cách thiết kế bố cục cho trang web trong HTML

4 114 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 12:51

Layout - Cách thiết kế bố cục cho trang web HTML webcoban.vn/html/layout-cach-thiet-ke-bo-cuc-cho-trang-web-trong-html.html Bài 01: Một số kiến thức HTML Layout gì? Layout tạm hiểu cách mà bố trí thành phần trang web Một trang web thường gồm thành phần như: Header: Giới thiệu logo, vài câu hiệu trang web Footer: Thông tin quyền trang web Menu: Thanh chức Nội dung Ví dụ, mẫu Layout gồm thành phần: Header, Footer, Menu, Nội dung WEB CƠ BẢN VN Hướng dẫn học lập trình web từ đến nâng cao - Bài 01: Tên học - Bài 02: Tên học - Bài 03: Tên học - Bài 04: Tên học - Bài 05: Tên học - Bài 06: Tên học - Bài 07: Tên học - Bài 08: Tên học - Bài 09: Tên học - Bài 10: Tên học - Bài 11: Tên học - Bài 12: Tên học Layout gì? Layout tạm hiểu cách mà bố trí thành phần trang web Một trang web thường gồm thành phần như: Header: Giới thiệu logo, vài hiệu trang web 1/4 Footer: Thông tin quyền trang web Menu: Thanh chức Nội dung ©2016 Web All Rights Reserved Cách thiết kế Layout Trong việc thiết kế Layout, thẻ thường dùng để phân chia thành phần trang web Trong thành phần chính, ta thêm thẻ khác cho thành phần nhỏ Kết hợp với thuộc tính định dạng CSS, ta thiết kế Layout ý Ở này, hướng dẫn bạn cách thiết kế Layout đơn giản sau: (Hoặc xem Layout cụ thể đây) WEB CƠ BẢN VN Hướng dẫn học lập trình web từ đến nâng cao Layout gì? Layout tạm hiểu cách mà bố trí thành phần trang web Một trang web thường gồm thành phần như: Header: Giới thiệu logo, vài hiệu trang web Footer: Thông tin quyền trang web Menu: Thanh chức Nội dung ©2016 Web All Rights Reserved Code Layout body{ margin:0px; } #container{ 2/4 width:800px; border:1px solid gray; margin-left:auto; margin-right:auto; } #header{ background-color:#73ad21; color:white; } #content{ margin:15px; } #footer{ background-color:#ddd; font-size:18px; text-align:center; padding:15px; } title1{ font-size:30px; text-align:center; padding-top:15px; } title2{ text-align:center; font-size:18px; padding-top:5px; padding-bottom:15px; } WEB CƠ BẢN VN Hướng dẫn học lập trình web từ đến nâng cao Layout gì? Một trang web thường gồm thành phần như: Header: Giới thiệu logo, vài hiệu trang web Footer: Thông tin quyền trang web Menu: Thanh chức năng Nội dung ©2016 Web All Rights Reserved Xem ví dụ 3/4 Giải thích đoạn mã Layout gồm thành phần chính: header, content, footer Thêm thành phần container dùng để làm thùng chứa cho header, content, footer header content footer Trong CSS, ta thiết lập chiều rộng cho khối container 800px Dùng thuộc tính marginleft margin-right để canh cho khối container nằm hình Bài 01: Một số kiến thức HTML 4/4 ... tin quyền trang web Menu: Thanh chức Nội dung ©2016 Web All Rights Reserved Cách thiết kế Layout Trong việc thiết kế Layout, thẻ thường dùng để phân chia thành phần trang web Trong thành... học lập trình web từ đến nâng cao Layout gì? Layout tạm hiểu cách mà bố trí thành phần trang web Một trang web thường gồm thành phần như: Header: Giới thiệu logo, vài hiệu trang web Footer: Thông... thẻ khác cho thành phần nhỏ Kết hợp với thuộc tính định dạng CSS, ta thiết kế Layout ý Ở này, hướng dẫn bạn cách thiết kế Layout đơn giản sau: (Hoặc xem Layout cụ thể đây) WEB CƠ BẢN VN
- Xem thêm -

Xem thêm: cách thiết kế bố cục cho trang web trong HTML, cách thiết kế bố cục cho trang web trong HTML

Từ khóa liên quan