Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt)

27 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 16:53

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 9.85.01.03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hµ NéI, 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vòng TS Đặng Phúc Phản biện 1: PGS.TS Trần Trọng Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Hải Yến Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Phản biện 3: TS Phạm Thị Phin Trường Đại học Khoa học tự nhiên Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện, họp tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi 08hngày 28 tháng 12 năm 2019 Có thể tìm hiểu Luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Nơng nghiệp Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay, sức ép gia tăng dân số nhu cầu phát triển, đất nông nghiệp đứng trước nguy suy giảm số lượng chất lượng Con người khai thác mức mà chưa có nhiều biện pháp hợp lý để bảo vệ đất đai Trong trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn sản xuất hàng hố làm thay đổi cấu sử dụng đất nơng nghiêp Huyện Nam Sách có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 9,1%/năm Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 42 triệu đồng/người Dân số toàn huyện 117.576 người, dân số thị 11.495 người, dân số nông thôn 106.081 người Tỷ lệ phát triển dân số 1,10 %/năm Trong trình phát triển kinh tế - xã hội huyện, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, tốc độ thị hóa, xây dựng nơng thôn ngày tăng nhanh, tác động đến chuyển dịch mục đích sử dụng, kéo theo mối quan hệ sử dụng đất tác động mạnh mẽ đến cơng tác quản lý, sử dụng đất đai nói chung đất nơng nghiệp nói riêng Rất cần có nghiên cứu giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hợp lý, phù hợp với q trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Vì vậy, nghiên cứu đề tài luận án mong muốn góp phần bổ sung sở lý luận thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn cấp huyện 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất nơng nghiệp, từ đề xuất định hướng giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đất nông nghiệp bao gồm: đất trồng hàng năm; đất trồng lâu năm; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác, chi tiết đến kiểu sử dụng đất theo loại sử dụng đất vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Sách 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung Nội dung quản lý đất đai giới hạn số vấn đề công tác ban hành tổ chức thực văn pháp luật quản lý sử dụng đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chỉnh lý biến động, thống kê, kiểm kê đất đai; tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011- 2015 năm 2016; công tác tra, xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý đất đai Nội dung quản lý đất nơng nghiệp giới hạn: tình hình thực cơng tác dồn điền đổi thửa; tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; vấn đề thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp kỳ đầu 2011- 2015, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 tình hình thực số dự án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp Nội dung sử dụng đất nơng nghiệp: xác định mức độ thích hợp đất cho loại sử dụng đất; hiệu sử dụng đất nông nghiệp đánh giá cho loại/kiểu sử dụng đất Phạm vi không gian: Nghiên cứu quản lý đất đai giới hạn phạm vi đơn vị hành chính; nghiên cứu chất lượng đất phạm vi diện tích đất sản xuất nơng nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Phạm vi thời gian: Số liệu diện tích thu thập từ năm 2005 - 2016; số liệu kinh tế, xã hội từ năm 2010 - 2016 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Luận án góp phần bổ sung tư liệu có sở khoa học tiềm đất nông nghiệp, từ xác định cấu diện tích chuyển đổi theo hướng giảm đất chuyên lúa, tăng diện tích trồng rau màu, ăn phát triển trang trại nông nghiệp tổng hợp Đề xuất số giải pháp chủ yếu quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giải pháp quy hoạch; giải pháp tập trung đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, giải pháp đa dạng hóa cây, đất nơng nghiệp 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TİỄN CỦA ĐỀ TÀİ 1.5.1 Ý nghĩa khoa học Góp phần hồn thiện sở khoa học quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý để chuyển đổi cấu diện tích sử dụng đất đáp ứng nhiệm vụ tái cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với yêu cầu lĩnh vực quản lý đất đai địa bàn cấp huyện thuộc vùng đồng sông Hồng 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung sở liệu đất đai giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đồng thời áp dụng địa phương với điều kiện tương đồng PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Đất đai, đất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp Khái niệm đất (Soils): thuật ngữ đất Đô-cu-trai-ép (1886) đưa nhiều nhà khoa học chấp nhận “Đất thể tự nhiên” hình thành tác động tổng hợp yếu tố: khí hậu, sinh vật, đá mẹ, địa hình tuổi địa phương Đất đai (Land): Theo Brinkman and Smyth (1973), FAO (1976), đất đai phải nhìn nhận góc độ vật mang hệ sinh thái (Carrier) Loại sử dụng đất đai chính: Đất đai nguồn tài nguyên cho nhiều phương thức sử dụng (Đào Châu Thu Nguyễn Khang, 1998) Đất nông nghiệp: Theo Luật Đất đai (2013), đất nông nghiệp bao gồm nhóm sử dụng gồm: đất sản xuất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác Sử dụng đất nông nghiệp phải đặc biệt coi trọng bảo vệ độ phì nhiêu đất, sử dụng đất nơng nghiệp khác theo vùng nhằm nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Sử dụng đất nông nghiệp bền vững bảo tồn đất, nước, nguồn động, thực vật, khơng bị suy thối mơi trường, kỹ thuật thích hợp, sinh lợi kinh tế chấp nhận mặt xã hội 2.1.2 Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Quản lý đất đai (Land Management) bao gồm quy trình để sử dụng tài nguyên đất có hiệu Đây chủ yếu trách nhiệm chủ sở hữu đất Chính phủ có mục tiêu tăng cường quản lý đất đai hiệu phần mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững Quản lý hành đất đai (Land Administration) liên quan đến việc xây dựng chế quản lý quyền đất đai sử dụng đất, trình sử dụng đất giá trị đất đai thuộc thẩm quyền Chính phủ để thúc đẩy quản lý đất đai hiệu quả, bền vững bảo đảm quyền tài sản * Quản lý sử dụng đất nông nghiệp bền vững JUCN (2003), đưa định nghĩa quản lý sử dụng đất bền vững khái quát "Quản lý sử dụng đất bền vững bao gồm quy trình cơng nghệ, sách hoạt động nhằm khái quát hoá nguyên lý kinh tế - xã hội môi trường với mục tiêu: trì nâng cao sản xuất dịch vụ (sản xuất); giảm thiểu rủi ro cho sản xuất (an toàn); bảo vệ tiềm nguồn lợi tự nhiên ngăn chặn thối hóa chất lượng đất/nước (bảo vệ); có khả thực thi mặt kinh tế (thực thi); chấp nhận mặt xã hội (chấp nhận) * Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý hiểu tổ hợp vấn đề quản lý theo pháp luật, quy định quản lý đất đai đất nơng nghiệp sách dồn điền đổi thửa; tích tụ đất đai; đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng; sách thu hồi đất; bồi thường đất nông nghiệp; quản lý thực theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo mục tiêu quản lý sử dụng đất bền vững hiệu cao * Tiêu chí đánh giá sử dụng đất nơng nghiệp hợp lý Trong nghiên cứu đề tài luận án, tiêu chí dùng để đánh giá sử dụng đất nơng nghiệp hợp lý gồm: (1) Đảm báo tính pháp lý sử dụng đất nơng nghiệp (thực sách, pháp luật đất nông nghiệp, thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, ) (2) Phù hợp điều kiện sản xuất người sử dụng đất Trong đó, đảm bảo phù hợp với điều kiện đất, thích hợp với trồng, trì, nâng cao sản xuất, dịch vụ an toàn sản xuất; (3) Bền vững kinh tế; (4) Bền vững xã hội; (5) Bền vững môi trường 2.1.3 Cơ sở lý luận đánh giá đất đai ứng dụng toán tối ưu đa mục tiêu * Nội dung quy trình đánh giá đất đai theo FAO gồm: (i) Đánh giá trạng để lựa chọn mô tả loại sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đặt ra, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế- xã hội vùng nghiên cứu (ii) Xây dựng yêu cầu sử dụng đất cho loại sử dụng đất đai lựa chọn dựa yêu cầu sinh lý, sinh thái chúng (iii) Xác định đơn vị đất đai dựa vào điều kiện thổ nhưỡng, nước, khí hậu (iv) Mô tả đặc điểm đơn vị đất đai, bao gồm việc xem xét chất lượng đất đơn vị đất đai (v) So sánh yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất với chất lượng đất đơn vị đất đai Phân loại thích hợp đất đai bao gồm: khả thích hợp điều kiện đất đai khả thích hợp điều kiện đất đai cải tạo (vi) Phân tích vấn đề kinh tế - xã hội tác động đến môi trường thực loại sử dụng đất đánh giá để lựa chọn loại sử dụng bền vững phục vụ cho đề xuất phát triển sản xuất (FAO, 1976, 1988) * Khả ứng dụng toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu Hiện nay, lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, toán tối ưu thường ứng dụng lĩnh vực bản, xác định cấu ngành tối ưu, xác định cấu đất hợp lý bố trí trồng/kiểu sử dụng đất (Đồn Cơng Quỳ, 2006) Khi ứng dụng mơ hình tốn quy hoạch, ứng dụng mơ hình tốn (tốn kinh tế), khẳng định phương pháp phát huy tốt hiệu tư logic, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp phân tích truyền thống đại, phân tích định tính định lượng, đủ hiệu lực để giải vấn đề phức tạp đa dạng (Nguyễn Quang Dong cs, 2002) 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giới Tại Thái Lan, theo Vanichanont (2004), từ kỷ 19, với khí hậu phù hợp, nguồn tài nguyên đất phong phú, truyền thống canh tác lúa lâu đời sách lúa gạo hợp lý, Thái Lan trì vị trí nước xuất gạo hàng đầu giới ngày nay, chiếm gần 30% tổng lượng gạo xuất giới Theo Peng (2007), Trung Quốc quốc gia đứng đầu giới sản lượng lúa gạo sản xuất hàng năm (khoảng 185 triệu tấn) đứng thứ hai giới, sau Ấn Độ diện tích canh tác lúa (khoảng 29 triệu ha) Diện tích canh tác lúa Trung Quốc chiếm khoảng 20% tổng diện tích canh tác lúa khoảng 35% tổng sản lượng lúa gạo giới 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Việt Nam Luật Đất đai năm 2003 kế thừa quy định Luật Đất đai năm 1993 với nhiệm vụ bổ sung nhiệm vụ gồm: (1) Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành chính; (2) Thống kê, kiểm kê đất đai; (3) Quản lý tài đất đai; (4) Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản; (5) Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất; (6) Quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai Tuy nhiên, trình thực Luật Đất đai năm 2003 bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập gây khó khăn cho cơng tác quản lý nhà nước đất Luật Đất đai năm 2013 kế thừa Luật Đất đai năm 2003, nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định Điều 22 với 15 nội dung 2.2.3 Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng sông Hồng Trong năm qua, cấu sử dụng đất nơng nghiệp có xu hướng chuyển dịch hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất cải thiện hệ môi trường sinh thái Tỷ trọng đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ/năm) tăng lên đảm bảo yêu cầu sử dụng theo hướng thâm canh, tăng suất Tỷ trọng đất trồng hàng hóa chuyên rau, đậu thực phẩm, hoa - cảnh, có xu tăng Hiệu sử dụng đất theo hướng thâm canh ngày đẩy mạnh nhằm phát huy cao tiềm đất đai tính hiệu đầu tư sản xuất, suất trồng vùng không ngừng nâng lên Tiềm đất nông nghiệp đồng sông Hồng (ĐBSH): tài nguyên đất vùng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp vùng ĐBSH đến 2020: Hình thành vùng tập trung lúa cao sản, lúa chất lượng cao, rau an tồn, khu cơng nghiệp cao Thúc đẩy dồn điền, đổi thửa, mở rộng quy mô sản xuất theo mơ hình cánh đồng mẫu lớn, mơ hình trang trại, đẩy mạnh giới hố nơng nghiệp Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất quản lý đất nông nghiệp hợp lý vùng ĐBSH gồm giải pháp quy hoạch; giải pháp khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực 2.3 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾ ĐỀ TÀI Ở Liên Xô cũ, đánh giá đất xuất từ trước kỷ thứ XIX đến năm 60 kỷ XX, việc phân hạng đánh giá đất đai quan tâm tiến hành nước Tại Ấn Độ, để đánh giá chất lượng đất đai thường áp dụng phương pháp tham biến để biểu thị mối quan hệ sức sản xuất đất với yếu tố đặc tính đất độ dày, tầng đất, thành phần giới, độ dốc yếu tố khác dạng phương trình tốn học Theo Đề cương đánh giá đất đai FAO (1976), gợi ý đánh giá chất lượng đất đai sử dụng 17 tiêu Các kết nghiên cứu tổng kết, biên soạn thành “Quy trình đánh giá đất sản xuất nơng nghiệp dạng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8409:2012) 2.4 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Phân tích thực trạng quản lý đất nông nghiệp tập trung vào i) công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nơng nghiệp, ii) chuyển đổi mục đích sử dụng cấp giấy CNQSDĐ, iii) tình hình thực phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt; Phân tích thực trạng sử dụng đất nông nghiệp gồm: biến động sử dụng đất nông nghiệp xác định loại sử dụng đất nơng nghiệp Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức quản lý, sử dụng đất nơng nghiệp Trên sở phân hạng thích hợp đất đai, kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp, kết theo dõi số mô hình sản xuất kết đánh giá tính hợp lý sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp quản lý đất nông nghiệp hợp lý Vấn đề định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý kết hợp sở phù hợp với tiềm đất đai, điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường tiêu thụ với kết giải toán tối ưu đa mục tiêu Đồng thời vào định hướng phát triển nông nghiệp huyện phù hợp với điều kiện đất đai, lao động nguồn vốn địa phương PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (1) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách (2) Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách (3) Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai (4) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp (5) Đề xuất định hướng giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Theo phân bố sản xuất nông nghiệp huyện Nam Sách chọn xã đại diện cho loại sử dụng đất bao gồm: xã Thanh Quang xã An Lâm đại diện loại sử dụng đất Lúa - màu Chuyên lúa; xã Thái Tân xã Cộng Hòa đại diện loại sử dụng đất Cây ăn quả, Chuyên màu đất bãi (sông Kinh Thày); xã Nam Hưng xã An Sơn đại diện loại sử dụng đất Lúa - màu; xã Hồng Phong đại diện loại sử dụng đất Hoa cảnh; xã Nam Chính đại diện loại sử dụng đất Nuôi trồng thuỷ sản Trang trại tổng hợp Chọn mơ hình đại diện cho loại sử dụng đất nông nghiệp để theo dõi hiệu kinh tế 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu Thu thập tài liệu, số liệu, đồ có sẵn từ Phòng Tài ngun Môi trường trạng sử dụng đất đai, trạng đất nơng nghiệp, tình hình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Các số liệu sơ cấp thu thập phương pháp điều tra nông hộ thông qua 480 phiếu điều tra nông hộ điều tra 57 cán để tham khảo ý kiến đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo câu hỏi sẵn với nội dung liên quan đến luận án 3.2.3 Phương pháp phân tích đất Sử dụng tiêu phương pháp phân tích mẫu đất sau: Chỉ tiêu pHKCl: xác định pH met điện cực thuỷ tinh huyền phù; OC phương pháp Walklay - Black; đạm tổng số (N%) phương pháp Kjcldahl; lân tổng số (P2O5%) phương pháp so màu; kali tổng số (K2O%) kali dễ tiêu (K2O mg/100g) phương pháp quang kế lửa; lân dễ tiêu (P2O5 mg/100g) phương pháp BrayII.; CEC (me/100g) phương pháp Amoni axetat 3.2.4 Phương pháp đánh giá phân hạng thích hợp đất đai Áp dụng TCVN: 8409/2012 hướng dẫn FAO Phân hạng thích hợp đất đai thực sở kết hợp chất lượng đất đai với yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất lựa chọn dùng cho đánh giá đất đai 3.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu kinh tế gồm: Giá trị sản xuất (GTSX); Chi phí trung gian (CPTG); Giá trị gia tăng (GTGT); Hiệu đồng vốn (HQĐV) Đánh giá hiệu xã hội dùng tiêu: Công lao động (Lao động); Giá trị ngày công lao động (GTNC) Đánh giá hiệu môi trường sử dụng mức độ ảnh hưởng việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật thông qua số liệu khảo sát địa bàn huyện Nam Sách 3.2.6 Phương pháp đánh giá tính hợp lý loại sử dụng đất Các tiêu chí đánh giá tính hợp lý loại sử dụng đất gồm: tính pháp lý (chỉ tiêu mức độ thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016); tính phù hợp điều kiện sản xuất (chỉ tiêu mức độ thích hợp đất đai, khả tiêu thụ sản phẩm mức độ chấp nhận người sử dụng đất); tính hiệu kinh tế sử dụng đất bền vững; tính hiệu xã hội bền vững tính hiệu mơi trường bền vững 3.2.7 Phương pháp đồ Xây dựng đồ trạng sử dụng đất; đồ đơn tính; đồ đơn vị đất đai; đồ định hướng sử dụng đất nông nghiệp tỷ lệ 1: 25 000 với hỗ trợ phần mềm ArcGIS Mapinfo 3.2.8 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, tài liệu Các tài liệu, số liệu thu thập tính tốn, phân tích theo bảng, biểu, kết hợp với phần thuyết minh Việc thống kê, xử lý, tổng hợp số liệu thực phần mềm Excel 3.2.9 Phương pháp mơ hình tốn tối ưu đa mục tiêu Sử dụng để xác định cấu diện tích đất, phương án sử dụng đất phù hợp làm để đề xuất định hướng cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý cho huyện Nam Sách Để đáp ứng cho việc giải toán tối ưu đa mục tiêu phải đảm bảo điều kiện: xác định hàm mục tiêu (Z) kinh tế, xã hội môi trường; xác định ràng buộc (X) tài nguyên đất diện tích thích hợp LUT; diện tích để đảm bảo khả chuyển đổi kiểu sử dụng đất; diện tích để đảm bảo trì sản xuất; diện tích để đảm bảo đủ lao động cho hoạt động sản xuất nông nghiệp; diện tích sản phẩm có thị trường tiêu thụ ràng buộc không âm biến số Bài toán tối ưu đa mục tiêu xác định cấu hợp lý loaị/kiểu sử dụng đất thực theo quy trình bước Các biến số chọn cho loại sử dụng đất Xi_j_k, đó: i - Số thứ tự nhóm đơn vị đất đai (i=1÷13; 13 nhóm đơn vị đất đai) Nhóm đơn vị đất đai khoanh đất tổ hợp đơn vị đất đai có độ thích hợp với loại sử dụng đất; j - Độ thích hợp đất đai (j=1÷3; độ thích hợp S1, S2 S3); k - Loại sử dụng đất (k = 1÷6; loại sử dụng đất) Chọn biến cho kiểu sử dụng đất X = (x1, x2, , x31) diện tích đất (ha) ứng với 31 kiểu sử dụng đất Sử dụng Module Solver Microsofl Excel để giải toán tối ưu cho mục tiêu 3.2.10 Phương pháp phân tích SWOT Phân tích SWOT sử dụng để tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - Xà HỘI LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM SÁCH 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên Nằm địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng động Việt Nam nay, gần Hà Nội Hải Phòng, Hạ Long nên có nhiều thuận lợi việc liên kết trao đổi, giao lưu hàng hố, cơng nghệ lao động kỹ thuật Địa hình tương đối phẳng với đặc trưng thổ nhưỡng đất phù sa, thuận lợi cho việc thâm canh lúa nước loại trồng nông nghiệp khác loại rau, thực phẩm, công nghiệp Khí hậu huyện Nam Sách thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái đa dạng bền vững, thích hợp cho việc canh tác vụ năm tạo cho huyện có lợi phát triển nơng nghiệp thâm canh cao Trên địa bàn huyện có nhiều vùng đất trũng, điều kiện thuỷ văn tương đối thuận lợi, tạo kiện nuôi trồng thuỷ sản Tuy nhiên, mưa lớn tập trung vào số tháng năm, gây tình trạng úng lụt Các tháng 7, 8, mưa nhiều, cường độ lớn gây ngập úng số xã vùng trũng ven sông, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội Cơ cấu kinh tế huyện có chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành cơng nghiệp tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ngành dịch vụ ngày tăng Tỷ trọng lao động nông nghiệp năm qua có xu hướng ngày giảm bình qn đất nơng nghiệp tính lao động thấp (0,276 ha/lao động nông nghiệp) nên lực lượng lao động nơng nghiệp có biểu dư thừa Trong năm qua, kinh tế huyện Nam Sách hướng tới cấu phát triển phù hợp với yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa để vượt khỏi kìm hãm kinh tế nơng Cơ cấu nơng nghiệp huyện Nam Sách có chuyển đổi rõ nét với gia tăng tỷ trọng thủy sản chăn ni, bên cạnh giá trị sản xuất tính đất nơng nghiệp đất trồng trọt nâng lên Kết thực kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện Nam Sách cho thấy: có loại đất thực đạt 100% tiêu, có 01 loại đất chưa hồn thành theo tiêu kế hoạch đề Kết thực kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 huyện Nam Sách cho thấy: có loại đất hồn thành vượt tiêu kế hoạch bao gồm đất trồng lúa, đất trồng hàng năm khác, đất trồng lâu năm Các loại đất chưa hoàn thành theo tiêu bao gồm đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Ý kiến đánh giá người dân tình hình thực quy hoạch, kế hoạch cho đa phần việc thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch nơng thơn đạt từ mức trung bình đến tốt, riêng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đạt mức với tỷ lệ 22,81% * Tồn quản lý đất nông nghiệp Chưa làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người sử dụng đất việc tuân thủ Luật Đất đai; chậm xây dựng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện; chất lượng hồ sơ địa chưa đáp ứng u cầu cơng tác quản lý nhà nước đất đai * Tồn sử dụng đất nơng nghiệp Diện tích đất trồng hàng năm có quy mơ nhỏ nên hạn chế khả giới hoá dẫn đến suất lao động nông nghiệp thấp; giá trị gia tăng đất nơng nghiệp thấp; chưa đa dạng hố trồng đất nông nghiệp; hệ số sử dụng đất chưa cao 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách *Hiện trạng biến động sử dụng đất đai giai đoạn 2010-2016 Diện tích tự nhiên huyện đến ngày 31/12/2016 11.100,58 ha; năm 2010 10.907,78 Vậy diện tích tự nhiên huyện năm 2016 tăng thêm 192,60 Cơ cấu sử dụng đất huyện Nam sách giai đoạn 2010 - 2016 biến động Năm 2010 Năm 2016 0.00% 0.03% 35.69% 35.50% 64.28% Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp 64.50% Đất chưa sử dụng Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 năm 2016 * Hiện trạng loại sử dụng đất nông nghiệp Đất nông nghiệp có 7.158,94 (chiếm 64,49% so với tổng diện tích tự nhiên), chủ yếu đất trồng trồng lúa 4.622,26 Diện tích loại/kiểu sử dụng đất nông nghiệp thể bảng 4.4 11 Bảng 4.4 Hiện trạng loại sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 Loại sử dụng đất Kiểu sử dụng đất (LUT) Tổng diện tích đất nơng nghiệp LUT1: Tổng lúa Lúa xuân - lúa mùa Tổng Lúa xuân - lúa màu - ngô Lúa xuân - lúa mùa - hành, tỏi Lúa xuân - lúa mùa - dưa chuột Lúa xuân - lúa mùa - bí xanh LUT2: Lúa xuân - lúa mùa - dưa hấu lúa - màu Lúa xuân - lúa mùa - cà rốt Lúa xuân - lúa mùa - rau Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang 10 Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây 11 Lúa xuân - lúa mùa - cà chua Tổng LUT3: 12 Lúa xuân - ngô - hành lúa - màu 13 Lúa xuân - cà chua - hành Tổng 14 Cà rốt - rau - cà rốt 15 Rau - rau - hành 16 Chuyên canh rau 17 Ngô - đậu tương - rau - rau LUT4: Chuyên rau - màu 18 Ngô - dưa hấu - hành - rau 19 Dưa hấu - ớt - hành 20 Cà chua - rau - hành 21 Rau - dưa - đỗ 22 Bí - hành - rau LUT5: Tổng Hoa, cảnh 23 Chuyên hoa cảnh Tổng 24 Nhãn 25 Vải LUT6: 26 Ổi Cây ăn 27 Bưởi 28 Táo 29 Chuối LUT7: Nuôi trồng Tổng thuỷ sản 30 Chuyên nuôi cá LUT8: Tổng Trang trại 31 Trang trại tổng hợp 12 Diện tích trạng Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 7.158,94 100,00 2.480,71 34,65 2.480,71 34,65 2.063,80 28,83 139,90 1,95 857,90 11,98 75,80 1,06 187,30 2,62 147,10 2,05 292,20 4,08 165,00 2,30 45,40 0,63 51,50 0,72 101,70 1,42 77,75 1,07 38,40 0,54 39,35 0,55 595,59 8,32 136,79 1,91 114,00 1,59 61,00 0,85 39,80 0,56 54,20 0,76 30,00 0,42 55,00 0,77 58,80 0,82 46,00 0,64 14,00 0,20 14,00 0,20 960,08 13,42 98,00 1,37 106,00 1,48 198,70 2,78 195,20 2,73 75,70 1,06 286,48 4,00 955,19 13,34 955,19 13,34 11,82 0,17 11,82 0,17 4.3 ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI 4.3.1 Xây dựng đồ đơn vị đất đai * Lựa chọn phân cấp tiêu để xây dựng đồ đơn vị đất đai Căn vào điều kiện tự nhiên huyện, đặc tính, tính chất đất đai, yếu tố sinh thái nông nghiệp; Căn vào kết đánh giá trạng sử dụng đất, hiệu sử dụng đất huyện; Căn vào yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất vào nguồn tài nguyên đất đai có địa bàn huyện dựa vào yếu tố, tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai tỷ lệ trung bình (tỷ lệ 1:25.000) theo quy trình đánh giá đất sản xuất nơng nghiệp TCVN 8409-2012 Bảng 4.5 Các yếu tố dùng để phân cấp đồ đơn vị đất đai huyện Nam Sách Chỉ tiêu I Loại đất (G) II Thành phần giới (C) III Địa hình tương đối (E) IV Độ phì nhiêu (N) V Chế độ tưới tiêu nước (I) Phân cấp Đất phù sa bồi trung tính, chua Đất phù sa không bồi bị glây Đất phù sa chua Đất phù sa không bồi bị loang lổ đỏ vàng Nhẹ Trung bình Nặng Cao Vàn cao Vàn Vàn thấp Trũng Cao Trung bình Thấp Chủ động Bán chủ động Ký hiệu G1 G2 G3 G4 C1 C2 C3 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 I1 I2 * Xây dựng đồ chuyên đề a Bản đồ đất Theo kết kiểm tra đồ đất huyện Nam Sách tỷ lệ 1/25.000, đất huyện Nam Sách chia thành đơn vị đất: Đất phù sa bồi trung tính, chua (Pe); Đất phù sa khơng bồi bị glây (Pg); Đất phù sa chua (Pc); Đất phù sa không bồi bị loang lổ đỏ vàng (Pf) b Bản đồ thành phần giới Thành phần giới đất huyện chủ yếu mức trung bình thích hợp trồng lúa, ăn qủa Đất có thành phần giới nhẹ thích hợp trồng vụ đông hành, tỏi, ngô đơng, khoai lang, khoai tây, lạc Đất có thành phần giới nặng thích hợp với loại sử dụng chuyên trồng lúa nước 13 c Bản đồ địa hình tương đối Huyện có địa hình tương đối phẳng, địa hình trũng phần lớn, lợi lớn huyện để phát triển nông nghiệp theo hướng nuôi trồng thủy sản Bảng 4.6 Thống kê đặc điểm đơn vị đồ đất đai huyện Nam Sách LMU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Số khoanh 26 14 13 19 14 28 50 117 59 27 15 12 13 15 19 13 16 Tổng G C E N I 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 5 4 5 5 1 2 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 Diện tích LMU Ha % 81,78 1,34 305,11 5,00 202,52 3,32 94,71 1,55 12,78 0,21 17,88 0,29 82,75 1,36 172,45 2,83 53,56 0,88 220,01 3,60 442,02 7,24 481,39 7,89 1.187,44 19,45 51,93 0,85 56,98 0,93 115,93 1,90 683,91 11,21 18,80 0,31 197,67 3,24 190,26 3,12 27,18 0,45 90,07 1,48 52,94 0,87 62,11 1,02 150,07 2,46 99,09 1,62 239,74 3,93 130,67 2,14 113,13 1,85 65,85 1,08 48,25 0,79 120,05 1,97 111,90 1,83 31,85 0,52 90,79 1,49 6.103,57 100,0 Ghi chú: G loại đất; C thành phần giới; E địa hình tương đối; N độ phì nhiêu; I chế độ tưới tiêu 14 d Bản đồ độ phì nhiêu Đất huyện Nam Sách chủ yếu có độ phì nhiêu trung bình (90,03%) có 9,66% diện tích đất có độ phì nhiêu cao, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nơng nghiệp, đòi hỏi phải tăng cường biện pháp đầu tư, bón phân hữu vơ hợp lý, kết hợp với biện pháp sử dụng bảo vệ đất phù hợp nhằm nâng cao độ phì nhiêu cho đất e Bản đồ chế độ tưới tiêu nước Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp tưới tiêu chủ động chiếm 30,93%, điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp phát triển, nhiên 69,07% diện tích đất sản xuất nơng nghiệp tưới tiêu bán chủ động, tương lai cần có giải pháp thủy lợi phù hợp để khắc phục tình trạng này, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho loại hình sử dụng đất mở rộng phát triển * Xác định đơn vị đồ đất đai Tổng hợp tiêu phân cấp tiêu, tiến hành chồng ghép đồ đơn tính để xây dựng đồ đơn vị đất đai, theo xác định 35 đơn vị đồ đất đai tồn diện tích đất điều tra, gồm 559 khoanh đất Đơn vị đất đai số 13 lớn với diện tích 1.187,4 ha, đơn vị số nhỏ với diện tích 12,78 4.3.2 Phân hạng thích hợp đất đai * Lựa chọn loại sử dụng triển vọng Căn số liệu điều tra đánh giá trạng loại sử dụng đất tham khảo ý kiến chuyên gia Các loại sử dụng đất lựa chọn vùng đất huyện Nam Sách gồm loại: (i) LUT (2 Lúa); (ii) LUT2 (2 Lúa - màu); (iii) LUT3 (Lúa màu); (iv) LUT (Chuyên rau-màu); (v) LUT5 (Hoa, cảnh) (vi) LUT6 (Cây ăn quả) * Xác định yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất lựa chọn Các yêu cầu sử dụng đất phân cấp theo mức độ: S1: thích hợp cao, đặc tính đất đai khơng thể yếu tố hạn chế thể mức độ nhẹ, dễ khắc phục không ảnh hưởng đến suất LUT; S2: thích hợp trung bình, có mức hạn chế mức trung bình, khắc phục biện pháp khoa học kỹ thuật tăng mức đầu tư cho LUT; S3: thích hợp, đặc tính đất đai xuất nhiều yếu tố hạn chế yếu tố hạn chế nghiêm trọng khó khắc phục được; N: khơng thích hợp, có mức hạn chế lớn đến mức phải loại bỏ khả áp dụng LUT thực tế Căn vào đặc điểm trồng loại sử dụng đất, dựa vào đặc điểm đơn vị đất đai tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực thổ nhưỡng trồng trọt xác định yêu cầu sử dụng đất loại sử dụng đất 15 * Kết đánh giá phân hạng thích hợp đất đai Bảng 4.7 Tổng hợp mức độ thích hợp theo loại sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Đơn vị tính: Mức độ thích hợp LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 LUT5 LUT6 S1 571,65 459,75 239,74 546,37 546,37 417,49 S2 976,04 1.087,94 1.771,51 1.464,88 1.464,88 1.593,76 S3 4.555,88 1.285,24 821,68 821,68 821,68 821,68 3.270,64 3.270,64 3.270,64 3.270,64 3.270,64 6.103,57 6.103,57 6.103,57 6.103,57 6.103,57 53.59 53.59 N Cộng 6.103,57 Tỷ lệ (%) 100.00 90.00 80.00 53.59 70.00 60.00 53.59 53.59 74.64 S1 50.00 S2 40.00 21.06 30.00 20.00 13.46 15.99 17.82 29.02 9.37 7.53 3.93 LUT1 LUT2 LUT3 13.46 13.46 13.46 24.00 24.00 26.11 8.95 8.95 6.84 LUT4 LUT5 LUT6 S3 N 10.00 0.00 Các loại sử dụng đất Hình 4.3 Cơ cấu diện tích theo mức độ thích hợp loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Kết đánh giá thích hợp đất đai cho thấy: Loại sử dụng đất Lúa có diện tích thích hợp (S1) lớn 571,65 (chiếm 9,37%) * Kết đánh giá thích hợp đất đai tương lai Loại sử dụng đất Lúa có diện tích mức độ thích hợp S1 nhiều 1.102,50 ha, chiếm 18,06% 16 Bảng 4.8 Tổng hợp mức độ thích hợp tương lai theo loại sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Đơn vị tính: Mức độ thích hợp LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 LUT5 LUT6 S1 1.102,5 955,33 293,3 1.594,47 1.594,47 992,89 S2 445,19 592,36 1.717,95 416,78 416,78 1.018,36 S3 4.555,88 1.285,24 821,68 821,68 821,68 821,68 3.270,64 3.270,64 3.270,64 3.270,64 3.270,64 6.103,57 6.103,57 6.103,57 6.103,57 6.103,57 53.59 53.59 53.59 53.59 N Cộng 6.103,57 Tỷ lệ (%) 100.00 90.00 80.00 53.59 70.00 60.00 74.65 S1 50.00 S2 40.00 21.05 13.46 30.00 20.00 7.29 9.71 10.00 18.06 15.65 0.00 LUT1 LUT2 13.46 13.46 6.83 6.83 13.46 16.68 28.15 26.12 26.12 LUT4 LUT5 S3 N 16.27 4.8 LUT3 LUT6 Các loại sử dụng đất Hình 4.4 Cơ cấu diện tích theo mức độ thích hợp tương lai loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 4.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế Trong số loại sử dụng đất, LUT5 Hoa cảnh cho hiệu kinh tế đạt mức cao với giá trị gia tăng 664,056 triệu đồng/ha, LUT4 Chuyên rau - màu, LUT6 Cây ăn quả, LUT7 Nuôi trồng thuỷ sản LUT8 Trang trại đạt mức cao, LUT2 (2 Lúa - màu) LUT3 (Lúa - màu) đạt mức trung bình, LUT1 (2 Lúa) đạt mức thấp LUT6 (Cây ăn quả) có kiểu sử dụng đất Mặc dù chi phí cao nhãn, 17 vải, ổi, bưởi, cho GTGT cao, thu hút nhiều cơng lao động, GTGT trồng ổi đạt cao (194,299 triệu đồng/ha), đạt giá trị thấp kiểu sử dụng đất trồng chuối LUT6 Cây ăn mạnh huyện cần quan tâm đầu tư chăm sóc suất, chất lượng cao hơn, từ tăng sức cạnh tranh thị trường thời gian tới Trong thực tế sản xuất minh chứng khả phát triển loại ăn địa bàn huyện Nam Sách LUT8 (Trang trại) có kiểu sử dụng đất trang trại tổng hợp GTGT đạt mức cao, HQĐV đạt mức cao (3,14 lần) LUT7 LUT8 cho sản phẩm cá, chăn nuôi gia cầm, lợn, sản phẩm hàng hóa cho giá trị kinh tế cao, nhiên đòi hỏi nhiều cơng sức, mức đầu tư lớn đòi hỏi người sản xuất có kỹ thuật ni cao 4.4.2 Đánh giá hiệu xã hội Kết đánh giá hiệu xã hội cho thấy loại sử dụng đất thu hút nhiều công lao động với GTNC cao LUT5 (Hoa cảnh) đòi hỏi nhu cầu lao động 1.186 cơng/ha, LUT có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi phải ứng dụng tiến khoa học kỹ nghiêm ngặt; LUT3 (Lúa - màu) đạt mức hiệu xã hội trung bình; LUT2 (2 Lúa - màu), đạt mức hiệu xã hội cao Các loại sử dụng đất cần nhiều công lao động, góp phần giải việc làm cho người dân huyện LUT6 (Cây ăn quả) tương lai huyện Nam Sách có định hướng nhân rộng loại sử dụng đất Trong loại trồng lúa sản phẩm ổn định thị trường dự trữ góp phần đảm bảo an tồn lương thực huyện Như vậy, kết đánh giá hiệu xã hội LUT5 (Hoa cảnh) đạt mức cao với giá trị ngày cơng 420,12 nghìn đồng/cơng lao động; LUT1 (2 Lúa) có hiệu thấp (85,33 nghìn đồng/công lao động); LUT2 (2 Lúa – màu) đạt mức cao; LUT lại đạt mức trung bình 4.4.3 Đánh giá hiệu môi trường Trong phạm vi nghiên cứu việc đánh giá ảnh hưởng kiểu sử dụng đất đến môi trường đất, sử dụng tiêu mức độ sử dụng phân bón mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Kết cho thấy kiểu sử dụng đất Cà chua - rau - hành thuộc LUT4 Chuyên rau-màu, LUT5 Hoa cảnh, LUT6 Cây ăn LUT7 Nuôi trồng thủy sản có ảnh hưởng đến mơi trường đất Đây trồng chủ yếu phát triển hàng hóa nên hạn chế sử dụng thuốc BVTV, tăng cường thuốc sinh học 4.4.4 Đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp Kết đánh giá tổng hợp địa bàn huyện có LUT5 Hoa cảnh (kiểu sử dụng đất chuyên Hoa cảnh) đạt mức đánh giá tổng hợp cao LUT4 Chuyên rau - màu với kiểu sử dụng đất đạt mức đánh giá tổng hợp cao, gồm Cà rốt - rau - cà rốt Ngơ - dưa hấu - hành - rau Có kiểu sử dụng đất thuộc LUT lại đạt mức đánh giá tổng hợp thấp gồm: Lúa xuân - lúa mùa, Lúa xuân - lúa màu - ngô, Lúa xuân - lúa mùa - rau, Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang, Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây, Lúa xuân - ngô - hành, Dưa hấu - ớt - hành, Cà chua - rau - hành Táo Các kiểu sử dụng đất lại đạt mức trung bình 18 4.4.5 Kết theo dõi số mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp Mơ hình (2L) Lúa xn - lúa mùa: có tiêu hiệu kinh tế mức thấp, hiệu xã hội đạt mức trung bình đảm bảo an ninh lương thực, cho tiêu dùng chế biến, chăn ni Mơ hình (2LM) Lúa xn - lúa mùa - hành (tỏi): có tiêu hiệu kinh tế đạt mức trung bình, hiệu xã hội đạt mức cao, đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp hành (tỏi), cho tiêu dùng chế biến Về hiệu môi trường đảm bảo phù hợp Mô hình (Chun màu) Ngơ - đậu tương - rau: tiêu hiệu kinh tế đạt mức cao, hiệu xã hội đạt mức cao, hiệu môi trường: đảm bảo bón phân phù hợp, đậu tương có tác dụng cải tạo đất Mơ hình (Hoa, cảnh): có hiệu kinh tế hiệu xã hội đạt mức cao, hiệu môi trường: đảm bảo bón phân phù hợp Mơ hình (Cây ăn quả) trồng ăn (Bưởi): có hiệu kinh tế hiệu xã hội đạt mức cao, đảm bảo độ che phủ tốt tạo cảnh quan mơi trường Mơ hình (Trang trại tổng hợp: cá+lợn+ vịt+ ăn quả): tiêu hiệu kinh tế đạt mức cao, hiệu xã hội đạt mức cao Đây mơ hình đạt cao khai thác tốt vùng đất trũng, mơ hình cung cấp cá, thịt lợn, gia cầm cho thị trường huyện tỉnh Hải Dương Về hiệu môi trường: đảm bảo bón phân phù hợp 4.5 ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 4.5.1.1 Căn định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý a Quan điểm, mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp Ưu tiên sử dụng đất tốt cho nông nghiệp, phát triển đa dạng loại/ kiểu sử dụng đất quản lý hệ thống nơng nghiệp nhằm bảo đảm có sản phẩm tối đa lâu dài, đồng thời trì độ phì nhiêu đất; Sử dụng đất nơng nghiệp sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Sử dụng đất phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên, theo lợi so sánh, tiểu vùng; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách quản lý bảo tồn tài nguyên đất b Căn vào kết đánh giá tính hợp lý sử dụng đất nơng nghiệp Để đánh giá tính hợp lý loại sử dụng đất dựa vào kết đánh giá hiệu loại sử dụng đất; kết chồng xếp liệu không gian đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh lúa, rau, màu tập trung; kết điều tra nông hộ khả tiêu thụ sản phẩm mức độ chấp nhận người sử dụng đất loại sử dụng đất, cho thấy địa bàn huyện có LUT5 Hoa cảnh đạt mức hợp lý cao; LUT4 Chuyên rau - màu LUT8 Trang trại tổng hợp đạt mức hợp lý cao; LUT lại đạt mức trung bình thấp 19 c Căn kết giải toán tối ưu đa mục tiêu xác định cấu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Kết giải hai toán cấu sử dụng đất hợp lý theo loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất thể bảng 4.9 4.10 Bảng 4.9 Kết giải tốn đa mục tiêu tính cho loại sử dụng đất Nhóm ĐVĐĐ 10 11 12 13 Cộng Tổng 239,74 662,03 111,90 88,83 53,56 130,03 171,98 18,80 70,82 301,61 869,53 114,10 3.270,64 6.103,57 LUT1 3.270,64 3.270,64 LUT2 LUT3 133,61 133,61 111,29 88,22 52,95 129,42 133,61 18,19 70,21 133,61 133,61 25,00 113,49 1.251,80 LUT4 25,00 153,96 222,83 376,79 ĐVT: LUT5 LUT6 106,13 374,46 0,61 0,61 0,61 0,61 38,37 0,61 0,61 168,00 14,00 474,09 0,61 14,00 1.165,34 Bảng 4.10 Kết giải tốn đa mục tiêu tính cho kiểu sử dụng đất Biến số X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Diện tích (ha) Biến số Diện tích (ha) 1.300,00 X11 300,00 30,00 X12 10,00 857,90 X13 15,00 929,41 X14 355,59 120,00 X15 70,00 500,00 X16 61,00 292,20 X17 12,00 165,00 X18 20,00 20,00 X19 15,00 30,00 X20 20,00 Zmax = 807.794,18 (triệu đồng) 4.5.1.2 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý Biến số X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 Diện tích (ha) 25,00 17,00 14,00 60,00 106,00 400,00 256,83 40,00 150,00 450,00 517,01 Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội (UBND huyện Nam Sách, 2016) chuyển khoảng 300 đất trồng lúa sang mục đích xây dựng Đến năm 2025, diện tích đề xuất thể hình 4.5 sơ đồ 4.6 Như có chuyển dịch diện tích từ LUT1 sang LUT2 880,71 Trong nội LUT2 có chuyển đổi mạnh kiểu Lúa xuân - lúa mùa - dưa chuột (tăng 753,61ha); Lúa xuân - lúa mùa - dưa hấu (tăng 252,9 ha); Lúa xuân - lúa mùa - cà chua (tăng 98,3 ha) Trong LUT4, diện tích Cà rốt - rau - cà rốt tăng 218,8 Diện 20 tích trồng ổi tăng 201,3 chuyển từ LUT3 nội LUT Chuyển từ LUT7 sang LUT8 505,19 Hình 4.5 So sánh diện tích đất nơng nghiệp trạng với diện tích đề xuất Đơn vị tính: Diện tích trạng 7.158,94 (Đất nông nghiệp) LUT1: Lúa 2.480,71 LUT2: Lúa - màu 2.063,80 LUT3: Lúa - màu 77,75 LUT4: Chuyên rau - màu 595,59 LUT5: Hoa, cảnh 14,00 LUT5: Cây ăn 960,08 LUT7: Nuôi trồng thuỷ sản 955,19 LUT8: Trang trại 11,82 1.300,00 880,71 2.063,80 25,00 52,75 595,59 14,00 960,08 450,00 505,19 11,82 Diện tích đề xuất 6.858,94 (Đất nông nghiệp) LUT1: Lúa 1.300,00 LUT2: Lúa - màu 2.944,51 LUT3: Lúa - màu 25,00 LUT4: Chuyên rau - màu 595,59 LUT5: Hoa, cảnh 14,00 LUT6: Cây ăn 1.012,83 LUT7: Nuôi trồng thuỷ sản 450,00 LUT8: Trang trại 517,01 Hình 4.6 Sơ đồ chu chuyển đất nông nghiệp theo loại sử dụng đất 21 4.5.2 Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý 4.5.2.1 Quan điểm chung định hướng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Sách Đổi quản lý sử dụng đất lúa theo hướng linh hoạt, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa đảm bảo ổn định ngày gia tăng thu nhập cho hộ nơng dân đơn vị diện tích đất lúa Căn để phân khu theo cấp độ quản lý dựa kết phân hạng mức độ thích hợp đất đai phải cụ thể hố tiêu chí tiêu tương ứng phù hợp bố trí sử dụng đất nơng nghiệp Hình thành vùng sản xuất chuyên canh, đổi hệ thống trồng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hố trồng, đưa trồng có giá trị kinh tế cao thay nông sản nhập để gieo trồng vụ Đông vùng chuyên lúa, phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi 4.5.2.2 Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất nơng nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương a Nhóm giải pháp quản lý đất nông nghiệp *Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch Quy hoạch chi tiết sử dụng đất nông nghiệp (chú trọng đất lúa) yêu cầu cần thực Nghị định 42/2012/NĐ-CP quản lý sử dụng đất lúa công cụ để quản lý nhà nước đất lúa Xây dựng quy hoạch sản xuất nông nghiệp cần trọng gắn với quy mô đất (theo quy hoạch sử dụng đất) để bố trí cấu mùa vụ, sản phẩm có sức cạnh tranh, hình thành vùng nơng sản hàng hố chủ lực, phù hợp với định hướng phát triển thị trường Khi phân bố sử dụng đất cho ngành kinh tế quốc dân cần sử dụng liệu đồ kết đánh giá phân hạng đất đai nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch dự báo sử dụng đất tương lai * Giải pháp nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ đất nông nghiệp Tuyên truyền đa dạng thông qua đào tạo chuyên đề, lồng ghép với lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thông qua phương tiện thông tin đại chúng loa đài, báo chí * Giải pháp hồn thiện sở liệu phục vụ công tác quản lý đất nông nghiệp Hồn thiện sở liệu đất đai nói chung đất nơng nghiệp nói riêng phục vụ quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, hiệu b Nhóm giải pháp sử dụng đất nơng nghiệp Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ; sử dụng đất tiết kiệm; khắc phục tình trạng manh mún sử dụng đất; khai thác đôi với bảo vệ, bồi dưỡng cải tạo đất; hoàn thiện hệ thống tưới tiêu nước phục vụ canh tác nơng nghiệp hiệu quả; áp dụng mơ hình sử dụng đất hiệu theo hướng đa dạng hố trồng; tăng cường cơng tác khuyến nơng có sách hỗ trợ đổi giống cây, nông nghiệp 22 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Nam Sách, tỉnh Hải Dương huyện có diện tích tự nhiên 11.100,58 ha, với dân số toàn huyện 117.576 người, có điều kiện khí hậu, đất đai, thủy văn sở hạ tầng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp Nền kinh tế huyện phát triển toàn diện theo hướng tăng khu vực dịch vụ công nghiệp Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã hội Tuy nhiên, so với lợi tiềm sẵn có huyện nhịp độ phát triển kinh tế chưa cao Sản xuất nông nghiệp chủ yếu độc canh lúa Chuyển dịch cấu kinh tế chậm chưa đồng Tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp mức cao 2) Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp 7.158,94 ha, chiếm 64,49% so với tổng diện tích tự nhiên, chủ yếu đất trồng lúa 4.622,26 ha, chiếm 64,56% so với diện tích đất nông nghiệp Hiện đất nông nghiệp sử dụng với loại sử dụng đất 31 kiểu sử dụng đất Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp huyện manh mún nên hạn chế khả giới hoá dẫn đến suất lao động nghề trồng trọt thấp, giá trị gia tăng đất chưa cao, hệ số sử dụng đất lúa thấp Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người sử dụng đất chưa tốt nên tình trạng vi phạm pháp luật quản lý đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi chậm chễ Chậm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, phận hộ nông dân chưa tiếp cận vốn sản xuất, kỹ thuật giống chưa khuyến khích người dân sản xuất sản phẩm hàng hóa Việc quản lý đất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai 3) Trên địa bàn huyện xác định 35 đơn vị đồ đất đai (LMU) với 559 khoanh đất, đơn vị đồ đất đai số 13 có diện tích lớn 1.187,43 ha, chiếm 19,45% diện tích đất nơng nghiệp điều tra, đơn vị đồ đất đai số có diện tích nhỏ 12,78 ha, chiếm 0,21% diện tích đất điều tra Kết đánh giá thích hợp đất đai cho thấy: Loại sử dụng đất Lúa có diện tích thích hợp (S1) lớn 571,65 (chiếm 9,37%); LUT Cây ăn có diện tích thích hợp (S1) nhỏ 417,49 (chiếm 6,84%) Kết đánh giá thích hợp đất đai tương lai cho thấy: LUT Chuyên màu LUT Hoa cảnh có diện tích thích hợp (S1) lớn 1.594,47 (chiếm 26,12%); LUT Lúa - màu có diện tích thích hợp (S1) 293,30 (chiếm 4,81%) 4) Kết đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất: LUT5 Hoa cảnh đạt mức cao (GTGT 498,262 triệu đồng/ha), LUT1 (2 Lúa) đạt mức thấp (GTGT 23 54,359 triệu đồng/ha) Các LUT cho hiệu kinh tế cao thu hút nhiều lao động với giá trị ngày công cao LUT5 Hoa cảnh, LUT6 Cây ăn quả, LUT7 Nuôi trồng thuỷ sản LUT8 Trang trại tổng hợp Hiệu xã hội LUT5 (Hoa cảnh) đạt mức cao với giá trị ngày cơng 420,12 nghìn đồng/cơng lao động; LUT1 (2 Lúa) có hiệu thấp (85,33 nghìn đồng/cơng lao động) Hiệu mơi trường kiểu sử dụng đất Cà chua - rau - hành thuộc LUT4 Chuyên rau - màu, LUT5 Hoa cảnh, LUT6 Cây ăn LUT7 Ni trồng thủy sản có ảnh hưởng đến môi trường đất Kết đánh giá tổng hợp cho thấy LUT5 Hoa cảnh đạt mức đánh giá tổng hợp cao LUT1 (2 Lúa) LUT3 Lúa - màu đạt mức đánh giá tổng hợp thấp Các LUT lại đạt mức trung bình 5) Diện tích đất nơng nghiệp đề xuất sử dụng cho LUT Lúa - màu nhiều 2.944,51 ha, chiếm 44,68% so với tổng diện tích đất nơng nghiệp, chuyển từ LUT1 (2 Lúa) đến 880,71 ha; LUT Trang trại tổng hợp chuyển từ diện tích LUT Ni trồng thủy sản 505,19 ha, với tổng số 517,01 ha, chiếm 7,54 %; Chuyển 52,75 LUT3 (1 Lúa - màu) sang LUT Cây ăn với diện tích 1012,83 ha, chiếm 14,76 % so với tổng diện tích đất nơng nghiệp Để nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất nông nghiệp, nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp, là: (1) Nhóm giải pháp quản lý đất nơng nghiệp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; giải pháp nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ đất nông nghiệp; giải pháp hoàn thiện sở liệu phục vụ cơng tác quản lý đất nơng nghiệp (2) Nhóm giải pháp sử dụng đất nơng nghiệp, theo cần thâm canh tăng vụ; tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp; khắc phục tình trạng manh mún; bảo vệ, bồi dưỡng cải tạo ruộng đất; hoàn thiện hệ thống tưới tiêu đa dạng hoá cây, đất nông nghiệp để nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, tăng thêm thu nhập cho người dân 5.2 KIẾN NGHỊ 1) UBND huyện sử dụng giải pháp quản lý, sử dụng phù hợp để trì phát triển mơ hình có hiệu cao trang trại tổng hợp, chuyên rau - màu mặt hàng nơng sản hàng hóa có giá trị cao, đồng thời hỗ trợ người sản xuất khả tiếp cận vốn vay, kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu sản xuất 2) Trong tình hình đất sản xuất nơng nghiệp ngày giảm tác động mạnh q trình thị hóa, cần nghiên cứu đánh giá phân hạng đất đai để lập quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp thực áp dụng mơ hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu nông sản chất lượng cao, bước xây dựng thương hiệu sản phẩm tạo lập thị trường tiêu thụ ổn định 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH Đà CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Phương Duyên Nguyễn Thị Vòng (2014) Một số yếu tố tác động đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vùng Đồng sơng Hồng Tạp chí Khoa học Đất (43) tr 125-130 Nguyễn Thị Phương Duyên Nguyễn Thị Vòng (2015) Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Số 01, tr 21-27 Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Quang Huy (2018) Chuyển đổi cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Số 1/2018, tr 54-63 ... chuyển đất nông nghiệp theo loại sử dụng đất 21 4.5.2 Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý 4.5.2.1 Quan điểm chung định hướng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam. .. hội (chấp nhận) * Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý hiểu tổ hợp vấn đề quản lý theo pháp luật, quy định quản lý đất đai đất nơng nghiệp sách dồn điền... DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 4.5.1.1 Căn định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý a Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt) , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt)