Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây

163 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:40

❇❐ ●■⑩❖ ❉Ư❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❍❸◆❍ ▼❐❚ ❙➮ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ▼❊❚❆❍❊❯❘■❙❚■❈ ●■❷■ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❱⑨ ✣➮■ ❚×Đ◆● ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ▼⑩❨ ❚➑◆❍ ❍➔ ◆ë✐ ✲ ✷✵✶✾ ❇❐ ●■⑩❖ ❉Ư❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❍❸◆❍ ▼❐❚ ❙➮ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ▼❊❚❆❍❊❯❘■❙❚■❈ ●■❷■ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❱⑨ ✣➮■ ❚×Đ◆● ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ◆❣➔♥❤ ✿ ❑❤♦❛ ❤å❝ ♠→② t➼♥❤ ▼➣ sè ✿ ✾✹✽✵✶✵✶ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ▼⑩❨ ❚➑◆❍ ◆●×❮■ ❍×❰◆● ❉❼◆ ❑❍❖❆ ❍➴❈✿ ✶✳ P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ✷✳ P●❙✳❚❙ ◆❣✉②➵♥ ✣ù❝ ◆❣❤➽❛ ❍➔ ◆ë✐ ✲ ✷✵✶✾ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ữợ sỹ ữợ t t ữợ õ sỷ tổ t tr tứ ỗ t tổ t tr ữủ ró ỗ ❣è❝✳ ❈→❝ sè ❧✐➺✉✱ ❦➳t q✉↔ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ❧➔ tr✉♥❣ t❤ü❝ ✈➔ ❝❤÷❛ tø♥❣ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❜➜t ❦ý t→❝ ❣✐↔ ♥➔♦ ❦❤→❝✳ ❍➔ ◆ë✐✱ ♥❣➔② ✵✺ t❤→♥❣ ✶✶ ♥➠♠ ✷✵✶✾ ❚❤❛② t t t ữợ ự s P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❍↕♥❤ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ▲í✐ ✤➛✉ t✐➯♥✱ tỉ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ t ỡ s s tợ t ổ ữợ ❞➝♥✱ P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ✈➔ P●❙✳❚❙ ◆❣✉②➵♥ ✣ù❝ ữợ t t ❣✐ó♣ ✤ï✱ ❝❤➾ ❜↔♦ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ t↕✐ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❇→❝❤ ❑❤♦❛ ❍➔ ◆ë✐✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉✱ ❇❛♥ ❧➣♥❤ ✤↕♦ ❱✐➺♥ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ t❤æ♥❣ t✐♥ ✈➔ tr✉②➲♥ t❤æ♥❣✱ ❝→❝ t❤➛② ❝æ ❜ë ♠æ♥ ❑❤♦❛ ❤å❝ ♠→② t➼♥❤ ✈➔ ❝→❝ ❜↕♥ ð ♣❤á♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ▼æ ❤➻♥❤ ❤â❛✱ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✈➔ tè✐ ÷✉ ❤â❛✱ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❇→❝❤ ❦❤♦❛ ❍➔ ◆ë✐ ✤➣ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧ñ✐ ♥❤➜t ✤➸ tỉ✐ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❝❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ P❤÷ì♥❣ ✣ỉ♥❣✱ t➟♣ t❤➸ ❝→♥ ❜ë✱ ❣✐↔♥❣ ✈✐➯♥ ❑❤♦❛ ❝ỉ♥❣ ♥❣❤➺ t❤ỉ♥❣ t✐♥ ✈➔ tr✉②➲♥ t❤ỉ♥❣ ♥ì✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝æ♥❣ t→❝ ✈➔ ❝→❝ ❜↕♥ ❜➧ t❤➙♥ t❤✐➳t ✤➣ ❧✉æ♥ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥✱ ❦❤✉②➳♥ ❦❤➼❝❤ ✤➸ tæ✐ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣✱ tỉ✐ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❝↔♠ ì♥ tỵ✐ ❣✐❛ ✤➻♥❤ ✤➣ ❦✐➯♥ tr➻✱ ❝❤✐❛ s➫✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ❍➔ ◆ë✐✱ ♥❣➔② ✵✺ t❤→♥❣ ✶✶ ♥➠♠ ✷✵✶✾ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❍↕♥❤ ✐✐✐ ▼Ö❈ ▲Ö❈ ❇❷◆● ❚❍❯❾❚ ◆●Ú ❱■➌❚ ❚➁❚ ✈✐✐ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❇❷◆● ✐① ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❍➐◆❍ ❱➇ ①✐ ▼Ð ✣❺❯ ✶ ✶ ❈❒ ❙Ð ▲Þ ❚❍❯❨➌❚ ✶✺ ✶✳✶ ▼↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✶✳✶ ❈↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✶✳✷ ◆ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✶✳✸ ▼↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼ ✶✳✶✳✹ ◆❤ú♥❣ ✈➜♥ ✤➲ t❤→❝❤ t❤ù❝ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✷ ❈→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✷✵ ✶✳✷✳✶ ▼æ ❤➻♥❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ✶✳✷✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷ ✶✳✸ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✸✳✶ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❧✐➯♥ tö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✻ ✶✳✸✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ tê ❤đ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✶✳✸✳✸ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❣✐↔✐ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✶✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻ ✷ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈Ü❈ ✣❸■ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❇❆❖ P❍Õ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❑❍➷◆● ✣➬◆● ◆❍❻❚ ✸✽ ✐✈ ✷✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ✷✳✷✳✶ ●✐↔✐ t❤✉➟t t➻♠ ❦✐➳♠ ❝❤✐♠ ❝✉❝❦♦♦ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✷✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❉❡♠♦❝r❛t✐❝ P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✷✳✷✳✸ ●✐↔✐ t❤✉➟t t❤ö ♣❤➜♥ ❝❤♦ ❤♦❛ ❤é♥ t↕♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ✷✳✷✳✹ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❞✐ tr✉②➲♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✸ ✷✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✷ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✸ ❙♦ s→♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✽ ✷✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✺ ✸ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈Ü❈ ✣❸■ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❇❆❖ P❍Õ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❑❍➷◆● ✣➬◆● ◆❍❻❚ ❈➶ ❘⑨◆● ❇❯❐❈ ❈❍×❰◆● ◆●❸■ ❱❾❚✳ ✼✻ ✸✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✻ ✸✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✸✳✷✳✶ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❞✐ tr✉②➲♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✸✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t tè✐ ÷✉ ❤â❛ ❜➛② ✤➔♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✻ ✸✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵ ✸✳✸✳✶ ❑à❝❤ ❜↔♥ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵ ✸✳✸✳✷ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✸✳✸ ❙♦ s→♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✸ ✸✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✺ ✹ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ✣➮■ ❚×Đ◆● ✣❷▼ ❇❷❖ ❑➌❚ ◆➮■ ❱⑨ ❈❍➚❯ ▲➱■ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❱⑨ ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❈➶ ❙Û ❉Ö◆● ✣■➎▼ ✶✵✼ ❚❍❯ P❍⑩❚ ❉■ ✣❐◆● ✹✳✶ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ✹✳✶✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ✹✳✶✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✾ ✈ ✹✳✶✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ư♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✼ ✹✳✷✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✼ ✹✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✽ ✹✳✷✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✻ ✹✳✸ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸✷ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ✶✸✹ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ❈➷◆● ❇➮ ✶✸✼ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ ✶✹✵ ✈✐ ❇❷◆● ❚❍❯❾❚ ◆●Ú ❱■➌❚ ❚➁❚ ❈❤ú ✈✐➳t t➢t ❚➯♥ ✤➛② ✤õ ■♦❚ ❲❙◆s ▼❲❙◆s ❙❲❙◆❙ ❍❲❙◆❙ ▲♦❙ ❱❋❆ ▼❱❋❆ ●❆ P❙❖ ❈❙ ■❈❙ ❋P❆ ❈❋P❆ ❉P❙❖ ❆❈❇ ▼❈❚ ❙❈❆◆ ■❚❙ ▼❘ ❘❆❉❆ ▼❉❈ ❘❖▼ ❘❆▼ ▲❳ ❆▼❳❖ ❚❈ ◆❈❋❚ ❙❙❈❆❚ ❋❙ ❯❙P ■♥t❡r♥❡t ♦❢ ❚❤✐♥❣s ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ▼♦❜✐❧❡ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ❙♣❛rs❡ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ❍②❜r✐❞ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ▲✐♥❡✲♦❢✲❙✐❣❤t ❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ▼♦❞✐❢② ❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ●❡♥❡t✐❝ ❆❧❣♦r✐t❤♠ P❛rt✐❝❧❡ ❙✇❛r♠ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❈✉❝❦♦♦ ❙❡❛r❝❤ ■♠♣r♦✈❡ ❈✉❝❦♦♦ ❙❡❛r❝❤ ❋❧♦✇❡r P♦❧❧✐♥❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❈❤❛♦t✐❝ ❋❧♦✇❡r P♦❧❧✐♥❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❉❡♠♦❝r❛t✐❝ P❛rt✐❝❧❡ ❙✇❛r♠ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❆rt✐❢✐❝✐❛❧ ❇❡❡ ❈♦❧♦♥② ▼❛①✐♠✉♠ ❈♦✈❡r ❚r❡❡ ❙♣r❡❛❞❛❜❧❡ ❈♦♥♥❡❝t❡❞ ❆✉t♦♠♦♠✐❝ ◆❡t✇♦r❦ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❚r❛♥s♣♦rt❛t✐♦♥ ❙②st❡♠ ▼♦❜✐❧❡ ❘❡❧❛② ❘❡s♦✉r❝❡ ❆✇❛r❡ ❉❛t❛ ❆❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ▼♦❜✐❧❡ ❉❛t❛ ❈♦❧❧❡❝t♦r ❘❡❛❞ ♦♥❧② ▼❡♠♦r② ❘❛♥❞♦♠ ❆❝❝❡ss ▼❡♠♦r② ▲❛♣❧❛❝❡ ❈r♦ss♦✈❡r ❆r✐t❤♠❡t✐❝ ❈r♦ss♦✈❡r ❚❛r❣❡t ❈♦✈❡r❛❣❡ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ❋❛✉❧t ❚♦❧❡r❛♥❝❡ ❙❡♥s♦r ❙❡t ❈♦✈❡r✐♥❣ ❆❧❧ ❚❛r❣❡ts ❋✐♥❛❧ ❙♦❧✉t✐♦♥ ❯s✐♥❣ ❙♣❛♥♥✐♥❣ ❚r❡❡ ✈✐✐ ❯❚❙P ❚❙P ❙❙❋❚P P●❆ ❙●❆ ❍❈● ▼❘P ▼❊❙❚ ❊▼❙❚ ❯s✐♥❣ ❚r❛✈❡❧❧✐♥❣ ❙❛❧❡s♠❛♥ Pr♦❜❧❡♠ ❚r❛✈❡❧❧✐♥❣ ❙❛❧❡s♠❛♥ Pr♦❜❧❡♠ ❙❡♥s♦rs ❙❡t ❢♦r ❚✇♦ P❛t❤s P✉r❡ ●r❡❡❞② ❆♣♣r♦❛❝❤ ❙♣❛♥♥✐♥❣ tr❡❡ ❛♥❞ ●r❡❡❞② ❆♣♣r♦❛❝❤ ❍❡✉r✐st✐❝ ❈❧✉st❡r✐♥❣ ●r❡❡❞② ▼✐♥✐♠✉♠ ❘❡❧❛② ◆♦❞❡ P❧❛❝❡♠❡♥t ▼❡st Pr♦❜❧❡♠ ✐♥ ❙t❡✐♥❡r ❚r❡❡ ❊✉❝❧✐❞❡ ▼✐♥✐♠✉♠ ❙♣❛♥♥✐♥❣ ❚r❡❡ ✈✐✐✐ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❇❷◆● ✷✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✷ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❉P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✷✳✸ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■❈❙ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✷✳✹ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❈❋P❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✼ ✷✳✺ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ▼■●❆✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✼ ✷✳✻ ❑➳t q✉↔ ♠æ ❤➻♥❤ t❤ù ♥❤➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✾ ✷✳✼ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ✈➔ ✤ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ✶✺ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ✈➔ ♠é✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❝❤↕② t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✸✵ ❧➛♥ ❧➜② tr✉♥❣ ❜➻♥❤ ✭❆✈❣✿ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ✤ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥ ✭❙❉✮ ✈➔ ❯♣♣❡r ❇♦✉♥❞✿ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❧ỵ♥ ♥❤➜t ❝õ❛ tø♥❣ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ✤↕t ✤÷đ❝✳✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✸ ✸✳✶ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✷ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✸ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✹ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✹ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✺ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✻ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ▼●❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✼ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✽ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✸ ✹✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✷ ❉ú ❧✐➺✉ ✤➛✉ ✈➔♦ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✸ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❚❙P✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✐① ◆❣♦➔✐ r❛✱ t→❝ ❣✐↔ t➻♠ ♠ët ✤è✐ t÷đ♥❣ s♦ s→♥❤ ♣❤ò ❤đ♣ ợ t tt P ữủ t ❜ð✐ ❬✺✵❪✳ ❚r♦♥❣ ❤➛✉ ❤➳t ❝→❝ ❦à❝❤ ❜↔♥ t❤û ♥❣❤✐➺♠✱ ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t P●❆ ✈➔ ❙●❆ t✐➳t ❦✐➺♠ ✤÷đ❝ ✤→♥❣ ❦➸ sè ❧÷đ♥❣ ❝→❝ ♥ót tr✐➸♥ ❦❤❛✐✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ ❙▼❚✲▼❙P ✤÷❛ r❛ t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ t♦→♥ ♥❤ä ❤ì♥ ữ ọ ỡ ổ s ợ P ✈➔ ❙●❆✳ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❝❤÷ì♥❣ ♥➔② ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ✤÷đ❝ ✤→♥❤ ❝❤➾ ♠ư❝ sè ✭✷✮✱ ✭✸✮✱ ✭✹✮✱ ✭✼✮ ✈➔ ✭✽✮ tr♦♥❣ ❞❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ✤➣ ❝æ♥❣ ❜è ❝õ❛ t→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ →♥✳ ✶✸✹ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ❚r♦♥❣ ♠é✐ ❝❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ✤➲✉ ❝â ♠ö❝ tê♥❣ ❦➳t ❦❤→ ❝❤✐ t✐➳t ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝õ❛ tø♥❣ ❝❤÷ì♥❣✳ ❉♦ ✤â✱ tr♦♥❣ ♣❤➛♥ ♥➔② t→❝ ❣✐↔ ✤→♥❤ ❣✐→ tê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❝→❝ ✤â♥❣ ❣â♣ ợ ữợ ự t t ❈→❝ ✤â♥❣ ❣â♣ ♠ỵ✐ ▲✉➟♥ →♥ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❤❛✐ ✈➜♥ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✈➔ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❲❙◆s✳ ❈ư t❤➸✱ ✈ỵ✐ ✈➜♥ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❧✉➟♥ →♥ q✉❛♥ t➙♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝â ✤ë ♣❤õ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ❝â ✈➔ ổ õ ữợ t tr s ợ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ✤➲ ①✉➜t ❤❛✐ ❜➔✐ t♦→♥ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ✈➜♥ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❲❙◆s ✈➔ ♠↕♥❣ ❲❙◆s ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣✳ ❈❤✐ t✐➳t ❝õ❛ tø♥❣ ✤â♥❣ ❣â♣ tr♦♥❣ ữủ t ữ s ❝ù✉ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ổ ổ ỗ t ữủ ①✉➜t tr♦♥❣ ❬✸✷❪ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t ♠ët sè t❤✉➟t t♦→♥ ♠❡t❛✲❤❡✉r✐st✐❝ ✭❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆✮ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❜➔✐ t♦→♥✳ ❈→❝ ❣✐↔✐ ①✉➜t ✤➲ ①✉➜t ✤÷đ❝ s♦ s→♥❤ ✤→♥❤ ợ tt t tốt t trữợ õ ✈➲ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ✱ t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ t♦→♥ ✈➔ ✤ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥✳ ❑➳t q✉↔ ♥❤➟♥ t❤➜② ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✤➲✉ tèt ❤ì♥ ✈➲ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ✱ t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ t♦→♥ ✈➔ ✤ë ê♥ ✤à♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ❦❤✐ s♦ s→♥❤ ✈ỵ✐ ■●❆✳ ✣➦❝ ❜✐➺t ▼■●❆ ❝❤♦ ❦➳t q✉↔ tèt ♥❤➜t tr♦♥❣ sè t➜t ❝↔ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤➲ ①✉➜t✳ ❇ð✐ ✈➻✱ ▼■●❆ sû ❞ư♥❣ ❦➳t ❤đ♣ ♥❤✐➲✉ t♦→♥ tû ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤➸ ✤❛ ❞↕♥❣ ✈➲ ❦✐➸✉ ❣❡♥✳ ❚❤➯♠ ✈➔♦ ✤â✱ ▼■●❆ sû ❞ö♥❣ ❤❡✉r✐st✐❝ tr♦♥❣ ♣❤➛♥ ❦❤ð✐ t↕♦ ❧➔♠ ❝❤♦ ❝→❝ ❝→ t❤➸ ✤÷đ❝ s✐♥❤ r❛ ❝â ✤➦❝ t➼♥❤ ❞✐ tr✉②➲♥ tèt✳ ✣➦❝ ❜✐➺t✱ t→❝ ❣✐↔ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝❤ t➼♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝❤➼♥❤ ①→❝ ♠➔ ❝❤÷❛ ❝â ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔♦ trữợ õ t qt t ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ổ ổ ỗ t r tỹ t ũ tr tữớ õ ữợ t t ✤➲ ①✉➜t ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ tr ổ ổ ỗ t õ r ữợ t t ✶✸✺ • ◆P✲❦❤â ❞♦ ✈➟② t→❝ ❣✐↔ t✐➳♣ ❝➟♥ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❣✐↔✐ ①➜♣ ①➾ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t t✐➯✉ ❜✐➸✉ tr♦♥❣ ❧ỵ♣ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ♠❡t❛✲❤❡✉r✐st✐❝ ✭●❆✱ P❙❖✮ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t✳ ✣➸ ✤→♥❤ ❣✐→ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ②➳✉ tè tỵ✐ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥✳ ❚→❝ ❣✐↔ ✤➣ ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠↕♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ tø♥❣ ♠ö❝ ✤➼❝❤ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣✳ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ t❤➜② ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ❝❤♦ ❦➳t q✉↔ tèt ✈➲ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ✳ ◗✉❛ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝ơ♥❣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ✤÷đ❝ sü ♣❤ò ❤đ♣ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ✤➦t r❛✳ ❱ỵ✐ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ t→❝ ❣✐↔ ✤➲ ①✉➜t ❤❛✐ ❜➔✐ t♦→♥✿ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ợ số ữủ tr tố t ✈➔ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣✳ ❈↔ ❤❛✐ ❜❛✐ t♦→♥ ✤➲ ①✉➜t ✤÷đ❝ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❧➔ ❜➔✐ t♦→♥ ◆P✲❦❤â ✈➔ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❤❡✉r✐st✐❝ ✭❯❙P✱ ❯❚❙P✱ P●❆ ✈➔ ❙●❆✮ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t✳ ❚→❝ ❣✐↔ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ✤➣ ①➙② ❞ü♥❣ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✤➸ ✤→♥❤ ❣✐→ tø♥❣ ②➳✉ tè tr♦♥❣ ❜➔✐ t♦→♥ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥✳ ❚ø ✤â✱ ❣✐ó♣ ❝❤♦ ❝→❝ ♥❤➔ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣ ❝➙♥ ♥❤➢❝ q✉②➳t ✤à♥❤ tr♦♥❣ tø♥❣ ù♥❣ ❞ö♥❣ ❝ö t❤➸ ♥➯♥ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♥❤÷ t❤➳ ♥➔♦ ❝❤♦ t✐➳t ❦✐➺♠ ❝❤✐ ♣❤➼ ✈➔ t❤í✐ ❣✐❛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥✳ ❍↕♥ ❝❤➳ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ❈→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ✤÷đ❝ ❣✐↔✐ q✉②➳t tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ✤➲✉ ❧➔ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ◆P✲❦❤â✳ ❉♦ ✤â✱ ♥➳✉ t❤➯♠ ♥❤✐➲✉ r➔♥❣ ❜✉ë❝ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ t❤➻ r➜t ❦❤â ❣✐↔✐ q✉②➳t✳ ❱➻ ✈➟②✱ ❧✉➟♥ →♥ ✈➝♥ ỏ ỳ s ợ ❝❤➾ q✉❛♥ t➙♠ ✤➳♥ ♠æ ❤➻♥❤ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤➽❛ ♥❤à ữ qt ợ ổ qt ♥❤à ♣❤➙♥ ✈➔ ♠ỉ ❤➻♥❤ s✉② ❣✐↔♠✳ ❱ỵ✐ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤✱ t→❝ ❣✐↔ ♠ỵ✐ q✉❛♥ t➙♠ ✤➳♥ ✈➜♥ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ❝❤÷❛ q✉❛♥ t➙♠ ✤➳♥ ✈➜♥ ✤➲ tr t út ữợ ự t✐➳♣ ❚r♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t✐➳♣ t❤❡♦✱ t→❝ ❣✐↔ t✐➳♣ tư❝ ♠ð rë♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲✿ • • ❱ỵ✐ ✈➜♥ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ổ õ r ữợ t ❚→❝ ❣✐↔ s➩ ♠ð rë♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❜➔✐ t ợ ữợ t t ý ❚→❝ ❣✐↔ s➩ ①❡♠ ①➨t ✤➳♥ ②➳✉ tè ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♥❤➡♠ ❦➨♦ ❞➔✐ t❤í✐ ❣✐❛♥ số ợ ✤è✐ t÷đ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ư♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣✳ ❚→❝ ❣✐↔ s➩ ♠ð rë♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ t➼♥❤ ❝❤à✉ ❧é✐ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ♥❤➢♠ ♠ö❝ t✐➯✉ tè✐ t❤✐➸✉ ❤â❛ sè ❧÷đ♥❣ ♥ót sû ❞ư♥❣ ✈➔ ❦➨♦ ❞➔✐ t❤í✐ ❣✐❛♥ sè♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ✤➸ ❣✐↔♠ t❤✐➸✉ ❝❤✐ ♣❤➼ ①➙② ❞ü♥❣ ♠↕♥❣✳ ✳ ✶✸✼ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ❈➷◆● ❇➮ ❈→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ✤➣ ❝æ♥❣ ❜è ❝õ❛ t→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ →♥✿ ✶✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❍❛✐ ◆❛♠✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ✷✵✶✻✱ ❙✇❛r♠ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ ❆r❡❛ ❈♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ ❙❆■ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❙②st❡♠s ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ✭■♥t❡❧❧✐❙②s✮✱ ♣♣✳ ✶✶✹✺✲✶✶✺✶✳ ✷✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ▲❡ ◗✉♦❝ ❚✉♥❣✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤❛♥❤ ❍❛✐✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ❊r♥❡st ❑✉r♥✐❛✇❛♥✱ ✷✵✶✻✱ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ Pr♦❜❧❡♠ ✐♥ ❱❡✲ ❤✐❝✉❧❛r ▼♦❜✐❧❡ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠✲ ♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡ ❛♥❞ ❈②❜❡r♥❡t✐❝s✱ ♣♣✳ ✺✺✲✻✶✳ ✸✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ P❤❛♥ ❍♦♥❣ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❉✉❝ ◆❣❤✐❛✱ ✷✵✶✻✱ ❍❡✉r✐st✐❝ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ❚❛r❣❡t ❈♦✈❡r❛❣❡ ✇✐t❤ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ❋❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡ Pr♦❜❧❡♠ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❚❡❝❤✲ ♥♦❧♦❣✐❡s ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ❆rt✐❢✐❝✐❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡ ✭❚❆❆■✮✱ ♣♣✳ ✷✸✺✲✷✹✵✳ ✹✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ P❤✐ ▲❡✱ P❤❛♥ ❚❤❛♥❤ ❚✉②❡♥✱ ❊r♥❡st ❑✉r♥✐❛✇❛♥✱ ❨✉s❤❡♥❣ ❏✐✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ✷✵✶✽✱ ◆♦❞❡ P❧❛❝❡♠❡♥t ❢♦r ❚❛r❣❡t ❈♦✈✲ ❡r❛❣❡ ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ✐♥ ❲❙◆s ✇✐t❤ ▼✉❧t✐♣❧❡ ❙✐♥❦s✱ ■❊❊❊ ❈♦♥✲ s✉♠❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ✲ ❈❈◆❈✱ ▲❛s ❱❡❣❛s✱ ◆❱✱ ❯❙❆✱ ♣♣✳ ✶✲✻✳ ✺✳ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ▲❛ ❱❛♥ ◗✉❛♥✱ ◆✐❧❛♥❥❛♥ ❉❡②✱ ✷✵✶✽✱ ■♠♣r♦✈❡❞ ❈✉❝❦♦♦ ❙❡❛r❝❤ ❛♥❞ ❈❤❛♦t✐❝ ❋❧♦✇❡r P♦❧❧✐♥❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ ❆r❡❛ ❈♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ◆❡✉r❛❧ ❈♦♠✲ ♣✉t✐♥❣ ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✮ ❖❝t♦❜❡r ✷✵✶✽✱ ❱♦❧✉♠❡ ✸✵✱ ■ss✉❡ ✼✱ ♣♣✳ ✷✸✵✺✕✷✸✶✼✱ ✷✵✶✽✱ ✭❙❈■✲❊ ■♥❞❡①✱ ■❋✿ ✹✳✻✻✹✮✳ ✻✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❳✉❛♥ ❍♦❛✐✱ ▼❛r✐♠✉t❤✉ ❙✇❛♠✐ P❛❧❛♥✐s✇❛♠✐✱ ✷✵✶✾✱ ❆♥ ❊❢❢✐❝✐❡♥t ●❡♥❡t✐❝ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ ❆r❡❛ ❈♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ❏♦✉r♥❛❧ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❙❝✐❡♥❝❡s✱ ❱♦❧✉♠❡ ✹✽✽✱ ♣♣✳✺✽✲✼✺✱ ✷✵✶✾✱ ✭❙❈■✲❊ ■♥❞❡①✱ ■❋✿ ✺✳✺✷✹✮✳ ✶✸✽ ✼✳ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❱❛♥ ❙♦♥✱ P❤❛♥ ◆❣♦❝ ▲❛♥✱ ✷✵✶✾✱ ▼✐♥✐♠❛❧ ◆♦❞❡ P❧❛❝❡♠❡♥t ❢♦r ❊♥s✉r✐♥❣ ❚❛r❣❡t ❈♦✈❡r❛❣❡ ✇✐t❤ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ❛♥❞ ❋❛✉❧t ❚♦❧❡r❛♥❝❡ ❈♦♥str❛✐♥ts ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ✷✵✶✾ ■❊❊❊ ❈♦♥❣r❡ss ♦♥ ❊✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ✭❈❊❈ ✷✵✶✾✮✱ ♣♣✳✷✾✷✹✲✷✾✸✶✱ ✷✵✶✾✳ ✽✳ ◆❣✉②❡♥ P❤✐ ▲❡✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❚✐❡♥ ❑❤✉♦♥❣✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ❨✉s❤❡♥❣ ❏✐✱ ✷✵✶✾✱ ◆♦❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❢♦r ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t❛r❣❡t ❝♦✈✲ ❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ❞②♥❛♠✐❝ s✐♥❦s✱ ❏♦✉r♥❛❧ P❡r✈❛s✐✈❡ ❛♥❞ ▼♦❜✐❧❡ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ❱♦❧✉♠❡ ✺✾✱ ♣♣✳ ✶✲✷✶✱ ✷✵✶✾ ✭❙❈■✱ ■❋✿ ✷✳✼✻✾✮✳ ✾✳ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ▲❛ ❱❛♥ ◗✉❛♥✱ ◆❣✉②❡♥ ❉✉❝ ◆❣❤✐❛✱ ◆✐❧❛♥❥❛♥ ❉❡②✱ ✷✵✶✾✱ ▼❡t❛❤❡✉r✐st✐❝s ❢♦r ▼❛①✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❖❜st❛❝❧❡s ❈♦♥str❛✐♥❡❞ ❆r❡❛ ❈♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ❍❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ❏♦✉r♥❛❧ ❆♣♣❧✐❡❞ ❙♦❢t ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ✭❙❈■✱ ■❋✿ ✹✳✽✮ ✭❆❝❝❡♣t❡❞✮✳ ❈→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ❝æ♥❣ ❜è ❦❤→❝ ❝â ❧✐➯♥ q✉❛♥✿ ✶✳ ❉✐♥❤ ❚❤✐ ❍❛ ▲②✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❉✉❝ ◆❣❤✐❛✱ ✷✵✶✺✱ ❆♥ ■♠♣r♦✈❡❞ ●❡♥❡t✐❝ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ ❆r❡❛ ❈♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ❙♦■❈❚✱ ♣♣✳ ✻✶✲✻✻✳ ✷✳ ▲❡ ❑❤❛❝ ❚✉❛♥✱ ◆❣✉②❡♥ ❍❛✐ ◆❛♠✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ✷✵✶✺✱ ■♥t❡❣r❛t❡❞ ❛♥❞ ❤❡✉r✐st✐❝ ♠❡t❤♦❞s ❢♦r ♠❛①✐♠✐③✐♥❣ t❤❡ ❧✐❢❡t✐♠❡ ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ♦♣t✐♠❛❧ ❜❛s❡ st❛t✐♦♥ ❧♦❝❛t✐♦♥ ❢♦r ❞✐s❛st❡r ❢♦r❡❝❛st✱ ❘✶✵✲❍❚❈✱ ♣♣✳✶✲✻ ✭❇❡st ♣❛♣❡r ❛✇❛r❞✮✳ ✶✸✾ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ ❬✶❪ ■❛♥ ❋ ❆❦②✐❧❞✐③✱ ❲❡✐❧✐❛♥ ❙✉✱ ❨♦❣❡s❤ ❙❛♥❦❛r❛s✉❜r❛♠❛♥✐❛♠✱ ❛♥❞ ❊r❞❛❧ ❈❛②✐r❝✐✳ ❲✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ ❛ s✉r✈❡②✳ ❈♦♠♣✉t❡r ♥❡t✇♦r❦s✱ ✸✽✭✹✮✿ ✸✾✸✕✹✷✷✱ ✷✵✵✷✳ ❬✷❪ ❩✳ ❈❤❡♥✱ ❳✳ ●❛♦✱ ❋✳ ❲✉✱ ❛♥❞ ●✳ ❈❤❡♥✳ ❆ ♣t❛s t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ ♠♦❜✐❧❡ s❡♥s♦r ♠♦✈❡♠❡♥t ❢♦r t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥ ■❊❊❊ ■◆❋❖❈❖▼ ✷✵✶✻ ✲ ❚❤❡ ✸✺t❤ ❆♥♥✉❛❧ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛✲ t✐♦♥s✱ ♣❛❣❡s ✶✕✾✱ ❆♣r✐❧ ✷✵✶✻✳ ❬✸❪ ❍❛♥❞❡ ❆❧❡♠❞❛r ❛♥❞ ❈❡♠ ❊rs♦②✳ ❲✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❢♦r ❤❡❛❧t❤❝❛r❡✿ ❆ s✉r✈❡②✳ ❈♦♠♣✉t✳ ◆❡t✇✳✱ ✺✹✭✶✺✮✿✷✻✽✽✕✷✼✶✵✱ ❖❝t♦❜❡r ✷✵✶✵✳ ■❙❙◆ ✶✸✽✾✲✶✷✽✻✳ ❬✹❪ ❆q❡❡❧ ✉r ❘❡❤♠❛♥✱ ❆❜✉ ❩❛❢❛r ❆❜❜❛s✐✱ ◆♦♠❛♥ ■s❧❛♠✱ ❛♥❞ ❩✉❜❛✐r ❆❤♠❡❞ ❙❤❛✐❦❤✳ ❆ r❡✈✐❡✇ ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦rs ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦s✬ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐♥ ❛❣r✐❝✉❧✲ t✉r❡✳ ❈♦♠♣✉t❡r ❙t❛♥❞❛r❞s ✫ ■♥t❡r❢❛❝❡s✱ ✸✻✭✷✮✿✷✻✸ ✕ ✷✼✵✱ ✷✵✶✹✳ ❬✺❪ ❋❡♥❣ ❳✐❛✱ ▲❛✉r❡♥❝❡ ❚✳ ❨❛♥❣✱ ▲✐③❤❡ ❲❛♥❣✱ ❛♥❞ ❆❧❡①❡② ❱✐♥❡❧✳ ■♥t❡r♥❡t ♦❢ t❤✐♥❣s✳ ■♥t✳ ❏✳ ❈♦♠♠✉♥✳ ❙②st✳✱ ✷✺✭✾✮✿✶✶✵✶✕✶✶✵✷✱ ❙❡♣t❡♠❜❡r ✷✵✶✷✳ ■❙❙◆ ✶✵✼✹✲✺✸✺✶✳ ❞♦✐✿ ✶✵✳✶✵✵✷✴❞❛❝✳✷✹✶✼✳ ❯❘▲ ❤tt♣✿✴✴❞①✳❞♦✐✳♦r❣✴✶✵✳✶✵✵✷✴ ❞❛❝✳✷✹✶✼✳ ❬✻❪ ❉❛③❤✐ ❈❤❡♥ ❛♥❞ Pr❛♠♦❞ ❑ ❱❛rs❤♥❡②✳ ◗♦s s✉♣♣♦rt ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✲ ✇♦r❦s✿ ❆ s✉r✈❡②✳ ■♥ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ✇✐r❡❧❡ss ♥❡t✇♦r❦s✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✸✸✱ ♣❛❣❡s ✶✕✼✱ ✷✵✵✹✳ ❬✼❪ ❩❤❛♦ ❈❤❡♥❣✱ ▼❛r❦ P❡r✐❧❧♦✱ ❛♥❞ ❲❡♥❞✐ ❇ ❍❡✐♥③❡❧♠❛♥✳ ●❡♥❡r❛❧ ♥❡t✇♦r❦ ❧✐❢❡✲ t✐♠❡ ❛♥❞ ❝♦st ♠♦❞❡❧s ❢♦r ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t str❛t❡❣✐❡s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ♠♦❜✐❧❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✼✭✹✮✿✹✽✹✕✹✾✼✱ ✷✵✵✽✳ ❬✽❪ ❆❧✲❙❛❦✐❜ ❑❤❛♥ P❛t❤❛♥✱ ❍②✉♥❣✲❲♦♦ ▲❡❡✱ ❛♥❞ ❈❤♦♦♥❣ ❙❡♦♥ ❍♦♥❣✳ ❙❡❝✉r✐t② ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ ✐ss✉❡s ❛♥❞ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡s✳ ■♥ ❆❞✈❛♥❝❡❞ ❈♦♠♠✉♥✐✲ ❝❛t✐♦♥ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ✷✵✵✻✳ ■❈❆❈❚ ✷✵✵✻✳ ❚❤❡ ✽t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✱ ♣❛❣❡s ✻✕♣♣✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✻✳ ❬✾❪ ❈❤✉❛♥ ❩❤✉✱ ❈❤✉♥❧✐♥ ❩❤❡♥❣✱ ▲❡✐ ❙❤✉✱ ❛♥❞ ●✉❛♥❣❥✐❡ ❍❛♥✳ ❆ s✉r✈❡② ♦♥ ❝♦✈❡r❛❣❡ ❛♥❞ ❝♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ✐ss✉❡s ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ◆❡t✇♦r❦ ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t❡r ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✸✺✭✷✮✿✻✶✾✕✻✸✷✱ ✷✵✶✷✳ ✶✹✵ ❬✶✵❪ ❑❡♠❛❧ ❆❦❦❛②❛ ❛♥❞ ▼♦❤❛♠❡❞ ❨♦✉♥✐s✳ ❆ s✉r✈❡② ♦♥ r♦✉t✐♥❣ ♣r♦t♦❝♦❧s ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❆❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✱ ✸✭✸✮✿✸✷✺✕✸✹✾✱ ✷✵✵✺✳ ❬✶✶❪ ❇❛♥❣ ❲❛♥❣✳ ❈♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠s ✐♥ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ ❆ s✉r✈❡②✳ ❆❈▼ ❈♦♠✲ ♣✉t✐♥❣ ❙✉r✈❡②s ✭❈❙❯❘✮✱ ✹✸✭✹✮✿✸✷✱ ✷✵✶✶✳ ❬✶✷❪ ❆♥❥✉ ❙❛♥❣✇❛♥ ❛♥❞ ❘✐s❤✐ P❛❧ ❙✐♥❣❤✳ ❙✉r✈❡② ♦♥ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠s ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❲✐r❡❧❡ss P❡rs♦♥❛❧ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✽✵✭✹✮✿✶✹✼✺✕ ✶✺✵✵✱ ✷✵✶✺✳ ❬✶✸❪ ❙❤❛♥❝❛♥❣ ▲✐✱ ▲✐ ❉❛ ❳✉✱ ❛♥❞ ❙❤❛♥s❤❛♥ ❩❤❛♦✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r♥❡t ♦❢ t❤✐♥❣s✿ ❛ s✉r✈❡②✳ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❙②st❡♠s ❋r♦♥t✐❡rs✱ ✶✼✭✷✮✿✷✹✸✕✷✺✾✱ ✷✵✶✺✳ ❬✶✹❪ ▲✐ ❉❡②✐♥❣ ❛♥❞ ❍❛✐ ▲✐✉✳ ❲✐r❡❧❡ss ♥❡t✇♦r❦s✿ ❘❡s❡❛r❝❤✱ t❡❝❤♥♦❧♦❣② ❛♥❞ ❛♣✲ ♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ❝❤❛♣t❡r s❡♥s♦r ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✱ ✷✵✵✾✳ ❬✶✺❪ ❲❡✐②✐ ❩❤❛♥❣✱ ●✉♦❧✐❛♥❣ ❳✉❡✱ ❛♥❞ ❙❛t②❛❥❛②❛♥t ▼✐sr❛✳ ❋❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t r❡✲ ❧❛② ♥♦❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ Pr♦❜❧❡♠s ❛♥❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ■♥ ■◆❋❖❈❖▼ ✷✵✵✼✳ ✷✻t❤ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ■❊❊❊✱ ♣❛❣❡s ✶✻✹✾✕✶✻✺✼✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✼✳ ❬✶✻❪ ▼♦❤❛♠❡❞ ❋✳ ❨♦✉♥✐s ❛♥❞ ❑❡♠❛❧ ❆❦❦❛②❛✳ ❙tr❛t❡❣✐❡s ❛♥❞ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❢♦r ♥♦❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ ❆ s✉r✈❡②✳ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✱ ✻✿✻✷✶✕✻✺✺✱ ✷✵✵✽✳ ❬✶✼❪ ❍✳ ❙❛❧❛r✐❛♥✱ ❑✳ ❲✳ ❈❤✐♥✱ ❛♥❞ ❋✳ ◆❛❣❤❞②✳ ❆♥ ❡♥❡r❣②✲❡❢❢✐❝✐❡♥t ♠♦❜✐❧❡✲s✐♥❦ ♣❛t❤ s❡❧❡❝t✐♦♥ str❛t❡❣② ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❱❡❤✐❝✉❧❛r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ✻✸✭✺✮✿✷✹✵✼✕✷✹✶✾✱ ❏✉♥ ✷✵✶✹✳ ❬✶✽❪ ▼✐r❡❧❛ ▼❛rt❛ ❛♥❞ ▼✐❤❛❡❧❛ ❈❛r❞❡✐✳ ■♠♣r♦✈❡❞ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❧✐❢❡t✐♠❡ ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♠♦❜✐❧❡ s✐♥❦s✳ P❡r✈❛s✐✈❡ ❛♥❞ ▼♦❜✐❧❡ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✺✭✺✮✿✺✹✷ ✕ ✺✺✺✱ ✷✵✵✾✳ ❬✶✾❪ ❈✳ ❨✳ ❈❤❛♥❣✱ ❈✳ ❚✳ ❈❤❛♥❣✱ ❨✳ ❈✳ ❈❤❡♥✱ ❛♥❞ ❍✳ ❘✳ ❈❤❛♥❣✳ ❖❜st❛❝❧❡✲ r❡s✐st❛♥t ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s✲ ❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❱❡❤✐❝✉❧❛r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ✺✽✭✻✮✿✷✾✷✺✕✷✾✹✶✱ ❏✉❧② ✷✵✵✾✳ ■❙❙◆ ✵✵✶✽✲ ✾✺✹✺✳ ❞♦✐✿ ✶✵✳✶✶✵✾✴❚❱❚✳✷✵✵✽✳✷✵✶✵✻✶✾✳ ❬✷✵❪ ❨♦♥❣ ❳✉ ❛♥❞ ❳✐♥ ❨❛♦✳ ❆ ❣❛ ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ♦❢ s❡♥✲ s♦rs ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ♦❜st❛❝❧❡s ❛♥❞ ♣r❡❢❡r❡♥❝❡s✳ ■♥ ❈❈◆❈ ✷✵✵✻✳ ✷✵✵✻ ✸r❞ ■❊❊❊ ❈♦♥s✉♠❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❈♦♥✲ ❢❡r❡♥❝❡✱ ✷✵✵✻✳✱ ✷✵✵✻✳✶✺✾✸✵✵✶✳ ✈♦❧✉♠❡ ✶✱ ♣❛❣❡s ✶✷✼✕✶✸✶✱ ❏❛♥ ✷✵✵✻✳ ❞♦✐✿ ✶✵✳✶✶✵✾✴❈❈◆❈✳ ❬✷✶❪ ❍❛✐s❤❡♥❣ ❚❛♥✱ ❨✉❡①✉❛♥ ❲❛♥❣✱ ❳✐❛♦❤♦♥❣ ❍❛♦✱ ◗✐❛♥❣✲❙❤❡♥❣ ❍✉❛✱ ❛♥❞ ❋r❛♥❝✐s ❈✳ ▼✳ ▲❛✉✳ ❆r❜✐tr❛r② ♦❜st❛❝❧❡s ❝♦♥str❛✐♥❡❞ ❢✉❧❧ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡✲ ❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ●♦♣❛❧ P❛♥❞✉r❛♥❣❛♥✱ ❱✳ ❙✳ ❆♥✐❧ ❑✉♠❛r✱ ●✉ ▼✐♥❣✱ ❨✉♥❤❛♦ ▲✐✉✱ ❛♥❞ ❨✐♥❣s❤✉ ▲✐✱ ❡❞✐t♦rs✱ ❲✐r❡❧❡ss ❆❧❣♦r✐t❤♠s✱ ❙②st❡♠s✱ ❛♥❞ ✶✹✶ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♣❛❣❡s ✶✕✶✵✱ ❇❡r❧✐♥✱ ❍❡✐❞❡❧❜❡r❣✱ ✷✵✶✵✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❇❡r❧✐♥ ❍❡✐❞❡❧✲ ❜❡r❣✳ ■❙❇◆ ✾✼✽✲✸✲✻✹✷✲✶✹✻✺✹✲✶✳ ❬✷✷❪ ❏❛❡✲❍②✉♥ ❙❊❖✱ ❨♦♥❣✲❍②✉❦ ❑■▼✱ ❍✇❛♥❣✲❇✐♥ ❘❨❖❯✱ ❙✐✲❍♦ ❈❍❆✱ ❛♥❞ ▼✐♥❤♦ ❏❖✳ ❖♣t✐♠❛❧ s❡♥s♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s✉r✈❡✐❧❧❛♥❝❡ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❜② ❛ ❤②❜r✐❞ st❡❛❞②✲st❛t❡ ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■❊■❈❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ❊✾✶✳❇✭✶✶✮✿✸✺✸✹✕✸✺✹✸✱ ✷✵✵✽✳ ❞♦✐✿ ✶✵✳✶✵✾✸✴✐❡t❝♦♠✴ ❡✾✶✲❜✳✶✶✳✸✺✸✹✳ ❬✷✸❪ ❆♥❞r❡✇ ❍♦✇❛r❞✱ ▼❛❥❛ ❏ ▼❛t❛r✐✁❝✱ ❛♥❞ ●❛✉r❛✈ ❙ ❙✉❦❤❛t♠❡✳ ▼♦❜✐❧❡ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✉s✐♥❣ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❢✐❡❧❞s✿ ❆ ❞✐str✐❜✉t❡❞✱ s❝❛❧❛❜❧❡ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❛r❡❛ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥ ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❆✉t♦♥♦♠♦✉s ❘♦❜♦t✐❝ ❙②st❡♠s ✺✱ ♣❛❣❡s ✷✾✾✕✸✵✽✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✷✳ ❬✷✹❪ ❨✐ ❩♦✉ ❛♥❞ ❑r✐s❤♥❡♥❞✉ ❈❤❛❦r❛❜❛rt②✳ ❙❡♥s♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛♥❞ t❛r❣❡t ❧♦❝❛❧✲ ✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❆❈▼ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❊♠❜❡❞❞❡❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❙②st❡♠s ✭❚❊❈❙✮✱ ✸✭✶✮✿✻✶✕✾✶✱ ✷✵✵✹✳ ❬✷✺❪ ❨❛♦ ❩♦✉ ❛♥❞ ❑r✐s❤♥❡♥❞✉ ❈❤❛❦r❛❜❛rt②✳ ❙❡♥s♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛♥❞ t❛r❣❡t ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ ✈✐rt✉❛❧ ❢♦r❝❡s✳ ■♥ ■◆❋❖❈❖▼ ✷✵✵✸✳ ❚✇❡♥t②✲❙❡❝♦♥❞ ❆♥♥✉❛❧ ❏♦✐♥t ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ■❊❊❊ ❈♦♠♣✉t❡r ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ■❊❊❊ ❙♦❝✐❡t✐❡s✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✱ ♣❛❣❡s ✶✷✾✸✕✶✸✵✸✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✸✳ ❬✷✻❪ ❈♦❧✐♥ ❘ ❘❡❡✈❡s ❛♥❞ ❏♦♥❛t❤❛♥ ❊ ❘♦✇❡✳ ●❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✿ Pr✐♥❝✐♣❧❡s ❛♥❞ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s✱ ✈♦❧✳ ✷✵ ♦❢✳ ❖♣❡r❛t✐♦♥s ❘❡s❡❛r❝❤✴❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ■♥t❡r❢❛❝❡s ❙❡r✐❡s✱ ✷✵✵✸✳ ❬✷✼❪ ◗✐♥ ❳✉ ❛♥❞ ◗✐❛♥♣✐♥❣ ❲❛♥❣✳ ❈♦✈❡r❛❣❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❜❛s❡❞ ♦♥ ✈✐rt✉❛❧ ❢♦r❝❡ ❞✐r❡❝t❡❞ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥✲ ❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❛♥❞ ❙❝✐❡♥❝❡✳ ■❈❈❚❙✱ ✷✵✶✷✳ ❬✷✽❪ ■♥❡s ❑❤♦✉❢✐✱ P❛s❝❛❧❡ ▼✐♥❡t✱ ❛♥❞ ❆♥✐s ▲❛♦✉✐t✐✳ ❖❛✲❞✈❢❛✿ ❆ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ✈✐rt✉❛❧ ❢♦r❝❡s✲❜❛s❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ t♦ ♠♦♥✐t♦r ❛♥ ❛r❡❛ ✇✐t❤ ✉♥❦♥♦✇♥ ♦❜st❛❝❧❡s✳ ■♥ ❈♦♥s✉♠❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ✫ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ✭❈❈◆❈✮✱ ✷✵✶✻ ✶✸t❤ ■❊❊❊ ❆♥♥✉❛❧✱ ♣❛❣❡s ✶✵✸✻✕✶✵✹✶✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✶✻✳ ❬✷✾❪ ▼❛r❝♦ ▲♦❝❛t❡❧❧✐ ❛♥❞ ❯❧r✐❝❤ ❘❛❜❡r✳ P❛❝❦✐♥❣ ❡q✉❛❧ ❝✐r❝❧❡s ✐♥ ❛ sq✉❛r❡✿ ❛ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ❣❧♦❜❛❧ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛♣♣r♦❛❝❤✳ ❉✐s❝r❡t❡ ❆♣♣❧✐❡❞ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝s✱ ✶✷✷✭✶✲✸✮✿✶✸✾✕✶✻✻✱ ✷✵✵✷✳ ❬✸✵❪ ■♥❡s ❑❤♦✉❢✐✱ P❛s❝❛❧❡ ▼✐♥❡t✱ ❆♥✐s ▲❛♦✉✐t✐✱ ❛♥❞ ❊r✇❛♥ ▲✐✈♦❧❛♥t✳ ❆ s✐♠♣❧❡ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦rs t♦ ❡♥s✉r❡ ❢✉❧❧ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ ❛♥ ✐rr❡❣✉❧❛r ❛r❡❛ ✇✐t❤ ♦❜st❛❝❧❡s✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✶✼t❤ ❆❈▼ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ▼♦❞❡❧✐♥❣✱ ❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss ❛♥❞ ♠♦❜✐❧❡ s②st❡♠s✱ ♣❛❣❡s ✷✵✸✕✷✶✵✳ ❆❈▼✱ ✷✵✶✹✳ ✶✹✷ ❬✸✶❪ ❍❛✐s❤❡♥❣ ❚❛♥✱ ❨✉❡①✉❛♥ ❲❛♥❣✱ ❳✐❛♦❤♦♥❣ ❍❛♦✱ ◗✐❛♥❣✲❙❤❡♥❣ ❍✉❛✱ ❛♥❞ ❋r❛♥❝✐s ❈▼ ▲❛✉✳ ❆r❜✐tr❛r② ♦❜st❛❝❧❡s ❝♦♥str❛✐♥❡❞ ❢✉❧❧ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡✲ ❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❲✐r❡❧❡ss ❆❧❣♦r✐t❤♠s✱ ❙②st❡♠s✱ ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♣❛❣❡s ✶✕✶✵✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✶✵✳ ❬✸✷❪ ❨✳ ❨♦♦♥ ❛♥❞ ❨✳ ❍✳ ❑✐♠✳ ❆♥ ❡❢❢✐❝✐❡♥t ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ♠❛①✐♠✉♠ ❝♦✈❡r❛❣❡ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❈②❜❡r♥❡t✐❝s✱ ✹✸✭✺✮✿✶✹✼✸✕✶✹✽✸✱ ❖❝t ✷✵✶✸✳ ❬✸✸❪ ◆❣✉②➵♥ ✣➻♥❤ ❚❤ó❝✳ ▲➟♣ tr➻♥❤ t✐➳♥ ❤â❛✱ ♥❤➔ ①✉➜t ❜↔♥ ❣✐→♦ ❞ö❝✳ ✷✵✵✶✳ ❬✸✹❪ ❉✐♥❤ ❚❤✐ ❍❛ ▲②✱ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❍❛♥❤✱ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✱ ❛♥❞ ◆❣✉②❡♥ ❉✉❝ ◆❣❤✐❛✳ ❆♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ♠❛①✐♠✐③✐♥❣ ❛r❡❛ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ❙♦■❈❚✱ ✷✵✶✺✳ ❬✸✺❪ ❙❛❧♠❛ ❇❡❣✉♠✱ ◆❛③♠❛ ❚❛r❛✱ ❛♥❞ ❙❤❛r♠✐♥ ❙✉❧t❛♥❛✳ ❊♥❡r❣②✲❡❢❢✐❝✐❡♥t t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❜❛s❡❞ ♦♥ ♠♦❞✐❢✐❡❞ ❛♥t ❝♦❧♦♥② ❛❧❣♦✲ r✐t❤♠✳ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❆❞ ❤♦❝✱ ❙❡♥s♦r ✫ ❯❜✐q✉✐t♦✉s ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ✭■❏❆❙❯❈✮ ❱♦❧✱ ✶✿✷✾✕✸✻✱ ✷✵✶✵✳ ❬✸✻❪ ❖♠❛r ❇❛♥✐♠❡❧❤❡♠✱ ▼♦❛❞ ▼♦✇❛❢✐✱ ❛♥❞ ❲❛❧✐❞ ❆❧❥♦❜②✳ ●❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❜❛s❡❞ ♥♦❞❡ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✐♥ ❤②❜r✐❞ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛✲ t✐♦♥s ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦✱ ✺✭✵✹✮✿✷✼✸✱ ✷✵✶✸✳ ❬✸✼❪ ❱❛♥✲❉❛✐ ❚❛✱ ❙❤✐❤✲❈❤❛♥❣ ❍✉❛♥❣✱ ❛♥❞ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✳ ❈♦✈❡r✲ ✐♥❣ t❤❡ t❛r❣❡t ♦❜❥❡❝ts ✇✐t❤ ♠♦❜✐❧❡ s❡♥s♦rs ❜② ✉s✐♥❣ ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏❈P✱ ✶✵✭✺✮✿✸✵✵✕✸✵✽✱ ✷✵✶✺✳ ❬✸✽❪ ◗✉♥ ❩❤❛♦ ❛♥❞ ▼♦❤❛♥ ●✉r✉s❛♠②✳ ▲✐❢❡t✐♠❡ ♠❛①✐♠✐③❛t✐♦♥ ❢♦r ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊✴❆❈▼ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ✭❚❖◆✮✱ ✶✻✭✻✮✿✶✸✼✽✕✶✸✾✶✱ ✷✵✵✽✳ ❬✸✾❪ ◗✉♥ ❩❤❛♦ ❛♥❞ ▼♦❤❛♥ ●✉r✉s❛♠②✳ ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ ♥❡t✇♦r❦ ❧✐❢❡t✐♠❡ ❢♦r ❝♦♥✲ ♥❡❝t❡❞ t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ❲✐r❡❧❡ss ❛♥❞ ▼♦❜✐❧❡ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✷✵✵✻✳✭❲✐▼♦❜✬✷✵✵✻✮✳ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥✱ ♣❛❣❡s ✾✹✕✶✵✶✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✻✳ ❬✹✵❪ ❉❡②✐♥❣ ▲✐✱ ❏✐❛♥♥♦♥❣ ❈❛♦✱ ▼✐♥❣ ▲✐✉✱ ❛♥❞ ❨✉❛♥ ❩❤❡♥❣✳ ❑✲❝♦♥♥❡❝t❡❞ t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♣❛❣❡s ✷✵✕✸✶✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✼✳ ❬✹✶❪ ❑♦✉s❤✐❦ ❑❛r ❛♥❞ ❙✉♠❛♥ ❇❛♥❡r❥❡❡✳ ◆♦❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❢♦r ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐♥ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ❲✐❖♣t✬✵✸✿ ▼♦❞❡❧✐♥❣ ❛♥❞ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ▼♦❜✐❧❡✱ ❆❞ ❍♦❝ ❛♥❞ ❲✐r❡❧❡ss ◆❡t✇♦r❦s✱ ♣❛❣❡s ✷✕♣❛❣❡s✱ ✷✵✵✸✳ ❬✹✷❪ ❏❛✈❛❞ ❘❡③❛③❛❞❡❤✱ ▼❛r❥❛♥ ▼♦r❛❞✐✱ ❛♥❞ ❆❜❞✉❧ ❙❛♠❛❞ ■s♠❛✐❧✳ ▼♦❜✐❧❡ ✇✐r❡✲ ❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ♦✈❡r✈✐❡✇✳ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠✲ ♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦s✱ ✷✭✶✮✿✶✼✕✷✷✱ ✷✵✶✷✳ ✶✹✸ ❬✹✸❪ ❏♦s❤✉❛ ❘❡✐❝❤✱ ❱✐s❤❛❧ ▼✐sr❛✱ ❉❛♥ ❘✉❜❡♥st❡✐♥✱ ❛♥❞ ●✐❧ ❩✉ss♠❛♥✳ ❈♦♥♥❡❝✲ t✐✈✐t② ♠❛✐♥t❡♥❛♥❝❡ ✐♥ ♠♦❜✐❧❡ ✇✐r❡❧❡ss ♥❡t✇♦r❦s ✈✐❛ ❝♦♥str❛✐♥❡❞ ♠♦❜✐❧✐t②✳ ■❊❊❊ ❏♦✉r♥❛❧ ♦♥ ❙❡❧❡❝t❡❞ ❆r❡❛s ✐♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✸✵✭✺✮✿✾✸✺✕✾✺✵✱ ✷✵✶✷✳ ❬✹✹❪ ❯✐❝❤✐♥ ▲❡❡ ❛♥❞ ▼❛r✐♦ ●❡r❧❛✳ ❆ s✉r✈❡② ♦❢ ✉r❜❛♥ ✈❡❤✐❝✉❧❛r s❡♥s✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠s✳ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦s✱ ✺✹✭✹✮✿✺✷✼✕✺✹✹✱ ✷✵✶✵✳ ❬✹✺❪ ❯✐❝❤✐♥ ▲❡❡✱ ❊✉❣❡♥✐♦ ▼❛❣✐str❡tt✐✱ ▼❛r✐♦ ●❡r❧❛✱ P❛♦❧♦ ❇❡❧❧❛✈✐st❛✱ ❛♥❞ ❆♥t♦✲ ♥✐♦ ❈♦rr❛❞✐✳ ❉✐ss❡♠✐♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❛r✈❡st✐♥❣ ♦❢ ✉r❜❛♥ ❞❛t❛ ✉s✐♥❣ ✈❡❤✐❝✉❧❛r s❡♥s✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠s✳ ■❊❊❊ tr❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ✈❡❤✐❝✉❧❛r t❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ✺✽✭✷✮✿✽✽✷✕ ✾✵✶✱ ✷✵✵✾✳ ❬✹✻❪ ▼♦❤❛♠❡❞ ❆♠✐♥❡ ❑❛❢✐✱ ❨❛❝✐♥❡ ❈❤❛❧❧❛❧✱ ❉❥❛♠❡❧ ❉❥❡♥♦✉r✐✱ ▼❡ss❛♦✉❞ ❉♦✉❞♦✉✱ ❆❜❞❡❧♠❛❞❥✐❞ ❇♦✉❛❜❞❛❧❧❛❤✱ ❛♥❞ ◆❛❞❥✐❜ ❇❛❞❛❝❤❡✳ ❆ st✉❞② ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❢♦r ✉r❜❛♥ tr❛❢❢✐❝ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣✿ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡s✳ Pr♦❝❡❞✐❛ ❝♦♠♣✉t❡r s❝✐❡♥❝❡✱ ✶✾✿✻✶✼✕✻✷✻✱ ✷✵✶✸✳ ❬✹✼❪ ●✐✉s❡♣♣❡ ❆♥❛st❛s✐✱ ▼❛r❝♦ ❈♦♥t✐✱ ❛♥❞ ▼❛r✐♦ ❉✐ ❋r❛♥❝❡s❝♦✳ ❆♥ ❛♥❛❧②t✐✲ ❝❛❧ st✉❞② ♦❢ r❡❧✐❛❜❧❡ ❛♥❞ ❡♥❡r❣②✲❡❢❢✐❝✐❡♥t ❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ✐♥ s♣❛rs❡ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ♠♦❜✐❧❡ r❡❧❛②s✳ ■♥ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s✱ ♣❛❣❡s ✶✾✾✕✷✶✺✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✾✳ ❬✹✽❪ ❑✉♥❛❧ ❙❤❛❤✱ ▼❛r✐♦ ❉✐ ❋r❛♥❝❡s❝♦✱ ●✐✉s❡♣♣❡ ❆♥❛st❛s✐✱ ❛♥❞ ▼♦❤❛♥ ❑✉♠❛r✳ ❆ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r r❡s♦✉r❝❡✲❛✇❛r❡ ❞❛t❛ ❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ✐♥ s♣❛rs❡ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥✲ s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✸✹✭✶✼✮✿✷✵✾✹✕✷✶✵✸✱ ✷✵✶✶✳ ❬✹✾❪ ◗✐♥❣❣✉♦ ❩❤❛♥❣ ❛♥❞ ▼❛❜❧❡ P ❋♦❦✳ ❆ t✇♦✲♣❤❛s❡ ❝♦✈❡r❛❣❡✲❡♥❤❛♥❝✐♥❣ ❛❧❣♦✲ r✐t❤♠ ❢♦r ❤②❜r✐❞ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❙❡♥s♦rs✱ ✶✼✭✶✮✿✶✶✼✱ ✷✵✶✼✳ ❬✺✵❪ ●✉♦✲❍✉✐ ▲✐♥ ❛♥❞ ●✉♦❧✐❛♥❣ ❳✉❡✳ ❙t❡✐♥❡r tr❡❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ ♠✐♥✐♠✉♠ ♥✉♠✲ ❜❡r ♦❢ st❡✐♥❡r ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ❜♦✉♥❞❡❞ ❡❞❣❡✲❧❡♥❣t❤✳ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ Pr♦❝❡ss✐♥❣ ▲❡tt❡rs✱ ✻✾✭✷✮✿✺✸ ✕ ✺✼✱ ✶✾✾✾✳ ❬✺✶❪ ❉❡❥✉♥ ❨❛♥❣✱ ❙❛t②❛❥❛②❛♥t ▼✐sr❛✱ ❳✐ ❋❛♥❣✱ ●✉♦❧✐❛♥❣ ❳✉❡✱ ❛♥❞ ❏✉♥s❤❛♥ ❩❤❛♥❣✳ ❚✇♦✲t✐❡r❡❞ ❝♦♥str❛✐♥❡❞ r❡❧❛② ♥♦❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✿ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ❛♥❞ ❡❢❢✐❝✐❡♥t ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ▼♦❜✐❧❡ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✶✶✭✽✮✿✶✸✾✾✕✶✹✶✶✱ ✷✵✶✷✳ ❬✺✷❪ ❩❤✐②✐♥ ❈❤❡♥✱ ❳✐❛♦❢❡♥❣ ●❛♦✱ ❋❛♥ ❲✉✱ ❛♥❞ ●✉✐❤❛✐ ❈❤❡♥✳ ❆ ♣t❛s t♦ ♠✐♥✐✲ ♠✐③❡ ♠♦❜✐❧❡ s❡♥s♦r ♠♦✈❡♠❡♥t ❢♦r t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥ ■◆❋❖❈❖▼ ✷✵✶✻✲❚❤❡ ✸✺t❤ ❆♥♥✉❛❧ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠✲ ♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ■❊❊❊ ✱ ♣❛❣❡s ✶✕✾✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✶✻✳ ❬✺✸❪ ❨✐♥②✐♥❣ ❨❛♥❣✱ ▼✐r❡❧❛ ■ ❋♦♥♦❛❣❡✱ ❛♥❞ ▼✐❤❛❡❧❛ ❈❛r❞❡✐✳ ■♠♣r♦✈✐♥❣ ♥❡t✇♦r❦ ❧✐❢❡t✐♠❡ ✇✐t❤ ♠♦❜✐❧❡ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❈♦♠♣✉t❡r ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✸✸✭✹✮✿✹✵✾✕✹✶✾✱ ✷✵✶✵✳ ✶✹✹ ❬✺✹❪ ▼✐r❡❧❛ ▼❛rt❛ ❛♥❞ ▼✐❤❛❡❧❛ ❈❛r❞❡✐✳ ■♠♣r♦✈❡❞ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❧✐❢❡t✐♠❡ ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♠♦❜✐❧❡ s✐♥❦s✳ P❡r✈❛s✐✈❡ ❛♥❞ ▼♦❜✐❧❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✺✭✺✮✿✺✹✷✕✺✺✺✱ ✷✵✵✾✳ ❬✺✺❪ ❆t❤❛♥❛s✐♦s ❑✐♥❛❧✐s✱ ❙♦t✐r✐s ◆✐❦♦❧❡ts❡❛s✱ ❉✐♠✐tr❛ P❛tr♦✉♠♣❛✱ ❛♥❞ ❏♦s❡ ❘♦❧✐♠✳ ❇✐❛s❡❞ s✐♥❦ ♠♦❜✐❧✐t② ✇✐t❤ ❛❞❛♣t✐✈❡ st♦♣ t✐♠❡s ❢♦r ❧♦✇ ❧❛t❡♥❝② ❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ✐♥ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢✉s✐♦♥✱ ✶✺✿✺✻✕✻✸✱ ✷✵✶✹✳ ❬✺✻❪ ❙❛✐♠ ●❤❛❢♦♦r✱ ▼✉❜❛s❤✐r ❍✉s❛✐♥ ❘❡❤♠❛♥✐✱ ❙✉♥❣❤②✉♥ ❈❤♦✱ ❛♥❞ ❙✉♥❣✲❍❛♥ P❛r❦✳ ❆♥ ❡❢❢✐❝✐❡♥t tr❛❥❡❝t♦r② ❞❡s✐❣♥ ❢♦r ♠♦❜✐❧❡ s✐♥❦ ✐♥ ❛ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦✳ ❈♦♠♣✉t❡rs ✫ ❊❧❡❝tr✐❝❛❧ ❊♥❣✐♥❡❡r✐♥❣✱ ✹✵✭✼✮✿✷✵✽✾✕✷✶✵✵✱ ✷✵✶✹✳ ❬✺✼❪ ❍❛♠✐❞r❡③❛ ❙❛❧❛r✐❛♥✱ ❑✇❛♥✲❲✉ ❈❤✐♥✱ ❛♥❞ ❋❛③❡❧ ◆❛❣❤❞②✳ ❆♥ ❡♥❡r❣②✲ ❡❢❢✐❝✐❡♥t ♠♦❜✐❧❡✲s✐♥❦ ♣❛t❤ s❡❧❡❝t✐♦♥ str❛t❡❣② ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ✈❡❤✐❝✉❧❛r t❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ✻✸✭✺✮✿✷✹✵✼✕✷✹✶✾✱ ✷✵✶✹✳ ❬✺✽❪ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ◆❣❛✱ ◆❣✉②❡♥ ❑✐♠ ❑❤❛♥❤✱ ❛♥❞ ❙♦♥ ◆❣♦ ❍♦♥❣✳ ❊♥tr♦♣② ❜❛s❡❞ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ✐♥ ♠✉❧t✐✲❝♦rr❡❧❛t❡❞ r❡❣✐♦♥❛❧ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳ ■♥ ✷✵✶✻ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝s✱ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ✭■❈❊■❈✮✱ ♣❛❣❡s ✶✕✹✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✶✻✳ ❬✺✾❪ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ◆❣❛✱ ◆❣✉②❡♥ ❑✐♠ ❑❤❛♥❤✱ ❛♥❞ ❙♦♥ ◆❣♦ ❍♦♥❣✳ ❊♥tr♦♣② ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✐ts ✐♠♣❛❝t ♦♥ r♦✉t✐♥❣ ✇✐t❤ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ❙❡✈❡♥t❤ ❙②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ♣❛❣❡s ✷✸✺✕✷✹✷✳ ❆❈▼✱ ✷✵✶✻✳ ❬✻✵❪ ▲➯ ❚rå♥❣ ❱➽♥❤ ✣➦♥❣ ❚❤❛♥❤ ❍↔✐✳ ❚è✐ ÷✉ ❤â❛ ✈ò♥❣ ♣❤õ sâ♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② ❜➡♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✈♦r♦♥♦✐ tr♦♥❣ ♠ỉ✐ tr÷í♥❣ ✸❞✳ ✣↕✐ ❤å❝ ✣➔ ▲↕t✱ ✻✭✷✮✿✶✽✼✕✶✾✻✱ ✷✵✶✻✳ ❬✻✶❪ ◆❣✉②❡♥ ❚❤✐ ❚❛♠✱ ❉❛♥❣ ❚❤❛♥❤ ❍❛✐✱ ❡t ❛❧✳ ■♠♣r♦✈✐♥❣ ❧✐❢❡t✐♠❡ ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥s ♦❢ ✸❞ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❢✉③③② ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛♥❞ ♣❛rt✐❝❧❡ s✇❛r♠ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✳ ❲✐r❡❧❡ss ◆❡t✇♦r❦s✱ ✷✹✭✺✮✿✶✹✼✼✕✶✹✾✵✱ ✷✵✶✽✳ ❬✻✷❪ ◆❣✉②❡♥ ❚❤❛♥❤ ❚✉♥❣ ❛♥❞ ❍✉②♥❤ ❚❤✐ ❚❤❛♥❤ ❇✐♥❤✳ ❇❛s❡ st❛t✐♦♥ ❧♦❝❛t✐♦♥✲ ❛✇❛r❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ❧✐❢❡t✐♠❡ ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ▼♦✲ ❜✐❧❡ ◆❡t✇♦r❦s ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✷✶✭✶✮✿✶✵✕✶✼✱ ✷✵✶✻✳ ❙❡♥s♦r t❡❝❤♥♦❧♦❣② ❤❛♥❞❜♦♦❦✳ ❊❧s❡✈✐❡r✱ ✷✵✵✹✳ ❏♦❤♥ ❊ ❇r✐❣♥❡❧❧ ❛♥❞ ◆❡✐❧ ▼ ❲❤✐t❡✳ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❙❡♥s♦r ❙②st❡♠s✿ ✷♥❞✳ ❬✻✸❪ ❏♦♥ ❙ ❲✐❧s♦♥✳ ❬✻✹❪ st✐t✉t❡ ♦❢ P❤②s✐❝s P✉❜❧✐s❤✐♥❣✱ ✶✾✾✻✳ ❬✻✺❪ ❇❛♥❣ ❲❛♥❣✳ ❈♦✈❡r❛❣❡ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✱ ✷✵✶✵✳ ❝♦♥tr♦❧ ✐♥ s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ✐♥✲ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ✫ ❬✻✻❪ ❆♥✐s❤ ❆r♦r❛✱ Pr❛❜❛❧ ❉✉tt❛✱ ❙❛♥❞✐♣ ❇❛♣❛t✱ ❱✐♥♦❞ ❑✉❧❛t❤✉♠❛♥✐✱ ❍♦♥❣✇❡✐ ❩❤❛♥❣✱ ❱✐♥❛②❛❦ ◆❛✐❦✱ ❱✐♥❡❡t ▼✐tt❛❧✱ ❍✉✐ ❈❛♦✱ ▼✉r❛t ❉❡♠✐r❜❛s✱ ▼♦❤❛♠❡❞ ●♦✉❞❛✱ ❡t ❛❧✳ ❆ ❧✐♥❡ ✐♥ t❤❡ s❛♥❞✿ ❛ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❢♦r t❛r❣❡t ✶✹✺ ❞❡t❡❝t✐♦♥✱ ❝❧❛ss✐❢✐❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ tr❛❝❦✐♥❣✳ ✷✵✵✹✳ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦s ❬✻✼❪ ●✉❛♥❣✲❩❤♦♥❣ ❨❛♥❣ ❛♥❞ ●✉❛♥❣③❤♦♥❣ ❨❛♥❣✳ ✉♠❡ ✶✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✻✳ ✱ ✹✻✭✺✮✿✻✵✺✕✻✸✹✱ ❇♦❞② s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ✱ ✈♦❧✲ ❬✻✽❪ ❙ ▼✐♥✐✱ ❙✐❜❛ ❑ ❯❞❣❛t❛✱ ❛♥❞ ❙❛♠r❛t ▲ ❙❛❜❛t✳ ❙❡♥s♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛♥❞ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❢♦r t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❙❡♥s♦rs ❏♦✉r♥❛❧✱ ✶✹✭✸✮✿✻✸✻✕✻✹✹✱ ✷✵✶✹✳ ❬✻✾❪ ❙t❡♣❤❡♥ ❇♦②❞ ❛♥❞ ▲✐❡✈❡♥ ❱❛♥❞❡♥❜❡r❣❤❡✳ ✉♥✐✈❡rs✐t② ♣r❡ss✱ ✷✵✵✹✳ ❬✼✵❪ ❳✐♥✲❙❤❡ ❨❛♥❣✳ ❈✉❝❦♦♦ s❡❛r❝❤ ❛♥❞ t✐♦♥s✱ ✈♦❧✉♠❡ ✺✶✻✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✶✸✳ ❈♦♥✈❡① ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❢✐r❡❢❧② ❛❧❣♦r✐t❤♠✿ t❤❡♦r② ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛✲ ❬✼✶❪ ✣ù❝ ◆❣❤➽❛ ◆❣✉②➵♥ ❛♥❞ ❚æ ❚❤➔♥❤ ◆❣✉②➵♥✳ ❣✐❛ ❍➔ ◆ë✐✱ ✷✵✵✼✳ ❬✼✷❪ ❆❧❡①❛♥❞❡r ❙❝❤r✐❥✈❡r✳ ❲✐❧❡② ✫ ❙♦♥s✱ ✶✾✾✽✳ ✳ ❈❛♠❜r✐❞❣❡ ❚♦→♥ rí✐ r↕❝ ✳ ✣↕✐ ❤å❝ ◗✉è❝ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❧✐♥❡❛r ❛♥❞ ✐♥t❡❣❡r ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❬✼✸❪ ❆❧❡①❛♥❞❡r ❙♦✉③❛✳ ❈♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ✷✵✶✵✴✷✵✶✶✱ ✷✵✶✵✳ ✳ ❏♦❤♥ ▲❡❝t✉r❡ ◆♦t❡s✱ ❲✐♥t❡r ❚❡r♠ ❬✼✹❪ ❆✐❧s❛ ❍ ▲❛♥❞ ❛♥❞ ❆❧✐s♦♥ ● ❉♦✐❣✳ ❆♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ s♦❧✈✐♥❣ ❞✐s✲ ❝r❡t❡ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠s✳ ❊❝♦♥♦♠❡tr✐❝❛✿ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ❊❝♦♥♦♠❡tr✐❝ ❙♦❝✐❡t②✱ ♣❛❣❡s ✹✾✼✕✺✷✵✱ ✶✾✻✵✳ ❬✼✺❪ ❆♥❞r✐❡s P✳ ❊♥❣❡❧❜r❡❝❤t✳ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡✿ ❆♥ ❧❡② P✉❜❧✐s❤✐♥❣✱ ✷♥❞ ❡❞✐t✐♦♥✱ ✷✵✵✼✳ ■❙❇◆ ✵✹✼✵✵✸✺✻✶✼✳ ❬✼✻❪ ❩❜✐❣♥✐❡✇ ▼✐❝❤❛❧❡✇✐❝③ ❛♥❞ ❉❛✈✐❞ ❇ ❋♦❣❡❧✳ ❍♦✇ t♦ t✐❝s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ✫ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✱ ✷✵✶✸✳ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ✳ ❲✐✲ s♦❧✈❡ ✐t✿ ♠♦❞❡r♥ ❤❡✉r✐s✲ ❬✼✼❪ ❍ ❍♦❧❧❛♥❞ ❏♦❤♥✳ ❆❞❛♣t❛t✐♦♥ ✐♥ ♥❛t✉r❛❧ ❛♥❞ ❛rt✐❢✐❝✐❛❧ s②st❡♠s✿ ❛♥ ✐♥tr♦✲ ❞✉❝t♦r② ❛♥❛❧②s✐s ✇✐t❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t♦ ❜✐♦❧♦❣②✱ ❝♦♥tr♦❧✱ ❛♥❞ ❛rt✐❢✐❝✐❛❧ ✐♥t❡❧✲ ❧✐❣❡♥❝❡✳ ❯❙❆✿ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ▼✐❝❤✐❣❛♥✱ ✶✾✼✺✳ ❬✼✽❪ ❊r♥st ▼❛②r✳ P♦♣✉❧❛t✐♦♥s✱ s♣❡❝✐❡s✱ ❛♥❞ ❡✈♦❧✉t✐♦♥✿ ❛♥ ❛❜r✐❞❣♠❡♥t ♦❢ ❛♥✐♠❛❧ s♣❡❝✐❡s ❛♥❞ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ✳ ❍❛r✈❛r❞ ❯♥✐✈❡rs✐t② Pr❡ss✱ ✶✾✼✵✳ ❬✼✾❪ ❏ ❑❡♥♥❡❞② ❛♥❞ ❘ ❊❜❡r❤❛rt✳ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♣❛rt✐❝❧❡ s✇❛r♠✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✶✾✾✺ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❊✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ♣❛❣❡s ✶✾✹✷✕✶✾✹✽✱ ✶✾✾✺✳ ✱ ❬✽✵❪ ❨✉❤✉✐ ❙❤✐ ❛♥❞ ❘✉ss❡❧❧ ❊❜❡r❤❛rt✳ ❆ ♠♦❞✐❢✐❡❞ ♣❛rt✐❝❧❡ s✇❛r♠ ♦♣t✐♠✐③❡r✳ ■♥ ❊✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s✱ ✶✾✾✽✳ ■❊❊❊ ❲♦r❧❞ ❈♦♥❣r❡ss ♦♥ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡✳✱ ❚❤❡ ✶✾✾✽ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ♣❛❣❡s ✻✾✕✼✸✳ ■❊❊❊✱ ✶✾✾✽✳ ✶✹✻ ✱ ◆❛t✉r❡ ✫ ❇✐♦❧♦❣✐❝❛❧❧② ■♥s♣✐r❡❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✷✵✵✾✳ ◆❛❇■❈ ✷✵✵✾✳ ❲♦r❧❞ ❈♦♥❣r❡ss ♦♥✱ ❬✽✶❪ ❳✐♥✲❙❤❡ ❨❛♥❣ ❛♥❞ ❙✉❛s❤ ❉❡❜✳ ❈✉❝❦♦♦ s❡❛r❝❤ ✈✐❛ ❧➨✈② ❢❧✐❣❤ts✳ ■♥ ♣❛❣❡s ✷✶✵✕✷✶✹✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✾✳ ❬✽✷❪ ❘♦s❛r✐♦ ◆ ▼❛♥t❡❣♥❛ ❛♥❞ ❍ ❊✉❣❡♥❡ ❙t❛♥❧❡②✳ ❙t♦❝❤❛st✐❝ ♣r♦❝❡ss ✇✐t❤ ✉❧tr❛✲ s❧♦✇ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ t♦ ❛ ❣❛✉ss✐❛♥✿ t❤❡ tr✉♥❝❛t❡❞ ❧➨✈② ❢❧✐❣❤t✳ ▲❡tt❡rs✱ ✼✸✭✷✷✮✿✷✾✹✻✱ ✶✾✾✹✳ P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇ ❬✽✸❪ ❆♥❞② ▼ ❘❡②♥♦❧❞s ❛♥❞ ▼❛r❦ ❆ ❋r②❡✳ ❋r❡❡✲❢❧✐❣❤t ♦❞♦r tr❛❝❦✐♥❣ ✐♥ ❞r♦s♦♣❤✐❧❛ ✐s ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ ❛♥ ♦♣t✐♠❛❧ ✐♥t❡r♠✐tt❡♥t s❝❛❧❡✲❢r❡❡ s❡❛r❝❤✳ P❧♦❙ ♦♥❡✱ ✷ ✭✹✮✿❡✸✺✹✱ ✷✵✵✼✳ ❬✽✹❪ ❈❤❛♥❣❧❡✐ ▲✐✉ ❛♥❞ ●✉♦❤♦♥❣ ❈❛♦✳ ❙♣❛t✐❛❧✲t❡♠♣♦r❛❧ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ▼♦❜✐❧❡ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ✶✵ ✭✹✮✿✹✻✺✕✹✼✽✱ ✷✵✶✶✳ ❬✽✺❪ ❈❡❧❛❧ ❖③t✉r❦✱ ❉❡r✈✐s ❑❛r❛❜♦❣❛✱ ❛♥❞ ❇❡②③❛ ●♦r❦❡♠❧✐✳ Pr♦❜❛❜✐❧✐st✐❝ ❞②✲ ♥❛♠✐❝ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ♦❢ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s ❜② ❛rt✐❢✐❝✐❛❧ ❜❡❡ ❝♦❧♦♥② ❛❧✲ ❣♦r✐t❤♠✳ s❡♥s♦rs✱ ✶✶✭✻✮✿✻✵✺✻✕✻✵✻✺✱ ✷✵✶✶✳ ❬✽✻❪ ❉ ❍❡♥❞❡rs♦♥✱ ❙❍ ❏❛❝♦❜s♦♥✱ ❛♥❞ ❆❲ ❏♦❤♥s♦♥✳ ❚❤❡ t❤❡♦r② ❛♥❞ ♣r❛❝t✐❝❡ ♦❢ s✐♠✉❧❛t❡❞ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❤❛♥❞❜♦♦❦ ♦❢ ♠❡t❛❤❡✉r✐st✐❝s✳ ❢✳ ❣❧♦✈❡r ❛♥❞ ❣❛ ❦♦❝❤❡♥✲ ❜❡r❣❡r✱ ✷✵✵✸✳ ❬✽✼❪ ◗✐♥❣❤❛✐ ❇❛✐✳ ❆♥❛❧②s✐s ♦❢ ♣❛rt✐❝❧❡ s✇❛r♠ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❛♥❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ s❝✐❡♥❝❡✱ ✸✭✶✮✿✶✽✵✱ ✷✵✶✵✳ ❈♦♠♣✉t❡r ❬✽✽❪ ❇❛❤❛r❡❤ ◆❛❦✐s❛ ❛♥❞ ▼♦❤❛♠♠❛❞ ◆❛✐♠ ❘❛st❣♦♦✳ ❆ s✉r✈❡②✿ P❛rt✐❝❧❡ s✇❛r♠ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❜❛s❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠s t♦ s♦❧✈❡ ♣r❡♠❛t✉r❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❬✽✾❪ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡✱ ✶✵✭✾✮✿✶✼✺✽✕✶✼✻✺✱ ✷✵✶✹✳ ❆❧✐ ❑❛✈❡❤✳ ❆❞✈❛♥❝❡s ✐♥ ♠❡t❛❤❡✉r✐st✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ♦♣t✐♠❛❧ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ str✉❝t✉r❡s✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✶✹✳ ❬✾✵❪ ❳✐♥✲❙❤❡ ❨❛♥❣❛✱ ▼❡❤♠❡t ❑❛r❛♠❛♥♦❣❧✉❛✱ ❛♥❞ ❳✐♥❣s❤✐ ❍❡❜✳ ▼✉❧t✐✲♦❜❥❡❝t✐✈❡ ▼✐❞✲ ❞❧❡s❡① ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ▲♦♥❞♦♥ ◆❲✹ ✹❇❚✱ ❯❑ s❝❤♦♦❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡✱ ❳✐✬❛♥ P♦❧②✲ t❡❝❤♥✐❝ ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ❳✐✬❛♥✱ P❘ ❈❤✐♥❛ ■❈❈❙✱ ✷✵✶✸✳ ❊❧✲●❤❛③❛❧✐ ❚❛❧❜✐✳ ▼❡t❛❤❡✉r✐st✐❝s✿ ❢r♦♠ ❞❡s✐❣♥ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ ✈♦❧✲ ❢❧♦✇❡r ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✑ ❛ s❝❤♦♦❧ ♦❢ s❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ t❡❝❤♥♦❧♦❣②✳ ❬✾✶❪ ✉♠❡ ✼✹✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ✫ ❙♦♥s✱ ✷✵✵✾✳ ❬✾✷❪ ❊❞♠✉♥❞ ❑ ❇✉r❦❡✱ ❏❛♠❡s P ◆❡✇❛❧❧✱ ❛♥❞ ❘✉♣❡rt ❋ ❲❡❛r❡✳ ■♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ str❛t❡❣✐❡s ❛♥❞ ❞✐✈❡rs✐t② ✐♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥❛r② t✐♠❡t❛❜❧✐♥❣✳ t❛t✐♦♥✱ ✻✭✶✮✿✽✶✕✶✵✸✱ ✶✾✾✽✳ ❊✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ❝♦♠♣✉✲ ❬✾✸❪ ❆❦✐ ❙♦rs❛✱ ❘✐✐❦❦❛ P❡❧t♦❦❛♥❣❛s✱ ❛♥❞ ❑❛✉❦♦ ▲❡✐✈✐s❦❛✳ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡♥t✐❢✐❝❛t✐♦♥✳ ■♥ ✶✹✼ ❘❡❛❧✲❝♦❞❡❞ ❣❡♥❡t✐❝ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❙②st❡♠s✱ ✷✵✵✽✳ ■❙✬✵✽✳ ✹t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ■❊❊❊ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✽✳ ✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✱ ♣❛❣❡s ✶✵✕✹✷✳ ❬✾✹❪ ❑✉s✉♠ ❉❡❡♣ ❛♥❞ ▼❛♥♦❥ ❚❤❛❦✉r✳ ❆ ♥❡✇ ❝r♦ss♦✈❡r ♦♣❡r❛t♦r ❢♦r r❡❛❧ ❝♦❞❡❞ ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❆♣♣❧✐❡❞ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝s ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ✶✽✽✭✶✮✿✽✾✺✕ ✾✶✶✱ ✷✵✵✼✳ ❬✾✺❪ ❆❦✐ ❙♦rs❛✱ ❘✐✐❦❦❛ P❡❧t♦❦❛♥❣❛s✱ ❛♥❞ ❑❛✉❦♦ ▲❡✐✈✐s❦❛✳ ❘❡❛❧✲❝♦❞❡❞ ❣❡♥❡t✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡♥t✐❢✐❝❛t✐♦♥✳ ■♥ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❙②st❡♠s✱ ✷✵✵✽✳ ■❙✬✵✽✳ ✹t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ■❊❊❊ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✱ ♣❛❣❡s ✶✵✕✹✷✳ ■❊❊❊✱ ✷✵✵✽✳ ❬✾✻❪ ❨✳ ❩♦✉ ❛♥❞ ❑r✐s❤♥❡♥❞✉ ❈❤❛❦r❛❜❛rt②✳ ❙❡♥s♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛♥❞ t❛r❣❡t ❧♦✲ ❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ ✈✐rt✉❛❧ ❢♦r❝❡s✳ ■♥ ■❊❊❊ ■◆❋❖❈❖▼ ✷✵✵✸✳ ❚✇❡♥t②✲ s❡❝♦♥❞ ❆♥♥✉❛❧ ❏♦✐♥t ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ■❊❊❊ ❈♦♠♣✉t❡r ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛✲ t✐♦♥s ❙♦❝✐❡t✐❡s ✭■❊❊❊ ❈❛t✳ ◆♦✳✵✸❈❍✸✼✹✷✽✮ ✈♦❧✳✷✱ ▼❛r❝❤ ✷✵✵✸✳ ✱ ✈♦❧✉♠❡ ✷✱ ♣❛❣❡s ✶✷✾✸✕✶✸✵✸ ❬✾✼❪ ❉♦r✐t ❙ ❍♦❝❤❜❛✉♠ ❛♥❞ ❲♦❧❢❣❛♥❣ ▼❛❛ss✳ ❆♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❡s ❢♦r ❝♦✈✲ ❡r✐♥❣ ❛♥❞ ♣❛❝❦✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠s ✐♥ ✐♠❛❣❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❛♥❞ ✈❧s✐✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ❆❈▼ ✭❏❆❈▼✮✱ ✸✷✭✶✮✿✶✸✵✕✶✸✻✱ ✶✾✽✺✳ ❬✾✽❪ ❚❤♦♠❛s ❍ ❈♦r♠❡♥✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✷✹✳✸✿ ❉✐❥❦str❛✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✱ ♣❛❣❡s ✺✾✺✕✻✵✶✱ ✷✵✵✶✳ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ ❬✾✾❪ ❉♦r✐t ❙✳ ❍♦❝❤❜❛✉♠ ❛♥❞ ❲♦❧❢❣❛♥❣ ▼❛❛ss✳ ❆♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❡s ❢♦r ❝♦✈❡r✐♥❣ ❛♥❞ ♣❛❝❦✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠s ✐♥ ✐♠❛❣❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❛♥❞ ✈❧s✐✳ ❏✳ ❆❈▼✱ ✸✷ ✭✶✮✿✶✸✵✕✶✸✻✱ ❏❛♥✉❛r② ✶✾✽✺✳ ■❙❙◆ ✵✵✵✹✲✺✹✶✶✳ ❬✶✵✵❪ ❏❛♠❡s ▼❛❝◗✉❡❡♥ ❡t ❛❧✳ ❙♦♠❡ ♠❡t❤♦❞s ❢♦r ❝❧❛ss✐❢✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ♠✉❧t✐✈❛r✐❛t❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ❢✐❢t❤ ❇❡r❦❡❧❡② s②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ st❛t✐st✐❝s ❛♥❞ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t②✱ ✈♦❧✉♠❡ ✶✱ ♣❛❣❡s ✷✽✶✕✷✾✼✳ ❖❛❦✲ ❧❛♥❞✱ ❈❆✱ ❯❙❆✳✱ ✶✾✻✼✳ ❬✶✵✶❪ ❙✳ ▲❧♦②❞✳ ▲❡❛st sq✉❛r❡s q✉❛♥t✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ♣❝♠✳ ■❊❊❊ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r②✱ ✷✽✭✷✮✿✶✷✾✕✶✸✼✱ ▼❛r❝❤ ✶✾✽✷✳ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ■♥✲ ❬✶✵✷❪ ❑✳ ❇✉❝❤✐♥ ❛♥❞ ❲✳ ▼✉❧③❡r✳ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s ✐♥ ♦✭s♦rt✭♥✮✮ t✐♠❡ ❛♥❞ ♠♦r❡✳ ■♥ ✷✵✵✾ ✺✵t❤ ❆♥♥✉❛❧ ■❊❊❊ ❙②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ❋♦✉♥❞❛t✐♦♥s ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡✱ ♣❛❣❡s ✶✸✾✕✶✹✽✱ ❖❝t ✷✵✵✾✳ ❬✶✵✸❪ ❏✳ ❇✳ ❑r✉s❦❛❧✳ ❖♥ t❤❡ ❙❤♦rt❡st ❙♣❛♥♥✐♥❣ ❙✉❜tr❡❡ ♦❢ ❛ ●r❛♣❤ ❛♥❞ t❤❡ ❚r❛✈❡❧✐♥❣ ❙❛❧❡s♠❛♥ Pr♦❜❧❡♠✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ❆♠❡r✐❝❛♥ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❙♦❝✐❡t②✱ ✼✱ ✶✾✺✻✳ ✶✹✽ ... ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ♥❤✐➲✉ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❝♦♥ tò② t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❝→❝ t✐➯✉ ữ t ợ số ữủ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ➼t ♥❤➜t ❬✶✾✕✷✷❪✱ tè✐ ✤❛ ❤â❛ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ợ số ữủ trữợ ◆❣♦➔✐ r❛✱ tr♦♥❣ ♠é✐ ♠æ ❤➻♥❤ ❧↕✐ ❝â t❤➸ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ♥❤✐➲✉... t➼❝❤ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✽ ✈➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ❲❙◆s ❦❤æ♥❣ ỗ t ợ số ữủ trữợ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✾ ❱➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ t❤✐➳t ❦➳ ♠↕♥❣ ✤✐➺♥✳... ♠ët ❝→❝❤ ♥❣➝✉ ♥❤✐➯♥ ❝â t❤➸ ❦❤æ♥❣ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ✤÷đ❝ ♥❤✐➺♠ ✈ư ❣✐→♠ s→t ❝õ❛ ♠↕♥❣ ✈➔ ❣➙② ❧➣♥❣ ũ ởt số ữủ ợ ❜✐➳♥✳ ❚r➯♥ t❤ü❝ t➳✱ ❞♦ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝❤➾ ❤♦↕t ✤ë♥❣ tèt tr♦♥❣ ♠ët ✈ò♥❣ ❜→♥ ❦➼♥❤ ♥❤➜t
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây , Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây

Mục lục

Xem thêm