Tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

122 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 10:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - - NGUYỄN QUANG SÁNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - - NGUYỄN QUANG SÁNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HỒNG NGỌC HỊA HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ Quản trị nhân lực với đề tài Tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân với hướng dẫn khoa học GS.TS Hồng Ngọc Hòa Các số liệu luận văn thu thập từ nhiều nguồn số liệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An liên hệ thực tế để viết Không chép cơng trình tác giả Các số liệu luận văn phản ánh trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm luận văn Tác giả Nguyễn Quang Sáng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .iv DANH MỤC BẢNG BIỂU i MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu .3 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn Những đóng góp có giá trị Luận văn Kết cấu Luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẤP TỈNH 1.1 Một số khoa học tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 1.1.1 Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 1.1.1.1 Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh đặc điểm Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 1.1.1.2 Giảng viên trường văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh đặc điểm giảng viên trường văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh .8 1.2 Nội dung, nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 13 1.2.1 Nội dung tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 13 1.2.1.1 Thiết kế phương thức phương pháp đáp ứng nhu cầu nhằm tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 13 1.2.1.2 Triển khai thực hoạt động tạo động lực vật chất cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 14 1.2.1.3 Triển khai thực hoạt động tạo động lực tinh thần cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 21 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá kết tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 21 1.2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh .21 1.2.2.2 Những tiêu chí đánh giá kết tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 25 1.3 Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh học rút cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An .26 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn tạo động lực cho giảng viên số trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 27 1.3.1.1 Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh 27 1.3.1.2 Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa .27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 28 1.3.2.1 Bài học kinh nghiệm tạo động lực vật chất 28 1.3.2.2 Bài học kinh nghiệm tạo động lực tinh thần 29 CHƯƠNG 30 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN .30 2.1.Tổng quan Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 30 2.1.1.Giới thiệu Khái quát Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 30 2.1.4 Những thành tích bật Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thuận lợi, khó khăn tạo động lực cho giảng viên 41 2.1.5 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho GV trường CĐVHNTNA 43 2.2 Thực trạng hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2016 48 2.2.1 Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực biện pháp tạo động lực vật chất 48 2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực biện pháp tạo động lực tinh thần .56 2.3 Đánh giá tổng hợp thực trạng hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2016 .65 CHƯƠNG 70 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN .70 3.1 Phương hướng mục tiêu hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2017 – 2020 70 3.1.1Phương hướng phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2017 – 2020 70 3.1.1 Phương hướng hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2017 – 2020 71 3.1.3 Mục tiêu hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2017 – 2020 78 3.2 Những giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2017 – 2020 80 3.2.1 Hoàn thiện giải pháp tạo động lực vật chất 80 3.2.2 Hoàn thiện giải pháp tạo động lực tinh thần 84 3.2.3 Giải pháp thân GV để tăng động lực lao động 89 3.2.4Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết hoạt động tạo động lực .91 3.2.5.Nâng cao vai trò nhà lãnh đạo, thu hẹp dần “khoảng cách quyền lực” 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .xi PHỤ LỤC xiii PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GV TRƯỜNG CĐVHNTNA .xiii PHỤ LỤC 02: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CỦA TRƯỜNG CĐVHNTNA xvii PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA xix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1.Nguồn vốn thu chi trường năm gần (2014-2016) ………………………………………………………………………….39 Bảng 2.2: Quy mô đào tạo trường CĐVHNTNA qua năm học……….46 Bảng 2.3: Đánh giá mức độ hài lòng GV tiền lương………………… 51 Bảng 2.4: Mức độ hài lòng GV tiền lương theo nhóm tuổi……… 52 Bảng 2.5: Đánh giá GV yếu tố tiền thưởng…………………………….54 Bảng 2.6: Đánh giá chung đội ngũ GV công tác phúc lợi…………… 56 Bảng 2.7: Đánh giá GV yếu tố thuộc công việc……………………….58 Bảng 2.8: Hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua GV trường………………… 60 Bảng 2.9: Đánh giá GV công tác đánh giá thực công việc……… 61 Bảng 2.10: Mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng tới khả thăng tiến giảng viên…………………………………………………………….63 Bảng 2.8: Đánh giá đội ngũ GV hoạt động thiết lập mục tiêu………….65 Hình 1.1: Sự phân cấp nhu cầu Maslow…………………………………16 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức Trường CĐVHNTNA………………… ….37 i ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CĐVHNTNA Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An GV Giảng viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo HS – SV Học sinh – sinh viên NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động iii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vấn đề định thành công trường đại học hay cao đẳng nguồn nhân lực, với cốt lõi sách tạo động lực để huy động nỗ lực, không ngừng sáng tạo khoa học cán bộ, giảng viên trường Kể từ thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ln địa tin cậy lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành văn hóa nghệ thuật; nơi cung cấp số lượng lớn học viên kiến thức, giỏi tay nghề, thành thạo ngoại ngữ, có đạo đức tốt cho nhiều trung tâm văn hóa hàng đầu Việt Nam Sinh viên Trường chiếm tỉ lệ cao số người đạt giải thưởng thi nước Đội ngũ giảng viên Trường có trình độ chun mơn cao, tay nghề giỏi Cơ sở vật chất Trường nâng cấp, đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy học tập Nhờ quy mơ chất lượng đào tạo Trường ngày gia tăng Tuy vậy, việc tạo động lực cho đội ngũ giảng viên nhà Trường tồn số vấn đề cần khắc phục Do đó, hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường khâu quan trọng quản trị nhân lực để làm nên thành cơng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An Nhận thức tầm quan trọng công tác tạo động lực cho giảng viên trường tình hình nay, sau thời gian nghiên cứu, chọn đề tài: “Tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu viết luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đề tài nhận quan tâm, ủng hộ lãnh đạo nhà trường, đề tài góp phần thực chiến lược xây dựng nâng cao lực làm việc đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An Câu hỏi Tiền lương hợp lý công dựa kết THCV Tiền lương đảm bảo công so với bên Tiền lương phân chia hợp lý chức danh Điều kiện xét tăng lương hợp lý Anh/ chị hài lòng với mức thu nhập Các khoản thưởng phân chia công dựa kết THCV Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý Mức thưởng hợp lý Mức độ Khen thưởng có tác dụng khuyến khích cao 10.Hài lòng với mức thưởng nhận 11 Các khoản phúc lợi thể rõ ràng, cụ thể 12 Hài lòng với sách phúc lợi nhà trường 13 Hiểu biết rõ khoản phúc lợi nhận 14 Nhiệm vụ, trách nhiệm phân định cụ thể, rõ ràng, hợp lý 15 Công việc thú vị, thử thách 16 Hiểu rõ nhiệm vụ, yêu cầu công việc 17 Khối lượng công việc hợp lý phù hợp với khả năng, sở trường 18 Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận 19 Cân sống cá nhân cơng việc 20 Làm vị trí u thích 21 Hài lòng với vị trí cơng việc 22 Hiểu rõ kết thực công việc đánh 23 Tiêu chuẩn đánh giá thực công việc rõ ràng, hợp lý 24 Đánh giá thực xác, cơng 25 Chu kỳ đánh giá thực công việc hợp lý 26 Luôn có phản hồi kết thực cơng việc 27 Kết đánh giá sử dụng hợp lý hoạt động QTNNL 28 Hài lòng với cơng tác đánh giá THCV 29 Được tham gia đầy đủ khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu 30 Nội dung đào tạo phù hợp với công việc tương lai 31 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đầy đủ 32 Phương pháp đào tạo phù hợp 33 Theo dõi đánh giá kết đào tạo phù hợp 34 Kết THCV cải thiện nhiều sau đào tạo 35 Hài lòng với cơng tác đào tạo Trong điều kiện làm việc tại, anh/ chị có định tiếp tục làm việc trường khơng? a Có b Không c Chưa biết Để đưa lý muốn nghỉ việc, theo anh/ chị gì? a Lương thấp b Mâu thuẫn với cấp đồng nghiệp c Khơng có hội phát triển d Môi trường điều kiện làm việc chưa tốt e Lý khác… Hiện anh/ chị hưởng chế độ phúc lợi nào? a Được trợ cấp nhà b Hỗ trợ bữa ăn trưa c Trợ cấp lại công tác d Thời gian làm việc linh hoạt e Trợ cấp khác… PHỤ LỤC 02: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CỦA TRƯỜNG CĐVHNTNA Để đánh giá công tác tạo động lực lao động cho NLĐ trường CĐVHNTNA Để số liệu thu thập xác, chúng tơi mong nhận câu trả lời xác anh/ chị Xin cảm ơn Anh/ chị hợp tác! Họ tên anh/ chị: ……………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………… Tuổi: …………………………… Giới tính: ……………………………… Khoa:………………………………………………………………………… Trình độ: a Giáo sư b Phó Giáo sư c Tiến sỹ d Thạc sỹ e Đại học Thời gian làm việc trường: f Dưới năm g Từ đến năm h Từ đến 10 năm i Trên 10 năm Hiện tại, anh/ chị hưởng loại phúc lợi nào? j Được trợ cấp lại công tác k Kiểm tra sức khỏe định kỳ l Ngày nghỉ hàng năm m Được hỗ trợ ăn trưa trường n Được hỗ trợ nhà o Thời gian làm việc linh hoạt Ngoài phúc lợi hưởng, anh/ chị mong muốn nhận loại phúc lợi khác? (liệt kê điều quan trọng nhất) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA A.Thông tin chung Về độ tuổi: STT Độ tuổi GV Số người Tỷ lệ (%) Dưới 30 tuổi Từ 31 - 40 tuổi 42 128 17,72 54,01 Từ 41 - 50 tuổi 45 18,99 Từ 51 – 60 tuổi 22 9,28 Tổng 88 100 Về giới tính A STT Giới tính Số người Tỷ lệ (%) Nam 93 39,24 Nữ 144 60,76 88 100 Tổng Tổng hợp kết điều tra Tiền lương hợp lý công dựa kết THCV Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 11 9,31 Không đồng ý 12 15,25 Khơng có ý kiến rõ ràng 22 22,88 Gần đồng ý 30 29,66 Hoàn toàn đồng ý 22 22,88 Tổng cộng 88 100 Tiền lương trả đảm bảo cơng so với bên ngồi Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 3,93 Không đồng ý Không có ý kiến rõ ràng 21 14 17,79 16.01 Gần đồng ý 19 20,34 Hoàn toàn đồng ý 42 44,07 Tổng cộng 88 100 Tiền lương phân chia hợp lý chức danh Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 11 9,32 Không đồng ý 29 33,05 Khơng có ý kiến rõ ràng 11 9,32 Gần đồng ý 29 28,81 Hoàn toàn đồng ý 20 21,19 Tổng cộng 88 100 Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Khơng đồng ý 14 11,86 Khơng có ý kiến rõ ràng 28 23,73 Gần đồng ý 27 31,36 Hoàn toàn đồng ý 20 25,42 Tổng cộng 88 100 Điều kiện xét tăng lương hợp lý Anh/ chị hài lòng với mức lương mình? Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 10 18,64 Không đồng ý 24 28,81 Khơng có ý kiến rõ ràng 20 17,79 Gần đồng ý 24 19,49 Hoàn toàn đồng ý 20 16,95 Tổng cộng 88 100 Các khoản thưởng phân chia công dựa kết THCV Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Không đồng ý 27 31,36 Khơng có ý kiến rõ ràng 14 11,86 Gần đồng ý 24 20,34 10 Hoàn toàn đồng ý 24 28,81 Tổng cộng 88 100 Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Không đồng ý 27 31,36 Không có ý kiến rõ ràng 11 9,32 Gần đồng ý 45 46,61 Hoàn toàn đồng ý 5,08 Tổng cộng 88 100 Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 15 12,71 Khơng đồng ý 23 27,97 Khơng có ý kiến rõ ràng 26 26,27 Gần đồng ý 24 24,58 Hoàn toàn đồng ý 10 8,47 Tổng cộng 88 100 Mức thưởng GV nhận hợp lý Khen thưởng có tác dụng khuyến khích cao Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 6,78 Khơng đồng ý 20 25,42 Khơng có ý kiến rõ ràng 26 26,27 Gần đồng ý 20 21,19 Hoàn toàn đồng ý 24 20,34 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị hài lòng với mức thưởng nhận không? Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 5,93 11 12 13 14 Khơng đồng ý 31 30,51 Khơng có ý kiến rõ ràng 13 11,02 Gần đồng ý 42 44,07 Hoàn toàn đồng ý 8,47 Tổng cộng 88 100 Các khoản phúc lợi mà anh/ chị nhận thể rõ ràng, cụ thể Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 0 Khơng đồng ý 16 13,56 Khơng có ý kiến rõ ràng 45 46,61 Gần đồng ý 28 32,2 Hoàn toàn đồng ý 7,63 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị hài lòng với sách phúc lợi nhà trường Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 5,93 Khơng đồng ý 15 12,71 Khơng có ý kiến rõ ràng 38 40,68 Gần đồng ý 30 33,89 Hoàn toàn đồng ý 6,78 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị hiểu biết rõ khoản phúc lợi nhận Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Khơng đồng ý 14 11,86 Khơng có ý kiến rõ ràng 29 33,05 Gần đồng ý 35 38,14 Hoàn toàn đồng ý 11 9,32 Tổng cộng 88 100 Nhiệm vụ, trách nhiệm phân định cụ thể, rõ ràng, hợp lý 15 16 Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,2 Khơng đồng ý 16 17,8 Khơng có ý kiến rõ ràng 11 9,3 Gần đồng ý 52 52,5 Hoàn toàn đồng ý 14 16,1 Tổng cộng 88 100 Theo anh/ chị cơng việc có thú vị thách thức Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 10 8,5 Khơng đồng ý 25 29,7 Khơng có ý kiến rõ ràng 12 10,2 Gần đồng ý 41 43,2 Hoàn toàn đồng ý 10 8,5 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị có hiểu rõ nhiệm vụ yêu cầu công việc không Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,2 Khơng đồng ý 6,8 Khơng có ý kiến rõ ràng 7,6 Gần đồng ý 14 28,8 Hoàn toàn đồng ý 42 52,5 Tổng cộng 88 100 17 Khối lượng cơng việc giao có phù hợp với khả năng, sở trường thân Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,6 Không đồng ý 17 14,4 Không có ý kiến rõ ràng 14 11,9 Gần đồng ý 34 37,3 18 19 20 21 Hoàn toàn đồng ý 24 28,8 Tổng cộng 88 100 Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,6 Không đồng ý 25 21,2 Khơng có ý kiến rõ ràng 17 14,4 Gần đồng ý 23 27,9 Hoàn toàn đồng ý 24 28,8 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị có cân sống cá nhân công việc không? Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 6,8 Không đồng ý 12 10,2 Khơng có ý kiến rõ ràng 15 12,7 Gần đồng ý 49 50 Hoàn toàn đồng ý 14 20,3 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị có làm vị trí mà u thích khơng? Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 14 11,9 Khơng đồng ý 25 29,7 Khơng có ý kiến rõ ràng 15 12,7 Gần đồng ý 28 32,2 Hoàn toàn đồng ý 16 13,6 Tổng cộng 88 100 Anh/ chị có hài lòng với vị trí công việc không Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,6 22 23 24 25 Không đồng ý 21 26,3 Khơng có ý kiến rõ ràng 11 9,3 Gần đồng ý 45 46,6 Hoàn toàn đồng ý 12 10,2 Tổng cộng 88 100 Hiểu rõ kết thực công việc đánh Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,24 Không đồng ý 5,93 Khơng có ý kiến rõ ràng 7,63 Gần đồng ý 32 35,59 Hoàn toàn đồng ý 45 46,61 Tổng cộng 88 100 Tiêu chuẩn đánh giá thực công việc rõ ràng, hợp lý Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 17 14,41 Không đồng ý 26 30,51 Không có ý kiến rõ ràng 12 10,17 Gần đồng ý 32 35,59 Hoàn toàn đồng ý 11 9,32 Tổng cộng 88 100 Đánh giá thực xác, cơng Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,24 Không đồng ý 28 32,20 Khơng có ý kiến rõ ràng 25 21,19 Gần đồng ý 19 24,58 Hoàn toàn đồng ý 21 17,79 Tổng cộng 88 100 Chu kỳ đánh giá thực công việc hợp lý 26 27 28 Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 19 16,1 Không đồng ý 24 28,81 Khơng có ý kiến rõ ràng 16 13,56 Gần đồng ý 24 20,34 Hoàn toàn đồng ý 15 21,19 Tổng cộng 88 100 Ln có phản hồi kết thực công việc Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 21 17,79 Không đồng ý 28 32,2 Khơng có ý kiến rõ ràng 15 12,71 Gần đồng ý 20 25,42 Hoàn toàn đồng ý 14 11,86 Tổng cộng 88 100 Kết đánh giá sử dụng hợp lý hoạt động QTNNL Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Không đồng ý 31 34,75 Không có ý kiến rõ ràng 12 10,17 Gần đồng ý 35 38,14 Hoàn toàn đồng ý 11 9,32 Tổng cộng 88 100 Hài lòng với cơng tác đánh giá THCV Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 16 13,56 Không đồng ý 23 27,97 Khơng có ý kiến rõ ràng 22 18,64 Gần đồng ý 20 25,42 29 30 31 32 Hoàn toàn đồng ý 17 14,41 Tổng cộng 88 100 Được tham gia đầy đủ khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,24 Không đồng ý 15 12,71 Không có ý kiến rõ ràng 7,63 Gần đồng ý 24 28,81 Hoàn toàn đồng ý 45 46,61 Tổng cộng 88 100 Nội dung đào tạo phù hợp với công việc tương lai Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 15 12,71 Không đồng ý 23 27,97 Không có ý kiến rõ ràng 22 18,64 Gần đồng ý 20 25,42 Hoàn toàn đồng ý 18 15,25 Tổng cộng 88 100 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đầy đủ Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 14 11,86 Không đồng ý 21 26,27 Không có ý kiến rõ ràng 26 22,03 Gần đồng ý 18 23,73 Hoàn toàn đồng ý 19 16,1 Tổng cộng 88 100 Phương pháp đào tạo phù hợp 33 34 Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 15 12,71 Không đồng ý 29 33,05 Khơng có ý kiến rõ ràng 12 10,17 Gần đồng ý 33 36,44 Hoàn toàn đồng ý 7,63 Tổng cộng 88 100 Theo dõi đánh giá kết đào tạo phù hợp Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 7,63 Không đồng ý 16 13,56 Không có ý kiến rõ ràng 17 14,41 Gần đồng ý 35 46,61 Hoàn toàn đồng ý 21 17,79 Tổng cộng 88 100 Kết THCV cải thiện nhiều sau đào tạo Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 6,78 Khơng đồng ý 33 36,44 Khơng có ý kiến rõ ràng 14 11,86 Gần đồng ý 31 34,75 Hoàn toàn đồng ý 12 10,17 Tổng cộng 88 100 35 Hài lòng với cơng tác đào tạo Phương án trả lời Số người trả lời Tỷ lệ (%) Rất không đồng ý 4,24 Không đồng ý 17 14,41 Khơng có ý kiến rõ ràng 15 12,71 Gần đồng ý 29 33,05 Hoàn toàn đồng ý 32 35,59 Tổng cộng 88 100 ... thực tiễn tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật cơng lập cấp tỉnh Chương 2: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thực trạng tạo động lực cho giảng viên Trường, giai... kết tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 25 1.3 Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh học rút cho Trường. .. ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẤP TỈNH 1.1 Một số khoa học tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh 1.1.1 Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh giảng viên trường cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, MỘT SỐ CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẤP TỈNH., 3 Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh và những bài học rút ra cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN, 2 Thực trạng hoạt động tạo động lực cho giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2016, 3 Đánh giá tổng hợp thực trạng hoạt động tạo động lực cho giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2016, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN, PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GV TRƯỜNG CĐVHNTNA, PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm