Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (nilaparvata lugens stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại việt nam

195 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI XUÂN THẮNG NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG TRỒNG LÚA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI XUÂN THẮNG NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG TRỒNG LÚA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 9620112 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hồ Thị Thu Giang PGS.TS Michael Kristensen Hà Nội, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận án đƣợc ghi rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc thực luận án đƣợc cám ơn Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Bùi Xuân Thắng năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài hồn thành luận án nhận đƣợc động viên, giúp đỡ tận tình lãnh đạo quan, thầy hƣớng dẫn, bạn bè đồng nghiệp gia đình Nhân dịp xin chân thành cám ơn Ban đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Hồ Thị Thu Giang, trƣởng môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS Michael Kristensen, khoa Sinh thái, trƣờng đại học Aarhus - Đan Mạch; tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi trình đào tạo bảo vệ luận án Tôi xin chân thành cám ơn thành viên hai đề tài: “Nghiên cứu tính kháng thuốc trừ sâu rầy nâu, rầy lưng trắng biện pháp quản lý Việt Nam” “Biến đổi khí hậu tác động đến bùng phát dịch rầy nâu Việt Nam giải pháp phòng trừ” giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Q trình tham gia đào tạo, tơi nhận đƣợc động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận án Ban giám đốc Viện Bảo vệ thực vật; Tập thể cán Bộ môn Thuốc, Cỏ dại Môi trƣờng - Viện Bảo vệ thực vật; Tập thể cán Bộ môn Côn trùng khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Cán khoa Sinh thái - Trƣờng đại học Aarhus Đan Mạch; bạn bè đồng nghiệp gia đình Xin chân thành cám ơn tất giúp đỡ quý báu Hà Nội, ngày….tháng năm 2019 Tác giả luận án Bùi Xuân Thắng iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Những đóng góp đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Cơ chế tác động thuốc trừ sâu đến côn trùng 1.3 Cơ chế kháng thuốc rầy nâu 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.4.1 Tác hại rầy nâu 1.4.2 Đặc điểm sinh học rầy nâu 10 1.4.3 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 11 1.4.4 Tính kháng thuốc rầy nâu 11 1.4.4.1 Tính kháng rầy nâu với số hoạt chất thuốc 11 1.4.4.2 Sự phát triển tính kháng thuốc rầy nâu 16 iv 1.4.4.3 Sự giảm tính kháng thuốc rầy nâu khơng tiếp xúc với thuốc 17 1.4.4.4 Tính kháng chéo thuốc quần thể rầy nâu 18 4.4.5 Những nghiên cứu giải thích chế kháng thuốc rầy nâu 19 1.4.5 Biện pháp quản lý tính kháng thuốc 20 1.5 Tình hình nghiên cứu nƣớc 22 1.5.1 Tác hại rầy nâu 22 1.5.2 Đặc điểm sinh học rây nâu 23 1.5.3 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 24 1.5.4 Nghiên cứu tính kháng thuốc rầy nâu 25 1.5.4.1 Tính kháng rầy nâu với số hoạt chất thuốc 25 1.5.4.2 Sự phát triển tính kháng thuốc rầy nâu 31 Những nghiên cứu giải thích chế kháng thuốc rầy nâu 32 Hiệu lực số hoạt chất thuốc BVTV phòng trừ rầy nâu 33 CHƢƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 1.5.4.3 1.5.5 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 35 2.2 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 35 2.3 Nội dung nghiên cứu 37 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 Phƣơng pháp xác định trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống rầy nâu hại lúa số vùng trồng lúa Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu tính kháng thuốc quần thể rầy nâu số nhóm thuốc bảo vệ thực vật số vùng trồng lúa Việt Nam Phƣơng pháp xác định mức độ kháng thuốc quần thể rầy 37 38 38 v nâu số vùng trồng lúa Việt Nam 2.4.2.2 Nghiên cứu giải thích chế kháng thuốc rầy nâu 41 2.4.2.3 Khả kháng thuốc chéo quần thể rầy nâu kháng hoạt chất imidacloprid số hoạt chất khác phòng chống rầy nâu 43 2.4.2.4 Ảnh hƣởng hoạt chất thuốc đến số đặc điểm sinh vật học rầy nâu sau tiếp xúc với thuốc 44 2.4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu giải pháp hợp lý để quản lý tính tính kháng thuốc rầy nâu 45 2.4.3.1 Nghiên cứu biện pháp sử dụng giống lúa kháng quản lý tính kháng thuốc rầy nâu 45 2.4.3.2 Nghiên cứu biện pháp sử dụng thuốc hóa học quản lý tính khánh thuốc rầy nâu 47 2.4.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 51 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52 3.1 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa số vùng trồng lúa 52 3.1.1 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa Hƣng Yên 52 3.1.2 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa Nam Định 54 3.1.3 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa Nghệ An 56 3.1.4 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa Phú Yên 58 3.1.5 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng chống rầy nâu hại lúa An Giang 59 3.2 Tính kháng thuốc rầy nâu với số nhóm thuốc số vùng trồng lúa 67 3.2.1 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu với hoạt 67 vi chất sử dụng phổ biến phòng chống rầy nâu hại lúa 3.2.1.1 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất imidacloprid 67 3.2.1.2 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất nitenpyram 70 3.2.1.3 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất fenobucarb 72 3.2.1.4 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất sulfoxaflor 74 3.2.1.5 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất pymetrozine 76 3.2.1.6 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất buprofezin 79 3.2.1.7 Mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu số tỉnh hoạt chất dinotefuran 81 3.2.2 Kết nghiên cứu giải thích chế kháng thuốc rầy nâu 84 3.2.3 Khả kháng thuốc chéo quần thể rầy nâu kháng hoạt chất imidacloprid số hoạt chất khác phòng chống rầy nâu 86 3.2.4 Ảnh hƣởng hoạt chất thuốc đến số đặc điểm sinh vật học rầy nâu sau tiếp xúc với thuốc 88 3.2.4.1 Ảnh hƣởng hoạt chất nitenpyram imidacloprid đến sức sinh sản dạng hình rầy nâu cánh dài cánh ngắn 89 3.2.4.2 Ảnh hƣởng hoạt chất nitenpyram imidacloprid đến dạng hình cánh rầy nâu 92 3.3 Nghiên cứu giải pháp hợp lý để quản lý tính tính kháng thuốc rầy nâu 94 3.3.1 Nghiên cứu biện pháp sử dụng giống lúa kháng quản lý tính kháng thuốc rầy nâu 94 3.3.1.1 Đánh giá tính kháng giống lúa trồng phổ biến An Giang với quần thể rầy nâu Nilaparvata lugens (Stål) An 95 vii Giang 3.3.1.2 Ảnh hƣởng giống lúa đến mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu An Giang sau số hệ không tiếp xúc với hoạt chất imidacloprid 96 3.3.1.3 Ảnh hƣởng giống lúa đến mức độ kháng thuốc quần thể rầy nâu An Giang sau số hệ tiếp xúc với hoạt chất imidacloprid 98 3.3.2 Nghiên cứu biện pháp sử dụng thuốc hóa học quản lý tính kháng thuốc rầy nâu 100 3.3.2.1 Hiệu lực số thuốc sử dụng phổ biến phòng chống rầy nâu 100 3.3.2.2 Hiệu luân phiên thuốc phòng chống rầy nâu 105 3.3.3 Độ độc số thuốc sử dụng phòng chống rầy nâu đến bọ xít mù xanh 107 3.3.3.1 Giá trị LC50 số thuốc bọ xít mù xanh, rầy nâu 108 3.3.3.2 Chỉ số độc số thuốc sử dụng phòng chống rầy nâu bọ xít mù xanh 110 3.3.4 Đề xuất số giải pháp quản lý tính kháng thuốc rầy nâu 112 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 115 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Diễn giải AG An Giang BVTV Bảo vệ thực vật CT Công thức Cs Cộng G Thế hệ HY Hƣng Yên IRRI International rice research institute LD50 Lethal doses 50 LC50 Lethal concentration 50 LXL Lùn xoắn NA Nghệ An NĐ Nam Định NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NSP Ngày sau phun Nxb Nhà xuất PY Phú Yên QCVN Quy chuẩn Việt Nam Ri Resistance index RR Resistance ratio VL Vàng lùn 167 450 92.591 61.617 117.702 500 101.165 70.088 127.263 550 110.533 79.462 138.052 600 120.942 89.894 150.585 650 132.730 101.560 165.639 700 146.400 114.687 184.428 750 162.735 129.617 208.933 800 183.078 146.984 242.613 850 210.022 168.145 292.288 900 249.626 196.452 374.560 910 260.263 203.635 398.347 920 272.331 211.615 426.149 930 286.249 220.616 459.242 940 302.635 230.971 499.576 950 322.471 243.199 550.317 960 347.443 258.182 617.063 970 380.809 277.592 711.029 980 430.176 305.259 859.620 990 521.295 353.754 1162.008 Quần thể rầy nâu Phú Yên 1.967 2.005 2.043 2.083 2.123 2.166 2.211 2.263 2.322 2.397 2.415 2.435 2.457 2.481 2.508 2.541 2.581 2.634 2.717 1.790 1.846 1.900 1.954 2.007 2.060 2.113 2.167 2.226 2.293 2.309 2.326 2.344 2.364 2.386 2.412 2.443 2.485 2.549 2.071 2.105 2.140 2.178 2.219 2.266 2.320 2.385 2.466 2.574 2.600 2.630 2.662 2.699 2.741 2.790 2.852 2.934 3.065 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 Probit 060 070 080 090 100 Estimate 68.177 82.223 92.600 101.260 108.899 115.853 122.315 128.406 134.209 139.781 Lower Bound 17.329 23.539 28.580 33.064 37.222 41.165 44.960 48.651 52.266 55.827 Upper Bound 125.748 144.246 157.416 168.142 177.427 185.754 193.393 200.516 207.237 213.636 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.834 1.239 2.099 1.915 1.372 2.159 1.967 1.456 2.197 2.005 1.519 2.226 2.037 1.571 2.249 2.064 1.615 2.269 2.087 1.653 2.286 2.109 1.687 2.302 2.128 1.718 2.316 2.145 1.747 2.330 168 150 165.426 73.283 200 189.122 90.867 250 212.140 109.157 300 235.188 128.548 350 258.775 149.386 400 283.340 172.020 450 309.325 196.828 500 337.224 224.241 550 367.638 254.758 600 401.354 288.964 650 439.454 327.548 700 483.527 371.355 750 536.061 421.538 800 601.302 480.033 850 687.437 550.920 900 813.554 644.549 910 847.336 668.088 920 885.626 694.146 930 929.728 723.432 940 981.584 756.997 950 1044.266 796.481 960 1123.042 844.660 970 1228.077 906.804 980 1383.065 994.941 990 1668.006 1148.451 Quần thể rầy nâu An Giang 242.498 268.507 293.362 318.010 343.135 369.357 397.337 427.879 462.059 501.420 548.302 606.425 681.994 786.027 940.308 1197.563 1272.192 1359.505 1463.533 1590.427 1750.175 1960.442 2256.596 2725.066 3678.534 2.219 2.277 2.327 2.371 2.413 2.452 2.490 2.528 2.565 2.604 2.643 2.684 2.729 2.779 2.837 2.910 2.928 2.947 2.968 2.992 3.019 3.050 3.089 3.141 3.222 1.865 1.958 2.038 2.109 2.174 2.236 2.294 2.351 2.406 2.461 2.515 2.570 2.625 2.681 2.741 2.809 2.825 2.841 2.859 2.879 2.901 2.927 2.958 2.998 3.060 2.385 2.429 2.467 2.502 2.535 2.567 2.599 2.631 2.665 2.700 2.739 2.783 2.834 2.895 2.973 3.078 3.105 3.133 3.165 3.202 3.243 3.292 3.353 3.435 3.566 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 Probit 030 040 Estimate 107.727 129.847 146.181 159.810 Lower Bound 23.596 32.365 39.538 45.957 Upper Bound 205.646 235.343 256.445 273.606 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 2.032 1.373 2.313 2.113 1.510 2.372 2.165 1.597 2.409 2.204 1.662 2.437 169 050 060 070 080 090 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 171.827 51.931 182.766 57.619 192.928 63.110 202.505 68.465 211.628 73.723 220.388 78.914 260.687 104.516 297.909 130.524 334.050 157.771 370.227 186.853 407.239 218.307 445.776 252.694 486.528 290.638 530.270 332.872 577.944 380.267 630.779 433.870 690.469 494.944 759.496 565.027 841.749 646.103 943.866 741.191 1078.634 856.316 1275.868 1006.994 1328.682 1044.582 1388.537 1086.064 1457.469 1132.541 1538.507 1185.635 1636.446 1247.888 1759.506 1323.597 1923.545 1420.911 2165.524 1558.415 2610.185 1796.866 288.447 301.743 313.932 325.288 335.996 346.185 392.062 433.299 472.611 511.499 551.037 592.181 635.940 683.529 736.566 797.372 869.489 958.639 1074.573 1234.987 1475.355 1881.821 2000.737 2140.313 2307.165 2511.403 2769.482 3110.575 3593.263 4361.248 5937.355 2.235 2.262 2.285 2.306 2.326 2.343 2.416 2.474 2.524 2.568 2.610 2.649 2.687 2.724 2.762 2.800 2.839 2.881 2.925 2.975 3.033 3.106 3.123 3.143 3.164 3.187 3.214 3.245 3.284 3.336 3.417 1.715 1.761 1.800 1.835 1.868 1.897 2.019 2.116 2.198 2.272 2.339 2.403 2.463 2.522 2.580 2.637 2.695 2.752 2.810 2.870 2.933 3.003 3.019 3.036 3.054 3.074 3.096 3.122 3.153 3.193 3.255 2.460 2.480 2.497 2.512 2.526 2.539 2.593 2.637 2.675 2.709 2.741 2.772 2.803 2.835 2.867 2.902 2.939 2.982 3.031 3.092 3.169 3.275 3.301 3.330 3.363 3.400 3.442 3.493 3.555 3.640 3.774 170 VI Hoạt chất buprofezin Quần thể rầy nâu Nam Định Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 150 200 250 300 Probit 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 910 920 Estimate 34.427 41.293 46.343 50.545 54.242 57.602 60.718 63.651 66.441 69.118 81.396 92.693 103.625 114.538 125.673 137.239 149.441 162.508 176.718 192.431 210.140 230.570 254.851 284.909 324.449 382.086 397.478 414.903 Lower Bound 8.512 11.528 13.971 16.141 18.151 20.055 21.886 23.664 25.406 27.120 35.510 43.944 52.700 61.970 71.918 82.709 94.523 107.560 122.054 138.272 156.526 177.186 200.745 228.035 260.842 303.782 314.519 326.381 Upper Bound 63.170 72.092 78.418 83.556 87.994 91.967 95.606 98.994 102.187 105.224 118.881 131.139 142.815 154.360 166.101 178.328 191.349 205.539 221.401 239.654 261.394 288.367 323.490 371.930 443.860 563.799 598.570 639.233 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.537 930 1.801 1.616 1.062 1.858 1.666 1.145 1.894 1.704 1.208 1.922 1.734 1.259 1.944 1.760 1.302 1.964 1.783 1.340 1.980 1.804 1.374 1.996 1.822 1.405 2.009 1.840 1.433 2.022 1.911 1.550 2.075 1.967 1.643 2.118 2.015 1.722 2.155 2.059 1.792 2.189 2.099 1.857 2.220 2.137 1.918 2.251 2.174 1.976 2.282 2.211 2.032 2.313 2.247 2.087 2.345 2.284 2.141 2.380 2.323 2.195 2.417 2.363 2.248 2.460 2.406 2.303 2.510 2.455 2.358 2.570 2.511 2.416 2.647 2.582 2.483 2.751 2.599 2.498 2.777 2.618 2.514 2.806 171 930 434.945 339.686 687.656 940 458.477 354.903 746.686 950 486.872 372.762 820.943 960 522.488 394.501 918.594 970 569.863 422.462 1055.974 980 639.555 461.981 1272.954 990 767.104 530.484 1713.538 Quần thể rầy nâu Hƣng Yên 2.638 2.661 2.687 2.718 2.756 2.806 2.885 2.531 2.550 2.571 2.596 2.626 2.665 2.725 2.837 2.873 2.914 2.963 3.024 3.105 3.234 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 150 Probit 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Estimate 28.638 34.297 38.455 41.912 44.951 47.712 50.271 52.679 54.969 57.164 67.228 76.476 85.417 94.334 103.425 112.861 122.809 133.455 145.024 157.807 172.205 188.802 Lower Bound 8.660 11.516 13.796 15.800 17.641 19.374 21.031 22.632 24.193 25.722 33.128 40.460 47.976 55.842 64.195 73.165 82.889 93.516 105.216 118.188 132.665 148.944 Upper Bound 50.192 57.396 62.512 66.672 70.269 73.490 76.444 79.195 81.789 84.257 95.372 105.367 114.902 124.344 133.958 143.981 154.664 166.313 179.329 194.285 212.029 233.891 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.457 938 1.701 1.535 1.061 1.759 1.585 1.140 1.796 1.622 1.199 1.824 1.653 1.247 1.847 1.679 1.287 1.866 1.701 1.323 1.883 1.722 1.355 1.899 1.740 1.384 1.913 1.757 1.410 1.926 1.828 1.520 1.979 1.884 1.607 2.023 1.932 1.681 2.060 1.975 1.747 2.095 2.015 1.808 2.127 2.053 1.864 2.158 2.089 1.918 2.189 2.125 1.971 2.221 2.161 2.022 2.254 2.198 2.073 2.288 2.236 2.123 2.326 2.276 2.173 2.369 172 750 208.511 167.458 262.040 800 232.889 188.967 300.269 850 264.924 215.058 355.998 900 311.565 249.658 447.056 910 324.010 258.378 473.140 920 338.094 268.040 503.502 930 354.288 278.905 539.478 940 373.293 291.365 583.100 950 396.215 306.027 637.649 960 424.951 323.919 708.900 970 463.149 346.994 808.339 980 519.294 379.698 963.799 990 621.922 436.574 1274.750 Quần thể rầy nâu Nghệ An 2.319 2.367 2.423 2.494 2.511 2.529 2.549 2.572 2.598 2.628 2.666 2.715 2.794 2.224 2.276 2.333 2.397 2.412 2.428 2.445 2.464 2.486 2.510 2.540 2.579 2.640 2.418 2.478 2.551 2.650 2.675 2.702 2.732 2.766 2.805 2.851 2.908 2.984 3.105 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 Probit 090 100 150 200 250 300 350 400 Estimate 17.186 20.998 23.843 26.235 28.357 30.297 32.107 33.820 35.457 37.033 44.341 51.165 57.851 64.596 71.546 78.831 Lower Bound 4.303 5.939 7.283 8.490 9.616 10.691 11.730 12.745 13.742 14.729 19.608 24.583 29.809 35.397 41.446 48.061 Upper Bound 32.377 37.532 41.233 44.265 46.901 49.275 51.460 53.502 55.435 57.280 65.651 73.263 80.591 87.909 95.418 103.306 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.235 634 1.510 1.322 774 1.574 1.377 862 1.615 1.419 929 1.646 1.453 983 1.671 1.481 1.029 1.693 1.507 1.069 1.711 1.529 1.105 1.728 1.550 1.138 1.744 1.569 1.168 1.758 1.647 1.292 1.817 1.709 1.391 1.865 1.762 1.474 1.906 1.810 1.549 1.944 1.855 1.617 1.980 1.897 1.682 2.014 173 450 86.586 55.354 111.779 500 94.961 63.454 121.094 550 104.147 72.511 131.598 600 114.391 82.700 143.793 650 126.039 94.226 158.444 700 139.601 107.342 176.765 750 155.877 122.410 200.776 800 176.244 140.062 234.059 850 203.368 161.651 283.733 900 243.502 190.573 367.225 910 254.328 197.917 391.590 920 266.636 206.079 420.176 930 280.857 215.291 454.341 940 297.639 225.896 496.167 950 318.006 238.432 549.046 960 343.722 253.811 619.003 970 378.204 273.769 718.160 980 429.455 302.287 876.328 990 524.695 352.472 1202.370 Quần thể rầy nâu Phú Yên 1.937 1.978 2.018 2.058 2.101 2.145 2.193 2.246 2.308 2.387 2.405 2.426 2.448 2.474 2.502 2.536 2.578 2.633 2.720 1.743 1.802 1.860 1.918 1.974 2.031 2.088 2.146 2.209 2.280 2.296 2.314 2.333 2.354 2.377 2.405 2.437 2.480 2.547 2.048 2.083 2.119 2.158 2.200 2.247 2.303 2.369 2.453 2.565 2.593 2.623 2.657 2.696 2.740 2.792 2.856 2.943 3.080 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 Probit 060 070 080 090 100 Estimate 44.631 53.555 60.122 65.587 70.397 74.768 78.823 82.640 86.272 89.756 Lower Bound 12.752 17.054 20.501 23.543 26.343 28.984 31.514 33.963 36.353 38.699 Upper Bound 79.751 91.284 99.481 106.149 111.916 117.084 121.823 126.238 130.402 134.365 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.650 1.106 1.902 1.729 1.232 1.960 1.779 1.312 1.998 1.817 1.372 2.026 1.848 1.421 2.049 1.874 1.462 2.068 1.897 1.499 2.086 1.917 1.531 2.101 1.936 1.561 2.115 1.953 1.588 2.128 174 150 105.743 50.094 200 120.456 61.427 250 134.699 73.092 300 148.920 85.346 350 163.435 98.404 400 178.515 112.476 450 194.427 127.786 500 211.471 144.584 550 230.009 163.161 600 250.512 183.857 650 273.625 207.083 700 300.294 233.357 750 331.999 263.413 800 371.257 298.485 850 422.914 341.115 900 498.241 397.600 910 518.362 411.818 920 541.143 427.560 930 567.349 445.254 940 598.120 465.531 950 635.257 489.379 960 681.845 518.468 970 743.826 555.962 980 835.028 609.086 990 1002.004 701.457 Quần thể rầy nâu An Giang 152.217 168.277 183.602 198.779 214.228 230.327 247.474 266.150 286.990 310.893 339.205 374.042 418.899 479.940 569.309 716.249 758.511 807.785 866.269 937.313 1026.333 1142.872 1305.944 1561.727 2075.788 2.024 2.081 2.129 2.173 2.213 2.252 2.289 2.325 2.362 2.399 2.437 2.478 2.521 2.570 2.626 2.697 2.715 2.733 2.754 2.777 2.803 2.834 2.871 2.922 3.001 1.700 1.788 1.864 1.931 1.993 2.051 2.106 2.160 2.213 2.264 2.316 2.368 2.421 2.475 2.533 2.599 2.615 2.631 2.649 2.668 2.690 2.715 2.745 2.785 2.846 2.182 2.226 2.264 2.298 2.331 2.362 2.394 2.425 2.458 2.493 2.530 2.573 2.622 2.681 2.755 2.855 2.880 2.907 2.938 2.972 3.011 3.058 3.116 3.194 3.317 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 Probit 030 040 Estimate 47.156 57.461 65.139 71.583 Lower Bound 12.365 16.984 20.767 24.153 Upper Bound 87.092 100.769 110.576 118.601 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound 1.674 1.092 1.940 1.759 1.230 2.003 1.814 1.317 2.044 1.855 1.383 2.074 175 050 77.292 27.307 060 82.509 30.311 070 87.372 33.211 080 91.969 36.040 090 96.359 38.818 100 100.586 41.561 150 120.150 55.089 200 138.378 68.827 250 156.206 83.206 300 174.164 98.529 350 192.644 115.062 400 211.989 133.075 450 232.552 152.857 500 254.736 174.731 550 279.036 199.060 600 306.103 226.251 650 336.842 256.773 700 372.581 291.205 750 415.416 330.417 800 468.935 376.036 850 540.079 431.630 900 645.125 506.097 910 673.421 525.023 920 705.569 546.064 930 742.692 569.821 940 786.466 597.180 950 839.548 629.528 960 906.508 669.219 970 996.189 720.731 980 1129.288 794.320 990 1376.082 923.734 125.575 131.848 137.621 143.016 148.118 152.986 175.061 195.113 214.411 233.679 253.458 274.253 296.624 321.271 349.147 381.633 420.820 470.004 534.588 624.038 757.041 979.305 1043.930 1119.638 1209.987 1320.417 1459.786 1643.805 1904.046 2317.998 3167.858 1.888 1.917 1.941 1.964 1.984 2.003 2.080 2.141 2.194 2.241 2.285 2.326 2.367 2.406 2.446 2.486 2.527 2.571 2.618 2.671 2.732 2.810 2.828 2.849 2.871 2.896 2.924 2.957 2.998 3.053 3.139 1.436 1.482 1.521 1.557 1.589 1.619 1.741 1.838 1.920 1.994 2.061 2.124 2.184 2.242 2.299 2.355 2.410 2.464 2.519 2.575 2.635 2.704 2.720 2.737 2.756 2.776 2.799 2.826 2.858 2.900 2.966 2.099 2.120 2.139 2.155 2.171 2.185 2.243 2.290 2.331 2.369 2.404 2.438 2.472 2.507 2.543 2.582 2.624 2.672 2.728 2.795 2.879 2.991 3.019 3.049 3.083 3.121 3.164 3.216 3.280 3.365 3.501 176 VII Hoạt chất dinotefuran Quần thể rầy nâu Nam Định Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 150 200 250 300 Probit 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 910 920 Estimate 142 173 196 215 231 247 261 275 288 300 358 411 463 516 570 626 686 750 821 899 988 1.091 1.215 1.369 1.574 1.875 1.956 2.048 Lower Bound 039 053 065 075 085 094 103 111 120 128 169 209 252 297 346 399 456 520 590 669 757 857 970 1.101 1.262 1.477 1.532 1.593 Upper Bound 259 299 328 352 372 390 407 423 438 452 517 576 632 688 746 806 871 943 1.024 1.118 1.230 1.371 1.556 1.810 2.185 2.809 2.989 3.200 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound -.847 -1.407 -.587 -.762 -1.272 -.524 -.709 -1.187 -.484 -.668 -1.123 -.454 -.635 -1.071 -.429 -.608 -1.027 -.408 -.583 -.988 -.390 -.561 -.953 -.374 -.541 -.922 -.358 -.523 -.893 -.345 -.447 -.773 -.287 -.386 -.679 -.240 -.334 -.599 -.199 -.288 -.527 -.162 -.244 -.461 -.127 -.203 -.400 -.093 -.164 -.341 -.060 -.125 -.284 -.026 -.086 -.229 010 -.046 -.175 048 -.005 -.121 090 038 -.067 137 085 -.013 192 136 042 258 197 101 339 273 170 448 291 185 476 311 202 505 177 930 2.155 1.662 940 2.280 1.741 950 2.431 1.834 960 2.623 1.948 970 2.878 2.097 980 3.257 2.309 990 3.958 2.681 Quần thể rầy nâu Hƣng Yên 3.452 3.759 4.146 4.655 5.372 6.509 8.828 333 358 386 419 459 513 597 221 241 263 290 322 363 428 538 575 618 668 730 814 946 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 150 Probit 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Estimate 154 185 207 226 242 257 271 284 296 308 362 412 460 508 557 608 662 719 781 850 928 1.017 Lower Bound 042 056 068 078 087 096 104 113 121 129 167 206 246 287 332 380 433 491 554 625 704 793 Upper Bound 277 316 343 366 385 403 419 434 448 461 521 574 626 676 728 782 839 902 972 1.053 1.150 1.269 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound -.811 -1.380 -.558 -.733 -1.252 -.501 -.684 -1.171 -.464 -.646 -1.110 -.437 -.616 -1.060 -.414 -.590 -1.018 -.395 -.567 -.981 -.378 -.547 -.948 -.363 -.528 -.918 -.349 -.511 -.890 -.336 -.441 -.776 -.283 -.385 -.686 -.241 -.337 -.610 -.204 -.294 -.541 -.170 -.254 -.479 -.138 -.216 -.420 -.107 -.179 -.364 -.076 -.143 -.309 -.045 -.107 -.256 -.012 -.071 -.204 022 -.033 -.152 061 007 -.101 104 178 750 1.123 894 800 1.254 1.011 850 1.427 1.151 900 1.678 1.336 910 1.745 1.382 920 1.821 1.433 930 1.908 1.491 940 2.010 1.557 950 2.133 1.634 960 2.288 1.729 970 2.494 1.850 980 2.796 2.022 990 3.348 2.321 Quần thể rầy nâu Nghệ An 1.425 1.638 1.952 2.470 2.619 2.794 3.001 3.252 3.568 3.982 4.562 5.474 7.314 050 098 154 225 242 260 281 303 329 359 397 447 525 -.049 005 061 126 141 156 173 192 213 238 267 306 366 154 214 290 393 418 446 477 512 552 600 659 738 864 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 060 070 080 Probit 090 100 150 200 250 300 350 400 Estimate 127 154 175 192 207 222 235 247 259 270 323 372 420 468 518 570 Lower Bound 038 051 062 072 081 089 097 105 113 121 158 196 235 277 321 370 Upper Bound 228 265 291 312 331 348 364 378 392 405 465 519 571 623 677 733 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound -.898 -1.424 -.642 -.812 -1.292 -.577 -.757 -1.208 -.536 -.716 -1.145 -.505 -.683 -1.094 -.480 -.655 -1.050 -.458 -.630 -1.012 -.439 -.607 -.978 -.422 -.587 -.947 -.407 -.568 -.918 -.393 -.491 -.801 -.333 -.430 -.708 -.285 -.377 -.628 -.243 -.330 -.558 -.205 -.286 -.493 -.170 -.244 -.432 -.135 179 450 625 422 500 685 480 550 750 545 600 823 617 650 906 697 700 1.002 789 750 1.118 893 800 1.262 1.016 850 1.453 1.168 900 1.737 1.372 910 1.813 1.424 920 1.900 1.482 930 2.000 1.548 940 2.118 1.624 950 2.261 1.714 960 2.441 1.824 970 2.683 1.967 980 3.042 2.172 990 3.708 2.534 Quần thể rầy nâu Phú Yên 794 860 935 1.022 1.126 1.255 1.422 1.651 1.988 2.545 2.706 2.894 3.117 3.390 3.732 4.182 4.816 5.817 7.853 -.204 -.164 -.125 -.085 -.043 001 048 101 162 240 258 279 301 326 354 388 429 483 569 -.374 -.318 -.264 -.210 -.157 -.103 -.049 007 067 137 154 171 190 211 234 261 294 337 404 -.100 -.065 -.029 009 051 099 153 218 298 406 432 461 494 530 572 621 683 765 895 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 030 040 050 Probit 060 070 080 090 100 Estimate 135 167 190 210 228 244 259 273 287 301 Lower Bound 036 050 062 073 082 092 101 110 119 127 Upper Bound 251 293 324 349 370 390 408 425 441 457 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound -.869 -1.440 -.600 -.778 -1.297 -.533 -.721 -1.207 -.490 -.678 -1.139 -.458 -.643 -1.084 -.431 -.613 -1.037 -.409 -.587 -.996 -.389 -.563 -.959 -.371 -.542 -.926 -.355 -.522 -.895 -.340 180 150 362 170 200 421 214 250 478 261 300 536 311 350 596 365 400 659 423 450 727 488 500 800 560 550 881 640 600 971 730 650 1.074 830 700 1.195 943 750 1.340 1.071 800 1.522 1.221 850 1.767 1.406 900 2.131 1.656 910 2.230 1.721 920 2.342 1.792 930 2.472 1.874 940 2.626 1.968 950 2.813 2.079 960 3.050 2.217 970 3.369 2.397 980 3.845 2.655 990 4.735 3.114 Quần thể rầy nâu An Giang 527 591 654 716 781 850 924 1.006 1.100 1.211 1.345 1.515 1.740 2.053 2.519 3.301 3.529 3.797 4.117 4.510 5.006 5.664 6.599 8.094 11.189 -.441 -.376 -.321 -.271 -.225 -.181 -.138 -.097 -.055 -.013 031 077 127 183 247 329 348 370 393 419 449 484 527 585 675 -.769 -.669 -.584 -.508 -.438 -.373 -.311 -.252 -.194 -.137 -.081 -.026 030 087 148 219 236 253 273 294 318 346 380 424 493 -.278 -.228 -.185 -.145 -.107 -.071 -.034 003 042 083 129 181 241 312 401 519 548 579 615 654 700 753 819 908 1.049 Confidence Limits 95% Confidence Limits for C Probability 010 020 Probit 030 040 Estimate 257 310 350 383 Lower Bound 070 095 115 133 Upper Bound 464 533 583 623 95% Confidence Limits for log(C)a Estimate Lower Upper Bound Bound -.591 -1.156 -.334 -.509 -1.023 -.273 -.457 -.939 -.235 -.417 -.876 -.206 181 050 060 070 080 090 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 412 438 463 486 508 530 628 719 807 895 986 1.081 1.181 1.288 1.406 1.536 1.683 1.853 2.057 2.309 2.643 3.133 3.265 3.414 3.585 3.787 4.031 4.338 4.748 5.353 6.467 150 165 181 195 210 224 294 364 437 514 597 686 784 892 1.011 1.143 1.291 1.457 1.646 1.864 2.128 2.478 2.567 2.666 2.777 2.904 3.055 3.239 3.477 3.815 4.407 658 689 718 745 770 794 903 1.002 1.096 1.190 1.286 1.387 1.495 1.614 1.747 1.902 2.089 2.322 2.626 3.046 3.665 4.692 4.989 5.336 5.749 6.253 6.886 7.718 8.889 10.739 14.501 -.385 -.358 -.335 -.313 -.294 -.276 -.202 -.144 -.093 -.048 -.006 034 072 110 148 186 226 268 313 363 422 496 514 533 555 578 605 637 676 729 811 -.825 -.782 -.743 -.709 -.678 -.650 -.532 -.439 -.360 -.289 -.224 -.164 -.106 -.050 005 058 111 164 216 270 328 394 409 426 444 463 485 510 541 582 644 -.182 -.162 -.144 -.128 -.113 -.100 -.044 001 040 076 109 142 175 208 242 279 320 366 419 484 564 671 698 727 760 796 838 887 949 1.031 1.161 ... thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống rầy nâu hại lúa số vùng trồng lúa Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu tính kháng thuốc quần thể rầy nâu số nhóm thuốc bảo vệ thực vật số vùng trồng lúa Việt Nam. .. HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI XUÂN THẮNG NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG TRỒNG LÚA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành:... định mức độ kháng thuốc quần thể rầy 37 38 38 v nâu số vùng trồng lúa Việt Nam 2.4.2.2 Nghiên cứu giải thích chế kháng thuốc rầy nâu 41 2.4.2.3 Khả kháng thuốc chéo quần thể rầy nâu kháng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (nilaparvata lugens stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại việt nam , Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (nilaparvata lugens stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại việt nam

Từ khóa liên quan