HOÀN THIỆN CÔNG tác CHO VAY tại QUỸ hỗ TRỢ PHỤ nữ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ min

93 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY KI N H TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO H Ọ C THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ mã số: 83 40 410 Ư Ờ N G Đ ẠI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu độc lập tôi, thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Các thông tin sử dụng luận văn thu thập từ thực tiễn, đơn vị quan Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chưa nghiên cứu, cơng bố cơng trình khoa học Ế Quảng Trị, ngày tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Tác giả luận văn i Nguyễn Thị Quỳnh Trâm LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, PGS TS Nguyễn Xn Khốt tồn thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tác giả xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học kinh Huế, Ban giám đốc, đồng chí, đồng nghiệp cơng tác Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Ế Luận văn trình nghiên cứu tâm huyết, làm việc khoa học nghiêm H U túc thân Tuy nhiên trình thực khả trình độ TẾ hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định N H Tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô Tác giả N G Đ ẠI H Ọ C KI giáo độc giả quan tâm đến đề tài TR Ư Ờ Nguyễn Thị Quỳnh Trâm ii DANH MỤC CHƢ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BĐH Ban điều hành CB Cán CBTD Cán tín dụng HSVV Hồ sơ vay vốn HTPNN Hỗ trợ phụ nữ nghèo LHPN Liên hiệp phụ nữ NHCSXH TP Ngân hàng sách xã hội Thành phố TCTD 10 TCVM 11 TVVV 12 VV-TK TẾ H U Ế STT TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Tổ chức tín dụng Tài vi mơ iii Thành viên vay vốn Vay vốn – tiết kiệm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .3 Ế Kết cấu luận văn H U CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI TẾ PHỤ NỮ NGHÈO .5 N H 1.1 Tổng quan hộ nghèo, phụ nữ nghèo Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo KI 1.1.1 Khái niệm nghèo phụ nữ nghèo Ọ C 1.1.2 Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo H 1.1.3 Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo 10 ẠI 1.2 Nội dung cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo 12 Đ 1.2.1 Các khái niệm 12 N G 1.2.2 Quy trình thủ tục cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo 14 Ờ 1.2.3 Vai trò cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo tổ chức cho vay hỗ trợ phụ nữ TR Ư nghèo Việt Nam .17 1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu cho vay phụ nữ nghèo 19 1.3.1 Tiêu chí định tính 19 1.3.2 Tiêu chí định lượng 20 1.4 Các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu cho vay phụ nữ nghèo .22 1.4.1 Điều kiện khách quan 22 1.4.2 Nhân tố thuộc Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo 23 1.5 Kinh nghiệm cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo số nước giới Việt Nam 26 1.5.1 Kinh nghiệm số nước giới 26 iv 1.5.2 Kinh nghiệm số tổ chức tài vi mơ nước 29 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho vay rút Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thành phố Đông Hà .31 Tóm tắt chương 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 33 2.1 Giới thiệu chung Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Việt Nam Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thành phố Đông Hà 33 Ế 2.1.1 Khát quát chung Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Việt Nam 33 H U 2.1.2 Khát quát chung Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Đông Hà 34 TẾ 2.2 Phân tích thực trạng cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ N H nghèo thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị .39 KI 2.2.1 Quá trình triển khai thực hoạt động cho vay phụ nữ nghèo Ọ C Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà 39 H 2.2.2 Tình hình cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành ẠI phố Đông Hà giai đoạn 2014-2017 42 Đ 2.2.3 Phân tích tình hình cho vay phụ nữ nghèo Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo N G thành phố Đông Hà theo tiêu định tính định lượng 52 Ờ 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ TR Ư trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà .59 2.3.1 Những kết đạt 59 2.4 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 2.4.1 Những hạn chế chủ yếu 62 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế (Xếp theo số nguyên nhân ) 63 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NGHÈO TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO THÀN PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 64 3.1 Định hướng mục tiêu hồn thiện cơng tác cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà 64 v 3.1.1 Định hướng mục tiêu hồn thiện cơng tác cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thành phố Đông Hà 64 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà 65 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác cho vay Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Đông Hà 66 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ 66 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 77 Ế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 H U Kết luận 80 TẾ Kiến nghị .81 N H 2.1 Với phủ .81 KI 2.2 Với quyền cấp 82 Ọ C 2.3 Với Hội LHPN cấp 82 H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 ẠI QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Đ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG N G BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Ờ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR Ư BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh mục loại vốn vay Quỹ .40 Bảng 2.2 : Tình hình dư nợ tiết kiệm Quỹ năm 2014-2017 43 Bảng 2.3: Số lượng thành viên tham gia Quỹ giai đoạn 2014-2017 44 Bảng 2.4: T trọng đối tượng thành viên tham gia Quỹ HTPNN TP Đông Hà qua năm 2014-2017 46 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ phường tham gia Quỹ HTPPN TP Đông Hà giai Ế đoạn 2014-2017 .47 H U Bảng 2.6: Cơ cấu thành viên phường tham gia Quỹ HTPPN TP Đông Hà TẾ giai đoạn 2014-2017 49 N H Bảng 2.7: Dư nợ vốn theo ngành nghề kinh doanh qua năm 2014-2017 50 KI Bảng 2.8: Số lượng thành viên theo ngành nghề kinh doanh Quỹ HTPNN TP Ọ C Đông Hà qua năm 2014-2017 51 H Bảng 2.9: Các tiêu phản ánh chất lượng hoạt động cho vay Quỹ HTPNN 55 TR Ư Ờ N G Đ ẠI Bảng 2.10: Các hệ số bền vững họat động tài Quỹ 57 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Mục đích sử dụng vốn vay (%) 11 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Quỹ 34 Hình 2.2: Biểu đồ minh họa mức độ tăng trưởng tín dụng Quỹ HTPNN TP Đông Hà 43 Hình 2.3: Biểu đồ minh họa mức độ tăng trưởng thành viên giai đoạn 2014-2017 Quỹ HTPNN TP Đông Hà 44 Ế Hình 2.4: T trọng đối tượng thành viên tham gia Quỹ HTPNN TP Đông Hà qua H U năm 46 TẾ Hình 2.5: Dư nợ vốn vay Phường tham gia Quỹ HTPNN TP Đông Hà qua N H năm (2014-2017) .48 KI Hình 2.6: Dư nợ tiết kiệm Phường tham gia Quỹ HTPNN TP Đông Hà qua Ọ C năm (2014-2017) .48 H Hình 2.7: Số lượng thành viên tham gia vay vốn Phường tham gia Quỹ ẠI HTPNN TP Đông Hà qua năm (2014-2017) 50 Đ Hình 2.8 : Số thành viên vay vốn ngành nghề kinh doanh thuộc Quỹ HTPNN TR Ư Ờ N G qua năm 2014-2017 52 viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ quan trọng Đảng Nhà nước ta năm qua giai đoạn tới Sau hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu nhiều lĩnh vực nhiên phải đương đầu với nhiều thách thức lớn có vấn đề nghèo đói phân hóa giàu nghèo diễn sâu sắc với khoảng cách ngày giãn rộng Nhiều năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với chức đại diện chăm U Ế lo cho quyền lợi phụ nữ tập trung đạo triển khai nhiều phong trào, chương H trình thiết thực hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xố TẾ đói giảm nghèo N H Thực đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cấp Hội phụ nữ KI tập trung vào hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình Ọ C Các phong trào “Phụ nữ giúp làm kinh tế”, “Ngày tiết kiệm phụ nữ nghèo”, H “Chương trình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập” khơi dậy tiềm ẠI to lớn, sức sáng tạo truyền thống nhân ái, ý thức tự nguyện giúp Đ giống, vốn, kinh nghiệm, ngày công sản xuất phụ nữ Nguồn vốn hỗ trợ phụ N G nữ nghèo phát triển kinh tế, xố đói giảm nghèo cấp Hội tập trung khai Ờ thác từ ngân hàng, tổ chức quốc tế, từ tiết kiệm chị em TR Ư Được Hội LHPN Việt Nam thành lập từ năm 2007 theo mơ hình Ngân hàng Grameen, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Việt Nam hoạt động lĩnh vực tài vi mơ, trực thuộc Hội Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo hoạt động địa bàn 14 tỉnh thành từ Bắc đến Nam Tại Quảng Trị, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo hoạt động địa bàn TP Đông Hà huyện Gio Linh Là đơn vị hoạt động lĩnh vực tài vi mơ, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cam kết trao quyền cho phụ nữ hộ gia đình gặp khó khăn mặt xã hội kinh tế thông qua việc tiếp cận tới dịch vụ tài chính, bảo hiểm vi mơ, giáo dục, sinh kế, y tế dịch vụ nâng cao lực khác Cho cán nhân viên Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cấp tham gia khóa đào tạo nước Ngân hàng nhà nước, Học viện ngân hàng Trung tâm tài vi mơ có cấp giấy chứng nhận khóa học: quản lý tài vi mơ cho cán chi nhánh, đào tạo tài vi mơ cho nhân viên, khóa học ngắn hạn xây dựng, cải tiến phát triển sản phẩm, lập kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro… Hàng năm Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Trung ương tổ chức tập huấn cho hội ngũ cán cấp (cán chuyên trách cán kiêm nhiệm) chuyên môn Ế nghiệp vụ cần thiết như: thẩm định thành viên, kỹ kiểm tra giám sát, kiểm H U duyệt tính đắn chứng từ, sổ sách, báo cáo, kỹ thuyết trình, giao TẾ tiếp với khách hàng, giới thiệu quảng cáo sản phẩm tới khách hàng; kỹ sử N H dụng phần mềm kế tốn… KI Ngồi Quỹ cần tăng cường tập huấn cho cán phương pháp tiếp cận Ọ C tổng thể giải vấn đề nghèo đói; kỹ thực hành tổ chức, thực H sách, phát nhu cầu cộng đồng; kỹ thu thập thông tin, xây dựng ẠI liệu nghèo đói cấp sở; kỹ theo dõi diễn biến hội viên nghèo đánh Đ giá tác động sách, dự án Kiến thức giúp cho việc thực N G đánh giá kết hoạt động xóa đói giảm nghèo tốt Ờ Đối với tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm thường bị hạn chế khả TR Ư chun mơn nghiệp vụ tín dụng Nhưng họ lại người góp phần tạo nên kếtquả Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua việc xem xét, đề xuất, bảo lãnh, hỗ trợ vay, theo dõi tình hình sử dụng vốn, thu hồi vốn – lãi, trợ giúp phát triển, vượt nghèo Do cần trọng việc tập huấn nghiệp vụ cho cán tổ trưởng vay vốn – tiết kiệm, tổ/nhóm trưởng vay vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo nên hướng dẫn việc thành lập tổ vay vốn – tiết kiệm, tổ/nhóm vay vốn từ tổ chức họp tổ để kết nạp tổ viên, bầu ban quản lý Tổ, xây dựng quy chế hoạt động Tổ, bình xét cơng khai hộ có nhu cầu xin vay vốn đủ điều kiện vay đưa vào danh sách cho vay vốn theo quy định tập huấn thủ tục vay vốn, cách ghi chép sổ sách theo dõi thu lãi, thu tiết kiệm, kiểm tra việc sử dụng vốn Tuy nhiên trình 70 độ tổ tổ trưởng hạn chế phương pháp tập huấn nên theo hướng cầm tay việc, hạn chế yêu cầu họ ghi sổ sách nhiều từ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Tổ Nên tập trung yêu cầu thực nhiều công tác kiểm tra sử dụng vốn vay mục đích giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn vay Ngoài Quỹ cần có sách nhân phù hợp, khuyến khích người cơng việc, cho họ hăng say, nhiệt tình đem hết khả làm việc, góp phần đạt hiệu cao kinh doanh Bên cạnh đó, phải biết trì k luật nội bộ, đưa quy chế, nguyên tắc đòi hỏi người phải tuân theo Cần có chế Ế độ khen thưởng kịp thời, ý chế độ lương bổng tạo gắn bó, đóng góp thiết H U thực vào tồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Quỹ nên tiến hành thực quy TẾ chế tài theo chế khốn cho chi nhánh dựa vào yếu tố cấu thành từ N H nguồn thu chi chi nhánh (Phòng giao dịch huyện) chủ động KI khuyến khích tiết giảm chi phí, tăng nguồn cải thiện đời sống cho cán nhân viên Ọ C 3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm soát nội kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng H - Để nâng cao chất lượng tín dụng Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo không quan ẠI tâm đến mở rộng hoạt động tín dụng mà phải quan tâm mức tới hoạt động Đ kiểm soát nội nhằm làm giảm nợ hạn nợ khó đòi Cơng tác kiểm sốt nội N G phảiđược tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh Ờ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo đặc biệt hoạt động tín dụng Thơng qua kiểm TR Ư sốt nội kịp thời phát ngăn chặn sai sót, lệch lạc q trình hoạt động, vi phạm pháp luật, qua đề xuất vấn đề cần chấn chỉnh biện pháp khắc phục có hiệu Để nâng cao chất lượng tín dụng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo nên tập trung cơng tác kiểm sốt nội vào khâu kiểm sốt hoạt động tín dụng + Kiểm sốt hoạt động tín dụng phải tiến hành cơng việc: Kiểm soát điều kiện cho vay: Khách hàng phải có đủ điều kiện cho vay Ví dụ số điều kiện khách hàng có lực hành vi dân trách nhiệm dân sự, có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết, mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; 71 Kiểm soát đối tượng cho vay: Việc cho vay không đối tượng nguyên nhân dẫn tới việc không thu hồi vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cho vay để mua vật tư, máy móc, hàng hố, thiết bị chi khoản chi phí cần thiết khác để thực dự án phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống Kiểm soát việc định thời hạn cho vay: Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo khách hàng vào đối tượng đầu tư tính chất nguồn vốn cho vay Quỹ để thoả thuận thời hạn cho vay phù hợp Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo phải tránh trường hợp Ế quy định thời hạn cho vay cách tuỳ tiện, máy móc tất đối tượng cho vay H U TẾ Kiểm soát việc thực mức cho vay - giới hạn cho vay: Khi xác định mức N H cho vay khách hàng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo phải vào khả KI nguồn vốn khách hàng, khả trả nợ nhu cầu vay vốn khách hàng Ọ C Kiểm sốt tính pháp lý hồ sơ vay vốn: Trong hồ sơ vay vốn yêu cầu phải H ghi đầy đủ, cụ thể, xác yếu tố quy định, phải có đầy đủ chữ ký dấu ẠI Thẩm định định cho vay: Kiểm soát viên cần phải kiểm tra, theo dõi Đ việc thẩm định cho vay cán tín dụng có trung thực khách quan hay không? N G Quyết định cho vay có tn thủ quy định hay khơng? Có xuất phát từ lợi ích Ờ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo hay khơng? TR Ư Kiểm sốt việc kiểm tra, xử lý vốn vay: Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo có trách nhiệm kiểm tra giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng nhằm đôn đốc khách hàng thực đầy đủ cam kết thoả thuận hợp đồng tín dụng khế ước vay vốn Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: kiểm soát viên phải thường xuyên kiểm soát nhắc nhở cán tín dụng, kế tốn việc theo dõi nợ đến hạn để có biện pháp xử lý cho phù hợp, không tuỳ tiện gia hạn nợ cách tràn lan, khơng chuyển nợ q hạn kịp thời, số liệu kế tốn khơng phản ánh trung thực chất lượng tín dụng Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, từ làm cho Ban Giám đốc Quỹ đưa định hướng, đạo sai lầm 72 - Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng: + Tăng cường kiểm tra giám sát sau giải ngân: Sau giải ngân cho khách hàng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thường ý xem nguồn trả nợ từ đâu Điều nguy hiểm Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo không nắm bắt thời điểm khách hàng vay vốn bắt đầu gặp trục trặc sản xuất kinh doanh đến phát lại muộn Chính điều làm nảy sinh nợ hạn, nợ khó đòi Do Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo ln phải đảm bảo nắm tình hình hoạt động khách hàng vay vốn nắm U H đến an toàn hiệu khoản cho vay Ế khoản cho vay sử dụng Điều có ý nghĩa quan trọng TẾ Cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh N H người vay nhằm đánh giá tiến độ thực phương án vay vốn Việc KI cần thiết giúp cho cán tín dụng sớm phát vấn đề nảy sinh, kịp Ọ C thời đề biện pháp xử lý thích hợp với tình hình Tuy nhiên cán Quỹ hỗ trợ phụ H nữ nghèo không người vay cung cấp thơng tin nên cán tín dụng phải tranh ẠI thủ lúc gặp gỡ người vay để hỏi tình hình sử dụng vốn vay, hỏi thăm qua Đ người biết chuyện người vay lại thăm sở sản xuất người N G vay để xem tình hình thực tế Tất điều giúp cho cán tín dụng biết Ờ tinh thần trách nhiệm người vay khoản vay qua việc họ có lảng TR Ư tránh gặp gỡ, có nhiệt tình trao đổi với cán tín dụng vấn đề liên quan đến khoản vay, có lãng việc trả nợ hay khơng So sánh mức độ khác biệt phương án vay vốn với thực tế, chiều hướng tốt hay xấu Đánh giá khả toán thành viên khả luân chuyển tiền mặt có đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trả nợ đến hạn khơng Nợ phải thu nhiều hay ít, dễ thu hay khó thu Từ có điều chỉnh kịp thời việc cung ứng vốn vay + Tăng cường thời gian theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động, cụ thể: Qua kết nghiên cứu cho thấy có tới 60% cán quản lý Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo đồng ý với ý kiến thiếu thời gian theo dõi giám sát Có đến 22.5% cán quản lý khơng đồng ý vấn đề Vì vậy, theo ý kiến tác giả Quỹ hỗ trợ phụ nữ 73 nghèo cần tăng cường thêm thời gian cho cán theo dõi, kiểm tra hoạt động tín dụng sở cách quy định định mức thăm thành viên cở vị trí cán thành viên/tuần, chi thêm phụ cấp cho cán kiểm tra giám sát, có chế độ khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt 3.2.1.5 Phối hợp chặt chẽ giữ Ngành, Đồn thể, Chính qu ền với uỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thực chủ trương xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ chung toàn xã hội, phải có hoạt động đồng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên Ế Ban ngành, Đồn thể tổ chức trị xã hội thành phố tạo sức H U mạnh tổng hợp nhằm thực dự án, chương trình lớn mà thân ngành, TẾ tổ chức giải Do vậy, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm N H vụ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo phải phối hợp tăng cường mối quan hệ chặt chẽ KI Ban ngành, Đoàn thể quyền địa phương, cấp sở Ọ C xã, phường…để thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo Đảng nhà H nước, cụ thể: ẠI Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương để tìm ngun nhân giải Đ pháp để giúp phụ nữ nghèo sử dụng có hiệu nguồn vốn vay ưu đãi vốn vay Ờ đói giảm nghèo N G nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa TR Ư Phối hợp với phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đông Hà điều tra, thống kê đối tượng phụ nữ nghèo Vì có số địa phương điều tra, xét đối tượng phụ nữ nghèo qua loa chạy theo tiêu làm phận phụ nữ nghèo, có hồn cảnh khó khăn mà khơng thống kê vào danh sách đối tượng nghèo làm cho họ không vay vốn đưa trường hợp đối tượng nghèovào danh sách làm cho chương trình cho vay khơng thật hiệu vốn hỗ trợ không đối tượng Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát huy vai trò việc giúp cho hộ nghèo đặc biệt phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi vốn nhỏ chủ động tìm hiểu, nắm tình hình đời sống hội viên 74 quản lý tích cực giới thiệu hội viên cần hỗ trợ đến cho tổ chức cho vay, thành lập tổ vay vốn đảm bảo hướng dẫn quy định đối tượng Điều giúp cho phụ nữ nghèo vay vốn nguồn vốn đến đối tượng cần hỗ trợ từ giúp cho chương trình cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo đạt hiệu Hiện nay, đa số cán Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo chi nhánh kiêm nhiệm, kinh nghiệm nghiệp vụ hạn chế, số cán chưa nhiệt tình cơng tác nên chưa thực hết chức nhiệm vụ Có nơi Ế thực chủ yếu cho vay, thu nợ, thu lãi, chưa thực công tác hồ sơ sổ H U sách, kiểm tra sử dụng vốn vay, đặc biệt chưa tổ chức tuyên truyền cho người vay TẾ biết phương thức sản xuất, kinh doanh để người vay sử dụng vốn hiệu Vai trò N H hỗ trợ Hội phụ nữ cấp, đồn thể quan trong mơ hình quản lý KI dẫn vốn cho vay Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Vì tổ chức, đồn thể cần Ọ C phân cơng, bố trí cán nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm tham gia vào công H tác ẠI Cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động tổ vay vốn – tiết kiệm, Đ tổ/nhóm vay thuộc phạm vi tổ chức quản lý Giám sát trình sử dụng N G vốn vay hộ Phối hợp với ban quản lý tổ vay vốn – tiết kiệm, tổ/nhóm vay Ờ đơn đốc người vay trả nợ, lãi theo định kỳ thỏa thuận Thông báo kịp thời cho TR Ư tổ chức cho vay trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh hỏa hoạn, chết…) rủi ro nguyên nhân chủ qua sử dụng vốn sai mục đích…để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời Phối hợp tổ chức cho vay quyền địa phương xử lý trường hợp nợ hạn Tăng cường công tác thơng tin, tun truyền: Các chương trình cho vay Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, mục tiêu xố đói giảm nghèo Chính phủ, để đạt hiệu cao cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghiệp vụ cho vay đến ban ngành, tổ chức, đoàn thể kể hộ vay vốn Một mặt nhằm cung cấp thông tin, giúp cho đối tượng hiểu thực chương 75 trình, mặt khác nhằm huy động thêm hỗ trợ nguồn lực cho chương trình Ngồi ra, thành viên vay nắm thông tin giúp giám sát trình thực Tổ trưởng, Tổ chức đồn thể trị xã hội biện pháp thực dân chủ hóa nhằm hạn chế xảy tham ô, chiếm dụng vốn 3.2.1.6 Nâng c o chất lượng hoạt động củ tổ v vốn tiết kiệm Nâng cao chất lượng hoạt động tổ vay vốn – tiết kiệm Đảm bảo 100% giao dịch ( thu gốc lãi tiết kiệm) thành viên thực tổ, củng cố trì sinh hoạt tổ thường xun Cán tín dụng thu tiền cập nhật sổ vay Ế vốn tiết kiệm cho thành viên tổ Nên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, sinh H U hoạt lồng ghép nội dung phong phú đa dạng, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm TẾ chị em phụ nữ bí kinh doanh Ngồi chi nhánh nên N H thường xuyên phát động phong trào thi đua phường, khu phố, KI cán tín dụng tiêu khơng có nợ hạn Ọ C Cần tuyên truyền hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ, thủ tục lập hồ sơ vay H vốn, cách quản lý phương pháp theo dõi sổ sách cho tổ trưởng ẠI tổ vay vốn tiết kiệm Tùy tình hình thực tế phường mà tổ trưởng tổ Đ vay vốn tiết kiệm thực củng cố, sát nhập, thành lập tổ mới….Khi hướng dẫn N G thủ tục vay vốn tiến hành bình xét phải tuyên truyển nâng cao nhận thức Ờ người vay trách nhiệm sử dụng vốn mục đích hoàn trả vốn Định kỳ TR Ư kiểm tra đối chiếu, theo dõi việc ghi chép sổ vay vốn tiết kiệm Xử lý dứt điểm nghiêm minh trước pháp luật tổ trưởng xâm tiêu, chiếm dụng vốn Nên tổ chức hàng tháng họp giao ban lãnh đạo chi nhánh lãnh đạo Hội LHPN phường tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm để nắm bắt thông tin kịp thời Thường xuyên phối hợp với Hội LHPN cấp để xem xét xử lý nợ cách kịp thời có thành viên chậm trả, nợ hạn, thành viên đột ngột qua đời, xử lý nợ rủi ro, thành viên có nhu cầu vay vốn bổ sung ….Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đặc biệt cán tín dụng, tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm nhằm nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ 76 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.2.1 Kết hợp cung ứng vốn tín dụng với cơng tác khu ến nông, khu ến ngư nghề cho phụ nữ nghèo Một rủi ro cho vay trình độ hiểu biết người nghèo có hạn nên đồng vốn thường sử dụng hiệu Người nghèo khơng thiếu vốn mà thiếu kiến thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ thị trường, phụ nữ nghèo khơng ngoại lệ Chính lẽ với việc cung ứng vốn cho phụ nữ nghèo cần phải giúp đỡ họ khắc phục Ế điểm hạn chế để nâng cao suất trồng trọt, chăn ni, bn H U bán để trả nợ vươn lên thoát nghèo Việc kết hợp cho vay vốn với TẾ chương trình khuyến nông, khuyến ngư dạy nghề cho người nghèo hạn chế rủi N H ro việc đầu tư, giúp chị em phụ nữ nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao KI đời sống trả nợ hạn Ọ C 3.2.2.2 ăng cường phối hợp giữ cấp qu ền, ngành, tổ chức H đoàn thể xã hội với uỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo ẠI Thực chủ trương xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới nhiệm vụ chung Đ tồn xã hội,do phải có hoạt động đồng phối hợp chặt chẽ,thường N G xuyên ban, ngành, đoàn thể tổ chức trị xã hội tạo Ờ sức mạnh tổng hợp nhằm thực dự án, chương trình lớn mà thân TR Ư ngành,một tổ chức giải Do vậy, để đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ phải có phối hợp tăng cường mối quan hệ chặt chẽ ban, ngành, đồn thể quyền địa phương, cấp sở xã, phường với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo để thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, nâng cao địa vị người phụ nữ gia đình theo mục tiêu Đảng Nhà nước 3.2.2.3 Kết hợp nguồn vốn cho v hỗ trợ phụ nữ nghèo với chương trình dự án khác Sự hoạt động riêng biệt hay chồng chéo, đan xen phương thức cho vay chương trình, dự án tín dụng làm cho hoạt động cho vay hỗ trợ phụ nữ 77 nghèo đạt hiệu không cao Vì cần phải kết hợp chương trình lại với cho nâng cao hiệu hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo cơng tác xóa đói, giảm nghèo địa phương Sự tập trung vào tổ chức, quan quản lý có chun mơn nghiệp vụ tín dụng giúp cho hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo chuyên nghiệp hiệu Việc kết hợp đầu tư thơng qua chương trình lồng ghép kết hợp mang lại hiệu hỗ trợ đắc lực cho cơng tác xóa đói, giảm nghèo Thơng qua đòn bẫy tín dụng thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, đời sống nông Ế dân nông thôn, hạn chế nguyên nhân gây đói nghèo, giúp cơng tác giảm H U nghèo hiệu quả Vì vậy, cần ý việc thực chương trình TẾ lồng ghép, kết hợp chương trình, dự án với Chẳng hạn, số lĩnh N H vực cụ thể như: KI Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm Ọ C thơng qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển, hạn chế sinh đẻ, H giải nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ẠI Đầu tư lồng ghép với chương trình phụ nữ “ni khỏe, dạy ngoan”, “phụ Đ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 khơng, sạch”, nhằm thơng qua đòn bẩy tín N G dụng để thúc đẩy phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ tiến Ờ để sau trở thành người có ích Từ đó, góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát TR Ư triển, hạn chế nguyên nhân dẫn đến đói nghèo Đầu tư lồng ghép với phong trào “nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thơng qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nơng dân sản xuất giỏi, làm động lực cho phát triển kinh tế, đời sống nông dân nông thôn, hạn chế phát sinh đói nghèo Phương thức đầu tư cho chương trình lồng ghép ký hợp đồng liên tịch với ngành, hội, đồn thể có liên quan, qui định rõ trách nhiệm bên để thực chương trình đầu tư tín dụng 78 Tóm tắt chƣơng Trong chương này, đề tài đưa sở định hướng cho hoạt động cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo thời gian tới Trên sở với phân tích chương 2, giải pháp đưa nhằm khắc phục tồn nâng cao hiệu chương trình cho vay hỗ trợ phụ nữ nghèo địa phương cần phát triển nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho phụ nữ nghèo, đa dạng hóa sản phẩm vốn vay, tăng cường phối hợp chặt chẽ cấp quyền, cấp Hội LHPN Quỹ, tăng cường tập huấn nâng Ế cao chất lượng cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng H U hoạt động tổ VV-TK, thực lồng ghép kết hợp nguồn vốn cho vay hỗ TẾ trợ phụ nữ nghèo với chương trình dự án khác, đẩy mạnh hoạt động tập huấn N H khoa học kĩ thuật, phương pháp làm ăn cho phụ nữ nghèo Và để thực KI tốt giải pháp trên, đề tài đưa số kiến nghị Nhà nước, TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C quyền cấp, Hội LHPN Tỉnh Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TW 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xét phương diện lý luận thực tiễn, nguồn vốn cho vay Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo đóng vai trò quan trọng cơng cụ tài phủ giúp xóa đói, giảm nghèo nghiệp phát triển kinh tế đất nước Tín dụng nói chung hay khoản cho vay nhỏ Quỹ nói riêng, hộ nghèo yếu tố vật chất quan trọng thúc đẩy nhanh q trình xóa đói giảm nghèo Ế Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tín dụng Quỹ hỗ trợ phụ nữ H U nghèo đưa giải pháp nâng cao hiệu việc quản lý tín dụng TẾ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo chi nhánh việc làm có ý nghĩa thiết thực N H Tại thành phố Đông Hà, năm qua, với tiến trình đổi mới, Quỹ KI Hỗ trợ phụ nữ nghèo góp phần tích cực vào chiến chống đói nghèo, đóng góp Ọ C vào phát triển kinh tế địa phương hỗ trợ cho phát triển đồng vùng H Nhiều hộ gia đình nghèo đã cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế sau thời gian ẠI tham gia dịch vụ tài Quỹ Kết đóng góp phần vào kết Đ giảm nghèo ấn tượng thành phố Đơng Hà năm qua Ngồi việc cung N G cấp dịch vụ tài chính, Quỹ cung cấp dịch vụ phi tài khác cho nhóm Ờ khách hàng mình, đặc biệt hỗ trợ phát triển lực cho nhóm thành TR Ư viên, dịch vụ xã hội giáo dục, y tế, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường vv Hoạt động Quỹ tập trung nhiều vào nhóm khách hàng nữ với mục tiêu nâng cao vị thế, cải thiện bình đẳng giới Tuy nhiên, bên cạnh thành công ban đầu, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đơng Hà tồn nhiều vấn đề cần khắc phục sản phẩm, quy trình, hệ thống thơng tin,… để vươn lên, khẳng định vị tầm quan trọng kinh tế thị trường Qua nghiên cứu lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn, luận văn hoàn thành số vấn đề: hệ thống hóa lý luận quản lý hoạt động tín dụng, cần thiết hoạt động quản lý tín dụng vai trò, tầm quan trọng tín dụng 80 kinh tế xã hội Luận văn nêu lên khái quát tình hình huy động tín dụng cho vay tín dụng, phân tích thực trạng huy động cho vay vốn hoạt động kiểm soát, kiểm tra giám sát Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Đông Hà; đánh giá kết đạt từ hoạt động tác động giảm nghèo Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo địa bàn Quỹ hoạt động, nêu lên tồn nguyên nhân năm (2014 - 2017), dựa định hướng hoạt động Quỹ để từ làm sở đưa giải pháp thực cho thời gian tới Ế Từ kết nghiên cứu nêu luận văn, tác giả mong muốn H U góp thêm ý kiến để nâng cao hiệu quản lý hoạt động tín dụng TẾ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo góp phần thực thành cơng chương trình mục tiêu N H quốc gia xóa đói giảm nghèo KI Kiến nghị Ọ C 2.1 Với phủ H Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành, Hội LHPN TW quan tâm hỗ trợ ẠI Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo việc tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ tổ chức Đ nước nước ngoài, tạo điều kiện giúp Quỹ tiếp nhận dự án tài trợ N G vốn, kỹ thuật tổ chức tài vi mơ quốc tế, tổ chức phủ phi Ờ phủ nước ngồi TR Ư - Cần có mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định Hệ thống tài vi mơ phát triển bền vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Đặc biệt số kinh tế tốc độ tăng GDP, t lệ lạm phát hợp lý kiểm sốt được, tăng t lệ tiết kiệm đầu tư Ổn định trị điều kiện tiên cho bền vững kinh tế -Cần có mơi trường sản xuất kinh nh thuận lợi Nhà nước ln có sách tạo điều kiện cho ngành nơng nghiệp phát triển, có tạo sở cho vốn tín dụng bền vừng như: 81 Nhà nước tăng cường công tác khuyến nông, lâm, ngư; thúc đẩy tiêu thụ chế biến sản phẩm nơng nghiệp; sách tiếp thị, hướng dẫn sản xuất sách bảo hội xuất khẩu… Khu vực nông thôn cần trọng đầu tư sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển cho người dân nơng thơn, Nhà nước cần có sách thúc đẩy thị trường tài nơng thơng phát triển, cần khuyến khích hỗ trợ, tạo sở pháp lý cho cơng ty tài đời phát triển dịch vụ tới người dân, đặc biệt bảo hiểm tín dụng Ế 2.2 Với quyền cấp H U Đề nghị quyền cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ với TẾ Quỹ giám sát trình sử dụng vốn vay; củng cố nâng cao vai trò N H cơng tác xóa đói giảm nghèo địa phương U ban nhân dân thành KI phố cần phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo việc đào tạo nghề, hướng dẫn Ọ C sử dụng vốn tư vấn kinh doanh gắn liền với việc cho vay vốn Cụ thể sau: H Các chương trình đào tạo nghề thành phố cần thiết thực, phù hợp với độ ẠI tuổi, khả môi trường sống chị em phụ nữ nghèo, sau đào tạo Đ nghề lao động tiến hành sản xuất, kinh doanh nhà với vốn đầu tư N G ban đầu tài trợ từ chương trình tín dụng ưu đãi phụ nữ nghèo Sự kết Ờ hợp vừa góp phần nâng cao hiệu đào tạo nghề đối tượng lao TR Ư động 35 tuổi đối tượng lao động có trình độ văn hố thấp, vừa nâng cao hiệu sử dụng vốn vay Hơn kết hợp góp phần kiểm sốt mục đích sử dụng vốn vay chị em phụ nữ nghèo, tránh trường hợp sử dụng vốn sai mục đích 2.3 Với Hội LHPN cấp Quỹ HTPNN TP Đông Hà mong muốn Hội LHPN Tỉnh quan tâm nhiều thời gian tới, Quỹ phối hợp chặt chẽ để giám sát trình sử dụng vốn vay, củng cố nâng cao vai trò Hội LHPN Tỉnh việc đạo cấp sở thực tốt trình phối hợp Hội Quỹ Tăng cường công tác tuyên truyền sách tín dụng cho nhiều chị em phụ nữ nghèo 82 để nâng cao ý thức, trách nhiệm hội viên Ngoài ra, Quỹ mong muốn Hội LHPN cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất cho TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Quỹ hoạt động hồn thành tốt nhiệm vụ 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Đông Hà năm 2013,2014,2015,2016,2017 Báo Quảng Trị (2017), Hỗ trợ phụ nữ nghèo từ đồng vốn nhỏ Ngân hàng nhà nước Việt Nam & nhóm cơng tác tài vi mơ Việt Nam (2012), ài vi mơ bền vững & biến đổi khí hậu iệt N m, Báo cáo hội thảo tài vi mơ lần thứ I Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng U Ế phủ Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai H đoạn 2016 – 2020 TẾ Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng KI vi mô Việt Nam đến năm 2020 N H Chính phủ việc Phê duyệt đề án xây dựng phát triển hệ thống tài Ọ C Đặng Văn Tấn(2014), Nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo Ngân hàng H sách xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ẠI Lâm Quân(2015),Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Đ G ngân hàng sách xã hội Tỉnh Nghệ An Ờ N Nguyễn Kim Anh (2016), Chuyển đổi tổ chức tài vi mơ Việt Nam: Ư Bài học kinh nghiệm tổ chức tài vi mơ TR Nguyễn Thị Tuyết Mai (2011), Nghiên cứu tài vi mơ với giảm nghèo Việt Nam – Kiểm định so sánh 10 Phan Chí Tâm (2015) , Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng sách xã hội Tỉnh Quảng Trị 11 Website:http://hoilhpn.org.vn/; http://www.gso.gov.vn https://thuvienphapluat.vn/; http://www.tymfund.org.vn/ http://www.baoquangtri.vn/ ; https://www.m7mfi.vn/ 84 ; ; ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NGHÈO TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO THÀN PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 64 3.1 Định hướng mục tiêu hồn thiện cơng tác cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ. .. động cho vay phụ nữ G nghèo Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đơng Hà Ờ N - Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay phụ nữ Ư nghèo Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà, tỉnh. .. khai thực hoạt động cho vay phụ nữ nghèo Ọ C Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Đông Hà 39 H 2.2.2 Tình hình cho vay phụ nữ nghèo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành ẠI phố Đông Hà giai đoạn 2014-2017
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác CHO VAY tại QUỸ hỗ TRỢ PHỤ nữ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác CHO VAY tại QUỸ hỗ TRỢ PHỤ nữ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ min

Từ khóa liên quan