Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện đăkrông, tỉnh quảng trị min

130 476 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế VÕ KHÁNH HOÀI ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ TÊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂKRÔNG, N H TỈNH QUẢNG TRỊ KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ế Đăkrông, ngày 01 tháng 07 năm 2019 TÊ ́H U Người cam đoan Đ ẠI H O ̣C KI N H VÕ KHÁNH HOÀI i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hỗ trợ thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị suốt trình học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS TS Phan Văn Hòa, người trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu để có luận văn Ế Tôi xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo, cán công chức viên U chức Chi cục thuế huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị giúp đỡ thời gian ́H thực luận văn công tác Tôi xin chân thành cảm ơn doanh nghiệp hộ kinh doanh tham gia TÊ cho ý kiến quý báu thông qua việc trả lời câu hỏi ghi phiếu điều tra Mặc dù cố gắng thiếu kinh nghiệm nghiên cứu H khoa học, Luận văn chắn nhiều khiếm khuyết Tơi mong nhận KI để Luận văn hồn thiện N ý kiến: Đánh giá góp ý thầy cô giáo, bạn học, đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ̣C Đăkrông, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Đ ẠI H O Tác giả luận văn VÕ KHÁNH HỒI ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: VÕ KHÁNH HOÀI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục tiêu nghiên cứu: Ế Trên sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng U Chi cục thuế huyện Đăkrơng giai đoạn 2016-2018, đề xuất giải pháp hồn thiện công ́H tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrông thời gian đến năm 2025 TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuế H GTGT Chi cục Thuế huyện Đăkrông giai đoạn 2016-2018 N - Phạm vi nghiên cứu: không gian: Tại Chi cục Thuế huyện Đăkrơng; KI thời gian: Phân tích thực trạng quản lý thuế GTGT giai đoạn 2016-2018, giải pháp quản lý đến năm 2025 ̣C Phương pháp nghiên cứu: H chuyên khảo O Phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, kiểm định giá trị trung bình, chuyên gia Đ ẠI Kết nghiên cứu đóng góp đề tài: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thuế giá trị gia tăng; - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp hộ kinh doanh Chi cục thuế huyện Đăkrông giai đoạn 20162018; - Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrông thời gian đến iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt Cán công chức DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTNT Đối tượng nộp thuế ĐKKD Đăng ký kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng HTKK Hỗ trợ kê khai KT-XH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước NNT Người nộp thuế MST Mã số thuế U ́H TÊ H Quản lý thuế N QLT Sản xuất kinh doanh KI SXKD Tự khai tự nộp O ̣C TKTN TTTN Ế CBCC Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Đ ẠI H TT& HT NNT Tự tính tự nộp iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC .v PHẦN 1: MỞ ĐẦU Ế 1.Tính cấp thiết đề tài U Mục tiêu nghiên cứu ́H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 H 3.2 Phạm vi nghiên cứu N Phương pháp nghiên cứu .3 KI 4.1 Phương pháp tiếp cận .3 4.2 Phương pháp thu thập số liệu ̣C 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích H O Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ Đ TRỊ GIA TĂNG .5 1.1 Lý luận thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng 1.1.2 Bản chất thuế giá trị gia tăng 1.1.3 Đặc trưng thuế giá trị gia tăng 1.1.4 Vai trò thuế giá trị gia tăng .9 1.1.5 Nội dung Luật thuế giá trị gia tăng 11 1.1.6 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 12 1.2 Lý luận công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 15 v 1.2.1 Sự cần thiết khái niệm công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 15 1.2.2 Quy trình, nội dung cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng 16 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 23 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu công tác quản lý thuế 26 1.3 Chính sách thuế QLT GTGT số nước giới Việt Nam 28 1.3.1 Chính sách thuế quản lý thuế GTGT Trung Quốc 28 1.3.2 Công tác quản lý thuế GTGT Việt Nam năm qua .29 Ế 1.3.2.1 Những kết đạt 29 U 1.3.2.2 Những tồn công tác quản lý thuế GTGT 30 ́H 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Chi cục thuế Đăkrông, Quảng Trị 32 1.3.3.1 Về thể chế sách thuế GTGT 32 TÊ 1.3.3.2 Trong công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế 33 1.3.3.3 Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 33 H 1.3.3.4 Công tác theo dõi thu nộp thuế quản lý nợ thuế NNT 34 N CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA KI TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂKRÔNG .35 ̣C 2.1 Khái quát Chi cục thuế huyện Đăkrông .35 H O 2.1.1 Lịch sử đời phát triển 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi cục thuế huyện Đăkrông 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy hành Chi cục thuế huyện Đăkrơng 37 ẠI 2.1.4 Tình hình nhân Chi cục thuế huyện Đăkrông 39 Đ 2.1.5 Tình hình phát triển doanh nghiệp hộ kinh doanh địa bàn huyện Đăkrông 41 2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế huyện Đăkrông 43 2.2.1 Tổ chức máy quản lý thuế GTGT 44 2.2.2 Công tác lập dự toán thu thuế GTGT 47 2.2.3 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 49 2.2.4 Công tác đăng lý thuế, kê khai thuế, nộp thuế 55 2.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát 60 2.2.6 Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 62 vi 2.3 Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối tượng điều tra 65 2.3.1 Đặc điểm đối tượng điều tra 65 2.3.2 Phân tích đánh giá công tác quản lý thuế đối tượng điều tra 67 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế huyện Đăkrông .73 2.4.1 Những kết đạt 73 2.4.2 Những hạn chế .76 Ế 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 79 U CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ́H CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ TÊ ĐĂKRÔNG, QUẢNG TRỊ 85 3.1 Phương hướng, mục tiêu 85 H 3.1.1 Phương hướng .85 N 3.1.2 Mục tiêu .86 KI 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Đăkrông, Quảng Trị .86 ̣C 3.2.1 Về sách thuế GTGT 86 H O 3.2.2 Về sách quản lý thuế 87 3.2.3 Quản lý chặt chẽ NNT kê khai đăng ký thuế, nộp thuế .90 3.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, NNT 90 ẠI 3.2.5 Coi trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thuế nghiệp vụ kế toán thuế 91 Đ 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật thuế NNT 92 3.2.7 Chú trọng công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 92 3.2.8 Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế .92 3.2.9 Tranh thủ đồng tình ủng hộ Hội đồng nhân dân UBND huyện công tác quản lý thuế địa bàn 93 3.2.10 Tăng cường triển khai có hiệu quy chế phối hợp ngành, cấp tổ chức QLT 93 vii PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 KẾT LUẬN .94 KIẾN NGHỊ .95 2.1 Đối với Nhà nước 95 2.2 Đối với Tổng Cục thuế Cục thuế tỉnh Quảng Trị 95 2.3 Đối với Chính quyền địa phương cấp huyện, xã 96 PHỤ LỤC .99 Ế QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN U BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG Đ ẠI H O ̣C KI N H XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TÊ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN viii ́H BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng cán bộ, công chức Chi cục thuế huyện Đăkrông giai đoạn 20162018 40 Bảng 2.2 Số lượng DN, hộ kinh doanh địa bàn huyện Đăkrông giai đoạn 20162018 42 Cơng tác lập dự tốn thu thuế GTGT giai đoạn 2016-2018 48 Bảng 2.4 Tình hình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2016-2018 .51 Bảng 2.5 Tình hình DN hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế giai đoạn 2016-2018 Ế Bảng 2.3: Kết thu thuế giá trị gia tăng địa bàn huyện Đăkrông giai đoạn ́H Bảng 2.6: U 57 Bảng 2.7: TÊ 2016-2018 59 Sự thay đổi nợ thuế GTGT địa bàn huyện Đăkrông giai đoạn 20162018 63 Đặc điểm DN hộ KD điều tra 66 Bảng 2.9: Đánh giá CBCC điều tra công tác quản lý thuế GTGT Chi N H Bảng 2.8: KI cục thuế Đăkrông .69 ̣C Bảng 2.10: Đánh giá doanh nghiệp, hộ KD điều tra công tác quản lý Đ ẠI H O thuế GTGT Chi cục thuế Đăkrông 71 ix Valid Frequency 16 Percent 20,0 Valid Percent 20,0 Cumulative Percent 20,0 30 37,5 37,5 57,5 28 35,0 35,0 92,5 7,5 7,5 100,0 80 100,0 100,0 Frequency 47 Percent 58,8 Valid Percent 58,8 Cumulative Percent 58,8 33 41,3 41,3 100,0 Total 80 100,0 100,0 Total H Q4 Percent 7,5 Valid Percent 7,5 Cumulative Percent 7,5 1,3 1,3 8,8 73 91,3 91,3 100,0 Total 80 100,0 100,0 Percent 100,0 Valid Percent 100,0 Cumulative Percent 100,0 Frequency Percent 3,8 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 11 13,8 13,8 17,5 44 55,0 55,0 72,5 19 23,8 23,8 96,3 3,8 3,8 100,0 80 100,0 100,0 KI N Frequency Q5 Frequency 80 ẠI Valid H O ̣C Valid ́H TÊ Valid U Q3 Q6 Đ Valid Total Q7 105 Ế Q2 Valid Frequency Percent 3,8 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 10 12,5 12,5 16,3 39 48,8 48,8 65,0 27 33,8 33,8 98,8 1,3 1,3 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 1,3 Valid Percent 1,3 Cumulative Percent 1,3 19 23,8 23,8 25,0 35 43,8 43,8 24 30,0 30,0 1,3 80 100,0 Total U ́H TÊ 98,8 100,0 100,0 Percent 11,3 Valid Percent 11,3 Cumulative Percent 11,3 43 53,8 53,8 65,0 28 35,0 35,0 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 2,5 Valid Percent 2,5 Cumulative Percent 2,5 14 17,5 17,5 20,0 40 50,0 50,0 70,0 22 27,5 27,5 97,5 2,5 2,5 100,0 80 100,0 100,0 Percent 3,8 Valid Percent 3,8 Valid ẠI H O Total ̣C Valid KI Frequency Đ Q9 68,8 H Total 1,3 N Valid Total Q10 Q11 Valid Frequency 106 Ế Q8 Cumulative Percent 3,8 17 21,3 21,3 25,0 38 47,5 47,5 72,5 22 27,5 27,5 100,0 Total 80 100,0 100,0 Frequency 14 Percent 17,5 Valid Percent 17,5 Cumulative Percent 17,5 42 52,5 52,5 70,0 24 30,0 30,0 100,0 Total 80 100,0 100,0 Frequency Percent 2,5 Valid Percent 2,5 Cumulative Percent 2,5 13 16,3 16,3 18,8 43 53,8 53,8 72,5 21 26,3 U H 26,3 98,8 1,3 1,3 100,0 100,0 100,0 Frequency Percent 2,5 Valid Percent 2,5 Cumulative Percent 2,5 12 15,0 15,0 17,5 48 60,0 60,0 77,5 18 22,5 22,5 100,0 Total 80 100,0 100,0 Frequency Percent 3,8 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 17 21,3 21,3 25,0 44 55,0 55,0 80,0 13 16,3 16,3 96,3 3,8 3,8 100,0 80 100,0 100,0 80 KI Total N Valid TÊ Q13 ́H Valid Ế Q12 Valid Đ ẠI H O ̣C Q14 Q15 Valid Total 107 Q16 Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 13 16,3 16,3 21,3 46 57,5 57,5 78,8 16 20,0 20,0 98,8 1,3 1,3 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 1,3 Valid Percent 1,3 Cumulative Percent 1,3 10 12,5 12,5 13,8 51 63,8 17 21,3 1,3 80 100,0 Total Ế Valid Frequency ́H TÊ 1,3 100,0 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 11 13,8 13,8 17,5 40 50,0 50,0 67,5 24 30,0 30,0 97,5 2,5 2,5 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 6,3 Valid Percent 6,3 Cumulative Percent 6,3 48 60,0 60,0 66,3 25 31,3 31,3 97,5 2,5 2,5 100,0 80 100,0 100,0 ẠI ̣C Percent 3,8 Đ Total Valid 98,8 Frequency H O Valid 21,3 100,0 KI Q18 77,5 H Total 63,8 N Valid U Q17 Total Q19 Q20 108 Valid Frequency Percent 1,3 Valid Percent 1,3 Cumulative Percent 1,3 3,8 3,8 5,0 54 67,5 67,5 72,5 20 25,0 25,0 97,5 2,5 2,5 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 15 18,8 18,8 23,8 38 47,5 47,5 21 26,3 26,3 2,5 80 100,0 Total Q22 U ́H TÊ 100,0 100,0 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 11,3 11,3 15,0 46 57,5 57,5 72,5 20 25,0 25,0 97,5 2,5 2,5 100,0 80 100,0 100,0 Frequency Percent 1,3 Valid Percent 1,3 Cumulative Percent 1,3 13 16,3 16,3 17,5 38 47,5 47,5 65,0 25 31,3 31,3 96,3 3,8 3,8 100,0 80 100,0 100,0 KI Percent 3,8 H O Đ ẠI Total Valid 97,5 Frequency ̣C Valid 71,3 H Total 2,5 N Valid Total Q23 Q24 109 Ế Q21 Valid Frequency Percent 3,8 Valid Percent 3,8 Cumulative Percent 3,8 15 18,8 18,8 22,5 38 47,5 47,5 70,0 20 25,0 25,0 95,0 5,0 5,0 100,0 80 100,0 100,0 Std Deviation ,821 Std Error Mean ,092 Total Ế T-Test Q7 80 3,16 ,803 Q8 80 3,06 ,801 Q9 80 3,24 ,641 Q10 80 3,10 ,805 ,090 Q11 80 2,99 ,803 ,090 Q12 80 3,13 Q13 80 3,08 ,759 ,085 Q14 80 3,03 ,693 ,077 Q15 80 2,95 ,825 ,092 Q16 80 2,96 ,787 ,088 Q17 ,090 ,090 N H ,072 ̣C KI ,682 ,076 80 3,09 ,660 ,074 80 3,14 ,823 ,092 80 3,30 ,624 ,070 80 3,24 ,621 ,069 80 3,03 ,871 ,097 80 3,11 ,779 ,087 Q23 80 3,20 ,802 ,090 Q24 80 3,09 ,889 ,099 Q18 Q20 Q21 Đ Q22 ẠI Q19 ́H 80 TÊ Q6 Mean 3,10 H O N U One-Sample Statistics One-Sample Test Test Value = Q6 t 1,090 df 79 Sig (2tailed) ,279 Mean Difference ,100 110 95% Confidence Interval of the Difference Lower -,08 Upper ,28 Q7 1,811 79 ,074 ,163 -,02 ,34 Q8 ,698 79 ,487 ,063 -,12 ,24 Q9 3,313 79 ,001 ,238 ,09 ,38 Q10 1,111 79 ,270 ,100 -,08 ,28 Q11 -,139 79 ,890 -,013 -,19 ,17 Q12 1,639 79 ,105 ,125 -,03 ,28 Q13 ,883 79 ,380 ,075 -,09 ,24 Q14 ,323 79 ,748 ,025 -,13 ,18 Q15 -,542 79 ,589 -,050 -,23 ,13 Q16 -,426 79 ,671 -,038 -,21 ,14 Q17 1,186 79 ,239 ,087 -,06 ,23 Q18 1,495 79 ,139 ,138 -,05 ,32 Q19 4,297 79 ,000 ,300 ,16 Ế Q20 3,419 79 ,001 ,238 ,10 ,38 Q21 ,257 79 ,798 ,025 Q22 1,291 79 ,200 ,113 Q23 2,231 79 ,029 Q24 ,881 79 ,381 ́H U ,44 ,22 -,06 ,29 TÊ -,17 ,02 ,38 ,087 -,11 ,29 H One-Sample Test ,200 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2tailed) ,000 Mean Difference -,900 Lower -1,08 Upper -,72 79 ,000 -,838 -1,02 -,66 79 ,000 -,938 -1,12 -,76 Q6 t -9,809 Q7 -9,333 Q8 -10,468 Q9 -10,635 79 ,000 -,763 -,91 -,62 Q10 -9,999 79 ,000 -,900 -1,08 -,72 -11,273 79 ,000 -1,013 -1,19 -,83 -11,475 79 ,000 -,875 -1,03 -,72 -10,896 79 ,000 -,925 -1,09 -,76 Q14 -12,582 79 ,000 -,975 -1,13 -,82 Q15 -11,380 79 ,000 -1,050 -1,23 -,87 Q16 -11,796 79 ,000 -1,038 -1,21 -,86 Q17 -12,371 79 ,000 -,913 -1,06 -,77 Q18 -9,375 79 ,000 -,863 -1,05 -,68 Q19 -10,027 79 ,000 -,700 -,84 -,56 Q20 -10,978 79 ,000 -,763 -,90 -,62 Q21 -10,011 79 ,000 -,975 -1,17 -,78 Q22 -10,185 79 ,000 -,888 -1,06 -,71 Q23 -8,923 79 ,000 -,800 -,98 -,62 Q24 -9,184 79 ,000 -,913 -1,11 -,71 ̣C 79 H O Đ Q13 ẠI Q11 Q12 df KI N Test Value = 111 Frequencies Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 20 20 20 20 20 0 0 ,75 3,10 18,25 2,55 2,75 Minimum 1 Maximum 32 15 62 365 51 55 Missing Mean Sum Q7 20 Q8 20 Q9 20 Q10 20 Q11 20 0 0 0 3,30 3,25 3,50 3,30 3,20 Minimum 1 2 Maximum 5 66 65 70 66 Q17 20 Q18 20 N Q16 20 Valid Q15 20 0 0 3,35 3,35 3,55 3,30 3,30 2 4 5 64 67 67 71 66 66 Q19 20 Q20 20 Q21 20 Q22 20 Q23 20 Q24 20 0 0 0 0 3,15 3,30 3,20 3,50 3,10 3,20 3,30 3,30 3,35 Minimum 2 1 1 Maximum 4 5 5 66 64 70 62 64 66 66 67 Sum H O Mean 63 Đ ẠI Frequency Table ̣C Missing Q14 20 TÊ Sum Q13 20 H Mean Q12 20 N Missing KI Valid ́H Q6 20 N Ế Valid U N Valid Q1 Frequency Percent 25,0 Valid Percent 25,0 Cumulative Percent 25,0 15 75,0 75,0 100,0 Total 20 100,0 100,0 Q2 Frequency Percent Valid Percent 112 Cumulative Percent Valid 20,0 20,0 20,0 10 50,0 50,0 70,0 30,0 30,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 20,0 20,0 25,0 5,0 5,0 30,0 12 20,0 20,0 50,0 25 15,0 15,0 65,0 26 5,0 5,0 70,0 28 10,0 10,0 30 5,0 5,0 31 5,0 32 10,0 20 100,0 Total U ́H TÊ 85,0 5,0 90,0 10,0 100,0 100,0 H Total 80,0 Percent 15,0 Valid Percent 15,0 Cumulative Percent 15,0 15,0 15,0 30,0 14 70,0 70,0 100,0 20 100,0 100,0 Đ KI Q4 N Valid Frequency Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 30,0 30,0 40,0 35,0 35,0 75,0 25,0 25,0 100,0 20 100,0 100,0 Percent 5,0 Valid Percent 5,0 ̣C Valid Frequency 3 H O ẠI Total Valid Total Q5 Q6 Valid Frequency 113 Ế Q3 Cumulative Percent 5,0 15,0 15,0 20,0 35,0 35,0 55,0 35,0 35,0 90,0 10,0 10,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 15,0 15,0 20,0 35,0 35,0 55,0 40,0 40,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Total 10 N U Cumulative Percent 10,0 35,0 35,0 45,0 50,0 50,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 10 50,0 50,0 60,0 40,0 40,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 2 10,0 10,0 15,0 10 50,0 50,0 65,0 30,0 30,0 95,0 5,0 5,0 100,0 KI Valid H Q8 Frequency ́H Total TÊ Valid Đ ẠI Valid H O ̣C Total Total Q9 Q10 Valid 114 Ế Q7 Total 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 10 50,0 50,0 55,0 45,0 45,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 11 55,0 55,0 40,0 40,0 20 100,0 Q11 Valid Total Q13 U ́H TÊ Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 Percent 10,0 30,0 30,0 40,0 11 55,0 55,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 12 60,0 60,0 65,0 35,0 35,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 5,0 5,0 10,0 10 50,0 50,0 60,0 KI ẠI H O Total Đ Valid 100,0 Frequency ̣C Valid 60,0 100,0 H Total N Valid Cumulative Percent 5,0 Total Q14 Q15 Valid 115 Ế Q12 35,0 35,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 12 60,0 60,0 70,0 25,0 25,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 10 50,0 50,0 60,0 40,0 40,0 100,0 20 100,0 Total U Total 100,0 KI Q18 H Total N Valid TÊ Q17 Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 5,0 5,0 10,0 11 55,0 55,0 65,0 35,0 35,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 45,0 45,0 50,0 45,0 45,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 ̣C Frequency H O Valid Đ ẠI Total Valid ́H Valid Ế Q16 Total Q19 Q20 116 Valid Frequency Percent 15,0 Valid Percent 15,0 Cumulative Percent 15,0 12 60,0 60,0 75,0 25,0 25,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulative Percent 10,0 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 50,0 45,0 45,0 95,0 5,0 5,0 20 100,0 100,0 Total Q22 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 2 10,0 10,0 15,0 40,0 40,0 55,0 40,0 40,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Frequency Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulative Percent 5,0 5,0 5,0 10,0 10 50,0 50,0 60,0 35,0 35,0 95,0 5,0 5,0 100,0 20 100,0 100,0 Percent 10,0 Valid Percent 10,0 N KI ẠI H O Total Đ Valid U Percent 5,0 H Frequency ̣C Valid ́H Total 100,0 TÊ Valid Total Q23 Q24 Valid Frequency 117 Ế Q21 Cumulative Percent 10,0 5,0 5,0 15,0 40,0 40,0 55,0 30,0 30,0 85,0 15,0 15,0 100,0 20 100,0 100,0 Std Deviation 1,031 Std Error Mean ,231 Total T-Test 20 3,25 ,967 ,216 Q8 20 3,50 ,761 ,170 Q9 20 3,30 ,657 ,147 Q10 20 3,20 ,894 Q11 20 3,35 ,745 Q12 20 3,35 ,587 Q13 20 3,55 ,759 ,170 Q14 20 3,30 ,571 ,128 Q15 20 3,30 ,865 ,193 Q16 20 3,15 ,933 ,209 Q17 20 3,30 ,657 ,147 Q18 20 3,20 ,768 ,172 Q19 20 3,50 Q21 Q23 KI N H ,131 ,688 ,154 ,641 ,143 20 3,20 1,105 ,247 20 3,30 ,923 ,206 20 3,30 ,865 ,193 20 3,35 1,137 ,254 Đ Q24 ,167 3,10 ẠI Q22 ,200 20 H O Q20 U Q7 ́H 20 TÊ Q6 Mean 3,30 ̣C N Ế One-Sample Statistics One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference 19 Sig (2tailed) ,209 Mean Difference ,300 Lower -,18 Upper ,78 Q6 t 1,301 df Q7 1,157 19 ,262 ,250 -,20 ,70 Q8 2,939 19 ,008 ,500 ,14 ,86 Q9 2,042 19 ,055 ,300 -,01 ,61 118 Q10 1,000 19 ,330 ,200 -,22 ,62 Q11 2,101 19 ,049 ,350 ,00 ,70 Q12 2,666 19 ,015 ,350 ,08 ,62 Q13 3,240 19 ,004 ,550 ,19 ,91 Q14 2,349 19 ,030 ,300 ,03 ,57 Q15 1,552 19 ,137 ,300 -,10 ,70 Q16 ,719 19 ,481 ,150 -,29 ,59 Q17 2,042 19 ,055 ,300 -,01 ,61 Q18 1,165 19 ,258 ,200 -,16 ,56 Q19 3,249 19 ,004 ,500 ,18 ,82 Q20 ,698 19 ,494 ,100 -,20 ,40 Q21 ,809 19 ,428 ,200 -,32 ,72 Q22 1,453 19 ,163 ,300 -,13 Ế Q23 1,552 19 ,137 ,300 -,10 ,70 Q24 1,377 19 ,185 ,350 ́H U ,73 ,88 TÊ -,18 One-Sample Test N H Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference 19 Sig (2tailed) ,007 Mean Difference -,700 Lower -1,18 Upper -,22 Q7 -3,470 19 ,003 -,750 -1,20 -,30 Q8 -2,939 19 ,008 -,500 -,86 -,14 Q9 -4,765 19 ,000 -,700 -1,01 -,39 -4,000 19 ,001 -,800 -1,22 -,38 -3,901 19 ,001 -,650 -1,00 -,30 -4,951 19 ,000 -,650 -,92 -,38 -2,651 19 ,016 -,450 -,81 -,09 -5,480 19 ,000 -,700 -,97 -,43 -3,621 19 ,002 -,700 -1,10 -,30 Q16 -4,073 19 ,001 -,850 -1,29 -,41 Q17 -4,765 19 ,000 -,700 -1,01 -,39 Q18 -4,660 19 ,000 -,800 -1,16 -,44 Q19 -3,249 19 ,004 -,500 -,82 -,18 Q20 -6,282 19 ,000 -,900 -1,20 -,60 Q21 -3,238 19 ,004 -,800 -1,32 -,28 Q22 -3,390 19 ,003 -,700 -1,13 -,27 Q23 -3,621 19 ,002 -,700 -1,10 -,30 Q24 -2,557 19 ,019 -,650 -1,18 -,12 Q11 Đ Q15 ẠI Q12 Q14 ̣C H O Q10 Q13 df KI Q6 t -3,036 119 ... cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng U Chi cục thuế huyện Đăkrông giai đoạn 2016-2018, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng ́H tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrông thời gian... tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrơng Trên sở xác định rõ thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế H huyện đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản. .. thực trạng cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrông giai đoạn 2016-2018; - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Đăkrông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện đăkrông, tỉnh quảng trị min , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện đăkrông, tỉnh quảng trị min