Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

116 66 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ U Ế PHẠM HỒNG ĐÍCH KI N H TÊ ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 31 01 10 H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “ Hồn thiện cơng tác Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị ” Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị học viên Phạm Hồng Đích thực hướng dẫn khoa học thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ế Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn U trung thực, xác Các số liệu thơng tin luận văn chưa sử dụng ́H để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn Huế, tháng năm 2019 Tác giả luận văn O ̣C KI N H TÊ cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ ẠI H Phạm Hồng Đích i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành kết hợp kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, thực tiễn nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành tốt hôm nay, trước hết xin bày tỏ biết ơn sâu sắc toàn thể Thầy Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ế người trực tiếp hướng dẫn khoa học dày cơng giúp đỡ tơi suốt q trình U nghiên cứu hoàn thành luận văn ́H Tiếp đó, tơi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với TÊ sở, ban ngành, quan, đơn vị có liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn H Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm N khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè Tác giả luận văn ẠI H O ̣C Xin trân trọng cảm ơn ! KI đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Đ Phạm Hồng Đích ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: PHẠM HỒNG ĐÍCH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, niên khóa: 2017- 2019 Mã số: 8310110 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ ” Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu Dựa những phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng nguồn ́H U VĐTXDCB từ nguồn NSNN giai đoạn 2015-2018, nghiên cứu nhằm đưa giải pháp thích hợp để giải tồn tại, hạn chế quản lý vốn đầu tư xây dựng TÊ từ nguồn ngân sách Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất (Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ) huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến công tác quản lý H vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh O ̣C KI N Đối tượng điều tra đề tài Chủ đầu tư, Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh, đơn vị hưởng lợi (đại diện quan sử dụng cơng trình : UBND xã, trường học, trụ sở quan , người dân…) cán thuộc Đơn vị xây lắp thi công (các nhà thầu, quản lý thi cơng cơng trình) ẠI H Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu đề ra, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích sau: phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh (số trung bình, số tuyệt đối, số tương đối… ) sử dụng việc phân tích Đ thực trạng công tác quản lý VĐTXDCB từ nguồn NSNN địa bàn huyện, so sánh số liệu thu thập qua năm để đưa kết luận Ngoài luận văn sử dụng phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp phục vụ trình nghiên cứu Các kết nghiên cứu kết luận Trong trình nghiên cứu làm rõ thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư huyện Vĩnh Linh Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ NSNN để ĐTXDCB tạo đòn bẩy quan trọng để tăng trưởng phát triển KT-XH, tăng lực sản xuất tạo mặt Huyện Vĩnh Linh Thơng qua q trình nghiên cứu, tác giả đề xuất 07 giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân sách Nhà nước KT-XH: Kinh tế xã hội ĐTXD: Đầu tư xây dựng XDCB: Xây dựng ĐTXDCB Đầu tư xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân SX-KD: Sản xuất kinh doanh GPMB: Giải phóng mặt 10 GTSX: Giá trị sản xuất 11 CSHT: Cơ sở hạ tầng 12 KT-KT Kinh tế kỹ thuật 13 TPCP Trái phiếu Chính phủ 14.CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa 15 VĐTTNS Vốn đầu tư từ ngân sách 16 ODA: Official Development Assistance U ́H TÊ H N KI Asean Development Bank Foreign Development Investment 19 GDP: Gross Domestic Product ẠI H 18 FDI: O ̣C 17 ADB: Ế NSNN: Non Government Organization Đ 20 NGO: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ U TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ́H MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU TÊ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI H CẤU TRÚC LUẬN VĂN N CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ O ̣C NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Đầu tư đầu tư xây dựng cơng trình H 1.1.2 Khái niệm đặc điểm dự án đầu tư xây dựng ẠI 1.1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng 1.1.5 Nguồn vốn đầu tư Đ 1.1.6 Quản lý vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước 13 1.1.7 Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước 14 1.1.7.9 Cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước 20 1.1.7.10 Công tác Báo cáo vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước 21 1.1.7.11 Cơng tác Báo cáo dự án XDCB hồn thành từ NSNN 22 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 22 1.2.1 Hệ thống văn liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư 22 v 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước 29 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN VĨNH LINH TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2018 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 Ế 2.1.3 Kết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015-2018 37 U 2.1.4 Tình hình thu chi ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh( 2015-2018) 38 ́H 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TÊ VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI KỲ 2015-2018 39 2.2.1 Quá trình thành lập phát triển Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng H Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 39 N 2.2.2.Tình hình thực vốn đầu tư 40 KI 2.2.3 Thực trạng thực vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban quản lý dự án ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 43 O ̣C 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 56 H 2.3.1 Đặc điểm đối tượng điều tra 56 ẠI 2.3.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban Dự án ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh 58 Đ 2.3.3 So sánh ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý VĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh 61 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐTXDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN Ở BAN QLDA ĐT- XD VÀ PTQĐ HUYỆN VĨNH LINH 64 2.4.1 Kết đạt 64 2.4.2 Những hạn chế yếu 65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế yếu 69 vi CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐTXDCB TỪ NSNN Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT- XD&PTQĐ HUYỆN VĨNH LINH 73 3.1 Định hướng công tác quản lý vốn ĐT XDCB từ nguồn vốn NSNN 73 3.2 Hệ thống giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn ĐT XDCB từ nguồn NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 75 3.2.1 Đổi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 75 Ế 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch vốn đầu tư 76 U 3.2.3.Hoàn thiện chế quản lý dự án đầu tư, chất lượng cơng trình 77 ́H 3.2.4.Hồn thiện cơng tác tư vấn, thiết kế kỹ thuật, thẩm định, thi công 80 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ TÊ dự án đầu tư 80 3.2.6 Hồn thiện quy trình hóa cơng tác quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN 81 H 3.2.7 Hồn thiện cơng tác giám sát, thanh, kiểm tra 88 N 3.2.8 Nâng cao lực đội ngũ cán Ban quản lý Dự án 90 KI PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 O ̣C Kiến nghị 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 H PHỤ LỤC 98 ẠI QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Trình tự tổ chức đấu thầu 19 Bảng 2.1 Thống kê trạng sử dụng đất huyện Vĩnh Linh năm 2018 36 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp số tiêu dân số Huyện Vĩnh Linh qua năm 2015-2018 37 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp GTSX tốc độ tăng GTSX theo ngành Huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 38 Tình hình Thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh (2015-2018) 38 Bảng 2.5 Tình hình tích lũy vốn đầu tư từ NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ U Ế Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện TÊ Bảng 2.6 ́H huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 40 Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 41 Phân bổ vốn ĐTXDCB tập trung theo lĩnh vực KT-XH Ban QLDA H Bảng 2.7 : N Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015Bảng 2.8 KI 2018 42 Tình hình thực kế hoạch VĐTTNS Ban quản lý dự án Đầu tư- Bảng 2.9 O ̣C Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 44 Tình hình xử lý tránh nhiệm phát sai phạm lập quản lý Bảng 2.10 H dự toán 46 Tổng hợp kết đấu thầu Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng ẠI Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 48 Đ Bảng 2.11 Tổng hợp tình hình tốn vốn XDCB Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh giai đoạn 20152018 51 Bảng 2.12 Tổng hợp dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh quản lý giai đoạn 2015-2018 53 Bảng 2.13 Tổng hợp công tác tốn dự án, cơng trình hồn thành Ban quản lý dự án ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2018 54 viii Bảng 2.14 Tình hình tra, kiểm tra giai đoạn 2015-2018 56 Bảng 2.15 Đặc điểm đối tượng điều tra 57 Bảng 2.16: Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban Dự án ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh 58 Bảng 2.17: So sánh giá trị trung bình ý kiến đánh giá Ban QLDA huyện với Đơn vị xây lắp Đơn vị hưởng lợi công tác quản lý Vốn ĐTXDCB từ Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế nguồn vốn NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh 62 ix PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong trình nghiên cứu làm rõ thực trạng cơng tác quản lý vốn đầu tư giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh, giới hạn này, tác giả rút số kết luận sau: - Với vai trò quan trọng việc phát triển KT-XH, hoạt động đầu tư Ế Đảng Nhà nước quan tâm Cùng với phát triển nước, U năm qua tình hình KT-XH Huyện Vĩnh Linh có chuyển biến rõ rệt, bước ́H đầu có tăng trưởng kinh tế đến ổn định Có kết phần quan trọng nhờ vào đầu tư xã hội tăng cao, đặc biệt đầu tư xây dựng sở hạ tầng TÊ Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ NSNN để ĐTXDCB tạo đòn bẩy quan trọng để tăng trưởng phát triển KT-XH, tăng lực sản xuất tạo mặt H Huyện Vĩnh Linh N - Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, kết ĐTXDCB từ nguồn KI vốn NSNN Huyện Vĩnh Linh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Quản lý O ̣C vốn ĐTXDCB từ NSNN nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến kết đầu tư Tình trạng tiêu cực, thất vốn ĐTXDCB tồn gây ảnh hưởng đến hiệu sử dụng quản lý vốn đầu tư đồng thời gây tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế Do H đó, việc phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư đưa giải pháp có vai ẠI trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội Huyện Vĩnh Linh Đ thời gian tới - Kết nghiên cứu điểm cần phải quan tâm, hồn thiện bước cơng tác quản lý VĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất 07 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý VĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bao gồm: 1) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công tác kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng bản; 2) Nâng cao chất lượng công tác lập dự án, công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; 3) Tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà 91 thầu; 4) Nâng cao chất lượng kiểm soát tốn VĐTXDCB; 5) Đẩy nhanh cơng tác Báo cáo tốn VĐTXDCB từ NSNN hàng năm; 6) Đẩy nhanh cơng tác Quyết tốn dự án hồn thành; 7) Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát, kiểm toán; (8) Một số giải pháp khác Đây hệ thống giải pháp đồng bộ, có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, q trình tổ chức thực khơng nên xem nhẹ giải pháp Tuy nhiên, trường hợp cụ thể, tùy vào tình hình thực tế mà sử dụng hệ thống giải pháp cách linh hoạt nhằm đáp Ế ứng mục tiêu, hiệu kinh tế - xã hội mà dự án đặt U Kiến nghị ́H 2.1 Về phía UBND huyện Vĩnh Linh TÊ - Căn định hướng phát triển KTXH địa phương, lập quy hoạch chi tiết có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn nhu cầu VĐTXDCB để phân bổ nguồn lực hợp lý tiết kiệm Phân cấp quản lý VĐTXDCB cho đơn vị trực thuộc để sở có quyền H chủ động công tác quản lý VĐTXDCB Công tác kế hoạch phải thực N xây dựng từ sở thực theo quy chế dân chủ, công khai danh mục dự án KI đầu tư từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn để kiểm tra trình thực từ khâu xây O ̣C dựng kế hoạch, tiến độ thi công đến nghiệm thu, quản lý cơng trình đưa vào sử dụng - Huyện phải có sách đồng nhằm tạo mơi trường đầu tư, kinh doanh, thơng thống, minh bạch có tính cạnh tranh cao H - Cần thực phương pháp đánh giá có tham gia người dân việc ẠI lập dự án đề xuất dự án đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thơn Đ - Huyện cần đạo Phòng Tài chính-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA phối kết hợp việc tham mưu quy hoạch xây dựng kế hoạch thực dự án địa bàn huyện cách thiết thực, không đầu tư dàn trãi, manh mún; không đưa vào kế hoạch đầu tư cơng trình dự án chưa chắn nguồn vốn đầu tư - Huyện cần đạo Phòng Tài chính-KH, Ban QLDA phối kết hợp việc tham mưu phân bổ kế hoạch VĐTXDCB hàng năm gắn với nhu cầu vốn thiết thực cơng trình dự án; việc phân bổ nhập vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định Luật Ngân sách, Luật đầu tư công văn hướng dẫn liên quan Ưu tiên 92 vốn cho dự án có nghiệm thu, dự án phê duyệt tốn dự án hồn thành nợ đọng vốn - Huyện cần đạo Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính-KH, Chủ đầu tư, Ban QLDA phối kết hợp, đẩy nhanh tốc độ giải ngân VĐTXDCB - Huyện cần phải quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm công tác quản lý vốn đầu tư, quản lý dự án đầu tư Vì nhân tố người có tầm quan trọng thực cơng vụ Ế - Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành nhằm xếp, tinh giản máy theo U hướng tinh gọn tập trung, khơng có chồng chéo chức nhiệm vụ; ́H chống quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động quyền cấp TÊ toàn huyện - Thực ln chuyển vị trí cơng tác cán hoạt động lĩnh vực hoạt H động đầu tư xây dựng; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây Đ ẠI H O ̣C KI N dựng để hạn chế tiêu cực nảy sinh hoạt động đầu tư xây dựng 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt 1.Luật Ngân sách số 83/2013/QH13 ngày 25/6/2015; 2.Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 3.Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2015 Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; U vi phạm hành lĩnh vực kế hoạch đầu tư Ế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ xử phạt ́H 6.Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi Tiết hợp TÊ đồng xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng H Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư N xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ sữa đổi, bổ KI sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 O ̣C 9.Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ H sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư ẠI xây dựng cơng trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng Đ hoạt động xây dựng; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng ; 10.Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011; số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 Bộ Tài Chính Quy định sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 94 01 năm 2016 Bộ Tài Chính quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 11.Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 12 Cục thống kê Quảng Trị (2016), Niên giám thống kê năm 2015 13 Cục thống kê Quảng Trị (2017), Niên giám thống kê năm 2016 Ế 14 Cục thống kê Quảng Trị (2018), Niên giám thống kê năm 2017 U 15 Cục thống kê Quảng Trị (2019), Niên giám thống kê năm 2018 ́H 16 Đảng tỉnh Quảng Trị (2010), Văn kiện đại hội tỉnh Đảng Quảng Trị lần thứ TÊ thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015, Quảng Trị 17 Đảng tỉnh Quảng Trị (2015), Văn kiện đại hội tỉnh Đảng Quảng Trị lần thứ thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quảng Trị N thứ thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015 H 18 Đảng Huyện Vĩnh Linh (2010), Văn kiện đại hội Đảng Huyện Vĩnh Linh lần KI 19 Đảng Huyện Vĩnh Linh (2015), Văn kiện đại hội Đảng Huyện Vĩnh Linh lần O ̣C thứ thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 20 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, H Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 21 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ẠI Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội Đ 22 TS Nguyễn Ái Đồn (2004), Kinh tế học vĩ mơ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Trần Thu Hà (2005), Bài giảng môn quản lý dự án, Đại học Bách khoa Hà Nội 24 Nguyễn Thế Mạnh (2004), Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn ĐTXDCB từ NSNN Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu giai đoạn nay, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện tài chính, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Hồng Minh (2005), Xây dựng quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình ĐTXDCB hồn thành cơng ty kiểm tốn Việt Nam Chi nhánh Thành phố 95 Đà nẵng thực hiện, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà nẵng 26 Phòng thống kê huyện Vĩnh Linh (2015), Niên giám thống kê năm 2014 27 Phòng thống kê Huyện Vĩnh Linh(2016), Niên giám thống kê năm 2015 28 Phòng thống kê huyện Vĩnh Linh(2017), Niên giám thống kê năm, 2016 29 Phòng thống kê huyện Vĩnh Linh(2018), Niên giám thống kê năm, 2017 30 Phòng thống kê huyện Vĩnh Linh(2019), Niên giám thống kê năm, 2018 Ế 31 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng trị, Quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Quảng U trị đến năm 2020, Quảng Trị ́H 32 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng trị (2011), Báo cáo kế hoạch phát triển KT - TÊ XH năm 2011 – 2015, Quảng Trị 33 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng trị (2011), Báo cáo Tình hình giải H pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà, Quảng Trị N 34 Sở Tài Quảng Trị (2017), Tình hình thu chi ngân sách từ 2014-2016 Quảng Trị KI 35 Sở Tài Quảng Trị (2019), Tình hình thu chi ngân sách từ 2017-2018 Quảng Trị 36 Sở Tài Quảng Trị, Báo cáo cơng tác tốn vốn ĐTXDCB hoàn thành từ O ̣C 2015-2018 Quảng Trị H 37 Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Linh(2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm huyện Vĩnh Linh 2015, Vĩnh Linh ẠI 38 Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Linh(2017), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Đ huyện Vĩnh Linh 2016, Vĩnh Linh 39 Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Linh (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh năm 2017, Vĩnh Linh 40 Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Linh (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh năm 2018, Vĩnh Linh 41 Lê Toàn Thắng (2012), “Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Thành phố Hà Nội” Luận văn Thạc sĩ 42 Cấn Quang Tuấn (2009): “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 96 đầu tư XDCB tập trung từ NSNN Thành phố Hà Nội quản lý” năm 2009, đề tài luận án tiến sĩ 43 Nguyễn Văn Tuấn (2013), với báo “Quản lý vốn đầu tư từ NSNN” Tạp chí Kinh tế Dự báo số 12 44 Bùi Thị Tuyến (2002), "Thuyết trình đề cương nghiên cứu khoa học - Đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu dự án ĐTXDCB" Sở Kế hoạch Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế đầu tư, Quảng Trị 97 PHỤ LỤC 01 THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 49/2014/QH13 ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU: Quốc hội định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Chương trình mục tiêu quốc gia; b) Dự án quan trọng quốc gia Chính phủ định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn Ế ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA vốn U vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngồi, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, ́H vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước TÊ Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Dự án nhóm A; H b) Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương quan trung ương Mặt trận N Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội; quan, tổ chức khác quản lý; KI c) Dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách trung ương; d) Chương trình đầu tư sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ O ̣C nước ngồi, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu quy định khoản khoản Điều này; H đ) Dự án sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước theo quy định Chính phủ ẠI Người đứng đầu bộ, quan trung ương định chủ trương đầu tư dự án Đ sau đây: a) Dự án nhóm B nhóm C sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước quan quản lý, trừ dự án quy định điểm c khoản Điều này; b) Dự án sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước quan quản lý, trừ dự án quy định điểm đ khoản Điều Hội đồng nhân dân cấp định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: 98 a) Chương trình đầu tư tồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền định Hội đồng nhân dân cấp khoản vốn vay khác ngân sách địa phương để đầu tư; b) Dự án nhóm B dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp quản lý, trừ dự án quy định điểm đ khoản Điều Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả tài đặc điểm cụ thể địa phương Ế Ủy ban nhân dân cấp định chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U quản lý, trừ dự án quy định khoản 1, 2, 3, Điều 99 PHỤ LỤC 02: PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TT I TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA Theo tổng mức đầu tư: Dự án sử dụng vốn đầu tư công U Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Ế 10.000 tỷ đồng trở lên ́H a) Nhà máy điện hạt nhân; KI N H TÊ b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát Khơng phân biệt tổng bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc mức đầu tư ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; O ̣C c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; H d) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên miền núi, từ 50.000 người trở lên vùng khác; Đ ẠI đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng chế, sách đặc biệt cần Quốc hội định II NHÓM A Dự án địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt Dự án địa bàn đặc biệt quan trọng quốc gia quốc phòng, an ninh theo quy định II.1 pháp luật quốc phòng, an ninh Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ 100 Không phân biệt tổng mức đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ Cơng nghiệp điện Khai thác dầu khí II.2 Từ 2.300 tỷ đồng trở lên Hóa chất, phân bón, xi măng Chế tạo máy, luyện kim Xây dựng khu nhà ́H U Dự án giao thông trừ dự án quy định điểm Mục II.2 Ế Khai thác, chế biến khoáng sản TÊ Thủy lợi Cấp thoát nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật Kỹ thuật điện H Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử Hóa dược N II.3 Từ 1.500 tỷ đồng trở lên KI Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định điểm Mục II.2 O ̣C Cơng trình khí, trừ dự án quy định điểm Mục II.2 H Bưu chính, viễn thông Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản ẠI Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Đ II.4 Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định Mục I.1, I.2 I.3 Từ 1.000 tỷ đồng trở lên Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; II.5 Kho tàng; Từ 800 tỷ đồng trở lên Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà quy định Mục II.2 101 NHÓM B III III.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.2 Từ 120 đến 2.300 tỷ đồng III.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.3 Từ 80 đến 1.500 tỷ đồng III.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.4 Từ 60 đến 1.000 tỷ đồng III Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.5 Từ 45 đến 800 tỷ đồng NHÓM C IV Dưới 120 tỷ đồng IV.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.3 Dưới 80 tỷ đồng U Ế IV.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.2 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ IV.4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.5 Dưới 60 tỷ đồng ́H IV.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.4 102 Dưới 45 tỷ đồng PHIẾU ĐIỀU TRA Kính gửi: Quý Anh (Chị) Chúng học viên cao học trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn “Hồn thiện cơng tác công tác quản lý vốn ĐT XDCB từ Nguồn vốn NSNN Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn ĐT XDCB từ Nguồn vốn NSNN Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện Ế cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng địa bàn nghiên cứu U Để có sở liệu phục vụ nghiên cứu luận văn mong Anh/Chị cung ́H cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng TÊ thời gian vừa qua theo Bảng câu hỏi Chúng bảo đảm thông tin thu thập sử dụng cho mục đích nghiên cứu mà khơng mục đích khác Trân trọng cảm ơn! H I Tình hình quản lý quản lý vốn ĐT XDCB từ Nguồn vốn NSNN Ban quản lý N dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị KI Anh/Chị vui lòng cho biết quan điểm đánh giá Anh/Chị nhận định sau liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng Ban O ̣C quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (hãy khoanh tròn vào số thích hợp, đó: 1=Rất khơng đồng ý; 2=Khơng đồng H ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Phương án lựa chọn I Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư XD sở hạ tầng Các dự án đầu tư lập dựa sở nhu cầu người dân Các dự án đầu tư lập dựa sở nguồn vốn ngân sách/nguồn lực địa phương Các dự án đầu tư lập đơn vị tư vấn có lực 4 Công tác thẩm định, phê duyệt thực chặt chẽ, khách quan Đ ẠI Tiêu chí đánh giá 5 5 Công tác thẩm định, phê duyệt thực tiến độ Lợi ích kinh tế, xã hội môi trường dự án 103 xem xét q trình thẩm định II Cơng tác tổ chức định thầu, đấu thầu dự án đầu tư XD sở hạ tầng Việc thông báo mời thầu dự án đầu tư thực công khai Các tiêu chuẩn, lực nhà thầu đối công khai rõ ràng ́H U Ế Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu khách quan Các đơn vị định thầu đảm bảo lực chuyên môn Các đơn vị trúng thầu đảm bảo yêu cầu lực chuyên môn Công tác phê duyệt nhà thầu diễn kịp thời 5 5 III Công tác quản lý thực hiện, giám sát dự án đầu tư XD sở hạ tầng TÊ Cơng tác giải phóng mặt tiến độ 5 5 5 5 Đ ẠI H O ̣C KI N H Thời hạn khởi cơng cơng trình ln với kế hoạch BQL dự án huyện đáp ứng trình độ, lực đầu tư xây dựng Các văn quy định QL dự án đảm bảo tính thống nhất, dễ áp dụng Cơng tác giám sát chất lượng thi cơng cơng trình ln đảm bảo BQL dự án điều chỉnh kịp thời với thay đổi Tiến độ, thời gian kết thúc thi công thực theo kế hoạch Việc điều chỉnh kinh phí dự án xảy sau phê duyệt Việc bàn giao cơng trình đảm bảo u cầu đề IV Công tác kế hoạch hóa vốn ĐTXDCB; Cơng tác nhập vốn ĐTXCB; Cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB; cơng tác tốn vốn ĐTXDCB; Cơng tác tốn dự án hồn thành; Cơng tác tra, kiểm tốn vốn ĐTXDCB Cơng tác kế hoạch hóa vốn ĐTXDCB đảm bảo phù hợp nhu cầu đầu tư Công tác nhập vốn ĐTXDCB kịp thời, đảm bảo kế hoạch giao hàng năm Cơng tác tốn vốn ĐTXDCB kịp thời, phải điều chỉnh sai sót Cơng tác toán vốn ĐT XDCB hàng năm thực 104 5 ́H U Ế thời gian quy định Công tác QT DAHT thực thời gian quy định Cơng tác tra, kiểm tốn cơng tác quản lý vốn ĐTXDCB thực thường xuyên; tất thiếu sót Cơng tác toán vốn ĐT giải kịp thời VI Đánh giá chung tác động hiệu dự án đầu tư XD sở hạ tầng Dự án đạt mục tiêu đề Dự án tạo tác động tích cực kinh tế người dân Dự án tạo tác động tích cực xã hội môi trường người dân TÊ Xin Anh (chị) cho biết thuận lợi khó khăn cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, H tỉnh Quảng Trị thời gian qua? N H O ̣C KI Theo anh (chị), cần phải có giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới? II Thông tin chung người vấn ẠI Họ tên người vấn:………………………………………………… Đ Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi: Trình độ chuyên môn:  Sau đại học  Đại học Cao đẳng  Trung cấp  Khác: Chức vụ: Số năm công tác: năm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ)! 105 ... Hồn thiện cơng tác Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị ” Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây. .. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ O ̣C NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Đầu tư đầu tư xây dựng. .. sách nhà nước Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Ế huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị " Ban quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng Phát U triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị làm luận văn thạc sĩ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan