Câu hỏi bán trắc nghiệm luật trẻ em có đáp án

16 151 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 08:36

Câu hỏi trắc nghiệm Luật trẻ em, những câu hỏi trắc nghiệm về luật trẻ em, câu hỏi thi luật trẻ em 2018, câu hỏi trắc nghiệm về xâm hại trẻ em, câu hỏi trắc nghiệm về phòng chống xâm hại trẻ em, những câu hỏi về xâm hại trẻ em, các câu hỏi về phòng chống xâm hại trẻ em, câu hỏi thi luật trẻ em 2016, những câu hỏi về bạo hành trẻ em, những câu hỏi trắc nghiệm về quyền trẻ em, hỏi đáp về xâm hại trẻ em, các câu hỏi về xâm hại trẻ em, câu hỏi tình huống về xâm hại trẻ em, câu hỏi trắc nghiệm về bạo hành trẻ em Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em xếp ngẫu nhiên (16 câu) Câu 1: Luật Trẻ em Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào? a Ngày 05/4/2015 b Ngày 04/5/2015 c Ngày 05/4/2016 d Ngày 04/5/2016 Đáp án: c (Ngày 05/4/2016) Câu 2: Kết cấu Luật Trẻ em bao gồm Chương, Điều? a Chương với 105 Điều b Chương với 106 Điều c Chương với 107 Điều d Chương với 108 Điều Đáp án: b (7 Chương với 106 Điều) Câu 3: Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào? a Ngày 01/6/2016 b Ngày 06/6/2016 c Ngày 06/6/2017 d Ngày 01/6/2017 Đáp án: d (Ngày 01/6/2017) Câu 4: Tại Điều Luật Trẻ em quy định trẻ em nào? a Trẻ em người 16 tuổi b Trẻ em công dân Việt Nam 16 tuổi c Trẻ em người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi d Trẻ em công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi Đáp án: a (Trẻ em người 16 tuổi) Câu 5: Tại Điều Luật Trẻ em quy định đối tượng áp dụng Luật nào? a Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, sở giáo dục, gia đình, cơng dân Việt Nam; quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam, cá nhân người nước cư trú Việt Nam (sau gọi chung quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân) b Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, sở giáo dục, gia đình, cơng dân Việt Nam; quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam, cá nhân người nước cư trú Việt Nam (sau gọi chung quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân) c Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, sở giáo dục, gia đình, cơng dân Việt Nam; quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam, cá nhân người nước cư trú Việt Nam (sau gọi chung quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân) d Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, sở giáo dục, gia đình, cơng dân Việt Nam; (sau gọi chung quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân) Đáp án: b Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, sở giáo dục, gia đình, cơng dân Việt Nam; quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam, cá nhân người nước cư trú Việt Nam (sau gọi chung quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân) Câu 6: Tại Điều Luật Trẻ em quy định hành vi bị nghiêm cấm; có nhóm hành vi bị nghiêm cấm? a 13 b 14 c 15 d 16 Đáp án: c (15 nhóm hành vi bị nghiêm cấm) Câu 7: Luật Trẻ em quy định khái niệm, giải thích từ ngữ Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt nào? a Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em không đủ điều kiện thực quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, ni dưỡng, quyền học tập, cần có hỗ trợ, can thiệp đặc biệt Nhà nước, gia đình xã hội để an tồn, hòa nhập gia đình, cộng đồng b Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em không đủ điều kiện thực quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, ni dưỡng, quyền học tập c Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em có đủ điều kiện để thực quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, ni dưỡng, quyền học tập, cần có hỗ trợ, can thiệp đặc biệt Nhà nước, gia đình xã hội để an tồn, hòa nhập gia đình, cộng đồng d Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em cần có hỗ trợ, can thiệp đặc biệt Nhà nước, gia đình xã hội để an tồn, hòa nhập gia đình, cộng đồng Đáp án: a (Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em không đủ Điều kiện thực quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, ni dưỡng, quyền học tập, cần có hỗ trợ, can thiệp đặc biệt Nhà nước, gia đình xã hội để an tồn, hòa nhập gia đình, cộng đồng) Câu 8: Tại Điều 10 Luật Trẻ em quy định Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; có nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? a 17 b 16 c 15 d 14 Đáp án: d (14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt) Câu 9: Tại Điều 11 Luật Trẻ em quy định Tháng hành động trẻ em tổ chức vào Tháng năm với mục đích gì? a Tháng hành động trẻ em tổ chức vào tháng năm để thúc đẩy phong trào tồn dân chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng cơng trình vận động nguồn lực cho trẻ em b Tháng hành động trẻ em tổ chức vào tháng năm để thúc đẩy phong trào tồn dân chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng cơng trình vận động nguồn lực cho trẻ em c Tháng hành động trẻ em tổ chức vào tháng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng cơng trình vận động nguồn lực cho trẻ em d Tháng hành động trẻ em tổ chức vào tháng (âm lịch) năm để thúc đẩy phong trào tồn dân chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng cơng trình vận động nguồn lực cho trẻ em Đáp án: c (Tháng hành động trẻ em tổ chức vào tháng năm để thúc đẩy phong trào tồn dân chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng cơng trình vận động nguồn lực cho trẻ em Câu 10: Trên sở Hiến pháp năm 2013 Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em, Luật trẻ em quy định nhóm quyền trẻ em ? a 24 25 c 26 d 27 Đáp án: b (25 nhóm quyền trẻ em) Câu 11: Tại Điều 35 Luật trẻ em quy định Quyền trẻ em khuyết tật nào? a Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội b Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội c Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội d Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức Đáp án: a (Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội) Câu 12: Điều 42 Luật trẻ em quy định Bảo đảm chăm sóc, ni dưỡng trẻ em nào? a Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt theo quy định pháp luật b Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia hỗ trợ đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật c Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; hỗ trợ đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật d Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; hỗ trợ đất đai, thuế, tín dụng cho b tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật Đáp án: d (Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; hỗ trợ đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật.) Câu 13: Luật trẻ em quy định cấp độ bảo vệ trẻ em có cấp độ, cấp độ gì? a cấp độ: Phòng ngừa b cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ c cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp d cấp độ: Phòng ngừa – Tư vấn – Hỗ trợ – Can thiệp Đáp án: c (3: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp) Câu 14: Điều 55 Luật trẻ em quy định sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em gì? a Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sở quan, tổ chức, cá nhân thành lập có chức năng, nhiệm vụ thực phối hợp, hỗ trợ thực biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp quy định Điều 48, 49 50 Luật b Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sở quan, tổ chức cá nhân thành lập theo quy định pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực phối hợp, hỗ trợ thực biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp quy định Điều 48, 49 50 Luật c Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sở quan, tổ chức thành lập theo quy định pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực phối hợp, hỗ trợ thực biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp quy định Điều 48, 49 50 Luật d Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sở quan, tổ chức cá nhân thành lập theo quy định pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp quy định Điều 48, 49 50 Luật Đáp án: b (Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sở quan, tổ chức cá nhân thành lập theo quy định pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực phối hợp, hỗ trợ thực biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp quy định Điều 48, 49 50 Luật này) Câu 15: Luật trẻ em quy định sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tổ chức theo loại hình hình nào? a Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tổ chức theo loại hình sở cơng lập Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tổ chức theo loại hình sở cơng lập sở tư nhân c Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tổ chức theo loại hình sở cơng lập sở ngồi cơng lập d Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tổ chức theo loại hình sở cơng lập, sở ngồi cơng lập sở tư nhân Đáp án: c (cơ sở cơng lập sở ngồi cơng lập) Câu 16: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang thuộc loại hình sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sau đây? a Cơ sở ngồi cơng lập; có phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em b Cơ sở cơng lập; có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em c Cơ sở ngồi cơng lập; có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em d Cơ sở cơng lập; có phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em Đáp án: d (Cơ sở cơng lập; có phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em) Câu 17: Luật trẻ em quy định có hình thức chăm sóc thay thế, hình thức nào? a hình thức:  Chăm sóc thay người thân thích;  Chăm sóc thay cá nhân, gia đình khơng phải người thân thích;  Chăm sóc thay hình thức nhận nuôi (việc nuôi nuôi thực theo quy định pháp luật nuôi nuôi) b hình thức:  Chăm sóc thay người thân thích;  Chăm sóc thay cá nhân, gia đình khơng phải người thân thích;  Chăm sóc thay hình thức nhận ni (việc nuôi nuôi thực theo quy định pháp luật ni ni);  Chăm sóc thay sở trợ giúp xã hội c hình thức:  Chăm sóc thay người thân thích;  Chăm sóc thay cá nhân, gia đình khơng phải người thân thích;  Chăm sóc thay hình thức nhận ni (việc ni nuôi thực theo quy định pháp luật; b Chăm sóc thay sở trợ giúp xã hội;  Chăm sóc thay sở ngồi cơng lập d hình thức:  Chăm sóc thay cộng đồng;  Chăm sóc thay người thân thích;  Chăm sóc thay cá nhân, gia đình khơng phải người thân thích;  Chăm sóc thay hình thức nhận nuôi (việc nuôi nuôi thực theo quy định pháp luật;  Chăm sóc thay sở trợ giúp xã hội;  Chăm sóc thay sở ngồi cơng lập Đáp án: b (4 hình thức: Chăm sóc thay người thân thích; Chăm sóc thay cá nhân, gia đình khơng phải người thân thích; Chăm sóc thay hình thức nhận ni (việc ni nuôi thực theo quy định pháp luật ni ni); Chăm sóc thay sở trợ giúp xã hội) Câu 18: Điều 62 Luật trẻ em quy định trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thuộc đối tượng nào? a Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em khơng thể sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ b Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi; Trẻ em khơng thể sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ c Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ d Trẻ em mồ côi cha mẹ; Trẻ em sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ Đáp án: a (Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần ưu tiên bảo vệ; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ.)  Câu 19: Theo quy định Luật trẻ em, có thẩm quyền định chăm sóc thay thế? a Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; b Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội; c Tòa án nhân dân cấp huyện; d Tùy trường hợp cụ thể tùy vào cấp quản lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Lao độngThương binh Xã hội Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền định việc chăm sóc thay Đáp án: d (Tùy trường hợp cụ thể tùy vào cấp quản lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền định việc chăm sóc thay quy định Điều 66 Luật trẻ em) Câu 20: Theo quy định Luật trẻ em Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội có thẩm quyền định việc chăm sóc thay trường hợp nào? a Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội định giao trẻ em cho sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý thực chăm sóc thay b Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội định giao trẻ em cho sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện cấp tỉnh quản lý thực chăm sóc thay c Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội định giao trẻ em cho sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý thực chăm sóc thay d Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội định giao trẻ em cho sở trợ giúp xã hội ngồi cơng lập thuộc cấp huyện quản lý thực chăm sóc thay Đáp án: c (Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội định giao trẻ em cho sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý thực chăm sóc thay Điều 66 Luật trẻ em) Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em xếp theo chương (6 chương) Chương I: Những quy định chung Câu 1: Theo Luật trẻ em, độ tuổi sau coi trẻ em? A Dưới 18 tuổi B Dưới 16 tuổi C Dưới 14 tuổi D Dưới 15 tuổi (Đáp án: B Theo Điều 1: Trẻ em; Chương I- Những quy định chung) Câu 2: Thế bảo vệ trẻ em? A Là việc thực biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em sống an tồn, lành mạnh B Là phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi xâm hại trẻ em C Trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt D Cả ý (Đáp án: D Theo khoản 1, Điều 4, Chương I- Những quy định chung Bảo vệ trẻ em việc thực biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em sống an tồn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi xâm hại trẻ em; Trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt) Câu 3: Theo Luật trẻ em, “phát triển toàn diện trẻ em” hiểu nào? A Thể chất, Trí tuệ, tinh thần, đạo đức B Mối quan hệ xã hội trẻ em C Cả ý (Đáp án: C Theo khoản 2, Điều 4, chương I- Những quy định chung Phát triển toàn diện trẻ em phát triển đồng thời thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức mối quan hệ xã hội trẻ em) Câu 4: Theo Luật trẻ em, “chăm sóc thay thế” hiểu nào? A Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em chăm sóc, ni dưỡng trẻ em khơng cha mẹ B Trẻ em không sống cha đẻ, mẹ đẻ C Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm an tồn lợi ích tốt trẻ em D Tất ý (Đáp án: D Theo khoản 3, Điều 4, Chương I- Những quy định chung Chăm sóc thay việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em chăm sóc, ni dưỡng trẻ em khơng cha mẹ; Trẻ em không sống cha đẻ, mẹ đẻ; Trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm an tồn lợi ích tốt trẻ em.) Câu 5: Người chăm sóc trẻ em người nào? A Là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ trẻ em B Người nhận chăm sóc thay người giao trách nhiệm với cha, mẹ trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em C Cả ý (Đáp án: C Theo khoản 4, Điều 1, Chương I- Những quy định chung Người chăm sóc trẻ em người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ trẻ em; người nhận chăm sóc thay người giao trách nhiệm với cha, mẹ trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em) Câu 6: Hành vi sau coi xâm hại trẻ em? A Là hành vi gây tổn hại thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm trẻ em hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi bỏ mặc trẻ em hình thức gây tổn hại khác B Là hành vi gây tổn hại thể chất, tình cảm, tâm lý C Là hành vi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán D Là hành vi gây thương tổn (Đáp án: A Theo khoản 5, Điều 1, Chương I- Những quy định chung) Câu 7: Bạo lực trẻ em hiểu hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hành vi cố ý khác gây tổn hại thể chất, tinh thần trẻ em Đúng hay sai? A Đúng B Sai Câu 8: Theo Luật Trẻ em, “bóc lột trẻ em” hành vi nào?(Đáp án: A Theo khoản 6, Điều 1, Chương I- Những quy định chung) A Bắt trẻ em lao động trái quy định pháp luật lao động B Trình diễn sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em C Cho, nhận cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi D Cả đáp án (Đáp án: D Theo khoản 7, Điều 1, Chương I- Những quy định chung Bóc lột trẻ em hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định pháp luật lao động; trình diễn sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.) Câu 9: Theo Luật Trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em? A Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào hành vi liên quan đến tình dục B Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm hình thức C Ý kiến khác D Ý A B (Đáp án: D Theo khoản 8, Điều 1, Chương I- Những quy định chung Xâm hại tình dục trẻ em việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm hình thức) Câu 10: Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em hành vi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em Đúng hay sai? A Đúng B Sai (Đáp án: A Theo khoản 9, Điều 1, Chương I- Những quy định chung) Câu 11: Trẻ em không đủ điều kiện thực quyền sống, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, ni dưỡng, quyền học tập, cần có hỗ trợ, can thiệp đặc biệt Nhà nước, gia đình xã hội để an tồn, hòa nhập gia đình, cộng đồng Là trẻ em? A Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt B Trẻ em có hồn cảnh khó khăn C Trẻ em khuyết tật D Trẻ em hòa nhập cộng đồng (Đáp án: A Theo khoản 10, Điều 1, Chương I- Những quy định chung) Câu 12: Giám sát việc thực quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng trẻ em việc xem xét, đánh giá hoạt động quan, tổ chức, cá nhân liên quan trách nhiệm bảo đảm thực quyền trẻ em giải ý kiến, kiến nghị trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt trẻ em Đúng hay sai? A Đúng B Sai (Đáp án: A theo khoản 11, Điều 1, Chương I- Những quy định chung) Câu 13: Theo Luật trẻ em, tháng quy định tháng hành động trẻ em? A B C D (Đáp án: C Theo khoản 1, Điều 11, Chương I- Những quy định chung) Chương II: Quyền bổn phận trẻ em Câu 1: Trẻ em có quyền bảo vệ tính mạng, bảo đảm tốt Điều kiện sống phát triển Thuộc quyền hạn trẻ em? A Quyền chăm sóc, ni dưỡng B Quyền sống C Quyền vui chơi, giải trí D Quyền chăm sóc sức khỏe (Đáp án: B Theo Điều 12, Chương II – Quyền bổn phận trẻ em) Câu 2: Trẻ em có quyền khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định pháp luật Có hay khơng? A Có B Khơng (Đáp án: A Theo Điều 13, Chương II- Quyền bổn phận trẻ em) Câu 3: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; bình đẳng hội tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi Thuộc quyền trẻ em? A.Quyền tài sản B Quyền giáo dục, học tập, phát triển khiếu C Quyền vui chơi, giải trí D Quyền bảo đảm an sinh xã hội (Đáp án: C Theo Điều 17, Chương II- Quyền bổn phận trẻ em) Câu 4: Quyền trẻ em khuyết tật gì? A Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật B Được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội C Cả A B (Đáp án: C Theo Điều 35, Chương II- Quyền bổn phận trẻ em Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội) Câu 5: Bổn phận trẻ em gia đình hiểu nào? A Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ B Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ thành viên gia đình cơng việc phù hợp với độ tuổi, giới tính phát triển trẻ em C Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm nguyện vọng với cha mẹ, thành viên gia đình, dòng họ D Cả ý (Đáp án: D Theo Điều 37, Chương II- Quyền bổn phận trẻ em) Câu 6: Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm người khác; chấp hành quy định an tồn giao thơng trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài ngun, bảo vệ mơi trường phù hợp với khả độ tuổi trẻ em Là bổn phận trẻ em ai? A Bổn phận trẻ em với quê hương, đất nước B Bổn phận trẻ em cộng đồng, xã hội C Bổn phận trẻ em thân D Bổn phận trẻ em gia đình (Đáp án: B Theo Điều 39, Chương II- Quyền bổn phận trẻ em) Chương III: Chăm sóc giáo dục trẻ em Câu 1: Theo Luật trẻ em “Nhà nước có sách trợ cấp, trợ giúp ban hành tiêu chuẩn , quy chuẩn để thực việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Nhà nước khuyến khích quan,tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; hỗ trợ đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật” : A Bảo đảm chăm sóc ni dưỡng trẻ em B Bảo đảm chăm sóc sức khỏe trẻ em C Bảo đảm giáo dục cho trẻ em D Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em (Đáp án: A Theo Điều 42, Chương III- Chăm sóc giáo dục trẻ em) Câu 2: Nhà nước có sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị trước sinh sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em Đúng hay sai? A Đúng B Sai (Đáp án: A Theo Khoản 4, Điều 43, Chương III- Chăm sóc giáo dục trẻ em) Câu 3: Nhà nước quy định mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, nội dung? A Bảo đảm chăm sóc, ni dưỡng trẻ em B Bảo đảm Điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em C Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em D Bảo đảm giáo dục cho trẻ em (Đáp án: D Theo khoản 4, Điều 44, Chương III- Chăm sóc giáo dục trẻ em) Câu 4: Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng Điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm Điều kiện, thời gian, thời Điểm thích hợp để trẻ em tham gia hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao sở Đúng hay sai? A Đúng B Sai (Đáp án: A Theo Khoản 2, Điều 4, Chương III- Chăm sóc giáo dục trẻ em) Chương IV: Bảo vệ trẻ em Câu 1: Bảo vệ trẻ em thực theo cấp độ? A cấp độ B cấp độ C cấp độ D cấp độ (Đáp án: B Theo Khoản 1, Điều 47, Chương IV- Bảo vệ trẻ em) Câu 2: Cấp độ phòng ngừa hiểu nào? A Gồm biện pháp bảo vệ áp dụng cộng đồng, gia đình trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em, xây dựng mơi trường sống an tồn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy trẻ em bị xâm hại rơi vào hoàn cảnh đặc biệt B Gồm biện pháp bảo vệ áp dụng trẻ em có nguy bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trẻ em có hồn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu loại bỏ nguy gây tổn hại cho trẻ em C Gồm biện pháp bảo vệ áp dụng trẻ em gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt D Ý kiến khác (Đáp án: A Theo Khoản 1, Điều 48, Chương IV- Bảo vệ trẻ em) Câu 3: Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm? a) Cảnh báo nguy trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ giảm thiểu nguy xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trẻ em nhằm tạo lập lại mơi trường sống an tồn cho trẻ em có nguy bị xâm hại; b) Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ giảm thiểu nguy trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; c) Hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt theo quy định Luật này; d) Hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt gia đình trẻ em tiếp cận sách trợ giúp xã hội nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em Đáp án: A (theo Khoản 2, Điều 49- Cấp độ hỗ trợ, Chương IV- Bảo vệ trẻ em) Câu 4: Theo Luật trẻ em, “cấp độ can thiệp” qui định nào? A Gồm biện pháp bảo vệ áp dụng trẻ em có nguy bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trẻ em có hồn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu loại bỏ nguy gây tổn hại cho trẻ em B Gồm biện pháp bảo vệ áp dụng trẻ em gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt C Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt D Ý kiến khác (Đáp án: B Theo Điều 50 – Cấp độ can thiệp, Chương IV- Bảo vệ trẻ em) Chương V: Trẻ em tham gia vào vấn đề trẻ em Câu 1: Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em giám sát việc thực quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng trẻ em? A Bộ Giáo dục& Đào tạo B Bộ Lao động Thương binh &Xã hội C Trung ương Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh D Bộ Công an (Đáp án: B Theo Điều 77, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, Chương VTrẻ em tham gia vào vấn đề trẻ em) Chương VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM Câu 1: Trách nhiệm tòa án nhân dân cấp việc thực quyền bổn phận trẻ em nào? A Bảo đảm thực quyền bổn phận trẻ em B Yêu cầu biện pháp tư pháp cho trẻ em để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật C Ra định tư pháp trẻ em có liên quan đến trẻ em D Tất ý (Đáp án: D Theo Khoản 1, Điều 81 Chương VI – Trách nhiệm quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân việc thực quyền bổn phận trẻ em) Câu 2: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp có trách nhiệm thường xuyên định kỳ tiếp xúc với trẻ em đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển theo dõi, giám sát việc giải kiến nghị quan, tổ chức liên quan đến trẻ em.Đúng hay sai? A Đúng B Sai (Đáp án: A Theo Khoản 4, Điều 79, Mục 1- Trách nhiệm quan, tổ chức) Câu 3: Bộ Y tế có trách nhiệm việc thực quyền bổn phận trẻ em? A Chủ trì, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, giải vấn đề quốc tịch trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em B Bảo đảm trẻ em tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cơng sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật C Quản lý hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ chơi sử dụng nhà trường, sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý D Bảo đảm trẻ em vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch (Đáp án: B Theo Khoản 1, Điều 84, Chương VI- Trách nhiệm quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân việc thực quyền bổn phận trẻ em) ... cộng đồng) Câu 8: Tại Điều 10 Luật Trẻ em quy định Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; có nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt? a 17 b 16 c 15 d 14 Đáp án: d (14 nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt) Câu 9: Tại... mẹ Đáp án: a (Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em khơng thể sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; ... nương tựa; Trẻ em sống cha, mẹ an tồn trẻ em; cha, mẹ khơng có khả bảo vệ, ni dưỡng trẻ em người xâm hại trẻ em; Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định cha mẹ d Trẻ em mồ côi cha mẹ; Trẻ em sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi bán trắc nghiệm luật trẻ em có đáp án, Câu hỏi bán trắc nghiệm luật trẻ em có đáp án

Từ khóa liên quan