ĐỀ KIỂM TRA KHẢO sát môn TOÁN 12

7 50 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 18:21

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT MƠN TỐN 12 Năm học: 2019-2020 Thời gian: 90 phút Họ tên:……………………………………………… Lớp:……… Câu 1: Cho đồ thị hàm số có dạng hình vẽ Hàm số đồng biến trên: A (0;1) B (1;3) C (0;1) (1;3) D (0;1) (1;3) Câu 2: Hàm số đồng biến khoảng nào: A (- B (- C (-5;+ D (- Câu 3: Khoảng nghịch biến hàm số y = x4 – 2x2 – là: A B C D (0;1) Câu 4: Cho hàm số (1) Khẳng định sau đúng: A Hàm số (1) nghịch biến IR \{1} B Hàm số (1) nghịch biến C Hàm số (1) nghịch biến D Hàm số (1) đồng biến Câu 5: Tìm m để hàm số y = ln nghịch biến khoảng xác định: A -2 < m C -2 < m < B m < -2 m > D m Câu 6: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: A Nếu f ’(x0) = x0 điểm cực trị hàm số B Nếu f ’(x0) = x0 điểm cực đại hàm số C Nếu f ’(x0) = f ’’(x0) > x0 điểm cực đại hàm số D Nếu f(x) có đạo hàm x0 f ’(x) đổi dấu x qua x0 x0 điểm cực trị hàm số Câu 7: Điểm cực đại hàm số y = -x3 – 3x2 +1 là: A x = B x = -2 C x = D Không tồn Câu 8: Điểm cực tiểu hàm số y = x4 + 4x2 +2 là: A x = B x = C x = D Khơng tồn Câu 9: Gía trị m để hàm số y = x3 – 3mx2 + (m2 – 1)x + đạt cực đại x = là: A m = B m = 11 C m = -1 D Không tồn Câu 10: Với giá trị m để hàm số y = x3 + 2(m – 1)x2 + (m2 – 4m +1)x + 2(m2 + 1) có điểm cực trị x1,x2 thỏa mãn A m = B m = -1 ? C m = D Không tồn Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số y = x(5 – 2x)2 [0;3] là: A B C D Câu 12: GTLN hàm số y = khoảng (0;4) đạt tại: A x = B x = -1 C x = D Không tồn Câu 13: GTNN hàm số y = nửa khoảng (-2;4] là: A B C D Không tồn Câu 14: GTLN hàm số y = 2sin x + cos 2x đoạn [0;] là: A B C D Câu 15: Một công ty quản lý chuẩn bị xây dựng khu chung cư Họ tính tốn tòa nhà có x hộ chi phí bảo trì tòa nhà là: C(x) = 4000 – 14x + 0,04x2 Khu đất họ xây tòa nhà chứa tối đa 300 hộ Hỏi họ nên xây dựng tòa nhà có hộ để chi phí bảo trì tòa nhà nhỏ nhất? A 150 B 175 C 300 D 225 Câu 16: Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận? A B C D Câu 17: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng khơng có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng x = tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng tiệm cận ngang Câu 18: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số có tiệm cận ngang A m > B m C m > D Không có Câu 19: Cho hàm số y = Trong khẳng định sau, khẳng định đúng: A Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = y = -1 D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang x = x = -1 Câu 20: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = là: A x = B x = 2, x = -2 C x – = Câu 21: Đồ thị hình đồ thị hàm số nào? A y = x2 – 2x +1 B y = x3 + 4x2 – 2x + D x + = C x4 + x2 + D y = x4 – 3x2 + Câu 22: Tâm đối xứng đồ thị hàm số y = -x3 – 3x2 + là: A (-1, -1) B (-2, -3) C (0,1) D Khơng có đáp án Câu 23: Cho hàm số y = (C) Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp thuyến song song với đường thẳng y = 3x – A y = 3x + B y = 3x - C y = 3x + 20 D Cả A B Câu 24: Cho hàm số y = x3 + x2 – Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ nghiệm phương trình y’’ = là: A y = -x - B y = x - C y = -x + D y = x Câu 25: Đồ thị hình đồ thị hàm số nào? A y = x4 + 3x2 – B y = x3 – 2x2 +1 C y = -4x4 + x2 +4 D y = x4 – 2x2 + Câu 26: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Mỗi hình đa diện có mặt B Mỗi hình đa diện có mặt C Mỗi hình đa diện có mặt D Mỗi hình đa diện có mặt Câu 27: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt? A mặt B mặt C mặt D mặt Câu 28: Có cạnh xuất phát từ đỉnh hình đa diện? A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh Câu 29: Khối 20 mặt có cạnh? A 24 cạnh B 28 cạnh C 30 cạnh D 40 cạnh Câu 30: Khối 12 mặt có đỉnh? A 10 đỉnh B 12 đỉnh C 18 đỉnh D 20 đỉnh Câu 31: Tính thể tích V hình chop S.ABC có đáy tam giác có cạnh a, SA vng góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a Thể tích hình chóp S.ABC là: A V = a3 B V = a3 C V = a3 D a3 Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy hình vng cạnh a, tam giác SAD cân S, mặt bên (SAD) vng góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích S.ABCD Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) A h = a B h = a C h = a D h = a Câu 33: Cho tứ diện ABCD, có cạnh DA, DB, DC đơi vng góc với Biết DA = a, DB = a, DC = 2a Tính diện tích S tam giác ABC A SABC = a2 B SABC = a2 C SABC = a2 D SABC = a2 Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, hình chiếu S lên đáy trùng với trung điểm AB Tính thể tích V hình chóp cho, biết AB = a, BC = a, khoảng cách từ A đến mặt (SCD) a A V = a3 B V= a3 C V= a3 D V= a3 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy hình vng cạnh a, SCD tam giác (SCD) vng góc với đáy Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng (SBD) A h = a B h = a C h = a D h = a Câu 36: Tính thể tích V tứ diện có cạnh a A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 Câu 37: Tính thể tích V hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, mặt bên (SAB) tạo với đáy góc 60 A V= a3 B V= a3 C V= a3 D V= a3 Câu 38: Khối lập phương khối đa diện thuộc loại nào? A (4;3) B (3;4) C (5;3) D (3;5) Câu 39: Khối bát diện khối đa diện thuộc loại nào? A (4;3) B (3;4) C (5;3) D (3;5) Câu 40: Khối 20 mặt khối đa diện thuộc loại nào? A (4;3) B (5;4) C (5;3) D (3;5) Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông A, SAB tam giác cạnh a, mặt (SAB) vng góc với đáy, = 60 Tính thể tích V hình chóp A V = B V = C V = D V = Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cân A SBC tam giác cạnh 2a thuộc mặt phẳng vng góc với đáy Gọi M trung điểm SC Tính khoảng cách h AM BC, biết thể tích hình chóp S.ABC a3 A h = a B h = a C h = a D h = a Câu 43: Cho tứ diện ABCD có AB vng góc với mặt phẳng (BCD), BC = BD Gọi I trung điểm CD Tính thể tích V tứ diện biết AB = 4, AI = 5, CD = A V = B V = 12 C V = 18 D V = 36 ... 150 B 175 C 300 D 225 Câu 16: Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận? A B C D Câu 17: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y = có tiệm cận... A y = x4 + 3x2 – B y = x3 – 2x2 +1 C y = -4x4 + x2 +4 D y = x4 – 2x2 + Câu 26: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Mỗi hình đa diện có mặt B Mỗi hình đa diện có mặt C Mỗi hình đa diện có mặt D... Câu 29: Khối 20 mặt có cạnh? A 24 cạnh B 28 cạnh C 30 cạnh D 40 cạnh Câu 30: Khối 12 mặt có đỉnh? A 10 đỉnh B 12 đỉnh C 18 đỉnh D 20 đỉnh Câu 31: Tính thể tích V hình chop S.ABC có đáy tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO sát môn TOÁN 12, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO sát môn TOÁN 12

Từ khóa liên quan