Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đakrông, tỉnh quảng trị min

118 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ HÀ Ọ C KI HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN ẠI H SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TR Ư Ờ N G Đ TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế NGUYỄN THỊ HÀ H U HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN H TẾ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, ẠI H Ọ C KI N TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 83 10 110 TR Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN THỊ BÍCH NGỌC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Thị Hà, tác giả luận văn thạc sỹ có tựa đề “Hồn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết trình nghiên cứu, dựa kiến thức đƣợc học, sƣu tầm tổng hợp từ nguồn tài liệu tham khảo với tìm tòi sáng tạo nghiêm túc thân Ế Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn pháp luật luận văn H U TP Huế, ngày 18 tháng 03 năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Tác giả luận văn i NGUYỄN THỊ HÀ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, cô giáo cán công chức Trƣờng Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Ế Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Bích Ngọc - ngƣời U Cô trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn TẾ H Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, Khoa phòng huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên N H cứu, đóng góp cho tơi ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn KI Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, Tác giả luận văn Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C bạn bè ngƣời thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn TR NGUYỄN THỊ HÀ ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hà Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Niên khóa: 2017 – 2019 Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên thiên nhiên quý giá quốc gia, giá trị đất đai Ế ln có xu hƣớng tăng lên theo thời gian nhƣng đất đai nguồn tài nguyên có hạn H U số lƣợng Để phát huy đƣợc nguồn nhân lực từ đất đai phục vụ nghiệp cơng TẾ nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc, từ năm 1993 thủ tƣớng phủ cho phép H thực chủ trƣơng sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng, nhiên N thời gian thực lại bộc lộ số khó khăn tồn cơng tác đấu giá KI quyền sử dụng đất nói chung công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ọ C Đakông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 đến năm 2017nói riêng, cần nghiên cứu ẠI H thực trạng để thấy đƣợc kết hạn chế công tác đấu giá Đ quyền sử dụng đất để từ đƣa giải pháp khắc phục nhằm sử dụng nguồn G lực đất có hiệu Đó nội dung cần nghiên cứu vấn đề Ư Ờ N mang tính cấp thiết Nhằm góp phần làm rõ vấn nêu trên, chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, TR tỉnh Quảng Trị” làm luận văn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất, Tìm hiểu sách văn liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất - Phân tích thực trạng cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2015-2017 huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị Từ tìm đƣợc nhân tố tích cực hạn chế, tồn vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất địa phƣơng - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thời gian tới iii Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đakông , tỉnh Quảng Trị Về thời gian: - Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2015-2017 - Số liệu sơ cấp: Tiến hành vấn khảo sát vào thời điểm cuối năm 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp thu thập: Thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp Ế - Số liệu thứ cấp: Tổng hợp từ Trung tâm quỹ đất huyện Đakrông H U - Số liệu sơ cấp: Đƣợc thu thập thông qua việc điều tra 82 ngƣời bao gồm TẾ ngƣời đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông cán quản lý, thực công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrơng N H 5.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu KI Luận văn chủ yếu sử dụng phƣơng pháp nhƣ thống kê, mơ tả, phân tích – Nội dung nghiên cứu ẠI H tính phần mềm Excel Ọ C so sánh, tổng hợp Số liệu thu thập đƣợc xử lý phân tích với hỗ trợ máy Đ Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn công tác đấu giá quyền sử dụng đất N G Chƣơng Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, Ư Ờ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 TR Chƣơng Giải pháp hồn thiện cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Kết đạt đƣợc Tổng hợp hệ thống số nội dung lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đạt đƣợc kết định, nhiên công tác đấu giá quyền sử dụng đất chƣa có bật số hạn chế Đề xuất số giải pháp việc hồn thiện cơng tác đấu giá quyền sử iv TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Bất động sản CNTB Chủ nghĩa tƣ CSHT Cơ sở hạ tầng CP Chính phủ GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KTXH Kinh tế xã hội NĐ Nghị định PTTH Phát truyền hình QSDĐ Quyền sử dụng đất QLNN Quản lý nhà nƣớc UBND Uỷ ban nhân dân TN & MT Tài nguyên Môi trƣờng Ọ C Thể dục thể thao ẠI H TDTT KI N H TẾ H U Ế BĐS Văn hóa thơng tin TR Ư Ờ N G Đ VHTT vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài U Ế Mục tiêu nghiên cứu đề tài TẾ H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể N H Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu KI Phƣơng pháp nghiên cứu Ọ C 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp: ẠI H 4.2 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích: Đ Nội dung nghiên cứu G PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU N CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC ĐẤU Ư Ờ GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TR 1.1 Một số vấn đề chung đấu giá quyền sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm quyền sử dụng đất 1.1.2 Khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất 1.2 Nội dung công tác đấu giá QSDĐ 1.2.1 Những quy định chung đấu giá QSDĐ 1.2.2 Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 1.2.3 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất xử lý vi phạm pháp luật, khiếu nại đấu giá quyền sử dụng đất 20 vii 1.2.4 Các nhân tố tác động ảnh hƣởng đến giá đất đấu giá QSDĐ 21 1.2.5 Ý nghĩa việc đấu giá quyền sử dụng đất 26 1.3 Kinh nghiệm công tác đấu giá quyền sử dụng đất số địa phƣơng học rút cho huyện Đakrông, tỉnh Quảng trị 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Địa hình khí hậu 32 U Ế 2.1.3 Các nguồn tài nguyên 33 H 2.1.4 Dân số, lao động, việc làm, thu nhập đời sống ngƣời dân 37 TẾ 2.1.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 38 N H 2.1.6 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đakrông, KI tỉnh Quảng Trị 41 Ọ C 2.2 Tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất địa bàn huyện ẠI H Đakrông, tỉnh Quảng Trị 43 2.2.1 Tình hình quản lý đất đai 43 G Đ 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng 45 N 2.3 Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đakrông, Ư Ờ tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2015 – 2017 47 TR 2.3.1 Các quy định quy chế đấu giá huyện Đakrông 47 2.3.2 Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đakrông 57 2.3.3 Kết đấu giá quyền sử dụng đất qua năm 61 2.3.4 Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông 78 2.4 Kết đạt đƣợc hạn chế công tác đấu giá QSDĐ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 84 2.4.1 Kết đạt đƣợc 84 2.4.1.1 Đối với Nhà nƣớc 84 2.4.1.2 Đối với ngƣời sử dụng đất 85 viii CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Định hƣớng 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phát triển kinh tế - xã hội huyện phải đƣợc thực mối quan hệ chặt chẽ với chiến lƣợc phát triển kinh tế tỉnh, vùng kinh tế mối quan U Ế hệ chặt chẽ với địa phƣơng vùng, tận dụng tối đa lợi để phát triển H Kết hợp chặt chẽ tăng trƣởng kinh tế với phát triển lĩnh vực y tế, TẾ giáo dục, văn hóa…nhằm phát triển ổn định bền vững, cải thiện đời sống, nâng H cao sức khỏe dân trí cho ngƣời dân KI N Tận dụng hội, phát triển nhanh ngành mạnh, tạo Ọ C bƣớc đột phá chuyển đổi cấu kinh tế, cấu sản xuất ngành, ẠI H lĩnh vực Gắn tăng trƣởng kinh tế với tiêu công xã hội nhằm tạo công ăn việc G Đ làm, giảm nghèo nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho ngƣời dân, quan tâm N xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phúc lợi xã hội Ư Ờ Chú trọng đến tiêu đất cần bảo vệ, bảo đảm mục tiêu an ninh lƣơng TR thực, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học bảo vệ cảnh quan môi trƣờng Phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững cảnh quan cho phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái địa bàn huyện 3.1.2 Mục tiêu phát triển công tác đấu giá QSDĐ - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền nhân dân việc chấp hành sách, pháp luật đất đai - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai năm 2013 Nghị định Chính phủ, thơng tƣ hƣớng dẫn bộ, ngành Trung ƣơng đến 90 tận cán bộ, công nhân viên chức ngƣời dân đầy đủ, sâu rộng - Nâng cao chất lƣợng đấu giá QSDĐ hàng năm; tăng cƣờng công tác quản lý, sử dụng đất mục đích, tiết kiệm hiệu - Tăng cƣờng nâng cao hiệu công tác đấu giá QSDĐ; Xử lý, giải kịp thời kiến nghị, khiếu nại lĩnh vực đất đai đảm bảo quy định pháp luật 3.2 Một số giải pháp cho nhóm nội dung đấu giá QSDĐ 3.2.1 Giải pháp sách, pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống pháp luật đất đai Việt U Ế Nam chƣa thực hoàn chỉnh, thay đổi nhiều lần, chƣa rõ ràng nhiều H phức tạp, nhiều văn quy định chồng chéo mâu thuẫn với Sự chậm TẾ chễ việc ban hành văn hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai, làm giảm tác N H dụng Luật KI - Từ kết khảo sát ta nhận thấy thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Ọ C phƣơng tiện báo chí, đài truyền hình đạt đƣợc kết cao, nhiên ngƣời dân ẠI H biết đến thông tin đấu giá quyền sử dụng đất từ ngƣời quen, truyền miệng vàtiếp cận thông tin từ nguồn kháccũng chiếm phần khơng nhỏ, có kế hoạch G Đ đấu giá thức phải sớm thơng báo rộng rải thông tin, quảng cáo cho dự N án tiến hành đấu giá, phát tờ rơi để ngƣời dân có thêm thơng tin; Ư Ờ - Kết thu đƣợc từ đấu giá quyền sử dụng đất khẳng định vai trò TR đất đai kinh tế thị trƣờng, loại hàng hoá đặc biệt, hàng hố bất động sản Vì vậy, mối quan hệ kinh tế lĩnh vực đất đai ngày đƣợc quan tâm công tác quản lý ngày đƣợc hồn thiện để tránh tiêu cực; - Rà sốt quy trình thực đấu giá QSD đất bảo mật thông tin ngƣời tham gia đấu giá nhằm tránh tƣợng thông thầu - Cần xây dựng giá khởi điểm cách có khoa học sát với giá thị trƣờng Nếu có thể bƣớc giao công tác xác định giá khởi điểm cho đơn vị chuyên trách để đảm bảo tính xác theo thị trƣờng hiệu đấu giá Quyền sử dụng đất ngày cao 91 - Trích quỹ đất từ việc xây dựng cở sở hạ tầng nhƣ phần kinh phí thu đƣợc từ đấu giá đất để đầu tƣ phát triển nhà cho đối tƣợng sách, ngƣời thu nhập thấp, tạo lập sẵn quỹ nhà cho thuê, nhà bán trả góp tái định cƣ để cần thu hồi đất có chỗ cho ngƣời bị thu hồi tái định cƣ 3.2.2 Giải pháp quy hoạch thực quy hoạch - Việc quy hoạch khu đấu giá đất phải có tầm nhìn xa, gắn với quy hoạch tổng thể, việc sử dụng đất phải tuân theo sách, pháp luật quản lý, sử dụng đất đai nhà nƣớc; U Ế -Các quy trình dự án đấu giá QSDĐ cần đƣợc xử lý nhanh, đặc biệt khâu H quy hoạch yếu tố quan trọng công đoạn mở đƣờng để triển khai dự TẾ ánmục đích đấu giá ngƣời dân; N H - Phối hợp với quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhằm kịp thời phát KI ngăn chặn hành vi lấn, chiếm đất công cộng, xây dựng không quy hoạch; Ọ C - Đối với đấu giá đất quy hoạch cần phải trƣớc bƣớc, để có ẠI H đất đƣợc đấu giá phải có vài đất cơng trình kèm theo 3.2.3 Giải pháp kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất G Đ - Từ tiêu chí giá khởi điểm đƣợc phê duyệt lô đất đƣợc đƣa vào N đấu giá QSDĐ phù hợp với điều kiện kinh tế huyện Đakrông đạt giá trị Ư Ờ trung bình 3.2, điều cho ta thấy cần nghiên cứu áp dụng đồng giải TR pháp kỹ thuật để đánh giá tình hình cung cầu sử dụng đất khu vực đấu giá nhƣ bên Trên sở cung cầu thị trƣờng khu vực có thể: thiết kế đất đấu giá theo diện tích khác, đƣa đấu giá theo phƣơng thức khác nhau; việc xây dựng giá sàn bƣớc giá cần đƣợc điều chỉnh theo nhu cầu thị trƣờng, số lƣợng lô đất đƣa đấu giá phải đƣợc tính tốn dựa nhu cầu thị hiếu ngƣời dân địa phƣơng; - Đối với quy chế thực đấu giá quyền sử dụng đất đề nghị bổ sung việc quy định chỗ ngồi cho ngƣời tham gia đấu giá; - Nghiên cứu phƣơng thức đấu giá hợp lý nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho 92 Nhà nƣớc - Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hợp lý tránh tình trạng tung đấu giá nhiều làm chênh lệch cung cầu - Đối với dự án đấu giá đất cần đƣợc đầu tƣ hạ tầng trƣớc đƣa đấu giá, mặt để làm tăng giá trị đất đấu giá, mặt khác để sau trúng đấu giá ngƣời trúng đấu giá sử dụng - Cần nghiên cứu áp dụng đồng giải pháp kỹ thuật để đánh giá tình hình cung cầu sử dụng đất khu vực đấu giá nhƣ bên Trên sở cung cầu thị trƣờng khu vực có thể: thiết kế đất đấu giá U Ế theo diện tích khác, đƣa đấu giá theo phƣơng thức khác nhau; việc xây H dựng giá sàn bƣớc giá cần đƣợc điều chỉnh theo nhu cầu thị trƣờng TẾ 3.2.4 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ ngƣời sử N H dụng đất KI - Từ tiêu chí đánh giá ngƣời sử dụng sai mục đích ban đầu đấu giá Ọ C QSDĐ bị xử lý theo quy định đạt đƣợc giá trị trung bình 3.1, đạt tỷ lệ thấp, ẠI H cần quy định chi tiết việc xây dựng cơng trình đất đấu giá lô đất tham gia đấu giá khu vực quy hoạch nhƣ nghĩa vụ N quyền sử dụng đất; G Đ ngƣời trúng đấu giá quyền sử dụng đất đƣợc thể giấy chứng nhận Ư Ờ Quản lý chặt chẽ đất đai địa bàn huyện theo pháp luật quy định đảm bảo TR mục tiêu quản lý đến đất, chủ sử dụng; Chính quyền huyện cần tập trung củng cố kiện toàn cán địa cấp xã biện pháp thiết thực mang lại hiệu cao Đất đai khơng thể bóc tách, chuyển dịch khỏi địa phƣơng nhƣ tƣ liệu khác nên quyền xã ngƣời đại diện cho Nhà nƣớc địa phƣơng trực tiếp thực việc giám sát theo dõi hoạt động sử dụng đất tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; Tổ chức đánh giá sơ kết mơ hình “một cửa”, từ rút học kinh nghiệm; củng cố hoàn thiện việc thực mơ hình “một cửa” theo hƣớng: tất cơng việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất tập trung đầu mối 93 trung tâm phát triển quỹ đất (tổ tiếp nhận trả kết quả) Các phận liên quan có trách nhiệm phối hợp giải thủ tục hành theo yêu cầu công dân tổ chức thông qua quy trình quy định rõ thời gian thực “Quy trình tiếp nhận, giải trả kết quả” cần rõ ràng đƣa lên trang Website quan chuyên môn để tổ chức, cá nhân truy cập vào biết đƣợc hồ sơ thủ tục nhƣ nào, vấn đề yêu cầu đƣợc giải đến đâu kết giải ngày để tiện theo dõi; Mức độ nhận thức ngƣời dân đất đai nhiều khác biệt Tƣ tƣởng coi đất đai tài nguyên quý nên mạnh ngƣời chiếm đoạt, nhƣ thiếu U Ế quy định chặt chẽ quản lý sổ sách, thống kê, kiểm kê đất đai, trách nhiệm H ngƣời quản lý dẫn đến việc sử dụng đất chƣa đƣợc hiệu quả; TẾ Thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đấu giá quyền sử H dụng đất đến ngƣời dân nhiều hình thức khác nhau: nhƣ quan KI N thông tin, loa đài phát thanh, văn hƣớng dẫn thi hành, văn pháp luật Ọ C đất đai,… ẠI H 3.2.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất xử lý vi phạm pháp Đ luật, khiếu nại N G Từ tiêu chí đánh giá thƣờng xuyên phối hợp quan chức tăng Ư Ờ cƣờng công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất đạt TR giá trị trung bình 4.0, đạt tỷ lệ đồng ý cao nhiên cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lƣợng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sách pháp luật cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức công tác tra, kiểm tra phát xử lý kịp thời trƣờng hợp vi phạm Từ tiêu chí công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất đƣợc thực theo quy định pháp luật đạt giá trị trung bình 4.1, đạt tỷ lệ đồng ý cao, nhiên có vài trƣờng hợp khiếu nại, tranh chấp xảy ra, cần thƣờng xuyên kiểm tra, giải trach chấp, phản ánh, kiến nghị công tác đấu giá Nâng cao tránh nhiệm đoàn thể cấp xã việc giải đơn thƣ kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp đất đai tạo sử ổn 94 định địa phƣơng; Chính quyền huyện cần có biện pháp đào tạo cho công chức thực quản lý nhà nƣớc đấu giá quyền sử dụng đất Từng quan chuyên mơn rà sốt chức năng, nhiệm vụ theo hƣớng dẫn Trung ƣơng, UBND thành phố, sở Tài nguyên môi trƣờng nhiệm vụ đƣợc giao theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng trách nhiệm tự chịu trách nhiệm Tập trung công việc đầu mối, liên quan đến đất đai có quan tài nguyên môi trƣờng tham mƣu; xây dựng quy chế phối hợp giải cơng việc phòng ban huyện Các vấn đề phải đƣợc công bố website huyện để tổ chức, cá nhân biết U Ế công việc H 3.2.6 Giải pháp nhân TẾ - Tăng cƣờng đội ngũ cán làm công tác đấu giá N H - Cán công chức làm công tác đấu giá cần đƣợc bổ sung thêm kiến KI thức chuyên môn, đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực định giá, nhằm xây dựng giá Ọ C sàn cách hợp lý ẠI H 3.2.7 Giải pháp chế tài Cần mở rộng nguồn vốn cho vay, khuyến khích đầu tƣ kinh doanh vào G Đ dự án tạo khả chi trả, nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá, đấu thầu N Nhà nƣớc cần có chế phân bổ sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá QSDĐ TR tƣ Ư Ờ cách công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân mạnh dạn đầu Nhà nƣớc cần có sách khuyến khích cho vay vốn đầu tƣ kinh doanh bất động sản nhằm phát triển sàn giao dịch bất động sản, đồng thời tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nƣớc từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trƣớc bạ thực chuyển quyền 95 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đấu giá quyền sử dụng đất thực chất hình thức chuyển nhƣợng QSDĐ đặc biệt, nhà nƣớc tham gia trực tiếp vào thị trƣờng với tƣ cách bên đối tác giao dịch BĐS Điểm khác biệt hình thức đấu giá với hình thức chuyển nhƣợng QSDĐ thị trƣờng khơng qua mặc mà thông qua chế đấu giá công khai để định giá bán Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho phát triển lĩnh vực U Ế giáo dục, y tế địa phƣơng Góp phần giảm sức ép nhà ở, đất phát triển quỹ nhà xã hội, quỹ nhà cho thuê TẾ H xã hội, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đƣợc trích phần để N H Đấu giá quyền sử dụng đất phƣơng thức khai thác, sử dụng hiệu quả, KI tiết kiệm đất đƣợc tiến hành nhanh so với hình thức giao đất có thu tiền Ọ C sử dụng đất, đồng thời hiệu tài cao nhiều, tạo Điều kiện cho ẠI H Nhà nƣớc có nguồn ngân sách lớn để đầu tƣ, cải tạo sở vật chất kỹ thuật cho địa phƣơng mà chƣa đấu giá gặp khó khăn nguồn vốn Đ Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí N G đất, khả sinh lời đất, số lƣợng ngƣời tham gia, khả tài Ư Ờ nhà thầu Tại nơi khác nhau, vị trí khác có giá sàn TR bƣớc giá khác Tuy nhiên nói việc xác định giá sàn bƣớc Hội đồng đấu giá đƣa phù hợp với giá bất động sản thị trƣờng Điều kiện Công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện đƣợc tiến hành công khai, dân chủ thực mang lại hiệu tích cực cho cơng tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện Đakrơng, góp phần lành mạnh hố thủ tục hành Đấu giá quyền sử dụng đất tạo sức ép công tác quản lý đất đai quy hoạch sử dụng đất đai, thơng qua chế, sách đấu giá quyền sử dụng đất bƣớc đƣợc Luật hoá đƣợc hƣớng dẫn ngày cụ thể Công tác đấu giá quyền sử dụng đất giúp huyện Đakrông khai thác tốt tiềm 96 đất dần xóa bỏ chế ”xin, cho”, cụ thể thành phố rà soát, quản lý đất nhỏ lẻ, xen kẹt khu dân cƣ, lập kế hoạch đƣa vào sử dụng hiệu cách tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khắc phục đƣợc tình trạng để đất hoang hố, sử dụng không hiệu quả, sử dụng không mục đích, khơng đối tƣợng thơng qua kinh phí thu đƣợc từ đấu giá tiến hành đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật địa phƣơng nhằm nâng cao sở vật chất tinh thần nhân dân Tuy công tác đấu giá mang lại nhiều nguồn lợi đạt hiệu cao nhƣng tồn nhiều bất cập tƣợng thơng thầu dìm giá, thỏa thuận ngầm U Ế tình trạng “cò đất” xảy H 3.2 Kiến nghị TẾ Để phát huy hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất khắc H phục hạn chế thiếu sót, tơi xin đƣa số kiến nghị cụ thể nhƣ sau: KI N Nghiên cứu ban hành đồng văn pháp luật chế độ quản lý sử Ọ C dụng đất nhƣ tiếp tục nghiên cứu nhằm ngày hoàn thiện quy chế đấu ẠI H giá quyền sử dụng đất toàn tỉnh Quảng Trị Hoàn thiện chế quản lý Nhà nƣớc đất đai thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đ Đƣa mức giá sàn hợp lý nhằm thu hút đƣợc nhà thầu tham gia N G nhƣng phải đảm bảo sát với giá thị trƣờng bất động sản Điều kiện Ư Ờ Cần phải thông báo rộng rãi thông tin, quảng cáo cho dự án tiến hành TR đấu giá, phát tờ rơi để ngƣời dân có thêm thơng tin, nhanh chóng, kịp thời Đối với dự án đấu giá đất cần đƣợc đầu tƣ hạ tầng trƣớc đƣa đấu giá, mặt để làm tăng giá trị đất đấu giá, mặt khác để sau trúng đấu giá ngƣời trúng đấu giá sử dụng Cần nghiên cứu áp dụng đồng giải pháp kỹ thuật để đánh giá tình hình cung cầu sử dụng đất khu vực đấu giá nhƣ bên 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Đakrông Báo cáo sơ kết năm thực chƣơng trình hành động số 68-CTr/HU, ngày 28/7/2014 Ban chấp hành Đảng huyện khóa IV tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai địa bàn Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất Ế Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP TẾ H ngày 29/10/2004 thi hành luật đất đai, Hà Nội U Hoàng Văn Thụ (2013), Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất N H địa bàn thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình từ năm 2007-2011 Luật đất đai năm 2003 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Luật đất đai năm 2013 Luật đất đai năm 1993 Luật đất đai năm 1987 Đ ẠI H Ọ C KI G 10 Một số báo liên quan đến nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai: Theo Báo Ư Ờ N “Tam Đƣờng – Lai Châu: Tăng cƣờng công tác quản lý đất đai” ngày 8/11/2017 Theo Dân Trí “Bất cập thu hồi đất đai: Dân nghèo đi, số TR ngƣời giàu lên nhanh chóng.” 11 Một số trang web: http://www.tailieu.vn http://www.thuvienphapluat.vn http://www.quangtri.gov.vn 12 Niên giám thống kê huyện Đakrông 2015-2017 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ việc quy định giá đất 14 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 phủ 98 phƣơng pháp xác định giá đất khung giá loại đất 15 Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2004) giáo trình Bất động sản, Trƣờng ĐHNN Hà Nội 16 Nguyễn Thị Hải (2009), Bài giảng thị trƣờng bất động sản, trƣờng ĐHNL Huế 17 Phòng TN&MT huyện Đakrông (2017), Báo cáo thống kê đất đai năm 2017, Đakrông 18 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Bộ Luật dân sự, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2007), Luật kinh doanh bất động sản Ế 2007, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội TẾ máy tổ chức,các văn luật đất đai H U 20 Trang thơng tin điện tử tỉnh Quảng Trị (www.quangtri.gov.vn) Tìm hiểu H 21 Thông tƣ số 317/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 Bộ Tài xác đinh N giá khởi điểm để xác định đấu giá KI 22 Thông tƣ 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 Bộ Tài Chính hƣớng dẫn Ọ C việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền ẠI H sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất 23 Trần Văn Nguyện (1999), Bài giảng định giá đất - Trƣờng ĐHNL Huế G Đ 24 Trần Văn Tuấn (2011), Giáo trình Quản lý thị trƣờng Bất động sản, trƣờng N ĐHKHTN Hà Nội Ư Ờ 25 UBND tỉnh Quảng Trị (2017), Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 25 TR tháng năm 2012 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn tỉnh Quảng Trị 26 UBND huyện Đakrông (2017), Quyết đinh phê duyệt phƣơng án đấu giá cho dự án, Đakrông 27 UBND tỉnh Quảng Trị (2017), Quyết định phê duyệt giá sàn cho dự án, Quảng Trị 28 UBND huyện Đakrông, Quyết định phê duyệt kết đấu giá dự án, Đakrông– Quảng Trị 29 UBND huyện Đakrông (2018), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, huyện Đakrông, 99 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U PHỤ LỤC Ế 30 UBND huyện Đakrông, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 100 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG Số phiếu:… I PHẦN GIỚI THIỆU Kính chào Anh/Chị Tơi sinh học viên trƣờng Đại học Kinh tế Huế Ế thực đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất U huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả TẾ H lời số câu hỏi sau đây.Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp hồn tồn đƣợc giữ bí mật đƣợc sử dụng cho nghiên cứu Chân thành cảm ơn giúp đỡ N H Anh/Chị KI II THÔNG TIN CÁ NHÂN Ọ C Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân ẠI H Giới tính  Nữ Đ  Nam G Tuổi Anh/Chị  18 - 25 tuổi Ư Ờ N  26 - 35 tuổi  36 - 55 tuổi > 55 tuổi TR Nghề nghiệp Anh/Chị  Học sinh, sinh viên Kinh doanh, buôn bán  Cán bộ, cơng chức  Hƣu trí  Khác Thu nhập hàng tháng Anh/Chị  Dƣới triệu đồng  5-7 triệu đồng  2-5 triệu đồng  Trên triệu đồng 101 III PHẦN NỘI DUNG Dựa trải nghiệm Anh/Chị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, xin cung cấp thông tin cảm nhận Anh/Chị công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông theo thang đo từ 1-5 với quy ƣớc nhƣ sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý U Ế Vui lòng khoanh tròn vào tƣơng ứng với mức độ mà Anh/Chị lựa chọn Rất mong Mức độ đánh giá N H quyền sử dụng đất Thông báo tổ chức đấu giá Ọ C Đánh giá nội dung công tác đấu giá KI TT TẾ H nhận đƣợc hợp tác Anh/Chị ẠI H Thông tin phiên đấu giá QSDĐ 1.1 đƣợc thơng báo rộng rãi từ báo chí Đ truyền thông N G Thời gian, địa điểm diễn phiên đấu giá Ư Ờ 1.2 so với thông báo ban đầu không thay TR đổi Đăng kí tham gia đấu giá Các đối tƣợng tham gia đấu giá phải 2.1 đảm bảo theo điều kiện pháp luật quy định 2.2 Khi tham gia đấu giá đối tƣợng phải nộp chi phí đầy đủ theo quy định Giá khởi điểm khu đất, tiền ký quỹ, số tiền trúng đấu giá QSDĐ 102 Giá khởi điểm đƣợc phê duyệt 3.1 lô đất đƣợc đƣa vào đấu giá QSDĐ phù hợp với điều kiện kinh tế huyện Đakrông Tiền ký quỹ tham gia vào đấu giá 32 QSDĐ hợp lý quy định pháp luật Mức giá trúng đấu giá QSDĐ tƣơng 3.3 đƣơng với mức giá đất thị trƣờng U H TẾ Quy định đấu giá quyền sử dụng đất H Ế huyện Đakrông N Các nội quy đấu giá quyền sử dụng đất KI đƣợc cán quản lý công tác phổ biến đầy đủ trƣớc có phiên đấu giá Ọ C 4.1 ẠI H diễn Đ Ngƣời tham giá đấu giá hiểu hết quy G 4.2 định, quy trình hoàn toàn hiểu trách Quyền lợi trách nhiệm ngƣời trúng đấu giá TR Ư Ờ N nhiệm, nghĩa vụ tham gia đấu giá Đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất theo 5.1 kết trúng đấu giá quyền sử dụng đất quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt Thực theo cam kết tham 5.2 gia đấu giá kết trúng đấu giá quyền sử dụng đất quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt 103 Những ngƣời sử dụng sai mục đích ban 5.3 đầu đấu giá QSDĐ bị xử lý theo quy định Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất xử lý vi phạm pháp luật, khiếu nại công tác đấu giá quyền sử dụng đất rõ ràng quy trình Cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo công tác đấu giá quyền sử dụng Ế đất đƣợc thực theo quy định U 6.1 N chấp hành pháp luật đấu giá quyền sử TẾ tăng cƣờng công tác kiểm tra việc KI 6.2 H Thƣờng xuyên phối hợp quan chức H pháp luật Ọ C dụng đất ẠI H Theo anh/chị, công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrơng thực tốt Đ có hiệu N G ** Theo anh chị giải pháp để nâng cao hiệu công tác đấu TR Giải pháp: Ư Ờ giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông ? Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh chị ! 104 ... giá thực trạng cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đạt đƣợc kết định, nhiên công tác đấu giá quyền sử dụng đất chƣa có bật số hạn... tiễn công tác đấu giá quyền sử dụng đất N G Chƣơng Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, Ư Ờ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 TR Chƣơng Giải pháp hồn thiện cơng tác đấu giá. .. là: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất * Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Thời gian: Phân tích thực trạng cơng tác đấu giá quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đakrông, tỉnh quảng trị min , Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đakrông, tỉnh quảng trị min