Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại kho bạc nhà nước tiền giang

123 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế NGUYỄN HOÀNG CHÁNH TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC KI N H TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học giảng viên TS Hoàng Quang Thành Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành Ế luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc TÊ ́H U TÁC GIẢ Đ ẠI H O ̣C KI N H Nguyễn Hồng Chánh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang tạo điều kiện học tập nghiên cứu; Ban Giám hiệu Trường Đại học kinh tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, quý thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế Ế Huế giảng dạy đánh giá luận văn Đặc biệt thầy TS Hoàng Quang U Thànhđã tận tình hướng dẫn, đầy trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn ́H Xin cảm ơn Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, anh, chị TÊ đồng nghiệp công tác Kho bạc Nhà nước Tiền Giangvà bạn bè nhiệt tình cộng tác, cung cấp tài liệu thực tế thơng tin cần thiết để tơi hồn H thành luận văn N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè, O ̣C nghiên cứu đề tài KI người bên cạnh để chia sẽ, động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập ẠI H TÁC GIẢ Đ Nguyễn Hồng Chánh ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN HOÀNG CHÁNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học:TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài nghiên cứu khoa học: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ Ế NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG U Mục đích đối tượng nghiên cứu ́H Mục đích: Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý nhân lực Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, để định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện TÊ công tác công tác nguồn nhân lực KBNN Tiền Giang thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác QLNL H KBNN Tiền Giang đối tượng khảo sát CBCC KBNN Tiền Giang N Các phương pháp nghiên cứu sử dụng KI Phương pháp nghiên cứu chủ yếu: Thống kê mô tả, kiểm định thống kê O ̣C phương pháp khác Các kết nghiên cứu đóng góp luận văn H Kết nghiên cứu cho thấy việc tuyển dụng công chức ngày chặt ẠI chẽ, bước vào nề nếp; trình độ, kỷ năng, trình độ nhận thức CBCC nâng lên, …Bên cạnh kết đạt bộc lộ số Đ hạn chế như: - Hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý CBCC nhiều bất cập, số quy định chồng chéo - Việc đánh giá cơng chức có lúc chưa sát đúng, mang tính chung chung, luân khuyên, chưa khách quan, chưa phù hợp với kết thực nhiệm vụ; Cách thức tuyển dụng cơng chức nặng hình thức, cấp, cán bổ nhiệm yếu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, … iii Ký hiệu Nguyên nghĩa BTC Bộ Tài CBCC Cán cơng chức CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CP Chính phủ CV Chun viên CVC Chuyên viên ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng HĐH Hiện đại hóa KBNN Kho bạc Nhà nước 10 NLĐ Người lao động 11 NNL Nguồn nhân lực 12 NSNN Ngân sách Nhà nước 13 NVCM Nghiệp vụ chuyên môn 14 QLNN 15 QLNL Quản lý nhân lực 16 QT NNL Quản trị nguồn nhân lực 17 QLNS Quản lý nhân 18 Tabmis U ́H TÊ N H H O ̣C Quản lý Nhà nước ẠI 19 Ế STT KI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TCNN Tresury And Budget Management Information System Tài Nhà nước TW Trung ương 21 XHCN Xã hội chủ nghĩa Đ 20 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, HÌNH viii Ế PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ .1 U TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ́H MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU TÊ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN H PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 N CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ KI NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG .5 O ̣C 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC .5 1.1.1 Lý luận chung quản lý nhân lực tổ chức .5 H 1.1.2.Quản lý nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 20 1.1.3.Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang 23 ẠI 1.2.Một số vấn đề thực tiễn quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang 24 Đ 1.2.1 Vài nét nhân lực ngành Kho bạc Việt nam vấn đề đặt 24 1.2.2.Một số kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhân lực quan Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh .28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚCTIỀN GIANG .32 2.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Tiền Giang .32 2.1.1 Sự hình thành phát triển Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 32 v 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn KBNN Tiền Giang 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy biên chế Kho bạc Nhà nước Tiền Ging 35 2.2.Đặc điểmvề quy mô cấu nguồn nhân lực KBNN Tiền Giang 40 2.2.1 Đặc điểm giới tính 40 2.2.2 Đặc điểm cấu theo trình độ 41 2.2.3 Đặc điểm cấu theo ngạch công chức .42 2.2.4 Đặc điểm độ tuổi 43 Ế 2.3 Thực trạng công tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang 44 U 2.3.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực 44 ́H 2.3.2 Phân tích cơng việc 46 2.3.3 Công tác tuyển dụng công chức 47 TÊ 2.3.4 Cơng tác bố trí sử dụng cán cơng chức 50 2.3.5 Công tác đào tạo bồi dưỡng 52 H 2.3.6 Công tác đánh giá Cán bộ, công chức .55 N 2.3.7 Công tác quy hoạch cán bộ, công chức 59 KI 2.3.8 Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức 64 2.3.9 Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán công chức .66 O ̣C 2.3.10 Tình hình thực chế độ, sách người lao động 69 2.3.11 Công tác khen thưởng kỷ luật CBCC .74 H 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang .78 ẠI 2.4.1 Kết đạt .78 2.4.2 Một số tồn hạn chế 79 Đ 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG 83 3.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu việc hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang 83 3.1.1 Quan điểm .83 vi 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang .84 3.1.3 Mục tiêu 86 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang .86 3.2.1 Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực 86 3.2.2.Hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng chức .88 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác bố trí, sử dụng cán cơng chức 89 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 90 Ế 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá đội ngũ công chức 91 U 3.2.6.Hồn thiện cơng tác quy hoạch cán công chức 92 ́H 3.2.7 Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán 93 3.2.8 Hồn thiện cơng tác bổ nhiệm cán bộ, công chức 94 TÊ 3.2.9 Hồn thiện chế độ sách lương cho CBCC 95 3.2.10 Thực sách thu hút nhân tài đãi ngộ 96 H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 N 1.Kết luận 97 KI Kiến nghị .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 O ̣C QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 ẠI BẢN GIẢI TRÌNH Đ XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Tình hình quy mơ cấu nhân lực KBNN Tiền Giang năm 2015-2017 40 Bảng 2.2: Thống kê công chức tuyển dụng giai đoạn 2015-2017 .48 Bảng 2.3: Đánh giá CBCC công tác tuyển dụng KBNN Tiền Giang 50 Bảng 2.4: Đánh giá CBCC công tác xếp,bố trí, sử dụng CBCC KBNN Tiền Giang 51 Thống kê kết đào tạo, bồi dưỡng năm 2015-2017 .52 Bảng 2.6: Đánh giá CBCC công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC U Ế Bảng 2.5: ́H KBNN Tiền Giang 54 Bảng Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 55 Bảng 2.8: Kết đánh giá công chức KBNN Tiền Giang từ năm 2015-2017 57 Bảng 2.9: Đánh giá CBCC công tác đánh giá CBCC KBNN Tiền TÊ Bảng 2.7: H Giang 59 Kết quy hoạch CBCC KBNN Tiền Giang từ năm 2015-2017 60 Bảng 2.11: Đánh giá CBCC công tác Quy hoạch CBCC KBNN Tiền KI N Bảng 2.10: Giang 63 Đánh giá CBCC công tác điều động, luân chuyển CBCC O ̣C Bảng 2.12: KBNN Tiền Giang 65 Bảng 2.13: Kết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC KBNN Tiền Giang qua Đánh giá CBCC công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán ẠI Bảng 2.14: H năm 2015-2017 66 KBNN Tiền Giang 69 Đ Bảng 2.15: Bảng 2.16: Bảng biểu cách tính thực chế độ sách lương tháng cho Cán bộ, công chức KBNN Tiền Giang 71 Đánh giá CBCC thực chế độ sách lương cho Cán bộ, công chức KBNN Tiền Giang 74 Bảng 2.17: Bảng tổng hợp kết công tác khen thưởng kỷ luật CBCC KBNN Tiền Giang 84 Bảng 2.18: Đánh giá CBCC công tác khen thưởng kỷ luật CBCC KBNN Tiền Giang 78 viii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nguồn nhân lực (NNL) nguồn lực người xem yếu tố tạo nên thành công tổ chức, quốc gia, vùng, lãnh thổ Là nguồn lực quan trọng định suất, chất lượng sử dụng hiệu nguồn lực khác hệ thống nguồn lực tổ chức Quản lý nguồn nhân lực (QL NNL) phạm trù rộng lớn, gắn liền với Ế công tác tuyển dụng, bố trí, xếp, sử dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, U bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, …QL NNL chức ́H quản lý, người yếu tố quan trọng tổ chức Do việc tuyển chọn, bố trí, xếp nhân làm việc TÊ lực, sở trường, phù hợp với vị trí máy tổ chức nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhà quản lý H Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang quan quản lý Nhà nước (QLNN) N trực thuộc KBNN Trung ương (gọi chung Kho bạc Nhà nước) thuộc hệ thống KI ngành dọc thực chức QLNN quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) quỹ tài khác phạm vi địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định O ̣C pháp luật Hiện nay, NNL KBNN Tiền Giang cơng tác QL NNL nhiều hạn chế cần phải khắc phục, hồn thiện như: cơng tác rà sốt, quy hoạch cán H có thực hàng năm nhiều bất cập; việc luân chuyển, đào tạo cán ẠI chưa chặt chẽ Để đạt mục tiêu chung cho chiến lược phát triển hệ thống ngành KBNN hệ thống ngành tài đến 2020, là: “Xây dựng KBNN đại , Đ hoạt động an toàn, hiệu phát triển ổn định, vững sở cải cách thể chế sách, hồn thiện tổ chức máy, gắn với đại hóa cơng nghệ phát triển nguồn nhân lực để thực tốt chức năng: Quản lý quỹ NSNN, quỹ tài Nhà nước quỹ khác Nhà nước” [20] Trước đó, Ông Nguyễn Hồng Hà (2016), Tổng Giám đốc KBNN định hướng chung, “Việc xác định rõ mục tiêu chuẩn bị kỹ thống đạo, điều hành tổ chức thực góp phần quan trọng tạo nên thành cơng cơng tác kiện tồn, tinh gọn tổ chức máy hệ thống KBNN” [7, tr.38] Do TÀI LIỆU THAM KHẢO David Begg, Stanley Fischer Rudiger Dombusch (1995), Kinh tế học Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Tài (2015), Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 Bộ trưởng Bộ Tài việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội Chính Phủ (2004),Nghị định Chế độ tiền lương cán bộ, công chức, Ế U viên chức lực lượng vũ trang, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP,Hà Nội, ́H ngày 14 tháng 12 năm 2004 Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội, Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2008), Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Vũ Thị Hà (2016).Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp H TÊ N Khu công nghiệp, Khu chế xuất địa bàn Hà Nội, Luận án Tiến sĩ chuyên Nguyễn Hồng Hà (2016), Phát triển nguồn nhân lực, thực thành công O ̣C KI ngành Quản lý kinh tế, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Tài chính, tramg 38-40 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công H nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, Báo cáo tổng kết hoạt động KBNN Tiền ẠI Đ Giang công tác tổ chức cán năm 2015, 2016, 2017 10 Luật Cán bộ, công chức (2008), Luật số: 22/2008/QH12, Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 11 George T Milkovich and Jonh W.Boudreau (1997), Human resource management, Publisher Chicago: Irwin 12 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội 100 13 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – Xã hội, TP.HCM 14 Bùi Thị Phương Thảo (2015) Phát triển nguồn nhân lực ngành nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động Xã hội Ế 16 Nguyễn Thị Bích Thu (2008), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công U nghiệp dệt may Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng, ́H Đà Nẵng 17 Thủ tướng Chính phủ (2007),Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược TÊ Phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 H 18 Nguyễn Tiệp (2005) Giáo trình Nguồn nhân lực Nhà xuất Lao động - Xã N hội, Hà Nội KI 19 Nguyễn Thanh Vũ (2015), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang, Luận án Tiến sĩ O ̣C kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, TP.HCM Các trang web: H 20 https://www.tienphong.vn/kinh-te/kho-bac-nha-nuoc-den-nam-2020-va-dinh- Đ ẠI huong-giai-doan-2021-2030-1373884.tpo 101 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 102 PHIẾU KHẢO SÁT Lời ngỏ: Kính gửi anh chị lãnh đạo cán làm công tảc tổ chức cán Tơi tên là: Nguyễn Hồng Chánh, cơng tác Văn phòng Kho bạc Nhà nước Tiền Giang Tơi thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành cơng tác tổ chức cán Để có thêm sở cho nội dung nghiên cứu đề tài, xin phép gửi đến anh chị đồng nghiệp ngành số câu hỏi tham khảo phiếu xin ý kiến Ế Rất mong anh chị đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, dành chút thời U gian, cho biết ý kiến vào phiếu xin ý kiến cách đánh Xin chân thành cảm ơn anh chị TÊ Xin anh chị cho biết số thông tin cá nhân: ́H DâuX vào ô □ - Đơn vị công tác: □ Tổ chức cán H - Công việc làm: □ Quản lý □ Nam, Nữ □ Khác N - Thời gian công tác ngành KBNN: năm KI - Trình độ CMNV: ……………… - Trình độ lý luận trị: ……………… O ̣C Xin anh chị cho biết ý kiến “mức độ quan trọng” tiêu chí đánh giá Theo quy ước sau: H điểm = “Hoàn tồn khơng quan trọng”; ẠI điểm = “Khơng quan trọng”; điểm = “Phân vân”; Đ điểm = “Quan trọng”; điểm = “Rất quan trọng” 103 Điểm đánh SỐ Các tiêu chí đánh giá TT giá Tiêu chí Cơng tác tuyển dụng I Ngạch CVC tương đương trở lên Ngạch CV tương đương Ngạch cán tương đương Các ngạch lại (Bảo vệ) Trình độ đào tạo, hệ đào tạo Chuyên môn nghiệp vụ Năng lực, kinh nghiệm Nhu cầu công việc U ́H Phẩm chất, đạo đức, trị TÊ Ế Cơng tácsắp xếp, bố trí CBCC I 5 5 H Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC III Chuyên môn nghiệp vụ Quản lý nhà nước Tin học Ngoại ngữ 5 Lý luận trị Khác KI O ̣C H 5 Công tácđánh giá CBCC ẠI IV N Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ Đ Công tác quy hoạch CBCC V Chính trị tư tưởng Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật Trình độ 104 Năng lực uy tín 5 Sức khỏe, độ tuổi kinh nghiệm Công tác điều động, luân chuyển CBCC VI Chính trị tư tưởng Tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định Có quy hoạch Có trình độ chuyên môn, đủ sức khỏe công tác 5 Còn thời gian cơng tác nhiệm kỳ Ế Cơng tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC VII Hồn thành tốt nhiệm vụ Đạt tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định Cơ quan, đơn vị có nhu cầu Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ chức trách giao H Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương ngành KBNN Cơng tác thực chế độ sách lương cho CBCC VIII N 5 TÊ ́H U Lương hợp lý Lương đủ sống Lương tương xứng với kết công việc Lương trả công 5 Chế độ phúc lợi tốt Chế độ bảo hiểm tốt O ̣C H ẠI Chế độ tiền thưởng Đ KI IX 5 Công tác thi đua khen thưởng 12 Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật 5 Nhà nước Có đạo đức, lối sống lành mạnh 5 Có sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu cơng tác Bị kỷ luật 105 Phân tích kết khảo sát 2.1 Tiêu chí Cơng tác tuyển dụng 2.1a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Tiêu chí Cơng tác tuyển dụng Độ lệch chuẩn 50 Ngạch CV tương đương 50 4,42 1,012 đương 50 4,52 0,931 Các ngạch lại (Bảo vệ) 50 4,28 1,031 Ngạch cán tương 0,982 H KI N 2.1b) Thống kê Thống kê chi tiết 1,8 Ế đương trở lên U tương ́H CVC Giá trị trung bình TÊ Ngạch Thống kê mơ tả Cỡ Giá trị Giá trị mẫu thấp cao Số người đánh giá phiếu O ̣C Công tác tuyển dụng Tổng số Trung bình 50 23 14 1,8 Ngạch CV tương đương 50 35 4,42 Ngạch cán tương đương 50 37 4,52 50 14 28 4,28 ẠI H Ngạch CVC tương đương trở lên Đ Các ngạch lại (Bảo vệ) Giá trị trung bình chung 106 3,78 2.2 Tiêu chí Cơng tác xếp, bố trí CBCC 2.2a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Tiêu chí Cơng tácsắp xếp, bố trí CBCC Phẩm chất, đạo đức, trị Thống kê mơ tả Cỡ Giá trị Giá trị mẫu thấp cao nhất 50 Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình 4,30 1,055 50 4,42 0,992 Chuyên môn nghiệp vụ 50 2,48 1,359 Năng lực, kinh nghiệm 50 4,16 1,235 Nhu cầu công việc 50 1,84 1,149 U ́H TÊ 2.2b) Thống kê chi tiết Số người đánh giá Tổng số Công tác xếp, bố trí CBCC Ế Trình độ đào tạo, hệ đào tạo H phiếu 50 2 13 29 4,30 50 12 32 4,42 Chuyên môn nghiệp vụ 50 13 19 2,48 Năng lực, kinh nghiệm 50 31 4,16 Nhu cầu công việc 50 27 12 1,84 KI N trị {Ʃ(2)/(1)} Phẩm chất, đạo đức, Giá trị trung bình Chung O ̣C Trình độ đào tạo, hệ đào Đ ẠI H tạo Giá trị trung bình chung 107 3,44 2.3 Tiêu chí Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 2.3a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Chuyên môn nghiệp vụ Thống kê mô tả Cỡ mẫu Giá trị Giá trị thấp cao nhất 50 5 Tin học 50 Ngoại ngữ 50 Lý luận trị 50 Chun mơn khác 50 1,067 4,00 1,294 3,82 1,494 2,74 1,496 TÊ 4,38 Ế U 50 ́H Quản lý nhà nước Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình 4,42 1,071 4,14 1,143 H 2.3b) Thống kê Thống kê chi tiết Mức độ đánh giá Tiêu chí Cơng tác đào phiếu tạo, bồi dưỡng CBCC KI N Tổng số Chuyên môn nghiệp vụ Giá trị trung bình Chung {Ʃ(2)/(1)} 4 36 4,42 Quản lý nhà nước 50 10 27 4,14 Tin học 50 34 4,38 50 26 4,00 Lý luận trị 50 7 26 3,82 Chuyên môn khác 50 14 12 9 2,74 Đ H ẠI Ngoại ngữ O ̣C 50 Giá trị trung bình chung 108 3,92 2.4 Tiêu chí Cơng tác đánh giá CBCC 2.4a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Thống kê mơ tả 50 Hồn thành nhiệm vụ 50 Khơng hồn thành nhiệm vụ 50 ́H Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4,32 1,151 4,38 1,086 Giá trị trung bình Chung H giá phiếu N CBCC 1,217 Mức độ đánh Tổng số Tiêu chí Cơng tác đánh giá 4,22 TÊ 2.4b) Thống kê Thống kê chi tiết Ế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ U Công tác đánh giá CBCC Giá Cỡ Giá trị Giá trị trị Độ lệch mẫu thấp cao trung chuẩn bình 50 1,90 1,344 {Ʃ(2)/(1)} 50 31 4 1,90 50 5 32 4,22 Hoàn thành nhiệm vụ 50 33 4,32 Khơng hồn thành nhiệm vụ 50 5 35 4,38 H O ̣C Hoàn thành tốt nhiệm vụ KI Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đ ẠI Giá trị trung bình chung 109 3,70 2.5 Tiêu chí Công tác quy hoạch CBCC 2.5a) Thống kê mô tả giá trị trung bình nhân tố Cơng tác quy hoạch CBCC Chính trị tư tưởng Thống kê mơ tả Cỡ Giá trị Giá trị mẫu thấp cao nhất 50 Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình 4,64 0,693 Trình độ 50 Năng lực uy tín 50 50 4,48 0,974 3,46 1,515 4,16 1,184 KI N 2.5b) Thống kê Thống kê chi tiết 1,115 H nghiệm 4,32 ́H Sức khỏe, độ tuổi kinh Ế chức kỷ luật U 50 TÊ Đạo đức, lối sống, ý thức tổ Mức độ đánh số giá Giá trị trung bình Chung phiếu {Ʃ(2)/(1)} 50 37 4,64 50 11 31 4,32 Đ O ̣C Tiêu chí Cơng tác quy hoạch CBCC Tổng Trình độ 50 35 4,48 Năng lực uy tín 50 10 18 3,46 Sức khỏe, độ tuổi kinh nghiệm 50 10 28 4,16 H Chính trị tư tưởng luật ẠI Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ Giá trị trung bình chung 110 4,21 2.6 Tiêu chí Cơng tác quy hoạch CBCC 2.6a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Cơng tác điều động, ln chuyển CBCC Chính trị tư tưởng Thống kê mô tả Cỡ Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch mẫu thấp cao trung bình chuẩn 50 4,62 0,780 Tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy 50 50 50 4,46 sức khỏe công tác TÊ Có trình độ chun mơn, đủ Còn thời gian cơng tác 50 4,74 0,527 4,56 0,837 4,16 1,283 KI N H nhiệm kỳ ́H Có quy hoạch U Ế định 0,930 O ̣C 2.6b) Thống kê Thống kê chi tiết Tiêu chí Cơng tác điều động, Tổng số Mức độ đánh phiếu giá luân chuyển CBCC Giá trị trung bình Chung {Ʃ(2)/(1)} 50 37 4,62 luân chuyển theo quy định 50 11 33 4,46 Có quy hoạch 50 0 39 4,74 50 37 4,56 50 31 4,16 H Chính trị tư tưởng Đ ẠI Tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh Có trình độ chun mơn, đủ sức khỏe cơng tác Còn thời gian cơng tác nhiệm kỳ Giá trị trung bình chung 111 4,51 2.7 Tiêu chí Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC 2.7a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC Thống kê mô tả Cỡ Giá trị Giá trị mẫu thấp cao Hoàn thành tốt nhiệm vụ 50 đạo, quản lý theo quy định 50 Cơ quan, đơn vị có nhu cầu 50 50 Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình 4,54 0,838 Đạt tiêu chuẩn chức vụ lãnh giao H Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ 50 4,46 1,014 4,58 0,859 U Ế 1,304 N cương ngành KBNN 2,12 ́H nhiệm vụ chức trách 1,110 TÊ Đủ sức khỏe để hoàn thành 4,44 KI 2.7b) Thống kê Thống kê chi tiết O ̣C Tổng Tiêu chí Công tác bổ nhiệm, số bổ nhiệm lại CBCC phiếu Giá trị trung bình Chung {Ʃ(2)/(1)} 10 35 4,54 quản lý theo quy định 50 34 4,44 Cơ quan, đơn vị có nhu cầu 50 24 2,12 nhiệm vụ chức trách 36 4,46 50 39 4,58 H 50 Đ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Mức độ đánh giá ẠI Đạt tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, Đủ sức khỏe để hoàn thành giao Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương ngành KBNN Giá trị trung bình chung 112 4,03 2.8 Tiêu chí Cơng tác thực chế độ sách lương cho CBCC 2.8a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Thống kê mơ tả Tiêu chí Cơng tác thực Cỡ Giá trị Giá trị chế độ sách lương cho mẫu thấp cao CBCC Lương hợp lý 50 50 50 Lương trả công 50 Chế độ phúc lợi tốt 50 Chế độ bảo hiểm tốt 50 Chế độ tiền thưởng 50 N 2.8b) Thống kê Thống kê chi tiết KI Tổng số 3,64 0,851 3,64 0,875 3,90 0,995 3,44 0,812 ́H U 0,878 phiếu Mức độ đánh giá Giá trị trung bình Chung {Ʃ(2)/(1)} 50 14 31 3,60 50 18 24 3,58 công việc 50 17 24 3,62 Đ O ̣C Tiêu chí Cơng tác thực chế độ sách lương cho CBCC Lương hợp lý 3,62 TÊ công việc 0,859 H Lương tương xứng với kết 3,58 Ế Lương đủ sống Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình 3,60 0,782 Lương trả công 50 15 27 3,64 Chế độ phúc lợi tốt 50 16 25 3,64 Chế độ bảo hiểm tốt 50 12 20 15 3,90 Chế độ tiền thưởng 50 23 21 3,44 H Lương đủ sống ẠI Lương tương xứng với kết Giá trị trung bình chung 113 3,63 2.9 Tiêu chí Cơng tác thi đua khen thưởng 2.9a) Thống kê mơ tả giá trị trung bình nhân tố Thống kê mô tả Công tác thi đua khen thưởng Cỡ Giá trị Giá trị Giá trị mẫu thấp cao trung bình Hồn thành tốt nhiệm vụ giao 50 4,60 Chấp hành tốt chủ trương, 0,728 4,36 0,921 50 4,58 0,673 4,12 1,043 5 5,00 0,000 Ế 50 U sách Đảng, pháp luật Nhà Độ lệch chuẩn Có đạo đức, lối sống lành mạnh ́H nước Có sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu 50 Bị kỷ luật 50 KI N 2.9b) Thống kê Thống kê chi tiết H TÊ công tác Mức độ đánh Tiêu chí Cơng tác thi đua khen số giá thưởng phiếu O ̣C Tổng Giá trị trung bình Chung {Ʃ(2)/(1)} 50 Đảng, pháp luật Nhà nước 50 11 30 Đ H Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 36 50 0 11 34 công tác 50 15 23 Bị kỷ luật 50 0 ẠI Chấp hành tốt chủ trương, sách Có đạo đức, lối sống lành mạnh 4,36 Có sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu 4,58 4,12 Giá trị trung bình chung 114 4,6 50 5,00 4,53 ... 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚCTIỀN GIANG .32 2.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Tiền Giang .32 2.1.1 Sự hình thành phát triển Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ... 1.1.2 .Quản lý nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 20 1.1.3.Tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang 23 ẠI 1.2.Một số vấn đề thực tiễn quản lý nhân lực KBNN Tiền Giang. .. cứu khoa học: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ế NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG U Mục đích đối tượng nghiên cứu ́H Mục đích: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực Kho bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại kho bạc nhà nước tiền giang , Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại kho bạc nhà nước tiền giang