GIẢI PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM nước UỐNG ĐÓNG CHAI ION HEALTH tại CÔNG TY cổ PHẦN cấp nước THỪA THIÊN HUẾ min

133 358 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế NGUYỄN LÊ NAM LONG TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN LÊ NAM LONG Ọ C KI N H TẾ H U Ế GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ Ờ N G Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai Ion-Health Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế” đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp PGS TS Nguyễn Tài Phúc Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu thông tin đƣợc trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung Ế thực đƣợc phép công bố TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Tác giả i Nguyễn Lê Nam Long LỜI CẢM ƠN Kính thưa: Các Thầy, Cơ giáo! Trong trình thực luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, ý thức trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực thân, nhận đƣợc giúp đỡ q báu nhiệt tình từ nhiều phía Với tình cảm chân thành, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế, phòng ban chức năng, Ế Thầy, Cơ giáo tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập U nghiên cứu khoa học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TẾ H đến PGS TS Nguyễn Tài Phúc, ngƣời hƣớng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Qua hƣớng dẫn Thầy, không N H học đƣợc nhiều kiến thức bổ ích mà học Thầy phƣơng pháp nghiên cứu khoa KI học, thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc q trình Ọ C Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo cán nhân viên Công ty H Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế nhiệt tình giúp đỡ, hƣớng dẫn, cung cấp Đ ẠI tài liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn G Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất ngƣời thân, gia đình, bạn bè Ư Ờ N nhiệt tình giúp đỡ, động viên tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn TR Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Tác giả Nguyễn Lê Nam Long ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Họ tên học viên: Nguyễn Lê Nam Long Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh ; Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Nhu cầu sử dụng nƣớc uống đóng chai ngƣời dân ngày tăng nhiều lý khác nhau: đảm bảo sức khỏe, tiện lợi, giảm thiểu thời gian sinh hoạt, Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế (HueWACO) cho đời sản phẩm nƣớc uống đóng chai từ năm 2004, nhƣng việc xuất nhiều đối thủ cạnh tranh thị trƣờng cho thấy việc phát triển thị trƣờng tiêu thụ yêu cầu cấp thiết sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion Health Do đó, luận văn đƣợc thực nhằm đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Ion-Health HueWACO địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, sở đƣa số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sản phẩm Ion-Health Công ty Phƣơng pháp nghiên cứu Nguồn số liệu đƣợc thu thập từ báo cáo tổng kết HueWACO giai đoạn 2016 – 2018, hồ sơ tiêu thụ sản phẩm nƣớc đóng chai Ion-Health, thông tin website HueWACO bên liên quan Luận văn tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phiếu điều tra khảo sát khách hàng ngƣời tiêu dùng với 160 phiếu đại lý kinh doanh sản phẩm Ion-Health với 180 phiếu Số liệu thu thập đƣợc tính tốn, xử lý máy tính phần mềm Excel, SPSS Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Hoạt động tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health có số thành tựu: (i) Cơng ty phát triển trì cơng tác quảng bá thƣơng hiệu; (ii) Công ty tiếp cận đƣợc thêm thị trƣờng nhƣ Nam Đông, A Lƣới (iii) Sản lƣợng, doanh số tiêu thụ sản phẩm nƣớc đóng chai IonHealth có tăng trƣởng đáng kể qua năm; (iv) Sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health nhận đƣợc phản hồi tích cực ngƣời tiêu dùng đại lý phân phối Tuy nhiên, cơng tác số hạn chế nhƣ: (i) Giá trị thƣơng hiệu nƣớc uống đóng chai ion-Health chƣa thật định hình; (ii) Sản phẩm chƣa thật phong phú để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao ngƣời tiêu dùng; (iii) Hạn chế nhân sự; (iv) sách chiết khấu đại lý phân phối sản phẩm Ion-Health thị trƣờng hạn chế Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sản phẩm Ion-Health Công ty thời gian tới: (i) Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu thị trƣờng; (ii) Các giải pháp Marketing hỗn hợp (iii) Các giải pháp hỗ trợ khác iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Cán công nhân viên CNTT Công nghệ thông tin CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSDL Cơ sở liệu CSKH Chăm sóc khách hàng NSLĐ Năng suất lao động HueWACO Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế HTCN Hệ thống cấp nƣớc KT-XH Kinh tế xã hội SXKD Sản xuất kinh doanh TMTH Thƣơng mại tổng hợp TNHH Trách nhiệm hữu hạn XDCB Xây dựng GTTB Giá trị trung bình TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế CBCNV iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 4.2 Phƣơng pháp tổng hợp xử lý số liệu 4.3 Phƣơng pháp phân tích 5 Kết cấu luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Lý luận thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Khái niệm, vai trò chức thị trƣờng 1.1.2 Khái niệm, vai trò tiêu thụ sản phẩm 10 1.2 Nội dung hoạt động phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 13 v 1.2.1 Nghiên cứu thị trƣờng 13 1.2.2 Xây dựng sách Marketing hỗn hợp 15 1.3 Tinh hình tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai thị trƣờng giới Việt Nam 21 1.3.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai giới 26 1.3.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI ION-HEALTH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ế CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN H Giới thiệu Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế Xí TẾ 2.1 U HUẾ 33 nghiệp Nƣớc tinh khiết Bạch Mã 33 N H 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế 33 KI 2.1.2 Giới thiệu Xí nghiệp nƣớc tinh khiết Bạch Mã 36 Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ nƣớc uống đóng chai Ion- Ọ C 2.2 H Health 39 ẠI 2.2.1 Hệ thống kênh phân phối sách phân phối 39 G Đ 2.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động tiêu thụ nƣớc uống đóng chai Ion-Health N địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 45 Ờ Đánh giá ngƣời tiêu dùng đại lý hoạt động tiêu thụ sản Ư 2.3 TR phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health Cơng ty 57 2.3.1 Đánh giá khách hàng ngƣời tiêu dùng 57 2.3.2 Đánh giá khách hàng đại lý 66 2.4 Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 74 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 74 2.4.2 Những hạn chế 74 vi CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế đến năm 2020 77 3.2 Định hƣớng hoạt động tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai IonHealth Cơng ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế 78 3.3 Đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health Cơng ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế 79 U Ế 3.3.1 Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu thị trƣờng 79 TẾ H 3.3.2 Các giải pháp Marketing hỗn hợp 79 3.3.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 83 N H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Kiến nghị 88 Ọ C KI H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 ẠI PHỤ LỤC 92 Ư Ờ N G Đ Quyết định Hội đồng chấm luận văn Biên Hội đồng chấm luận văn nhận xét phản biện (đã chỉnh sửa sau bảo vệ thành công) TR Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hồn thiện luận văn vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1: Tình hình lao động Xí nghiệp .38 Bảng 2.2: Số lƣợng đại lý bán lẻ phân phối sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health giai đoạn 2016 - 2018 42 Mức khuyến dành cho sản phẩm Ion-Health năm 2016 .44 Bảng 2.4: Chính sách khuyến theo doanh số tiêu thụ tháng 44 Bảng 2.5: Cơ cấu doanh số tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion- Ế Bảng 2.3: H U Health phân theo địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 Doanh số tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health N H Bảng 2.6: TẾ – 2018 46 Sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health Ọ C Bảng 2.7: KI địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 48 Cơ cấu doanh số tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion- ẠI Bảng 2.8: H địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 49 Đ Health địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 .50 G Đặc điểm mẫu điều tra 58 N Bảng 2.9: Ờ Bảng 2.10: Đánh giá khách hàng tiêu dùng sách sản phẩm .63 TR Ư Bảng 2.11: Đánh giá khách hàng tiêu dùng sách giá 64 Bảng 2.12: Đánh giá khách hàng tiêu dùng sách phân phối .65 Bảng 2.13: Đánh giá khách hàng tiêu dùng sách xúc tiến 66 Bảng 2.14: Đánh giá khách hàng đại lý sách sản phẩm 71 Bảng 2.15: Đánh giá khách hàng đại lý sách giá 71 Bảng 2.16: Đánh giá khách hàng đại lý sách phân phối .72 Bảng 2.17: Đánh giá khách hàng đại lý sách xúc tiến 73 viii Thông tin giá sản phẩm rõ ràng Cumulative Frequency Valid không đồng ý Percent Valid Percent Percent 1.4 1.4 1.4 không đồng ý 12 8.6 8.6 10.0 bình thường 40 28.6 28.6 38.6 đồng ý 62 44.3 44.3 82.9 đồng ý 24 17.1 17.1 100.0 140 100.0 100.0 Ế Total U Giá sản phẩm Ion-Health cạnh tranh so với sản phẩm nước đóng chai có mặt Percent khơng đồng ý bình thường 28 đồng ý 3.6 3.6 4.3 20.0 20.0 24.3 84 60.0 60.0 84.3 20 14.3 15.7 100.0 140 100.0 100.0 KI Ờ N G Đ ẠI Total Percent H đồng ý Valid Percent N H không đồng ý Ọ C Valid Cumulative TẾ Frequency H Thừa Thiên Huế TR Ư Statistics N Valid Missing Mean Dễ dàng thấy Dễ dàng sản phẩm có mua sản phẩm bán cửa Dễ dàng thấy đại lý hàng nhỏ lẻ sản phẩm Dễ thấy ứng kịp thời lớn nhỏ thị thị trường quán cà siêu thị thị nhu cầu trường Thừa Thừa Thiên phê, nhà hàng, trường điểm bán Thiên Huế Huế khách sạn ThừaThiên Huế tốt Khả đáp 140 140 140 140 140 0 0 3.6286 3.8857 3.8357 3.7143 3.7714 108 Dễ dàng mua sản phẩm đại lý lớn nhỏ thị trường Thừa Thiên Huế Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khơng đồng ý 2.1 2.1 2.1 bình thường 64 45.7 45.7 47.9 đồng ý 55 39.3 39.3 87.1 đồng ý 18 12.9 12.9 100.0 140 100.0 100.0 Total Dễ dàng thấy sản phẩm có bán cửa hàng nhỏ lẻ thị trường Thừa Thiên Huế Cumulative 4.3 4.3 28.6 32.9 41.4 74.3 25.7 25.7 100.0 100.0 100.0 4.3 bình thường 40 28.6 đồng ý 58 41.4 đồng ý 36 140 TẾ H không đồng ý Ọ C Total Percent U Ế Valid Percent KI Valid Percent N H Frequency H Dễ dàng thấy sản phẩm quán cà phê, nhà hàng, khách sạn 1.4 1.4 2.9 2.9 4.3 46 32.9 32.9 37.1 51 36.4 36.4 73.6 37 26.4 26.4 100.0 140 100.0 100.0 Ư đồng ý TR đồng ý Total Percent 1.4 Ờ bình thường Valid Percent N khơng đồng ý Đ không đồng ý G Valid Percent ẠI Frequency Cumulative Dễ thấy siêu thị thị trường ThừaThiên Huế Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khơng đồng ý 5.7 5.7 5.7 bình thường 57 40.7 40.7 46.4 đồng ý 42 30.0 30.0 76.4 đồng ý 33 23.6 23.6 100.0 140 100.0 100.0 Total 109 Khả đáp ứng kịp thời nhu cầu điểm bán tốt Cumulative Frequency Percent không đồng ý 3.6 3.6 3.6 bình thường 56 40.0 40.0 43.6 đồng ý 45 32.1 32.1 75.7 đồng ý 34 24.3 24.3 100.0 140 100.0 100.0 TẾ Valid Missing Các chương trình khuyến áp dụng thường xuyên 140 2.9429 Ế Statistics Công ty thường tổ chức chương trình bán hàng, hỗ trợ đại lý, Các chương trình phát nước miễn quảng cáo, truyền phí tới người tiêu thơng thu hút dùng 140 140 0 3.936 3.9357 U Total N Valid Percent H Valid Percent KI N H Mean Ọ C Các chương trình quảng cáo, truyền thơng thu hút khơng đồng ý N Ờ đồng ý 3.6 3.6 27 19.3 19.3 22.9 80 57.1 57.1 80.0 28 20.0 20.0 100.0 140 100.0 100.0 TR Ư Total 3.6 G đồng ý Percent Đ bình thường Valid Percent ẠI Valid Percent H Frequency Cumulative Cơng ty thường tổ chức chương trình bán hàng, hỗ trợ đại lý, phát nước miễn phí tới người tiêu dùng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent không đồng ý 3.6 3.6 3.6 bình thường 26 18.6 18.6 22.1 đồng ý 82 58.6 58.6 80.7 đồng ý 27 19.3 19.3 100.0 140 100.0 100.0 Total 110 Các chương trình khuyến áp dụng thường xuyên Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khơng đồng ý 62 44.3 44.3 44.3 bình thường 38 27.1 27.1 71.4 đồng ý 26 18.6 18.6 90.0 đồng ý 14 10.0 10.0 100.0 140 100.0 100.0 Total Statistics Sự hài lòng 3.9357 TẾ Mean H Missing Ế 140 U Valid 100.0 Valid Percent 5.0 15.7 60.0 19.3 KI 140 H Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Total Percent 5.0 15.7 60.0 19.3 Cumulative Percent 5.0 20.7 80.7 100.0 100.0 Đ ẠI Valid Frequency 22 84 27 Ọ C Sự hài lòng N H N Ờ N G THỐNG KÊ DỮ LIỆU KHẢO SÁT ĐẠI LÝ TR Ư Phương tiện thơng tin đại chúng (Truyền hình, Báo chí, Internet) Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Có 79 48.5 48.5 48.5 Không 84 51.5 51.5 100.0 163 100.0 100.0 Total Gia đình, bạn bè Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Có 93 57.1 57.1 57.1 Khơng 70 42.9 42.9 100.0 163 100.0 100.0 Total 111 Nhân viên bán hàng giới thiệu Cumulative Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Percent 115 70.6 70.6 70.6 48 29.4 29.4 100.0 163 100.0 100.0 Băng rơn, áp phích giới thiệu Công ty Cumulative 43.6 43.6 Không 92 56.4 56.4 163 100.0 100.0 43.6 100.0 Valid Percent 15 9.2 9.2 9.2 Không 148 H Percent 90.8 90.8 100.0 Total 163 ẠI Ọ C Percent Cumulative 100.0 100.0 G Đ Có KI Hội chợ, triễn lãm Frequency Ế 71 TẾ Có Total Valid Percent U Valid Percent N H Valid Percent H Frequency Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent TR Ư Ờ N Thời gian kinh doanh Ion-health Dưới năm 24 14.7 14.7 14.7 Từ đến năm 71 43.6 43.6 58.3 Trên năm 68 41.7 41.7 100.0 163 100.0 100.0 Total Uy tín nhãn hàng Cumulative Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Percent 122 74.8 74.8 74.8 41 25.2 25.2 100.0 163 100.0 100.0 112 Chất lượng sản phẩm tốt Cumulative Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Percent 106 65.0 65.0 65.0 57 35.0 35.0 100.0 163 100.0 100.0 Hiểu biết nguồn gốc sản phẩm Cumulative Percent 85 52.1 52.1 Không 78 47.9 47.9 163 100.0 100.0 N H Total 52.1 U Có Ế Valid Percent 100.0 TẾ Valid Percent H Frequency 127 Không 77.9 77.9 22.1 22.1 100.0 100.0 36 163 100.0 G Đ Total Percent 77.9 H Có Valid Percent Cumulative ẠI Valid Percent Ọ C Frequency KI Nhu cầu tiêu dùng nước đóng chai ngày tăng Ờ N Chính sách bán hàng, tiếp thị tốt Valid TR Ư Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent Có 91 55.8 55.8 55.8 Không 72 44.2 44.2 100.0 163 100.0 100.0 Total Giá hợp lý Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Có 87 53.4 53.4 53.4 Khơng 76 46.6 46.6 100.0 163 100.0 100.0 Total 113 Sản phẩm nhiều người biết đến Valid Có Khơng Total Frequency 79 84 Percent 48.5 51.5 Valid Percent 48.5 51.5 163 100.0 100.0 Cumulative Percent 48.5 100.0 Giảm giá bán Cumulative Frequency Valid Không Percent 163 Valid Percent 100.0 Percent 100.0 100.0 Ế Chiết khấu thương mại Có Khơng H Percent 123 75.5 75.5 75.5 40 24.5 24.5 100.0 163 100.0 100.0 KI Total Valid Percent TẾ Valid Percent N H Frequency U Cumulative H Ọ C Tặng thêm sản phẩm vượt tiêu số lượng 90 Khơng 73 Đ Có G Valid Percent 163 Percent 55.2 55.2 55.2 44.8 44.8 100.0 100.0 100.0 TR Ư Ờ N Total Valid Percent ẠI Frequency Cumulative Valid Không Tặng kèm sản phẩm Cumulative Frequency 163 Percent Valid Percent 100.0 Percent 100.0 100.0 Người tiêu dùng tự đến đại lý mua tự vận chuyển Cumulative Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Percent 113 69.3 69.3 69.3 50 30.7 30.7 100.0 163 100.0 100.0 114 Người tiêu dùng đến đại lý mua, đại lý vận chuyển có tính phí Cumulative Frequency Valid Có Percent Valid Percent Percent 54 33.1 33.1 33.1 Không 109 66.9 66.9 100.0 Total 163 100.0 100.0 Người tiêu dùng đến đại lý mua, đại lý vận chuyển khơng tính phí Cumulative Frequency Percent 11.0 11.0 11.0 Khơng 145 89.0 89.0 100.0 Total 163 100.0 100.0 U Ế 18 H Có Valid Percent TẾ Valid Percent 30.7 Khơng 113 Total 163 Percent 30.7 30.7 69.3 69.3 100.0 100.0 100.0 Ọ C 50 H Có Valid Percent Đ ẠI Valid Percent Cumulative KI Frequency N H Người tiêu dùng gọi điện đặt hàng, đại lý vận chuyển có tính phí N G Người tiêu dùng gọi điện đặt hàng, đại lý vận chuyển khơng tính phí Có TR Khơng Ư Valid Ờ Frequency Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 43 26.4 26.4 26.4 120 73.6 73.6 100.0 163 100.0 100.0 Statistics Đảm bảo Thơng tin Được đóng sức khỏe bao bì Mẫu mã N Valid Missing Mean bao bì, Hình dáng Sản phẩm nhãn mác đẹp, vừa Đa dạng gói cẩn cho người sản phẩm chất lượng ấn tượng tầm cỡ dung tích thận tiêu dùng đầy đủ 163 163 163 163 163 163 163 0 0 0 3.8466 3.8221 3.8344 3.9509 3.8957 4.0982 3.7117 115 Sản phẩm chất lượng Frequency Valid không đồng ý khơng đồng ý bình thường đồng ý đồng ý Total Percent Cumulative Percent Valid Percent 20 39 46 57 12.3 23.9 28.2 35.0 12.3 23.9 28.2 35.0 163 100.0 100.0 12.9 36.8 65.0 100.0 Mẫu mã bao bì, nhãn mác ấn tượng Cumulative 10.4 bình thường 31 19.0 đồng ý 79 48.5 đồng ý 36 22.1 163 100.0 10.4 19.0 29.4 48.5 77.9 22.1 100.0 100.0 KI Total 10.4 U 17 H không đồng ý Percent Ế Valid Percent N H Valid Percent TẾ Frequency H Ọ C Hình dáng đẹp, vừa tầm cỡ không đồng ý Percent Valid Percent Percent 6 4.3 4.3 4.9 43 26.4 26.4 31.3 79 48.5 48.5 79.8 đồng ý 33 20.2 20.2 100.0 163 100.0 100.0 G Ư đồng ý Ờ bình thường N không đồng ý Đ TR Valid ẠI Frequency Cumulative Total Đa dạng dung tích Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent không đồng ý 18 11.0 11.0 11.0 bình thường 21 12.9 12.9 23.9 đồng ý 75 46.0 46.0 69.9 đồng ý 49 30.1 30.1 100.0 163 100.0 100.0 Total 116 Được đóng gói cẩn thận Cumulative Frequency Valid không đồng ý Percent Valid Percent Percent 2.5 2.5 2.5 không đồng ý 12 7.4 7.4 9.8 bình thường 28 17.2 17.2 27.0 đồng ý 72 44.2 44.2 71.2 đồng ý 47 28.8 28.8 100.0 163 100.0 100.0 Total H Valid Percent không đồng ý 4.3 bình thường 34 20.9 đồng ý 58 đồng ý 64 20.9 25.2 35.6 35.6 60.7 39.3 39.3 100.0 100.0 100.0 TẾ 4.3 163 Ọ C Total Percent 4.3 KI Valid Percent N H Frequency Cumulative U Ế Đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng ẠI H Thơng tin bao bì sản phẩm đầy đủ Đ Cumulative Frequency G không đồng ý Valid Percent Percent 1.2 1.2 1.2 không đồng ý 18 11.0 11.0 12.3 bình thường 37 22.7 22.7 35.0 đồng ý 74 45.4 45.4 80.4 đồng ý 32 19.6 19.6 100.0 163 100.0 100.0 TR Ư Ờ N Valid Percent Total Statistics N Mean Valid Missing Giá biến động 163 4.0491 Giá hợp lí 163 3.8834 Giá biến động 117 Giá cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh địa bàn 163 3.9877 Chiết khấu giá hấp dẫn 163 3.6503 Frequency Valid không đồng ý không đồng ý bình thường đồng ý đồng ý Total 22 84 49 Percent 1.8 3.1 13.5 51.5 30.1 Valid Percent 1.8 3.1 13.5 51.5 30.1 163 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.8 4.9 18.4 69.9 100.0 Giá hợp lí Cumulative Frequency Valid Percent Percent 6 khơng đồng ý 6 1.2 bình thường 41 25.2 25.2 26.4 đồng ý 93 57.1 57.1 83.4 đồng ý 27 16.6 16.6 100.0 163 100.0 100.0 U H TẾ KI Total Ế không đồng ý N H Valid Percent Ọ C Giá cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh địa bàn khơng đồng ý Đ bình thường N Ờ đồng ý G đồng ý Valid Percent Percent 7.4 7.4 7.4 35 21.5 21.5 28.8 59 36.2 36.2 65.0 57 35.0 35.0 100.0 163 100.0 100.0 TR Ư Total Percent 12 ẠI Valid H Frequency Cumulative Chiết khấu giá hấp dẫn Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent không đồng ý 16 9.8 9.8 9.8 bình thường 53 32.5 32.5 42.3 đồng ý 66 40.5 40.5 82.8 đồng ý 28 17.2 17.2 100.0 163 100.0 100.0 Total 118 Statistics Công ty ln đáp ứng Thủ tục viên có giao hàng Giao Hàng hóa hóa đơn thơng tin phương hàng ln đảm hàng kịp thời tiện hỗ theo yêu bảo đúng địa cho Công trợ việc cầu thời gian điểm mà giao toán ty vận Có đại lý đại lý yêu không bị nhanh yêu cầu chuyển sách đổi số lượng giao ước cầu hư hỏng chóng đại lý cho đại lý trả hợp lí 163 163 163 163 163 163 163 163 0 0 0 0 3.8773 3.4601 3.7607 3.7669 3.8098 4.0859 3.8957 3.9141 Valid Missing TẾ Mean U đơn đặt H N Cơng ty Ế xác Thời gian Nhân N H Cơng ty ln đáp ứng xác đơn đặt hàng theo yêu cầu đại lý số lượng không đồng ý không đồng ý 2.5 12 7.4 7.4 9.8 26 16.0 16.0 25.8 79 48.5 48.5 74.2 42 25.8 25.8 100.0 163 100.0 100.0 ẠI đồng ý G Đ đồng ý TR Ư Ờ N Total Percent 2.5 H bình thường Valid Percent 2.5 Ọ C Valid Percent KI Frequency Cumulative Thời gian giao hàng đảm bảo thời gian giao ước Cumulative Frequency Valid không đồng ý Percent Valid Percent Percent 4.3 4.3 4.3 không đồng ý 38 23.3 23.3 27.6 bình thường 24 14.7 14.7 42.3 đồng ý 61 37.4 37.4 79.8 đồng ý 33 20.2 20.2 100.0 163 100.0 100.0 Total 119 Giao hàng địa điểm mà đại lý yêu cầu Cumulative Frequency Valid không đồng ý Percent Valid Percent Percent 1.2 1.2 1.2 khơng đồng ý 21 12.9 12.9 14.1 bình thường 29 17.8 17.8 31.9 đồng ý 73 44.8 44.8 76.7 đồng ý 38 23.3 23.3 100.0 163 100.0 100.0 Total Valid Percent 2.5 khơng đồng ý 18 bình thường 31 đồng ý 69 đồng ý 41 2.5 11.0 11.0 13.5 19.0 19.0 32.5 42.3 42.3 74.8 25.2 25.2 100.0 100.0 100.0 KI 163 H Total Percent 2.5 TẾ H không đồng ý Ọ C Valid Percent Cumulative N H Frequency U Ế Hàng hóa ln giao không bị hư hỏng Frequency không đồng ý Percent Valid Percent Percent 6 không đồng ý 20 12.3 12.3 12.9 bình thường 29 17.8 17.8 30.7 đồng ý 72 44.2 44.2 74.8 đồng ý 41 25.2 25.2 100.0 163 100.0 100.0 Ư Ờ TR Valid Cumulative N G Đ ẠI Thủ tục hóa đơn tốn nhanh chóng Total Nhân viên thơng tin kịp thời cho Công ty yêu cầu đại lý Frequency Valid không đồng ý không đồng ý bình thường đồng ý đồng ý Total Percent Valid Percent 23 84 50 3.1 14.1 51.5 30.7 3.1 14.1 51.5 30.7 163 100.0 100.0 120 Cumulative Percent 3.7 17.8 69.3 100.0 Cơng ty có phương tiện hỗ trợ việc vận chuyển cho đại lý Cumulative Frequency Valid không đồng ý Percent Valid Percent Percent 1.2 1.2 1.2 không đồng ý 11 6.7 6.7 8.0 bình thường 37 22.7 22.7 30.7 đồng ý 65 39.9 39.9 70.6 đồng ý 48 29.4 29.4 100.0 163 100.0 100.0 Total Valid Percent 1.2 không đồng ý 10 6.1 bình thường 29 đồng ý 81 đồng ý 41 1.2 6.1 7.4 17.8 17.8 25.2 49.7 49.7 74.8 25.2 25.2 100.0 100.0 100.0 KI 163 Đ ẠI H Total Percent 1.2 TẾ H không đồng ý Ọ C Valid Percent Cumulative N H Frequency U Ế Có sách đổi trả hợp lí Mean Valid Missing TR N Ư Ờ N G Thường xuyên có chương trình khuyến hấp dẫn theo tháng, theo quý, theo năm 163 3.9264 Statistics Thông tin chương trình khuyến cơng bố rõ ràng 163 3.8466 Có chương trình hỗ trợ bán Có chương hàng kịp thời cho trình hỗ trợ đại lý đại lý (bảng tìm nhà bán hiệu ) lẻ cho đại lý 163 163 0 3.8037 3.6564 Thường xun có chương trình khuyến hấp dẫn theo tháng, theo quý, theo năm Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid không đồng ý 3.1 3.1 3.1 không đồng ý 11 6.7 6.7 9.8 bình thường 16 9.8 9.8 19.6 đồng ý 90 55.2 55.2 74.8 đồng ý 41 25.2 25.2 100.0 Total 163 100.0 100.0 121 Thông tin chương trình khuyến cơng bố rõ ràng Frequency Valid 37 85 32 Valid Percent 1.2 4.3 22.7 52.1 19.6 163 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.2 5.5 28.2 80.4 100.0 Có chương trình hỗ trợ bán hàng kịp thời cho đại lý (bảng hiệu ) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent không đồng ý 1.2 1.2 1.2 không đồng ý 26 16.0 16.0 17.2 bình thường 18 11.0 11.0 28.2 đồng ý 73 44.8 44.8 73.0 đồng ý 44 27.0 27.0 100.0 Total 163 100.0 100.0 N H TẾ H U Ế Valid khơng đồng ý khơng đồng ý bình thường đồng ý đồng ý Total Percent 1.2 4.3 22.7 52.1 19.6 KI Có chương trình hỗ trợ đại lý tìm nhà bán lẻ cho đại lý 20 23 81 31 163 100.0 100.0 H ẠI Đ khơng đồng ý khơng đồng ý bình thường đồng ý đồng ý Total Valid Percent 4.9 12.3 14.1 49.7 19.0 Cumulative Percent TR Ư Ờ Statistics Sự hài lòng N Valid Missing Mean N G Valid Percent 4.9 12.3 14.1 49.7 19.0 Ọ C Frequency 163 3.8221 Sự hài lòng Valid Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 10 26 86 35 Percent 3.7 6.1 16.0 52.8 21.5 Valid Percent 3.7 6.1 16.0 52.8 21.5 163 100.0 100.0 122 Cumulative Percent 3.7 9.8 25.8 78.5 100.0 4.9 17.2 31.3 81.0 100.0 ... IonHealth Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế; Chƣơng 3: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nƣớc uống đóng chai Ion-Health Cơng ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế PHẦN II: NỘI DUNG... SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI ION-HEALTH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN Ế CẤP NƢỚC THỪA THIÊN HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN H Giới thiệu Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế Xí
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM nước UỐNG ĐÓNG CHAI ION HEALTH tại CÔNG TY cổ PHẦN cấp nước THỪA THIÊN HUẾ min , GIẢI PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM nước UỐNG ĐÓNG CHAI ION HEALTH tại CÔNG TY cổ PHẦN cấp nước THỪA THIÊN HUẾ min