HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại báo QUẢNG BÌNH min

107 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế ĐOÀN THỊ HẢI THANH H Ọ C KI N H TẾ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BÁO QUẢNG BÌNH ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ MÃ SỐ: 8310110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Tác giả luận văn i Đoàn Thị Hải Thanh LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt Ế suốt trình học tập nghiên cứu H U Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS TS gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn TẾ Nguyễn Tài Phúc - Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời N H Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể cán bộ, nhân viên Báo Quảng Bình tạo KI điều kiện thuận lợi cho trình thu thập liệu cho luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q trình Đ ẠI H thực luận văn Ư Ờ N G Tác giả luận văn TR Đoàn Thị Hải Thanh ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐOÀN THỊ HẢI THANH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng ; Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BÁO QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu U Ế - Mục đích nghiên cứu: luận văn nghiên cứu thực trạng cơng tác quản lý tài H Báo Quảng Bình Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng TẾ tác quản lý tài báo Quảng Bình đến năm 2025 N H - Đối tượng nghiên cứu:Nghiên cứu cơng tác quản lý tài Báo Quảng KI Bình Đề tài tập trung nghiên cứu nôi dung đặt giai đoạn năm: Ọ C 2015 – 2017; Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2020 – 2025 H Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Phương pháp thu thập số liệu ẠI (sơ cấp thứ cấp) Phương pháp xử lý liệu gồm: Phương pháp tổng hợp, G Đ phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh N Kết nghiên cứu kết luận: Ư Ờ Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý tài đối TR với đơn vị nghiệp có thu; Phân tích thực trạng quản lý tài Báo Quảng Bình từ đưa nhận xét, đánh giá hoạt động quản lý tài đơn vị; Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quản lý tài Báo Quảng Bình đến năm 2025 Với giải pháp trình bày chương 3, tác giả tin góp phần hồn thiện quản lý tài Báo Quảng Bình đến năm 2025 từ góp phần đưa Báo Quảng Bình ngày phát triển lớn mạnh thực tốt vai trò quan ngơn luận đảng bộ, quyền nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng thời cầu nối thơng tin Đảng, quyền với nhân dân Quảng Bình iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa BTC Bộ Tài ĐVSN Đơn vị nghiệp HCSN Hành nghiệp QLTC Quản lý tài SNCLCT Sự nghiệp cơng lập có thu TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Viết tắt iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Mục lục v Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng biểu viii U Ế Danh mục hình vẽ ix H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 10 TẾ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .10 N H Mục tiêu nghiên cứu KI Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ọ C Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu đề tài ẠI PHẦN II: NỘI DUNG .5 Đ CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH N G CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU .5 Ư Ờ 1.1 Tổng quan đơn vị nghiệp có thu TR 1.1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp có thu .5 1.1.2 Đặc trưng đơn vị nghiệp có thu thuộc lĩnh vực báo chí 1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 12 1.2.3 Các tiêu đánh giá công tác quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 20 1.2.4 Sự cần thiết phải quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 21 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 25 1.3.1 Nhân tố khách quan 25 v 1.3.2 Nhân tố chủ quan 26 1.4 Kinh nghiệm quản lý tài số đơn vị nghiệp có thu 27 1.4.1 Một số kinh nghiệm 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm quản lý tài cho Báo Quảng Bình .29 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI BÁO QUẢNG BÌNH 31 2.1 Tổng quan Báo Quảng Bình 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò Báo Quảng Bình .33 U Ế 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Báo Quảng Bình 34 H 2.1.4 Đặc điểm nhân lực Báo Quảng Bình 35 TẾ 2.1.5 Một số hoạt động Báo Quảng Bình năm 2017 37 N H 2.2 Thực trạng cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình .40 KI 2.2.1 Thực trạng quản lý thu Báo Quảng Bình 40 Ọ C 2.2.2 Thực trạng quản lý chi Báo Quảng Bình 45 H 2.2.3 Thực trạng quản lý chênh lệch thu - chi Báo Quảng Bình 49 Đ ẠI 2.2.4 Thực trạng quản lý tài sản Báo Quảng Bình 53 G 2.2.5 Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm sốt Báo Quảng Bình 57 Ờ N 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát cơng tác quản lý tài Báo Ư Quảng Bình .59 TR 2.4 Đánh giá chung cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình 63 2.4.1 Những kết đạt 63 2.4.2 Những tồn hạn chế .65 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝTÀI CHÍNH TẠI BÁO QUẢNG BÌNH .68 3.1 Định hướng phát triển Báo Quảng Bình thời gian tới 68 3.2 Quan điểm tăng cường công tác quản lý tài Báo Quảng Bình 69 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình .73 vi 3.3.1 Nâng cao hiệu quản lý nguồn thu 73 3.3.2 Sử dụng tiết kiệm, hiệu giám sát chặt chẽ khoản chi 74 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật 76 3.3.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát trình chấp hành kỷ luật tài nội Báo Quảng Bình 76 3.3.5 Nâng cao lực đội ngũ cán tài chính, kế tốn Báo Quảng Bình 78 3.3.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài Đơn vị 80 3.3.7 Một số giải pháp khác .81 U Ế PHẦN III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 TẾ H 1.Kết luận 84 2.Kiến nghị 85 N H TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 KI PHỤ LỤC 90 Ọ C QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (PHẢN BIỆN 1) ẠI NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (PHẢN BIỆN 2) G Đ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ N BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực Báo Quảng Bình 35 Bảng 2.2 Dự toán nguồn thu Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 2.3 Thực trạng thu từ Ngân sách Nhà nước Báo Quảng Bình 42 Bảng 2.4 Thực trạng thu khác Báo Quảng Bình 43 Bảng 2.5 Tình hình thực kế hoạch nguồn thu Báo Quảng Bình so với dự Ế tốn thu 45 Dự tốn chi Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 46 Bảng 2.7 Thực trạng chi Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 47 Bảng 2.8 Cơ cấu chi Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 48 Bảng 2.9 Tình hình thực kế hoạch chi Báo Quảng Bình giai đoạn 49 N H TẾ H U Bảng 2.6 KI 2015 - 2017 49 Ọ C Bảng 2.10 Tình hình phân phối chênh lệch thu chi Báo Quảng Bình giai đoạn H 2015 - 2017 50 Đ ẠI Bảng 2.11 Cơ cấu phân phối chênh lệch thu chi Báo Quảng Bình giai đoạn G 2015 - 2017 51 Ờ N Bảng 2.12 Tình hình thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên Báo Quảng Bình Ư giai đoạn 2015 - 2017 52 TR Bảng 2.13 Tình hình quản lý tài sản Báo Quảng Bình qua năm 55 Bảng 2.14 Kết kiểm tra chi Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 58 Bảng 2.15 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý thu Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 .60 Bảng 2.16 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý chi Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 .61 Bảng 2.17 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý chênh lệch quỹ Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 .62 Bảng 2.18 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý khác 63 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Sơ đồ cấu tổ chức Báo Quảng Bình 34 Hình 2.2 Cơ cấu nguồn thu Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 .44 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 2.1 ix Báo chí có trách nhiệm tham gia phản biện xã hội kênh quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoạch định sách Để hoạt động phản biện xã hội thực tốt, thân nhà báo quan báo chí phải nêu cao trách nhiệm, trách nhiệm trị trách nhiệm cơng dân Khi báo chí thực chức phản biện xã hội tốt khơng góp phần giúp Nhà nước hoạch định sách đưa định đắn phù hợp với tâm tư nguyện vọng nhân dân đáp ứng lợi ích dân tộc mà góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng - Tăng cường trao đổi giao lưu quốc tế nhà báo Ế Có thể tiến hành nhiều hình thức như: gửi nhà báo cơng tác nước ngồi H U nhằm đưa tin kiện lớn đặc biệt kiện thể thao; trao đổi với nước TẾ đoàn nhà báo tham quan, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp; N H trao đổi sản phẩm định kỳ, thông tin, tư liệu Chính sách đối ngoại cởi mở, KI hội nhập quốc tế theo phương châm “làm bạn với tất cả” không mang lại hội Ọ C cho việc mở mang quan hệ kinh tế trị mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế hệ thống báo chí Mặt khác, cơng ẠI H nghệ thơng tin mạng Internet mang đến cho báo chí Việt Nam phương tiện Đ tuyệt vời để mở hình thức hội nhập với hệ thống báo chí tồn cầu, trực tiếp TR Ư Ờ N G tham dự vào q trình tồn cầu hố truyền thơng 83 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau 20 năm thực sách đổi mới, kinh tế Việt Nam có phát triển mạnh mẽ đạt thành tựu to lớn, lĩnh vực báo chí truyền thơng có thay đổi chưa thấy đặc biệt phát triển loại hình báo in tăng trưởng số lượng người sử dụng Internet tờ báo điện tử Trong điều kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), U Ế đợt sóng tồn cầu hoá tất lĩnh vực mở ra, hoạt động báo chí truyền TẾ H thơng cần bắt kịp xu thời đại tình hình mới, đáp ứng nhu cầu báo chí thời kỳ hội nhập, cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Do đó, N H báo chí tự sống sống khoẻ, phát triển phát triển lành mạnh yêu KI cầu cấp thiết điều kiện Muốn vậy, vấn đề cấp thiết đặt Ọ C quan báo chí phải coi trọng công tác đổi chế quản lý tài H Trải qua 10 năm áp dụng chế tự chủ tài chính, hoạt động tài Đ ẠI Báo Quảng Bình khong ngừng khắc phục khó khăn ban đầu chế tự G chủ Với cố gắng, nỗ lực tập thể cán nhân viên Báo Quảng Bình để thích Ờ N hợp với chế bước nâng dần khả tự chủ tài chính, giảm dần Ư phụ thuộc vào ngân sách nhà nước Đây xu quan đơn vị hoạt TR động lĩnh vực báo chí truyền thơng nói chung nước ta Đề tài Hồn thiện cơng tác quản lý tài Báo Quảng Biình thực nhiệm vụ sau: Đã hệ thống hóa sở lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp có thu, làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp có thu Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài Báo Quảng Bình để thấy kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài 84 Trên sở định hướng quan điểm tăng cường quản lý tài Báo Quảng Bình tác giả đề xuất mốt số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình thời gian đến năm 2025 Kiến nghị - Kiến nghị Chính Phủ + Để thực tốt vai trò nhà quản lý quan báo chí, việc phải xây dựng hành lang pháp lý, hệ thống pháp luật chuẩn mực Trong trình hoạt động, khn khổ pháp luật có thay đổi Ế nhằm phù hợp với tình hình phát triển U + Chính phủ giao Bộ Tài hướng dẫn Bộ chủ quản báo chí đạo TẾ H quan báo chí thuộc quyền bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy chế chi tiêu nội N H bộ; tạo điều kiện phát huy hiệu chế tự chủ tài chính, thực dân chủ, công khai, minh bạch quản lý chi tiêu tài KI + Chính Phủ cần ủng hộ giúp đỡ quan báo chí đầu tư cho công Ọ C tác đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngu nhà báo, nâng cao tính chuyên nghiệp H Tính chuyên nghiệp cao am hiểu sâu rộng pháp luật để có thơng tin Đ ẠI xác, có tính thuyết phục cao điều kiện nhà báo đại G - Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình Ờ N + Hiện nay, Báo Quảng Bình hai tờ báo Đảng địa phương Ư khu vực miền Trung Tây nguyên có mức nhuận bút thấp nhất, chưa đạt mức tối TR thiểu theo Nghị định 21/2015/NĐ-CP Chính phủ Quyết định số 06/2015/QĐUBND UBND tỉnh chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí, xuất Để bảo đảm điều kiện cho tờ báo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên cộng tác viên có đủ điều kiện tác nghiệp, từ nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo, Ban Biên tập kính mong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét tăng mức nhuận bút cho Báo Quảng Bình + Năm 2001, Báo Quảng Bình tỉnh cấp xe ô tô IUSUZU mang biển kiểm soát 73B-0777 từ Dự án ARCD, đến xe vận hành 30 vạn km Thời gian gần xe liên tục hỏng hóc, nhiều lần sửa chữa lưu hành 85 bảo đảm an tồn Trong nhu cầu tác nghiệp đơn vị cần xe gầm cao để sở địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, tác nghiệp mùa mưa bão … Vì vậy, Ban Biên tập Báo Quảng Bình kính mong Thường trực Tỉnh ủy quan tâm xem xét điều chuyển cấp cho Báo Quảng Bình xe tơ phù hợp + Hiện Báo Quảng Bình phát hành 4.400 tờ/kỳ, báo phát hành cho không chi nhỏ cựu chiến binh 2.485 tờ/kỳ; báo phát hành thu tiền 1.915 tờ/kỳ, tỉnh có lượng phát hành thấp Mặc dù thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 16/7/2013 tiếp tục thực Chỉ thị số 11-CT/TW Bộ Chính trị (khóa VIII) việc mua đọc báo, tạp U Ế chí Đảng Báo Quảng Bình nhiều lần làm việc với thường trực Huyện, H Thành, Thị ủy tỉnh song sở không trọng nên lượng báo đặt mua TẾ Vì vậy, Ban Biên tập kính mong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm N H đạo để tăng lượng phát hành Báo Quảng Bình KI + Báo chí địa phương tiếng nói Đảng bộ, Chính quyền nhân dân Ọ C tỉnh, vừa thể vai trò trợ lý đắc lực xã hội, vừa lĩnh vực kinh H doanh truyền thơng Do đó, đơn vị làm báo buộc phải đầu tư công nghệ để ẠI đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao xã hội Công nghệ làm báo G Đ chiếm ưu xây dựng cổng thông tin (Portal) chuyên ngành báo chí N dựa tảng ứng dụng Microsoft SharePoint tảng Linux Ư Ờ Với cần thiết cấp bách Báo Quảng Bình kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy TR đạo UBND tỉnh cho phép Báo Quảng Bình triển khai hệ thống “Tòa soạn hội tụ” năm 2019 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo tốn tài Báo Thừa Thiên Huế (2018), Báo cáo tổng kết cơng tác tài Báo Thừa Thiên Huế năm 2017 Báo Đà Nẵng (2018), Báo cáo tổng kết cơng tác tài Báo Đà Nẵng năm 2017 Bộ Chính trị (2011), Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 Đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa U Bộ Tài (2002), Thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng năm H Ế số loại hình dịch vụ nghiệp cơng” TẾ 2002 hướng dẫn thực Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng Bộ Tài (2002), Thơng tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16 tháng năm KI N H năm 2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Ọ C 2002 hướng dẫn kiểm sốt chi quan hành Nhà nước thực H khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực chế độ tài ẠI áp dựng cho đơn vị nghiệp có thu Đ Bộ Tài - Bộ Văn hóa Thơng tin - Bộ Nội vụ (2003), Thơng tư liên tịch G N số 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV ngày 24 tháng năm 2003 hướng dẫn Ư Ờ chế độ quản lý tài đơn vị nghiệp có thu hoạt động TR lĩnh vực văn hóa-thơng tin Bộ Tài (2003), Thơng tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2003 hướng dẫn đơn vị nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ Bộ Tài (2004), Thông tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13 tháng năm 2004 hướng dẫn kế tốn đơn vị hành nghiệp thực luật ngân sách nhà nước khốn chi hành 87 10 Chính phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP Chính phủ, ngày 16 tháng năm 2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 11 Chính phủ (2015), Nghị định 91/2015/NĐ-CP Chính phủ, ngày 06/10/2015,về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp 12 Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 13 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ U Ế quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức H máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập TẾ 14 Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP 14 tháng 02 năm 2015 N H Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập KI 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ọ C ương lần thứ khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ẠI H ương lần thứ khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đ 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ G X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ờ N 18 Giáo trình Quản lý tiền tệ Ngân hàng Trung ương (2015 ,Nxb Tài chính, Hà Nội Ư 19 Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng TR dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 20 Bộ tài (2007), Thơng tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 21 Bộ Tài (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài 88 22 Bùi Cơng Lập (2007), “Nâng cao hiệu tự chủ tài cho trường đại học cơng lập”, Tạp chí phát triển kinh tế 23 Quốc hội 12 (2008), Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12, ngày 03/06/2008 Quốc hội số 12, Hà Nội 24 Quốc hội 13 (2015), Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 Quốc hội số 13, Hà Nội 25 Quốc hội 13 (2015), Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015 Quốc hội số 13, Hà Nội 26 Hoàng thị Thúy Nguyệt (2013),“ Cải thiện độ tin cậy ngân sách qua khâu U Ế lập dự tốn”;Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn (3) H 27 Thơng tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 Bộ Tài sửa đổi TẾ số điểm Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 N H 28 Thủ tướng Chính phủ (2004), Chương trình đổi quản lý tài KI quan hành nhà nước đơn vị nghiệp cơng giai đoạn 2004- Ọ C 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg ngày 15.1.2004 H 29 Thủ tướng Chính phủ (2004), Chương trình đổi chế quản lý tài Đ ẠI quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp cơng giai đoạn G 2001-2010 TR Ư Ờ N 30 Viện khoa học Tài chính, Đổi quản lý chi tiêu công cộng Việt Nam 89 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C PHỤ LỤC 90 N H KI TẾ U H Ế PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BÁO QUẢNG BÌNH Kính thưa anh/chị Nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình, từ đưa giải pháp phù hợp để hoàn thiện cơng tác quản lý tài Đơn vị Do mong anh/chị giúp đỡ việc trả lời câu hỏi Những thông tin mà anh/chị cung cấp phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình” U Giới tính H Ế A THƠNG TIN CÁ NHÂN TẾ Nam Trình độ học vấn KI N H Nữ Đại học Tuổi anh (chị) thuộc nhóm G Đ Khác ẠI H Trên đại học Ọ C Trung cấp, Cao đẳng TR Ư Ờ N Dưới 30 Từ 31 tới 40 Từ 41 tới 50 Trên 50 Đơn vị cơng tác Báo Quảng Bình Thuộc quản quản lý cấp Kinh nghiệm công tác anh (chị) Dưới năm Từ năm tới năm Từ năm tới 10 Trên 10 năm 91 B THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Các anh (chị) khoanh tròn vào phương án lựa chọn tương ứng với thang đo: 1-Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 5Hoàn toàn đồng ý Đánh giá anh (chị) cơng tác quản lý thu Báo Quảng Bình? Thang điểm Câu hỏi Thực thu theo chế độ, sách, quy Các khoản thu đơn vị tính tốn, xác định phù 5 5 U Ế định Nhà nước TẾ H hợp với quy định Báo Quảng Bình Các mức thu đơn vị thực theo kế N H hoạch quyền hạn đơn vị KI Các khoản thu quản lý, theo dõi đầy đủ, chi Ọ C tiết theo nguồn kinh phí, khơng có thất H khoản thu Đ ẠI Đánh giá anh chị công tác quản lý chi Báo Quảng Bình Thang điểm G Câu hỏi Ờ N Đã loại bỏ chồng chéo lãng phí cơng tác chi 5 5 TR Ư đơn vị Quy chế chi tiêu nội xây dựng sát với thực tế Các khoản chi nghiệp quản lý chi tiết, cụ thể theo mục chi, nguồn chi Tổ chức thực khoản chi theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định Nhà nước Đánh giá anh chị công tác quản lý chênh lệch quỹ Báo Quảng Bình Câu hỏi Thang điểm 92 Quan hệ cân đối thu chi đơn vị giải linh hoạt Việc trích lập quỹ thực quy định Việc trích lập quỹ thực thường xuyên Việc chi trả thu nhập tăng thêm thực công Đánh giá anh chị công tác quản lý khác Báo Quảng Bình Câu hỏi Thang điểm Cơng tác quản lý tài sản thực quy trình 5 5 Thường xuyên thực chế độ công khai tài sản theo quy H U Công tác tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên Ế định N H TẾ Các nội dung tra, kiểm tra tiến hành toàn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! 93 Bảng Đánh giá đối tƣợng khảo sát công tác quản lý thu Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 Tần suất đánh giá (%) Giá Độ trị lệch trung chuẩn bình Chỉ tiêu 1,018 12,5 27,5 42,5 12,5 5,0 2,650 0,949 12,5 27,5 45,0 12,5 2,5 Các mức thu đơn vị thực theo kế 2,325 hoạch quyền hạn đơn vị 1,047 Các khoản thu quản lý, theo dõi đầy đủ, chi tiết theo nguồn 2,475 kinh phí, khơng có thất thoát khoản thu 1,037 Thực thu theo chế độ, sách, quy 2,700 U H TẾ N H 22,5 37,5 30,0 5,0 5,0 17,5 35,0 35,0 7,5 2,13 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C với quy định Báo Quảng Bình KI Các khoản thu đơn vị tính tốn, xác định phù hợp Ế định Nhà nước (Nguồn: Kết khảo sát tác giả, 2019) 94 Bảng Đánh giá đối tƣợng khảo sát công tác quản lý chi Báo Chỉ tiêu Giá trị trung Độ lệch bình chuẩn 3,150 1,145 7,5 22,5 30,0 27,5 12,5 2,625 1,055 17,5 U Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 Tần suất đánh giá (%) 3,275 1,132 Đã loại bỏ chồng chéo lãng phí cơng tác chi đơn vị Tổ chức thực Đ ẠI khoản chi theo chế độ, 20,0 35,0 22,5 17,5 3,000 KI 1,062 7,5 22,5 42,5 17,5 10,0 G tiêu chuẩn, định mức theo 5,0 Ọ C nguồn chi 5,0 H thể theo mục chi, 10,0 N H Các khoản chi nghiệp quản lý chi tiết, cụ 45,0 TẾ thực tế 22,5 H xây dựng sát với Ế Quy chế chi tiêu nội (Nguồn: Kết khảo sát tác giả, 2019) TR Ư Ờ N quy định Nhà nước 95 Bảng Đánh giá đối tƣợng khảo sát công tác quản lý chênh lệch quỹ Báo Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 Chỉ tiêu Giá trị trung Độ lệch Tần suất đánh giá (%) bình chuẩn 3,300 1,026 5,00 12,50 42,50 27,50 12,50 3,350 1,026 5,00 15,00 37,50 25,00 17,50 3,125 1,026 Quan hệ cân đối thu chi đơn vị giải linh hoạt TẾ quy định H Việc chi trả thu nhập ẠI 2,725 1,026 15,00 25,00 40,00 12,50 7,50 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả, 2019) TR Ư Ờ N G Đ công 15,00 45,00 22,50 10,00 Ọ C xuyên theo quy định 7,50 KI thực thường N H Việc trích lập quỹ tăng thêm thực H thực theo U Ế Việc trích lập quỹ 96 Bảng Đánh giá đối tƣợng khảo sát công tác quản lý khác Chỉ tiêu Tần suất đánh giá (%) Giá trị Độ trung lệch bình chuẩn 3,425 0,903 2,50 7,50 3,350 1,099 5,00 2,800 0,939 10,00 20,00 55,00 10,00 1,118 12,50 17,50 45,00 15,00 10,00 Công tác quản lý tài sản thực U thực H xuyên chế độ công khai 15,00 37,50 25,00 17,50 N H tài sản theo quy định TẾ Thường Ế quy trình 47,50 30,00 12,50 KI Cơng tác tra, Ọ C kiểm tra tiến hành Đ Các nội dung tra, ẠI H thường xuyên 5,00 2,925 G kiểm tra tiến hành (Nguồn: Kết khảo sát tác giả, 2019) TR Ư Ờ N toàn 97 ... máy quản lý Báo Quảng Bình 34 H 2.1.4 Đặc điểm nhân lực Báo Quảng Bình 35 TẾ 2.1.5 Một số hoạt động Báo Quảng Bình năm 2017 37 N H 2.2 Thực trạng công tác quản lý tài Báo Quảng Bình. .. Báo Quảng Bình Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng TẾ tác quản lý tài báo Quảng Bình đến năm 2025 N H - Đối tượng nghiên cứu:Nghiên cứu công tác quản lý tài Báo Quảng KI Bình Đề tài. .. QUẢN LÝTÀI CHÍNH TẠI BÁO QUẢNG BÌNH .68 3.1 Định hướng phát triển Báo Quảng Bình thời gian tới 68 3.2 Quan điểm tăng cường cơng tác quản lý tài Báo Quảng Bình 69 3.3 Giải pháp hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại báo QUẢNG BÌNH min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại báo QUẢNG BÌNH min