Bia tui dung ho so lien thong

1 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA HỌC: 20 -20 HỒ SƠ SINH VIÊN Họ và tên: (viết in hoa) Giới tính: Nam: □ Nữ: □ Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………… Nơi sinh:…………………………………………………………………………………… Chổ ở hiện nay: Số nhà (Đội sx)…………………Điện thoại…………………………… Đường (Thôn): Phường (Xã): Huyện (Thị xã, thành phố): Tỉnh: Đối tượng ưu tiên (ghi rõ đối tượng gì:: ……………………………………………… Địa chỉ liên lạc: Điện thoại HỒ SƠ GỒM CÓ: Đơn đăng ký dự thi Phiếu dự tuyển Bản có chứng thực bằng tốt nghiệp CĐSP Bản có chứng thực học bạ THPT Giấy tờ ưu tiên (nếu có) □ □ □ Bản có chứng thực bảng điểm (Nếu TN CĐSP hệ VLVH thì nộp thêm bảng điểm trung cấp) □ Bản có chứng thực giấy khai sinh □ □ 04 ảnh 2x3 cm, 02 phong bì có ghi địa chỉ và dán tem □ □ Cán bộ thu nhận hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) Cán bộ kiểm tra hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) Cán bộ Đại học Huế duyệt hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú (Nếu có): Ngày ./ /20 Ghi chú (Nếu có): Ghi chú (Nếu có): Ngày ./ /20 Ngày ./ /20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bia tui dung ho so lien thong, Bia tui dung ho so lien thong