Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

150 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - HỒ PHAN HIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GIỐNG NHAU CỦA VĂN BẢN TIẾNG VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng, 10/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - HỒ PHAN HIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GIỐNG NHAU CỦA VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số : 62 48 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Trung Hùng TS Nguyễn Thị Ngọc Anh Đà Nẵng, 10/2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Hồ Phan Hiếu Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực Các nội dung kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực tham khảo trích dẫn, rõ nguồn tham khảo theo quy định Tác giả NCS Hồ Phan Hiếu -i- MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC THUẬT TOÁN viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu kết đạt Bố cục luận án Đóng góp luận án TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Một số khái niệm sử dụng luận án Một số đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt 12 Khái quát 12 Một số khó khăn nhập nhằng xử lý văn tiếng Việt 13 Mơ hình biểu diễn văn 15 Giới thiệu 15 Mơ hình biểu diễn văn 16 Nhận xét đánh giá 25 Các phương pháp tính độ tương tự văn 27 Hướng tiếp cận 27 Bài toán so khớp chuỗi 28 So sánh văn ứng dụng phát chép 33 Giới thiệu 33 Các vấn đề liên quan chép 34 Phát chép PAN 38 Kết luận Chương 41 SO SÁNH VĂN BẢN DỰA TRÊN MƠ HÌNH VECTOR 42 Giới thiệu 42 - ii - Tính độ tương tự văn mơ hình vector 43 Biểu diễn văn theo mơ hình vector 43 Phương pháp tính trọng số từ mục 45 Phương pháp tính độ tương tự 49 Nhận xét 51 Một số phương pháp so sánh văn dựa mơ hình vector 52 Mơ hình vector hóa văn 52 Phương pháp cải tiến sử dụng độ đo Cosine 57 Đánh giá phương pháp dựa mơ hình vector 64 Tạo liệu để đánh giá thuật toán 64 Đánh giá thuật tốn dựa mơ hình vector 65 Nhận xét 68 Kết luận Chương 68 PHÁT HIỆN SAO CHÉP VĂN BẢN DỰA TRÊN BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC 70 Đặt vấn đề 70 Phát biểu toán 70 Đề xuất ý tưởng 72 Cơ sở lý thuyết DWT lọc Haar 72 Cơ sở lý thuyết DWT 72 Bộ lọc Haar 75 Chuỗi DNA 77 Đề xuất mơ hình hệ thống phát chép 77 Giới thiệu 77 Đề xuất mơ hình hệ thống áp dụng cho phương pháp dựa DWT 78 Đề xuất quy trình chuyển đổi liệu 81 Đề xuất phương pháp giải thuật xử lý 81 Tiền xử lý liệu 82 Quy trình số hóa 82 Giải thuật cho lọc Haar 85 Tổ chức liệu cho DNA nguồn 88 Đề xuất thuật toán phát giống 90 Mã hóa liệu tính DNA văn đánh giá 90 So sánh đưa định 90 Độ phức tạp thuật toán phát giống 91 Kết thử nghiệm phương pháp dựa DWT 92 - iii - Dữ liệu thử nghiệm 92 Kết thử nghiệm 96 Đánh giá 100 Kết luận Chương 103 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN SAO CHÉP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 106 Mô tả hệ thống 106 Mục đích 106 Các đối tượng sử dụng 106 Mơ hình tổng qt 107 Xây dựng kho liệu văn tiếng Việt 108 Giới thiệu 108 Kiến trúc hệ thống kho liệu 109 Giải pháp xây dựng kho liệu 111 Đánh giá kho liệu 115 Triển khai hệ thống phát chép văn 116 Đề xuất hướng phát triển để xử lý liệu lớn 121 Giới thiệu 121 Đề xuất giải pháp xử lý 121 Đề xuất phương pháp biểu diễn DNA Tensor 123 Kết luận Chương 124 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 126 Kết luận 126 Hướng phát triển 127 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 - iv - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CGs Conceptual Graphs (Đồ thị khái niệm) DM Data Mart (Kho liệu cục bộ) DNA DeoxyriboNucleic Acid (Chuỗi DNA) DW Data Warehouse (Kho liệu) DWT Discrete Wavelet Transform (Phép biến đổi Wavelet rời rạc) GA Genetic Algorithms (Giải thuật di truyền) IDF Inverse Document Frequency (Nghịch đảo tần số văn bản) LSI Latent Semantic Indexing (Chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn) NDD Near Dupplicate Detection (Phát gần trùng lặp) NLP Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) PAN Plagiarism Analysis, Authorship Identification, and Near-Duplicate detection (Hội nghị quốc tế thường niên đạo văn) SVD Singular Value Decomposition (Phân tích giá trị đơn) TF Term Frequency (Tần số từ khóa) CSDL Cơ sở liệu ĐHĐN Đại học Đà Nẵng -v- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phương pháp thuật toán đánh giá giống văn .28 Bảng 1.2 So sánh đánh giá số thuật toán so khớp chuỗi 32 Bảng 1.3 Một số phương pháp phát chép văn .35 Bảng 1.4 Kết nhóm xếp thứ nhiệm vụ EPD 40 Bảng 2.1 Các tài liệu mẫu để so với giá trị ước lượng 64 Bảng 2.2 Tổng hợp kết phương pháp 66 Bảng 3.1 Tổng hợp so sánh kho liệu thi PAN 92 Bảng 3.2 Các giá trị thiết lập cho trình thử nghiệm 97 Bảng 3.3 Kết thực nghiệm 98 Bảng 4.1 Số tài liệu thử nghiệm cập nhật vào kho liệu 115 - vi - DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mối quan hệ .12 Hình 1.2 Q trình mơ hình hóa văn 16 Hình 1.3 Mơ hình xử lý tổng qt để phát chép [124] .39 Hình 2.1 Mơ hình vector tạo thành ma trận trọng số Từ/Tài liệu 44 Hình 2.2 Ví dụ góc tạo hai vector d1 d2 44 Hình 2.3 Quá trình vector hóa theo đơn vị từ 53 Hình 2.4 Q trình vector hóa theo đơn vị câu 62 Hình 2.5 Biểu đồ so sánh kết thuật toán với tập tài liệu 66 Hình 2.6 Biểu đồ so sánh văn theo đơn vị từ câu 67 Hình 3.1 Mơ tả cách xử lý để phát chép văn .71 Hình 3.2 Phân tích đa phân giải sử dụng DWT .73 Hình 3.3 Đường tín hiệu qua DWT [50] 75 Hình 3.4 Đường sóng Haar Wavelet 76 Hình 3.5 Đề xuất mơ hình hệ thống phát giống văn .79 Hình 3.6 Quá trình xử lý để đánh giá văn cần kiểm tra 80 Hình 3.7 Mơ hình tạo liệu thử nghiệm tiếng Việt 94 Hình 3.8 Giá trị prec rec đạt qua mức ngưỡng khác 98 Hình 3.9 Kết thực nghiệm với ngưỡng ε = 10-11 .99 Hình 3.10 Giao diện kết lần thực nghiệm 100 Hình 4.1 Quy trình phát chép 107 Hình 4.2 Kiến trúc hệ thống kho liệu chi tiết 110 Hình 4.3 Quy trình xây dựng kho liệu 111 Hình 4.4 Quy trình xử lý, cập nhật tài liệu vào kho liệu 115 Hình 4.5 Giao diện hệ thống thử nghiệm .117 Hình 4.6 Mơ hình phát đánh dấu nội dung giống 118 Hình 4.7 Đánh dấu nội dung giống tài liệu cần kiểm tra .120 - vii - Hình 4.8 Mơ hình hệ thống tách lưu trữ tài liệu theo MapReduce 123 Hình 4.9 Biểu diễn tài liệu theo mơ hình Tensor [71] 124 - 125 - tìm kiếm truy xuất tài liệu nguồn Hệ thống triển khai thử nghiệm ĐHĐN Kết thử nghiệm Chương có phần nội dung liên quan đến cơng trình cơng bố tạp chí nước quốc tế, hội nghị khoa học quốc gia quốc tế11 (1) Hồ Phan Hiếu, Trần Thanh Liêm, Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học Đại học Đà Nẵng Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 12(97), 2015, (20-24) 11 (2) Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Data Warehouse Designing for Vietnamese Textual Document-based Plagiarism Detection System Hội nghị quốc tế IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2017), 2017, (254-258) DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030873 (3) Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Trung Hùng, Phương pháp mã hóa văn thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống văn Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin ứng dụng lĩnh vực - lần thứ (CITA2018), (223-229) (4) Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Ha Huy Cuong Nguyen, A Narrative Method for Evaluating Documents Similarity based on Unique Strings International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol 8(2S11), 2019, (473-479) DOI: 10.35940/ijrte.B1073.0982S1119 - 126 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Luận án nghiên cứu toàn diện cách đo độ tương tự văn ứng dụng vào phát chép Những đóng góp luận án kết thực tóm tắt sau: - Đã khảo sát, phân tích, đề xuất nội dung liên quan đến so khớp văn dựa mơ hình vector, thực nghiệm tập liệu thử nghiệm tiếng Việt cho kết khả quan để chứng minh phương pháp dựa mơ hình vector sử dụng độ đo Cosine phương pháp thông dụng giải tốn tính độ tương tự văn - Đề xuất quy trình số hóa văn cách chuyển văn thành chuỗi số thực DNA dựa phương pháp DWT lọc Haar Đây cách tiếp cận hoàn toàn để giải toán phát giống văn - Đề xuất quy trình xử lý, xây dựng thuật toán phát giống văn cách tính tốn khoảng cách Euclid nhỏ từ DNA cần đánh giá đến DNA nguồn so sánh với mức ngưỡng thích hợp để đưa giống văn kiểm tra với văn nguồn kho liệu Các kết thực nghiệm liệu chuẩn PAN liệu tiếng Việt thử nghiệm chứng minh thuật toán đề xuất luận án đem lại hiệu cao phát giống văn - Đã hướng đến xử lý liệu lớn cách hiệu với việc mã hoá liệu văn sang chuỗi DNA, tổ chức lưu trữ theo dạng vector xếp theo thứ tự tăng dần DNA để thực việc tìm kiếm nhị phân, phương pháp tìm kiếm nhanh làm việc với liệu lớn Hơn nữa, DWT cho độ phức tạp tính tốn hàm tuyến tính lần lấy mẫu nên giải pháp đề xuất hiệu trình xử lý liệu lớn - Thực nghiệm xây dựng kho liệu hệ thống phát chép văn triển khai ứng dụng thử nghiệm ĐHĐN - 127 - Tóm lại, điểm bật luận án đề xuất nhiều phương pháp để giải yêu cầu tốn như: 1) Tìm cách để chuyển văn thành số nguyên đại diện đảm bảo đặc trưng văn bản, giữ vị trí ký tự sử dụng mã Unicode; 2) Chuyển số nguyên thành số thực nhỏ để dễ dàng lưu trữ tính tốn cách đề xuất cơng thức tính tốn sử dụng hàm logarit số 10; 3) Lấy mẫu cho phân đoạn để làm đầu vào cho lọc Haar, đề xuất thuật toán để lấy mẫu, dịch cửa sổ trượt, tính tốn số bước thực tối ưu; 4) Đề xuất thuật toán xếp DNA theo thứ tự tăng dần để phục vụ tìm kiếm nhị phân gần đúng, xử lý liệu lớn; 5) Tìm phương pháp tổ chức liệu hiệu để dễ thực việc so khớp truy xuất kết quả; 6) Đề xuất thuật toán để so sánh đánh giá mức độ giống nhau, đoạn giống tô màu theo mức độ trùng Như vậy, với đề xuất thể tính có đóng góp vào ý tưởng, phương pháp chung để giải toán phát chép văn hiệu Mặc dù đạt kết khả quan luận án số hạn chế như: - Phương pháp dựa DWT lọc Haar tập trung vào độ xác xử lý liệu lớn nên chưa thể đánh giá mặt ngữ nghĩa Ngoài ra, phương pháp đề xuất dựa đặc tính xếp liệu theo chuỗi thời gian thực, trường hợp thay đổi thứ tự từ tài liệu đáng ngờ hiệu thấp - Luận án chưa giải số vấn đề liên quan chép như: ngữ nghĩa (liên quan đến cấu trúc câu - từ, từ loại từ, từ đồng nghĩa, phân tích cú pháp, gán nhãn từ loại, thứ tự từ câu, nhận dạng thực có tên, khái niệm,…), dịch từ ngơn ngữ sang ngơn ngữ khác, trích dẫn, quyền tác giả, tự chép, Hướng phát triển - Tiếp tục nghiên cứu phương pháp xử lý, tìm kiếm, so khớp DNA đạt hiệu cao - Tổ chức liệu DNA theo mơ hình Tensor hướng đầy triển vọng cần tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm - Phát triển triển khai hệ thống hoàn chỉnh ứng dụng vào thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học - 128 - DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ Hồ Phan Hiếu, Trần Thanh Liêm, Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học Đại học Đà Nẵng Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 12(97), 2015, (20-24) Hung Vo Trung, Ngoc Anh Nguyen, Hieu Ho Phan, Thi Dung Dang, Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents American Journal of Engineering Research (AJER), Vol 6(7), 2017, (251-256) Hồ Phan Hiếu, Võ Trung Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Một số phương pháp tính độ tương tự văn dựa mơ hình vector Tạp chí Khoa học Cơng nghệ ĐHĐN, Số 11(120), 2017, (112-117) Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thiên Bình, Võ Trung Hùng, Một cách tiếp cận để phát giống văn dựa phép biến đổi wavelet rời rạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), lĩnh vực Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin, 2017, (479-487) DOI: 10.15625/vap.2017.00057 Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Data Warehouse Designing for Vietnamese Textual Document-based Plagiarism Detection System Hội nghị quốc tế IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), 2017, (254-258) DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030873 (Indexed in Scopus) Nguyen Thi Ngoc Anh, Ho Phan Hieu, Tran Anh Kiet, and Vo Trung Hung, Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, Vol 3, No.2, 2017, (28-34) DOI: 10.31130/jst.2017.51 Phan Hieu Ho, Ngoc Anh Thi Nguyen, Trung Hung Vo, DNA Sequences Representation Derived from Discrete Wavelet Transformation for Text Similarity Recognition In Springer SCI Book, Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems, 2018, (75-85) DOI: 10.1007/978-3-319-76081-0_7 (Indexed in Scopus) Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Trung Hùng, Phương pháp mã hóa văn thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống văn Hội thảo Khoa học Quốc gia CNTT ứng dụng lĩnh vực (CITA2018), (223-229) Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Ha Huy Cuong Nguyen, A Narrative Method for Evaluating Documents Similarity based on Unique Strings International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol 8, 2019, (473-479) DOI: 10.35940/ijrte.B1073.0982S1119 (Indexed in Scopus) - 129 - TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Achananuparp, P., Hu, X., and Shen, X., "The Evaluation of Sentence Similarity Measures", in International Conference on data warehousing and knowledge discovery, Springer, 2008, pp 305-316 Aggarwal, C C., "Similarity and Distances", in Data Mining, Ed: Springer, Cham, 2015, pp 63-91 Alzahrani, S and Salim, N., "Fuzzy semantic-based string similarity for extrinsic plagiarism detection", in CLEF 2010 LABs and Workshops, Notebook Papers, Braschler and Harman, 2010, pp 1-8 Androutsopoulos, I and Malakasiotis, P., "A survey of paraphrasing and textual entailment methods", Journal of Artificial Intelligence Research, pp 135-187, 2010 Anh, N H T., Chi, N T K., and Phi, N H., "Mô hình biểu diễn văn thành đồ thị", Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, vol 12, pp 5-14, 2009 Apostolico, A and Giancarlo, R., "The Boyer–Moore–Galil string searching strategies revisited", SIAM Journal on Computing, vol 15, pp 98-105, 1986 Armstrong 2nd, J., "Plagiarism: what is it, whom does it offend, and how does one deal with it?", AJR American journal of roentgenology, vol 161, pp 479484, 1993 Atkins, S., Clear, J., and Ostler, N., "Corpus design criteria", Literary and linguistic computing, vol 7, pp 1-16, 1992 Baldi, P and Brunak, S., Bioinformatics: the machine learning approach, MIT press, 2001 Bao, J.-P., Shen, J.-Y., Liu, X.-D., Liu, H.-Y., and Zhang, X.-D., "Finding plagiarism based on common semantic sequence model", in Advances in WebAge Information Management, Ed: Springer, 2004, pp 640-645 Barrón-Cedo, A and Rosso, P., "On automatic plagiarism detection based on n-grams comparison", in Advances in Information Retrieval, Ed: Springer, 2009, pp 696-700 Basile, C., Benedetto, D., Caglioti, E., Cristadoro, G., and Esposti, M., "A plagiarism detection procedure in three steps: Selection, matches and “squares”", in Proceedings of the SEPLN'09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse, San Sebastian, Spain, 2009, pp 19-23 Begum, S., Ahmed, M U., Funk, P., Xiong, N., and Von Schéele, B., "A case‐ based decision support system for individual stress diagnosis using fuzzy similarity matching", Computational Intelligence, vol 25, pp 180-195, 2009 Bilenko, M and Mooney, R J., "Adaptive duplicate detection using learnable string similarity measures", in Proceedings of the ninth ACM SIGKDD - 130 - [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] international conference on Knowledge discovery and data mining, ACM, 2003, pp 39-48 Bin-Habtoor, A and Zaher, M., "A Survey on Plagiarism Detection Systems", International Journal of Computer Theory and Engineering, vol 4, pp 185188, 2012 Broder, A Z., "On the resemblance and containment of documents", in Proceedings of the Compression and Complexity of Sequences 1997, IEEE, 1997, pp 21-29 Brown, P F., Desouza, P V., Mercer, R L., Pietra, V J D., and Lai, J C., "Class-based n-gram models of natural language", Computational linguistics, vol 18, pp 467-479, 1992 Buckland, M K., "What is a “document”?", Journal of the American society for information science, vol 48, pp 804-809, 1997 Ceska, Z., "Automatic plagiarism detection based on latent semantic analysis", University of West Bohemia, 2009 Ceska, Z and Fox, C., "The influence of text pre-processing on plagiarism detection", in Proceedings of the International Conference RANLP'09, Borovets, Bulgaria, 2009, pp 55-59 Chan, K.-P and Fu, A W.-C., "Efficient time series matching by wavelets", in Proceedings of the 15th International Conference on Data Engineering, IEEE, 1999, pp 126-133 Chaovalit, P., Gangopadhyay, A., Karabatis, G., and Chen, Z., Discrete Wavelet Transform-Based Time Series Analysis and Mining vol 43, 2011 Chen, C.-Y., Yeh, J.-Y., and Ke, H.-R., "Plagiarism detection using ROUGE and WordNet", Journal of Computing, vol 2, pp 34-44, 2010 Chow, T W and Rahman, M., "Multilayer SOM with tree-structured data for efficient document retrieval and plagiarism detection", IEEE Transactions on Neural Networks, vol 20, pp 1385-1402, 2009 Christopher, D M., Raghavan, P., and Schutze, H S., Introduction to Information Retrieval, vol 544, 2009 Corley, C and Mihalcea, R., "Measuring the semantic similarity of texts", in Proceedings of the ACL workshop on empirical modeling of semantic equivalence and entailment, Association for Computational Linguistics, 2005, pp 13-18 Crochemore, M and Hancart, C., "Pattern matching in strings", in Algorithms and Theory of Computation Handbook, Mikhail, J A., Ed., Ed: CRC Press, 1998, pp 11.1-11.28 Dagan, I., Glickman, O., and Magnini, B., "The PASCAL recognising textual entailment challenge", in Machine learning challenges evaluating predictive uncertainty, visual object classification, and recognising tectual entailment, Ed: Springer, 2006, pp 177-190 - 131 - [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] Đẩu, D H and Liệt, Đ V., "Dùng biến đổi wavelet rời rạc để phân tích dị thường trọng lực", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 4, pp 222-229, 2005 De, T C., Lam, L V., Bao, B V Q., Hung, N G., and Tri, T C., "Developing Plagiarism Detection System for Vietnamese University", in 12th Vietnam – Japan International Joint Symposium, Can Tho, 2014 Điền, Đ., Giáo trình Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên, Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 Dreher, H., "Automatic conceptual analysis for plagiarism detection", Issues in Informing Science and Information Technology, vol 4, pp 601-628, 2007 El Kourdi, M., Bensaid, A., and Rachidi, T E., "Automatic Arabic document categorization based on the Naïve Bayes algorithm", in Proceedings of the Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, Association for Computational Linguistics, 2004, pp 51-58 Elhadi, M and Al-Tobi, A., "Duplicate detection in documents and webpages using improved longest common subsequence and documents syntactical structures", in Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT'09), IEEE, 2009, pp 679-684 Elhadi, M and Al-Tobi, A., "Use of text syntactical structures in detection of document duplicates", in Proceedings of the Third International Conference on Digital Information Management (ICDIM'08), IEEE, 2008, pp 520-525 Fullam, K and Park, J., "Improvements for scalable and accurate plagiarism detection in digital documents", in Proceedings of the 8th International Conference on Parallel and Distributed Systems, Kyongju, Korea, 2001, pp 8-23 Gipp, B and Beel, J., "Citation based plagiarism detection: a new approach to identify plagiarized work language independently", in Proceedings of the 21st ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, ACM, 2010, pp 273-274 Gipp, B and Meuschke, N., "Citation pattern matching algorithms for citationbased plagiarism detection: greedy citation tiling, citation chunking and longest common citation sequence", in Proceedings of the 11th ACM symposium on Document engineering, ACM, 2011, pp 249-258 Gomaa, W H and Fahmy, A A., "A survey of text similarity approaches", International Journal of Computer Applications, vol 68, pp 13-18, 2013 Gonnet, G H and Baeza-Yates, R A., "An analysis of the Karp-Rabin string matching algorithm", Information Processing Letters, vol 34, pp 271-274, 1990 Grozea, C., Gehl, C., and Popescu, M., "ENCOPLOT: Pairwise sequence matching in linear time applied to plagiarism detection", in Proceedings of the - 132 - [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] SEPLN'09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse, San Sebastian, Spain, 2009, pp 10-18 Grozea, C and Popescu, M., "Who’s the thief? automatic detection of the direction of plagiarism", in Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Ed: Springer, 2010, pp 700-710 Gupta, D and Choubey, S., "Discrete wavelet transform for image processing", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol 4, pp 598-602, 2015 Hoad, T C and Zobel, J., "Methods for identifying versioned and plagiarized documents", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol 54, pp 203-215, 2003 Hofmann, T., "Probabilistic latent semantic indexing", in ACM SIGIR Forum, ACM, 2017, pp 211-218 Huang, A., "Similarity measures for text document clustering", in Proceedings of the sixth New Zealand Computer Science Research Student Conference (NZCSRSC2008), Christchurch, New Zealand, 2008, pp 49-56 Hùng, V T., Một số phương pháp và mơ hình áp dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Nhà xuất Thơng tin Truyền thơng, 2017 Hyyrư, H., "A bit-vector algorithm for computing Levenshtein and Damerau edit distances", Nord J Comput., vol 10, pp 29-39, 2003 Jadalla, A and Elnagar, A., "A plagiarism detection system for Arabic textbased documents", in Pacific-Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics, Springer, 2012, pp 145-153 Jilani, T and Najamuddin, M., A Review of Adaptive Bayesian Modeling for Time Series Forecasting vol 4, 2014 Kang, N., Gelbukh, A., and Han, S., "PPChecker: Plagiarism pattern checker in document copy detection", in Proceedings of the International Conference on Text, Speech and Dialogue, Springer, 2006, pp 661-667 Kasprzak, J and Brandejs, M., "Improving the reliability of the plagiarism detection system", presented at the CLEF 2010 LABs and Workshops, Notebook Papers, 2010 Khatibsyarbini, M., et al, "A hybrid weight-based and string distances using particle swarm optimization for prioritizing test cases", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol 95, pp 2723-2732, 2017 Knuth, D E., Morris, J., James H, and Pratt, V R., "Fast pattern matching in strings", SIAM Journal on Computing, vol 6, pp 323-350, 1977 Lai, C.-C and Tsai, C.-C., "Digital image watermarking using discrete wavelet transform and singular value decomposition", IEEE Transactions on instrumentation and measurement, vol 59, pp 3060-3063, 2010 - 133 - [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] Lane, P C., Lyon, C., and Malcolm, J A., "Demonstration of the Ferret plagiarism detector", in Proceedings of the 2nd International Plagiarism Conference, 2006 Lavoie, T and Merlo, E., "An accurate estimation of the levenshtein distance using metric trees and manhattan distance", in Proceedings of the 6th International Workshop on Software Clones, IEEE Press, 2012, pp 1-7 Leacock, C., Miller, G A., and Chodorow, M., "Using corpus statistics and WordNet relations for sense identification", Computational Linguistics, vol 24, pp 147-165, 1998 Ledru, Y., Petrenko, A., Boroday, S., and Mandran, N., "Prioritizing test cases with string distances", Automated Software Engineering, vol 19, pp 65-95, 2012 Leonardo, B and Hansun, S., "Text Documents Plagiarism Detection using Rabin-Karp and Jaro-Winkler Distance Algorithms", Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol 5, pp 462-471, 2017 Lewis, A S and Knowles, G., "Image compression using the 2-D wavelet transform", IEEE Transactions on image Processing, vol 1, pp 244-250, 1992 Lewis, J., Ossowski, S., Hicks, J., Errami, M., and Garner, H R., "Text similarity: an alternative way to search MEDLINE", Bioinformatics, vol 22, pp 2298-2304, 2006 Li, T., Li, Q., Zhu, S., and Ogihara, M., A Survey on Wavelet Applications in Data Mining vol 4, 2002 Li, X., Dong, X L., Lyons, K B., Meng, W., and Srivastava, D., "Scaling up copy detection", in Proceeding of the 31st International Conference on Data Engineering (ICDE'15), IEEE, 2015, pp 89-100 Li, Y., Bandar, Z., McLean, D., and O'shea, J., "A Method for Measuring Sentence Similarity and iIts Application to Conversational Agents", in FLAIRS Conference, 2004, pp 820-825 Li, Y., McLean, D., Bandar, Z A., and Crockett, K., "Sentence similarity based on semantic nets and corpus statistics", IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering, pp 1138-1150, 2006 Li, Y and Ngom, A., "Classification of clinical gene-sample-time microarray expression data via tensor decomposition methods", in International Meeting on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, Springer, 2010, pp 275-286 Liang, C.-W and Chen, P.-Y., "DWT based text localization", International Journal of Applied Science and Engineering, vol 2, pp 105-116, 2004 Lin, C.-Y., "Rouge: A package for automatic evaluation of summaries", in Text Summarization Branches Out: Proceedings of the ACL-04 Workshop, Barcelona, Spain, 2004, pp 74-81 - 134 - [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] Lin, D., "An information-theoretic definition of similarity", in Proceedings of the Fifteenth International Conference on Machine Learning (ICML), Madison, Wisconsin, USA, 1998, pp 296-304 Liu, N., Zhang, B., Yan, J., Chen, Z., Liu, W., Bai, F., et al., "Text representation: From vector to tensor", in Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05), IEEE, 2005, pp 725-728 Ljubesic, N., Boras, D., Bakaric, N., and Njavro, J., "Comparing measures of semantic similarity", in Proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI2008), IEEE, 2008, pp 675-682 Lyon, C., Barrett, R., and Malcolm, J., "Plagiarism is easy, but also easy to detect", pp 57-65, 2006 M K, V and K, K., "A Survey on Similarity Measures in Text Mining", Machine Learning and Applications: An International Journal (MLAIJ) vol 3, pp 19-28, 2016 Majumder, G., Pakray, P., Gelbukh, A., and Pinto, D., "Semantic textual similarity methods, tools, and applications: A survey", Computación y Sistemas, vol 20, pp 647-665, 2016 Mallat, S G., "A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation", IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol 11, pp 674-693, 1989 Manku, G S., Jain, A., and Das Sarma, A., "Detecting near-duplicates for web crawling", in Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, ACM, 2007, pp 141-150 Matsuo, Y and Ishizuka, M., "Keyword extraction from a single document using word co-occurrence statistical information", International Journal on Artificial Intelligence Tools, vol 13, pp 157-169, 2004 Melamed, I D., Green, R., and Turian, J P., "Precision and recall of machine translation", in Companion Volume of the Proceedings of HLT-NAACL 2003Short Papers, San Francisco, CA, USA, Morgan Kaufmann, 2003, pp 61-63 Meuschke, N and Gipp, B., "State-of-the-art in detecting academic plagiarism", International Journal for Educational Integrity, vol 9, pp 50-71, 2013 Michailidis, P D and Margaritis, K G., "On-line string matching algorithms: Survey and experimental results", International Journal of Computer Mathematics, vol 76, pp 411-434, 2001 Miller, G and Fellbaum, C., Wordnet: An electronic lexical database, MIT Press Cambridge, 1998 Mozgovoy, M., Kakkonen, T., and Sutinen, E., "Using natural language parsers in plagiarism detection", in Workshop on Speech and Language Technology in Education (SLaTE'07), Farmington, PA, USA, 2007, pp 77-79 - 135 - [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] Nahnsen, T., Uzuner, O., and Katz, B., "Lexical chains and sliding locality windows in content-based text similarity detection", in Companion Volume to the Proceedings of Conference including Posters/Demos and tutorial abstracts, AIM, 2005, pp 150-154 Nguyen, L T., Toan, N X., and Dien, D., "Vietnamese plagiarism detection method", in Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology, ACM, 2016, pp 44-51 Nguyen, N A T., Yang, H.-J., and Kim, S., "HOKF: High Order Kalman Filter for Epilepsy Forecasting Modeling", Biosystems, vol 158, pp 57-67, 2017 Niwattanakul, S., Singthongchai, J., Naenudorn, E., and Wanapu, S., "Using of Jaccard coefficient for keywords similarity", in Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, 2013, pp 380-384 Okada, I., Saito, M., Oida, Y., Yamato, H., Hiekata, K., and Miura, S., "Development of the Method for the Appropriate Selection of the Successor by Applying Metadata to the Standardization Reports and Members", in Joint International Semantic Technology Conference, Springer, 2012, pp 255-266 Olkkonen, J T., Discrete Wavelet Transforms-Theory and Application, InTechOpen, 2011 Osman, A H., Salim, N., and Abuobieda, A., "Survey of text plagiarism detection", Computer Engineering and Applications Journal (ComEngApp), vol 1, pp 37-45, 2012 Osman, A H., Salim, N., Binwahlan, M S., Alteeb, R., and Abuobieda, A., "An improved plagiarism detection scheme based on semantic role labeling", Applied Soft Computing, vol 12, pp 1493-1502, 2012 Paliwal, S., Singh, R S., and Mandoria, H., "A Survey on various text detection and extraction techniques from videos and images", International Journal of Computer Science Engineering and Information Technology Research (IJCSEITR) vol 6, pp 1-10, 2016 Park, B K and Song, I Y., "Toward total business intelligence incorporating structured and unstructured data", in Proceedings of the 2nd International Workshop on Business intelligencE and the WEB, ACM, 2011, pp 12-19 Park, L A., Ramamohanarao, K., and Palaniswami, M., "A novel document retrieval method using the discrete wavelet transform", ACM Transactions on Information Systems (TOIS), vol 23, pp 267-298, 2005 Pataki, M., "Distributed similarity and plagiarism search", in Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop, Budapest, Hungary, 2006, pp 121-130 - 136 - [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] Phan, A H and Cichocki, A., "Tensor decompositions for feature extraction and classification of high dimensional datasets", Nonlinear theory and its applications, IEICE, vol 1, pp 37-68, 2010 Philip, S., Shola, P., and Ovye, A., "Application of content-based approach in research paper recommendation system for a digital library", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol 5, 2014 Phương, N H and Sơn, V M., "Tách ảnh dùng biến đổi Wavelet phân tích thành phần độc lập", Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, vol 11, pp 5-16, 2008 Popivanov, I., "Efficient similarity queries over time series data using wavelets", in Proceedings of the 18th International Conference on Data Engineering, San Jose, Calif, USA, 2002, pp 273-282 Potthast, M., et al, "Overview of the 1st International Competition on Plagiarism Detection", In Stein, B., et al (Ed), PAN’09, pp 1-9, 2009 Potthast, M., Hagen, M., Gollub, T., Tippmann, M., Kiesel, J., Rosso, P., et al., "Overview of the 5th International Competition on Plagiarism Detection", in CLEF (Working Notes), 2013 Potthast, M., Stein, B., Eiselt, A., Barrón-Cedo, A., and Rosso, P., "Overview of the 2nd International Competition on Plagiarism Detection", Proceedings of PAN at CLEF, 2010 Rahman, M and Chow, T W., "Content-based hierarchical document organization using multi-layer hybrid network and tree-structured features", Expert Systems with Applications, vol 37, pp 2874-2881, 2010 Rahman, M., Yang, W P., Chow, T W., and Wu, S., "A flexible multi-layer self-organizing map for generic processing of tree-structured data", Pattern Recognition, vol 40, pp 1406-1424, 2007 Raviraj, P and Sanavullah, M., "The modified 2D-Haar Wavelet Transformation in image compression", Middle-East Journal of Scientific Research, vol 2, pp 73-78, 2007 Reddy, G S., Rajinikanth, T., and Rao, A A., "Clustering and Classification of Text Documents Using Improved Similarity Measure", International Journal of Computer Science and Information Security, vol 14, p 39, 2016 Řehůřek, R., "Semantic-based plagiarism detection", Masaryk University, 2008 Ritter, H and Kohonen, T., "Self-organizing semantic maps", Biological cybernetics, vol 61, pp 241-254, 1989 Rubini, P and Leela, M S., "A survey on plagiarism detection in text mining", International Journal of Research in Computer Applications and Robotics, vol 1, pp 117-119, 2013 Runeson, P., Alexandersson, M., and Nyholm, O., "Detection of duplicate defect reports using natural language processing", in Proceedings of the 29th - 137 - [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] International Conference on Software Engineering (ICSE'07), IEEE, 2007, pp 499-510 Salton, G., Automatic text processing: The transformation, analysis, and retrieval of information by computer, 1989 Salton, G., "Developments in automatic text retrieval", Science, vol 253, pp 974-980, 1991 Salton, G and Buckley, C., "Term-weighting approaches in automatic text retrieval", Information Processing & Management, vol 24, pp 513-523, 1988 Salton, G., Wong, A., and Yang, C S., "A vector space model for automatic indexing", Communications of the ACM, vol 18, pp 613-620, 1975 Si, A., Leong, H V., and Lau, R W., "Check: a document plagiarism detection system", in Proceedings of the 1997 ACM Symposium on Applied Computing, ACM, 1997, pp 70-77 Sidorov, G., Gelbukh, A., Gómez-Adorno, H., and Pinto, D., "Soft similarity and soft cosine measure: Similarity of features in vector space model", Computación y Sistemas, vol 18, pp 491-504, 2014 Singh Choudhry, M., Kapoor, R., Abhishek, Gupta, A., and Bharat, B., A survey on different discrete wavelet transforms and thresholding techniques for EEG denoising, 2016 Singla, N and Garg, D., "String matching algorithms and their applicability in various applications", International Journal of Soft Computing and Engineering, vol 1, pp 218-222, 2012 Sorokina, D., Gehrke, J., Warner, S., and Ginsparg, P., "Plagiarism detection in arXiv", in Proceedings of the 6th International Conference on Data Mining (ICDM'06), IEEE, 2006, pp 1070-1075 Sowa, J F., "Conceptual graphs for a data base interface", IBM Journal of Research and Development, vol 20, pp 336-357, 1976 Stanković, R S and Falkowski, B J., "The Haar wavelet transform: its status and achievements", Computers & Electrical Engineering, vol 29, pp 25-44, 2003 Stein, B., Barrón Cedo, L A., Eiselt, A., Potthast, M., and Rosso, P., "Overview of the 3rd International Competition on Plagiarism Detection", in CEUR Workshop Proceedings, CEUR Workshop Proceedings, 2011 Stein, B., Rosso, P., Stamatatos, E., Koppel, M., and Agirre, E., "3rd PAN workshop on uncovering plagiarism, authorship and social software misuse", in 25th Annual Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN), San Sebastian, Spain, 2009, pp 1-77 Stein, B., zu Eissen, S M., and Potthast, M., "Strategies for retrieving plagiarized documents", in Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, ACM, 2007, pp 825-826 - 138 - [125] Su, Z., Ahn, B.-R., Eom, K.-Y., Kang, M.-K., Kim, J.-P., and Kim, M.-K., "Plagiarism detection using the Levenshtein distance and Smith-Waterman algorithm", in Proceedings of the 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control (ICICIC'08), IEEE, 2008, pp 569-569 [126] Tang, X L., Wang, X R., and Wang, M., "Text Summarization Using Hybrid Parallel Genetic Algorithm", in Advanced Materials Research, Trans Tech Publ, 2011, pp 1073-1076 [127] Taufin M Jeeralbhavi, D J D P., Shivananda V Seeri, "Text Extraction and Localization From Captured Images", International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), vol 4, pp 119 -121, 2016 [128] Tesar, R., Strnad, V., Jezek, K., and Poesio, M., "Extending the single wordsbased document model: a comparison of bigrams and 2-itemsets", in Proceedings of the 2006 ACM Symposium on Document Engineering, ACM, 2006, pp 138-146 [129] Thụy, H Q., Giáo trình Khai phá Dữ liệu Web, Giáo dục Việt Nam, 2009 [130] Toi, N X., Hung, N V., and Son, P B., "A unified plagiarism detection framework", VNU Journal of Science: Mathematics-Physics, vol 27, pp 5562, 2011 [131] Torres, S and Gelbukh, A., "Comparing similarity measures for original WSD lesk algorithm", Research in Computing Science, vol 43, pp 155-166, 2009 [132] Vidakovic, B., Statistical modeling by wavelets, John Wiley & Sons, 2009 [133] Wahlstrom, S., "Evaluation of String Searching Algorithms", in IDT Miniconference on Interesting Results in Computer Science and Engineering, 2004 [134] Weber-Wulff, D., Möller, C., Touras, J., and Zincke, E., "Plagiarism detection software test 2013", 2013 [135] Xexéo, G., de Souza, J., Castro, P F., and Pinheiro, W A., "Using wavelets to classify documents", in 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, IEEE, 2008, pp 272-278 [136] Xiao, C., Wang, W., Lin, X., Yu, J X., and Wang, G., "Efficient similarity joins for near-duplicate detection", Proceedings of the ACM International Conference on Management of Data, pp 1033-1044, 2011 [137] Yang, H and Callan, J., "Near-duplicate detection by instance-level constrained clustering", in Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, ACM, 2006, pp 421-428 [138] Zhanga, J., Suna, X., and Wangc, J., "Semantic Keyword-based Text Copy Detection Method", Advanced Science and Technology Letters, vol 49, pp 253-261, 2014 - 139 - [139] Zimmermann, H J., Fuzzy set theory and its applications, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 2001 [140] Zini, M., Fabbri, M., Moneglia, M., and Panunzi, A., "Plagiarism detection through multilevel text comparison", in Proceedings of the Second International Conference on Automated Production of Cross Media Content for Multi-Channel Distribution (AXMEDIS'06), IEEE, 2006, pp 181-185 [141] Zou, D., Long, W.-J., and Ling, Z., "A cluster-based plagiarism detection method", in Notebook Papers of CLEF 2010 LABs and Workshops, 2010 ... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt , Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt