Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min

97 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH U Ế HẠ ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÊ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, KI N H TỈNH QUẢNG BÌNH ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ Đ LU N Ã SỐ: 31 01 10 NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH ́H U Ế HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ẠI Đ H O ̣C H N KI ́H TÊ U Ế LỜI CA ĐOAN c T i T LỜI CẢ â N ấ â trì S P X â Hù ờ ũ â K18A2-QLK U ì ắ Thầ H , Q è U ì L Do ́H cù â TÊ ũ Ế C T ì ữ â ! KI N ầ H M H O ̣C T c Đ ẠI T ii TÓ LƯỢC LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ : HẠ N TÌNH :Q ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p ươ p p ê Q ì t ; ( ) P o; ( ) P ) C kết q ê ứ K ạ ữ ớ : ì N ; ( ) P ý S H O ̣C Chi ý ý ; ì ò ; é ò ễ ò ó ý ù ; ó n Đ ẠI : ( ) P kết KI í ấ ( N H â TÊ ứ sử dụ C C ầ U T ê ́H ụ đí M Ế H ò ỹ â ẩ ầ ĩ ỗ NN â NN ễ ạ â ấ NN ó trì ù ĩ ì iii : DANH ỤC CÁC CH CBCC : CSKD DN DNTN : : : N IẾT T T À KÝ HIỆU â : HTKK KD : : Hỗ Kinh doanh MST NNT NSNN : : : M N N â QLT SXKD TNHH : : : Q S TT&HTNNT : : : : ́H U GTGT N H ý ấ TÊ KI Ủ Đ ẠI H O ̣C UBND VAT Ế : iv ặ â ữ ỗ â ỤC LỤC L AM M N ii ANH M L K H U iv v ANH M N ỂU Ồ x S Ồ x PH N - N ÍNH P H M U ANH M Ế ANH M ỂU ix ỦA ́H M H TÊ L AN i ÊU N H ÊN ỨU ƯỢN PH M N H ÊN ỨU H Ố U PH N LU N N KI N PHƯ N PH P N H ÊN ỨU -N UN N H ÊN ỨU ̣C HƯ N - ỔN QUAN QU N L HU Ị A N HU 1.1.1 K H O 1.1 ỔN QUAN ẠI 1.1.2 Đ 1.1.3 P â 1.2 ỔN QUAN HU 1.2.1 K Ớ 1.3.1 S A N (GTGT) 1.2.2 N 1.3 N Ị L UN ÔN 10 QU N L HU Ị A N Ố ANH N H P 11 ầ ý GTGT v 11 1.3.2 N ý 1.4 Y U Ị Ố A GTGT NH HƯỞN N 12 ÔN QU N L HU N 18 1.4.1 18 1.4.2 ý ÊU K A N 21 HƯ N N HỰ Ố Ớ HUY N Ố 2.1 N QU N L HU H Ị HU H Q QU N L KI ÔN ANH N H P ì 25 Q HU Ị H HU ì A 27 N HUY N Ố ̣C Ớ NAM 22 N N H ÊN ỨU 25 ì N HU ÌNH 25 , 2.2 HỰ Ố ÔN H, ỈNH QU N 2.1.1 ặ 2.1.2 ì Ở ANH N H P ỂM ỊA QU N L HU N A - ÔN Ế 1.6 K NH N H M QU N L QU U NH ́H Ị HỈ TÊ 20 2.2.1 K H O H 30 ì ì ạ ẠI 2.2.2 Đ 2.3 PHÂN Í H QU N L QU N 2.3.1 HU ắ c 30 ý NH ỦA 32 ANH N H P H HU ÔN HUY N Ố H - ÌNH 49 49 2.3.2 K ý vi Q ì 51 2.3.3 ý 3- 61 PH P NHẰM H HU ỦA Ố ì H N H N ÔN DOANH N H P ỈNH QU N H ý 3.1.1 HU HUY N ÌNH 66 3.1 QU N L Q ì 66 ý ạ Ế HƯ N Q - ý Tạ ́H 3.1.2 M U 66 TÊ 68 3.2 M ổ ì ̣C 71 ý 72 H O 3.2.3 3.2.4 t 69 69 KI ẩ 3.2.2 ý N 3.2.1 H ý ý 75 ý ẠI 3.2.5 L Đ ó 3.2.6 K 77 ổ ù ý ý c e e â ì ấ 78 K K LU N K N N HỊ 80 LU N 80 K N N HỊ 81 vii 2.1 2.2 ổ 81 Q L U HAM KH QUY ỊNH H ÊN NH N XÉ ỒN N H M LU N N ỦA PH N B N 1+2 ÌNH NH N H N H N LU N N Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U X H M LU N Ế N 81 82 ỒN N ỦA H ì viii ì - ì ắ … TNDN ó GTGT ì ì ữ ấ e ầ ầ ì ì ấ ấ ắ -P ấ é ấ ũ ấ -X ý ữ e ấ ì o ắ ắ Đ -H ấ ỏ ò ó ì é é ấ ó ầ ấ ỹ ỏ p t t ờ ầ ì ó : ỗ ó ì ầ ầ ế ắ ễ ầ p ấ ắ ẠI ò ì o dụ , p ổ b ế â ̣C H O ý tr yề â ỗ ì t ứ t yê tr yề -L ữ t yê KI GTGT, đa d t N ô H 3.2.2 Đẩy ữ TÊ ì ó ́H e ì ó ầ U ì ý Ế N â ì ó ữ ì ù ớ ó 71 ầ ầ â â , ấ - ì : ỗ ỗ ỗ e ó Mỗ ấ , ó ì ỗ ì ỗ ỗ Ư ù ữ ỗ ó ĩ Q ĩ N ì ầ e Q ặ ó ắ e ấ ổ e 3.2.3 C bệ p Đ ấ pt ý ữ ó ữ ó ó ù ì ổ i ì ườ q ý q yết to , ộp t ế GTGT â ấ NSNN ấ ũ ý ầ : Một là, hồn thiện iệc quản lý kê khai tốn thuế GTGT N ữ ấ ý ấ ớ ẠI ó H O â ̣C -K KI ĩ â H ổ ầ â N - ổ N ì ấ ó TÊ â ấ ́H ấ … Ế ó - U - 72 ó ó ầ ó ầ e ặ ẽ ì ó ì ó , ó ó ầ é ầ â K ́H ấ ó ó ấ ấ ấ KI ữ ầ N H ấ e ì ì ấ ấ ầ ù ổ ó ĩ â ̣C â … ầ ì H ý ầ ầ ấ ì ó â N ữ TÊ ặ ắ 100% e ù Ế ữ ì U GTGT H O Hai là, kiện tồn cơng tác tốn thuế GTGT GTGT ẠI ò 90 ó ó Đ ấ e ó ấ ó ó ấ ĩ ó ầ GTGT ù ấ ặ 73 ò ấ ó ặ t ì ữ ầ ý GTGT ầ : ầ ó ờ e ầ é ; e N â ẽ ì ̣C H O ẠI Đ ắ ữ ấ GTGT ữ ấ ữ ó ữ Tuy n ó ầ , ấ ầ ó ì ; ó ẽ ý ó ó , ì ấ ỏ ó c ó ầ ấ ó ó ầ ầ KI â H ờ TÊ - ầ ́H ó ì U ẽ Ế ạ 74 ổ ấ ý : +S ờ ó ấ ý ầ ì +S ý ữ ớ ó ấ ì â ì +X H Sau H O ườ ̣C t ầ ì ấ kể ấ KI ó N ý TÊ ầ t ầ ́H +S 3.2.4 T ý U ì â Ế ù ó tra, t a tra xử ý p p p t ề ế GTGT ẠI M Đ ù tra, ó ó ì ì ầ ý ổ e ì ì ý - ì ý â : : ý ấ ó â ĩ ì ò Chi c 75 -N : ì ầ â ừ ì -P : ó ấ e e L ì Chi ấ ( ấ " ấ ( T " é ầ ó ờ ữ N GTGT â ẠI Đ ầ tra ù ầ â Q ý ) ó ạ e ó ì ù ì ặ ù ó -H e ầ ý 77 L é " ( ữ " H O K ̣C - N KI ữ ) â ý ữ é ) H ắ H ấ U ữ c â : ́H -K ầ Ế ó TÊ -K ỳ â e ấ ấ e ắ GTGT 76 ó ấ ữ ổ ó : + ạ ì e e ù ỗ ẽ TÊ ỏ ặ ữ bệ p ắ N ệp ý - ý p dụ KI doa q H tra, tra 3.2.5 L p kế o ấ: ì â ì Đ +N ó óý ì e ỗ ấ ó ) e ó ó : ý ấ ấ 77 ó Xâ e ó ý ấ ( â - óý ó ó : é é â ỳ ấ ợ p ù ợp đố : ẠI +N ó pt ẩ â H O +N ó ì 30-35% ó ̣C ì ý: .) ́H ( ổ ó ấ ; ý P ó ấ + e Ế â U + e + ổ é ấ ẹ ấ ấ ấ ấ; ý ặ ạ ầ e ầ ó ứ ẩ ì é ù ầ K ặ N ấ 3.2.6 K ệ tổ ứ ýt é yq ýt ế t eo đố tượ ế GTGT t eo â ao ất ượ t ế Ế kết ợp q e ù â ó ũ ́H â ó â ò TÊ â U Một là, thực quản lý thuế theo nhóm đối tượng nộp thuế KI .) ấ ̣C NN H O NN ẽ ó Đ ì NN NN ó â â ỏ( ặ ó â â ó NN ũ ó NN ỏ ỗ ẽ ầ ó ý ầ â â ì â ó ì ỗ ạ ỷ S â ó ý â ý ầ ặ ẠI â â ổ N â theo quy m H P ý ổ â ấ ó ó , ó ẵ Hai là, tăng cường phối hợp phận chức 78 â ó â ẩ - ầ K ữ (K - K QLN ó -K ó ý ò QLN ) Ba là, nâng cao chất lượng cán thuế ặ ữ … ắ e ó ó - N H ì KI Nâ ấ H O ó ẠI - ó e Đ - ầ ổ ì ặ ấ ì â ì ý ữ ó ó â ấ ổ ữ â ì ở â ớ ữ ý ý ì ầ ỳ - ỗ ấ ̣C , ấ ý TÊ ý NSNN ù ữ ờ ́H â - ắ ấ ắ ắ ắ Ế ầ ầ U - ì ũ ầ ấ ý 79 ì ó KẾT LU N À KIẾN NGHỊ KẾT LU N M ý ạ Từ ó ý T K ý Ế ữ ớ N ý ò ; H ; ì KI ó ̣C ý é ò ễ N ầ Chi c ý : ì S TÊ ạ U ạ ấ GTGT ấ ́H Chi c GTGT ò ù ó ò H O ; ỹ â ẩ ấ ẠI ầ â NN Đ ĩ ỗ NN NN â h ù ễ ĩ ì ó ũ ì ữ ầ ý ù â ầ ý ấ : ì ữ ó ó 80 T ó ắ ữ ạ ũ ữ e ầ â ý KIẾN NGHỊ Tổ ụ T ế ẩ - ý U ấ ó ,C ớ Cụ T ế tỉ : ổ ễ ấ ẠI - Đ - ổ L B N ý L ó e g ễ H O ̣C ổ Q ý ữ KI 2.2 Đố â T H - TÊ - N ý ì ́H ẩ - Ế 2.1 Đố ấ â ẩ ầ ò ấ ý ấ e ======================== 81 ý ấ e ì TÀI LIỆU THA (2018) KHẢO ổ ì ì 2018 2019 2018 H (2008), “Những điểm Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008” N Q ễ H Lý K 22 46 (2016) “Những thay đổi ề sách thuế bối H (2018) “Thêm nhiều quy định ề hoàn thuế giá trị L Q (2010) Giáo trình quản lý thuế N TÊ 642, trang 38 636 49 (2017) “Một số ấn đề ề gian lận thuế doanh KI P nghiệp” ỗ Hò N 83 (201 ) “Một số giải pháp nhằm ngăn chặn tình tr ng gian ̣C H N tăng đối ới dịch ụ tài chính” ấ (2016) “Kinh nghiệm quốc tế ề áp dụng thuế giá trị gia H L X â ́H gia tăng” 22 U ễ 638 Ế cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” H O lậnthuế giá trị gia tăng đối ới doanh nghiệp quốc doanh t i chi cục thuế thành phố Thanh Hóa” 10 ổ (201 ) Q ẠI ù â Giá” K N K ì ễ H H (2014) “Hồn thiện cơng tác quản lý Đ thuế giá trị gia tăng đối ới doanh nghiệp t i chi cục thuế thành phố R ch 11 ổ (201 ) Q ý 82 .H HỤ LỤC BẢNG CÂU H I H NG N Kính gửi Anh/Chị, K H Q P ầ ì ỗ ý ễ ẠI Đ H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế ý ( ) ạ Mục đích khảo sát nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp ề công tác quản lý thuế GTGT t i Chi cục Thuế huyện Bố Tr ch ữ ấ A / A / ( ) ạ ?  Khơng (dừng ấn)  ó( ỏ ấ ) N Chi c A / ò ý Anh/Chị phát biểu â theo quy : H ý - K ý K óý ( ) - ý - H ý Hồn Khơng Rất tồn Khơng Đồng có ý đồng Tê í khơng đồng ý ý kiến ý đồng ý I ề ô t đ ký t ế, kê k a ộp t ế GTGT ý N ễ II ề ô t ễ / â T yê tr yề - Hỗ trợ ễ ắ ắ 5 5 ườ 83 ộp t ế GTGT 5 Tê í Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý 5 ầ ấ ỗ 10 III ề ô 11 t T a tra, K ể tra T ạ N ấ H ý N H O ý ó t T ợt Đ I ề 17 5 5 5 5 e L ̣C ý ẠI 16 KI N 15 Q Q TÊ 12 13 14 ế GTGT Ế T U C ấ N ́H ỳ ù ẩ ế GTGT N 18 Q ý 19 ì 84 Rất đồng ý 5 Ế oà t Đồng ý 5 5 í ế GTGT ễ ù 21 H 22 ý I Đ a / ị ề ô t q ýt t ế GTGT C ụ T ế yệ Bố Tr 23 N ò k t qu thu GTGT c a Chi c c Thu huy n B Trạch 24 N ò thời gian x ý p thu GTGT c a Chi c c Thu huy n B Trạch 25 N ò a Chi c c Thu huy n B Trạch A /C ị o b ết t ê H O X ẠI I Doa ệp L ì II Q y ô ố ỷ  III Độ t ổ 30 ổ  ổ  Đ ̣C KI N H U t ấ Khơng có ý kiến ́H ề 20 Khơng đồng ý TÊ Tê Hồn tồn khơng đồng ý ột số t ô t ề doa ệp: A /C ị t ộ o ào? â  NHH  ổ ầ  ( ) ……………………………………………… Doa ệp: 2- ỷ - 10 ỷ  10 ỷ  ủ doa ệp 30 - 40 ổ  40 – ổ  50 Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị 85 ... HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ... ấ ý (2018) “Thành tựu cải cách thuế Việt Nam” ễ ò ó ch ữ ý; ỷ X ấ ó “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” ễ ý ỤC TIÊU NGHIÊN... ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min