HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min

120 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế NGUYỄN VĂN THANH H U HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TẾ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC Ọ C KI N H KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN ẠI H Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Ờ N G Đ Mã số: 31 01 10 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HÕA Huế, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN T i xi iệu sử ị h tr g tr g g tr h ghi g tr h ều g tr h ều h gu t i ghi u h g h r r g Nh uv t uy ri g t i C g tr h gi h gt th tháng Huế, ngày năm 2019 U Ế Tác giả luậ vă Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Nguyễn Văn Thanh TR x g y i t i hậ iệu LỜI CẢM ƠN Trong q trình th c tập hồn thành luậ vă s giúp ỡ v y t i ã hậ c nhiều ộng viên Tr ớc tiên, xin bày tỏ lòng kính tr ng biết s u sắc tới Thầy PGS.TS ã tậ t h ớng dẫn tơi hồn thành luậ vă B Tơi xin trân tr ng Gi Đại h c Kinh tế - Đại h c Huế ã truyề Hiệu toàn thể Thầy C gi Tr ờng ạt, trang bị cho nh ng kiến th c kinh h c vừa qua DTNN tr c thuộc C c D tr h B Lã h ạo, phòng nghiệp v , chi ớc khu v c Bình Trị Thiên ã hiệt tình giúp H Tơi xin chân thành U nghiệm quý giá su t h i ă y Ế Trầ Vă Hò h v bạ bè tạo m i iều kiện thuận l i giúp ỡ, cổ vũ v ộng viên su t Ọ C thời gian th c luậ vă ! ẠI H Xin chân thành ng nghiệp nh ng KI g ời ã u gi N H Cu i cùng, xin chân thành TẾ ỡ su t trình thu thập s liệu ể th c luậ vă Đ Huế, ngày tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Tác giả luậ vă Nguyễn Văn Thanh ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ H v t h vi : NGUYỄN VĂN THANH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Ng ời h g ẫ T h Niên khóa: 2017 - 2019 h : PGS.TS TRẦN VĂN HÕA ề t i: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN Mục đích đối tƣợng nghiên cứu h thiệ C gt hí h C g Ế ề xuất ý t i hí h C hiệ v tr hu v s t: C Chi giải ph p D tr Nh g t h h h hiệ v th D tí h hu v y trạ g ý tài B h Trị Thi C ýv huy vi gt tr thuộ Đ v ý t i hí h C U qu ý t i hí h vị h h hí h h g iều tr C y u ầu D tr Nh Đ it ết p g thời gi N H B h Trị Thi gt tr KI thi hằ B h Trị Thi gt H hu v trạ g Ọ C h gi th H tr Nh tí h TẾ sở ph ẠI Tr N G Phƣơng pháp nghiên cứu Ờ Ph g ph p ghi tổ g h p t i iệu s TR Ư uậ u uậ vă iệu sơ ấp s Ex e v SPSS; Ph g ph p th huy gi huy : Ph g ph p ghi iệu th g ấp xử ý s u tổ g qu ý iệu bằ g phầ ề tả; Ph g ph p s s h; Ph g ph p Kết nghiên cứu Tr trạ g sở h gt g vấ ề ý uậ ý t i hí h C h p với ết iều tr từ tr thuộ C giải ph p hằ v D tr Nh h thiệ ã D tr Nh h gt hệ th hu v gv hu v ý h t i h ả v B h Trị Thi từ ý t i hí h C B h Trị Thi iii ết ghi u th B h Trị Thi ; ết ết tr g vị ã ề xuất D tr Nh h hu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Ký hiệu Diễn giải BNV Bộ Nội v BTC Bộ T i hí h BTT B h Trị Thi CBCC C CĐVTCT Chuyể CNH-ĐHH C g ghiệp h - Hiệ HCNN H h hí h h KT-XH NLĐ 10 NSNN 11 QĐ g h gt KI N H TẾ H U ổi vị trí Ế Ọ C Ki h tế - xã hội ộ g Đ N G Ờ QLNN Ng s h h Quyết ị h Quả TR Ư 12 ẠI H Ng ời iv ý Nh ại h MỤC LỤC Lời i Lời ả ii uậ vă thạ sĩ h T D h h i h tế iii từ viết tắt tr g uậ vă .iv M v D h bả g ix D h sơ biểu ix PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU ề t i M u g v phạ vi ghi uậ vă KI Kết ấu u N H Ph g ph p ghi u TẾ Đ it ề t i H ti u ghi U Ế Tí h ấp thiết Ọ C PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 1 Quả ề hu g qu N G g vấ ý t i hí h tr ý t i hí h tr g ý t i hí h TR Kh i iệ ti u guy 2 Nội u g hế t h h h hí h Nh N 12 hiệ hế t h t hịu tr h hiệ 12 hịu tr h hiệ t i hí h tr g qu h h 13 Nội u g Lập t Th hiệ gt ý t i hí h tr g qu h h hí h h 15 thu hi t i hí h 15 3 Quyết t 134 C h h hí h h tắ th h h hí h h t h h hí h h h h hí h h t i hí h tr g qu hí h h qu i với qu Ư Cơ hế g qu Ờ 1 Nh Đ 1 Tổ g qu ẠI TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC iể t tr g g s h tr tr iể qu g t h h hí h h qu h h hí h h 21 26 29 v Hệ th g hỉ ti u h gi gt trạ g gt Nh hỉ ti u phả h th Nh hỉ ti u phả h ết yếu t ả h h g ế thuộ ĩ h v D tr Qu gt iể hệ v ph h ấp ớ 30 ý t i hí h h h hí h h tr g ý t i hí h 33 ý thuyết ý the ầu r v h g g g tr g việ g i 33 KI i h phí tr Ki h ghiệ ột s Ọ C Ki h ghiệ g vị 33 TẾ Ế s t ội tr Ki h ghiệ vị 32 U Hệ th g iể ý 32 H ý hiệ h h hí h h vị 31 1.5.5 Tr h ộ th qu vị 32 M i qu qu ý t i hí h 30 gi 30 h ạt ộ g Quy ý t i hí h 29 ý t i hí h Hệ th g hí h s h ph p uật Đặ N H 15 C ý t i hí h 29 ý i h phí th g xuy i với vị th h g gb ih i h ghiệ i với Việt N 37 Đ Nh ẠI H kinh phí NSNN 36 N G CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC C Ư Tổ g qu Ờ DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 39 D tr Nh hu v 2 Ch TR 1 Qu tr h h h th h v ph t triể ă g hiệ Cơ ấu tổ h 2.2 Th v D tr 39 vị 39 quyề hạ C B h Trị Thi vị 39 h trạ g cơng tác lý tài C hu v D tr B h Trị Thi h 41 hu v B h Trị Thiên 44 2.2.1 Cơ hế phân ấp lý tài 44 2 Tổ h 223 C gt máy lý tài 45 ế h h t i hí h 47 2.2.4 Cơng tác ập v ph bổ tốn chi Ng vi s h h 49 2.2.5 Th hiệ t 52 2 Hệ th g b t i hí h ph tí h b t i hí h v g khai 65 2 Thẩ tr toán 66 228 Ứ g g công ghệ thông tin vào lý tài 67 Đ h gi ý t i hí h C D tr Nh B h Trị hu v iệu iều tr 68 g iều tra 68 Ý iế h gi tổ h 3 Ý iế h gi gt ập v ph Ý iế h gi gt Ý iế h gi gt t Ý iế h gi tí h tu trạ g y v ph ấp lý tài 70 bổ t ý v sử h g ă 71 g iể h ả tr v b th ph p uật tr ý t i hí h C hi 72 74 g ý t i hí h 75 D tr Nh hu v B h Trị N H Đ h gi th Ế it U 2.3.1 Thông tin H qu s TẾ Thi gt Thiên 76 KI g ết ã ạt 76 Ọ C Nh Một s hạ hế nguyên nhân 78 ẠI H CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC ị h h g tr g gt B h Trị Thi ý t i hí h C D tr Nh 83 Ờ hu v ti u N G 31 M Đ DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 83 TR Ư Giải pháp hoàn thiệ lý tài C D tr Nh hu v B h Trị Thiên 84 321 H 3 Đổi thiệ tổ h yv ới quy tr h ập ph bổ g hiệu t t ý t i hí h 85 i h phí g s h h 86 323 H thiệ tổ h 3 Tă g g 3 Tă g g hệ th gt g iể g gb tr t i hí h ph iể t g ghệ th tí h b tài 88 ội 89 g ti v ti h h gt ýt i 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 vii Kết uậ 92 Kiế ghị 94 Kiế ghị với Chí h ph 94 2 Kiế ghị với Bộ T i hí h 95 Kiế ghị với Tổ g D tr Nh : 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN Ế NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN U BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bả g 1: D t Bả g 2: Ngu D t gi i 2015-2017 51 Bả g 3: hi g s h h gi i hi NSNN Nội u g hi C C 2015-2017 48 D tr Nh D tr Nh ớ KV B h Trị Thi hu v B h Trị Thi gi i 2015-2017 54 Tổ g h p i h phí t hu v B h Trị Thi 2015-2017 58 Chi tiết Bả g 7: Tổ g h p t h h h tiết iệ Bả g 8: Th Bả g 9: Ý iế it hiệ t ấp ý t i hí h C it C h gi g h ả it N G Ư tr v b TR Bả g 13: Ý iế tr g hi C h gi Ờ Bả g 12: Ý iế g iều tr D tr B h Trị Thi Đ Bả g 11: Ý iế C gt y v ph ập v ph bổ 72 g iều tr gt ý v sử D tr B h Trị Thi 73 it gt g iều tr D tr B h Trị Thi h gi 2015-2017 64 D tr B h Trị Thi 70 H h g ă h gi i g iều tr tổ h Ọ C h gi 2015-2017 62 s t 69 it ẠI Bả g 10: Ý iế h gi i hi i h phí t g iều tr h gi 2015-2017 60 TẾ g ti hi th h gi i Ế Bả g 6: h ả hiệ t U Tổ g h p ấu hi th H Bả g 5: t D tr Nh N H gi i h C KI Bả g 4: it iể 74 g iều tr tí h tu ý t i hí h C t D tr B h Trị Thi th ph p uật 76 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ 1: Sơ Bộ y ý C D tr Nh ix B h Trị Thi 43 Tổ h g h gt b i ỡ g gắ hạ ý t i hí h C g ghệ th g ti tr g s t gt t i hí h ết i hạ v i với ội gũ Chi C ý t i hí h, tă g … Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế tr gi gt Ư iể tạ TR g ớp 97 ẩy h g g h ạt ộ g TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ T i hí h (2004), Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2014 Bộ Tài việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, Hà Nội Bộ T i hí h (2006) Thơng tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Hà Hội Bộ T i hí h (2007) Quyết định sô 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 Bộ tài mã số đơn vị có liên quan đến ngân sách, Hà Hội Bộ Tài chính-Bộ Nội v (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC -BNV ngày U Ế 17/01/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Hà Nội H Bộ T i (2009), Thơng tư số: 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài TẾ Quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày N H 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều KI Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Hà Nội Ọ C Bộ T i hí h (2009) Thơng tư số 143/2009/TT-BTC ngày 15/7/2009 Bộ Tài H hướng dẫn lập dự tốn, quản lý sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất ẠI cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ Đ Chí h ph (2005) Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính N G phủ quy định chế độ tự chủ chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh Ờ phí quản lý hành quan nhà nước, Hà Nội TR Ư Chí h ph (2009) Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chí h ph (2013) Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước, Hà Nội 10 Chí h ph (2006) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức máy biên chế tài 98 đơn vị nghiệp, Hà Nội 11 Chí h ph (2009) Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 Chính Phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Hà Nội 12 Ch g tr h Ph t triể Liên H p Qu Việt Nam (2009), Quản lý tài cơng: Tăng cường hiệu điều hành quản lý nhà nước Tài iệu 13 C D tr KV B h Trị Thi 14 Trầ Vă Gi án Hà Nội Báo cáo toán năm 2015, 2016, 2017 (2011) Giáo trình quản lý tài quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội U hội (2002) Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, Luật H 16 Qu Ế 15 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu cơng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội TẾ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông 17 Qu N H qua ngày 16 tháng 12 năm 2002, Hà Nội hội (2008), Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 Ọ C KI Quản lý, Luận Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2008, Hà Nội ẠI H 18 Nguyễ Phú Gi g (2010) Quản lý tài đơn vị nghiệp vấn đề ại (2012) Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm Tài cấp N G 19 Nguyễ Tù g L Th g Đ đặt Đại h Ờ Quận qua thực tiễn UBND Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Luậ vă Thạ h g H việ Chí h trị qu gi H Chí Mi h H Nội TR Ư sỹ T i hí h Ng 20 L Thị Ng c (2012), Hồn thiện chế quản lý tài hệ thống KBNN, Luậ vă thạ sĩ, H 21 Tổ g việ T i hí h H Nội D tr Nh (2006) Quyết định số 320/QĐ-DTQG ngày 7/9/2006 Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia việc ban hành Quy chế thực chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành Cục Dự trữ quốc gia 22 Tổ g D 22/10/2010 tr Nh Tổ g ý t i hí h t i sả v (2010) Quyết tr g Tổ g ầu t x y 99 ị h s 931/QĐ-TCDT ngày DTNN việ b g bả h h Quy hế 23 Tổ g 24 H D tr Nh g Tr (2014) B g (2008) Xử ý 25 Trầ Úy Uy tổ g ết ă iệu ghi 2014 H Nội u với SPSS Nxb H gĐ (2014) Nâng cao hiệu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Luậ vă thạ sĩ Tr g Đại h tế qu H Nội 26 Website Bộ T i hí h http://www.mof.gov.vn 27 Website Tổ g C http://www.gdsr.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế D tr 100 Ki h Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ PHỤ LỤC 101 U H Ế PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN Xin chào Anh (chị) Tơi tiến hành nghiên cứu "Hồn thiện quản lý tài Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên”, kính mong anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Những ý kiến anh (chị) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu U Ế Rất mong hợp tác anh (chị) TẾ h ấu (x) v h gi h ặ h KI ý iế ri g h ( hị) N H Xi vui ò g H A THƠNG TIN CHUNG Ọ C Câu 1: Giới tí h: N H Nam Đ ẠI Câu 2: Độ tuổi Từ 31- 40 tuổi Từ 41- 50 tuổi Từ 51- 60 tuổi Ư Ờ N G Từ 20 - 30 tuổi TR Câu 3: Tr h ộ h vấ h ( hị) Tru g ấp C ẳ g Đại h Tr ại h Câu 4: C g việ C Kế t Câu 5: Đơ vị C ý t i hí h h ( hị) ý Kế t vi tr g Khác h ( hị) g gt ? DTNN KV BTT Đơ vị thuộ C 102 thể viết bằ g B PHỎNG VẤN Ý KIẾN Hãy h biết gi bằ g gt h ộ gý quý vị ý t i hí h C h ấu (x) iễ tả hí h x TT i với ti u hí D tr Nh hất ộ ới hu v y hi h B h Trị Thi quý vị h thí h h p Rất Khơng Bình Đồng Rất khơng đồng ý thƣờng ý đồng ý đồng ý Tiêu chí Mức độ đánh giá Về tổ chức máy phân cấp công tác QLTC C D tr ph ấp h gt QLTC h vị tr thuộ i với gu i h phí ấp C ã quy ị h r r g thể việ ph ấp v hế ph i h p tr g g tác QLTC Nă g g t ý t i hí h C p g y u ầu ặt r S g ông tác QLTC hiệ y phù h p với h i g g việ II Về công tác lập phân bổ dự toán hàng năm C g t ập t h g ă ú g quy ị h v quy tr h C g t ph bổ t h g ă C ả bả thời gi quy ị h C g t ập v ph bổ t C h vị tr thuộ ả bả hí h x với hu ầu th tế III Về quản lý sử dụng khoản chi Đơ vị th hiệ hi the ú g t gi Cơ ấu hi gi h hi hiệ y h p ý Chi trả thu hập h ầy v 10 ú g hạ Chi phí h g t ý h g 11 tr ú g t ềr Đị h g t phí v hế ộ 12 phú i h hiệ phù h p TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế I 103 Ế U Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H IV Cơng tác Quyết tốn, Kiểm tra, báo cáo C g t hạ h t t h g 13 ă h hiệ ghi tú the ú g hế ộ thời gi v quy ị h Việ ập b ph tí h b t i 14 hí h vị p g y u ầu ý Đơ vị ã th hiệ t t gt t 15 iể tr t i hí h C g t thẩ tr t ã hấ 16 hỉ h ịp thời h g s i s t g hiệu g t ý t i hí h V Việc tuân thủ pháp luật quản lý tài Vậ g vă bả ph p uật tr g 17 lý tài Th g xuy ập hật vă bả ph p 18 uật D h g h i hi s thả quy 19 hế hi ti u ội Tí h h p ý ị h tr g quy 20 hế hi ti u ội C g t hạ h t ết h g ă 21 th hiệ t t VI Đánh giá chung C g t ý t i hí h C 22 DTNN KV B h Trị Thi p gy u ầu ý hiệ TR C Theo anh (chị), để hoàn thiện cơng tác Quản lý tài đơn vị cần phải có giải pháp giai đoạn ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn giúp ỡ anh (chị) 104 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Statistics 41 41 41 0 0 Mean 3.61 3.85 3.95 3.85 Std Error of Mean 115 089 098 089 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 Std Deviation 737 573 573 5 148 158 Missing Maximum 5 162 158 N H Sum 631 H Valid TẾ N Ế 41 U Phan cap So luong manh cong Quy dinh ro To chuc bo can bo lam tac QLTC rang phan may quan ly cong tac cho cac don cap va co dap ung yeu QLTC phu vi che phoi hop cau hop 2.4 46.3 46.3 48.8 16 39.0 39.0 87.8 12.2 12.2 100.0 41 100.0 100.0 Đ 19 Ờ TR Ư Rat dong y Total 2.4 N G Binh thuong Cumulative Percent 2.4 ẠI H Valid Khong dong y Dong y Valid Percent Ọ C Frequenc y Percent KI Phan cap manh cong tac QLTC cho cac don vi Quy dinh ro rang phan cap va co che phoi hop Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.4 2.4 2.4 Binh thuong 17.1 17.1 19.5 30 73.2 73.2 92.7 7.3 7.3 100.0 41 100.0 100.0 Dong y Rat dong y Total 105 To chuc bo may quan ly dap ung yeu cau Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.4 2.4 2.4 Binh thuong 14.6 14.6 17.1 28 68.3 68.3 85.4 14.6 14.6 100.0 41 100.0 100.0 Dong y Rat dong y Total Cumulative Percent H U Valid Percent 10 24.4 24.4 24.4 Dong y 27 65.9 90.2 9.8 41 100.0 KI 9.8 100.0 100.0 H Total 65.9 Ọ C Rat dong y TẾ Valid Binh thuong N H Frequenc y Percent Ế So luong can bo lam cong tac QLTC phu hop ẠI Statistics N TR Ư Ờ N G Đ Lap va phan bo du toan Lap du toan Phan bo du cho don vi hang nam toan hang truc thuoc dung quy nam dam dap ung nhu dinh bao thoi gian cau thuc te Valid 41 41 41 0 Mean 3.76 3.83 3.90 Std Error of Mean 115 135 134 Median 4.00 4.00 4.00 Std Deviation 734 863 860 5 154 157 160 Missing Maximum Sum 106 Lap du toan hang nam dung quy dinh Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.4 2.4 2.4 Binh thuong 14 34.1 34.1 36.6 Dong y 20 48.8 48.8 85.4 14.6 14.6 100.0 41 100.0 100.0 Rat dong y Total Valid Khong dong y 4.9 Binh thuong 13 31.7 Dong y 16 Rat dong y 10 Total 41 U Cumulative Percent H Valid Percent TẾ Frequenc y Percent Ế Phan bo du toan hang nam dam bao thoi gian 4.9 31.7 36.6 39.0 39.0 75.6 24.4 24.4 100.0 100.0 100.0 N G Đ ẠI H Ọ C KI N H 4.9 TR Ư Ờ Lap va phan bo du toan cho don vi truc thuoc dap ung nhu cau thuc te Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 7.3 7.3 7.3 Binh thuong 19.5 19.5 26.8 Dong y 20 48.8 48.8 75.6 Rat dong y 10 24.4 24.4 100.0 Total 41 100.0 100.0 107 Statistics Thuc hien chi theo dung du toan duoc giao 41 41 41 41 0 0 Mean 3.68 3.78 3.88 3.51 3.71 Std Error of Mean 113 118 153 172 149 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Std Deviation 722 759 980 1.098 955 5 5 151 155 159 144 152 Maximum N H Sum U Missing Ế 41 H Valid TẾ N Chi phi cho cong tac quan Dinh muc Co cau giua Chi tra thu ly hang du cong tac phi cac nhom nhap ca tru dung du va cac che chi hop ly nhan day du toan de phu hop KI Thuc hien chi theo dung du toan duoc giao Valid Percent Valid Khong dong y TR Total 4.9 4.9 13 31.7 31.7 36.6 22 53.7 53.7 90.2 9.8 9.8 100.0 41 100.0 100.0 ẠI Ư Rat dong y 4.9 Đ Ờ Dong y N G Binh thuong Cumulative Percent H Ọ C Frequenc y Percent Co cau giua cac nhom chi hop ly Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.4 2.4 2.4 Binh thuong 14 34.1 34.1 36.6 Dong y 19 46.3 46.3 82.9 17.1 17.1 100.0 41 100.0 100.0 Rat dong y Total 108 Chi tra thu nhap ca nhan day du Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.3 7.3 7.3 Binh thuong 13 31.7 31.7 39.0 Dong y 11 26.8 26.8 65.9 Rat dong y 14 34.1 34.1 100.0 Total 41 100.0 100.0 U Ế Valid Khong dong y 4.9 Khong dong y Binh thuong 17.1 17.1 22.0 14.6 14.6 36.6 Ọ C KI 4.9 48.8 48.8 85.4 14.6 14.6 100.0 41 100.0 100.0 Ư Ờ N G Đ Rat dong y Total 20 ẠI Dong y Cumulative Percent 4.9 H Valid Rat khong dong y H Valid Percent TẾ Frequenc y Percent N H Chi phi cho cong tac quan ly hang du tru dung du toan de TR Dinh muc cong tac phi va cac che phu hop Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 9.8 9.8 9.8 Binh thuong 14 34.1 34.1 43.9 Dong y 13 31.7 31.7 75.6 Rat dong y 10 24.4 24.4 100.0 Total 41 100.0 100.0 109 Statistics Lap bao Tham tra Hach toan, cao, phan Thuc hien quyet toan quyet toan tich bao cao tot cong tac phong ngua dung quy dap ung yeu tu kiem tra nhung sai dinh cau quan ly tai chinh sot 41 41 41 0 0 Mean 3.93 3.78 4.07 3.95 Std Error of Mean 101 128 113 139 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 Std Deviation 648 822 721 893 5 5 161 155 167 162 Maximum N H Sum U Missing Ế 41 H Valid TẾ N Valid Binh thuong 10 Dong y 24 24.4 24.4 58.5 58.5 82.9 17.1 17.1 100.0 41 100.0 100.0 N G Đ ẠI H 24.4 Cumulative Percent Ư Ờ Rat dong y Total Valid Percent Ọ C Frequenc y Percent KI Hach toan, quyet toan dung quy dinh TR Lap bao cao, phan tich bao cao dap ung yeu cau quan ly Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 4.9 4.9 4.9 Binh thuong 13 31.7 31.7 36.6 Dong y 18 43.9 43.9 80.5 19.5 19.5 100.0 41 100.0 100.0 Rat dong y Total 110 Thuc hien tot cong tac tu kiem tra tai chinh Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Binh thuong 22.0 22.0 22.0 Dong y 20 48.8 48.8 70.7 Rat dong y 12 29.3 29.3 100.0 Total 41 100.0 100.0 Tham tra quyet toan phong ngua nhung sai sot U Ế Cumulative Percent H Valid Percent 4.9 4.9 4.9 Binh thuong 11 26.8 26.8 31.7 Dong y 15 36.6 36.6 68.3 Rat dong y 13 31.7 31.7 100.0 Total 41 100.0 100.0 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI TẾ Valid Khong dong y N H Frequenc y Percent 111 ... Niên khóa: 2017 - 2019 h : PGS.TS TRẦN VĂN HÕA ề t i: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN Mục đích đối tƣợng nghiên cứu h thiệ C gt hí h C g Ế... kinh phí NSNN 36 N G CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC C Ư Tổ g qu Ờ DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 39 D tr Nh hu v 2 Ch TR 1 Qu tr h h h th h... CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC ị h h g tr g gt B h Trị Thi ý t i hí h C D tr Nh 83 Ờ hu v ti u N G 31 M Đ DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 83 TR Ư
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min