GIẢI PHÁP NÂNG CAO mức độ tự CHỦ tài CHÍNH tại TRUNG tâm TIN học và DỊCH vụ tài CHÍNH CÔNG, sở tài CHÍNH QUẢNG BÌNH min

104 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế TRẦN VĂN KỲ ẠI H Ọ C KI N H TẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG, SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH Ư Ờ N G Đ CHUN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 34 01 01 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc rõ ràng đƣợc phép cơng bố tháng Ế Quảng Bình, ngày năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U HỌC VIÊN THỰC HIỆN i Trần Văn Kỳ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình khích lệ, động viên quý báu thầy, cô giáo Đại học Kinh tế - Đại học Huế, bạn bè, gia đình anh chị đồng nghiệp Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài Quảng Bình Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Phát Thầy ln tận tình giúp Ế đỡ, bảo hƣớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành H U luận văn TẾ Tôi xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên chủ nhiệm; thầy, cô N H giáo giảng dạy suốt hai năm học vừa qua KI Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trƣờng, Phòng Đào tạo Sau Ọ C đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn ẠI H Do lực thời gian hạn chế nên luận văn nhiều thiếu Đ sót, tơi mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy, giáo bạn N G đồng nghiệp TR Ư Ờ Trân trọng cảm ơn HỌC VIÊN Trần Văn Kỳ ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRẦN VĂN KỲ Niên khóa: 2017 – 2019 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG, SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết của đề tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài Quảng Bình U Ế đơn vị nghiệp có thu Thời gian qua, Trung tâm đảm bảo phần cân H đối chi thƣờng xuyên, chƣa đủ nguồn lực để tăng cƣờng sở vật chất đảm bảo TẾ thu nhập tăng thêm cho cán Việc triển khai nâng cao mức độ tự chủ tài N H thời gian qua bộc lộ nhiều khó khăn, vƣớng mắc KI Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Giải pháp Ọ C nâng cao mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài H cơng, Sở tài Quảng Bình” làm luận văn Thạc sĩ ẠI Phương pháp nghiên cứu Đ Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn tự chủ tài N G đơn vị nghiệp công lập, luận văn sử dụng phƣơng pháp cụ thể là: Phƣơng Ư Ờ pháp thu thập số liệu, Phƣơng pháp thống kê mô tả, Phƣơng pháp so sánh TR Kết nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn Trên sở lý luận chung TCTC, phân tích đánh giá thực trạng mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài Quảng Bình giai đoạn 2015-2017, luận văn đề xuất nhóm giải pháp bản; nhóm đƣa giải pháp cụ thể, đồng thời đƣa số đề xuất, kiến nghị góp phần để nâng cao mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài tỉnh Quảng Bình Đây giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tiển tỉnh Quảng Bình iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ viết tắt Nghĩa Chuyển giao công nghệ CNTT Công nghệ thông tin DT Dự toán DV Dịch vụ ĐT Đầu tƣ ĐVSN Đơn vị nghiệp HC-TH Hành tổng hợp HCNN Hành nhà nƣớc HTKT Hỗ trợ kỹ thuật NCKH Nghiên cứu khoa học NSNN Ngân sách nhà nƣớc ẠI Đ SN Ờ TR Ư TC – KH N G SNCL TTTH U H TẾ N H KI Ọ C H Quyết toán QT TCTC Ế CGCN Sự nghiệp Sự nghiệp cơng lập Tài Chính – kế hoạch Tự chủ tài Trung tâm Tin học TX Thƣờng xuyên XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng, sơ đồ viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài U Ế Mục tiêu nghiên cứu H Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 TẾ Phƣơng pháp nghiên cứu .3 N H Kết cấu luận văn .4 KI PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ CHỦ H TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP Đ ẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ G SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP N 1.1.1 Hoạt động nghiệp Ư Ờ 1.1.2 Đơn vị nghiệp công lập 10 TR 1.2 MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 17 1.2.1 Cơ chế tự chủ tài 17 1.2.2 Nội dung tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 18 1.2.3 Mục tiêu nguyên tắc thực chế tự chủ tài 24 1.2.4 Nâng cao mức độ tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 25 1.3 KINH NGHIỆM HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG 33 v 1.3.1 Kinh nghiệm thực tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng – Sở Tài tỉnh Hậu Giang .33 1.3.2 Kinh nghiệm thực tự chủ tài Trung tâm Tƣ vấn Dịch vụ Tài cơng - Sở Tài Ninh Bình 35 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 36 Tiểu kết chƣơng 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG 38 U Ế 2.1.1 Giới thiệu Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 38 H 2.1.2 Nhiệm vụ Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài công 38 TẾ 2.2 THỰC TRẠNG TỰ CHỦ TRONG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC N H TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG .40 KI 2.2.1 Quy chế chi tiêu nội Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 40 Ọ C 2.2.2 Tình hình tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 43 H 2.3 TÌNH HÌNH TỰ CHỦ TĂNG NGUỒN THU SỰ NGHỆP VÀ PHÂN PHỐI Đ ẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI G CHÍNH CƠNG 67 N 2.3.1 Tự chủ tăng nguồn thu nghiệp 67 Ư Ờ 2.3.2 Tự chủ chi phân phối kết hoạt động 68 TR 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG .69 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 69 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 72 Tiểu kết Chƣơng .75 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG 76 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG ĐẾN NĂM 2025 .76 vi 3.1.1 Quan điểm phát triển .76 3.1.2 Mục tiêu phát triển 76 3.1.3 Định hƣớng phát triển .77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG .78 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ nguồn tài 78 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ sử dụng nguồn tài 82 3.2.3 Nhóm giải pháp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tài đơn vị 84 3.2.4 Hồn thiện lại Quy chế chi tiêu nội 85 U Ế 3.2.5 Nhóm giải pháp bổ trợ 87 TẾ H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90 1.KẾT LUẬN 90 N H KIẾN NGHỊ 91 KI 2.1 Đối với Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 91 Ọ C 2.2 Đối với Nhà nƣớc .91 H 2.2.1 Nhà nƣớc cần sớm ban hành văn hƣớng dẫn Nghị định số 16/2015/NĐ- ẠI CP 91 G Đ 2.2.2 Nhà nƣớc cần nghiên cứu, xây dựng sách để bƣớc giao quyền Ờ N tự chủ toàn cho đơn vị nghiệp công lập 92 Ư TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 TR QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (PHẢN BIỆN 1) NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (PHẢN BIỆN 2) BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Nguồn thu Trung Tâm giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn thu nghiệp Trung tâm giai đoạn 2015 - 2017 45 Bảng 2.3: Mức đảm bảo chi hoạt động thƣờng xuyên Trung tâm giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.4: Cơ cấu khoản chi thƣờng xuyên Trung tâm giai đoạn 20152017 .49 Chi toán cá nhân Trung tâm giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 2.6: Chi nghiệp vụ chuyên môn Trung tâm giai đoạn 2015-2017 .55 Bảng 2.7: Chi mua sắm, tu, bảo dƣỡng sửa chữa tài sản sở hạ tầng H U Ế Bảng 2.5: TẾ Trung tâm giai đoạn 2015-2017 59 Các khoản chi khác Trung tâm giai đoạn 2015-2017 61 Bảng 2.9: Tình hình trích lập quỹ Trung tâm giai đoạn 2015-2017 .64 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 40 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Bảng 2.8: viii PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ngày 8/11/2011 việc ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2011 – 2020 có nội dung lớn là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức máy hành nhà nƣớc; Xây dựng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức; Cải cách tài cơng; Hiện đại hóa hành Trong đó, cải cách chế quản lý tài nội dung cải cách tài cơng bƣớc đột phá Ế Bởi lẽ, chế tài cơng cụ đắc lực để khai thác, động viên tập trung H U nguồn lực tài chính, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu chi tiêu mà nhà nƣớc TẾ dự tính phát sinh Nhà nƣớc ta chủ trƣơng: “Đổi chế độ sử dụng kinh phí nhà nƣớc chế độ xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo N H hƣớng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển đơn vị KI nghiệp khoa học, công nghệ sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm…” Ọ C Trên thực tế, để thực mục tiêu trên, sau thực thành cơng thí H điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành Thành phố Hồ Chí Minh, Đ ẠI ngày 17/12/2001,Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 192/2001/QĐ – G TTg mở rộng thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành Ờ N quan hành nhà nƣớc sau Chính phủ ban hành Nghị định Ư 130/2005/NĐ – CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm TR sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nƣớc để triển khai thực rộng rãi quan hành nhà nƣớc đến năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 quy định sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Đây sách đổi quản lý, nhƣng cấp, ngành, địa phƣơng hiểu đƣợc vận dụng vào thực tiễn để góp phần thực thành cơng Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc Từ năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ MISA nhằm tránh thị phần dịch vụ, tạo vị cho Trung tâm Phối hợp với trƣờng Đại học lớn nƣớc để có đƣợc nguồn đào tạo dồi nhằm đáp ứng lớp đào tạo, tập huấn Trung tâm triển khai 3.2.1.3 Thực quản lý tốt nguồn thu Việc quản lý tốt nguồn thu Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần phải đƣợc coi trọng để đảm bảo nguồn thu đƣợc quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với chế độ, sách quy định Nhà nƣớc Cơng tác lập dự toán thu, chi hoạt động dịch vụ đảm bảo sát với tình hình thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ thời hạn thực U Ế nhiệm vụ khoản thu cho phận, cá nhân, giúp Trung tâm Tin học Dịch H vụ Tài cơng chủ động điều hành cơng tác tài mình, TẾ cần ƣu tiên theo hƣớng: N H Một là, Về xây dựng kế hoạch thu hàng năm: Hàng năm, sở hƣớng KI dẫn xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân Ọ C Tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần thực rà H sốt chế độ sách định mức thu, sở nhiệm vụ đƣợc giao để dự ẠI báo xây dựng kế hoạch thu, chi cho hoạt động Trung tâm sát với tình G Đ hình thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ thời Ờ N hạn thực nhiệm vụ khoản thu cho phận, cá nhân, từ đề xuất nhu Ư cầu hỗ trợ từ ngân sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chi giúp Trung tâm chủ TR động điều hành cơng tác tài Hai là, Cần tăng cƣờng công tác quản lý nguồn thu: Bên cạnh mở rộng khai thác nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu yêu cầu quan trọng Việc triển khai thực công tác thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp tập trung vào phận kế toán để hạch toán, theo dõi, quản lý theo quy định Các hoạt động dịch vụ Trung tâm cần đƣợc thống kê chi tiết chi phí để xác định cân đối thu chi, làm sở tính giá, đảm bảo có tích lũy 81 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ về sử dụng nguồn tài Bên cạnh công tác mở rộng, tăng cƣờng khai thác nguồn thu, việc nâng cao công tác quản lý, sử dụng hiệu tiết kiệm nguồn vốn yêu cầu quan trọng công tác quản lý tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng Để làm tốt điều này, Trung tâm cần nghiên cứu, tập trung vào số nội dung sau: 3.2.2.1 Thực cấu lại số nội dung chi phân phối kết hoạt động Trong giai đoạn vừa qua, cấu số khoản chi Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng có phần chƣa hợp lý, chi cho cơng tác chuyên môn U Ế nghiệp vụ chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 14,5%) có xu hƣớng giảm dần theo H năm, trì cấu chi lâu dài tác động trực tiếp đến chất lƣợng công việc TẾ Trung tâm Để khắc phục hạn chế này, Trung tâm cần thực số biện N H pháp nhƣ sau: KI Một là, Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng phải đƣợc giao quyền Ọ C định mức chi phƣơng thức chi cho hoạt động nhằm khuyến khích H hoạt động tiết kiệm chi ẠI Hai là, Đƣợc giao thêm khả định tuyển dụng, sa thải cán G Đ ngƣời lao động N Ba là, Quyết định trích lập quỹ, sử dụng phân phối quỹ phù Ư Ờ hợp với định hƣớng phát triển Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng TR Bốn là, Chi trả mức lƣơng, bổ sung thu nhập tăng thêm với đóng góp hồn thành cơng việc cán Xây dựng đƣợc hệ thống danh mục vị trí việc làm mơ tả cơng việc để có sở đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cán ngƣời lao động 3.2.2.2.Tăng cường quản lý sử dụng kinh phí Bên cạnh tăng cƣờng khai thác, mở rộng nguồn thu việc nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng kinh phí giải pháp quan trọng thực TCTC Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng Vấn đề đặt cơng tác quản lý chi tiêu phải đảm bảo mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, yêu 82 cầu quan trọng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ĐVSN Để nâng cao hiệu quản lý khoản chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, Nhà trƣờng cần thực số giải pháp sau: Một là, Thực toán chế độ, định mức theo quy định Trung tâm Quy chế chi tiêu nội đơn vị Đối với khoản mua sắm tập trung phải có kế hoạch cân đối từ đầu năm, trƣờng hợp phải thực đấu thầu phải đảm bảo tuân thủ trình tự mua sắm theo quy định pháp luật đấu thầu Hai là, Thực ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác quản lý tài Trên thực tế, Nhà nƣớc ban hành nhiều văn pháp quy nhƣ: U Ế Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Nghị định TẾ H số 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nƣớc nhƣng việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, quản lý tài N H Trung tâm có mặt hạn chế Hệ thống sở hạ tầng công nghệ KI thông tin Trung tâm chƣa đồng bộ, chƣa có phần mềm kết nối phận Ọ C liên quan (ví dụ, phần mềm kết nối Phòng Đào tạo với phòng HC-TH chia sẻ H thơng tin đơn vị liên quan kết nối với phòng ban khác để phục vụ công tác Đ ẠI quản lý công nợ ) nên chƣa tạo thuận lợi công tác theo dõi, quản lý G Trung tâm Do đó, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Ờ N công tác quản lý hoạt động chung, có cơng tác quản lý tài TR Ư thời gian tới Có nhƣ nâng cao hiệu công tác quản lý, giảm chi phí phát sinh khơng cần thiết Ba là, Từng bƣớc thực tiến tới công khai, minh bạch toàn nội dung chi nhằm phát huy tính dân chủ, tăng quyền giám sát cán nhân viên TTTH Trƣớc mắt, cần thực cơng khai hoạt động tài với nội dung sau: + Cơng khai dự tốn, tốn năm + Công khai tiêu chuẩn định mức, chế độ chi tiêu đƣợc quy định Quy chế chi tiêu nội 83 + Cơng khai việc trích lập sử dụng quỹ + Công khai phƣơng án chi trả thu nhập tăng thêm khen thƣởng cho cán nhân viên Trung tâm 3.2.3 Nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính đơn vị Để đảm bảo công tác quản lý tài đơn vị đƣợc thực chế độ hành Nhà nƣớc, Trung tâm cần tăng cƣờng thực kiểm tra, kiểm sốt tài định kỳ hàng năm để sớm phát có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời Đây phải coi nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên tục thông qua việc Ế kiểm sốt nội th đơn vị có chức kiểm tốn thực H U 3.2.3.1 Kiểm tra, kiểm soát nội đơn vị TẾ Trung tâm cần nghiên cứu thành lập phận thực công tác kiểm N H tra, kiểm sốt tài đơn vị, trƣởng phận cán có chuyên KI ngành liên quan đến cơng tác tài ĐVSN cơng lập, thành viên gồm đại diện Ọ C phòng HC-TH phòng có liên quan Việc tổ chức thực tự kiểm tra, kiểm sốt tài kế tốn đơn vị ẠI H biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu hoạt động chế Đ TCTC Thông qua công tác tự kiểm tra giúp Trung tâm đánh giá tình G hình chấp hành chế độ, sách Nhà nƣớc, tình hình chấp hành Quy chế chi tiêu Ờ N nội đơn vị, góp phần phát đƣợc tồn tại, hạn chế cơng tác quản Ư lý tài đơn vị nhƣ việc áp dụng thực chế sách Nhà TR nƣớc thực tiễn, từ làm đề xuất sửa đổi, bổ sung chế sách, hồn thiện Quy chế chi tiêu nội đảm bảo phù hợp với thực tiễn Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát sổ sách kế toán, định kỳ Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần tổ chức triển khai thực cơng tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ, đối chiếu số dƣ tài khoản công nợ đơn vị có liên quan Đối với cơng tác quản lý tài sản: đề nghị tiếp tục thực theo phƣơng thức giao quản lý tài sản gắn với trách nhiệm cá nhân đơn vị, định kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá, trƣờng hợp phát hƣ hỏng phải tìm hiểu nguyên nhân, quy trách nhiệm khắc phục kịp thời 84 Ngoài ra, Trung tâm cần có lộ trình thực cơng tác cơng khai tài để phát huy dân chủ, đảm bảo tính minh bạch tăng cƣờng giám sát cán nhân viên Việc thực cơng khai tài biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán đơn vị, việc thực quyền kiểm tra, giám sát q trình sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nƣớc cách khách quan, kịp thời phát ngăn chặn hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, đảm bảo việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 3.2.3.2 Thực kiểm tốn hàng năm Để nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, kiểm sốt tài đảm bảo tn U Ế thủ, chấp hành chế độ sách Nhà nƣớc Hàng năm, Trung tâm cần H nghiên cứu thực kiểm tốn độc lập tồn hoạt động tài TẾ Thực điều giúp Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng có N H nhìn tổng thể mang tính khách quan, trung thực thực trạng công tác quản lý KI tài diễn đơn vị có giải khắc phục thiếu sót, bất cập, chấn Ọ C chỉnh kịp thời, đảm bảo tuân thủ chế độ sách Nhà nƣớc, góp phần H nâng cao cơng tác quản lý tài Trung tâm ẠI 3.2.4 Hoàn thiện lại Quy chế chi tiêu nội Đ Trong giai đoạn 2015-2017, Quy chế chi tiêu nội đƣợc rà sốt hồn N G thiện để phù hợp với chế độ sách Nhà nƣớc yêu cầu quản lý Trung Ờ tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng Tuy nhiên, thực tế số khoản mục Ư chi, định mức chi chƣa phù hợp với thực tiễn phần ảnh hƣởng đến chất TR lƣợng, hiệu công tác quản lý thực nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng Việc toán tiền lƣơng khoản thu nhập cá nhân chƣa dựa tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ, khơng mang tính cạnh tranh chƣa khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cán phấn đấu vƣơn lên cơng tác Do thời gian tới, Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần quan tâm, nghiên cứu hồn thiện Quy chế chi tiêu nội theo hƣớng phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý phù hợp với điều kiện khả cân đối nguồn thu đơn vị nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hoàn thiện số nội dung sau: 85 3.2.4.1 Rà soát lại tiêu chuẩn, định mức chi tiêu Thực rà sốt, đối chiếu với tồn chế độ sách Nhà nƣớc định mức chi có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quy định tài hành Quy chế chi tiêu nội cần đƣợc sửa đổi theo hƣớng cụ thể, rõ ràng, chi tiết để đảm bảo tính cơng khai, minh bạch dễ dàng, chủ động thực Đề nghị nghiên cứu có quy định hỗ trợ thêm chi biên soạn chƣơng trình, viết đăng website để đảm bảo mức động viên cán Hiện định mức đƣợc áp dụng thực theo quy định Thông tƣ 123/2009/TT-BTC ngày U Ế 17/6/2009 Bộ Tài chính, Thơng tƣ ban hành lâu, đến số định mức H thấp, không phù hợp với tình hình thực tế TẾ Nội dung chi cho công tác đào tạo cần nghiên cứu, bổ sung quy định N H Quy chế chi tiêu nội để đảm bảo việc triển khai thực đƣợc kịp thời KI thống Ọ C 3.2.4.2 Rà sốt, mở rộng hình thức khốn chi H Tiếp tục rà soát, xây dựng chế khoán chi sử dụng điện, nƣớc, điện thoại ẠI cho cá nhân phận phòng ban để tiết kiệm chi phí nâng cao ý thức tiết Đ kiệm cho cán bộ, viên chức đơn vị Đối với nội dung chi khoản có N G tính chất hành chính, đối ngoại nhƣ chi hội nghị, tiếp khách thực hình thức Ờ khốn khó khả thi, khơng hiệu quả, cần nghiên cứu quy định thẩm TR Ư quyền tiếp khách, đoàn khách thực với tinh thần tiết kiệm Ngoài ra, Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần nghiên cứu, bổ sung thêm hình thức khoán phƣơng tiện 3.2.4.3 Bổ sung quy định chi trả thu nhập cho cán nhân viên sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Một mục tiêu quan trọng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ĐVSN công lập cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lƣợng cao cho xã hội, nâng cao hiệu hoạt động, quản lý góp phần tăng nguồn thu nhằm giải thu nhập cho ngƣời lao động giảm dần trợ cấp NSNN Do đó, việc tốn, chi trả thu nhập cho ngƣời lao động cần đƣợc nghiên cứu dựa mức 86 độ đóng góp cơng sức, trí tuệ mức độ hồn thành nhiệm vụ đƣợc giao ngƣời lao động, kèm theo cần ban hành tiêu chí bình xét, đánh giá mức độ lao động tiêu cụ thể, đo lƣờng đƣợc để làm xác định mức độ hồn thành làm sở tính, chi trả thu nhập cho ngƣời lao động cần thiết Để thực điều này, quy định Quy chế chi tiêu nội phải đảm bảo công khai quyền lợi, nghĩa vụ tập thể cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ Việc chi trả thu nhập cho cán nhân viên cần đƣợc chia thành hai phần riêng biệt, bao gồm: (1) Trả tiền lƣơng, tiền công theo quy định Nhà nƣớc: đƣợc vào U Ế mức độ hồn thành khối lƣợng cơng việc hoàn thành, NCKH cá nhân H (2) Mức chi trả thu nhập tăng thêm cho đối tƣợng không nên mang tính TẾ chất bình qn mà cần có khoảng cách đủ lớn, thể đƣợc tính cạnh tranh N H đƣợc dựa tiêu chí định lƣợng rõ ràng nhƣ số hồn thành cơng việc, KI hệ số mức lƣơng hƣởng, thâm niên công tác, nhiệm vụ, chức vụ đảm nhận, Ọ C đóng góp giải pháp phần mềm khơng vào số làm việc thực tế Cách trả thu nhập tăng thêm hạn chế động lực làm đủ ngày để tăng thu nhập, ẠI H cán phải gánh nhiều thời gian cho NCKH, tăng thời gian tiếp xúc với khách Đ hàng nâng cao chất lƣợng công việc [16, tr.192] G Thực tốt điều này, kết hợp với chế độ động viên, khen thƣởng kịp Ờ N thời, mức có tác động khuyến khích lớn tập thể cán công Ư nhân viên ngƣời lao động nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao TR trình độ chun mơn nghiệp vụ, từ góp phần nâng cao chất lƣợng cơng tác chun mơn, làm tăng uy tín, thƣơng hiệu, tiền đề quan trọng để Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng mở rộng quy mơ hoạt động dịch vụ góp phần tăng nguồn thu hoạt động 3.2.5 Nhóm giải pháp bổ trợ 3.2.5.1 Bổ sung, hoàn thiện tổ chức máy Trong điều kiện nay, với thực chế TCTC ĐVSN công lập ảnh hƣởng lớn đến tồn phát triển Trung tâm Do đó, việc nghiên cứu nâng cao chất lƣợng giao thêm nhiệm vụ cho phòng 87 có để thực cơng tác phân tích, dự báo nhu cầu xã hội, từ đề xuất đổi mới, bổ sung chƣơng trình, nội dung, kết hợp với cơng tác hỗ trợ đơn vị nhiệm vụ cấp thiết Trong thời gian vừa qua, Đảng Nhà nƣớc ta xác định tầm quan trọng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lƣợng cao có tác động lớn đến việc thực mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Xuất phát từ yêu cầu đó, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 20112020 đƣa mục tiêu cụ thể cần đạt đƣợc là: Ế - Nhân lực quản lý hành nhà nƣớc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu H U Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa giới hội nhập biến đổi nhanh TẾ - Xây dựng đƣợc đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, đặc biệt nhóm chun gia đầu ngành có trình độ chuyên môn - kỹ thuật tƣơng đƣơng nƣớc tiên N H tiến khu vực, có đủ lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao đề xuất KI giải pháp khoa học, công nghệ, giải vấn đề phát triển H xã hội công nghệ giới Ọ C đất nƣớc hội nhập với xu hƣớng phát triển khoa học tự nhiên, khoa học ẠI - Xây dựng đƣợc đội ngũ doanh nhân, chuyên gia quản trị doanh nghiệp Đ chun nghiệp, có lĩnh, thơng thạo kinh doanh nƣớc quốc tế, đảm bảo N G doanh nghiệp Việt Nam kinh tế Việt Nam có lực cạnh tranh cao Ờ kinh tế giới [35, tr.2] TR Ư Đồng thời Quyết định trên, Thủ tƣớng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ ngành địa phƣơng phải xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực đồng với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển chung mình; doanh nghiệp tổ chức phải có kế hoạch phát triển nhân lực Do đó, sở Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực đƣợc phê duyệt, với chiến lƣợc phát triển Sở Tài chính, Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần đƣợc giao quyền tự chủ biên chế, ngƣời làm việc để chọn đƣợc cán có trình độ chun mơn cao Đây bƣớc quan trọng, nắm bắt tận dụng tốt điều góp phần nâng cao chất lƣợng,mở rộng quy mơ, nâng cao uy tín, vị thƣơng hiệu Trung tâm 88 3.2.5.2 Đẩy mạnh hoạt động quan hệ cơng chúng để quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trung tâm Tin học Dịch vụ tài cơng Trong mơi trƣờng TCTC diễn xu hƣớng có cạnh tranh ngày gay gắt, để tồn tại, phát triển bền vững xây dựng đƣợc uy tín, thƣơng hiệu, thời điểm Do đó, Trung tâm cần phải đặc biệt quan tâm tới việc quảng bá hình ảnh, xây dựng thƣơng hiệu để đơn vị có thông tin đầy đủ, xác thực Trung tâm nhƣ: Danh mục phần mềm triển khai, sở vật chất, nguồn nhân lực mục tiêu đào tạo dịch vụ, định hƣớng phát triển, thông tin U phong phú theo nhu cầu đơn vị Trung tâm tổ chức Ế đầu kết lớp đào tạo…từ giúp đơn vị có thêm lựa chọn đa dạng, H Một Trung tâm tảng sẵn có kết hợp có quan hệ cơng chúng TẾ tốt thu hút đƣợc nhiều nguồn tài trợ, dự án, cán giỏi đến làm việc Do đó, N H Trung tâm cần có kế hoạch xây dựng thƣơng hiệu cách thực chất, với KI đẩy mạnh công tác truyền thông quan hệ cơng chúng, có nhƣ Ọ C bƣớc nâng cao đƣợc uy tín, thƣơng hiệu Trung tâm nâng cao khả cạnh tranh với đơn vị khác để tồn phát triển lên ẠI H Bên cạnh công tác dịch vụ, Trung tâm cần thực kiểm tra lực định Đ kỳ cán làm cơng tác tài kế toán, điều tạo áp lực để cán phải G tự học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Trung Ờ N tâm cần ban hành văn quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho cá nhân Ư tập thể phận làm cơng tác tài kế tốn Trong đó, cần nhấn mạnh tới u TR cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp, chiến lƣợc tài đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ giai đoạn, thời điểm bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn đặc thù Trung tâm [23, tr 204, 205] Tiểu kết Chương Trong Chƣơng 3, luận văn giải đƣợc vấn đề sau: Một là: Trình bày quan điểm mục tiêu, định hƣớng phát triển Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 Hai là: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng 89 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ phân tích thực trạng mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài tỉnh Quảng Bình, luận văn rút số kết luận sau: - Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiển tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập thực trạng mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài tỉnh Quảng Bình làm U Ế sở khoa học cho việc đề giải pháp Đây yêu cầu thực H tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy Trung tâm phát TẾ triển tồn diện ngày có hiệu cao N H - Trong giai đoạn vừa qua, thực chế TCTC theo Nghị định số KI 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, công tác TCTC Trung tâm Ọ C Tin học Dịch vụ Tài cơng có nhiều kết tích cực, quy mơ thu hàng H năm đƣợc nâng lên Công tác quản lý thu, chi tài ngày đƣợc hồn ẠI thiện phát huy hiệu quả, sở vật chất bƣớc đƣợc đổi mới, quy mô đào G Đ tạo dịch vụ đƣợc mở rộng, chất lƣợng phần mềm cung cấp đƣợc nâng cao, vị thế, N uy tín Trung tâm đƣợc củng cố, đời sống, thu nhập cán đƣợc nâng lên Ư Ờ Tuy nhiên, mức độ TCTC Trung tâm nhiều hạn chế, nguồn thu TR chƣa phong phú đa dạng, phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ Sở Tài Chƣa xây dựng đƣợc vị trí việc làm mơ tả cơng việc để từ phân phối thu nhập tăng thêm cho cán ngƣời lao động đƣợc xác - Có thể nói việc đẩy mạnh thực cơng tác nâng cao mức độ TCTC ĐVSN bƣớc hƣớng, có tác động thúc đẩy, đa dạng hóa nguồn thu, tạo điều kiện cho ĐVSN công lập nâng cao đƣợc hiệu sử dụng nguồn tài để đầu tƣ sở vật chất, mở rộng quy mô nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên 90 - Trên sở lý luận chung TCTC, thực trạng mức độ tự chủ tài chính, luận văn đề xuất nhóm giải pháp bản; nhóm đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài tỉnh Quảng Bình Đây giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tiển tỉnh Quảng Bình KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng - Lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng cần có nhận thức thống có tâm trị việc thực U Ế chế TCTC Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, nhiệm vụ đặt với tập TẾ giải pháp để nâng cao TCTC thời gian tới H thể Trung tâm cần xây dựng kế hoạch gắn với lộ trình thực đồng N H - Xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm tìm kiếm, thực hiện, mở KI rộng nguồn thu; tiết giảm khoản chi chƣa cần thiết đồng thời tăng cƣờng tiết Ọ C kiệm nhằm tăng tốc lộ trình tiến tới TCTC H 2.2 Đối với Nhà nƣớc ẠI 2.2.1 Nhà nước cần sớm ban hành văn hướng dẫn Nghị định số Đ 16/2015/NĐ-CP N G Về bản, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP tiếp cận việc tính giá cung cấp Ờ dịch vụ công theo nguyên tắc thị trƣờng, tạo điều kiện cho ĐVSN công lập TR Ư đƣợc tự chủ thực việc tính tốn chi phí đầu vào, đầu ra, thu hồi chi phí để tái đầu tƣ, đảm bảo đời sống cho ngƣời lao động Đặc biệt, quy định giúp tiết kiệm chi NSNN thơng qua việc giảm chi hỗ trợ mang tính bình qn, cào cho tất ĐVSN cơng lập, không gắn với kết hoạt động đơn vị…tuy nhiên, sau thời gian triển khai cho thấy nhiều vấn đề đặt ra, cần quan nhà nƣớc ban hành hƣớng dẫn cụ thể Thủ tƣớng Chính phủ có Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 thông qua kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhƣng đến Bộ, ngành chƣa có văn hƣớng dẫn, điều ảnh hƣởng trực tiếp đến việc thực chế TCTC ĐVSN cơng lập nói chung Trung tâm nói 91 riêng Do đó, đề nghị quan nhà nƣớc sớm nghiên cứu, ban hành văn hƣớng dẫn để tạo thuận lợi cho ĐVSN triển khai thực 2.2.2 Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng các chính sách để bước giao quyền tự chủ toàn cho các đơn vị nghiệp công lập Qua nghiên cứu cho thấy, nguồn thu đơn vị SNCL nguồn NSNN cấp nguồn thu đơn vị Mục tiêu chế TCTC tạo điều kiện cho đơn vị tự chủ huy động sử dụng nguồn lực tài chính, giảm dần trợ cấp trực tiếp từ NSNN Do đó, để tăng nguồn thu, Trung tâm phải thực tăng quy mơ đào tạo dịch vụ đa dạng hố phần mềm ngành Tài U Ế Bên cạnh đó, việc tuyển dụng cán Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài H cơng thực theo quy định Luật Viên chức Nghị định số TẾ 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2015 Chính phủ hƣớng dẫn Luật Viên chức quy định N H đơn vị chƣa tự chủ hoàn toàn, thẩm quyền tuyển dụng quan chủ KI quan Trung tâm định Hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển Ọ C dụng viên chức trình cấp có thẩm quyền (Sở Tài Quảng Bình) phê duyệt để tổ H chức thực ẠI Nhƣ vậy, nhân tố định đến thành công TCTC Đ không đƣợc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, N G đó, quan nhà nƣớc khơng bƣớc giao quyền tự chủ cho đơn vị Ờ nghiệp cơng lập việc thực TCTC đơn vị nghiệp điều TR Ư kiện khó khăn, đơn vị thành lập Mức độ TCTC đƣợc nâng cao, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lƣợng công việc, NCKH Nhà nƣớc giao quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp cơng lập có nghĩa, Nhà nƣớc giao quyền tài phải gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động chun mơn (nhƣ cung cấp; nội dung, chƣơng trình, cấp văn bằng, chứng chỉ, mở rộng quy mô ), cấu tổ chức máy, nhân (tuyển dụng, nâng bậc lƣơng ) Do đó, thời gian tới, đề nghị Chính phủ, Bộ, ngành cần nghiên cứu bƣớc phân cấp, giao quyền tự chủ nhiều cho đơn vị SNCL, có nhƣ đơn vị SNCL có điều kiện thực TCTC theo lộ trình 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2008 Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2008 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm, Hà Nội Bộ Tài chính, 2012 Thơng tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội Bộ Tài (2006), Thơng tƣ số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Bộ U Ế Tài hƣớng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 H Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm Bộ Tài (2011), Báo cáo tổng kết cơng tác tra (Thanh tra Bộ Tài N H TẾ vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập KI chính) thực tự chủ tài đơn vị hành nghiệp Bộ Tài (2014), Văn hợp 03/VBHN-BTC ngày 07/01/2014, H Ọ C công thời kỳ 2006 - 2010, Hà Nội ẠI hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đ quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm Chính phủ, 2003 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết hướng Ờ N G sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính, Hà Nội TR Ư dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội Chính phủ, 2005, Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước, Hà Nội Chính phủ, 2006, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; làm sở để xây dựng Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp lĩnh vực, Hà Nội 93 Chính phủ, 2013, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước, Hà Nội 10 Chính phủ, 2015, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội 11 Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 quy định ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội U Ế 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình (2010), Nghị 147/2010/NQ-HĐND H ngày 29/10/2010 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân N H Luật Ngân sách Nhà nước, Quảng Bình TẾ sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định KI 13 Mai Phƣơng (2012), Giải pháp cải cách, tăng cƣờng tự chủ tài Ọ C đơn vị nghiệp, Tạp chí Tài số tháng 2/2012, Hà Nội H 14 Nguyễn Văn Nam (2008), Hoàn thiện chế tự chủ tài Đài truyền ẠI hình Việt Nam, ḷn vãn Thạc sĩ G Đ 15 Sở Tài tỉnh Quảng Bình (2014), Đề án vị trí việc làm cấu ngạch cơng N chức Sở Tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 , Quảng Bình Ư Ờ 16 Thủ tƣớng Chính phủ (2015), Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/01/2015 TR quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội 17 UBND tỉnh Quảng Bình (2016), Quyết định số 17/2016//QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình 18 Văn phòng Sở Tài tỉnh Quảng Bình, Báo cáo kết tổ chức thực chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP năm 2011 đến 2015 , Quảng Bình 94 19 Xuân Tuyến - Nhật Bắc (2012), Hoàn thiện chế tự chủ quan Nhà nƣớc, đơn vị công lập, Báo điện tử Chỉnh Phủ (VGPNEWS), ngày 06/4/2012, Hà Nội Website: 20 https://stc.quangbinh.gov.vn/3cms/ 21 https://www.haugiang.gov.vn/ 22 https://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn/ 23 https://www.caicachhanhchinh.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 24 https://www.mof.gov.vn 95 ... trạng mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 - Đề xuất số giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở Tài Quảng. .. đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG, SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết của đề tài Trung tâm Tin học Dịch vụ Tài cơng, Sở. .. SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠNG .78 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ nguồn tài 78 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO mức độ tự CHỦ tài CHÍNH tại TRUNG tâm TIN học và DỊCH vụ tài CHÍNH CÔNG, sở tài CHÍNH QUẢNG BÌNH min , GIẢI PHÁP NÂNG CAO mức độ tự CHỦ tài CHÍNH tại TRUNG tâm TIN học và DỊCH vụ tài CHÍNH CÔNG, sở tài CHÍNH QUẢNG BÌNH min