GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min

109 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG TẾ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO N H THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN ẠI H Ọ C KI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH M SỐ: 83 101 10 Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƢƠNG HUẾ - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân không trùng lặp với công trình khoa học khác Các số liệu trình bày luận văn kiểm tra kỹ phản ánh hoàn toàn trung thực Đồng thời giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn dẫn rõ nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tác giả luận văn i Nguyễn Thị Thu Phƣơng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố học thạc sĩ, tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế truyền đạt kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế Nhân đây, xin trân trọng tỏ lòng tri ân đến q Thầy Cơ bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, bảo suốt thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Đặc biệt Thầy Cô trực tiếp giảng dạy, truyền đạt tạo nhiều điều kiện để tơi hồn thành tốt kì học thời gian làm luận văn thạc sĩ U Ế Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Phan Khoa Cương, người TẾ H hướng dẫn khoa học, hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ N H Tôi xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND KI huyện Lệ Thủy, Phòng LĐTB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn Lệ Thủy Ọ C số phòng ban liên quan, anh chị đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều H kiện cho thời gian thực luận văn Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia Đ ẠI đình, người thân tạo điều kiện cho yên tâm tham gia học tập nghiên G cứu Ờ N Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi Ư khiếm khuyết Tơi mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, quý TR Cô đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Huế, ngày 15 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Phƣơng ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83.10.110 Định hướng đào tạo: Ứng dụng Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN KHOA CƢƠNG Tên đề tài: “GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH” Mục đích đối tượng nghiên cứu: Mục đích: Từ việc nghiên cứu hệ thống hóa lý luận giải U Ế việc làm, luận văn đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm cho H niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đề xuất số giải TẾ pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn N H nghiên cứu thời gian tới KI Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến giải việc làm cho Ọ C niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: phương pháp thống kê, so H sánh, tổng hợp; phương pháp ý kiến chuyên gia số phương pháp khác Đ ẠI Các kết nghiên cứu kết luận: Hoạt động tạo việc làm cho G niên nông thôn địa bàn huyện thời gian qua đào tạo nghề, N hướng nghiệp giới thiệu việc làm, tín dụng hỗ trợ tạo việc làm xuất lao Ư Ờ động đạt kết tích cực Nhiều việc làm tạo hàng năm, thu TR nhập người lao động cải thiện Tuy nhiên, công tác tạo việc làm tồn hạn chế định, số ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, thông tin việc làm thiếu cập nhật, công tác hướng nghiệp chưa thực phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, gắn kết đào tạo nghề cho vay tín dụng chưa hiệu Trong thời gian tới cần nâng cao tính phù hợp hiệu hoạt động tạo việc làm thực hiện, thực đồng giải pháp nhằm tạo việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thuỷ, từ góp phần tạo thu nhập ổn định cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa phương iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Nghĩa đầy đủ CĐ, ĐH Cao đẳng, đại học CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN-TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp GQVL Giải việc làm LLLĐ Lực lượng lạo động KHKT Khoa học kỹ thuật KTTT Kinh tế trang trại KT-XH Kinh tế - xã hội LĐTB-XH 10 TTCN 11 SXKD 12 SXNN U H TẾ N H KI Ọ C Lao động thương binh - xã hội G Đ ẠI H Tiểu thủ công nghiệp Ờ Sản xuất kinh doanh Sản xuất nông nghiệp Uỷ ban nhân dân Trung học phổ thông 15 THCS Trung học sở 16 TNNT Thanh niên nông thôn Ư THPT TR 14 UBND N 13 Ế STT iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Ế Danh mục bảng biểu viii H U Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ TẾ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu N H Mục tiêu nghiên cứu KI Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ọ C Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu luận văn ẠI Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM N G CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN Ờ 1.1 Lý luận việc làm, giải việc làm cho niên nông thôn TR Ư 1.1.1 Khái niệm, phân loại vai trò việc làm 1.1.2 Đặc điểm việc làm lao động nông thôn 10 1.1.3 Thanh niên đặc điểm niên nông thôn 12 1.1.4 Giải việc làm cho niên nông thôn 16 1.1.5 Tiêu chí đánh giá kết giải việc làm cho niên nông thôn 26 1.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho niên nông thôn số địa phương nước học kinh nghiệm cho huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 26 1.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho niên nông thôn số địa phương 26 v 1.2.2 Bài học kinh nghiệm giải việc làm cho niên nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tình hình việc làm cho lao động nơng thơn huyện Lệ Thủy 38 U Ế 2.2 Tình hình giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ H Thủy, tỉnh Quảng Bình 39 TẾ 2.2.1 Số lượng chất lượng niên nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng N H Bình 39 KI 2.2.2 Thực trạng giải việc làm niên nông thôn địa bàn huyện Ọ C Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 44 H 2.3 Đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn ẠI huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thơng qua mẫu khảo sát 56 G Đ 2.3.1 Thống kê thông tin mẫu khảo sát 56 N 2.3.2 Kết khảo sát ý kiến người lao động 58 Ư Ờ 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc làm lao động niên nông TR thôn địa bàn huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 62 2.5 Đánh giá chung giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 64 2.5.1 Những kết đạt 64 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 66 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 73 3.1 Quan điểm, phương hướng giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 73 3.1.1 Quan điểm giải việc làm nông thôn 73 vi 3.1.2 Phương hướng giải việc làm cho niên nông thôn 76 3.2 Giải pháp giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 78 3.2.1 Tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho niên nông thôn địa bàn 78 3.2.2 Tăng cường công tác đào tạo nghề theo yêu cầu phát triển sản xuất thị trường lao động 79 3.2.3 Tăng cường hoạt động hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm cho niên nông thôn 81 U Ế 3.2.4 Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn huyện 83 H 3.2.5 Đẩy mạnh xuất lao động 85 TẾ 3.2.6 Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn 86 N H 3.2.7 Triển khai có hiệu chương trình quốc gia việc làm KI trọng tạo việc làm chỗ địa bàn huyện Lệ Thuỷ 88 Ọ C 3.2.8 Tăng cường vai trò Đồn Thanh niên, Hội Liên hiệp niên 90 H PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 ẠI Kết luận 93 G Đ Kiến nghị 95 N DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Ư Ờ PHỤ LỤC 99 TR QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình dân số niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.2 Tình hình thất nghiệp niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 2.3 Tình hình niên nơng thơn phân theo trình độ văn hố địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 43 Tình hình niên nơng thơn phân theo trình độ chun mơn kỹ Ế Bảng 2.4 Tình hình niên nơng thơn hoạt động ngành nông nghiệp TẾ Bảng 2.5 H U thuật địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 2.6 N H địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 47 Tình hình niên nơng thôn hoạt động ngành công nghiệp Bảng 2.7 Ọ C KI dịch vụ địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 48 Lao động niên bình quân tham gia vào số sở sản xuất Số lượng niên nông thôn đào tạo nghề theo ngành kinh tế Đ Bảng 2.8 ẠI H chế biến chủ yếu địa bàn huyện Lệ Thủy 49 N Số lượng niên giáo dục hướng nghiệp giới thiệu việc Ờ Bảng 2.9 G địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 50 Tín dụng hỗ trợ giải việc làm địa bàn huyện Lệ Thủy TR Bảng 2.10 Ư làm địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 51 giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 2.11 Số lượng niên xuất lao động địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 52 Bảng 2.12 Số niên nông thôn tham gia ngành kinh tế địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015 - 2017 55 Bảng 2.13 Thống kê thông tin mẫu điều tra 56 Bảng 2.14: Ngành nghề làm việc niên qua mẫu khảo sát 59 Bảng 2.15: Tình hình thu nhập mẫu khảo sát 59 viii Bảng 2.16: Tỷ lệ niên nông thôn biết thông tin hỗ trợ vay vốn tạo việc làm địa phương 60 Bảng 2.17: Yếu tố ảnh hưởng tới định lựa chọn việc làm niên nông thôn địa phương 61 Bảng 2.18: Nguyên nhân thất nghiệp niên nông thôn địa phương 61 Bảng 2.19: Mong muốn việc làm niên nông thôn địa phương 62 Bảng 2.20 Tình hình Thanh niên nơng thơn giải việc làm địa bàn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế huyện Lệ Thuỷ giai đoạn 2015-2017 64 ix niên nói chung Khuyến khích doanh nghiệp địa phương mở rộng quy mô, cách thức quảng cáo để quảng bá sản phẩm doanh nghiệp, làng nghề đến với quảng đại quần chúng 3.2.5 Đẩy mạnh xuất lao động Để tham gia xuất lao động, trước đi, người lao động đóng cho cơng ty đưa người lao động để tổ chức tập huấn liên kết tập huấn, dạy nghề Hà Nội trung tâm thành phố lớn, phần để lại, ăn nên gây tốn lao động niên Do vậy, trước mắt Huyện nên hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho niên nơng thôn Đối với niên nông thôn thuộc hộ gia đình U Ế thuộc liệt sỹ, thương, bệnh binh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu TẾ H chuẩn nghèo Bộ Lao động TBXH, hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, đối tượng khác hỗ trợ 50% Kinh phí hỗ trợ thơng qua công ty đưa người xuất N H lao động trung tâm đào tạo nghề Về lâu dài, Huyện cần có chế hỗ KI trợ để công ty chuyển liên kết với trung tâm dạy nghề Huyện để trực Ọ C tiếp tập huấn, dạy nghề, dạy tiếng chỗ cho niên nông thôn… H - Ưu tiên đưa niên nông thôn chưa qua đào tạo xuất lao động Đ ẠI thị trường cần nhiều lao động phổ thông, lao động bán lành nghề G Bên cạnh đó, Nhà nước địa phương cần tiếp tục triển khai thực rộng rãi Ờ N sách cho niên nông thôn vay vốn với lãi suất ưu đãi để chuẩn bị Ư điều kiện để tham gia thị trường xuất lao động Hiện Nhà nước có TR sách thơng qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội cho người lao động xuất vay với mức vay tối đa 50.000.000 đồng/lao động; lãi suất 0,65%/tháng (và hưởng hỗ trợ lãi xuất 4%/năm), thời gian vay với thời gian người lao động lao động nước Tuy nhiên, với mức vay này, đủ cho niên nơng thơn sang thị trường có mức chi phí thấp Đối với thị trường có chi phí trung bình cao thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…thì mức vay khơng đủ Trong niên nơng thơn đa số xuất lao động dựa vào nguồn vốn vay nhà nước, khả tự trang trải nguồn vốn tự có thấp; Nhà nước, địa phương nên giao cho Bộ, ngành chuyên môn, nghiên cứu cụ thể chi phí lao động xuất 85 theo nhóm thị trường, nhóm ngành nghề để có sách cho niên nơng thơn vay cho phù hợp 3.2.6 Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Hiện nay, Huyện đứng trước thử thách lớn tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm việc làm hiệu Bên cạnh lao động dư thừa lớn diện tích đất canh tác ngày thu hẹp, điều gây nên hiệu nghiêm trọng khơng cho nơng thơn mà cho tồn thể xã hội Để giải vấn đề lao động niên nơng thơn, việc làm đòi hỏi vừa cơng việc cấp bách, vừa có tính thường xun lâu dài Đưa lao động ngành nông nghiệp sang làm việc U Ế ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xây dựng bản, H dự kiến đến cuối năm 2020 đưa lao động nơng nghiệp xuống 45% tổng TẾ lao động huyện Hướng để giải tình trạng thất nghiệp giải N H tình trạng bán thất nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế ngành địa KI bàn Cụ thể là: Ọ C - Đẩy mạnh biện pháp thâm canh tăng vụ đưa sản xuất vụ đông trở thành vụ H sản xuất tất phường, xã 30% diện tích canh tác sử dụng vào sản ẠI xuất đơng G Đ - Phát triển chăn ni tồn diện, lấy chăn nuôi lợn làm trọng tâm N + Chăn nuôi lợn: Phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn khoảng 200.000 tăng Ư Ờ 2,15% so với năm 2017, có 1.000 thịt lớn xuất Để thực mục tiêu TR cần khẩn trương hoàn chỉnh thực đề án cải tạo nâng cấp chất lượng đàn lợn giống huyện, hình thành vùng chăn ni lợn ngoại theo mơ hình chăn ni cơng nghiệp hộ nông dân; mở rộng quy mô đầu tư kỹ thuật cho Công ty xuất nhập Nông sản để ổn định sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng xuất cao; xây dựng đề án tổ chức sản xuất thức ăn gia súc phục vụ cho chăn nuôi huyện + Chăn nuôi trâu, bò: Phấn đấu đàn bò đạt 20.000 con, đàn trân 10.000 + Chăn nuôi gia cầm: Phấn đấu đạt triệu con, sản lượng thịt 70.000 tấn, sản lượng trứng 20 triệu 86 - Thực chủ trương kiên cố hoá kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, trước mắt năm 2017 với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng tạo thêm việc làm cho 500 lao động niên nông thôn - Về nuôi trồng thủy hải sản phát triển kinh tế biển: + Khai thác nuôi trồng 2.000 ao hồ nội, để đạt sản lượng cá nước từ 20.000 - 25.000 hình thức phù hợp thâm canh, quảng canh + Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển: năm 2017 phấn đấu sản lượng hải sản đạt 15.000 (bao gồm nuôi trồng vùng nước lợ đánh bắt hải sản) Ế Giải pháp chủ yếu là: Tập trung nguồn lực thực có hiệu dự án quanh H U vùng ni trồng trên: 4.000 thuỷ sản, thực thí điểm dự án ni tơm TẾ cơng nghiệp xã Ngư Thủy Bắc, xã Hồng Thủy để rút kinh nghiệm nhân diện rộng; N H có chế khuyến khích để phát triển nhanh chủ đầm ni trồng hải sản sở KI sản xuất tôm giống có chất lượng cao Ọ C Song song với ni trồng, đẩy mạnh phát triển khai thác chế biến thuỷ hải H sản, năm 2017 đầu tư đóng đội tàu với số vốn khoảng 65 tỷ đồng để đánh ẠI bắt xa bờ Đ  Trong ngành công nghiệp N G Sản xuất công nghiệp phải hướng vào tiềm năng, mạnh huyện Ư Ờ nguyên liệu, nhiên liệu lao động Tranh thủ hợp tác liên doanh với công nghiệp TR ngồi huyện để tiếp thu khoa học kỹ thuật cơng nghệ cao, mở rộng thị trường quốc tế Khai thác triệt để thành phần kinh tế lĩnh vực Phấn đấu năm 2020 giá trị sản lượng công nghiệp tăng 5% so với năm 2016, tạo thêm việc làm cho khoảng 1.500 lao động Tập trung số giải pháp sau: - Thực có hiệu chương trình phát triển làng nghề, xã nghề chế sách hợp lý hỗ trợ vốn, quy hoạch vùng nguyên liệu, tìm kiếm thị trường, đào tạo dạy nghề, du nhập nghề nhằm tạo môi trường thuận lợi cho làng nghề sẵn có huyện như: Đan chiếu (Lộc Thủy); làm nón (Liên Thủy, Mỹ Thủy)… với sản phẩm văn hoá ẩm thực đa dạng: Bánh xèo, cháo bánh canh Lệ Thủy, đặc sản ốc khe núi…, ngày phát triển mở rộng Phấn đấu phát 87 triển từ 10 làng nghề lên 25 làng nghề năm 2020, năm giải việc làm cho khoảng 600 lao động niên nông thôn  Ngành xây dựng - Nâng cao chất lượng lực thiết kế, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng đảm bảo thiết kế cơng trình có kỹ thuật cao - Củng cố đơn vị sản xuất gạch lò nen sở sản xuất gạch gói đất nung đảm bảo yêu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho đơn vị nhân dân huyện tỉnh Ế  Ngành giao thông vận tải H U - Về xây dựng bản: hồn thành xây dựng tuyến đường giao thơng Phú TẾ Thủy – Mai Thủy, tuyến kè chống sạt lở xã Mỹ Thủy cơng trình phúc lợi xã N H hội khác như: Trường tiểu học số Cam Thủy, trường mầm non xã Phong KI Thủy, An Thủy Xn Thủy, cơng trình dự án xã bãi ngang, chương Ọ C trình kiên cố hóa kênh mương Ngồi ra, số địa phương tự huy động vốn để làm đường cấp phối, quy hoạch thơn, xóm, quy hoạch đồng ruộng phục vụ đời sống ẠI H giao thông lại cho nhân dân theo Chương trình xây dựng nơng thơn mới, góp Đ phần làm thay đổi diện mạo huyện Lệ Thủy N G - Về phương tiện vận tải: Phát triển phương tiện vận tải bộ, thuỷ Ờ thành phần kinh tế để tham gia vận tải lĩnh vực TR Ư  Ngành thương mại -du lịch dịch vụ Tạo việc làm cho khoảng 200 niên nông thôn tạo thêm việc làm cho 5.000 lao động Hướng chủ yếu đầu tư phát triển nhanh ngành dịch vụ du lịch phường, xã khu công nghiệp tập trung tỉnh; mở rộng đa dạng hoá hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt khu vực nông thôn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế yêu cầu tiêu dùng nhân dân 3.2.7 Triển khai có hiệu chƣơng trình quốc gia việc làm trọng tạo việc làm chỗ địa bàn huyện Lệ Thuỷ Giải việc làm phát triển thị trường lao động thông qua việc thực chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia việc 88 làm, thực lồng ghép có hiệu Chương trình với chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo, giảm nghèo, xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Tiếp tục thực chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh đào tạo nghề cho niên nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải việc làm chuyển dịch nhanh cấu lao động nông thôn niên địa bàn Quan tâm đến công tác đưa niên nông thôn làm việc nước theo hợp đồng, coi giải pháp góp phần tạo việc làm cho niên nông thôn.[29] H U Ế - Tạo việc làm thơng qua phát triển kinh tế hộ gia đình TẾ Do đặc điểm sản xuất sản xuất nông nghiệp nên kinh tế hộ gia đình N H phù hợp với lao động nơng thơn vốn ít, tư liệu sản xuất thô sơ, sản phẩm làm chủ yếu tiêu thụ chỗ Lao động chủ yếu lao động phổ thơng loại hình KI sản xuất có hiệu thu hút phần lớn lao động dư thừa địa bàn Đây hình Ọ C thức tạo việc làm giữ vai trò quan trọng có khả thu hút nhiều lao động H niên phát huy hiệu sản xuất Việc phát triển kinh tế hộ gia đình tận Đ ẠI dụng mặt sản xuất, tư liệu sản xuất thời gian lao động người lao G động Phát triển kinh tế hộ gia đình nhân tố quan trọng, góp phần làm giảm tỷ lệ Ờ N lao động thiếu việc làm thất nghiệp nước ta nói chung đặc biệt lao động Ư niên nơng thơn nói riêng Hình thức tạo việc làm nâng cao tính TR động sáng tạo người lao động trình tìm kiếm việc làm tạo việc làm mới, góp phần giải việc làm cho lao động niên Việc phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn năm qua cho thấy: nhiều hộ niên nông thôn phát triển theo mô hình VAC cho hiệu kinh tế cao tạo nhiều việc làm cho mình, gia đình nhiều lao động khác - Phát triển làng nghề truyền thống: Hiện huyện Lệ Thủy có nghề mây tre đan, chiếu cói, nón lá; Để tạo điều kiện phát triển ngành nghề, nâng cao suất chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm ngành nghề nông thôn nhằm giải việc làm cho niên nông thôn, nhà nước cần 89 hỗ trợ vốn cơng nghệ, có sách miễn giảm thuế ngành nghề mới, sở thử nghiệm cơng nghệ để khuyến khích đầu tư phát triển; hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho ngành nghề nông thôn Ở hộ, sở sản xuất kinh doanh làng nghề, tạo điều kiện cho người lao động độc lập, tự chủ sản xuất kinh doanh, đứng vững chế thị trường 3.2.8 Tăng cƣờng vai trò Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp niên - Tăng cường tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức niên nông thôn nghề nghiệp việc làm Ế - Tham mưu thành lập trung tâm tư vấn, dạy nghề niên H U - Khuyến khích thành lập công ty cổ phần niên để tạo việc làm cho TẾ niên khuyết tật N H - Thành lập Hội doanh nghiệp trẻ để thu hút chủ doanh nghiệp, chủ sở KI sản xuất kinh doanh niên vào hoạt động để tạo việc làm cho niên Ọ C - Phối hợp với Trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục H thường xuyên tỉnh tổ chức buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học ẠI sinh đoàn viên khối lớp 9, lớp 12 trường THCS, THPT để em có kiến Đ thức, hiểu biết nghề nghiệp dễ định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp N G - Phối hợp với ngành chức thành lập trung tâm tư vấn, dạy nghề Ư Ờ cho niên nơng thơn trực thuộc Huyện đồn Trung tâm có chức năng: tư TR vấn, định hướng nghề nghiệp; dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho niên Cùng với việc thực chủ trương chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn, cần theo dõi, phát mơ hình kinh tế có tiềm năng, phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương để từ nhân rộng điển hình, tổ chức cho niên học tập, trao đổi kinh nghiệm Xem xét thành lập trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho niên nông thôn nhằm cung cấp thông tin việc làm; tư vấn, định hướng nghề nghiệp phổ biến sách hỗ trợ việc làm cho họ Tổ chức buổi giao lưu lãnh đạo ban ngành cấp với niên, tạo hội cho niên nông thôn bày tỏ tâm tư nguyện vọng, dự định nghề nghiệp vướng mắc, khó 90 khăn cần tháo gỡ để có chủ trương, sách phù hợp Các đồn thể hay cụ thể đoàn niên phối hợp với ngành chức năng, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến kỹ thuật khuyến nơng, khuyến ngư trồng gì, cho phù hợp tìm điều kiện thu hoạch sản phẩm tốt nhất, đảm bảo cho niên - Thành lập câu lạc niên phát triển kinh tế nhằm tập hợp niên có mơ hình làm kinh tế hay, giỏi để tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn - Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh Huyện, hình ảnh Ế niên, lao động niên nông thôn Huyện; phối hợp đưa lao động lao H U động hợp tác quốc tế TẾ - Phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp Huyện N H hàng năm tổ chức hội chợ việc làm để niên nơng thơn có hội tìm kiếm việc KI làm, đồng thời hiểu biết nghề nghiệp, việc làm từ định hướng cho Ọ C hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp H - Xây dựng trang Web Đoàn niên huyện để quảng bá điều kiện, ẠI tiềm kinh tế, xã hội huyện hình ảnh lao động niên huyện Lệ Thủy Đ với đối tác, doanh nghiệp bạn bè trong, nước để họ hiểu mảnh N G đất; Ư Ờ - Phối hợp với tổ chức tín dụng, ngân hàng (đặc biệt Ngân hàng TR sách xã hội, Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT), cơng ty, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất lao động làm việc nước 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Trên sở đánh giá tình hình địa phương bối cảnh quan điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm định hướng công tác đào tạo nghề, giải việc làm cho niên nơng thơn; đồng thời cần phải có quan tâm vào cấp ủy quyền cấp Hoàn thiện khung pháp lý chế phân công, phân cấp, tháo gỡ trở ngại chế sách thủ tục hành chính; tư vấn, hỗ trợ người lao động, tạo nhiều việc làm cho niên nông thôn Nâng cao nhận thức xã hội nghề nghiệp việc làm cho niên nông thôn; thực đồng H U Ế hiệu hệ thống quy hoạch, kế hoạch, kết cấu hạ tầng huyện để hoàn thành TẾ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện nhằm giải việc làm cho niên nông thôn cách bền vững Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, dạy nghề, N H nâng cao chất lượng nguồn lao động để tạo nhiều hội có việc làm cho niên KI nông thôn đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao thị trường lao động TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C trình CNH, HĐH 92 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giải việc làm cho niên nơng thơn nguyện vọng đáng, mối quan tâm hàng đầu niên toàn xã hội, vừa vấn đề bản, vừa lâu dài, vừa xúc trước mắt Việc làm coi yếu tố “chìa khóa” chiến lược hướng vào xóa đói, giảm nghèo tiến xã hội Trong có tiến U Ế niên nơng thơn H Nhận thức vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm cho niên TẾ nông thôn năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, N H Đoàn thể đặc biệt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy có nhiều chủ KI trương, giải pháp để giải việc làm cho niên nông thôn Những kết Ọ C thu trình phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực nông nghiệp, H công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo, xóa đói giảm nghèo bước ẠI đầu tạo việc làm cho niên nông thôn năm, làm cho tỷ lệ thất nghiệp Đ giảm xuống, chất lượng nguồn lao động trẻ bước đầu có tiến bộ, bước đáp ứng Ờ Ư N G yêu cầu thị trường sức lao động thị xã hướng tới thị trường xuất TR Giải việc làm cho niên đồng nghĩa với việc khai thác tiềm sẵn có quốc gia, lẽ niên nguồn lao động vô quý giá, đất nước có phồn thịnh có nguồn lao động dồi có chất lượng Cũng nhiều địa phương khác, q trình thị hóa huyện Lệ Thủy diễn nhộn nhịp, bước tích cực hồn thiện tiêu chí thị loại 4, từ có sách đặc thù riêng cho niên nông thôn Luận văn hồn thành cơng việc sau: Phân tích, tiếp cận nhận thức có tính lý thuyết giải việc làm cho niên nông thôn Luận văn nêu lên vấn đề mang tính lý luận như: nội dung giải việc làm, nêu lên các đặc điểm đặc thù 93 niên nơng thơn, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giải việc làm cho niên nông thôn, nêu lên cần thiết phải tạo việc làm cho lao động niên Phân tích thực trạng giải việc làm cho niên nông thôn huyện Lệ Thủy năm qua Luận văn phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, KT-XH địa phương ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề tạo việc làm cho niên Luận văn vào phân tích thực trạng hoạt động giải việc làm việc làm cho niên nơng thơn cụ thể phân tích quy mô, chất lượng, cấu niên nông thôn; phân tích thực trạng khía cạnh phát H U Ế triển kinh tế giải việc làm, chương trình hỗ trợ đào tào nghề cho niên TẾ nông thôn hỗ trợ vốn giải việc làm cho niên nông thôn, xuất N H lao động thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp; từ thực trạng để tìm nguyên nhân tồn tại, hạn chế việc giải việc làm cho niên nông KI thơn, để sở đề xuất giải pháp hợp lý tạo việc làm cho niên nông Ọ C thôn huyện Lệ Thủy thời gian tới H Trên sở phân tích thực trạng giải việc làm việc làm cho Đ ẠI niên nông thôn, luận văn đưa số giải pháp giải việc làm cho G niên nông thôn huyện Lệ Thủy năm tới Tuy nhiên, đào tạo nghề Ờ N tạo việc làm nội dung rộng phức tạp, có liên quan đến nhiều chương trình Ư phát triển KT-XH nên luận văn đưa giải pháp Song TR giải pháp triển khai thực đồng bộ, luận văn có đóng góp vấn đề giải việc làm có hiệu cho niên nông thôn huyện Lệ Thủy năm tới Để nghiên cứu hồn thiện cơng tác tạo việc làm cho người lao động nói chung cho niên nơng thơn nói riêng đòi hỏi phải có q trình am hiểu sâu rộng lý thuyết lẫn thực tiễn cho kết có giá trị ứng dụng Mặc dù tác giả cố gắng tìm tòi nghiên cứu lý thuyết thực tiễn để hoàn thành luận văn này, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận góp ý thầy giáo để luận văn hồn thiện 94 Kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nƣớc Hoàn thiện số sách lao động - việc làm cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Đề nghị với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương quan tâm đến tỉnh nghèo tăng cường vốn vay giải việc làm, có sách ưu tiên cho doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp nước tập trung đầu tư vào xây dựng phát triển khu công nghiệp tỉnh Tiếp tục đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế huyện, trọng tâm đầu U Ế tư trọng điểm kinh tế để tạo việc làm chỗ cho TNNT huyện, gồm: TẾ H - Đầu tư kiên cố hoá kênh mương để chủ động việc tưới, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp Phát triển mở rộng vụ đông theo phương án " Xuân muộn, N H mùa sớm, vụ đông rộng" để tăng diện tích trồng vụ đơng lên 70% diện tích đất KI canh tác huyện, tập trung mở rộng diện tích đậu tương; chuyển vụ Ọ C đơng thành vụ sản xuất huyện H - Chuyển diện tích vùng úng trũng nội đồng sang mơ hình lúa cá kết hợp ẠI với chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại G Đ - Có chế sách khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống: nghề Ờ N chế biến thuỷ sản, mây tre đan, chiếu, nón lá,…đồng thời khuyến khích tổ chức, Ư cá nhân du nhập nghề địa phương Xây dựng khu, cụm công nghiệp tập TR trung thị trấn Kiến Giang tiểu vùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm cho lao động huyện - Phát triển kinh tế biển thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển diện tích ven biển vùng nước lợ sang ni trồng thuỷ sản - Có chế hỗ trợ điều kiện cho học nghề, cho học viên bao gồm trước, sau học nghề 2.2 Đối với Đoàn niên, Hội liên hiệp niên - Tăng cường tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức niên nghề nghiệp việc làm - Tham mưu thành lập trung tâm tư vấn, dạy nghề niên 95 - Xây dựng Web side niên để quảng bá hình ảnh lao động niên nông thôn huyện - Thành lập công ty cổ phần niên để tạo việc làm cho niên khuyết tật - Thành lập Hội doanh nghiệp trẻ để thu hút chủ doanh nghiệp, chủ sở SXKD niên vào hoạt động để tạo việc làm cho niên 2.3 Đối với niên nơng thơn - Nâng cao trình độ văn hóa, chun mơn, tu dưỡng đạo đức lối sống, khơng Ế ngừng nâng cao tay nghề, kiến thức để tiếp cận với nhu cầu ngày H U cao xã hội TẾ - Không trông chờ, ỷ lại vào giúp đỡ bên mà phải tự phấn đấu, N H nỗ lực tìm kiếm việc làm KI - Cần chủ động nắm bắt thơng tin, tìm kiếm việc làm tạo việc làm cho Ọ C thân Tích cực tham gia tổ chức địa phương để có hội tìm việc làm phù hợp H với thân, học hỏi mơ hình kinh tế thơng qua lớp tập huấn để làm TR Ư Ờ N G Đ ẠI giàu cho thân, gia đình xã hội 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kiêm Ái (2008), Việc làm sách tạo việc làm Tiền Giang, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (1999), Sổ tay thống kê thông tin thị trường lao động Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Kế hoạch đầu tư, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 Phan Thành Biển (2008), “Hiệu xóa đói giảm nghèo từ dự án phát Ế triển nông thôn Hà Tĩnh”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh H Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động sở lý luận thực tiễn Việt N H Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội TẾ U tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997), Về sách giải việc làm Ọ C KI Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đ ẠI H Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Ờ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ Ư N G XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội TR XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ 11 Nguyễn Thị Việt Hiền (2011), Giải việc làm cho niên Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Học việc Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 12 Hồ Chí Minh (1980), Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội 13 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 14 Phan Thị Thúy Linh (2011), “Các giải pháp đào tạo nghề tạo việc làm cho niên Thành phố Đà Nẵng”, luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển trường Đại học Đà Nẵng 15 Nguyễn Huyền Lê (2008), “Giải việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất tỉnh Khánh Hòa”, luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phí Thị Nguyệt (2009), “Giải việc làm cho lao động nơng thơn tỉnh Thái Bình”, Luận văn Thạc sĩ trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội U Ế 17 Trần Bích Phượng, “Tạo việc làm cho niên nông thôn” , Báo nhân dân, TẾ H đăng ngày 03/3/2010 N H 18 Quốc hội (2012), Bộ Luật lao động, Nxb Lao động 19 Bùi Thanh Thủy (2007), Việc làm sách tạo việc làm Hải Dương, Ọ C KI luận văn Thạc sỹ Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà H Nội ẠI 20 Thái Ngọc Tịnh (2003), Những giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm G Đ nông thôn Hà Tĩnh, luận văn Tiến sỹ kinh tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội N 21 UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Ư Ờ quốc phòng an ninh giai đoạn 2010 - 2015 TR 22 Đoàn Thị Yến (2007), Tạo việc làm cho người lao động huyện Từ Liêm, Hà Nội đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ kinh tế lao động, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 98 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 99 TẾ U H Ế ... tiễn giải việc làm cho niên nông thôn; Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho niên nông thơn huyện Lệ Thủy,. .. 3: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 73 3.1 Quan điểm, phương hướng giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh. .. nghiệm giải việc làm cho niên nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min , GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min