Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị min

129 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ U Ế LÊ THỊ KIM ANH ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN TÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KI N H KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG VĂN LIÊM HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Mọi vi phạm bị xử lý theo quy định Ế Huế, tháng 07 năm 2019 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Tác giả luận văn i Lê Thị Kim Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tổ chức, cá nhân Tất giúp đỡ quý báu mà biết ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn TS Hoàng Văn Liêm hướng dẫn nhiệt tình chu đáo đóng góp ý kiến vơ q giá để tơi thực luận văn hồn thiện Ế Tơi cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế U cung cấp kiến thức cần thiết giúp phục vụ cho học tập, nghiên cứu ứng ́H dụng thực tế vào nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến UBND huyện Đakrơng, Phòng Tài chính- Kế TÊ hoạch, quan chuyên môn, xã, thị trấn, quan thuộc Đảng, đồn thể, đơn vị nghiệp cơng lập thuộc huyện Đakrông tạo điều kiện giúp đỡ H thời gian nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu cần thiết để tơi hồn thành N luận văn KI Cuối cùng, tơi cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi để tơi có điều kiện thuận lợi trình thực luận văn ̣C Xin chân thành cảm ơn./ H O Huế, tháng 07 năm 2019 ẠI Tác giả luận văn Đ Lê Thị Kim Anh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Lê Thị Kim Anh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒNG VĂN LIÊM Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH HUYỆN Ế ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ U Mục đích đối tượng nghiên cứu ́H - Mục đích nghiên cứu: hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị TÊ - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị H Các phương pháp nghiên cứu sử dụng N Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra chọn mẫu, thống mà luận văn nghiên cứu KI kê mơ tả, phân tích nhân tố, hồi quy, so sánh, quy nạp, diễn dịch để làm rõ vấn đề ̣C Các kết nghiên cứu kết luận H O Về thực trạng cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị: Công tác lập dự toán đảm bảo phù hợp với ẠI quy định hành Việc toán thực thời gian, đầy đủ hồ sơ, thủ tục Công tác giám sát, kiểm tra, tra tiến hành nhằm hạn chế Đ sai phạm xảy trình quản lý chi thường xuyên Luận văn hạn chế nguyên nhân trình quản lý chi thường xun từ ngân sách nhà nước Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đakrơng Về giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tác giả đề xuất giải pháp Ngồi tác giả có số kiến nghị với trung ương địa phương giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Kinh tế- xã hội UBND: Ủy ban nhân dân NSNN: Ngân sách Nhà nước TC - KH: Tài chính- Kế hoạch KBNN: Kho bạc nhà nước Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế KT-XH: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv Ế MỤC LỤC v U DANH MỤC BẢNG BIỂU x ́H DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ xii TÊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài N H Mục tiêu nghiên cứu KI Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu H O ̣C Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ẠI 1.1.Tổng quan ngân sách nhà nước quản lý chi thường xuyên Đ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò NSNN 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung chi NSNN 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò chi thường xuyên NSNN 1.2 Lý luận quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 13 v 1.2.3.Vai trò quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3.1 Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3.2 Lập dự toán chi thường xuyên NSNN 17 1.3.3 Phân bổ giao dự toán 18 1.3.4 Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 19 U Ế 1.3.5 Quyết toán chi thường xuyên NSNN 20 ́H 1.3.6 Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên 23 TÊ 1.3.7 Đề xuất mơ hình nghiên cứu EFA 24 1.3.8 Thang đo nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên từ NSNN 26 H Từ mơ hình nghiên cứu EFA, thang đo nghiên cứu công tác quản lý chi N thường xuyên từ NSNN sau: 26 KI 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi thường xuyên NSNN 28 ̣C 1.4.1 Các nhân tố khách quan 28 H O 1.4.2.Các nhân tố chủ quan 30 1.5 Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN 31 ẠI 1.5.1 Tiêu chí đánh giá lập dự tốn chi thường xuyên 31 Đ 1.5.2 Tiêu chí đánh giá quản lý chấp hành dự tốn chi thường xun NSNN 32 1.5.3 Tiêu chí đánh giá cơng tác tốn chi thường xun NSNN 32 1.5.4 Tiêu chí đánh giá cơng tác tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên NSNN 33 1.6 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN 33 1.6.1 Kinh nghiệm huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 33 1.6.2 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Cam Lộ, tỉnh vi Quảng Trị 34 1.6.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 37 Ế 2.1 Tổng quan huyện Đakrông 37 U 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 ́H 2.1.2 Dân số lao động 38 TÊ 2.1.3 Dân tộc, văn hóa 39 2.1.4 Cở sở hạ tầng 40 H 2.1.5 Tình hình kinh tế 41 KI N 2.2 Tình hình Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 43 2.2.1.Quá trình hình thành phát triển 43 ̣C 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Phòng TC - KH huyện Đakrơng 43 H O 2.2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn Phòng TC - KH 44 2.3 Thực trạng quản lý chi thường xun NSNN phòng Tài chính- Kế hoạch ẠI huyện Đakrông 46 Đ 2.3.1.Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên 46 2.3.2 Công tác lập, phân bổ giao dự toán chi thường xuyên NSNN 48 2.3.3 Cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xuyên NSNN 55 2.3.4 Cơng tác tốn chi thường xun NSNN 61 2.3.5 Công tác tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên NSNN 63 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân vii sách Nhà nước Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đakrơng 65 2.4.1.Thông tin đối tượng điều tra 65 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý chi thường xuyên Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 82 2.5.1 Những kết đạt 82 2.5.2 Những hạn chế 83 Ế 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 85 U CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ́H QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÊ TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG 88 3.1 Phương hướng, mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH H huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 88 N 3.1.1 Phương hướng quản lý chi thường xuyên 88 KI 3.1.2 Mục tiêu quản lý chi thường xuyên 88 ̣C 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý chi thường xun Phòng TC - H O KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 89 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý chi thường xuyên NSNN 89 ẠI 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tác quản lý chi Đ thường xuyên NSNN 90 3.2.3 Hồn thiện cơng tác lập dự toán chi thường xuyên 90 3.2.4 Hồn thiện cơng tác phân bổ dự tóan chi thường xuyên NSNN 92 3.2.5 Hoàn thiện cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xun NSNN 92 3.2.6 Hồn thiện cơng tác Quyết toán chi thường xuyên 93 3.2.7 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản lý chi thường xun NSNN 94 viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế PHỤ LỤC .102 ix PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào ơng (bà), xin gửi đến q ông (bà) lời chúc tốt đẹp Tôi tên: Lê Thị Kim Anh, công tác UBND thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Tôi thực nghiên cứu đề tài luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị” Được biết q Ơng ( Bà) công tác Ế lĩnh vực quản lý kinh tế, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết cơng tác quản U lý chi thường xuyên ngân sách, mong ơng (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều ́H tra TÊ Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin ông (bà) đánh dấu vào ô tương ứng với đánh giá mức H độ tiêu chí đưa bảng câu hỏi N PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN KI Câu hỏi 1: Đơn vị công tác ông/bà  Phòng chun mơn, xã, thị ̣C 1 Phòng TC-KH huyện Đakarơng trấn, quan thuộc Đảng, đồn thể H O  Đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện Câu hỏi 2: Chức vụ ông/bà ẠI  Cán lãnh đạo  Cán chuyên môn Câu hỏi 3: Tuổi Đ  1.20-30  31-40  3.41-50 4.51-60 Câu hỏi 4: Giới tính  Nam  Nữ Câu hỏi 5: Trình độ chuyên môn ông/bà  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp Câu hỏi 6: Thời gian công tác ông/bà 1 5 năm 102 PHẦN II: THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mã số Chức năng, nhiệm vụ quan, phận quy quan liên quan máy chi thường xuyên Lập dự toán chi thường xuyên ràng, đầy đủ Việc lập dự toán chi thường xuyên ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH bám sát tình hình thực tế N 2.2 Viêc lập dự toán chi thường xuyên ngân sách có rõ H 2.1 U Khơng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ Ế định rõ ràng ́H 1.3 ràng, dễ thực KI Quy trình lập dự tốn chi thường xun ngân sách rõ ̣C 2.3 theo quy trình bước tiến hành dự toán chi ẠI Thời gian lập dự toán chi thường xuyên đảm bảo quy định Đ 2.5 H O Việc lập dự toán thi thường xuyên ngân sách thực 2.4 3.1 3.2 3.3 Bộ máy tổ chức xếp khoa học, hợp lý TÊ 1.2 Tổ chức thực máy chi thường xuyên 1.1 Mức độ đồng ý Các phát biểu Phân bổ giao dự tốn Cơng tác phân bổ giao dự toán hàng năm đảm bảo thời gian quy định Ngân sách huyện bố trí hiệu Q trình phân bổ giao dự tốn có hướng dẫn quan tài 103 Mã số 3.4 3.5 Số lượng phân bổ chi thường xuyên phù hợp với dự toán Lượng phân bổ chi thường xuyên tạo thuận lợi cho đơn vị thụ hưởng ngân sách Chấp hành dự toán chi thường xuyên Ngân sách chi thường xuyên phù hợp với dự toán phê duyệt Ế 4.1 Mức độ đồng ý Các phát biểu U Thực nhiệm vụ giao phê duyệt dự toán kịp thời ́H 4.2 Ngân sách chi thường xuyên sử dụng mục đích, định mức, tiêu chuẩn quy định khác Nhà TÊ 4.3 nước có liên quan đến quản lý, sử dụng NSNN Hồ sơ, tài liệu toán đầy đủ, theo quy định H 4.4 quả, không bị lãng phí, tham làm thất nguồn vốn KI 4.5 N Ngân sách chi thường xuyên sử dụng tiết kiệm, hiệu ̣C NSNN Giám sát, kiểm tra, tra chi thường xuyên H O Công tác giám sát, tra, kiểm tra công tác chi thường 5.1 xuyên ngân sách huyện thực thường xuyên, Việc giám sát, kiểm tra, tra có phối hợp Đ 5.2 ẠI hiệu 5.3 5.4 5.5 quan liên quan Các vi phạm phát xử lý kịp thời thực giám sát, kiểm tra, tra Khơng có tiêu cực thực kiểm tra, tra Công tác giám sát, kiểm tra, tra thực hiệu 104 Mã số 6.5 Công tác toán chi thường xuyên ngân sách thực khoa học Quyết toán chi thường ngân sách thực đầy đủ thủ tục theo quy định Ế Quyết toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo thời gian theo quy định U 6.4 Hệ thống mẫu biểu toán đúng, đầy đủ theo quy định ́H 6.3 hành Các nội dung không toán xác định rõ TÊ 6.2 Quyết toán chi thường xuyên 6.1 Mức độ đồng ý Các phát biểu ràng bị xử lý theo quy định sách phòng TC-KH huyện Đarkrơng thực N H Đánh giá chung: Công tác chi thường xuyên ngân KI tốt ̣C Câu hỏi mở rộng: Để hoàn thiện cơng tác chi thường xun ngân sách phòngTC H O - KH huyện Đakrơng, theo ơng/bà cần có giải pháp nào? .Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông (bà) Đ ẠI 105 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Bảng 1: Thống kê mô tả đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chi thường xun NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị Descriptive Statistics ̣C H O ẠI Đ Ế 3,65 3,64 3,61 4,46 4,17 4,18 4,04 4,15 3,36 3,35 3,43 3,41 3,33 3,44 3,37 3,51 3,62 3,56 4,13 3,97 3,86 4,06 4,07 3,11 3,02 2,91 3,04 3,19 3,45 Std Deviation 0,783 0,798 0,886 0,593 0,753 0,757 0,803 0,796 0,948 0,892 0,769 0,877 0,954 0,77 0,774 0,759 0,632 0,656 0,677 0,758 0,792 0,664 0,624 0,863 0,765 0,83 0,724 0,761 0,5 U 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mean TÊ ́H 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Maximum KI Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan1 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan4 Lapdutoan5 Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao3 Phanbovagiao4 Phanbovagiao5 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan5 Quyettoan1 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan4 Quyettoan5 Giamsatktra1 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 Danhgiachung Valid N (listwise) Minimum H N (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 106 Bảng 2: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Tổ chức máy Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,83 N of Items Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation 0,819 0,753 0,523 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,638 0,701 0,936 Ế Scale Variance if Item Deleted 2,088 2,154 2,349 U Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Scale Mean if Item Deleted 7,25 7,26 7,29 TÊ ́H (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Reliability Statistics N N of Items KI Cronbach's Alpha 0,735 H Bảng 3: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Lập dự tốn H O ̣C Item-Total Statistics Đ ẠI Lapdutoan1 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan4 Lapdutoan5 Scale Mean if Item Deleted 16,54 16,83 16,82 16,96 16,85 Scale Variance if Item Deleted 5,18 4,203 4,594 4,301 4,674 Corrected Item-Total Correlation 0,443 0,634 0,481 0,535 0,412 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,711 0,634 0,696 0,674 0,724 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 107 Bảng 4: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Phân bổ giao dự toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,919 N of Items Item-Total Statistics 0,846 0,795 0,747 0,786 0,796 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,89 0,901 0,911 0,902 0,901 Ế Corrected Item-Total Correlation U Scale Variance if Item Deleted 9,222 9,767 10,654 9,888 9,422 ́H Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao3 Phanbovagiao4 Phanbovagiao5 Scale Mean if Item Deleted 13,52 13,53 13,45 13,47 13,55 H TÊ (Nguồn: Kết xử lý số liệu) KI N Bảng 5: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Chấp hành dự toán Reliability Statistics ̣C Cronbach's Alpha Đ ẠI H O 0,849 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan5 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted 14,06 14,13 13,99 13,88 13,94 Scale Variance if Item Deleted 5,188 5,124 5,242 5,804 5,512 Corrected Item-Total Correlation 0,659 0,676 0,654 0,62 0,697 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,818 0,813 0,819 0,828 0,809 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 108 Bảng 6: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Quyết toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,851 N of Items Item-Total Statistics Ế Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,827 0,808 0,814 0,816 0,835 U Corrected Item-Total Correlation ́H 0,636 0,71 0,69 0,681 0,607 H Quyettoan1 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan4 Quyettoan5 Scale Variance if Item Deleted 5,352 4,854 4,785 5,282 5,616 TÊ Scale Mean if Item Deleted 15,96 16,12 16,23 16,03 16,02 N (Nguồn: Kết xử lý số liệu) KI Bảng 7: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Giám sát, kiểm tra ̣C Reliability Statistics Đ ẠI H O Cronbach's Alpha 0,857 Giamsatktra1 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted 12,16 12,25 12,36 12,23 12,08 Scale Variance if Item Deleted 6,58 6,533 6,293 6,644 6,882 Corrected Item-Total Correlation 0,589 0,721 0,709 0,742 0,619 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,852 0,815 0,818 0,812 0,841 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 8: Kiểm định KMO Bartlett’s phân tích nhân tố lần 109 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 0,665 1810 406 Approx Chi-Square Df Sig (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 9: Tổng phương sai trích phân tích nhân tố lần % of Variance 14,218 11,959 11,278 11,274 8,444 7,984 4,55 Ế U ́H TÊ 4,499 4,01 3,291 2,884 2,257 2,19 1,084 Cumulative % 15,514 29,343 40,692 50,635 58,419 65,969 69,706 4,123 3,468 3,271 3,27 2,449 2,315 1,319 Cumulative % 14,218 26,177 37,455 48,729 57,173 65,156 69,706 H 11,349 9,944 7,783 7,551 3,736 3,386 3,092 2,905 2,539 2,275 2,212 1,749 1,666 1,425 1,259 1,117 1,058 0,899 0,772 0,744 0,667 0,517 0,444 0,281 0,197 0,091 % of Variance 15,514 13,829 11,349 9,944 7,783 7,551 3,736 KI 3,291 2,884 2,257 2,19 1,084 0,982 0,897 0,843 0,736 0,66 0,641 0,507 0,483 0,413 0,365 0,324 0,307 0,29 0,261 0,224 0,216 0,194 0,15 0,129 0,081 0,057 0,027 Cumulative % 15,514 4,01 40,692 50,635 58,419 65,969 69,706 73,092 76,184 79,089 81,628 83,903 86,115 87,864 89,53 90,954 92,214 93,33 94,388 95,388 96,287 97,059 97,803 98,47 98,987 99,431 99,712 99,909 100 Rotation Sums of Squared Loadings Total H O 4,499 Đ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 % of Variance 15,514 ẠI Total Extraction Sums of Squared Loadings Total N Initial Eigenvalues ̣C Component (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 10: Ma trận xoay phân tích nhân tố lần 110 Rotated Component Matrixa 0,904 0,863 0,857 0,853 0,817 KI N H ́H TÊ 0,829 0,822 0,785 0,76 0,747 U Ế 0,855 0,808 0,786 0,768 0,726 0,838 0,783 0,782 0,769 0,747 0,766 0,74 0,729 0,522 H O ̣C Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao5 Phanbovagiao4 Phanbovagiao3 Giamsatktra4 Giamsatktra3 Giamsatktra2 Giamsatktra5 Giamsatktra1 Doi tuong Quyettoan4 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan5 Quyettoan1 Chaphanhdutoan5 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan3 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan1 Lapdutoan5 Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan4 Component ẠI 0,936 0,92 0,731 0,593 0,626 Đ (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 11: Kiểm định KMO Bartlett’s phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig 0,663 1744 378 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 111 Bảng 12: Tổng phương sai trích phân tích nhân tố lần Total Variance Explained 3,276 4,492 30,31 3,995 11,7 42,01 3,276 11,7 2,8 10 52,011 2,8 10 2,191 1,917 0,991 0,973 0,864 0,842 0,716 0,652 0,564 0,507 0,47 0,413 0,345 0,309 0,302 0,273 0,245 0,216 0,195 0,151 0,13 0,083 0,06 0,027 7,824 6,847 3,539 3,476 3,087 3,009 2,556 2,327 2,015 1,81 1,68 1,475 1,233 1,103 1,079 0,976 0,876 0,772 0,696 0,539 0,465 0,295 0,215 0,096 59,835 66,682 70,221 73,697 76,784 79,792 82,348 84,676 86,691 88,5 90,18 91,655 92,889 93,992 95,071 96,047 96,923 97,695 98,39 98,93 99,394 99,69 99,904 100 2,191 1,917 Đ ẠI H O 16,041 4,147 30,31 3,51 42,01 3,27 52,011 3,261 59,835 66,682 2,316 2,167 Cumulat ive % 14,809 27,346 39,024 50,672 58,943 66,682 N H 7,824 6,847 % of Varian ce 14,80 12,53 11,67 11,64 8,271 7,739 KI Cumulat ive % TÊ 16,041 3,995 % of Varian ce 16,04 14,26 Ế Cumulat ive % 4,492 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 % of Varian ce 16,04 14,26 Rotati on Sums of Squar ed Loadin gs Total U Total Extracti on Sums of Square d Loadin gs Total ́H Initial Eigenvalues ̣C Compon ent (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 112 Bảng 13: Ma trận xoay phân tích nhân tố lần Rotated Component Matrixa TÊ ́H U Ế 0,843 0,778 0,777 0,776 0,746 N H 0,845 0,781 0,771 0,771 0,738 H O ̣C 0,828 0,821 0,785 0,762 0,746 0,931 0,912 0,746 ẠI Đ 0,901 0,858 0,857 0,853 0,805 KI Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao5 Phanbovagiao4 Phanbovagiao3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra1 Doi tuong Chaphanhdutoan5 Chaphanhdutoan4 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Quyettoan4 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan5 Quyettoan1 Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan2 Lapdutoan1 Lapdutoan3 Lapdutoan5 Component 0,805 0,73 0,697 0,556 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 113 Bảng 14: Model Summary phân tích hồi quy Change Statistics 0,496 0,471 0,406 0,375 0,363 0,322 R Square Change 0,024 0,104 0,233 0,099 0,04 0,109 DurbinWatson F Change 2,45 11,616 35,011 17,477 7,545 25,978 H N KI ̣C H O ẠI 114 df1 1 1 1 df2 98 97 96 95 94 93 Sig F Change Ế 0,014 0,111 0,342 0,438 0,474 0,585 Std Error of the Estimate U 0,024 0,129 0,362 0,461 0,501 0,61 Adjusted R Square TÊ 156a 359b 601c 0,679 708e 0,781 R Square Đ R ́H Model 0,121 0,001 0 0,007 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 1,909 Bảng 15: Coefficientsa phân tích hồi quy 0,228 0,219 0,505 0,316 0,218 0,241 0,491 0,316 0,202 0,205 0,261 0,418 0,263 0,239 0,343 Correlations Part Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,156 0,156 0,16 1 0,19 0,327 0,18 0,32 0,994 0,994 1,01 1,01 0,156 0,31 0,508 0,276 0,286 0,517 0,23 0,24 0,48 0,983 0,967 0,96 1,02 1,04 1,04 0,156 0,31 0,508 0,318 0,295 0,281 0,559 0,394 0,23 0,22 0,5 0,32 0,983 0,961 0,958 0,994 1,02 1,04 1,04 1,01 0,156 0,31 0,508 0,318 0,21 0,292 0,316 0,561 0,407 0,273 0,22 0,24 0,48 0,32 0,2 0,981 0,95 0,954 0,994 0,983 1,02 1,05 1,05 1,01 1,02 0,156 0,31 0,508 0,318 0,21 0,439 0,309 0,377 0,539 0,383 0,353 0,467 0,2 0,25 0,4 0,26 0,24 0,33 0,979 0,947 0,912 0,97 0,971 0,928 1,02 1,06 1,1 1,03 1,03 1,08 U 0,121 0,001 0,059 0,001 0,072 0,006 0,004 0,576 0,003 0,005 0 0,079 0,004 0,002 0 0,007 0,002 0,002 0 0 0,156 0,31 TÊ ́ 11,755 1,565 3,487 1,91 3,408 1,822 2,813 2,926 5,917 -0,561 3,005 2,852 6,567 4,181 -1,775 2,963 3,227 6,579 4,317 2,747 -3,224 3,128 3,925 6,168 4,003 3,637 5,097 Partial Ế Zero-order H 0,231 0,243 0,492 Sig H 0,182 0,324 T KI 0,156 H 3,051 0,11 1,661 0,128 0,312 0,793 0,163 0,234 0,318 -0,267 0,16 0,211 0,326 0,283 -0,919 0,153 0,233 0,317 0,282 0,177 -1,533 0,144 0,252 0,27 0,236 0,21 0,264 ẠI (Constant) TCBM (Constant) TCBM LDT (Constant) TCBM LDT PBNVG (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT QT (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT QT GSKT Đ Std Error 0,26 0,07 0,477 0,067 0,092 0,435 0,058 0,08 0,054 0,476 0,053 0,074 0,05 0,068 0,518 0,052 0,072 0,048 0,065 0,065 0,476 0,046 0,064 0,044 0,059 0,058 0,052 ̣C B Standardized Coefficients Beta N Unstandardized Coefficients O Model (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 115 116 ẠI Đ ̣C O H H N KI TÊ ́ H U Ế ... luận thực tiễn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Chương II: Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị Chương... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ́H QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÊ TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRÔNG 88 3.1 Phương hướng, mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng. .. chế quản lý chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ quan quản lý sử dụng NSNN huyện Đakrơng Với lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị min , Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị min

Từ khóa liên quan