HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG TRƯỜNG học THỪA THIÊN HUẾ min

107 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế LÊ CÔNG GIAI N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG Đ ẠI H Ọ C TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ G Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 34 01 01 TR Ư Ờ N Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc U Ế Thành phố Huế, tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả i LÊ CƠNG GIAI LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tồn luận văn này, tơi đƣợc nhiều ngƣời từ doanh nghiệp, đồng nghiệp quý thầy cô giáo môn học liên quan quan tâm hƣớng dẫn, giúp đỡ Tôi trân trọng biết ơn gửi lời cám ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế Huế - Phòng Đào tạo sau đại học trƣờng Đại học Kinh tế Huế - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC U Ế - Ban Giám đốc Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng trƣờng học Thừa Thiên Huế H - Tồn nhân viên Cơng ty tham gia cho phép tiến hành lấy ý kiến TẾ phần nội dung thuộc luận văn N H - Những ngƣời thân gia đình, bạn bè nguồn động viên, giúp đỡ Ọ C H Xin chân thành cảm ơn! KI suốt trình học tập, hoàn thành luận văn ẠI Thành phố Huế, tháng năm 2019 Ư Ờ N G Đ Ngƣời cảm ơn TR LÊ CƠNG GIAI ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ CÔNG GIAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ U Ế Mục đích đối tƣợng nghiên cứu H Mục đích: Phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài Cơng ty cổ TẾ phần tƣ vấn xây dựng trƣờng học Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 Đề xuất N H số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài Cơng ty đến năm 2025 KI Đối tƣợng nghiên cứu: Hệ thống quản lý tài doanh nghiệp bao gồm Ọ C đội ngũ quản lý tài chính, báo cáo tài cho phép so sánh việc kinh doanh H năm hoạt động liền kề doanh nghiệp ẠI Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng Đ Thu thập liệu thứ cấp: Sách, giáo trình, báo, internet Báo cáo kết hoạt N G động kinh doanh, nhân sự, kiểm toán độc lập, kiểm tra thuế cục thuế Thừa Ư Ờ Thiên Huế; Nguồn số liệu sơ cấp khảo sát quản lý, nhân viên năm 2018 TR Phƣơng pháp phân tích liệu thu thập: Phân tích định tính kết hợp định lƣợng, mơ tả thống kê, tổng hợp so sánh tỉ lệ % Các kết nghiên cứu kết luận - Nội dung: Hệ thống hóa sở lý luận, thực tiễn cơng tác quản lý tài doanh nghiệp nay; Đánh giá chi tiết thực trạng công tác quản lý tài khảo sát nhân Cơng ty cơng tác quản lý tài - Kết đạt đƣợc: Xác định điểm yếu cơng tác quản lý tài chính; Xây dựng giải pháp cụ thể để hồn thiện cơng tác quản lý tài Cơng ty đến năm 2025 với nguồn lực nhân sự, tài iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ U Ế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu N H Phƣơng pháp nghiên cứu KI Nội dung luận văn Ọ C PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ẠI TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .5 G Đ 1.1 Tài doanh nghiệp N 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Ư Ờ 1.1.2 Các quan hệ tài doanh nghiệp TR 1.1.3 Các định tài doanh nghiệp quan trọng 1.2 Quản lý tài doanh nghiệp 10 1.2.1 Khái niệm quản lý tài .10 1.2.2 Vai trò quản lý tài doanh nghiệp 10 1.2.3 Mục tiêu quản lý tài doanh nghiệp 11 1.2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý tài doanh nghiệp .12 1.2.5 Nguyên tắc quản lý tài doanh nghiệp 13 1.2.6 Nội dung cơng tác quản lý tài doanh nghiệp 14 1.2.7 Các thách thức nhà quản lý tài doanh nghiệp .23 iv 1.2.8 Quản lý tài doanh nghiệp Việt Nam 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2017 27 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng trƣờng học Thừa Thiên Huế .27 2.1.1 Quá trình thành lập, phát triển đến 27 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu thực 28 2.1.3 Các thông tin khác đơn vị thành tích, truyền thống, định hƣớng phát triển 29 U Ế 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 29 H 2.1.5 Thực trạng nhân lực Công ty 30 TẾ 2.2 Thực trạng công tác quản lý tài Cơng ty 34 N H 2.2.1 Tổ chức máy quản lý tài Cơng ty 34 KI 2.2.2 Quản lý dự toán, tài Cơng ty 39 Ọ C 2.2.3.Công tác quản lý đầu tƣ dài hạn tài sản cố định 44 H 2.2.4 Công tác quản lý tài sản ngắn hạn 46 ẠI 2.2.5 Cơng tác quản lý dự tốn hoạt động đấu thầu 48 G Đ 2.2.6.Quản lý hoạt động toán, tốn tài chính, phân phối lợi nhuận, N trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp 48 Ư Ờ 2.2.7 Cơng tác kiểm tra tài .53 TR 2.2.8 Đánh giá cơng tác quản lý tài 60 2.3 Đánh giá cán công nhân viên công tác quản lý tài Cơng ty 63 2.3.1 Thông tin chung mẫu khảo sát 63 2.3.2 Đánh giá mơi trƣờng sách tài Cơng ty .65 2.3.3 Đánh giá tác động nhân tố đến hoạt động thu chi tài Cơng ty .66 2.3.4 Đánh giá tổ chức máy quản lý tài Cơng ty .68 2.4 Đánh giá chung cơng tác quản lý tài Công ty .69 v 2.4.1 Những kết đạt đƣợc công tác quản lý tài Cơng ty 69 2.4.2 Những mặt hạn chế cơng tác quản lý tài Cơng ty 71 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025 74 3.1 Tăng cƣờng công tác quản lý tài nâng cao hiệu hoạt động tài 74 3.1.1 Xây dựng, quản lý quy trình phân tích lập kế hoạch tài nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài .74 U Ế 3.1.2 Tăng cƣờng mở rộng củng cố mối quan hệ tài 75 H 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài đến năm 2025 76 TẾ 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý tài .76 N H 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý dự tốn, tài Cơng ty 78 KI 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động đầu tƣ 79 Ọ C 3.2.4 Hồn thiện cơng tác hoạt động tốn, tốn tài chính, phân phối H lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp .80 ẠI 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm tốn tài 82 G Đ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 N Kết luận 85 Ư Ờ Kiến nghị .87 TR TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn Phản biện Nhận xét luận văn Phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn vi DANH MỤC BẢNG Thông tin Công ty 27 Bảng 2.2: Quy mô, số lƣợng lao động Công ty .30 Bảng 2.3: Dự toán thu chi tài Cơng ty 42 Bảng 2.4: Kết hồn thành dự tốn thu chi tài Cơng ty 44 Bảng 2.5: Biến động tài sản cố định Công ty 45 Bảng 2.6: Biến động tài sản ngắn hạn Công ty .46 Bảng 2.7: Biến động nguồn thu, khoản phải thu ngắn hạn Công ty .49 Bảng 2.8: Biến động chi phí, nợ ngắn hạn Cơng ty 53 Bảng 2.9: Tình hình kiểm tốn độc lập Cơng ty 56 Bảng 2.10: Tình hình kiểm tra tốn thuế Cơng ty 59 Bảng 2.11: Biến động hệ số tài Công ty 63 Bảng 2.12: Thông tin chung mẫu khảo sát 64 Bảng 2.13: Đánh giá môi trƣờng sách tài 65 Bảng 2.14: Đánh giá tác động nhân tố đến hoạt động thu chi tài 67 Bảng 2.15: Đánh giá tình hình tổ chức quản lý hoạt động tài 69 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.1: vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động thuộc công tác Hoạch định-Quản lý-Nghiệp vụ tài 32 Doanh thu Chí phí quản lý doanh nghiệp Công ty 52 Biểu đồ 2.3: Biến động tài sản Công ty 60 Biểu đồ 2.4: Biến động nguồn vốn Công ty 61 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Biểu đồ 2.2: viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Với việc hội nhập sâu rộng, kinh tế Việt Nam ngày phát triển Cùng với đó, tƣ vấn xây dựng cơng trình (TVXDCT) trở thành ngành nghề dịch vụ tảng phát triển hạ tầng kiến trúc, tạo nên mặt hữu mang đậm nét văn hóa đất nƣớc Hoạt động TVXDCT hoạt động tạo giá trị dựa cốt lõi kiến thức đƣợc cập nhật cá thể ngƣời theo chuyên môn đƣợc đào tạo trau dồi Ế Cùng với đổi nhanh chóng kinh tế thị trƣờng xu hƣớng áp U dụng công nghệ 4.0 cạnh tranh doanh nghiệp để tồn phát triển TẾ H ngày liệt Chính thế, mục tiêu hoạt động doanh nghiệp ln ln tối đa hóa lợi nhuận, bƣớc tham gia vào chuỗi hoạt động nhằm gia tăng N H giá trị Để doanh nghiệp phát triển, nhà quản lý doanh nghiệp, bên có tham KI gia góp vốn cho doanh nghiệp, bên cung cấp vốn bên liên quan khác Ọ C muốn biết tình tài doanh nghiệp cấu vốn, khả toán, khả H sinh lời Vì vậy, vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải có lƣợng vốn ẠI định đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng nguồn vốn cách Đ hợp lý, có hiệu cao N G Quản lý tài vấn đề sống doanh nghiệp khơng có hội Ư Ờ cho doanh nghiệp sửa sai quản lý tài gặp sai lầm Việc quản lý tài TR đắn giúp cho nhà quản lý đánh giá tổng quan tình hình tài doanh nghiệp thời điểm, từ lựa chọn phƣơng án quản lý tài phù hợp nhằm tăng khả sinh lời doanh nghiệp nguồn lực hữu hạn Tuy nhiên, khả sinh lời có kèm theo mức độ rủi ro định, mức sinh lời cao có mức độ rủi ro cao kết ảnh hƣởng lớn đến từ việc quản lý tài Quản lý tài hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài doanh nghiệp trạng thái ổn định lành mạnh Đây vấn đề thu hút nhà đầu tƣ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngƣời làm cơng tác kế tốn tài chƣa hồn thành cơng việc Đây trách nhiệm lựa chọn kiểm toán quản lý tài thuộc Hội đồng quản trị cần điều chỉnh năm tài tới Việc loại trừ chi phí 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ngồi danh sách nhân viên Công ty) năm 2016, 2017 cho thấy cơng tác Kiểm tốn thiếu sót Tuy nhiên, hợp đồng thuê kiểm toán chƣa thấy nhắc đến việc khắc phục hậu sai sót phía kiểm tốn Đây học cần rút kinh nghiệm hợp TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế đồng thuê kiểm toán năm 84 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quản lý tài doanh nghiệp phạm vi quản lý vô quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp toàn cầu có yếu tố chung, thành cơng họ phụ thuộc quản lý tài Sai lầm quản lý tài xuất tình dẫn đến suy giảm khả toán, nợ tăng, đối mặt với nhiều khả bị xử phạt, bị xuất tốn, truy thu thuế, khơng thu hồi đƣợc vốn, khả sinh lời doanh nghiệp, chặn U Ế đứng khả tăng trƣởng-phát triển-mở rộng doanh nghiệp, chí H dẫn đến phá sản Vậy nhƣng, hầu nhƣ Việt Nam, Giám đốc doanh nghiệp TẾ phần lớn không học qua tài chính, bố trí nhân tài tùy tiện N H Tồn hoạt động quản lý tài Cơng ty cổ phần tƣ vấn xây dựng KI trƣờng học Thừa Thiên Huế với tổ chức máy quản lý tài tƣơng đối đơn Ọ C giản, phù hợp doanh nghiệp có quy mô nh Giám đốc kỹ sƣ chuyên lĩnh H vực xây dựng không nắm vững tài chính, hầu hết giao tồn quyền cho ẠI phận tài chính-kế tốn, quản lý ngƣời không quản lý đầu đủ đƣợc G Đ mảng tài chính, khâu cốt lõi định sinh tồn Công ty N Công ty gộp chung hai phận kế toán phận tài làm dẫn Ư Ờ đến khả xây dựng kế hoạch tài thiếu chiến lƣợc cụ thể khơng có chiến TR lƣợc trung hạn, dài hạn tài Hệ thống thơng tin quản lý tài tập trung vào khâu kế tốn, khơng có nhiều thơng tin cho việc hoạch định kế hoạch tài chính, thiếu thơng tin cho việc kiểm tra tài nội Hầu hết cơng tác quản lý tài đƣợc Đại hội đồng cổ đông đề cập, Giám đốc phê duyệt thông qua nhƣng chƣa đƣợc thực quy trình, thực không đem lại hiệu thiết thực, chƣa ghi nhận số cụ thể Với đặc thù công ty hoạt động lĩnh vực tƣ vấn xây dựng, công ty lựa chọn việc sử dụng nguồn vốn đóng góp chủ sở hữu, khơng lựa chọn giải pháp “lá chắn thuế” nhƣ khuyến khích cho doanh nghiệp Do đó, 85 hiệu hoạt động kinh doanh Công ty xét góc độ tài chƣa phải tốt Cụ thể, thiếu vốn chủ sở hữu nên đến nay, trụ sở Cơng ty vần khối nhà cấp IV xây dựng lâu, không phù hợp với vị dẫn đầu tƣ vấn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Theo khảo sát tác giả luận văn, có đến 23 50 nhân (chiếm 46%) Công ty lựa chọn “Ƣu tiên đầu tƣ sở vật chất năm tiếp theo” (Câu h i số 10 bảng khảo sát) Đây điểm nghẽn lớn nhân Công ty mong muốn có vị trí làm việc tƣơng xứng với nghề nghiệp, phù hợp với sống đại mối quan hệ với gia đình-xã hội xung qunanh U Ế xu hƣớng phát triển chung lực lƣợng tƣ vấn xây dựng H Không sử dụng vốn vay theo giải pháp “lá chắn thuế” kéo Công ty TẾ chƣa phát triển đƣợc việc cung cấp dịch vụ thiết kế-cung cấp-xây dựng-chuyển giao N H mạnh mẽ Trong đó, lực lƣợng nhân chất lƣợng cao Cơng ty có đầy KI đủ kiến thức, kinh nghiệm để tham gia phát triển cung ứng dịch vụ theo định Ọ C hƣớng theo khuyến khích Chính phủ H Trên sở tổng hợp số liệu nhân sự, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán ẠI năm 2015-2016-2017, báo cáo năm 2018 việc kiểm tra thuế Công ty năm 2015- G Đ 2016-2017 cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, số liệu từ khảo sát 50 nhân N làm việc, nội dung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài Ư Ờ Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng trƣờng học Thừa Thiên Huế, luận văn TR điểm mạnh, điểm yếu đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể cho công tác quản lý nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài cho Cơng ty năm tiếp theo: *Tăng cƣờng công tác quản lý tài nâng cao hiệu hoạt động tài chính: - Xây dựng, quản lý quy trình phân tích lập kế hoạch tài - Tăng cƣờng mở rộng củng cố mối quan hệ tài * Giải pháp cụ thể cho cơng tác quản lý nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài chính: 86 - Nhóm giải pháp: hồn thiện máy quản lý tài chính; - Nhóm giải pháp: cơng tác quản lý dự tốn, tài Cơng ty; - Nhóm giải pháp: cơng tác quản lý hoạt động đầu tƣ dự án; - Nhóm giải pháp: cơng tác hoạt động tốn, tốn tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp; - Nhóm giải pháp: cơng tác kiểm tra, kiểm tốn tài chính; Kiến nghị Từ kết tổng hợp, phân tích giới hạn luận văn, hệ thống giải pháp cụ thể cho cơng tác quản lý tài để hồn thiện cơng tác quản U Ế lý tài Cơng ty cổ phần tƣ vấn xây dựng trƣờng học Thừa Thiên Huế, tác TẾ 2.1 Đối với Công ty H giả đề xuất thêm kiến nghị cụ thể nhƣ sau: N H - Xây dựng định hƣớng mở rộng thị trƣờng bên tỉnh Thừa Thiên Huế, KI tận dụng hội khuyến khích doanh nghiệp phát triển xu hƣớng áp dụng công Ọ C nghệ 4.0 Chính phủ H - Sử dụng đòn bẫy tài thị trƣờng vốn sơ cấp, tiến tới thị trƣờng ẠI chứng khoán nhằm giúp doanh nghiệp phát triển mặt gia tăng lợi nhuận G Đ đồng vốn chủ sở hữu mở rộng sản phẩm kinh doanh N - Liên doanh với doanh nghiệp khác để xây dựng trụ sở chung Công Ư Ờ ty tốt vị trí “đắc địa” TR 2.2 Đối với quyền - Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng tiếp cận nguồn vốn vay ƣu đãi doanh nghiệp tham gia dự án mang tính cộng đồng - Bộ xây dựng cần ban hành giảm thiểu điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng Ban hành Thông tƣ quy quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng, hành nghề xây dựng thống nhất, giảm bớt yêu cầu điều kiện cấp chứng lực hoạt động lĩnh vực doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng phát triển cách bền vững 87 - Bộ xây dựng điều chỉnh kịp thời định mức dự tốn nhân cơng tƣ vấn xây dựng phù hợp với nƣớc khu vực nhằm nâng cao vị cá nhân hoạt động lĩnh vực - Bộ Kế hoạch Đầu tƣ cần triển khai mạnh mẽ công tác quản lý đấu thầu qua mạng nhằm tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh đấu thầu xây lắp cơng trình - Bộ Tài cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành cơng tác thuế, giảm thời gian giao dịch kế toán - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần có sách bình ổn giá ngun vật U Ế liệu thị trƣờng nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng ổn định sản xuất đảm H bảo tiến độ thi cơng cơng trình Đặc biệt, giai đoạn giá cát tăng TẾ nhanh tác động lớn đến dự tốn cơng trình xây dựng N H - Sở xây dựng Thừa Thiên Huế cần rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ KI xây dựng giao việc thẩm tra lại cho doanh nghiệp có lực đủ điều kiện Ọ C tham gia, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục xây dựng, giảm chi phí hội TR Ư Ờ N G Đ ẠI H bên liên quan 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Cơ (2015), Chủ doanh nghiệp với báo cáo tài chính, NXB Tài Phạm Thị Gái (2014), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Lawrence Gitmam (2005), The Principles of Managial Finance – Ninth Editrion, dịch Tiếng Việt Nguyễn Thanh Hằng (2012), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Ế Cơng ty Cổ phần Kim khí An Bình” H U Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Phƣơng TẾ Đơng N H Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Tài cơng ty-Các nguyên tắc cách KI áp dụng, NXB Phƣơng Đông học kinh tế quốc dân Ọ C Nguyễn Thị Hƣơng (2003), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Trƣờng Đại Đ doanh nghiệp ẠI H Vũ Quang Kết Nguyễn Văn Tấn (2012), Giáo trình Quản lý tài N G Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài Ư Ờ 10 Nguyễn Thanh Liêm (2014), Quản trị tài chính, NXB Tài TR 11 Nhiều tác giả (2015), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Kinh tế TPHCM 12 Nhiều tác giả (2017), Lập, đọc, phân tích kiểm tra báo cáo tài chính, NXB Tài 13 Nguyễn Năng Phúc (2012), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc Dân 14 Bùi Hữu Phƣớc ( 2008), Tài doanh nghiệp, Trƣờng Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh 89 15 Ngơ Kim Phƣợng (2009), Phân tích tài doanh nghiệp, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 16 Vũ Thị Bích Quỳnh (2012), Lý thuy t quản trị tài chính, Nhà sách kinh tế 17 Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Lao đồngXã hội 18 Thesaigontimes (2018), “Quản trị tài doanh nghiệp”, https://www.pace.edu.vn Ế 19 Nguyễn Văn Tiến (2018), Thị trường tài quản trị rủi ro tài chính, H U NXB Tài TẾ 20 Phạm Quang Trung (2012), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H NXB Đại học kinh tế quốc dân 90 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 91 TẾ U H Ế BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Số liệu trích từ áo cáo tài Cơng ty năm 2015-2016-2017 Mã TÀI SẢN số Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số cuối Số cuối năm Số cuối năm 2015 2016 năm 2017 5.388,5 7.803,8 710,8 933,5 932,9 710,8 933,5 0,0 0,0 800,0 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 100 5.404,5 110 932,9 111 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 II Đầu tƣ tài ngắn hạn KI Tiền Ọ C đƣơng tiền N H I Tiền khoản tƣơng TẾ H U = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) Ế TÀI SẢN H 120 121 Đ ẠI Đầu tƣ ngắn hạn N 122 Ờ ngắn hạn (*) G Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 123 800,0 TR hạn Ư Đầu tƣ nắm giữ đến ngày đáo III Các khoản phải thu ngắn 130 4.044,4 4.478,5 5.298,7 Phải thu khách hàng 131 2.991,5 2.968,0 3.599,1 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 Phải thu ngắn hạn khác 133 1.162,8 1.650,2 1.967,2 134 -109,9 -139,7 -267,6 hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 92 IV Hàng tồn kho 140 276,6 15,9 529,0 Hàng tồn kho 141 276,6 15,9 529,0 150 150,6 183,3 242,6 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 107,5 58,7 118,0 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 43,1 124,6 124,6 Dự phòng giảm giá hàng tồn 142 kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Thuế khoản khác phải 153 Giao dịch mua bán lại trái H U Ế thu Nhà nƣớc 154 TẾ phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác 200 3.038,2 2.783,9 2.532,4 Ọ C KI B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = N H 155 210 3.038,2 2.783,9 2.532,4 211 3.038,2 2.783,9 2.532,4 212 7.336,6 7.336,6 7.336,6 213 (4.298,4) (4.552,7) (4.804,2) Tài sản cố định vô hình 214 0,0 0,0 0,0 -Nguyên giá 215 177,7 62,7 62,7 -Giá trị hao mòn lũy kế (*) 216 (177,7) -62,7 -62,7 0,0 0,0 0,0 210 + 220 +230 + 240 ) H I Tài sản cố định Đ ẠI Tài sản cố định hữu hình N G -Nguyên giá TR Ư Ờ -Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tƣ 217 220 1.Nguyên giá 221 2.Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222 93 III Các khoản đầu tƣ tài 230 ài hạn Đầu tƣ tài dài hạn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.172,4 10.336,2 231 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 232 dài hạn (*) IV Tài sản ài hạn khác Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 242 Dự phòng phải thu dài hạn Ế 240 H 270 8.442,7 N H 100 + 200) TẾ TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = U 243 khó đòi (*) NGUỒN VỐN Năm 2017 Số cuối Số cuối năm Số cuối năm 2015 2016 năm 2017 ẠI 300 3.508,1 4.218,7 5.368,2 310 3.508,1 4.218,7 5.368,2 Ư Ờ N G Đ A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + I Nợ ngắn hạn Năm 2016 H Ọ C số 330) Năm 2015 KI Mã 311 Phải trả ngƣời bán ngắn hạn 312 TR Vay ngắn hạn Ngƣời mua trả tiền trƣớc 21,8 313 835,1 1.306,7 1.860,6 314 764,4 577,6 825,5 Phải trả ngƣời lao động 315 1.689,6 2.208,4 2.611,7 Chi phí phải trả 316 ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 94 Các khoản phải trả ngắn hạn 317 khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 219,0 122,2 44,8 3,8 3,8 0,0 0,0 318 Giao dịch mua bán kại trái 319 phiếu phủ 10 Doanh thu chƣa thực 320 ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 322 II Nợ ài hạn Vay nợ dài hạn 0,0 H 330 KI Doanh thu chƣa thực H Ọ C 333 334 Đ ẠI công nghệ N H 332 việc làm Quỹ phát triển khoa học TẾ 331 Qũy dự phòng trợ cấp U Ế 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn G Phải trả phải nộp dài hạn Ờ Ư Dự phòng phải trả dài hạn TR B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 ) 335 N khác I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 336 400 4.934,6 3.953,7 4.968,0 410 4.934,6 3.953,7 4.968,0 411 2.560,0 2.560,0 2.560,0 412 2.560,0 2.560,0 2.560,0 - Cổ phiếu ƣu đãi 413 Thặng dƣ vốn cổ phần 414 95 Vốn khác chủ sở hữu 415 Cổ phiếu quỹ (*) 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối - LNST chƣa phân phối lũy kế 3.506,4 3.506,4 3.506,4 419 (1.132) (2.113) (1.098) 420 (1.132) (2.113) (2.113) - LNST chƣa phân phối kỳ U Ế đến cuối kỳ trƣớc 418 TẾ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 8.442,7 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H (440 = 300 + 400) 1.014 H 421 96 8.172,4 10.336,2 BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH Số liệu trích từ áo cáo tài Cơng ty năm 2015-2016-2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu cung cấp dịch vụ giảm 2016 2017 năm năm 2016/2015 2017/2016 14.972,1 14.782,5 17.192,0 trừ 22,4 doanh thu 194,3 Doanh thu bán 108,3 0,99 1,16 8,67 0,56 0,98 1,17 vụ Giá vốn hàng bán 14.323,5 14.126,7 14.662,4 Ọ C 0,99 1,04 0,74 5,25 0,14 4,63 KI N H hàng cung cấp dịch 14.949,7 14.588,2 17.083,7 H Lợi nhuận gộp bán Đ ẠI hàng cung cấp dịch vụ 626,2 461,5 2.421,3 22,1 3,2 14,8 G So sánh H khoản 2015 So sánh Ế Các Năm TẾ Năm U Doanh thu bán hàng Năm Ờ N Doanh thu hoạt động tài Chí phí tài 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 Chí phí bán hàng 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1.830,6 1.189,8 1.480,1 0,65 1,24 -1.182,3 -725,1 956,0 0,61 -1,32 33,9 187,7 94,5 5,54 0,50 0,0 44,1 36,1 0,00 0,82 TR Ư Chí phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt 10 động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 97 13 Lợi nhuận khác 33,9 143,6 58,4 -1.148,4 -581,5 1.014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 TNDN -1.148,4 -581,5 1.014,4 18 Lãi cổ phiếu -4.716,0 -2.280,0 3.977,0 Tổng lợi nhuận kế tốn 14 trƣớc thuế Chi phí thuế TNDN 15 hành Chi phí thuế TNDN hỗn 16 lại Ế thuế U sau Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H nhuận TR Lợi 98 4,24 0,41 0,51 -1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 -1,74 0,48 -1,74 ... việc quản lý tài thơng qua hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài luận văn: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ”... cơng tác quản lý tài Cơng ty 71 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025 74 3.1 Tăng cƣờng công. .. nhà quản lý tài doanh nghiệp .23 iv 1.2.8 Quản lý tài doanh nghiệp Việt Nam 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THỪA THIÊN HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG TRƯỜNG học THỪA THIÊN HUẾ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG TRƯỜNG học THỪA THIÊN HUẾ min