Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị min

111 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế NGUYỄN THẮNG TÊ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, KI N H TỈNH QUẢNG TRỊ Mã số: 31 01 10 ẠI H O ̣C Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Ế Người cam đoan Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Nguyễn Thắng i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Phan Khoa Cương, người hướng dẫn khoa học tồn thể thầy, giáo trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Trân trọng cám ơn Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị, Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh Xã hội Thị Ế xã, cán công chức phường, xã hộ nghèo giúp đỡ, tham gia nhiệt ́H tập nghiên cứu để thực luận văn U tình trả lời vấn, tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả suốt q trình học TÊ Cuối cùng, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình, người thân bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ để tơi hồn thành khóa học Luận văn trình nghiên cứu tâm huyết, làm việc khoa học nghiêm H túc thân Tuy nhiên trình thực khả trình độ N hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận KI đóng góp ý kiến quý thầy giáo, giáo để luận văn hồn ̣C thiện H O Xin trân trọng cám ơn! Đ ẠI Tác giả luận văn Nguyễn Thắng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THẮNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN KHOA CƯƠNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ- TỈNH QUẢNG TRỊ Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu U Mục đích đề tài đánh giá thực trạng nghèo, công tác giảm nghèo bền ́H vững địa bàn Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo bền vững địa bàn nghiên cứu thời gian tới TÊ Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiễn giảm nghèo Phương pháp nghiên cứu H bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị N Luận văn sử dụng phương pháp như: Phương pháp thống kê mô tả, so KI sánh, tổng hợp… nhằm phân tích, đánh giá mơ tả tồn diện nội dung nhiệm vụ kết giảm nghèo bền vững ̣C Kết nghiên cứu đóng góp luận văn O Kết nghiên cứu luận văn nhằm hệ thống hóa vấn đề lý luận H thực tiễn giảm nghèo bền vững Phân tích, mơ tả, đánh giá thực trạng, kết ẠI đạt được, tồn hạn chế từ tìm nguyên nhân hạn chế công tác giảm nghèo bền vững qua năm 2015-2017 Luận văn đề xuất giải pháp giảm Đ nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BTXH Bảo trợ xã hội CS-XH Chính sách- xã hội DTTS Dân tộc thiểu số ĐBKK Đặc biệt khó khăn HS-SV Học sinh-sinh viên HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân 10 UBMTTQVN Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 11 TB-XH Thương binh - xã hội 12 SXKD 13 TTCN 14 THCS 15 GTVL Giới thiệu việc làm 16 XĐGN Xóa đói giảm nghèo U ́H TÊ H ̣C KI N Sản xuất kinh doanh Tiểu thủ công nghiệp Trung học sở Đ ẠI H O Ế STT iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục biểu bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x Ế Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 11 U Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 11 ́H Mục tiêu nghiên cứu 13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 TÊ Phương pháp nghiên cứu 14 Kết cấu luận văn 15 H Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16 N Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN KI VỮNG 16 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 16 ̣C 1.1.1 Một số vấn đề chung nghèo 16 O 1.1.2 Chuẩn nghèo tiêu chí đánh giá nghèo 19 H 1.1.3 Nguyên nhân gây nghèo 21 ẠI 1.1.4 Ảnh hưởng nghèo phát triển quốc gia 24 1.1.5 Một số vấn đề chung giảm nghèo bền vững 25 Đ 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 34 1.2.1 Chủ trương, kế hoạch giảm nghèo Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 34 1.2.2 Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững số địa phương Việt Nam học kinh nghiệm thị xã Quảng Trị 37 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ 41 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ 41 v 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên thị xã Quảng Trị 41 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 42 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn công tác giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị 45 2.2 THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015-2017 46 2.2.1 Tổ chức máy phân công phối hợp thực công tác giảm nghèo thị Ế xã Quảng Trị 46 U 2.2.2 Tình hình nghèo đói Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 48 ́H 2.2.3 Nguyên nhân nghèo địa bàn thị xã Quảng Trị 67 2.2.4 Tình hình tổ chức cơng tác giảm nghèo địa bàn thị xã Quảng Trị 51 TÊ 2.2.5 Tình hình thực chương trình, sách giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị 54 H 2.2.6 Kết thực mục tiêu, tiêu giảm nghèo địa bàn Thị xã N Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 60 KI 2.2.7 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị 62 ̣C 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ O XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ 78 H 2.3.1 Kết đạt 78 2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế nguyên nhân 79 ẠI Chương 3: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Đ XÃ QUẢNG TRỊ - TỈNH QUẢNG TRỊ 82 3.1 Mục tiêu giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị 82 3.1.1 Mục tiêu quốc gia 82 3.1.2 Mục tiêu tỉnh Quảng Trị 84 3.1.3 Mục tiêu thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 85 3.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị86 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường lãnh đạo, đạo tuyên truyền giảm nghèo 86 vi 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 88 3.2.3 Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập 88 3.2.4 Chính sách tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội bản91 3.2.5 Kiện toàn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm cơng tác giảm nghèo92 3.2.6 Giải pháp chống tái nghèo 92 3.2.7 Các giải pháp khác 93 Ế Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 U Kết luận 96 ́H Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 TÊ PHỤ LỤC 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN N BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN KI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ̣C BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI H O XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng Bảng 1.1 Chuẩn nghèo Việt Nam 21 Bảng 2.1: Chỉ tiêu dân số Thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2017 .43 Bảng 2.2: Tình hình phân bố lao động theo ngành thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 43 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 địa bàn Thị xã Quảng Trị 44 Bảng 2.4: Lực lượng cán tham gia ban đạo giảm nghèo bền vững U Ế Bảng 2.3 địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017 47 Tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn thị xã Quảng Trị cuối ́H Bảng 2.5: Bảng 2.6: TÊ năm 2015 .49 Tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn thị xã Quảng Trị cuối H năm 2016 .49 Tình hình biến động số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 50 Bảng 2.8: Tình hình hộ nghèo địa bàn Thị xã Quảng Trị cuối năm 2017 51 Bảng 2.9: Tình hình ban hành văn kế hoạch tổ chức thực giảm nghèo KI N Bảng 2.7: Tình hình phổ biến tuyên truyền giảm nghèo bền vững địa bàn O Bảng 2.10 ̣C bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 51 Tình hình kiểm tra, giám sát trình thực giảm nghèo bền vững ẠI Bảng 2.11 H thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 52 địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017 54 Đ Bảng 2.12 Bảng 2.13 Tình hình giải việc làm chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 56 Tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 .58 Bảng 2.14: Kết thực mục tiêu, tiêu giảm nghèo địa bàn Thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 61 Bảng 2.15 Đặc điểm đối tượng tham gia khảo sát .62 Bảng 2.16 Các nguyên nhân dẫn đến nghèo tái nghèo 64 Bảng 2.17 Đánh giá nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo 68 viii Bảng 2.18 Công tác tổ chức thực sách giảm nghèo địa phương 70 Bảng 2.19 Cuộc sống gia đình từ thực sách giảm nghèo 71 Bảng 2.20 Khả tiếp cận sách giảm nghèo 72 Bảng 2.21 Ý kiến cán công chức công tác tuyên truyền giảm nghèo địa bàn thị xã Quảng Trị 73 Bảng 2.22 Ý kiến cán công chức công tác phối hợp tuyên truyền giảm nghèo địa bàn Thị xã QuảngTrị 75 Bảng 2.23 Ý kiến cán công chức công tác kiểm tra giám sát .76 Bảng 2.24 Ý kiến cán công chức Người dân tham gia đánh giá thực Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế sách giảm nghèo 77 ix Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Chương trình giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị tổ chức thực dựa chủ trương, quan điểm, yêu cầu cấp thiết Đảng Nhà nước, đặc biệt quan điểm chủ đạo Nghị Quyết số 80/2011/NQ-CP ngày 19/5/2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ 2011 đến năm 2020 Luận văn đưa định hướng giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị, tạo sở đề xuất giải pháp thực đến năm 2020 năm Từ kết nghiên cứu đề Ế tài: “Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng U Trị” kết luận: ́H Thứ sở lý luận giảm nghèo bền vững, kinh nghiệm giảm nghèo TÊ bền vững số tỉnh, huyện có điều kiện tương đồng, vào thực tiễn công tác giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị thời gian qua, gắn với điều kiện H riêng biệt để cơng tác xóa đói giảm nghèo đạt kết bền vững địa bàn thị xã N Quảng Trị cần có biện pháp phát triển bền vững dựa điều kiện tự nhiên, KI kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời cần có thống giải vấn đề phát triển chung vùng Việc tìm hệ thống giải pháp phù ̣C hợp góp phần thực cơng tác xóa đói giảm nghèo phận người nghèo tác O giả cho cần nghiên cứu giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị nhằm đưa H giải pháp cho thời gian tới cần thiết Thứ hai, công tác giảm nghèo thị xã Quảng Trị thời gian qua đạt ẠI thành to lớn Tuy nhiên hạn chế việc thực Đ sách, chương trình, dự án giảm nghèo như: kết giảm nghèo chưa thực bền vững; sách thực dàn trải nhiều lĩnh vực, gây thất thốt, lãng phí “hưởng lợi” người dân hạn chế, khơng bình đẳng vùng, miền Để tiếp tục nâng cao tính bền vững cơng giảm nghèo theo hướng bền vững UBND thị xã Quảng Trị cần hồn thiện, mở rộng sách hành người nghèo cho hướng trực tiếp vào vấn đề: nâng cao lực người nghèo; tạo hội bình đẳng cho người nghèo tiếp cận với dịch vụ xã hội xã hội bản; trợ giúp đột xuất gặp thiên tai, bão lũ biến đổi khí hậu, khắc phục hậu chiến tranh theo quan điểm đề cập phần quan niệm giảm nghèo bền vững Rà 96 soát, sửa đổi, bổ sung sách pháp luật giảm nghèo theo hướng tập trung, khắc phục chồng chéo, trùng lắp; phân cơng đầu mối chịu trách nhiệm Theo đó, thu gọn đầu mối, thực sách giảm nghèo theo chức năng, nhiệm vụ phòng, ban nhằm tập trung nguồn lực, hạn chế chồng chéo sách Giảm dần sách hỗ trợ cho khơng, tăng cường sách hỗ trợ cho vay có điều kiện, có thời hạn để khắc phục tình trạng khơng muốn nghèo Thứ ba, với nghiên cứu, đánh giá tình hình giảm nghèo thị xã Quảng Trị, rút nguyên nhân kết đạt hạn chế tồn Trên sở quan điểm dự báo xu hướng công giảm Ế nghèo thị xã thời gian tới, luận văn đề xuất giải pháp phù hợp với U điều kiện khách quan chủ quan thị xã, đặc điểm gây nghèo mang tính ́H đặc thù thị xã nhằm giúp cho việc thực giảm nghèo thực bền vững cho TÊ năm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương Kiến nghị H Từ kết nghiên cứu thấy để thực giảm nghèo bền vững N điều cấp thiết cấp, ngành Dưới góc độ nghiên cứu, tác giả luận văn có KI kiến nghị sau: - Đối với hộ nghèo người già cả, neo đơn, khuyết tật nặng,… cần ̣C đưa khỏi diện hộ nghèo mà đưa vào diện đối tượng bảo trợ xã hội để hưởng O sách trợ cấp xã hội lâu dài đối tượng khơng có giải pháp khơng thể xoá H nghèo Chú trọng đến việc xây dựng tảng thể chế xã hội cho trình phát triển, việc quản lý tình trạng dễ bị tổn thương, khuyến khích ẠI tham gia người dân để bảo đảm người có đóng góp vào tăng trưởng Đ kinh tế, thúc đẩy giảm nghèo bền vững - Nhân rộng mơ hình hoạt động có hiệu với tình hình địa phương Chuyển giao giải pháp khoa học công nghệ nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thị xã Quảng Trị, áp dụng khoa học kĩ thuật xử lí vùng đất nhiễm sau chiến tranh, phát triển hạ tầng giao thơng thơng tin phòng tránh giảm nhẹ thiên tai; phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh - Ban Chỉ đạo giảm nghèo cần nâng cao trách nhiệm trình thực nhiệm vụ thành viên như: thực công tác xây dựng chương trình, mục tiêu, 97 giải pháp thực cơng tác giảm nghèo; Chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực chương trình giảm nghèo - Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, ý thức tự chủ, tinh thần tự lực người dân trình xây dựng, thực hiện, giám sát nhằm nâng cao tính hiệu tính bền vững sách giảm nghèo Bên cạnh đó, cần đổi tư để thực cam kết giảm nghèo, tinh thần Nghị số 80/CP giảm nghèo bền vững Nghị số 26-NQ/TW (Khóa X) Ban Chấp hành Trung ương đưa người Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế dân trở thành chủ thể trình phát triển 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Robert Chamber(2001), Bẩy ngh o đói Chính phủ (2011), Nghị 80/NQ-CP năm 2011 định hướng giảm ngh o bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (2009), Rà sốt tổng quan chương trình dự án giảm ngh o Việt Nam Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005, ban hành k m theo chuẩn ngh o giai đoạn 2006-2010, Hà Nội Thủ Tướng Chính Phủ (2011), Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011, Ế việc ban hành chuẩn hộ ngh o hộ cận ngh o áp dụng cho giai đoạn 20112015, Hà Nội U Thủ Tướng Chính Phủ (2015), Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm ́H 2015, việc ban hành chuẩn ngh o tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn TÊ 2016-2020, Hà Nội Nguyễn Thị Hoa (2009), Hoàn thiện sách XĐGN chủ yếu Việt Nam đến năm 2015, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội Thái Phúc Thành (2014), Vai trò vốn người giảm ngh o bền vững H N Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội Nguyễn Thị Hoa (2014), Hồn thiện sách xóa đói giảm ngh o chủ yếu KI Việt Nam đến năm 2020 Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị quốc Võ Văn Quân (2015), Giảm ngh o bền vững huyện Châu Thành tỉnh Đ ng O 10 ̣C gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Hà Nội Đảng Thị xã Quảng Trị (2016), Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVIII ẠI 11 H Tháp Luận văn Thạc sỹ kinh tế Học viện trị quốc gia Thị xã H Chí Minh Đ nhiệm kỳ 2015-2020 12 UBND Thị xã Quảng Trị, báo cáo tình hình kinh tế -xã hội Thị xã Quảng Trị năm 2017 13 Phòng LĐ-TB&XH Thị xã Quảng Trị, văn báo cáo tình hình thực nhiệm vụ công tác ngành LĐ-TBXH từ năm 2016 đến năm 2018 14 Thực Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội việc hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 15 Tổ chức quốc tế Liên hợp quốc (2008), Tuyên bố liên hợp quốc tháng năm 2008 99 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Giành cho hộ nghèo) Xin chào ông/bà! Tôi Nguyễn Thắng, học viên Lớp Cao học ngành Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thực đề tài: “Nghiên cứu Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị” Mọi ý kiến trả lời ơng/bà góp phần vào thành công đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Kính mong ơng/bà dành chút thời gian để trả Ế lời câu hỏi sau ́H U Xin chân thành cảm ơn - TÊ Phân Thơng tin cá nhân Giới tính  Nữ H  Nam N Trình độ văn hóa  Cấp KI  Chưa đào tạo  Cấp  Cấp  50 Nghề nghiệp  Công nghiệp-xây dựng  Thương mại-dịch vụ  Thất nghiệp Đ ẠI  Nông-lâm-ngư nghiệp Phân Đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 2.1 Theo ông bà, ngun nhân làm gia đình ơng bà thuộc diện nghèo?  Thiếu vốn  Thiếu đất sản xuất  Việc làm không ổn định  Thất nghiệp  Đông con, người già  Đau ốm, bệnh tật  Thiên tai, mùa Không biết làm kinh tế  Nguyên nhân khác 2.2 Phường nơi ơng/bà sinh sống có thành lập ban quản lý giảm nghèo khơng?  Có  Không 100 2.3 Xin ông/bà cho biết nơi ông/bà sinh sống có hưởng lợi từ sách giảm nghèo bền vững Nhà nước khơng?  Có  Khơng 2.4 Phường nơi ơng/bà sinh sống có tổ chức mơ hình giảm nghèo khơng?  Có  Khơng 2.5 Các mơ hình giảm nghèo có đa dạng để phù hợp với nhóm hộ nghèo ơng bà khơng?  Có  Khơng  Có  Khơng U nghèo khơng? Ế 2.6 Theo ơng/bà, mơ hình giảm nghèo địa phương giúp gia đình ơng bà  Có TÊ cơng cho đối tượng nghèo khơng? ́H 2.7 Các sách hỗ trợ cho người nghèo địa phương thực hiện, ơng bà có thấy  Khơng N vững đến có cải thiện khơng? H 2.8 Cuộc sống gia đình ơng/bà từ thực sách giảm nghèo bền KI  Không thay đổi  Thêm nợ nần vay tiền ̣C  Cải thiện không nhiều O  Cải thiện đáng kể H 2.9 Những sách thực giúp ơng bà nghèo?  Chính sách giáo dục ẠI  Chính sách hỗ trợ nhà chống bão lụt Đ  Chính sách khuyến nơng, lâm ngư, hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất  Dạy nghề, tạo việc làm  Chính sách cho vay vốn  Chính sách hỗ trợ, pháp lý, văn hóa, thơng tin  Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ y tế  Chính sách xây dựng sở hạ tầng 2.10 Theo ơng/bà, nghèo nhờ sách hỗ trợ, nguy tái nghèo có cao khơng?  Có  Khơng 101 2.11 Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo bền vững có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện gia đình ơng/bà khơng?  Có  Khơng 2.12 Ơng bà có tham gia vào q trình kiểm tra, giám sát thực sách giảm nghèo phường khơng?  Có  Khơng 2.13 Cơng tác tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa phương diễn nào?  Yếu  Chưa tốt  Đạt yêu cầu U Ế Phần 3: Đề xuất, kiến nghị, số ý kiến khác  Tổ chức tốt ́H TÊ H Đ ẠI H O ̣C KI N Xin chân thành cảm ơn! 102 Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Dành cho cán bộ, công chức phường) Xin chào ông/bà! Tôi Nguyễn Thắng, học viên Lớp Cao học ngành Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thực đề tài: “Nghiên cứu Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị” Mọi ý kiến trả lời ông/bà góp phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Kính mong ơng/bà dành chút thời gian để trả Ế lời câu hỏi sau ́H U Xin chân thành cảm ơn - TÊ Phân Thông tin cá nhân: Đối tượng H  Cán bộ, công chức chuyên môn  Cán lãnh đạo, quản lý N Giới tính  Nam KI  Nữ  Sơ cấp  50 Đ Phân Đánh giá công tác giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Phương án phù hợp, ơng/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án 2.1 Theo ơng bà, nguyên nhân làm gia đình nghèo?  Thiếu vốn  Thiếu đất sản xuất  Việc làm không ổn định  Thất nghiệp  Đông con, người già  Đau ốm, bệnh tật  Thiên tai, mùa  Không biết làm kinh tế  Nguyên nhân khác 2.2 Ở xã có thành lập ban quản lý thực sách xóa đói, giảm nghèo khơng?  Có  Khơng 103 2.2a Người dân có tích cực tham gia thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương khơng?  Tham gia tích cực  Tham gia khơng tích cực  Khơng tham gia 2.3 Cơng tác tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa phương diễn nào?  Yếu  Chưa tốt  Đạt yêu cầu  Tổ chức tốt 2.4 Phường nơi ông/bà làm việc có tổ chức mơ hình giảm nghèo khơng?  Có  Khơng  Khơng U  Có Ế 2.5 Các mơ hình giảm nghèo có đa dạng để phù hợp với nhóm hộ nghèo khơng? ́H 2.6 Theo ơng/bà, mơ hình giảm nghèo địa phương nghèo khơng?  Khơng TÊ  Có 2.7 Các sách hỗ trợ cho người nghèo địa phương thực hiện, ơng bà có thấy H cơng cho đối tượng nghèo không?  Không N  Có có cải thiện khơng? ̣C  Khơng thay đổi KI 2.8 Cuộc sống hộ nghèo từ thực sách giảm nghèo bền vững đến O  Cải thiện đáng kể  Cải thiện không nhiều  Thêm nợ nần vay tiền nhà nước H không trả nợ mùa, dịch bệnh nguyên nhân khác 2.9 Những sách thực giúp người dân nghèo? ẠI  Chính sách giáo dục Đ  Chính sách hỗ trợ nhà chống bão lụt  Chính sách khuyến nơng, lâm ngư, hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất  Dạy nghề, tạo việc làm  Chính sách cho vay vốn  Chính sách hỗ trợ, pháp lý, văn hóa, thông tin  Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ y tế  Chính sách xây dựng sở hạ tầng 2.10 Theo ơng/bà, nghèo nhờ sách hỗ trợ, nguy tái nghèo có cao khơng? 104  Có  Khơng 2.11 Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo bền vững có phù hợp với điều kiện địa phương khơng?  Có  Khơng 2.12 Khi thực sách cấp mình, ơng/bà thấy phối hợp cấp với  Tốt  Rất rốt  Không tốt 2.13 Công tác vận động tuyên truyền địa phương ơng/bà có thực thường xun không  Khá thường xuyên  Thường xuyên Ế  Không thường xuyên  Hiệu chưa cao  Hiệu cao ́H  Khơng hiệu U Nếu có theo ơng/bà chất lượng tun truyền nào? TÊ 2.14 Khi thực sách cở cấp mình, UBND xã có phối hợp với quan nhà nước tỉnh, huyện với tổ chức CT-XH khơng? N Nếu có hiệu  Khá thường xuyên  Hiệu chưa cao  Hiệu cao KI  Không hiệu  Thường xuyên H  Không thường xuyên 2.15 Khi kiểm tra, giám sát q trình thực sách địa phương có tham ̣C gia tổ chức trị - xã hội không?  Khá thường xuyên -Xin chân thành cảm ơn! Đ ẠI H O  Không thường xuyên 105  Thường xuyên Phụ lục 3: CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO VÀ CÁC VĂN BẢN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ngày/tháng/năm văn Chính ngày 19/5/2011 định TTg ngày 12/12/2008 O TTgCP Quyết 27/12/2008 Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 19/5/2011 H đối tượng sách khác 19/10/2002 Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 11/1/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Số 67/2010/QĐ- Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg TTg 12/12/2008 Thủ tướng 25/12/2010 H định 29/10/2010 Đ nghèo 2020 Số 167/2008/QĐ- ẠI nhanh bền vững 61 huyện N ngày 4/10/2002 củaTTgCP Quyết Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo Số 78/2002/NĐ-CP Về tín dụng người nghèo Nghị định ̣C Số 80/2011/NQ-CP 24/6/2014 Ế CP ngày 27/12/2008 Nghị Quyết bền vững đến năm 2020 U Chính phủ ngày 24/6/2014 Số 30a/2008/NQ- phủ Về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo ́H Nghị Số 76/2014/QH13 TÊ Quốc Hội có hiệu lực ban hành Nghị Thời điểm Trích yếu nội dung văn KI STT Số, ký hiệu; Tên loại Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà Về Ban hành sách cho vay vốn định Số 54/2012/QĐ- TTgCP phát triển sản xuất hộ dân tộc TTg ngày 4/12/2012 thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 1/2/2013 2012-2015 Quyết định TTgCP Số 15/2013/QĐTTg ngày Về tín dụng hộ cận nghèo 23/02/2013 106 16/4/2013 Về việc Phê duyệt đề án tổng thể Quyết định TTgCP “chuyển đổi phương pháp tiếp cận Số 1614/QĐ-TTg đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa 15/9/2015 chiều áp dụng cho giai đoạn 20162020” 11 Quyết định TTgCP Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp Số 59/QĐ-TTg, cận đa chiều Số 41/2010/NĐ-CP Về sách tín dụng phục vụ phát Nghị định ngày 12/4/2010 triển nông nghiệp, nông thôn 1/6/2010 U Số 08/2009/TTLT- Hướng dẫn thực Quyết định số ́H BXD-BTCThông tư liên BKHĐT- 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 tịch BNNPTNT- Thủ tướng Chính phủ NHNNVN ngày sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 3/7/2009 TÊ 12 5/1/2016 Ế 10 H 19/5/2009 Thông tư NHNN ngày hỗ trợ huyện nghèo Nghị 9/4/2009 09/4/2009 30a/2008/NQ-CP Chính định Số 2621/QĐ-TTg ẠI Quyết TTgCP ngày 31/12/2013 Đ 14 H O ̣C 13 15 Quyết vay ưu đãi lãi suất theo chương trình KI Số 06/2009/TT- N Quy định chi tiết sách cho phủ Sửa đổi, bổ sung số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 31/12/2013 27/12/2008 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay định Số 872/QĐ-TTg TTgCP ngày 06/6/2014 số chương trình tín dụng sách ngân hàng sách 6/6/2014 xã hội 16 Quyết định Số 734/1997QĐ- TTgCP TTg ngày 06/9/1997 Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng 21/9/1997 sách 107 Quy định chế độ cử tuyển vào 17 Số 134/2006/NĐ- Nghị định sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, CP ngày 14/11/2006 TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc 29/11/2010 dân Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chế thu, sử 18 Số 49/2010/NĐ-CP dụng học phí sở giáo dục Nghị định ngày 14/5/2010 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 1/7/2010 Ế năm học 2010 - 2011 đến năm học TTgCP Quyết định TTgCP Ban hành số sách hỗ trợ TTg ngày học sinh bán trú trường phổ thông 8/2/2011 21/12/2010 dân tộc bán trú Số 12/2013/QĐTTg ngày 24/01/2013 23 H định Số 36/2013/QĐ- TTgCP Quyết Quy định sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thơng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt TTgCP 15/3/2013 khó khăn Về sách hỗ trợ gạo cho học sinh trường khu vực có điều TTg ngày 18/6/2013 kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó định Số 167/2008/QĐ- TTgCP ́H TÊ Số 85/2010/QĐ- ẠI Quyết Đ 22 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân H định sinh, sinh viên sở giáo dục 1/1/2008 N Quyết TTg ngày 14/9/2007 O 21 TTgCP Về học bổng sách học KI 20 định Số 152/2007/QĐ- ̣C 19 Quyết U 2014 - 2015 1/9/2013 khăn Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 11/1/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều 24 Quyết định TTgCP Số 67/2010/QĐ- Quyết định 167/2008/QĐ-TTg TTg 12/12/2008 Thủ tướng 25/12/2010 29/10/2010 Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 108 định Số 498/2013/QĐ- TTg ngày 21/3/2013 MTQG xây dựng nông thôn Số 05/2013/TTLT- tịch BKHĐT-TC-XD Quyết TTgCP Quyết TTgCP ngày định canh, định cư cho đồng bào dân tộc 25/8/2009 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng 7/9/2006 O bào dân tộc Số 147/2007/QĐ- Một số sách phát triển rừng thiểu số giai TTg ngày10/9/2007 sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 7/10/2007 H 30 ̣C cư cho đồng Phê duyệt kế hoạch kế hoạch định thiểu số du canh, du cư đến năm Số 186/2006/QĐ- 14/8/2006 28/3/2014 U ngày 25/8/2009 định nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện nghèo định Số 1342/QĐ-TTg củaTTgCP thực Chương trình hỗ trợ giảm N 29 Quyết 12/02/2014 Hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn KI 28 BKHĐT-BTC ngày liên tịch xuất xã đặc biệt khó khăn, xã biên 1/3/2014 khó khăn Số 02/2014/TTLT- Thông tư 135 hỗ trợ sở hạ tầng, hỗ trợ sản giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt ngày 18/11/2013 27 Hướng dẫn thực Chương trình Ế 26 Thơng tư liên UBDT-NNPTNT- 21/3/2013 ́H TTgCP Bổ sung chế đầu tư Chương trình TÊ Quyết H 25 ẠI đoạn 2007 - 31 Đ 2010 Quyết định Số 102/2009/QĐ- TTgCP TTg ngày 07/8/2009 Về sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó 20/9/2009 khăn Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng 32 Quyết định Số 42/2012/QĐ- TTgCP TTg ngày lao động người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 109 1/12/2012 33 Thông tư liên tịch Số 102/2007/TTLT- Hướng dẫn chế quản lý tài BTC-BLĐTBXH số dự án Chương 17/09/2007 ngày 20/7/2007 trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Quy định quản lý sử dụng kinh 34 Thơng tư liên tịch Số 68/2013/TTLT- phí thực dự án dự án BTC-BLĐTBXH Chương trình mục tiêu quốc gia 5/7/2013 ngày 21/5/2013 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 Về ban hành số sách hỗ TTgCP trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ Ế định Số 289/QĐ-TTg U Quyết ngày 18/3/2008 thuộc diện sách, hộ nghèo, hộ 18/3/2008 ́H 35 cận nghèo ngư dân Quyết định Số 71/2009/QĐ- TTgCP nghèo đẩy mạnh xuất lao động TTg ngày TTgCP góp phần giảm nghèo bền vững giai 29/4/2009 H 36 TÊ Phê duyệt Đề án hỗ trợ huyện định Số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 lao động nông thôn đến năm 2020” ẠI H O ̣C TTgCP Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho KI Quyết Đ 37 N đoạn 2009 - 2020 110 27/11/2009 ... thực tiễn giảm nghèo bền vững; Chương 2: Thực trạng giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; Chương 3: Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị... lý luận thực tiễn giảm nghèo bền vững; + Thực trạng giảm nghèo bền vững địa bàn Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; ẠI + Đề xuất số giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn Thị xã Quảng Trị Đ Đối tượng... tiêu thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 85 3.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị86 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường lãnh đạo, đạo tuyên truyền giảm nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị min , Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị min