Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

85 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 09:24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ KIỀU TRINH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN – TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ KIỀU TRINH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH CƠNG NGHIỆP HĨA – HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN – TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả LÊ THỊ KIỀU TRINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 1.1 Khái niệm vai trò chuyển dịch cấu kinh tế .7 1.2 Quản lý quyền cấp Huyện nhằm chuyển dịch cấu kinh tế 15 1.3 Kinh nghiệm địa phương chuyển dịch cấu kinh tế 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA 29 2.1 Khái quát Thị xã Điện Bàn 29 2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn Thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2011 – 2017 .39 2.3 Đánh giá chung thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn từ năm 2011 – 2017 50 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TRONG Q TRÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA – HIỆN ĐẠI HĨA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 56 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 56 3.2 Quan điểm phát triển chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 68 3.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 69 3.4 Các nhóm giải pháp chủ yếu 71 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Nghĩa đầy đủ CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa b/q Bình qn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Dân số thị xã Điện Bàn giai đoạn 2011 – 2017 Lao động làm việc khu vực kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2011 - 2017 Trang 35 37 2.3 Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011 - 2017 41 3.1 Dự báo phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 2030 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng (tháng 01/2016) tiếp tục khẳng định đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nơng thơn q trình thị hóa cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển đô thị nông thôn, tăng cường kết nối nơng thơn với thị, phối hợp chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ đô thị Từ nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường nên giai đoạn đầu cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) phải lấy phát triển nông nghiệp nông thôn làm tiền đề Mục tiêu CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng thơn chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đẩy mạnh cấu nghành nơng nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, phát triển toàn diện, đáp ứng chuẩn mực đại bền vững Hiện nay, trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam chậm; kinh tế phát triển theo chiều rộng, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như: vốn, tài nguyên, trình độ lao động, chưa đưa thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, nguồn lao động có kỹ chưa cao Năng suất lao động chưa cải thiện, chưa cạnh tranh với số nước khu vực CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng thơn nhiều mặt bất cập… Do nội dung giai đoạn phát triển đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH, tăng tỷ trọng giá trị hàng hóa, gắn cơng nghiệp chế biến với thị trường; đưa thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất như: công nghệ sinh học; nâng cao suất chất lượng sản phẩm; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại,dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu GDP Đẩy mạnh sức cạnh tranh kinh tế; đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu lại kinh tế, khai thác có hiệu lợi so sánh Đất nước, vùng, địa phương Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất quản lý… Thị xã Điện Bàn vùng đồng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Nam, nơi có diện tích tự nhiên 21.471 ha, diện tích đất nơng nghiệp 10.046 Trong năm qua, với phát triển địa phương địa tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn chuyển dịch cấu kinh tế trình CNH, HĐH; địa phương có tốc độ chuyển dịch nhanh tỉnh Quảng Nam thu nhiều kết Tuy nhiên, chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn nảy sinh nhiều vấn đề Xuất phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tài: “Chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”, để thực luận văn thạc sĩ chuyên nghành Quản lý kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian gần đây, có nhiều cơng trình nghiên cứu chủ đề cấu kinh tế Các cơng trình nghiên cứu tiến hành dạng đề tài khoa học với cấp độ quy mô khác Đáng ý sách: “Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững Việt Nam” PGS.TS Phạm Thị Khanh chủ biên nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 2010 Theo đánh giá tác giả, cấu kinh tế nước ta bộc lộ nhiều bất cập phát triển thiếu bền vững Đó cấu kinh tế ngành chuyển dịch chậm theo hướng đại, cấu vùng, lãnh thổ kinh tế phát triển cân đối, vùng kinh tế trọng điểm chưa thể đầu tàu, động lực mạnh để tạo sức lan tỏa, dẫn dắt vùng, miền khác phát triển Trước thực trạng trên, tác giả đề định hướng giải pháp chủ yếu như: đổi hồn thiện cơng tác quy hoạch nhằm khai thác tốt tiềm năng, mạnh ngành, vùng, lãnh thổ thành phần kinh tế; huy động sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư; đổi hồn thiện sách điều tiết vĩ mơ… Gần có số cơng trình nghiên cứu thực tiễn cấu kinh tế nước cấu kinh tế vùng kinh tế - lãnh thổ Cuốn sách “Chuyển dịch cấu kinh tế công - nông nghiệp đồng sông Hồng- Thực trạng triển vọng”, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2003, phác họa trình chuyển dịch cấu cơng- nơng nghiệp, phân tích thực trạng q trình chuyển dịch này, đồng thời kiến nghị giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế công - nông nghiệp vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu chủ đề chuyển dịch cấu kinh tế phân tích làm rõ số vấn đề lý luận thực tế chuyển dịch cấu kinh tế Tuy nhiên, cách tiếp cận khác nên nhiều ý kiến chưa thống Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế số hạn chế sau đây: + Hầu hết tác giả dừng lại việc dựa số liệu thống kê số tài liệu để phân tích lập luận cho luận điểm khoa học mình, có cơng trình sâu nghiên cứu, khảo sát thực tế khảo sát mô hình chuyển đổi cấu kinh tế địa phương để từ phát vấn đề + Chưa phân tích cách sâu sắc vấn đề hội nhập kinh tế tác động đến trình chuyển dịch cấu kinh tế + Chưa phân tích mối tương quan chuyển dịch cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế + Chưa phân tích sâu sắc hạn chế trình chuyển dịch cấu kinh tế tác động đến kinh tế, xã hội, đến xóa đói giảm nghèo phát triển bền vững Từ góc độ khác nhau, viết góp phần làm sáng tỏ số khía cạnh vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế nước ta năm qua, như: phân tích tình hình chuyển đổi ngành nghề hộ gia đình điều kiện kinh tế thị trường, phân tich mối quan hệ chuyển dịch cấu kinh tế với xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình tập trung nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2011 – 2017, đề xuất định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát tình hình phát triển kinh tế thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn giai đoạn từ năm 2011 – 2017 - Phân tích, nhận xét tìm hiểu nguyên nhân thành tựu, hạn chế trình chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn từ năm 2011 – 2017 - Đề xuất phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn thời gian đến.` Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh CNH, HĐH địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung vào chuyển dịch cấu kinh tế, mối quan hệ tác động trình CNH, HĐH + Phạm vi không gian: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam + Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh CNH, HĐH địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tập trung vào giai đoạn từ năm 2011 – 2017 Đề xuất giải pháp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh CNH, HĐH thời gian đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Trong trình nghiên cứu luận văn sử dụng sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Theo đó, việc đánh giá, Nguồn vốn ngân sách: Các công trình xây dựng địa bàn thị xã Điện Bàn chủ yếu thuộc hạng mục cơng trình kỹ thuật hạ tầng hệ thống giao thơng tồn địa bàn, chương trình cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt, đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Nguồn vốn chủ yếu sử dụng cho cơng trình vốn ngân sách Hiện nay, địa bàn thị xã dự án quy hoạch phát triển khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái; tạo điều kiện để tạo nguồn vốn lớn dành cho đầu tư phát triển kinh tế thơng qua việc đấu gía quyền sử dụng đât để xây dựng sở hạ tầng, phục vụ xây dựng dự án Cần có chiến lược quy hoạch để đầu tư phát triển sở hạ tầng phát triển hoạt động kinh tế xã hội địa bàn, có chung tay đầu tư doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhân dân Các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp vừa nhỏ hồn thành cầu nối, thu hút nguồn vốn đầu tư tổ chức, cá nhân từ nơi 3.1.4 Về quy mô dân số nguồn nhân lực Đến năm 2020, dân số trung bình tồn thị xã có khoảng 221.700 người, năm 2025 tăng lên 280.000 người 358.100 người vào năm 2030, bình quân tăng 3,95%/năm Dân số đô thị đạt khoảng 65% vào năm 2030 Tỷ lệ dân số phi nông nghiệp (kể dân số đô thị) tăng nhanh chiếm 81,8% vào năm 2020 86,4% vào năm 2025, lên 91,2% vào năm 2030 Số lao động có việc làm chiếm khoảng 57,9% vào năm 2020 63,8% vào năm 2030 tổng dân số Bình qn năm có thêm khoảng 1.500 - 1.800 người bước vào tuổi lao động cần có việc làm Chuyển dịch cấu lao động công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông nghiệp tương ứng 39% - 44% - 17% Thực tốt kịp thời sách xã hội 65 Bảng 3.1: Dự báo phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 2030 STT Các tiêu Dân số trung bình Tốc độ tăng tự nhiên Dân số thành thị 3.1 Đơn vị 103 người 2016 2020 2025 2030 208,2 221,7 280 358,1 1,9 2,0 2,1 79,9 99,8 160 232,8 38 45 57 65 129,8 134,8 176,4 239,9 123,6 128,4 168 228,5 % 103 người Tỷ lệ dân số thành thị % 103 Số người độ tuổi lao động Số lao động có việc làm 5.1 Tỷ lệ so dân số chung % 59,4 57,9 60,0 63,8 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp % 80,5 81,8 86,4 91,2 51,2 57,3 70,9 84,0 48,3 50,4 77,6 128,4 24,1 23,4 22,8 20,1 6.1 Lao động công nghiệp - xây dựng 6.2 Lao động thương mại, dịch vụ người 103 người 103 người 103 người 103 Lao động nơng, lâm, ngư nghiệp người Nguồn: Tính tốn Nhóm nghiên cứu Lao động khu vực cơng nghiệp - xây dựng Trên sở quy hoạch lắp đầy Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc giai đoạn II hồn thành hạ tầng cụm cơng nghiệp thị xã điểm TTCN xã, phát triển làng nghề, dự kiến năm 2020 thu hút 57,3 nghìn người, 70,9 nghìn người vào năm 2025 đến năm 2030 khoảng 84 nghìn người Bên cạnh đẩy mạnh phát triển ngành nghề CN-TTCN nông nghiệp, nông thôn, phát triển làng nghề, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động dôi dư khu vực nông thôn Lao động khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch 66 Với định hướng tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, du lịch nữa, đưa khu vực thương mại dịch vụ, du lịch trở thành khu vực kinh tế 50,4 nghìn người vào năm 2020, chiếm gần 39,1% lao động xã hội khoảng 46,2% vào năm 2025 với 128,4 nghìn lao động Lao động nơng - lâm - ngư nghiệp Do q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa tăng nhanh nên diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp, lực lượng lớn lao động khu vực nông nghiệp nông thôn thu hút vào ngành CN-TTCN, làng nghề, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch Do lao động nông nghiệp giảm đáng kể Dự báo số lao động nơng nghiệp đến năm 2020 giảm xuống khoảng 23,4 nghìn người, năm 2025 22,8 nghìn người 2030 20,1 nghìn người - Nếu khơng kể số học sinh độ tuổi lao động học số người nội trợ không tham gia lao động xã hội số lao động có nhu cầu việc làm năm 2020 có khoảng 134,8 nghìn người, năm 2025 176,4 nghìn người năm 2030 239,9 nghìn người 3.1.5 Về điều kiện thị trường Trong thời gian đến, thị trường Thị xã Điện Bàn mong đợi có phát triển mạnh mẽ quy mơ, cấu hàng hóa, chất lượng dịch vụ trao đổi thị trường Có thể đưa số dự báo điều kiện thị trường thị xã Điện Bàn khía cạnh chủ yếu Thứ nhất, nhu cầu xây dựng khu cụm công nghiệp, khu đô thị dự án khác nên quy mô thị trường, đặc biệt thị trường yếu tố đầu vào có phát triển đáng kể Cùng với đó, nhu cầu dịch vụ chất lượng cao dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, đào tạo tư vấn doanh nghiệp, tổ chức người dân địa bàn dần tăng nhanh; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, nhu cầu tiêu dùng cá nhân tăng thúc đẩy gia tăng chi tiêu cá nhân hộ gia đình Dẫn đến, quy mô, cấu nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng có thay đổi mạnh mẽ Đặc biệt, nhu cầu hàng công nghiệp dịch vụ cao cấp đạt tốc độ tăng trưởng nhanh 67 Thứ hai, Vấn đề lưu thơng hàng hóa đưuọc nhanh hơn, đạt suất cao nhờ hoàn thiện hệ thống giao thông sở hạ tầng nói Hệ thống hậu cần kho bãi, phương tiện xếp dỡ, bảo quản, dịch vụ kỹ thuật xây dựng hồn chỉnh Do đó, hoạt động phân phối hàng hóa trung gian thương mại thị trường hỗ trợ tối đa để cải thiện chất lượng dịch vụ tăng hiệu hoạt động Thứ ba, Hoạt động phân phối thị trưởng phát triển theo hướng đại hóa chuyên mơn hóa nhờ xuất nhà phân phối lớn, đại Đồng thời, thúc đẩy nhà phân phối địa phương tăng cường điều kiện nguồn lực, đổi phương thức kinh doanh Cùng hình thức buôn bán truyền thống chợ, cửa hàng nhỏ lẻ, xuất hình thức phân phối đại siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại Thứ tư, Thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thông qua cải thiện điều kiện thị trường nhờ sách thơng thoáng cởi mở Vào năm cuối thập kỷ này, quy mô đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ bắt đầu trọng, với phát triển công nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ gia tăng đáng kể Thứ năm, thiết lập trì hệ thống thơng tin thị trường để đảm bảo kịp thời, quán tin cậy q trình cung cấp thơng tin tới bên liên quan Để hệ thống vận hành cách hiệu quả, cần đến kiểm tra giám sát quan quản lý địa bàn thị xã 3.2 Quan điểm phát triển chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh Quảng Nam, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển cho số ngành, lĩnh vực có lợi gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ Tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng 68 công nghiệp hóa - đại hóa, tăng trưởng xanh, bền vững, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng - Phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm cho người dân có hội tham gia thụ hưởng thành phát triển; đôi với tăng trưởng kinh tế Chất lượng nguồn nhân lực trọng nâng cao; bên cạnh đội ngũ cán quản lý, cán khoa học kỹ thuật doanh nhân cần quan tâm - Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng không gian hợp lý mang đặc thù đô thị xanh, đô thị ven biển có khác biệt ý tưởng, gắn kết hài hòa khơng gian du lịch, dịch vụ, cơng nghiệp, làng nghề, hệ thống di tích văn hóa - lịch sử cảnh quan tự nhiên - Phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái phải gắn với phát triển bền vững hài hòa thị - nơng thơn; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh trị trật tự an tồn xã hội 3.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thị xã Điện Bàn q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 3.3.1 Phương hướng mục tiêu tổng quát Xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam chuỗi động lực vùng KTTĐMT; trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao; đô thị sinh thái đại gắn kết với thành phố Đà Nẵng Hội An 3.3.2 Mục tiêu cụ thể - Về kinh tế - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 15,1%/năm; giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 15,6%/năm; giai đoạn 2025 – 2030 đạt13,1%/năm - Đến năm 2020, cấu kinh tế khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm từ 69 63-64%; Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 30 -31%; Khu vực nông nghiệp chiếm từ trọng từ 5-6%; Đến năm 2025 cấu kinh tế: Khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 62 - 63%; Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 34 -35%; Khu vực nông nghiệp chiếm từ trọng từ 3-4; đến năm 2030 cấu kinh tế: Khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm từ 61-62%; Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 36 -37%; Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 2% - Về xã hội - Đến năm 2020, dân số trung bình tồn thị xã khoảng 221.700 người (có quy đổi), năm 2025 tăng lên 280.000 người 358.100 người vào năm 2030, bình quân tăng 3,95%/ năm Số lao động có việc làm chiếm khoảng 57,9% vào năm 2020, 60,0% năm 20205 63,8% vào năm 2030 - Đến năm 2020, giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cấp; giữ vững 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 80% trường Tiểu học, 60% trường mẫu giáo đạt chuẩn mức độ Đến năm 2030 đạt 90% cháu độ tuổi đến nhà trẻ 100% số cháu đến trường mẫu giáo, 98% học sinh tốt nghiệp THCS THPT - Đến năm 2020 tỷ lệ trẻ em sơ sinh có trọng lượng 2,5kg giảm xuống dưới 1% tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống 5% vào năm 2020 Đến năm 2025 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng xuống 3% Hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân - Thực có hiệu cơng tác giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến năm 2020 khơng hộ nghèo - Phấn đấu đến năm 2020 có 97% số thôn/khối phố, 100% số quan, 80-90% số xã/phường, 80-90% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa Đến năm 2025 2030, nâng tỷ lệ trên 90% tiếp tục trì chất lượng - Về mơi trường Phấn đấu trì từ năm 2020 tỷ lệ hộ dân cư dùng nước đạt 100%; có hố xí hợp vệ sinh 100%; 72% chất thải rắn thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào năm 2020; 75% chất thải rắn thu gom xử lý vào năm 2025, đạt 80% lượng chất thải rắn phát sinh thu gom xử lý vào năm 2030 70 3.4 Các nhóm giải pháp chủ yếu 3.4.1 Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển chuyển dịch cấu ngành kinh tế địa bàn thị xã thời gian đến - Cải cách hành với trọng tâm cải cách thủ tục hành cơng, chuẩn hóa đội ngũ cán xã, phường, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động UBND, quan quản lý nhà nước cấp Tiếp tục kiện toàn máy xây dựng đội ngũ cán quyền cấp phường có đủ lực, phẩm chất để quản lý, giải thẩm quyền nhiệm vụ giao - Chuẩn bị nguồn lực để xây dựng quyền thị thông minh nhằm theo kịp xu hướng phát triển, điển việc phát triển trung tâm dịch vụ hành cơng địa bàn thị xã Tiếp tục rà soát, sửa đổi thủ tục, loại bỏ bước thủ tục không cần thiết; quy định, quy chế khơng phù hợp gây thời gian, cần rút ngắn thời gian giải công việc - Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết phối hợp phát triển với địa phương lân cận tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng sở phát huy mạnh đặc thù để phát triển, hai bên có lợi - Nội dung hợp tác xây dựng thành dự án, đề án cụ thể với mục tiêu, nội dung, bước thực rõ ràng có phân cơng phối hợp chặt chẽ - Kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp địa phương tham gia đầu tư xây dựng hợp tác kêu gọi đầu tư đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, đầu tư xây dựng sở sản xuất làm dịch vụ phục vụ khu công nghiệp 3.4.2 Nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu vùng kinh tế Điện Bàn bước đầu q trình thị hóa nên hệ thống khơng gian dân cư nông thôn bao gồm hệ thống không gian dân cư nông thôn vùng phát triển đô thị (chủ yếu khu vực 2) hệ thống không gian dân cư nông thôn vùng hạn chế phát triển thị (khu vực 3) Theo đó: - Các điểm dân cư tiếp giáp với ranh giới đô thị Điện Nam Điện Ngọc, Điện Thắng, Bắc Vĩnh Điện thị trấn Vĩnh Điện ưu tiên nâng cấp sở hạ tầng, 71 khai thác quỹ đất để đủ điều kiện thị hố giai đoạn ngắn hạn Các điểm dân cư có vị trí giáp hành làng giao thông quan trọng đường cao tốc, đường sắt, sông, tỉnh lộ, huyện lộ, khu công nghiệp, điểm tiểu thủ công nghiệp, phải đảm bảo yêu cầu hành lang bảo vệ an toàn dân sinh - Các điểm dân cư nông thôn thuộc vùng hạn chế thị hóa phát triển khơng gian quanh trung tâm xã, cụm xã xen kẽ vùng sản xuất nông nghiệp nhằm thuận lợi hoạt động sản xuất, giao thương 3.4.3 Nhóm giải pháp huy động vốn đầu tư Ước tính tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn quy hoạch 2016 – 2025 khoảng 57 ngàn tỷ đồng, tương ứng 15,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội tỉnh Quảng Nam giai đoạn quy hoạch (dự báo 360 ngàn tỷ đồng) Trong đó, nguồn vốn đầu tư công địa bàn thị xã cần đáp ứng từ 20 – 25% tổng số vốn đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân, cơng trình dân sinh phúc lợi xã hội, cơng trình có yếu tố động lực để thu hút nguồn lực đầu ngân sách Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cần có giải pháp huy động vốn nhằm đẩy mạnh đa dạng hóa đầu tư, đó, trọng phát huy nguồn nội lực, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, khuyến khích thu hút đầu tư nguồn vốn từ thành phần kinh tế ngồi quốc doanh, xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao cụ thể sau: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA, ngân sách thị xã ngân sách tỉnh Quảng Nam) - Nguồn vốn tập trung tối đa cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên đầu tư cho cơng trình hạ tầng quan trọng, cơng trình trọng điểm giao thông, cấp điện, cấp nước công trình phúc lợi, y tế, văn hóa, giáo dục bệnh viện, trường học, cơng viên Vì thị xã cần phối hợp với ngành huy động tiềm lực vốn, lao động nhân dân, ngành, với Nhà nước để đầu tư xây dựng cơng trình - Tăng tỷ lệ tích luỹ từ nội kinh tế thị xã để nâng cao nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao có biện 72 pháp khuyến khích tiết kiệm cho đầu tư phát triển Tranh thủ tối đa sử dụng có hiệu nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức nước ngồi (ODA) cho dự án động lực thị xã Chú trọng thu hút nguồn vốn hỗ trợ Nhật Bản nhà tài trợ khác vào khu vực Đà Nẵng - Hội An thị lân cận, có thị xã Điện Bàn Nguồn vốn nhà nước Nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp quan trọng, trực tiếp đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh, có xu hướng chiếm tỷ trọng ngày lớn tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tuy vậy, nguồn vốn chủ yếu lệ thuộc vào xu hướng, tiềm lực nhà đầu tư hướng tới số ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế, chịu ảnh hưởng từ khả xúc tiến kêu gọi đầu tư chế sách thu hút đầu tư tỉnh Quảng Nam Sự bị động việc hình thành chế sách thu hút đầu tư cấp trung gian thị xã Điện Bàn khỏa lấp môi trường đầu tư thơng thống Để tăng cường khả thu hút nguồn vốn cần phải thực thi số giải pháp chủ yếu sau đây: - Triển khai quán sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Thực tốt công tác xúc tiến đầu tư - Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để đón dự án nguồn nhân lực phải trải qua thời gian dài, chu kỳ đào tạo - Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư vào địa bàn thị xã, chuẩn bị địa điểm, phối hợp thực cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư - Có chương trình phát động phong trào tồn dân khuyến khích, cổ vũ, động viên, đào tạo tôn vinh tinh thần kinh doanh, sáng kiến kinh doanh; phổ biến trường hợp điển hình tinh thần sáng kiến kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ, giáo dục đào tạo để chuyển phần không nhỏ hộ kinh doanh cá thể sang kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp, hoạt động theo Luật doanh nghiệp - Sử dụng hiệu đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên khác: thông qua việc công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất; Cần có chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút đầu tư nguồn vốn vào xây dựng kết cấu hạ tầng, 73 khu đô thị mới, cụm công nghiệp đảm bảo quyền theo luật định nhà đầu tư đất đai Kiên thu hồi diện tích mặt đất, mặt nước để không sử dụng không hiệu quả, không tuân thủ điều kiện tiêu chuẩn môi trường, phúc lợi xã hội giao cho quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trước nhà đầu tư khác thuê - Tiếp tục tạo thêm nguồn vốn thị xã theo hình thức PPP Thực chủ trương “Nhà nước nhân dân làm” để bê tông hố kênh mương, xây dựng kiên cố hóa hệ thống giao thơn nơng thơn Đẩy mạnh xã hội hố lĩnh vực giáo dục, y tế, TDTT 3.4.4 Nhóm giải pháp gắn với việc sử dụng linh hoạt sách cơng cụ quản lý đất đai để thúc đẩy chuyển đổi nghề nghiệp người lao động Căn theo định hướng tổ chức kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn, định hướng sử dụng đất cần cụ thể hóa nguyên tắc sau: - Phát triển đô thị cân với mục tiêu bảo tồn quỹ đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực khả thích ứng với điều kiện ngập, lũ vùng - Khuyến khích mơ hình sử dụng đất hiệu quả: hỗn hợp, mật độ cao, tập trung khu vực cửa ngõ, thuận lợi giao thông - Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với hướng phát triển đô thị dự trữ phát triển 3.4.5 Nhóm giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến khoa học công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa bàn - Có biện pháp gắn phát triển khoa học, công nghệ với sản xuất; ứng dụng nhanh thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất lĩnh vực khác như: quản lý, điều hành Khơng nhập thiết bị có cơng nghệ lạc hậu thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến môi trường - Đẩy mạnh ứng dụng tiến kỹ thuật để bảo tồn uống đặc sản địa phương; tiếp nhận, khảo nghiệm giống trồng, vật ni có chất lượng tốt, suất cao, khả chống chịu bệnh, thích nghi với điều kiện tự nhiên thị xã Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển nơng nghiệp theo chuỗi giá trị, theo hướng an tồn, bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác… 74 - Trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp tiểu thủ công nghiệp cần xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất, kinh doanh giỏi, có hiệu kinh tế cao - Tiến hành nghiên cứu giải vấn đề môi trường sinh thái đặt để làm sở cho việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định bền vững - Tăng cường quản lý nhà nước, huy động rộng rãi doanh nghiệp dân cư tham gia bảo vệ môi trường Đẩy mạnh phổ biến pháp luật đất đai, khoáng sản, vệ sinh môi trường Thực tốt công tác đánh giá tác động mơi trường, tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm bệnh viện, trường học, khu dân cư sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng; xử lý chất thải khu, cụm công nghiệp Trước thị xã Điện Bàn đối mặt với áp lực xuất cư đến đô thị lớn khác vùng duyên hải miền Trung trung tâm kinh tế, công nghiệp phía Nam, chủ yếu lực lượng lao động qua đào tạo Trong ngun nhân thị trường lao động địa phương chưa có phát triển phù hợp, chưa tạo nhiều nhiều hội việc làm thoản mãn cầu người lao động có trình độ Tuy vậy, thị trường lao động thị xã thời gian tới phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế địa bàn liên quan đến phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Trên địa bàn thị xã xuất nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn, tập trung chủ yếu vào dự án thương mại, trung tâm y tế, giáo dục, khu du lịch, resort ven biển… Đồng thời, mối quan hệ nhiều mặt với thành phố Đà Nẵng Hội An, thị xã Điện Bàn tiếp nhận lượng lớn dân nhập cư khách du lịch từ thành phố này; Cơ hội việc làm phong phú với ưu đãi tốt môi trường địa nhân tố để ngăn chặn tình trạng xuất cư nguồn nhân lực địa phương thị xã Để nắm bắt hội trình phát triển đó, thị xã Điện Bàn cần có bước thích hợp cho giai đoạn phát triển thị xã: - Trong thời kỳ 2016 - 2020, tốc độ thị hóa diễn nhanh chóng Thị xã cần phải đào tạo nghề cho người lao động vào ngành sử dụng nhiều lao động địa bàn Bên cạnh đó, cần tuyển chọn lao động có khả chuyên môn học vấn đào tạo ngành cơng nghiệp có u cầu cao 75 khu công nghiệp, cụm công nghiệp đào tạo lao động ngành dịch vụ, du lịch tài chính, ngân hàng, nhà nghỉ - khách sạn cao cấp - Trong thời kỳ 2021 - 2030, ngành dịch vụ chất lượng cao phát triển cần tiếp tục đầu tư cho lao động ngành nghề đòi hỏi trình độ học vấn chuyên môn cao hơn, tiếp cận với công nghệ đại phương thức kinh doanh tiên tiến - Phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nhân lực thơng qua khai thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi tổ chức WB, ADB, ODA, NGO Thu hút, khuyến khích đầu tư lĩnh vực phát triển nhân lực - Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, đặc biệt ngành tiểu thủ cơng nghiệp Khuyến khích nhiều hình thức dạy nghề với tham gia nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tăng tính cạnh tranh sở đào tạo dạy nghề - Tổ chức tuyên truyền nguồn lực người, vai trò người kinh tế tri thức, vai trò lao động có trình độ phát triển chung đất nước cá nhân hình thức tun truyền phương tiện thơng tin đại chúng, trực quan sinh động, phóng sự, phim tài liệu trình chiếu phương tiện truyền thông, hội thảo khoa học - Tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động đào tạo nghề sức khỏe cho người lao động - Sắp xếp lại nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý Nhà nước Có sách đãi ngộ cụ thể hợp lý để thu hút lực lượng cán khoa học kỹ thuật lao động lành nghề cho ngành thị xã - Tiến hành điều tra, khảo sát ý kiến người lao động, ý kiến doanh nghiệp đơn vị hành quản lý Nhà nước vấn đề liên quan đến lao động để đưa giải pháp hợp lý giải 76 KẾT LUẬN Bám sát đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn hệ thống hóa vấn đề cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa khảo cứu kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế số địa phương nước Trên sở lý thuyết sử dụng chương I, luận văn phân tích, phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế với tác động trình cơng nghiệp hóa đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn từ năm 2011 – 2017 xác định hạn chế, thách thức mạnh chủ yếu thị xã Điện Bàn có ảnh hưởng, tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế năm tới Luận văn xây dựng hệ thống quan điểm xác định phương hướng mục tiêu chủ yếu phát triển chuyển dịch cấu kinh tế ngành, lĩnh vực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn Luận văn tìm hiểu, đánh giá thực trạng phát triển chuyển dịch cấu kinh tế ngành địa bàn thị xã Điện Bàn khoảng thời gian 10 năm qua; phân tích thành tựu mặt hạn chế, từ làm sở định hướng chuyển dịch cấu kinh tế thời gian tới Trên sở đó, luận văn đề xuất định hướng phát triển chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn xu hướng thị hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất số giải pháp nhằm thực phương án phát triển chuyển dịch cấu kinh tế đề Từ kết nghiên cứu, tác giải xin có số kiến nghị: - Cần tiếp tục nghiên cứu để kịp thời phát vấn đề mới, bổ sung vào lý luận chung chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, đại hóa - Cơng tác quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, quản lý nhà 77 nước có vai trò quan trọng q trình chuyển dịch cấu kinh tế - Tăng cường áp dụng thành tựu, tiến khoa học công nghệ vào sản xuất - Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cồng nghiệp hóa, đại hóa gắn với q trình thị hóa, vai trò yếu tố thị trường quan trọng Thị trường tiêu thụ sản phẩm cần phải có nhiều nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu Kết nghiên cứu, đánh giá cứ, đồng thời động lực cho trình chuyển dịch cấu kinh tế hiệu bền vững 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Bằng (2002) Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung theo hướng CNH, HĐH, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bộ nông nghiệp & PTNT, Con đường công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2001), Một số vấn đề cơng nghiệp hóa đại hóa phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn thời kỳ 2001 – 2020, NXb Nông nghiệp, Hà Nội Chi cục thống kê Huyện Điện Bàn (2011), Niên giám thống kê Huyện Điện Bàn 2011 Chi cục thống kê Huyện Điện Bàn (2012), Niên giám thống kê Huyện Điện Bàn 2012 Chi cục thống kê Huyện Điện Bàn (2013), Niên giám thống kê Huyện Điện Bàn 2013 Chi cục thống kê Huyện Điện Bàn (2014), Niên giám thống kê Huyện Điện Bàn 2014 Chi cục thống kê Thị xã Điện Bàn (2015), Niên giám thống kê Thị xã Điện Bàn 2015 Chi cục thống kê Thị xã Điện Bàn (2016), Niên giám thống kê Thị xã Điện Bàn 2016 10 Chi cục thống kê Thị xã Điện Bàn (2017), Niên giám thống kê Thị xã Điện Bàn 2017 11 Đảng Huyện Điện Bàn (2010), Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 12 Đảng Huyện Điện Bàn (2010), Báo cáo ban chấp hành Đảng huyện Điện Bàn nhiệm kỳ 2010 – 2015 13 Đảng Huyện Điện Bàn (2015), Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 14 Đảng Huyện Điện Bàn (2015), Báo cáo ban chấp hành Đảng huyện Điện Bàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 ... kinh nghiệm thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thị xã Điện Bàn bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn từ năm... hóa địa bàn thị xã Điện Bàn nảy sinh nhiều vấn đề Xuất phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tài: Chuyển dịch cấu kinh tế bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ,... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ KIỀU TRINH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN – TỈNH QUẢNG NAM Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan