HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min

100 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

HỌ HUẾ HỌ K NH Ế RƢỜN HỒ N Ọ U N N H H R N Ị TẾ NH NƢ H N Ế N U N N HU NH NH U N RỊ ẠI H Ọ C KI ỈNH N N H N H N G Đ ố 60 34 04 10 Ờ Ư U N TR H NH N H KH N ƢỜ HƢ N P RƢƠN H HỌ K NH Ế N KH HỌ ẤN U N H Ờ N T ộ ệ ệ ệ ế ị ộ ị ậ vă Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ác TR ệ i Hồ N ọc ệ Ờ T ế ếị ƠN ệ ế ế Q ề T ệ ế ế ấ ệ ỏ ò T rƣơ PGS TS ấ â ộ ị P ò T ế - ế U ND P ò T N H ệ Vĩ MN, Trung tâm GD-DN KI ệ H ị G ệ T ỗ T ề ỏ ế T ệ Ư TR X ề ệ ế T ác ậ vă Hồ N ọc ii S T ấ ấ Ờ ỉ D ặ N ế ệ T ộ ẠI ộ Đ ế- Ọ C Q T ệ TẾ ệ ệ Vĩ Ế U ệ H ặ ấ ề Ó N ị ƣ : Hồ N ọc :Q ế ố 60 34 04 10 d ọc P : H N H N NH NƢ H NH NH ỈNH U N RỊ c c T NSNN D T ệ T ề N H d ến công tác qu n lý chi Q Trị : Sử ậ Đ ẠI v ệ G T ấ N D ế ệ Ờ NSNN NSNN Ư ề NSNN ấ D ị T ấ ệ Vĩ ị ế ệ Vĩ ấ ộ ệ T ệ NSNN ộ D 5-2017 TR ộ ỉ i gian t i ấ c - - ấ ác tron D KI H N ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N Ọ C ác N NSNN D ấ H NSNN rƣơ ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn thiệ ố ƣ : 2017-2019 Ế ƣ N U N ƣ : H ọc v U N TẾ Họ v ƢỢ ế ề NSNN ị ỗ D ế iii T ệ ệ ệ Vĩ ệ ỉ Q Tị i ii T iii iv D vii PHẦN Ặ T ẤN Ề ấ ế ề U Ế H .2 P PHẦN TẾ ề N N H Ơ Ở N ỨU U N Ề U N H N N H NH NƢ Ọ C ƣơ UN N H ế ấ KI ấ ề ề N Đ G N 1.1.2 Chi ngân sác NSNN Ờ Q TR Ư ệ 1.2.2 Phâ N ẠI N H H 13 ò NSNN 13 ấ 15 ặ S ế NSNN : 15 ế 21 Nộ 21 ệ ị ề ặ ệ ị 21 33 T .24 ệ ế 25 34 Q ế .26 iv 1.3.5 .27 N ế ấ ệ 27 1.4.1 Cá 27 29 ộ ệ ề .30 R N N U N HU ề ề NH N H NH 32 32 ệ 32 TẾ T ệ Vĩ N Ế H H N U NH NƢ HỰ H HƢƠN 33 Q .37 T 38 T ấ 39 Ọ C ộ N ệ 41 ệ Vĩ N G 40 Đ T H ộ ẠI KI N H Q T ộ TR ệ Vĩ N Ư Ờ Linh 43 .43 ệ ị ị .45 33 Q N N 46 34Q ệ 35 Q ế 48 ế N 36 N 54 NSNN 37T ị .55 ệ ệ Vĩ ỉ Q T ị 56 v ề ệ Vĩ 67 HƢƠN H N HU Ố N N PH P H H NH NƢ NH N H N N H NH 73 ị ệ ế 73 ộ ệ Vĩ ỉ T ị 75 ế ị 33 ệ 33 ệ ệ Vĩ Q ấ ế ; ệ T ị 78 ị ệ 79 ù ề ệ N H NSNN ị 80 ệ ấ ế Ọ C 333 KI ế ỉ U giáo Ế 33 N Q H ị TẾ U N 82 NSNN ẠI H 334 T T ị Đ - ệ ế G .85 ấ ị Ờ N 335 PHẦN ề ệ ế KẾ U N K ẾN N HỊ……………………………………… 89 U H KH 92 TR 34 N Ư 86 QUYẾT ỊN ỘI ỒN ệ Ấ UẬN VĂN IÊN ẢN ỦA ỘI ỒN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN IẢI TRÌN ỈN SỬA UẬN VĂN XÁ N ẬN ỒN T IỆN UẬN VĂN vi ề ấ .87 NH N : ấ 34 : ấ 35 3: Tỷ ệ 4: Q 5: T ệ 36 ệ Vĩ -2017 37 ệ 6: 41 46 ế ị KI ệ Ọ C 58 Tình hình chi Ngâ N : T N Đ ẠI H : G N 60 ệ ắ .63 ỏ ệ 65 TR Ư Ờ N cho g ị 5-2017 56 T 3: 54 N H ệ Vĩ : 48 H Q ế TẾ 8: U Ế 7: vii PHẦN cấ củ ù ề Vấ ệ ấ ị ộ ế ấ ấ ò ẹ V ấ Ờ Ư TR ế- ề Ế ấ ệ c V ặ ò ĩ ế T NSNN é ế ệ i, phát ộ ề “ Q T ị” ệ ị ề ĩ c ệ ộ N ỉ ngân NSNN N ắ ế Vĩ ệ ệ NSNN ộ N ng ò V ch NSNN Đ ệ G T ò ộ ẠI ò ế ộ H ò ế N ề Ọ C ấ ị ộ N H ề Từ ế KI ấ ề ế ề ” ộ ề ề “Q ế TẾ ị N ệ ệ ề ẳ ặ ế ỳ ò ệ ề ệ ế Ở ấ ế U trì ế ẤN Ề H Ặ c ấ ề ễ ị ề ấ ề ệ ệ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ c c ể ế : ộ - ề ấ ề NSNN ệ ệ ế ị T ỉ Ờ Ư P ƣơ ị ộ ị ế 2017 TR ặ Đ N P ấ ế G é Tị ẠI D e Q H ệ Vĩ ị KI mv Ọ C v ệ Vĩ N H ệ ố ƣ ệ TẾ ệ P ƣơ Ế ấ H ề - ệ U ế r ậ P ệ ố ệ ệ ệ ề :P ẵ ( ệ ế ệ …) P ƣơ ế x ố ệ S ệ -T ệ -T ệ ấ e ế ế : T ộ ế ắ ệ ề ề ế ề ấ q ế ộ ẽ; ề d cv ằm ă r ị b T ệ cô ị N ề ệ ộ N ẠI ế â U NSNN ộ ác c d cv G Đ ệ cấ c N ị Ờ ị ĩ Ư ệ - T H ấ ế N N H ề 3.3 H - - KI S ị Ọ C ề rị H ò TR ngân sách ò ò ệ c ỉ ấ ệ ế ác ĩ ệ V cƣ ị TẾ c c ủ ộ Ế 3.3 N ữ ế ặ ệ ệ ù ắ ế ấ ệ ấ ừ ĩ ỳ ệ ắ ấ ệ ề ệ ệ - - ấ ộ ù ấ ấ ệ N e ị ặ ặ ệ N ỉ 78 ề ng qua ỉ ộ ấ ấ ề ệ ệ NSNN ệ Nộ ệ ấ ệ Vĩ : Về : -N ỷ ế ề ỹ ấ ộ : ế ỷ T ệ S ấ ế ệ ệ Ọ C ấ KI ấ ẠI H - ế ế ộ ệ ấ ắ N Ư ấ ế Ờ ộ TR ễ ộ G N N ộ ế ị Đ ấ ù : N H ệ ộ TẾ ấ - ệ Ế ỉ ế U ề ệ H - ề ộ ò ẹ ế ộ ắ ỷ ấ ế ệ Vệ - ấ ệ ấ ị ộ ấ ề ệ ệ ệ ế : ; ; ặ ẽ ỷ ộ ộ ị 79 ế ế T ề ệ ệ ò e ấ ấ / / ộ Về T e ộ ấ ế ị ế 7% ự U H ị mức d c ắ H T ố c ù ẩ c v ệ Ọ C ƣơ ệ ệ Vĩ ) KI củ N NN c ; ệ N H ệ mơ hình c ị ệ Ế ấ ( ấ TẾ ò củ g giáo ệ XD 3.3 H ấ ế ấ ực ộ N : x ị XD ỷ ƣ ẹ ẠI ị ộ ệ T ế ề : Ờ TR ệ ế Ư Về ấ N e G Đ ệ ĩ ộ ề ấ ề ề ị ế ấ ề ấ ệ ế ề ấ ế ế ò ế ị - ỳ ấ : ộ ĩ ế ị ế ấ ế ỗ ỳ ế ộ N ặ ế ế ề ệ ế ỏ 80 ấ ề ấ ệ ế ề ề D ị ế ệ ệ ấ é T ế ệ Vĩ ệ ệ ị ị ệ ề T ị ề ấ ế P ò ế ệ U ND TẾ Về ị tiêu: KI H Ọ C ế ị ộ ỳ ấ ệ ị G ế ị N Ư Ờ ị ấ TR ị ế ệ ị ị ấ ắ ệ Vĩ ộT ỏ Y ẽ ị ệ Đ ệ ệ ặ ệ ỉ ấ ệ ộ ị ù ù II ẠI N ề ĩ N H ị ế ề ề H hành ngân sách ệ ệ U P ò ệ ệ Ế ị ộ ệ ấ ế ị ệ ị ị ị ế ị ù ĩ 81 ệ N ệ ệ ị ị ộ ù ộ ề ế ộ ù ộ ệ ị ế ế ộ ị 3.3.3 H ệ rì c ậ v c â bổ dự cấ á d c : ệ NSNN P ò – ế U ị ẹ H e e Ế -Q ắ ế TẾ ị N H ị ề ị ấ ị ị G N ế ế Ờ Ư TR ệ ệ ộ ệ ị chi cho ộ ị ắ ộ ệ e ắ ệ -T é ệ Đ -T ị ệ ị ẠI H ộ ị Ọ C Vệ KI ị ế ị ấ ệ ị ị ế ệ ấ ộ ấ ắ ị ấ ấ ệ e + NSNN : ị NN ệ 82 ế + ế ộ ệ ị ệ NN + ề ệ ệ ế ề ệ ệ NN; e ị ị e ế Q ù ế ò nhiên ỏ N ề ế ộ T : ấ ỷ ỷ ị NN V ị ề e ấ e ề ế Ọ C ệ ề ặ ệ ế e Ư ị e ẳ ộ ề NSNN ề ĩ ế ệ ộ e ệ ị ỏ ế ắ ệ ế ế ế ị ề ệ ệ é ệ ế ị + T ề ệ é NSNN TR ệ G N ấ Ờ ị ệ ị Đ ệ ệ ẠI Vấ H ế - ề ẽ KI ị ế ệ TẾ ấ N H ế ộ H ộ ệ Ế ệ U ề ệ : ắ ệ ệ ị + Vệ ệ ệ ỉ ò D ế ộ ế ệ 83 ấ ế ộ ệ ệ ị ấ ệ ị ề ệ ệ ệ ế ệ ệ +T ị ệ ắ ệ ệ ấ ắ ệ ệ ế ộ ế Q ệ - ngân sách … ế ế ấ ị ế ộ NSNN ắ ấ ệ ệ ế é ấ ế H ế ế ị ế XD Ư Ờ N ệ TR ị e ấ ị ệ ệ N ế ệ ặ c ế ế ệ ế ắ ấ ệ ế ị ế ế ế N ề e ị ế ề T ộ cơng trình, ấ G Đ ế -V ệ : XD ẠI ấ : e Ọ C ệ XD NSNN KI Q e ế ệ N H T -V ệ ệ TẾ ị toá ị Ế ị ế U NSNN ế H ộ ế ệ ấ ệ ị ế 84 ỉ ế ỉ ế ệ ế ệ rì c ế 3.3.4 ă cƣ NSNN c cô ác ểm r d c- vị dự ểm ực ệ c cô c c ố v T e ị ệ ấ NSNN P ấ NSNN ệ ề ế ộ ị N ị ị U Ế NSNN H T ắ - H ệ liên NSNN G N Ư Ờ ừ ộ ỗ ị ấ ế ệ ệ NSNN ế ế ế TR ệ ấ ệ Đ ế ộ ệ ẠI ỗ X ấ KI Ọ C ộ N H ế ấ ị TẾ NSNN ị ỷ tài phát sinh nên ỗ ấ ệ ị é e ỹ NSNN ệ é ệ ị NSNN ị ch ỳ ệ NN: V N ị ệ ị NN ệ NSNN ề ộ N 85 ị ộ ị ệ ị o P N ; ế ị; ề ệ ù N ệ ị ề ỉ ệ e ệ ấ ị ộ ế N H ệ ệ ộ ế ộ ỹ ề ặ ề ặ ỗ ệ ệ ẽ ặ ị ĩ ấ ộ ộ Đ ề N ò Ư XD TR ĩ ỏ ệ ế ị Ờ ệ ệ ẠI ộ G ò ề H Ọ C ị ặ KI N N Ế ề ề U ấ ệ H ệ T N ề ệ ị TẾ ế ệ Vệ ấ ế ỉ ệ ế ỷ ĩ ấ ỉ 3.3.5 ủ cố ệ â c c ấ ƣ cô ác c d c ị NSNN ế ( ấ 86 vị ị) Y ặ ệ ế ế ộ ị ệ T ị ị T ị ị ệ ế ộ Nế ỳ e ấ ấ ặ ộ ẽ ị ệ e ộ ộ Ế ặ X ấ H ị N H ; Ọ C ế G ế N ộ ệ ệ ế Đ ệ ề ộ ế ộ ẠI ị ỉ ấ H V ộ KI ề ệ ẽ ị TẾ ộ ệ ị ộ ỷ U ị N ộ T ộ ắ ế TR Ư Ờ ệ 3.4 N ữ ệ cầ mb ực ệ ệ x ấ ế ề ệ : T ề ấ ỉ ấ ị : ỉ ò - NSNN ề ỷ ị ấ ỉ ị 87 ỷ hính ế T ề :T ị NSNN ế ộ T ị ế ị ế ; ị ĩ ệ ấ NSNN ị ị ị ệ ế ị ệ NN ề ấ ị ị ị U Ế ấ ộ H T ệ ế ệ TẾ ề ò ấ N H :T ẹ Tỉ ấ V é Ờ Ư ệ ấ ộ ò ộ ấ ắ ị ề ặ ấ: ộ ộ V ệ ế ấ ệ - ế ế V ộ T : Yế ế ế ắ ế Sẽ ế ị ị ấ TR ệ N ộ T ù G ế ặ ẠI Tỉ n ệ Đ ấ ị ộ Ọ C ấ H ộ KI ị ệ ị 88 ẽ ắ ệ ị Vệ ỉ e ắ ệ ệ ắ ấ ế ế ế ị ị ắ ề ế V ộ ấ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ệ 89 ấ PHẦN KẾ T ấ NSNN U N K ẾN N HỊ ề ễ ị ệ ề ề ấ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ ấ ị ệ Vĩ NSNN ; NSNN T ấ NSNN ị Ọ C T ệ Vĩ ác c ỉ ộ Q Tị ế ị ứ ủ mức c ; ế ế ặ ề ẹ ệ e ấ / / e ƣơ ẽ ệ ấ N NN c : (i) ộ ò mơ ì ế ộ d cv ị ộ ệ ế ỷ ộ ộ G N Ờ ƣ ; Ư c c ệ ễ ; â TR x D ị ệ cấ c ƣ ệ Đ ế ế ị ỗ H ề NSNN H ế ẠI ộ ệ NSNN ệ Vĩ ấ ế T ệ TẾ ị ệ T D Ế 5-2017 KI D D NSNN ấ NSNN T; Vĩ ề ệ NSNN D NSNN U NSNN ề H T ấ N H D ế c ự ; ệ ệ ộ ị ố ộ ị mức d c ộ ệ ù ị 90 c v ẩ c ệ ; H ệ ƣ x củ ực củ ị ấ ệ ù ế ị ị ị ị ế ù ệ rì kinh ph c c ị ĩ ậ v chi ; (iii)Hoàn â bổ dự cấ á d c (iv) T NSNN T - ệ ế ị TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ấ (v) 91 ị U H KH ấp ng Cộng s n Việt Nam (1993), Nghị Hội nghị l n th T ( VII) ề tiếp t i m i s nghiệp giáo d t o ng Cộng s n Việt Nam (2013), Nghị TW 8, (khố XI) n, tồn diện giáo d o Lu t Giáo d N Nghị ịnh s 45/ ịnh chi tiết Lu N 7/N -CP qu ịnh chi tiết thi hành s c l p kế ho ịch 35-TT/ d T H Â Ọ C o Bộ Giáo d c V 994 KI T N H - N Ế 6/N - P U 63/ ( c ều c a Lu t H Nghị ị t Giáo d c sử TẾ Lu N im i p kế ho ch tài ng d n qu n lý ngân sách giáo o t o - Bộ Tài ban hành 8) o chìa khố c a s Đ ẠI phát tri n, NXB Tài NSNN G Bộ Tài chính, Báo cáo quyế Ờ N 2012, 2015; 2016, 2017 o (2014), Báo cáo qu c gia giáo d c cho m Ư 10 Bộ Giáo d i TR 2015 c a Việt Nam, Hà Nội 11 The World Bank (2016), World Development Indicator 12 T T tr ng s “ N ề xuấ ” a tác gi TS c cho Giáo d T ị Nga 13 Báo cáo toán ngân sách c a Tỉnh Qu ng Trị 14 Nghị kinh tế xã hội c o: Th c ng huyệ Vĩ n th XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 15 Báo cáo tốn tài ngân sách huyệ Vĩ 2017 92 ... KI H N ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N Ọ C ác N NSNN D ấ H NSNN rƣơ ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn thiệ ố ƣ : 2017-2019... ; ế ế ị ị ỳ ấ ề ặ ắ ệ ấ ệ ấ ế U Ế ế ỷ T ệ ề ệ ị ẠI H ế ộ e ệ G ệ ệ Ư ế ị ệ Ngân Sách Nhà ộT TR ộ N Ờ : ấ Ngân Sách Nhà N N ề ; ị Đ N – ệ Ọ C ỉ ế N H ệ ệ TẾ ệ KI ề ề H ệ N ệ ế ệ ệ ộ –Ở ấ ệ ị ộ... 3: H Q ệ ỉ Q Ư Ờ N ệ Vĩ c Tị ẠI ỉ Đ ệ Vĩ NSNN công tác TR t KI : N H : TẾ K Ế ế NSNN cho Giáo Tị PHẦN : Ơ Ở U N Ề NƢ vấ N â N H U N ác N N H NH v chi n â ác N ù ƣ cc d cv ế ắ ề ấ ệ ấ ộ N - ề
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min

Từ khóa liên quan