HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min

96 139 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI ỌC TRƢỜNG ĐẠI ỌC IN T ỒNG LÝ TẾ H U Ế ĐÀO T Ị U ỌC CÔNG NG Ệ TỈN Ọ C OA ỌC VÀ CƠNG NG Ệ CẤP TỈN QUẢNG BÌN G Đ ẠI H TẠI SỞ OA KI DỰ ÁN N H ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI, IN T MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư Ờ N C UYÊN NGÀN : QUẢN LÝ LUẬN VĂN T ẠC SĨ NGƢỜI ƢỚNG DẪN OA ỌC IN T OA ỌC: TS P ẠM XUÂN ÙNG U , 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2019 TẾ H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Đào Thị Hồng Lý i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, thực luận văn này, nhận đƣợc giúp đỡ cộng tác nhiều tập thể cá nhân Trƣớc hết, xin gởi lời chân thành cảm ơn qu thầy cô Trƣờng inh tế – i học i học uế truyền đ t kiến thức, giảng d y, t o điều kiện thuận lợi cho hai năm học tập, nghiên cứu nhƣ trình thực luận văn ặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Ph m Xuân ng dành thời gian tận tình bảo, hƣớng dẫn cách vận dụng kiến thức phƣơng pháp nghiên U Ế cứu để hoàn thành luận văn H Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đ o Sở, anh chị đồng hoa học Cơng nghệ Quảng Bình nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ TẾ nghiệp t i Sở N H suốt q trình cơng tác, nhƣ cung cấp cho số liệu cần thiết KI kiến thức qu giá để tơi hoàn thành luận văn Ọ C Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân b n bè chia sẻ khó H khăn, động viên khích lệ tơi học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn ẠI Với điều kiện thời gian nhƣ kinh nghiệm h n chế, luận văn G Đ khơng thể tránh đƣợc thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc bảo, đóng N góp quý báu thầy cô để luận văn đƣợc hồn thiện tơi có điều kiện bổ Ư Ờ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau TR ột lần nữa, xin chân thành cảm ơn Huế, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đào Thị Hồng Lý ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ ọ tên học viên : ĐÀO T Ị OA IN T ỒNG LÝ : Quản l kinh tế ứng dụng Chuyên ngành ỌC Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS P ẠM XUÂN ÙNG Tên đề tài: “ ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN OA NG Ệ TỈN ỌC VÀ CÔNG NG Ệ CẤP TỈN TẠI SỞ OA ỌC CÔNG QUẢNG BÌN ” Mục đích đối tƣợng nghiên cứu U Ế Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở đánh giá thực tr ng công tác quản l đề hoa học Cơng nghệ Quảng Bình, đề H tài, dự án khoa học công nghệ t i Sở TẾ xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ t i N H đơn vị thời gian tới Ọ C địa bàn tỉnh Quảng Bình KI Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản l đề tài, dự án nghiên cứu khoa học H Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng ẠI - Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp, thứ cấp G Đ - Phƣơng pháp tổng hợp phân tích N - Phƣơng pháp thống kê mô tả Ư Ờ Các kết nghiên cứu kết luận TR Luận văn đánh giá thực tr ng công tác quản lý đề tài, dự án KH&CN t i Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình giai đo n 2015-2018, từ đó, đƣa đánh giá, nhận xét kết đ t đƣợc, tồn t i, h n chế phân tích nguyên nhân tổn t i Trên sở thực tr ng công tác quản lý khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý, đề tài, dự án KH&CN nhằm nâng cao hiệu ho t động nghiên cứu, ứng dụng bó chặt chẽ ho t động nghiên cứu, ứng dụng &CN, gắn &CN với sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, t o chế, sách ph hợp để phát triển m nh mẽ thị trƣờng công nghệ địa bàn tỉnh Quảng Bình iii DAN MỤC CÁC C Ữ VI T TẮT VÀ Ý CB, CC Cán bộ, công chức CNH Công nghiệp hóa IỆU Hiện đ i hóa ND ội đồng nhân dân Khoa học Công nghệ KH&CN KT- L-TN ỹ thuật - o lƣờng - Thử nghiệm Nghiên cứu NCKH Nghiên cứu khoa học NCUD Nghiên cứu ứng dụng R&D Nghiên cứu triển khai UBND Ủy ban nhân dân TC- L-CL Tiêu chuẩn - o lƣờng - Chất lƣợng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế NCCB iv MỤC LỤC LỜI CA OAN i LỜI CẢ ƠN ii TÓ LƢỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ DAN OA ỌC IN TẾ iii ỤC CÁC C Ữ VIẾT TẮT VÀ Ý IỆU iv ỤC LỤC v DAN ỤC BẢNG BIỂU ix DAN ỤC BIỂU Ồ, SƠ Ồ x Ế P ẦN I ẶT VẤN Ề ục tiêu nghiên cứu TẾ H U Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ục tiêu chung 2.2 ục tiêu cụ thể KI N H 2.1 Ọ C ối tƣợng ph m vi nghiên cứu 3.1 ối tƣợng nghiên cứu ẠI H 3.2 Ph m vi nghiên cứu Đ Phƣơng pháp nghiên cứu G 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; chọn mẫu, điều tra Ờ N 4.2 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích TR Ư 4.3 Công cụ xử l liệu Kết cấu luận văn P ẦN II NỘI DUNG VÀ ẾT QUẢ NG IÊN CỨU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ T ỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ 1.1 TỔNG QUAN VỀ Ề TÀI, DỰ ÁN OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ 1.1.1 Khái niệm, phân lo i đề tài, dự án KH&CN 1.1.1.1 Các khái niệm có liên quan đến đề tài, dự án khoa học công nghệ 1.1.1.2 Phân lo i đề tài, dự án khoa học công nghệ 1.1.2 Tiêu chí đánh giá đề tài, dự án khoa học công nghệ v 1.2 QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ 1.2.1 hái niệm đặc trƣng quản l 1.2.1.1 hái niệm quản l ho t động quản l 1.2.1.2 ặc trƣng quản l 10 1.2.2 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ 12 1.2.3 Nội dung công tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh 12 1.2.3.1 Xác định đề tài, dự án khoa học công nghệ 13 1.2.3.2 Tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án khoa học công nghệ 15 U Ế 1.2.3.3 Tổ chức quản l việc triển đề tài, dự án khoa học công nghệ 19 TẾ H 1.2.3.4 Nghiệm thu kết thực đề tài, dự án khoa học công nghệ 21 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ 25 N H 1.2.4.1 Các nhân tố từ phía quan quản l : 25 KI 1.2.4.2 Các nhân tố tác động từ phía Chủ nhiệm đề tài, dự án: 26 Ọ C 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC H VÀ CƠNG NGHỆ TRONG VÀ NGỒI NƢỚC 27 ẠI 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc giới 27 G Đ 1.3.1.1 oa ỳ 27 N 1.3.1.2 àn Quốc 28 Ư Ờ 1.3.2 Kinh nghiệm số tỉnh, đơn vị nƣớc 29 TR 1.3.2.1 Tỉnh Thái Bình, tỉnh Quảng Nam 29 1.3.2.2 Tỉnh ải Dƣơng 29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Bình việc quản l đề tài, dự án khoa học & công nghệ 30 Chƣơng T ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN VÀ CÔNG NG Ệ TẠI SỞ OA ỌC OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ QUẢNG BÌN 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 31 2.1.1 Nhiệm vụ quyền h n Sở hoa học Công nghệ 31 2.1.2 Tổ chức quản l ho t động Sở &CN 32 2.1.3 Tổ chức máy Sở hoa học Công nghệ 34 vi 2.2 QUY TRÌN QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN &CN TẠI SỞ OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ QUẢNG BÌN 35 2.3 ÁN GIÁ T ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN &CN TRÊN ỊA BÀN TỈN GIAI OẠN 2015 – 2018 36 2.3.1 ánh giá tình hình triển khai xác định danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ 36 2.3.2 ánh giá tình hình tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án khoa học công nghệ thực giai đo n 2015 – 2018 39 2.3.3 ánh giá tình hình triển khai thực đề tài, dự án khoa học cơng nghệ ánh giá tình hình nghiệm thu kết đề tài, dự án khoa học công nghệ H 2.3.4 U Ế giai đo n 2015 - 2018 41 ánh giá tình hình đăng k ứng dụng kết đề tài, dự án khoa học N H 2.3.5 TẾ giai đo n 2015 – 2018 42 KI công nghệ giai đo n 2015 – 2018 46 Ọ C 2.3.6 Ý kiến đánh giá đối tƣợng điều tra công tác quản l đề tài, dự án H khoa học công nghệ t i Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình 48 ẠI 2.3.6.1 Mẫu điều tra đơn vị thực nhiệm vụ KH&CN 48 G Đ 2.3.6.2 Kết đánh giá đối tƣợng thực thực nhiệm vụ N KH&CN 50 Ư Ờ 2.3.6.3 Ý kiến đánh giá lãnh đ o cán Sở Khoa học Cơng nghệ 2.4 TR Quảng Bình 57 ÁN GIÁ C UNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 58 2.4.1 Những kết đ t đƣợc 58 2.4.2 Những tồn t i, h n chế 60 Chƣơng GIẢI P ÁP OÀN T IỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ CẤP TỈN …………………………………….63 3.1 QUAN IỂ , ỊN ƢỚNG VÀ MỤC TIÊU 63 3.1.1 Quan điểm 63 vii 3.1.2 Phƣơng hƣớng 63 3.2 ỘT SỐ GIẢI P ÁP N Ằ TÀI, DỰ ÁN ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ Ề OA ỌC VÀ CÔNG NG Ệ 64 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác đề xuất đặt hàng đề tài, dự án: 64 3.2.2 Giải pháp tổ chức, cá nhân đơn vị chủ trì chủ nhiệm thực đề tài, dự án 65 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng trình triển khai thực đề tài, dự án KH&CN 66 3.2.4 Giải pháp công tác nghiệm thu ứng dụng kết đề tài, dự án U Ế KH&CN 68 TẾ H PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 KẾT LUẬN 70 N H KIẾN NGHỊ 71 ẢO 72 KI TÀI LIỆU T A Ọ C PHỤ LỤC 74 H Phụ lục bảng hỏi 75 Đ ẠI Các liệu đầu 79 ỘI ỒNG G QUYẾT ỊN Ờ N BIÊN BẢN ỘI ỒNG Ư N ẬN XÉT P ẢN BIỆN + TR BẢN GIẢI TRÌN XÁC N ẬN ỒN T IỆN LUẬN VĂN viii DAN MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình chung đối tƣợng điều tra 49 Bảng 2 Tổng hợp lĩnh vực lo i hình nhiệm vụ &CN đƣợc điều tra 49 Bảng ánh giá đối tƣợng điều tra công tác 51 Bảng ánh giá đối tƣợng điều tra công tác 51 Bảng ánh giá đối tƣợng điều tra công tác kiểm tra 52 Bảng ánh giá đối tƣợng điều tra 53 U Ế Bảng ánh giá đối tƣợng điều tra công tác 54 H Bảng So sánh đánh giá đối tƣợng điều tra giai đo n 55 TẾ Bảng 10 ánh giá lãnh đ o cán Sở hoa học Công nghệ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Quảng Bình 57 ix KI N NGHỊ Trên sở nghiên cứu công tác quản l đề tài, dự án &CN năm vừa qua, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thực tốt nội dung quản l đề tài, dự án &CN thuộc trách nhiệm quyền cấp tỉnh Quảng Bình nhƣ sau: - Tăng cƣờng hỗ trợ kinh phí cho quan, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân ứng dụng kết nghiên cứu đề tài, dự án khoa học cơng nghệ để h n chế tình tr ng “bỏ học bàn” kết nghiên cứu với l “khơng có kinh phí triển khai” - Nghiên cứu hồn thiện xây dựng ngun tắc, phƣơng pháp, tiêu chí phân ịnh mức phân bổ nguồn kinh phí nghiệp U Ế &CN ph hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao &CN phải đƣợc thảo luận rộng rãi H bổ nguồn kinh phí nghiệp TẾ ngành, cấp, đơn vị trƣớc UBND tỉnh hoàn chỉnh trình TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H xem xét định nhằm đảm bảo công bằng, công khai, minh b ch 71 ND tỉnh TÀI LIỆU T AM ẢO Bộ Khoa học Công nghệ (2011), Kỷ yếu hội thảo "Tiếp tục đổi bản, toàn diện đồng tổ chức, chế quản lý, chế hoạt động khoa học công nghệ", NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội ặng Văn Du , Bùi Tiến Hanh (2010) , Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, Học viện Hành Vũ Cao àm (2007), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Giao (2013), Từ điển giáo dục học U Ế Ph m Văn iền, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học TẾ H Học viện Hành Quốc gia, Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ N H Ph m Văn hoan (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất KI Tài nh Quân (2010), Nghiên cứu đổi quản lý nhà nước Ọ C Nguyễn H KH&CN VN theo cách tiếp cận hệ thống đổi quốc gia, ề tài nghiên cứu cấp Bộ Đ ẠI Quốc hội (2013), Luật khoa học Công nghệ hoa học Công nghệ (2012), Tập 1, G 10 T p chí Chính sách quản l Ờ N số 4, Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở Ư thành Đại học nghiên cứu hoa học Công nghệ (2013), Tập 2, số TR 11 T p chí Chính sách quản l 2, Kinh nghiệm quản lý hoạt động khoa học công nghệ Hoa Kỳ Quỹ tài trợ số đề xuất cho Việt Nam 12 T p chí Chính sách quản l hoa học Công nghệ (2013), Tập 3, số 3, Lịch sử khoa học, công nghệ đổi mới: Chính sách khoa học, cơng nghệ đổi Hàn Quốc giai đoạn xây dựng thể chế 13 T p chí Chính sách quản l hoa học Công nghệ (2015), Tập 4, số 3, Một số vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống khoa học công nghệ đổi mới/ sáng tạo Việt Nam xu hội nhập quốc tế khoa học công nghệ 72 14 T p chí Chính sách quản l hoa học Công nghệ (2017), Tập 6, số 3, Một số xu hướng đổi quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ giới 15 Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp Nghiên cứu khoa học 16 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế cơng nghệ địa bàn tỉnh Quảng Bình 73 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 74 TẾ U H Ế Phụ lục bảng hỏi Mã số phiếu: BẢNG CÂU ỎI ĐIỀU TRA ………… Kính gửi Anh/Chị, Tơi học viên cao học Trƣờng i học inh tế uế Tôi tiến hành nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản l đề tài, dự án khoa học cơng nghệ Mục đích khảo sát nghiên cứu công tác quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ế Bình Dữ liệu thu thập đƣợc phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong H U cộng tác Anh/Chị TẾ Anh/Chị chủ nhiệm, thƣ k thành viên đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh t i Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình? KI Ọ C  Có (tiếp tục vấn) N H  Khơng (dừng vấn) PHẦN I: THƠNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN H Lĩnh vực nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN ẠI  Khoa học xã hội Đ  Khoa học tự nhiên G Loại hình nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN  Nghiên cứu ứng dụng Ờ N  Nghiên cứu  Sản xuất thử nghiệm Ư  Triển khai thực nghiệm   TR Tình trạng thực nhiệm vụ KH&CN ã nghiệm thu ang thực Vị trí Anh/chị tham gia đề tài Chủ nhiệm  PHẦN II: ĐÁN Thành viên  Thƣ k  GIÁ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN Với tƣ cách chủ nhiệm, thƣ k thành viên đề tài, xin Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng Anh/Chị phát biểu dƣới theo quy ƣớc nhƣ sau: Rất khơng đồng hơng có - hơng đồng kiến - ồng 75 - Hồn tồn đồng Đánh giá cơng tác lập hồ sơ công việc thực nhiệm vụ KHCN Rất không dung viết báo cáo dễ hiểu Các tiêu chí quy định bố cục, quy cách rõ ràng toàn đồng ý lập ý 5 5 đồng ý Các biểu mẫu hƣớng dẫn nội Hồn Ế Tiêu chí Trung Đồng Khơng đồng ý Cán Sở KH&CN nhiệt phải chỉnh sửa, bổ sung N H Việc viết báo cáo TẾ H cáo U tình hỗ trợ việc viết báo KI Công tác xét duyệt, đánh giá thuyết minh nhiệm vụ KH&CN: Ọ C Rất không Trung Đồng Hoàn toàn đồng ý lập ý 5 đồng ý đồng ý Đ ẠI H Tiêu chí Khơng G Quy trình xét duyệt, đánh giá Ờ N thuyết minh đơn giản Ư Thời gian xét duyệt nhiệm vụ TR KH&CN nhanh chóng quy định Việc xét duyệt nhiệm vụ KH&CN minh b ch 76 Công tác phân bổ cấp kinh phí nhiệm vụ KH&CN Rất Tiêu chí khơng phù hợp với tiến độ thực inh phí đƣợc cấp đảm bảo tiến độ theo hợp đồng Hoàn toàn đồng ý lập ý 5 5 đồng ý Cơng tác phân bổ kinh phí Trung Đồng Không đồng ý 11 Các thủ tục cấp kinh phí đơn TẾ H nghiên cứu U đƣợc u cầu q trình Ế 10 Kinh phí đƣợc cấp đáp ứng N H giản, dễ hiểu KI Công tác kiểm tra tiến độ thực nội dung sử dụng kinh phí Ọ C nhiệm vụ KH&CN H Rất khơng Trung Đồng Hồn toàn đồng ý lập ý 5 5 đồng ý đồng ý G Đ ẠI Tiêu chí Khơng Ờ N 12 Thời gian triển khai kiểm tra TR quy định Ư tiến độ thực định kỳ 13 Thông báo kiểm tra tiến độ hợp l để chủ nhiệm nhiệm vụ có thời gian chuẩn bị 14 Thủ tục kiểm tra tiến độ quy trình, nhanh chóng 15 ƣớng dẫn, dẫn trình kiểm tra dễ hiểu 77 Cơng tác tốn kinh phí nhiệm vụ KH&CN Rất Tiêu chí Hồn Khơng Trung Đồng đồng ý lập ý 5 khơng đồng ý tồn đồng ý 16 Các hƣớng dẫn thu thập, hoàn thiện chứng từ rõ ràng, dễ hiểu 17 Công tác kiểm tra chứng từ nhanh chóng định chế độ kế tốn TẾ tài hàng năm tuân thủ quy H U Ế 18 Việc tốn kinh phí đề N H hành KI Công tác nghiệm thu cấp giấy chứng nhận sau nghiệm thu: Ọ C Rất khơng Trung Đồng Hồn tồn đồng ý lập ý 5 5 đồng ý đồng ý Đ ẠI H Tiêu chí Khơng N Ờ đơn giản, dễ hiểu G 19 Thủ tục nghiệm thu đề tài Ư 20 Ho t động Hội đồng quan TR nghiệm thu đảm bảo tính khách 21 Thủ tục hồn thiện báo cáo, tốn kinh phí sau nghiệm thu đơn giản 22 Quy định cấp giấy chứng nhận đăng k kết đơn giản, dễ hiểu Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị 78 Các liệu đầu LINHVUC * LOAIHINH Crosstabulation Count LOAIHINH Trien khai Nghien cuu thuc co ban LINHVUC Total Nghien cuu San xuat ung dung thu nghiem nghiem KHTN 19 31 KHXH 28 11 39 35 30 70 Total Valid Hoan toan dong y 35 50,0 26 37,1 70 100,0 U H Percent 12,9 12,9 50,0 62,9 37,1 100,0 100,0 H Ọ C Total 12,9 Cumulative Percent N H Dong y Valid KI Trung lap Percent TẾ Frequency Ế Laphoso1 Đ ẠI Laphoso2 N Ờ Trung lap G Frequency Hoan toan TR Valid Ư Dong y dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 10 14.3 14.3 14.3 33 47.1 47.1 61.4 27 38.6 38.6 100.0 70 100.0 100.0 Laphoso3 Frequency Dong y Valid Hoan dong y Total toan Percent Valid Cumulative Percent Percent 28 40.0 40.0 40.0 42 60.0 60.0 100.0 70 100.0 100.0 79 Laphoso4 Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent Trung lap 25 35.7 35.7 35.7 Dong y 33 47.1 47.1 82.9 12 17.1 17.1 100.0 70 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Xetduyet1 dong y Total 50.0 50.0 35 50.0 50.0 70 100.0 Ọ C toan dong y Đ Hoan 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 48.6 48.6 48.6 36 51.4 51.4 100.0 70 100.0 100.0 Ư Ờ N Total 50.0 ẠI 34 G Valid Percent H Frequency Ế 35 Xetduyet2 Dong y Percent H toan Percent TẾ Hoan Cumulative N H Valid Valid KI Dong y Percent U Frequency TR Xetduyet3 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan dong y Total toan Percent Valid Cumulative Percent Percent 1.4 1.4 1.4 38 54.3 54.3 55.7 31 44.3 44.3 100.0 70 100.0 100.0 80 Phanbokp1 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 1.4 1.4 1.4 55 78.6 78.6 80.0 14 20.0 20.0 100.0 70 100.0 100.0 Phanbokp2 Hoan toan dong y Total 47 67.1 67.1 22 31.4 70 100.0 Ọ C H Percent ẠI Đ G Hoan toan TR Ư Total Ờ dong y N Valid 31.4 1.4 68.6 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 53 75.7 75.7 85.7 10 14.3 14.3 100.0 70 100.0 100.0 Phanbokp4 Frequency Khong dong y Valid Ế 1.4 H 1.4 Frequency Dong y Percent Phanbokp3 Trung lap Percent TẾ Valid Cumulative N H Dong y Valid KI Trung lap Percent U Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 Trung lap 23 32.9 32.9 35.7 Dong y 42 60.0 60.0 95.7 4.3 4.3 100.0 70 100.0 100.0 Hoan dong y Total toan 81 Kiemtra1 Frequency Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 28 40.0 40.0 40.0 42 60.0 60.0 100.0 70 100.0 100.0 Kiemtra2 dong y Total 31.4 31.4 48 68.6 68.6 70 100.0 Ọ C Ư Ờ N dong y Total Đ toan G Hoan TR Dong y dong y Total 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 1.4 21 30.0 30.0 31.4 48 68.6 68.6 100.0 70 100.0 100.0 Kiemtra4 Trung lap Hoan 100.0 1.4 Frequency Valid 31.4 1.4 ẠI Dong y Valid Percent H Frequency Ế 22 Kiemtra3 Trung lap Percent H toan Percent TẾ Hoan Cumulative N H Valid Valid KI Dong y Percent U Frequency toan Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 31 44.3 44.3 47.1 37 52.9 52.9 100.0 70 100.0 100.0 82 Quyettoan1 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 52 74.3 74.3 84.3 11 15.7 15.7 100.0 70 100.0 100.0 Quyettoan2 Valid Hoan toan dong y Percent 8.6 8.6 52 74.3 74.3 12 17.1 70 100.0 H Ế Percent 17.1 8.6 82.9 100.0 100.0 Ọ C KI Total Cumulative TẾ Dong y Valid N H Trung lap Percent U Frequency H Quyettoan3 Đ Trung lap N G Dong y Hoan toan Ờ Valid Percent ẠI Frequency Ư dong y TR Total Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 50 71.4 71.4 74.3 18 25.7 25.7 100.0 70 100.0 100.0 Nghiemthu1 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan dong y Total toan Percent Valid Cumulative Percent Percent 11.4 11.4 11.4 26 37.1 37.1 48.6 36 51.4 51.4 100.0 70 100.0 100.0 83 Nghiemthu2 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 37 52.9 52.9 62.9 26 37.1 37.1 100.0 70 100.0 100.0 Nghiemthu3 Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 14 20.0 20.0 Dong y 37 52.9 52.9 75.7 17 24.3 24.3 100.0 70 100.0 22.9 100.0 Ọ C Total TẾ toan dong y N H Hoan H Trung lap KI Valid Valid Ế Khong dong y Percent U Frequency H Nghiemthu4 Percent Đ ẠI Frequency Trung lap N toan Ờ Hoan Ư dong y Total TR Valid G Dong y Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 27 38.6 38.6 48.6 36 51.4 51.4 100.0 70 100.0 100.0 Descriptive Statistics 84 N Minimum Maximum Std Mean Deviation 70 4,24 ,669 Laphoso2 70 4,24 ,690 Laphoso3 70 4,6 ,493 Laphoso4 70 3,81 ,708 Xetduyet1 70 4,5 ,504 Xetduyet2 70 4,51 ,503 Xetduyet3 70 4,43 ,527 Phanbokp1 70 4,19 ,427 Phanbokp2 70 4,3 ,492 Phanbokp3 70 4,04 Phanbokp4 70 3,66 Kiemtra1 70 4,6 ,493 Kiemtra2 70 4,69 ,468 Kiemtra3 70 Kiemtra4 70 Quyettoan1 70 Quyettoan2 70 Quyettoan3 70 Nghiemthu1 70 Nghiemthu2 70 NGhiemthu3 70 Nghiemthu4 70 U H ,558 4,06 ,508 4,09 ,503 4,22 ,488 4,4 ,689 4,27 ,635 3,99 ,752 4,14 ,725 H ẠI Đ TẾ 4,5 KI N H Ọ C ,503 G ,611 4,67 Ư Ờ 70 TR (listwise) ,494 N Valid N Ế Laphoso1 85 ... Chƣơng I Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản l đề tài, dự án khoa học TR công nghệ; Chƣơng II Thực tr ng công tác quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ t i Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình;... kiến đánh giá lãnh đ o cán Sở Khoa học Cơng nghệ 2.4 TR Quảng Bình 57 ÁN GIÁ C UNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ề TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUẢNG... hoàn thiện công tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ 12 1.2.3 Nội dung công tác quản l đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh 12 1.2.3.1 Xác định đề tài, dự án khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min