức Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 25 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 25 TÊ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 299 2.1.5 Biên chế kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 31 H 2.1.6 Sự cần thiết phải thực cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ, tự N chịu trách nhiệm Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 32 KI 2.2 Thực trạng cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 33 2.2.1 Cơ sở pháp lý công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang33 O ̣C 2.2.2 Thực trạng cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 34 2.3 Đánh giá cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang qua số H liệu khảo sát 51 ẠI 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 51 2.3.2 Đánh giá quản lý sử dụng nguồn kinh phí KBNN Tiền Giang 53 Đ 2.3.3 Đánh giá quản lý sử dụng kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi KBNN Tiền Giang 567 2.3.4 Đánh giá xây dựng thực Quy chế chi tiêu nội KBNN Tiền Giang 578 2.3.5 Đánh giá lập dự toán tốn kinh phí KBNN Tiền Giang 59 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý tài KBNN Tiền Giang từ 2015-2017 60 2.4.1 Những kết đạt 60 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 vi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG 71 3.1 Định hướng phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 năm 70 3.1.1 Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 năm 70 3.1.2 Mục tiêu thực công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang70 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Ế Giang giai đến 2020 năm 71 U 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức, quản lý 72 ́H 3.2.2 Nhóm giải pháp chuyên môn nghiệp vụ 74 3.2.3 Nhóm giải pháp tra, kiểm tra ứng dụng CNTT 84 TÊ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 H Kiến nghị 88 N TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 KI PHỤ LỤC 92 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN O ̣C BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN H BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ẠI BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổ chức máy biên chế KBNN Tiền Giang 32 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn kinh phí hoạt động KBNN Tiền Giang 35 Bảng 2.3 Nguồn kinh phí thu từ hoạt động nghiệp vụ KBNN Tiền Giang35 Bảng 2.4 Tình hình sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động 39 Bảng 2.5 Tình hình phân bổ kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi KBNN Tiền Ế Giang giai đoạn 2015 – 2017 43 Tình hình phân bổ dự toán KBNN Tiền Giang 48 Bảng 2.7 Tình hình thực dự tốn KBNN Tiền Giang 49 Bảng 2.8 Đặc điểm thông tin chung mẫu khảo sát 52 Bảng 2.9 Ý kiến phân cấp nguồn kinh phí thường xuyên 53 Bảng 2.10 Ý kiến phân cấp nguồn kinh phí khơng thường xun 54 Bảng 2.11 Ý kiến quản lý sử dụng kinh phí hoạt động 55 Bảng 2.12 Ý kiến thực kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi 56 Bảng 2.13 Ý kiến việc xây dựng thực quy chế chi tiêu nội 57 Bảng 2.14 Ý kiến việc lập dự toán toán kinh phí 59 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Bảng 2.6 viii PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong cơng đổi hồn thiện thể chế kinh tế chế quản lý hành quan hành đơn vị nghiệp bộc lộ hạn chế lớn cần khắc phục, đặc biệt chế quản lý tài biên chế Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước với nội dung lớn là: Cải cách thể chế, cải Ế cách máy, đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức cải cách U tài cơng; cải cách chế quản lý tài quan hành ́H đơn vị nghiệp bước đột phá Sau thực thành công thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý TÊ hành Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 mở rộng thí điểm khốn biên chế H kinh phí quản lý hành quan hành nhà nước, đến ngày N 17/10/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP để triển khai thực KI rộng rãi quan hành Nhà nước Bộ Tài thực cải cách đổi chế quản lý tài O ̣C đơn vị thuộc trực thuộc Bộ, đặc biệt hệ thống dọc như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan Kho bạc Nhà nước Cơ chế quản lý tài ẠI Tài H đem lại chuyển biến lớn hoạt động quản lý đơn vị trực thuộc Bộ Việc thực quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Đ hoạt động Kho bạc Nhà nước nói chung có Kho bạc Nhà nước Tiền Giang nói riêng tạo điều kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài Cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thực việc kiểm soát chi tiêu, phát huy tính dân chủ đơn vị, chủ động, sáng tạo cán công chức; nâng cao kỹ quản lý; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch tổ chức xếp xác định lại vị trí việc làm cho cán cơng chức đơn vị, nâng cao đời sống vật chất cán công chức đơn vị, để cán công chức an tâm công tác lâu dài ngành Kho bạc Tuy nhiên, thực tế cho Trong khuôn khổ giới hạn đề tài khả tác giả, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Nhưng hy vọng giải pháp quan tâm thực thận trọng góp phần hồn thiện cơng tác quản lý tài KBNN Tiền Giang, góp phần thực thành cơng chiến lược phát triển KBNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với hướng cải cách tài cơng giai đoạn Tuy nhiên, với góc nhìn chủ quan chắn tác giả chưa thể bao quát giải tất vấn đề thực tế phát sinh hoạt động quản lý tài đơn vị Với thiếu sót khơng thể tránh khỏi đó, mong nhận U Kiến nghị Ế góp ý từ q Thầy, Cơ để đề tài hồn thiện ́H Kiến nghị Bộ Tài TÊ Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực nhiệm vụ chuyên mơn, Bộ Tài sớm nghiên cứu giao thêm quyền tự chủ cho đơn vị: H - Về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội thực nội dung chi: N Ngoài nội dung chi bắt buộc phải thực theo chế độ quy định Nhà nước KI tiền lương, phụ cấp lương, khoản đóng góp theo lương, khoản chi khác chi đồn cơng tác nước ngồi; trang bị sử dụng điện thoại cố O ̣C định nhà riêng điện thoại di động….Thủ trưởng đơn vị phép quy định mức chi cao thấp chế độ Nhà nước quy định Đối với nội H dung chi chưa có quy định Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị phép quy định ẠI mức chi phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chun mơn sở kinh phí tự chủ giao Đ - Đối với kinh phí tiết kiệm được: Thủ trưởng đơn vị định nội dung chi, khơng hạn chế mức chi bổ sung thu nhập cho CBCC Đối với kinh phí tiết kiệm chưa sử dụng hết, trích tồn vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi đơn vị - Cần quan tâm giải phân cấp quyền nghĩa vụ cấp, đơn vị dự toán (cấp 3, cấp cấp 1) điều kiện thực chế tự chủ tài chính, đặc biệt KBNN cấp tỉnh 87 - Tăng cường công tác giám sát tình hình thực chế tự chủ tài quan nhà nước, đảm bảo việc thực quy định pháp luật; thông qua công tác giám sát, yêu cầu quan nhà nước kịp thời điều chỉnh bổ sung chế sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Đề nghị hoàn thiện hệ thống chế thực sách Luật NSNN; Luật Kế toán văn hướng dẫn nhằm đảm bảo tính pháp lý thơng tin Tổng Kế tốn Nhà nước minh bạch, phù hợp với thơng lệ quốc tế; xây dựng Ế đưa vào áp dụng số chuẩn mực kế tốn cơng theo đặc thù Việt Nam, ́H Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước U phù hợp với chuẩn mực quốc tế kế tốn cơng TÊ Thực tốt cải cách thủ tục hành đề nghị KBNN hướng dẫn cụ thể định mức chi nội quy trình hồ sơ thủ tục tốn khoản chi để đơn vị hệ thống thống thực H Đề nghị ban hành văn hướng dẫn, tiêu chí đánh giá mức độ chất N lượng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn chế, KI sách Nghiên cứu hồn chỉnh nâng cấp chương trình quản lý tài tập trung để O ̣C khắc phục tồn diện hạn chế chương trình đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn H Tăng cường công tác kiểm tra cơng tác kế tốn đơn vị dự toán nhằm ẠI xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật kế tốn, trung thực, xác thơng tin, số liệu kế tốn Thơng qua để đơn đốc, hướng dẫn đơn vị chấp Đ hành chế độ, điều hành ngân sách theo Luật NSNN chế độ tài hành Kiến nghị KBNN Tiền Giang Thường xuyên nâng cao trình độ, lực cơng tác nhân viên làm cơng tác tài chính, chun mơn hóa phân cơng lao động kế tốn hợp lý, khoa học Cần nhận thức đầy đủ tổ chức tốt công tác quản lý tài đơn vị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 Bộ Nội vụ Bộ Tài (2013), Thơng tư số 180/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thực chế quản lý tài biên chế Kho bạc Nhà nước Bộ Tài (2013), Quyết định số 3192/QĐ-BTC ngày 19/12/2013 Ế Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Quy chế quản lý tài biên chế đối U với đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước ́H Bộ Tài (2015), Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 Bộ Trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức TÊ Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài (2017), Quyết định số 430/QĐ-BTC ngày 08/03/2017 Bộ N nước giai đoạn 2017 – 2020 H Trưởng Bộ Tài việc ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà KI Bộ Tài – Bộ Nội vụ (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTCBNV ngày 17/1/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày O ̣C 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước H Bộ Tài – Bộ Nội vụ (2014), Thơng tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BTC- ẠI BNV ngày 30/5/2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh Đ phí quản lý hành quan nhà nước (Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Thông tư số 71/2007/TTLT-BTCBNV ngày 26/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTCBNV) Chính phủ (2005), Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Chính phủ (2013), Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 89 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 10 Chính phủ (2013), Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg ngày 19/9/2013 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chế quản lý tài biên chế Kho bạc Nhà nước 11 Chính phủ (2015), Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 Thủ tướng phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ế Kho bạc Nhà nước trực phuộc Bộ Tài U 12 Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định số 1295/QĐ-KBNN ngày ́H 25/12/2013 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành Quy chế quản lý tài đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước TÊ 13 Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định số 1297/QĐ-KBNN ngày tháng hệ thống KBNN H 25/12/2013 Tổng Giám đốc KBNN việc ban hành Quy chế xếp loại lao động N 14 Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định 1300/QĐ-KBNN ngày 25/12/2013 KI Tổng Giám đốc KBNN việc ban hành Quy chế công khai, dân chủ thực chế quản lý tài biên chế hệ thống KBNN O ̣C 15 Kho bạc Nhà nước (2014), Quyết định số 77/QĐ-KBNN ngày 25/01/2014 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành Quy chế chi tiêu số định H mức chi nội đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước ẠI 16 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015), Quyết định số 16/QĐ-KBTG ngày 02/02/2015 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ban hành Quy chế quản lý Đ tài đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 17 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015), Quyết định số 17/QĐ-KBTG ngày 02/02/2015 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ban hành Quy chế chi tiêu số định mức chi nội đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 18 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015), Quyết định số 04/QĐ-KBTG ngày 11/01/2016 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Sửa đổi, bổ sung số điểm Quy chế quản lý tài đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà 90 nước Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-KBTG ngày 02/02/2015 Giám đốc KBNN Tiền Giang 19 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015), Quyết định số 05/QĐ-KBTG ngày 11/01/2016 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Sửa đổi, bổ sung số điểm Quy chế chi tiêu số định mức chi nội đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-KBTG ngày 02/02/2015 Giám đốc KBNN Tiền Giang Ế 20 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015), Quyết định số 135/QĐ-KBTG U ngày 18/05/2017 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Sửa đổi, bổ sung ́H số điểm Quy chế chi tiêu số định mức chi nội đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ- TÊ KBTG ngày 02/02/2015 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 21 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015, 2016, 2017), Báo cáo tốn H kinh phí hoạt động từ năm 2015-2017 N 22 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015, 2016, 2017), Kho bạc Nhà nước KI Tiền Giang, Báo cáo tổng kết công tác từ năm 2015-2017 23 PGS.TS Lê Chi Mai (2003), Cải cách dịch vụ cơng Việt Nam, NXB O ̣C Chính trị quốc gia 24 Tạp chí Kế tốn điện tử (6/2006), Luận bàn phương thức quản lý ngân Đ ẠI H sách theo kết đầu 91 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa q anh chị Tơi học viên lớp cao học K17D QLKT UD - Đại học Kinh tế Huế, thực đề tài luận văn tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang” Tơi mong Anh/Chị dành chút thời gian giúp đỡ tơi hồn thành phiếu khảo sát Ế Ý kiến anh/chị đóng góp q báu giúp tơi hồn thiện luận văn U tốt nghiệp mình.Tơi cam kết khơng có câu trả lời hay sai Những ́H thông tin thu thập phục vụ cho mục đích nghiên cứu, khơng sử dụng TÊ cho mục đích khác H Chân thành cám ơn Anh/Chị nhiều! N PHẦN THÔNG TIN CHUNG KI Anh (chị) vui l ng cho biết vài thông tin cá nhân Xin Anh/Chị cho biết thơng tin cách khoanh tròn (O) vào ô O ̣C tương ứng theo phương án Anh/Chị lựa chọn a Nam H Câu Giới tính b Nữ ẠI Câu Độ taổi b 31– 40 tuổi c Từ 41– 50 tuổi d Trên 50 tuổi Đ a Từ 20 – 30 tuổi Câu Trình độ a Trung cấp, Cao đẳng b Đại học c Cao học Câu Thời gian công tác a Dưới năm b Từ –10 năm c Từ 11 – 20 năm d Từ 21 – 30 năm e Trên 30 năm 92 PHẦN II: NỘI DUNG CÂU HỎI Xin Anh/ chị cho biết ý kiến anh/chị nội dung quản lý tài KBNN Tiền Giang cách đánh dấu (X) vào lựa chọn Lựa chọn câu hỏi theo mức độ: Rất không đồng ý Không đồng ý Ế Không ý kiến (trung lập) U Đồng ý Nội dung TÊ STT KBNN Tiền Giang KBNN phân cấp mạnh nguồn NSNN KBNN Tiền Giang KBNN phân cấp N H ́H Rất đồng ý KBNN Tiền Giang KBNN phân cấp O ̣C KI mạnh nguồn Thu nghiệp mạnh nguồn thu nghiệp không thường H xuyên KBNN Tiền Giang KBNN phân cấp KBNN Tiền Giang KBNN phân cấp Đ ẠI mạnh nguồn Quỹ PTHĐN mạnh nguồn XDCB Cơ cấu kinh phí theo nhóm mục chi Tài sản, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đơn vị Thực chi theo dự toán Chi bổ sung thu nhập tăng thêm đầy đủ, thời gian 93 Mức độ 10 Việc thực trích lập quỹ quy định 11 Quy chế chi tiêu nôi bổ sung, sửa đổi kịp thời phù hợp với thực tế 12 Dân chủ, công khai soạn thảo quy chế chi tiêu nội 13 Tính hợp lý định mức chi quy chế 15 Cơng tác hạch tốn kế toán thực tốt U Lập dự toán phù hợp với thực tế ́H 14 Ế chi tiêu nội Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Một lần xin chân thành cảm ơn ý kiến quý báu anh/ chị 94 PHỤ LỤC Giới Độ Trình gian Câu Câu Câu Câu Câu Câu phiếu tính tuổi độ cơng 5 Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 11 12 13 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 a d b d 5 a d b d 5 b c b d 4 a b c c 5 5 a b b c 3 a b b d 5 a c b d 4 a d b e a d b e 10 b c b d 11 b c b d 12 b d b 13 a d b 14 b c N Câu 4 5 5 4 2 4 4 5 4 ̣C 4 5 5 4 4 O 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 3 d 5 3 4 4 3 3 e 3 4 4 5 5 c 4 5 4 4 4 4 3 H Đ ẠI KI TÊ ́ tác b Câu H Mã U Câu H Thời Ế TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHIẾU KHẢO SÁT 95 a d b d 4 4 4 5 5 3 16 b c c d 3 3 5 5 5 17 a d b d 4 4 4 4 4 18 a c b d 5 4 4 4 4 19 b d b e 4 20 a d b e 5 21 a c b d 4 22 a d b e 3 23 b c b d 3 24 a d b e 25 b d b d 4 26 a d b e 5 27 b d b d 28 b d b d 29 b d b e 30 b d b d 31 a d b d 32 a b c c 33 a c b 34 a c b 35 a c 4 4 4 U 5 5 5 H 5 4 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 H 4 5 4 4 2 3 3 3 N 4 5 5 4 4 4 3 5 ̣C 5 5 3 3 O TÊ ́ 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 d 4 4 4 4 4 3 d 5 3 5 5 d 5 4 4 4 3 3 H ẠI KI 2 Đ b Ế 15 96 b c b c 3 3 4 4 4 4 37 b c b d 3 3 5 4 3 38 b c b d 4 5 5 39 a c b d 4 3 3 5 4 3 40 a c c d 4 4 41 b c b d 4 3 42 b c b d 4 43 b c b d 4 44 b c c d 45 a c b d 3 46 b b b c 47 b c b d 48 b a b a 3 49 b c b d 4 50 b b c b 51 b b b b 52 b c b d 53 b a b a 54 b c b 55 b c b 56 b a 3 3 U 5 5 4 H 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 3 H 5 4 5 4 4 5 5 5 N 3 3 3 4 3 4 4 5 5 ̣C 4 3 5 5 5 O TÊ ́ 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 c 4 3 5 5 5 d 3 3 3 3 4 3 a 3 3 3 3 4 H ẠI KI 4 Đ b Ế 36 97 b b b b 3 3 5 5 58 b b b b 3 5 5 4 3 59 b c a d 5 4 5 5 60 b b b c 5 4 4 5 5 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́ H U Ế 57 98 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHIẾU KHẢO SÁT Kết đánh giá theo mức độ(%) phiếu Tỷ lệ Số phiếu Tỷ lệ KBNN phân cấp mạnh 0 0 nguồn NSNN KBNN phân cấp mạnh ̣C KBNN Tiền Giang Tỷ lệ Số phiếu GTTB Tỷ lệ 14 23.33 35 58.33 11 18.33 3.95 1.67 11 18.33 15 25.00 33 55.00 4.33 nguồn thu SN không thường 0 11.67 30 50.00 18 30.00 8.33 3.35 0 5.00 13.00 21.67 31.00 51.67 13.00 21.67 3.9 O KBNN phân cấp mạnh H phiếu KI nguồn thu nghiệp N Tỷ lệ Số H KBNN Tiền Giang phiếu TÊ ́ KBNN Tiền Giang Số Ế Số U H Diễn giải STT xuyên KBNN phân cấp nguồn quỹ PTHĐN Đ ẠI KBNN Tiền Giang 99 10 70.00 14.00 23.33 4.00 6.67 3.37 0 5.00 10 16.67 36 60.00 11 18.33 3.92 0 3.33 18 0 0 Thực chi theo dự toán Chi bổ sung thu nhập tăng thêm đầy đủ, thời gian Việc thực trích lập quỹ quy định 30.00 28 46.67 12 20.00 3.83 0.00 30 50.00 24 40.00 10.00 3.60 0 8.33 17 28.33 38 63.34 4.55 0 6.67 25 41.67 31 51.66 4.45 0 0 10 16.67 30 50.00 20 33.33 4.17 0 0 10 16.67 23 38.33 27 45.00 4.28 H sung, sửa đổi kịp thời phù hợp U Ế 42 H ứng yêu c ầu đơn vị ẠI với thực tế Dân chủ, công khai soạn thảo quy chế chi tiêu nội Đ 12 0.00 TÊ ́ Tài sản, máy móc thiết bị đáp Quy chế chi tiêu nôi bổ 11 H mục chi N Cơ cấu kinh phí theo nhóm KI KBNN phân cấp nguồn XDCB ̣C KBNN Tiền Giang O 100 13 quy chế chi tiêu nội Lập dự toán phù hợp với thực tế 0 0 15 25.00 20 33.33 25 41.67 4.17 0 15 25.00 22 36.67 19 31.67 6.67 3.20 0 0 13 25.00 32 53.33 4.32 ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́ thực tốt H Cơng tác hạch tốn kế tốn Đ 15 U Ế 14 Tính hợp lý định mức chi 101 21.67 15 ... Tiền Giang 32 KI 2.2 Thực trạng công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 33 2.2.1 Cơ sở pháp lý công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang3 3 O ̣C 2.2.2 Thực trạng công tác quản. .. tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đến năm 2020 năm + Về không gian: Nghiên cứu công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền Giang + Về thời gian: Nghiên cứu công tác quản lý tài Kho bạc Nhà nước Tiền. .. lý tài Kho bạc Nhà nước nước học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 22 1.4.1- Kinh nghiệm quản lý tài Kho bạc Nhà nước nước 22 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước tiền giang , Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước tiền giang