HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án môi TRƯỜNG và BIẾN đổi KHÍ hậu THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

150 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TẾ H U ĐÀO NGỌC PHƢƠNG Ế TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ Ọ C KI XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƢỜNG VÀ Ư Ờ N G Đ ẠI H BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ N H TẾ H U ĐÀO NGỌC PHƢƠNG Ế TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ọ C KI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ H XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƢỜNG VÀ Ờ N G Đ ẠI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TR Ư CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:TS PHAN THANH HỒN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Phan Thanh Hoàn - Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chƣa công bố dƣới hình thức trƣớc Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đƣợc tác giả thu thập trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu H U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Tác giả luận văn i Đào Ngọc Phƣơng LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Ế Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo, Tiến TẾ H thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp U sĩ Phan Thanh Hoàn - Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ban quản lý dự án Mơi trường biến N H đổi khí hậu thành phố Đồng Hới tạo điều kiện thuận lợi trình thu KI thập liệu cho luận văn H Đ ẠI trình thực luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q TR Ư Ờ N G Tác giả luận văn Đào Ngọc Phương ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐÀO NGỌC PHƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƢỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung Ban QLDA Mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới nói riêng có chuyển biến tích cực từ quy trình, nội dung, phƣơng thức quản lý thực Tuy vậy, hoạt động quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chứa đựng nhiều khía cạnh phức tạp, dẫn đến việc quản lý thực dự án bộc lộ số bất cập: Thực dự án chậm, vốn bố trí cho dự án đầu tƣ xây dựng thiếu chậm so với yêu cầu, dự án ODA khả giải ngân thấp so với cam kết Nhà tài trợ, cơng tác tốn kéo dài, cơng trình chậm đƣợc đƣa vào sử dụng dẫn đến hiệu đầu tƣ hạn chế, Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa quan trọng lý luận học thuật lẫn thực tiễn, góp phần cung cấp thơng tin có tính khoa học cho nhà quản lý hoạch định sách nhƣ bên liên quan nhằm quản lý tốt dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu; phƣơng pháp tổng hợp phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án yếu tố ảnh hƣởng đến trình thực quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới thời gian tới iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á BVTC Bản vẽ thi công DAĐTXDCT Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình ĐBGPMB Đền bù giải phóng mặt ĐTPT Đầu tƣ phát triển HĐND Hội đồng nhân dân HSMT Hồ sơ mời thầu KBNN Kho bạc nhà nƣớc MTQG Mục tiêu quốc gia NSNN Ngân sách nhà nƣớc NSTW Ngân sách trung ƣơng QLDA Quản lý dự án TDT Tổng dự toán Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Viết tắt Thiết kế chi tiết G TKCT Ờ N TMĐT TR Ư TNHH MTV Tổng mức đầu tƣ Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP Thành phố TW Trung ƣơng UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế giới XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng ix Danh mục hình, sơ đồ x MỞ ĐẦU .1 U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ 2.1 Mục tiêu chung .3 N H 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 KI Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ọ C 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ẠI H Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Đ 4.1 Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu G 4.2 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích Ờ N Kết cấu đề tài Ư CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ C NG T C QUẢN LÝ TR DỰ N ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 1.1.1 Khái niệm thuật ngữ .7 1.1.1.1 Dự án đầu tƣ xây dựng 1.1.1.2 Quản lý dự án .12 1.1.1.3 Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 14 1.1.1.4 Các tiêu đánh giá 20 1.1.1.5 Nguyên tắc quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 23 v 1.2 Kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng số địa phƣơng Việt Nam học kinh nghiệm công tác quản lý đầu tƣ xây dựng cho Ban Quản lý dự án Mơi trƣờng biến đổi khí hậu TP Đồng Hới 25 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng vốn ODA số địa phƣơng .25 1.2.1.1 Kinh nghiệm công tác QLDA thành phố Đà Nẵng .25 1.2.1.2 Kinh nghiệm cơng tác QLDA tỉnh Khánh Hòa .26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu TP Đồng Hới 30 Ế 1.3 Khung lý thuyết 31 H U CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ N ĐẦU TƢ XÂY TẾ DỰNG TẠI BAN DỰ N M I TRƢỜNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƢỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 32 N H 2.1 Tổng quan Ban quản lý dự án Mơi trƣờng Biến đổi khí hậu thành phố KI Đồng Hới 32 Ọ C 2.1.1 Quá trình hình thành Ban QLDA Mơi trƣờng Biến đổi khí hậu thành phố H Đồng Hới 32 ẠI 2.1.2 Nguyên tắc hoạt động Ban quản lý Dự án 34 Đ 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý dự án 35 N G 2.1.4 Nhiệm vụ phòng chun mơn, nghiệp vụ 38 Ờ 2.1.5 Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Dự án 40 TR Ư 2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực Ban QLDA Mơi trƣờng biến đổi khí hậu TP Đồng Hới 41 2.2 Thực trạng công tác quản lý dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu TP Đồng Hới giai đoạn 2006 - 2018 41 2.2.1 Một số thông tin chung Dự án .41 2.2.1.1 Dự án Vệ sinh môi trƣờng thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án Vệ sinh môi trƣờng thành phố Đồng Hới) 41 2.2.1.2 Dự án Môi trƣờng bền vững thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án Môi trƣờng bền vững thành phố Đồng Hới) 46 vi 2.2.1 Thực trạng quản lý dự án Ban QLDA Mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới 48 2.2.1.1 Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ 48 2.2.1.2 Công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn .50 2.2.1.3 Công tác lựa chọn nhà thầu 52 2.2.1.4 Công tác quản lý tiến độ thi cơng cơng trình .58 2.2.1.5 Công tác quản lý chất lƣợng cơng trình .59 2.2.1.6 Cơng tác đền bù giải phóng mặt 61 Ế 2.3 Đánh giá đối tƣợng khảo sát công tác quản lý dự án ĐTXD Ban QLDA H U Mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới 64 TẾ 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 64 2.3.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng N H Ban quản lý dự án mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới 66 KI 2.3.3.1 Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ 66 Ọ C 2.3.3.2 Công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng H dự tốn .67 ẠI 2.3.3.3 Công tác lựa chọn nhà thầu 69 Đ 2.3.3.4 Công tác quản lý tiến độ thi cơng cơng trình .70 N G 2.3.3.5 Công tác quản lý chất lƣợng công trình .71 Ờ 2.3.3.6 Cơng tác đền bù giải phóng mặt 72 TR Ư 2.3.4 Đánh giá chung công tác quản lý dự án đầu tƣ Ban quản lý dự án Môi trƣờng Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới 74 2.3.4.1 Những kết đạt đƣợc công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng .74 2.3.4.2 Tồn hạn chế công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 75 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PH P NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ N ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ N M I TRƢỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 77 3.1 Định hƣớng .77 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực quản lý dự án ĐTXD Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới 79 vii 3.2.1 Nâng cao lực cho đội ngũ cán Ban quản lý dự án 79 3.2.2 Các giải pháp giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 80 3.2.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác khảo sát 80 3.2.2.2 Giải pháp thẩm tra thiết kế dự toán .83 3.2.2 Các giải pháp giai đoạn thực dự án đầu tƣ 83 3.2.2.1 Nâng cao chất lƣợng giải phóng mặt 83 3.2.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác lựa chọn nhà thầu 84 3.2.2.3 Tăng cƣờng quản lý chất lƣợng thi công xây dựng cơng trình 85 3.2.2.4 Tăng cƣờng cơng tác giám sát thi công xây lắp 86 Ế 3.2.3 Các giải pháp giai đoạn hoàn thành đƣa dự án vào sử dụng 87 H U 3.2.3.1 Giải pháp công tác nghiệm thu dự án 87 TẾ 3.2.3.2 Giải pháp cơng tác tốn giải ngân 88 N H KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 KI Kiến nghị .91 Ọ C 2.1 Đối với Nhà nƣớc/Bộ 91 H 2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Bình .91 ẠI 2.3 Đối với quan quản lý nhà nƣớc Tỉnh 92 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 N G PHỤ LỤC 95 Ư Ờ Quyết định hội đồng chấm luận văn TR Nhận xét phản biện biên hội đồng chấm luận văn Bản giải trình chỉnh sửa Xác nhận hồn thiện viii 529,200,000 VND VND VND 506,130,000 VND 491,090,600 VND 10,503,595,000 N G Đ ẠI H Ọ C KI N H 10 TẾ H Công ty TNHH Xây Cung cấp dựng DVTM Đại Thịnh VND 506,130,000 DH 3.3 thùng đựng rác thải rắn Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng Mại&Xây VND 524,400,000 dựng Quang Sang Công ty TNHH Thƣơng VND 491,090,600 mại Sản xuất Tiến Ngọc Công ty TNHH Đông VND 10,503,595,000 U Ế Công ty TNHH Hà Đăng Phú VND DH 3.4 Kiến thiết bãi rác Lý Trạch TR 11 Ư Ờ Công ty TNHH Thủy Phƣơng VND 10,187,236,000 VND 10,187,236,000 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thành VND Phú Công ty Cổ phần Xây VND dựng Trƣờng Xuân 9,536,560,312 VND 9,536,560,213 8,973,547,814 VND 8,973,547,814 124 Không đáp Không ứng yêu cầu Không đáp Không ứng yêu cầu Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Có Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Có USD USD TẾ H U 330,500 306,624 đáp cầu Có KI Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Khơng có giá Khơng đánh giá thấp 1,200,000,000 VND 1,200,000,000 VND 1,245,000,000 VND 1,245,000,000 VND 1,140,000,000 VND 1,140,000,000 Có VND 2,604,253,000 VND 2,604,250,613 Có VND 1,925,567,940 VND 1,838,049,928 Không H ẠI Đ USD đáp cầu N H 306,624 TR Ư Ờ N G 13 Cung cấp xe Công ty TNHH Sản DH 3.6 đẩy tay xuất Thƣơng mại thùng rác Tân Phát Công ty TNHH Thƣơng mại Thiết bị Môi trƣờng Hiệp Hòa Cơng ty Xây dựng Rà phá bom DH 4.1 Lũng Lơ - Bộ Quốc mìn, vật nỗ phòng Chƣơng trình Cơng ty Xây dựng DH 5.1 vệ sinh trƣờng Tổng hợp Hải Hƣng Không Không ứng yêu Không Không ứng yêu Ế 329,411 Ọ C 12 Công ty Cổ phần Máy Thiết bị Áp lực USD VVMI Cung cấp xe Công ty TNHH Kinh DH 3.5 thu gom rác doanh Ơ tơ NISU USD thải rắn Công ty TNHH Thƣơng mại &Thiết bị Môi USD trƣờng Hiệp Hòa Cơng ty Đầu tƣ Xuất nhập VTP.L.U.S VND 14 15 125 Khơng có giá bỏ thầu thấp học 1,976,430,629 VND Ế VND 1,819,116,076 VND 1,825,647,039 Có VND 99,013,425 Có N H Ọ C KI 101,337,425 VND Đ G N Black & Veach International (Anh) [Tƣ USD vấn phụ: LAVIC (Việt Nam)] DHV (Hà Lan) [Tƣ vấn phụ: WASE (Việt USD Nam)] The Carl Bro (Đan USD Mạch) Ờ 17 Ư 697,785 USD TR Giám sát cơng trình cho hợp DH 6.2 phần thuộc Giai đoạn Không đáp ứng yêu cầu Không tối thiểu lực H 1,887,431,000 ẠI 16 Công ty TNHH Xây VND dựng Vận tải Việt Đức Công ty TNHH Tƣ vấn VND Xây dựng Sơn Hà Giám sát công Công ty Cổ phần Tƣ DH 6.1 trình cho hợp vấn Xây dựng DTC phần VND TẾ H U Công ty TNHH Sông Dinh 126 697,785 Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Khơng có điểm đánh giá Khơng cao USD Không nộp hồ Không sơ đề xuất USD Không Không nộp hồ sơ đề xuất 266,131,900 U VND USD 471,585 VND 266,131,900 286,760,000 VND 286,760,000 279,300,000 VND 279,300,000 52,600,000 VND 52,600,000 Ọ C VND KI N H TẾ H 450,200 679,807 Ế 679,807 USD H DH 6.3.1 USD VND Đ ẠI 18 MWH (Mỹ) [Tƣ vấn phụ: LAVIC (Việt Nam)] Dongshin (Hàn Quốc) [Tƣ vấn phụ: Trƣờng Sơn (Việt Nam)] Công ty TNHH Tin học điện tử Tiến Thành Công ty TNHH Thƣơng Thiết bị văn mại & Dịch vụ Nhật phòng đợt Huy (bàn ghế) Cơng ty TNHH Tin học điện tử Vĩnh Hoàng 20 DH 6.3.2 DH TR 19 Ư Ờ N G Công ty TNHH TMTH VND Đại Hồng Gia Cơng ty TNHH Thƣơng Thiết bị văn mại An Vinh VND phòng đợt (máy vi tính) Cửa hàng nội thất Tuấn Huy VND Xe ôtô chổ Công ty TNHH SX & USD 54,500,000 VND 54,500,000 53,960,000 VND 53,960,000 USD 127 Có Khơng có Khơng điểm đánh giá cao Có Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Có Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Khơng có giá Khơng đánh giá thấp đáp Không Không 6.3.3 ứng yêu cầu kỹ thuật XD Thanh Ngọc Công ty Thƣơng mại USD Kim Liên Công ty Cổ phần Kinh doanh Tân Miền Trung USD Ế U H H TẾ USD N 388,495,000 Ọ C H VND VND 388,895,000 VND 388,275,000 VND Đ G 388,275,000 đáp cầu đáp cầu đáp cầu Có 22 DH 6.3.5 TR Ư Ờ N VND Có Khơng Khơng ứng u kỹ thuật Không Không ứng yêu Không Không ứng yêu ẠI 21 DH 6.3.4 Thiết bị văn phòng đợt Cơng ty TNHH Thƣơng (bàn, ghế, bục mại Dịch vụ Đức Việt phông màn, …) Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Minh Tồn Cơng ty TNHH Văn Hùng Cƣờng Thiết bị văn phòng đợt Cơng ty TNHH TM & (máy vi tính) DV Trƣờng Xn Cơng ty TNHH Việt Long 43,890 KI Cơng ty TNHH Minh Hồ VND USD Khơng có giá Không đánh giá thấp VND 615,800,000 VND 615,800,000 VND 584,680,000 VND 594,560,000 Có VND 566,470,000 VND 598,270,000 Khơng 128 Khơng có giá đánh giá thấp Cơng ty Cổ phần phần mềm Việt Á USD 5,000 USD 4,850 TẾ 4,850 H Phần mềm Công ty ĐT Tƣ vấn quản lý Tài USD Quản lý Đầu Tƣ Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Đất Việt USD U Ế USD H 5,500 USD 5,500 VND 353,450,000 Ọ C 353,450,000 H VND G VND 347,850,000 VND 347,850,000 Có Khơng có giá Khơng đánh giá thấp Có Khơng đáp ứng yêu cầu Không hậu kiểm TR Ư Ờ N 24 Đ ẠI Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trƣờng Xuân Công ty Cổ phần DH Thiết bị điện, Thƣơng mại XD điện 6.3.7 điện lạnh điện lạnh Tân Hoàng Châu Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Minh Tồn Cơng ty Cổ phần Dịch Thiết bị kiểm vụ Thƣơng Mại Phát DH 6.4 sốt chất lƣợng triển Cơng nghệ T & T Cơng ty Cổ phần Đầu KI N 23 DH 6.3.6 5,000 Khơng có giá Khơng đánh giá thấp 25 VND 343,750,000 VND VND 871,781,700 VND 829,144,000 VND 865,742,100 VND 822,627,000 129 Không đáp Không ứng yêu cầu Không có giá Khơng bỏ thầu thấp Có VND 831,035,000 USD 45,450 KI N H TẾ 45,450 H U Ế 874,928,750 USD G Đ ẠI Seureca (Pháp) [Tƣ vấn phụ Sài Gòn WEICO (Việt Nam)] H Ọ C 26 tƣ Phát triển Công nghệ Thăng Long Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thƣơng mại Bảo VND Hƣng Công ty TNHH Deloitte USD Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm Kiểm tốn độc DH 6.5 toán Kế toán ACC lập giai đoạn USD 810,705 VND 13,522,559,400 Ư DH 6.20.1 VND 16,655,938,466 TR 27 673,350 Ờ N EUR Tƣ vấn quốc tế chuẩn bị NCKT, TKCT HSMT cho Liên danh FCG (Phần giai đoạn 21 Lan) Infra-Thang Long (Việt Nam) USD 130 Khơng có giá Khơng bỏ thầu thấp Có Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao Khơng có điểm đánh giá Khơng chung (Kỹ thuật/Tài chính) cao Tƣ vấn LBCD – Trow (Canada) [Tƣ vấn phụ : USD VINA Consul] Liên danh Dongshin ECC (Hàn Quốc) BRL (Pháp) USD VND 13,492,268,520 U H TẾ VND 13,209,222,679 Ọ C KI N H 538,685 ẠI H Liên danh CABINET MERLIN (Pháp) BERIM (Pháp) [Tƣ USD vấn phụ MAT (Việt Nam)] Tƣ vấn Công ty Cổ phần Nƣớc nƣớc chuẩn bị Môi trƣờng Việt NCKT, TKCT Nam (VIWASE) VND HSMT cho giai đoạn Xây dựng văn Cơng ty TNHH Tƣ vấn phòng Ban - Xây dựng Tổng hợp VND QLDA Quảng Ninh Có Ế 808,889 Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao Khơng nộp hồ sơ đề xuất Khơng (Tài / Kỹ thuật) VND 6,171,000,000 VND 6,135,150,000 Có 2,920,000,000 VND 2,920,000,084 Có DH 6.20.2 29 DH6.9 TR 28 Ư Ờ N G Đ 131 VND 2,934,866,000 VND U Ế 2,950,000,000 dựng 2,930,061,000 3,056,503,591 82,300,000 VND 82,300,000 Có 79,200,000 VND 79,200,000 Có KI Ọ C H ẠI Đ G Cơng ty Bảo việt Quảng VND 811,709,000 VND 811,709,000 Bình Liên danh tƣ vấn SOGREAH Consultant Giám sát xây (Pháp) ICT DH6.17 dựng cho Hợp VND 26,348,599,420 VND 26,348,599,420 Company (Việtnam) phần 1, TR Ư 32 Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng VND N 31 Công ty Tƣ vấn Đại hoc Xây dựng Hà Nội VND Ờ 30 Thẩm tra thiết DH6.10 kế kỹ thuật thi cơng Thẩm tra Dự DH6.11 tốn, tổng Dự tốn Bảo hiểm cơng DH6.13 trình, thiết bị 33 Không đáp Không ứng yêu cầu Không đáp Khơng ứng u cầu Khơng có giá Khơng đánh giá thấp VND H VND N Công ty Xây Lƣơng Ninh TẾ H Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến VND Phát Công ty vật tƣ Xây dựng Thăng Long VND 132 Có Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao TẾ H U Ế DHV B.V (Hà Lan) [Tƣ vấn phụ : WASE (Việtnam) Green VND 23,296,074,880 VND 23,296,074,880 Technology Solution JSC (Việtnam)] Có G Đ ẠI H Ọ C KI N H EPTISA (Tây Ba Nha) [Tƣ vấn phụ : EMI VND 22,411,428,000 VND 22,411,428,000 VIETNAM (Việtnam)] TECHNIKA - HBA Experco International (Canada) [Tƣ vấn phụ: VND 22,388,691,000 VND 22,388,691,000 WASECO Design Center (Việtnam)] Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao 33 TR Ư Ờ N Trợ giúp kỹ 1.Kerr, Alastair Hugh – thuật cho Anh Ban QLDA CB 1.3 việc hỗ (DH USD trợ đấu thầu CB 1.3) giai đoạn đàm phán hợp đồng với Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao 27,521 133 USD 27,521 Có TẾ H N VND 1,999,094,800 VND 2,019,034,000 VND 2,055,125,000 VND 1,982,000,000 Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao Khơng nộp hồ Không sơ đề xuất Ư Ờ N G Đ ẠI H Công ty Tƣ vấn GHD VND Pty Ltd Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng VND Long Trung tâm Nghiên cứu Tƣ vấn Phát triển (DRCC) VND TR 34 CB (DH CB 5) Trợ giúp ký thuật, thiết kế chƣơng tình đối tác thành phố Lành mạnh-Thiết kế chƣơng trình & Giám sát, đánh giá Ọ C KI Công ty TNHH Tƣ vấn Phát triển Công nghệ ADCOM H U Ế LBG/VIWASE 2,069,929,080 VND 2,070,129,080 VND Trung tâm Nghiên cứu VND 134 Có Khơng có điểm đánh giá chung (Kỹ Khơng thuật/Tài chính) cao Khơng Khơng nộp hồ Ế U VND KI N H TẾ H VND 1.650.000.000 1.638.000.000 H 1.683.000.000 VND 1.675.000.000 1.596.000.000 VND 1.580.000.000 Ờ N G Đ ẠI Viện Nghiên cứu Môi trƣờng Phát triẻn Bền vững (Viện Khoa VND học Xã hội) Không Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển tài nguyên & Môi VND trƣờng Viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp 135 Không nộp hồ sơ đề xuất Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Ư 001WB TR 35 Tƣ vấn lập đánh giá tác động môi trƣờng, kế hoạch hành động tái định cƣ – Giai đoạn sơ đề xuất Ọ C Sức khoẻ Gia đình Phát triển Cộng đồng (CEFACOM) Công ty Cổ phần Kỹ thuạt Môi trƣờng VND Xây dựng (CEEN, JSC) Công ty Cổ phần Phát VND triển Hạ tầng Thăng Long Có U H TẾ H N Ọ C Liên danh Công ty Cổ phần tƣ vấn xây dựng VND 12.973.344.000 VND 12.950.678.000 533 & Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình Tƣ vấn lập Viện Quy hoạch xây nhiệm vụ Quy dựng Quảng Bình hoạch chi tiết xây dựng tuyến đƣờng VND 295.600.000 VND 295.287.000 36m đoạn từ đƣờng quốc lộ đến đƣờng tránh Tp.Đồng 37 G N TR Ư Ờ 003WB Đ ẠI H 36 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Thƣơng mại Việt Nam VND 13.532.000.000 VND 13.486.545.000 (Contrexim Holdings) KI Tƣ vấn lập nghiên cứu khả thi; lập thiết kế chi tiết hồ sơ mời thầu cho hạng mục ƣu tiên 13.840.000.000 Ế Công ty Cổ phần Nƣớc VND VND Môi trƣờng Việt Nam (VIWASE) 13.853.000.000 002WB 136 Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Khơng có điểm đánh giá Khơng cao danh sách ngắn Có 40 41 006WB 007WB Ế U H TẾ VND 295.287.000 452.000.000 VND 221.540.000 221.540.000 VND 221.540.000 406.538.068 VND 406.538.068 ẠI H Ọ C KI N H 295.287.000 N G Đ Công ty TNHH Tƣ vấn Quản lý Phát triển VND ASEAN Ờ 39 005WB VND Ư 38 Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình Công ty Cổ phần Tƣ vấn Phát triển phần VND mềm Tài kế tốn Việt Nam Viện Kinh tế xây dựng VND TR 004WB Hới, tỷ lệ 1/500 Khảo sát địa hình, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đƣờng 36m đoạn từ đƣờng Quốc lộ đến đƣờng tránh thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 Tƣ vấn lập sổ tay quản lý tài sổ tay quản lý dự án Tƣ vấn nâng cấp phần mềm quản lý tài Tƣ vấn thẩm tra dự toán 137 426.972.000 480.418.000 H TẾ H U Ế VND 1.189.500.000 Ọ C KI N 1.189.686.000 Đ ẠI H (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu Ban QLDA) G giải mặt N Hỗ trợ phóng 480.418.000 Ờ 44 010WB Trích đo địa 426.972.000 Ư 43 009WB Tƣ vấn thẩm tra thiết kế Công ty TNHH Tƣ vấn Xây dựng Đại học VND Giao thông vận tải (Thành viên liên danh) Trung tâm Công nghệ VND thông tin tài nguyên môi trƣờng Trung tâm phát triển VND quỹ đất thành phố Đồng Hới TR 42 008WB 138 ... TẾ DỰNG TẠI BAN DỰ N M I TRƢỜNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƢỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 32 N H 2.1 Tổng quan Ban quản lý dự án Mơi trƣờng Biến đổi khí hậu thành phố KI Đồng Hới. .. Môi trường biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLDA Môi trường biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ... lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Mơi trƣờng biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA Môi trƣờng biến đổi khí hậu thành
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án môi TRƯỜNG và BIẾN đổi KHÍ hậu THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án môi TRƯỜNG và BIẾN đổi KHÍ hậu THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

Từ khóa liên quan