Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân sau giải tỏa trường hợp nghiên cứu tại dự án quảng trường trung tâm tỉnh tiền giang

79 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ TRÍ KI GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO HỘ DÂN Ọ C SAU GIẢI TỎA – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẢNG Ờ N G Đ ẠI H TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Huế, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ TRÍ TẾ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO HỘ DÂN N H SAU GIẢI TỎA – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI Ọ C KI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ờ N G Đ MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG TRỌNG HÙNG Huế, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Hoàng Trọng Hùng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các tài liệu tham khảo, trích dẫn rõ ràng có nguồn gốc xác thực U Ế Tiền Giang, tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả luận văn i Nguyễn Thị Trí LỜI CÁM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài, tác giả luận văn nhận nhiều giúp đỡ, động viên tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, xin nói lên lời tri ân, biết ơn sâu sắc tác giả luận văn đến: Quý Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Huế Đại học Tiền Giang; Khoa, Phòng ban chức hai Trường trực tiếp gián tiếp giúp đỡ tơi U Ế suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài H Đặc biệt Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trân trọng đến TS Hoàng TẾ Trọng Hùng - Người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả N H suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Thường Trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban tổ chức KI Thành ủy, Phòng Nội vụ ngành chuyên môn Thành phố Mỹ Tho giúp Ọ C đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi học tập nghiên cứu giúp tác H giả hồn thành chương trình cao học kinh tế ẠI Và cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân bạn bè, Đ người quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Ư Ờ N G Xin chân thành cảm ơn! TR Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trí ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ TRÍ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 831 0110 Niên khóa: 2016 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRỌNG HÙNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO HỘ DÂN SAU GIẢI TỎA – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG U Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu H Mục đích: Nhằm đánh giá vấn đề đảm bảo sinh kế bền vững hộ TẾ dân bị ảnh hưởng thực di dời, giải tỏa để thực dự án Quảng trường N H trung tâm tỉnh Tiền Giang Từ đề xuất giải pháp nhẳm đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa – Trường hợp nghiên cứu Dự án Quảng trường trung tâm tỉnh KI Tiền Giang Ọ C Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến sinh kế hộ dân sau H giải tỏa Dự án Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang ẠI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Đ Luận văn sử dụng phương pháp sau: phương pháp thu thập số liệu, thông G tin: số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp, phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, N phân tích thống kê; dử dụng số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, xử lý Ờ phần mềm Excel TR Ư Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn chung đảm bảo sinh kế hộ dân tái định cư Từ số liệu, tài liệu thu thập qua nghiên cứu với việc điều tra, khảo sát ý kiến, tác giả đánh giá thực trạng đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa dự án Quảng trường trung tâm tỉnh địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa dự án Quảng trường trung tâm tỉnh địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Đồng sông Cửu Long QL60 : Quốc lộ 60 QL1A : Quốc lộ 1A THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TDTT : Thể dục thể thao QTTT : Quảng trường trung tâm QĐ UBND : Quyết định Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ĐBSCL iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ix U Ế PHẦN 1: MỞ ĐẦU H 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 TẾ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 N H 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẢM BẢO SINH KẾ Ọ C 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO SINH KẾ H 1.1.1 Khái niệm sinh kế ẠI 1.1.2 Khái niệm hội sinh kế Đ 1.1.3 Chiến lược sinh kế G 1.1.4 Sinh kế bền vững .8 Ờ N 1.1.5 Mơ hình khung sinh kế Ư 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐẢM BẢO SINH KẾ .16 TR 1.2.1 Khả nhận thức kiểm soát thay đổi môi trường sinh kế 16 1.2.2 Khả nguồn lực hội tiếp cận nguồn lực sinh kế .16 1.2.3 Chiến lược sinh kế đắn hợp lý 16 1.2.4 Hệ thống sách, thể chế nhà nước cộng đồng .16 1.2.5 Sự nỗ lực vươn lên thân hộ gia đình 16 1.2.6 Các nhân tố ngoại sinh khác 17 1.3 NỘI DUNG ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO HỘ GIA ĐÌNH SAU GIẢI TỎA 17 1.3.1 Bảo đảm nguồn vốn cho hộ gia đình để tạo thu nhập 17 v 1.3.2 Bảo đảm sản xuất, ổn định việc làm cho hộ dân 17 1.3.3 Bảo đảm điều kiện sống an sinh xã hội người dân 19 1.4 KINH NGHIỆM - ĐẢM BẢO SINH KẾ Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 19 1.4.1 Tỉnh Long An 19 1.4.2 Tỉnh Bến Tre 20 1.4.3 Bài học rút cho tỉnh Tiền Giang .22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN SAU GIẢI TOẢ - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG U Ế TÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 24 H 2.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 24 TẾ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 N H 2.1.2 Về điều kiện kinh tế - xã hội 26 2.2 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN KI GIANG 29 Ọ C 2.3 THỰC TRẠNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN SAU GIẢI TỎA BỞI DỰ ÁN H QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG .32 ẠI 2.3.1 Các sách đền bù, tái định cư địa phương thực 32 Đ 2.3.2 Thực trạng sinh kế người dân sau ảnh hưởng dự án quảng trường G trung tâm tỉnh Tiền Giang qua kết khảo sát .41 Ờ N 2.4 CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN SAU DI DỜI 48 Ư CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SINH KẾ CHO CÁC 52 TR HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG 52 3.1 Nhóm giải pháp nguồn vốn người 52 3.2 Nhóm giải pháp nguồn vốn tự nhiên .53 3.3 Nhóm giải pháp nguồn vốn vật chất 54 3.4 Nhóm giải pháp nguồn vốn tài 54 3.5 Nhóm giải pháp nguồn vốn xã hội 55 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 vi Kết luận 57 Kiến nghị .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Tốc độ tăng trưởng kinh tế TP Mỹ Tho giai đoạn 2015-2017 27 Bảng 2.2: Cơ cấu GDP TP Mỹ Tho giai đoạn 2015-2017 27 Bảng 2.3: Cơ cấu dân số thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2013 - 2017 29 Bảng 2.4 Thực tế bồi thường thu hồi đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng 33 Bảng 2.5 Thực tế bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cơng trình khác 35 Bảng 2.6 Thực tế bồi thường trồng 36 Bảng 2.7 Chế độ khen thưởng 41 Bảng 2.8 Đặc điểm lao động hộ gia đình bị ảnh hưởng 42 Bảng 2.9: Giá trị tài sản vật chất trung bình hộ gia đình 45 Bảng 2.10 Các khoản thu nhập bình quân hộ gia đình 46 Bảng 2.11 Chi tiêu bình quân hộ gia đình trước sau di dời 46 Bảng 2.12 Các mối quan hệ cộng đồng xã hội 47 Bảng 2.13 Chiến lược sinh kế hộ gia đình sau di dời 48 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.1: viii Chính quyền cần tuyên truyền, tư vấn cho người dân ý thức vấn đề bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên nơi định cư Cần có chiến lược phát triển bền vững nguồn vốn tự nhiên Việc thực đường lối thân thiện với môi trường để phát triển nông nghiệp quan trọng khơng cho mơi trường mà cho sống tương lai 3.3 Nhóm giải pháp nguồn vốn vật chất Cần đầu tư sở hạ tầng khu dân cư đủ tiêu chuẩn; khuyến khích hộ gia đình phát triển tăng thêm chuyển đổi ngành nghề, mua sắm phương U Ế tiện sản xuất, phát huy có hiệu sở vật chất, hạ tầng kỷ thuật địa bàn H khu dân cư để mở rộng, phát triển loại hình thương mại –dịch vụ Ngân hàng TẾ Chính sách Xã hội thành phố cần thường xuyên phối hợp với ban, ngành, tổ N H chức trị - xã hội thực chương trình tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo đối tượng sách Tạo điều kiện để hộ gia đình tiếp cận KI tiếp thu kỹ thuật sản xuất tiên tiến, rèn luyện kỹ phương pháp làm Ọ C ăn với mơ hình thiết thực nhất, đơn giản có hiệu H Xây dựng ưu đãi doanh nghiệp có cam kết sử ẠI dụng lao động địa bàn thành phố Đ Cần bổ sung sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động Tạo điều G kiện cho người dân tiếp cận thị trường lao động, thường xuyên dự báo nhu cầu Ờ N lao động doanh nghiệp Ư Cần có sách hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh hoạt: quyền cần TR giám sát chặt chẽ hạng mục cơng trình sở hạ tầng, cấp thoát nước phục vụ đời sống sản xuất sinh hoạt người dân nơi Trong trường hợp khơng đủ tiền nộp nợ tiền đất nhà nước thực nghĩa vụ, nhà nước cần hỗ trợ hộ tái định cư để họ, sử dụng tiền đền bù, tiền hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, đăng ký học nghề… 3.4 Nhóm giải pháp nguồn vốn tài Cần thực tốt sách đền bù giải phóng mặt nhà nước, quán từ việc giải toả bồi thường phương án tái 54 sản xuất cho nơng hộ nơng hộ đối tượng dễ bị tổn thương mặt vật chất tinh thần Cần tư vấn người dân sử dụng tiền đền bù tiền hỗ trợ đầu tư cho học nghề, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, cần xem xét hỗ trợ cho hộ dân cư nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh sau đào tạo nghề; khuyến khích người dân mua bảo hiểm loại hình sản xuất, kinh doanh, cần có hỗ trợ việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đền bù hỗ trợ mang lại hiệu Tư vấn người dân sử dụng tiền đền bù vào học nghề, tập huấn U Ế sản xuất, kinh doanh, đầu tư sản xuất gửi ngân hàng để tạo nguồn lực tài H cho gia đình Tạo điểu kiện để người dân tiếp cận với nguồn vốn vay TẾ ngân hàng để tái sản xuất, mua trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh N H Cần có sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ pháp lý cử người giám hộ hộ gia đình có người già, neo đơn, tàn tật việc sử dụng tiền đền bù, KI tiền hỗ trợ cách hiệu cho sinh kế họ Đồng thời vận động người Ọ C dân tiết kiệm tiêu dùng, sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ mục đích mang H lại hiệu thiết thực ẠI Bổ sung sách, chế để phát triển làng nghề truyền thống, hỗ Đ trợ lãi suất miễn giảm thuế cho hộ gia đình phát triển ngành nghề truyền G thống vài năm đầu Ờ N Cần thơng tin rộng rãi đến hộ gia đình có sách ưu đãi Ư tài để người dân kịp thời nắm bắt có hội vay vốn để đầu tư sản xuất nông TR nghiệp hay sản xuất kinh doanh 3.5 Nhóm giải pháp nguồn vốn xã hội Thành lập câu lạc trợ giúp mặt pháp lý để hỗ trợ cho người dân vấn đề địa phương Cần khuyến khích người dân tham gia vào hội, đòan thể để giao lưu nhằm tạo dựng mối quan hệ cộng đồng Tăng cường vai trò hoạt động hội đoàn thể việc phát động phong trào nhằm xây dựng mối đoàn kết khu dân cư 55 Xây dựng qui chế thi đua khen thưởng phong trào địa phương nói chung cụm dân cư nói riêng để khuyến khích động viên hộ có ý thức tốt việc giữ gìn vệ sinh chung bảo vệ mơi trường Cần có sách hỗ trợ y tế cho hộ dân sau di dời, chương trình y tế quốc gia để chăm sức khoẻ cho nhân dân cần lồng ghép Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động thực tốt kế hoạch hóa gia đình Chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức thông qua trường học hệ thống chăm sóc sức khoẻ y tế Để giảm nguy rủi ro bệnh tật lây nhiễm, công tác U Ế truyền thông nhằm vào người dân cộng đồng nói chung, đặc biệt đối H tượng phụ nữ Cần có khoản viện trợ để thiết lập chương trình giới với TẾ mục đích nâng cao nhận thức liên quan đền sức khoẻ an ninh N H Vấn đề giáo dục cần quan tâm sau định cư, tỷ lệ học sinh bỏ học chừng tăng hộ tái định cư, đặc biệt em học sinh KI nữ, sốc thu nhập nhiều việc phải làm trình di dời đến chỗ Ọ C Chính quyền cần có sách ưu tiên, hỗ trợ cung cấp sách giáo khoa cho TR Ư Ờ N G Đ ẠI H bé độ tuổi học hộ gia đình tái định cư 56 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Có thể nói, dự án Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang dự án quan trọng góp phần thay đổi mặt thành phố Mỹ Tho, tạo vẻ mỹ quan, khang trang văn minh, đại thành phố Tuy nhiên, triển khai dự án làm ảnh hưởng đến 601 hộ dân phải di dời đến nơi mới, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn sinh kế hộ dân, điều kiện quyền địa phương hỗ trợ đền bù vật chất cho người chưa có hình thức hỗ trợ khác để giúp họ U Ế phục hồi sinh kế H Đề Dự án Quảng trường trung tâm tỉnh phát huy hiệu quả, đồng thời xử lý tốt TẾ vấn đề sinh kế người dân sau giả tỏa, bồi thường, tái định cư, tác giả sâu N H phân tích tình hình xoay quanh việc thực xây dựng Quảng trường trung tâm, đặc biệt thuận lợi, khó khăn hộ dân sau bị giải tỏa Đồng KI thời tác giả đưa số giải pháp để giúp cho người dân sinh kế tốt Ọ C sau tái định cư, nhóm giải pháp đảm bảo nguồn lực hộ gia H đình để tạo thu nhập; nhóm giải pháp cải thiện nâng cao hiệu hệ ẠI thống thể chế sách nhà nước cộng đồng; nhóm giải pháp nhằm ổn định Đ an sinh xã hội cho người dân, G Vấn đề đảm bảo sinh kế đưa năm nguồn lực sinh kế như; nguồn lực Ờ N người, nguồn lực vật chất, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực xã hội, nguồn lực tài chính; Ư hội sinh kế, chiến lược sinh kế, nỗ lực vươn lên hộ gia đình việc thực TR sách đảng nhà nước đảm bảo sinh kế cho người dân Phân tích nguyên nhân đảm bảo sinh kế hộ dân hay đổi môi trường sinh kế: độ tuổi chiếm đa số 55 tuổi (35%), nhóm tuổi lao động phụ, lớn tuổi, khó khăn tìm kiếm việc làm Các hội tiếp cận nguồn vốn sinh kế gặp nhiều khó khăn mối quan hệ xã hội nơi chiếm 53,4%; mối quan hệ dòng họ, gia đình anh em khơng gần gũi, tốt trướcchiếm đến 72%, bạn bè, đồng nghiệp chiếm 80% Về tài sản vật chất khác có số biến động tăng, nhu cầu chi cho phương tiện vận 57 chuyển, ô tô tăng 31,3%, xe máy tăng 17,15%, đồ dùng sinh hoạt gia đình tủ lạnh tăng 1,8%, ti vi tăng 3,3%, giảm nguồn ngoại tệ, vàng, trang sức nhu cầu thay đổi chổ ở, số tiền đền bù không đủ cho nơi Thay đổi nguồn lực tự nhiên người dân làm thay đổi sinh kế họ Về khoản thu nhập bình quân hộ gia đìnhbị giảm rõ rệt sau di dời đến nơi mới, cụ thể trung bình giảm 6% Về chi tiêu bình quân hộ gia đình có xu hướng tăng rõ rệt cho khoản chi phí, gây thêm gánh nặng lên hộ gia đình Về trình độ văn hóa trình độ chun mơn trung bình thấp, độ tuổi trung bình cao, số lao động U Ế chiếm 48%, khơng có việc làm chiếm 26%, Chiến lược sinh kế hộ gia đình H gửi tiết kiệm, cho vay để lấy lãi, chiếm 11,5% số hộ Ngoài chi cho đầu tư ban TẾ đầu làm nghề, đồ dùng, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồ dùng sinh hoạt, N H học nghề việc khác Tuy nhiên, nỗ lực vươn lên hộ gia đình chưa cao, chưa có phương án sản xuất kinh doanh khả thi từ nguồn vốn bồi thường, KI số hộ trơng chờ hỗ trợ nhà nước Ọ C Việc thực sách cơng tác tuyên truyền nâng cao nhận H thức người dân đào tạo nghề, kinh phí, nhân để thực hạn chế ẠI Trên sở đó, luận văn đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm cải thiện sinh kế Đ cho hộ dân thời gian tới Để phát huy hiệu quả, giải pháp phải G thực đồng với hỗ trợ ngành, cấp nỗ lực người Ờ N dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế Thành phố Mỹ Tho, xứng Ư tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang TR Kiến nghị Đề nghị ban quản lý dự án Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang nhanh chóng xây dựng sở hạ tầng tái định cư để người dân sớm đến nơi tái định cư ổn định sản xuất, sinh hoạt - Các cấp quyền, tổ chức, doanh nghiệp cần thực vai trò mình, tránh chồng chéo Các cấp, ngành có thẩm quyền cần có sách để tác động đến sở đào tạo nghề doanh nghiệp việc đào tạo nghề, tuyển dụng lao động đối tượng bị ảnh hưởng dự án Các 58 sở đào tạo nghề đảm bảo đào tạo chất lượng lao động giải việc làm cho người lao động sau đào tạo - Các cấp quyền, doanh nghiệp sở đào tạo nghề cần đảm bảo khả cao cho người lao động sau đào tạo vào làm dự án, khu công nghiệp - Bên cạnh hỗ trợ nhà nước, gia đình người lao động cần nhận thức đầy đủ thuận lợi, thách thức trình dự án thực hiện, khắc phục tư tưởng chờ đợi vào nhà nước, chủ động học tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp để TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế tạo cho việc làm phù hợp, có thu nhập để sớm ổn định sống 59 Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ 60 U H Ế PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO HỘ DÂN SAU GIẢI TỎA TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hiện học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế Tôi thực vấn nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình đời sống, thực trạng sinh kế đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế cho hộ dân nhà nước thực di dời giải tỏa để xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang Rất mong hộ gia đình dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau PHẦN I.THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ Họ tên:………………………………………………………… …… Địa nay: ………………………………………………………… Giới tính: Nam  Nữ  Dân tộc: Kinh  Khác  Tuổi chủ hộ:………… tuổi Trình độ học vấn: Tiểu học  THCS  THPT  Đại học  Sau đại học  Khác  Trước di dời, giải tỏa hộ thuộc diện: Là hộ nghèo  Không hộ nghèo  Là gia đình sách: Có  Khơng  PHẦN II NGUỒN LỰC CỦA HỘ A.LAO ĐỘNG CỦA HỘ Câu hỏi nhân Lao động hộ (Các thành viên liên quan chủ hộ) Giới Hiện trạng việc TT Họ tên Tuổi Trình độ học vấn tính làm Vui lòng ghi rõ theo gợi ý: + Hiện trạng việc làm: ( ghi rõ: 1- học; 2- việc làm; 3- hết tuổi lao động; 4- khả lao động; 5- lao động chính; 6- lao động phụ) + Trình độ học vấn: THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học, khác 61 U Ghi TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H  Cách sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ gia đình Chỉ tiêu Số lượng/giá trị (triệu đồng) Tổng số tiền đền bù Gửi tiết kiệm Chi cho nơi định cư Mua đồ dùng sinh hoạt Mua đồ dùng, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh Đầu tư vốn ban đầu làm nghề Chi cho học tập Học nghề Cho vay Trả nợ Khác (ghi rõ): ….………… ……… Ế Có phải bỏ việc làm di dời chỗ hay không? Bao nhiêu người…………………………………………………………… …… Lý do:…………………………………………………………………………… B TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN TÀI CHÍNH Số tiền (triệu đồng) Chỉ tiêu Trước Hiện Tổng số vốn tự có Tổng số vốn vay Tổng vốn đươc đền bù TÀI SẢN VẬT CHẤT 2.1 Thông tin hộ trước di dời, giải tỏa Tổng Diện Diện tích đất STT Loại đất tích bị thu hồi Đất Đất cho thuê Đất kinh doanh Tổng cộng 62 Diện tích đất tái định cư 2.2 Tài sản vật chất khác: Đơn vị: Triệu đồng Sau di dời, giải tỏa TẾ H U Ế Chỉ tiêu Trước di dời, giải tỏa Vàng, ngoại tệ, trang sức Xe ô tô Xe máy Cây cảnh Tivi Tủ lạnh Giường, tủ Tài sản khác 3.THU NHẬP VÀ CHI TIÊU TRƯỚC ĐÂY 3.1 Các nguồn thu nhập hàng tháng hộ gia đình: KI N H Đơn vị: Triệu đồng Trước di dời Hiện Ọ C Thu nhập H Thu nhập tăng thêm, phụ cấp, thưởng Ờ N Chi tiêu hàng tháng hộ gia đình TR Ư 3.2 G Đ ẠI Các khoản thu nhập khác (lãi ngân hàng, chu cấp hàng tháng…) Tổng thu nhập hộ Đơn vị: Triệu đồng Trước di dời Hiện Chỉ tiêu Chi cho giáo dục (học hành) Chi cho y tế (chăm sóc sức khỏe) Chi hoạt động văn hóa (tham quan du lịch,…) Chi hoạt động xã hội Chi đầu tư cho kinh doanh, sản xuất Chi mua sắm, sửa chữa gia đình Khác (ghi rõ): …………………… …… Tổng 63 C CẢM NHẬN VỀ MÔI TRƯỜNG MỚI Hãy cho biết cảm nhận gia đình thay đổi nơi thực di dời, giải tỏa, tái định cư (đánh dấu x vào lựa chọn gia đình) nêu lý do: Chỉ tiêu Tốt Không Kém Lý (3) đổi (2) (1) Giao thông Khả kinh doanh Môi trường học tập Y tế Ế Các dịch vụ công TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Thông tin liên lạc, hệ thống điện Hệ thống cấp nước sạch, nước Tình trạng ngập úng An ninh trật tự Mơi trường sống (khói, bụi, tiếng ồn…) Quan hệ nơi cư trú Phần III CÁC ĐỀ NGHỊ: Từ di dời, giải tỏa đến nay, hộ gia đình Ơng/bà có nhận hỗ trợ từ quyền dự án khơng? (ngoài việc hỗ trợ, đền bù theo quy định, như: hỗ trợ di dời, hỗ trợ kinh doanh, vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, việc làm, đào tạo nghề chuyển đổi việc làm…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Những thuận lợi hộ gia đình Ơng/bà sau di dời, giải tỏa ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vấn đề khó khăn hộ gia đình Ơng/bà sau di dời, giải tỏa ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 64 Khi bị giải tỏa, hộ gia đình Ơng/bà mong muốn nhận được hỗ trợ từ quyền, dự án đây? - Hỗ trợ di dời  - Hỗ trợ kinh doanh  - Cho vay vốn ưu đãi để sản xuất/kinh doanh  - Giới thiệu việc làm  - Đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp  U Ế - Hỗ trợ khác: …………………………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Hộ gia đình Ơng/ bà có đề xuất với quyền cấp để thực tốt sách bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư hay không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin cám ơn Ông/Bà tham gia trả lời vấn! 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng phát triển Châu Á (1995), “Cẩm nang tái định cư, hướng dẫn thực hành”, ADB, Hà Nội Ngân hàng phát triển Châu Á (2000), “Chính sách tái định cư khơng tự nguyện Việt Nam”, ADB, Hà Nội Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) (2006), Tài liệu tham luận “Đánh giá U Ế nghèo đói thị trường có tham gia đaknông”, ADB, Hà Nội, số 19, Chambers, R., Conway, G., (1992) Sustainable rural livelihoods: practical TẾ H http://www.markets4poor.org N H concepts for the 21st Century Discussion Paper 296 IDS, Sussex Bùi Văn Tuấn, 2015, Thực trạng giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho KI cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội q trình thị hóa, Tạp chí Khoa DFID, Sustainable 1999, H Ọ C học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 31, Số 5, 96-108 Livelihood Guidance Sheets, ẠI http://www.nssd.net/references/SustLiveli/DFIDapproach.htm#Guidance dẫn Đ theo Nguyễn Văn Sửu (2010), “Khung sinh kế bền vững: Một cách phân tích N Thiều Chung Nghĩa, 2010, Cơ hội sinh kế cho người dân tái định cư tập Ờ G toàn diện phát triển giảm nghèo”, Tạp chí Dân tộc học, Số 2, tr 3-12 Ư trung triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà TR Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Thị Minh Thủy (2009), “Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vàổn định đời sống hộ dân số khu tái định cư dự án thủy điện Sơn La”, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường đại học nông nghiệp, Hà Nội Đặng Tiến Sĩ, Phạm Thị Tuyền, Đặng Hùng Võ, Đỗ Thị Tám (2015), Đánh giá việc thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất để triển 66 khai số dự án huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Khoa học Phát triển 2015, tập 13, số 1: 82-89 10 Nguyễn Thị Oanh (2013), Sự hài lòng người dân bồi thường giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng đô thị Phước Kiển – Nhơn Đức giai đoạn địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Đinh Thị Thu Thủy (2015), Nghiên cứu việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất số dự án U Ế địa bàn thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội theo quan điểm tiếp cận hai chiều, Tạ Thị Hà (2011), Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái TẾ 12 H Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên N H định cư nhà nước thu hồi đất số dự án thuộc huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Khúc Thị Thanh Vân (2007), “Ảnh hưởng sách tái định cư đến đời Ọ C 13 KI nghiệp Hà Nội H sống người dân sau tái định cư, nghiên cứu trường hợp thủy điện Bản Vẽ”, ẠI Luận văn Thạc sỹ xã hội học, Viện xã hội học, Hà Nội Trang thông tin điện tử Thành phố Mỹ Tho G Đ Website: Ờ N http://mytho.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/Thanh-pho-M%E1%BB%B9-Tho- Ư cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-t%E1%BB%B7-le-1/500-Quang2 TR truong-trung-tam-tinh-Tien-Giang/8284921 Tạp chí Cộng Sản http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2009/866/Chinhsach-den-bu-khi-thu-hoi-dat-cua-mot-so-nuoc.aspx Trang thơng tin Cơ quan Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tiền Giang http://baoapbac.vn/kinh-te/201211/Nhung-thong-tin-co-lien-quan-den-du-anQuang-truong-Trung-tam-tinh-137034/ 67 68 Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ U H Ế ... trạng đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa dự án Quảng trường trung tâm tỉnh địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa dự án Quảng trường. .. nhẳm đảm bảo sinh kế hộ dân sau giải tỏa – Trường hợp nghiên cứu Dự án Quảng trường trung tâm tỉnh KI Tiền Giang Ọ C Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến sinh kế hộ dân sau H giải tỏa Dự. .. đề tài Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân sau giải tỏa - Trường hợp nghiên cứu Dự án Quảng trường trung tâm H 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ọ C 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KI tỉnh Tiền Giang" để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân sau giải tỏa trường hợp nghiên cứu tại dự án quảng trường trung tâm tỉnh tiền giang , Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân sau giải tỏa trường hợp nghiên cứu tại dự án quảng trường trung tâm tỉnh tiền giang

Từ khóa liên quan