Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc tại KCN HANAKA, tỉnh bắc ninh

109 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:15

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ MỸ LINH HOẠT ĐỘNG CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SĨC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI KHU CƠNG NGHIỆP HANAKA, TỈNH BẮC NINH Ngành: Cơng tác xã hội Mã số: 876 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ VÂN ANH HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Hà Mỹ Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 11 1.1 Lý luận chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động .11 1.2 Lý luận hoạt động công tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động 18 1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động 29 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HANAKA, TỈNH BẮC NINH 36 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu khách thể nghiên cứu 36 2.2 Thực trạng hoạt động cơng tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc Khu công nghiệp HANAKA 40 2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động việc Khu công nghiệp HANAKA, tỉnh Bắc Ninh 62 Chương ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 70 3.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp, sách cơng tác xã hội với công nhân lao động 70 3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, cán làm công tác xã hội 71 3.3 Nâng cao nhận thức doanh nghiệp toàn xã hội việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động khu công nghiệp 73 3.4 Xây dựng mơ hình định hướng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cơng nhân lao động 74 3.5 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đồn viên, thành lập cơng đồn sở, xây dựng cơng đồn sở vững mạnh 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNLĐ Công nhân lao động CTXH Công tác xã hội KCN Khu công nghiệp SKTT Sức khỏe tinh thần DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Đặc điểm khách thể nghiên cứu CNLĐ 37 gặp vấn đề SKTT 37 Bảng 2.2 Các hoạt động cơng tác xã hội hỗ trợ chăm sóc SKTT cho CNLĐ 42 Bảng 2.3 Mức độ hiệu hoạt động truyền thông 48 Bảng 2.4 Mức độ hiệu hoạt động tham vấn với CNLĐ 52 gặp vấn đề SKTT 52 Bảng 2.5 Mức độ hiệu hoạt động giáo dục 55 Bảng 2.6 Mức độ hiệu hoạt động kết nối 58 Bảng 2.7 Trình độ chuyên môn kinh nghiệm công tác nhân viên kiêm nhiệm công tác xã hội với công nhân lao động 63 Bảng 2.8 Nhận thức công nhân hoạt động cơng tác xã hội chăm sóc SKTT cho CNLĐ 64 Biểu 2.1 Đánh giá mức độ quan trọng hoạt động cơng tác xã hội chăm sóc SKTT cho CNLĐ 41 Biểu đồ 2.2 Mức độ hiệu hoạt động phòng ngừa chăm sóc SKTT cho CNLĐ 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sức khỏe vốn quý người, có sức khỏe có tất cả, tầng lớp lao động xã hội Ngồi việc chăm sóc sức khỏe thể chất, yếu tố sức khỏe tinh thần sống đại ngày toàn xã hội quan tâm Bởi với guồng quay sống, người vừa phải đối mặt với “cơm áo gạo tiền” hàng ngày vừa có nguy nhận lại hệ lụy việc làm việc sức hay bận rộn chẳng có thời gian để chăm sóc đến sức khỏe tinh thần Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động làm việc KCN - phận lao động quan trọng phát triển kinh tế đất nước, ngày trọng, bảo vệ sức khỏe cơng nhân lao động bảo vệ phát triển bền vững cho doanh nghiệp Đời sống văn hóa tinh thần CNLĐ KCN ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần họ, sống có đầy đủ vật chất tinh thần thoải mái tạo tâm lý thoải mái cho CNLĐ làm việc, suất lao động cao, kéo theo hiệu dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp phát triển, tạo thành động lực làm việc bền vững hiệu Sau 30 năm đổi mới, đời sống văn hóa, tinh thần cơng nhân lao động Đảng, nhà nước quan tâm, thể đường lối xây dựng giai cấp công nhân chế độ sách chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cơng nhân lao động Theo báo cáo Tổng Liên đồn Lao Động Việt Nam, tính đến cuối năm 2018 nước có khoảng 15,7-16 triệu lao động loại hình doanh nghiệp (cơng nhân lao động) [2] Hiện nay, nước có 289 khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) hoạt động 98 khu công nghiệp giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, dự kiến thu hút khoảng 2,1 - 2,2 triệu lao động Điều góp phần làm thay đổi mặt đời sống người dân, nhiên trái với mặt tích cực tồn nhiều mặt hạn chế Theo kết nghiên cứu Viện Nghiên cứu công nhân Cơng đồn, tổng thu nhập trung bình cơng nhân lao động doanh nghiệp dao động từ 4,5 triệu-5 triệu đồng/1 tháng [1] Với tình hình lạm phát, giá hàng hóa dịch vụ tăng nhanh tại, mức lương thỏa mãn 70% nhu cầu sống họ, chủ yếu lương thực, tiền thuê nhà, lại, may mặc, sinh hoạt cá nhân Để kiếm thêm thu nhập, thời gian lao động chính, đại phận cơng nhân Việt Nam làm thêm ca, thêm Do vậy, họ thiếu nhiều điều kiện để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, học tập, giao lưu… Phần lớn công nhân KCN, khu chế xuất sống môi trường ba không: không ti-vi, không sách báo, không internet Bên cạnh đó, áp lực cơng việc làm thêm giờ, nhiều công nhân tháng trời đến tivi, sách, báo Điều có nghĩa, người lao động khơng lo "đói" phần ăn ngày để có đủ sức làm việc, mà "đói" văn hóa Những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần công nhân lao động, nhiều người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hay stress, từ áp lực công việc, gia đình, mối quan hệ nơi làm việc, thời gian làm việc thường xuyên phải tăng ca, làm thêm làm cho sức khỏe tinh thần công nhân lao động vốn không tốt lại dần trở nên suy giảm Nhằm rút ngắn xóa dần khoảng trống văn hóa cơng nhân lao động, nhiều KCN lớn trọng nhiều đến đời sống tinh thần cho công nhân để dần cải thiện sức khỏe tinh thần CNLĐ Tuy nhiên, với nhiều khó khăn khách quan, điều kiện sở vật chất phục vụ văn hóa yếu thiếu, thật khó để đáp ứng tốt nhu cầu giải trí - văn hóa sau làm cơng nhân Phần lớn cán cơng đồn cho rằng, thiết chế văn hóa phục vụ cơng nhân lao động, KCN, khu chế xuất nửa vời, chưa tới nơi, tới chốn Đây tình trạng chung cơng nhân lao động làm việc KCN địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mà đời sống, sức khỏe tinh thần công nhân lao động chưa trọng quan tâm sát Và công tác xã hội với công nhân lao động đòi hỏi cấp thiết xã hội Vai trò nhân viên CTXH quan trọng cần thiết, họ người giúp CNLĐ giải gỡ, chia sẻ khó khăn sống đồng tời cầu nối họ với doanh nghiệp cấp, ngành có liên quan Với thực trạng lí tơi chọn đề tài :” Hoạt động cơng tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc KCN HANAKA, tỉnh Bắc Ninh” nhằm tìm hiểu đời sống, sức khỏe tinh thần công nhân lao động để với Cơng Đồn doanh nghiệp, địa phương, cấp ngành liên quan đưa giải pháp, chương trình hành động giúp cải thiện sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc KCN HANAKA nói riêng, cơng nhân lao động KCN nước nói chung, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Đề tài ” Tìm hiểu đời sống văn hóa cơng nhân khu cơng nghiệp Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc ”của Nguyễn Văn Quân (Đại học văn hóa Hà Nội) [10] Đề tài đưa nhìn tổng quan thực tiễn đời sống văn hóa cơng nhân khu cơng nghiệp, cung cấp số liệu, khảo sát đưa đánh giá đời sống văn hóa cơng nhân khu công nghiệp Khai Quang, đặc thù riêng hoạt động văn hóa khu cơng nghiệp Khai Quang, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa cơng nhân khu cơng nghiệp Khai Quang thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Nếu đề tài áp dụng địa phương góp phần vào việc nâng cao đời sống văn hóa cơng nhân khu cơng nghiệp Khai Quang khu công nghiệp khác địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Đề tài khoa học cấp nhà nước ”Lối sống công nhân Việt Nam điều kiện cơng nghiệp hóa” PGS.TS Vũ Quang Thọ làm chủ nhiệm [11] Dựa sở lý luận thực tiễn lối sống dân cư nói chung, lối sống cơng nhân nói riêng, mối quan hệ trực tiếp, biện chứng với hoạt động sống điều kiện sống, đề tài phân tích thực trạng lối sống cơng nhân Việt Nam nay, với nhiều biểu đa dạng, phong phú với nhân tố tác động; biểu sinh động, trung thực lối sống, nhận thức, hành vi, ứng xử công nhân lao động sản xuất; sinh hoạt gia đình; hoạt động cộng đồng Đề tài nêu giải pháp xây dựng lối sống “công nghiệp, đại” công nhân Việt Nam thập niên tới , cải thiện điều kiện vật chất, văn hóa tinh thần cho cơng nhân giải pháp trọng tâm - Đề tài "Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương" Liên Đoàn Lao Động tỉnh Hải Dương thực [9] Liên đoàn lao động tỉnh tiến hành khảo sát đối tượng liên quan kết cho thấy thu nhập công nhân lao động không tương xứng với cường độ lao động thực tế, không đủ để tái sản xuất sức lao động, sở vật chất phục vụ công việc hoạt động văn hố, thể thao cơng nhân lao động thiếu thốn, điều kiện để cơng nhân tham gia hạn hẹp Đề tài đánh giá thực trạng tồn đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương - Đề tài “Thực trạng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân khu cơng nghiệp nay" ThS Lê Thị Lan Hương làm chủ nhiệm hệ thống hoá bổ sung, phát triển lư luận văn hóa, nhu cầu, đời sống văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân khu công nghiệp[17] Khái quát thực trạng, phát vấn đề đặt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân khu công nghiệp đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn cơng tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân khu công nghiệp thời gian tới - Đề tài “Xây dựng mơi trường văn hóa cơng nhân thành phố Hồ Chí Minh nay” PGS.TS Phạm Duy Đức – Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [12] Đề tài trình bày tổng quan thực trạng đời sống đội ngũ công nhân Tp.HCM tình hình số lượng cơng nhân, vấn đề tiền lương, trình độ học vấn, tay nghề… , đề giải pháp xây dựng phát triển mơi trường văn hóa lành mạnh cơng nhân KCX-KCN địa bàn Tp HCM Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu phạm vi thành phố nên nội dung kết đề tài mang tính khái quát, kiến nghị, giải pháp đề mức lý luận chung chung tổng thể - Phan Thị Mai Hương Viện Tâm lý học làm chủ nhiệm (2011), “Báo cáo kết nghiên cứu công nhân”[13] Đề tài thực khảo sát với công nhân ba miền đất nước vấn đề kinh tế - xã hội Nghiên cứu người cơng nhân có quan tâm vấn đề lớn đất nước nhận thức chưa thực đầy đủ, có hạn chế Các thông tin vấn đề lớn, nhiều người quan tâm người công nhân tiếp nhận chủ yếu qua phương tiện truyền thông đại chúng truyền hình, đài, báo chí Thậm chí việc tiếp thu thông tin qua phương tiện truyền thông đại chúng nhiều, phần lớn thời gian người công nhân đành để làm việc, làm tăng ca , người cơng nhân phải lo cho sống hàng ngày, lo kiếm sống Vì vậy, thông tin thu nhiều Bên cạnh đó, trình độ học vấn người cơng nhân nói chung chưa cao nên điều có ảnh hưởng đến nhận thức họ - Kim Anh, Nguyễn Tập Quốc Linh (2004), “Chuyện dài nhiều tập cơng nhân nhập cư”[8] Nhóm tác giả nói lên thực trạng đời sống công nhân nhập cư mà đáng ý nữ công nhân Các nữ công nhân gặp vấn đề từ nhà trọ đến ăn uống hàng ngày, thu nhập, tình cảm, sức khỏe…Họ phải sống khu nhà trọ ẩm thấp, dột nát, chật hẹp, ăn uống tằn tiện đồng lương q ỏi Tình trạng sống thử xảy đầy rẫy, không nhận quan tầm mặt sức khỏe từ phía cơng ty nên nữ công nhân dễ mắc bệnh: Đau bao tử, viêm xoang, viêm phụ khoa… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm đến thú vui tụ tập bạn bè, uống thuốc, chất kích thích để giảm stress, căng thẳng Tìm đến trung tâm tư vấn, tham vấn tâm lý Tìm đến trợ giúp nhân viên CTXH nơi làm việc Câu 4:Sau nhận thấy vấn đề gặp phải, nhu cầu anh/chị gì? Nhu cầu tham vấn tâm lý Nhu cầu doanh nghiệp quan tâm, có biện pháp hỗ trợ để nâng cao chất lượng sống cho CNLĐ Nhu cầu nâng cao kiến thức kỹ chăm sóc SKTT Nhu cầu kết nối nguồn lực để hỗ trợ giải vấn đề Câu 5: Nhân viên CTXH có thường xuyên triển khai hoạt động hỗ trợ cho CNLĐ không? ST Các hoạt động T Tham vấn, hỗ trợ tâm lý Truyền thơng nâng cao kiến thức chăm sóc SKTT Phát sớm tổ chức hoạt động phòng ngừa biểu không tốt SKTT Kết nối nguồn lực hỗ CNLĐ Tổ chức hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cách xử lý SKTT gặp vấn đề 82 Câu 6: Anh/chị đánh giá mức độ hiệu hoạt động hỗ trợ nhân viên CTXH nào? ST Hoạt động hỗ trợ T Tham vấn, hỗ trợ tâm lý Truyền thơng nâng cao kiến thức chăm sóc SKTT Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, hội nhóm có tham gia CNLĐ Kết nối nguồn lực hỗ CNLĐ Tổ chức hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cách xử lý SKTT gặp vấn đề 83 Câu 7: Anh(chị) đánh hoạt động truyền thông nhân viên CTXH với CNLĐ? ST T Các hoạt động truyền thông Cung cấp tài liệu, sách báo, tạp chí Truyền thơng qua phát tờ rơi, treo hiệu, pano, áp phích Tổ chức buổi sinh hoạt, thuyết trình kiến thức chăm sóc SKTT Truyền thơng qua hoạt động giao văn hóa văn nghệ, thơ ca, kịch nói Sử dụng kênh phát nơi làm việc, phát loa vào giải lao Câu 8: Anh(chị) đánh giá mức độ hiệu hoạt động phòng ngừa chăm sóc SKTT cho CNLĐ nhân viên CTXH nào? S T T Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức chăm sóc SKTT 84 Phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp gia đình CNLĐ Trang bị kiến thức chăm sóc SKTT cho CNLĐ Quan sát, phát biểu không tốt tinh thần CNLĐ Tahm vấn, tư vấn tâm lý cho CNLĐ Câu 9: Anh chị đánh hoạt động tham vấn, tư vấn hỗ trợ tâm lý nhân viên CTXH với CNLĐ gặp vấn đề SKTT? S T T Các hoạt động tham vấn Chia sẻ lo lắng, tâm tư tình vấn đề mà CNLĐ gặp phải Tham vấn trị liệu, hỗ trợ ổn định tâm lý cho CNLĐ gặp vấn đề khó khăn Tham vấn, tư vấn cách tự chăm sóc SKTT phòng tránh kỹ xử lý tình gặp vấn đề cho CNLĐ Tham vấn cho gia đình, người thân CNLĐ 85 Câu 10: Trong hoạt động đây, nhân viên CTXH với chủ doanh nghiệp tiến hành hoạt động mức độ nào? S T Hoạt động giáo dục T Tổ chức buổi thảo luận, sinh hoạt tuần cho CNLĐ với chủ đề chăm sóc SKTT Tổ chức hoạt động giao lưu, giải trí, câu lạc kỹ sống, xây dựng lối sống công nhân lành mạnh Mời chuyên gia tư vấn, trao đổi, chia sẻ nghiệm, kỹ tình có vấn đề Cung cấp kiến thức sách, pháp luật để CNLĐ nắm rõ quyền lợi hợp pháp Câu 11: Anh/chị đánh hoạt động kết nối nhân viên CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? S T Hoạt động kết nối T Thúc đẩy tương tác CNLĐ chủ doanh nghiệp 86 Gắn kết cơng đồn cấp với cơng đồn doanh nghiệp Có liên kết với quyền địa phương tổ chức xã hội Liên hệ với trung tâm y tế, trung tâm giới thiệu nhà ở, dịch vụ tham vấn Thúc đẩy tương tác, kết nối CNLĐ với qua hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, thể thao, giao lưu văn nghệ Câu 12: Chủ doanh nghiệp có biện pháp hỗ trợ cho CNLĐ gặp vấn đề SKTT? Tổ chức buổi sinh hoạt hàng tuần cho CNLĐ để trao đổi kiến thức chăm sóc SKTT, giao lưu, giải trí Tổ chức hoạt động thể dục thể thao, hội thi văn nghệ, thơ ca; trang bị ấn phẩm văn hóa, tivi, loa đài, phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn CNLĐ Có phòng tư vấn, tham vấn tâm lý giúp CNLĐ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn Tổ chức buổi hội thảo, mời chuyên gia đến chia sẻ kiến thức, kỹ chăm sóc SKTT cho CNLĐ Biện pháp hỗ trợ khác: 87 Câu 13: Theo anh/chị yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? S T T Các yếu tố ảnh hưởng Năng chuyên môn nhân viên CTXH Thâm niên nghề nghiệp nhân viên CTXH Chất lượng số lượng CTXH Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chăm sóc SKTT Cơ sở vật chất, sở hạ tầng phục vụ hoạt động CTXH Sự liên kết CNLĐ, chủ doanh nghiệp, nhân viên CTXH toàn xã hội Câu 14: Theo anh/chị, nguyên nhân khiến hoạt động công tác xã hội chưa đẩy mạnh hoạt động trợ giúp chăm sóc SKTT cho CNLĐ? Số lượng nhân viên CTXH ít, làm việc chưa chuyên môn Tại nơi làm việc chưa có phòng CTXH cho CNLĐ Chủ doanh nghiệp cấp, ngành chưa thực quan tâm đến hoạt động CTXH với CNLĐ Bản thân CNLĐ chưa hiểu rõ hoạt động CTXH 88 lự Câu 15: Theo anh/chị, để nâng cao chăm sóc SKTT cho CNLĐ chủ doanh nghiệp, cấp cơng đồn quyền địa phương cần phải làm gì? - Đối với nhân viên CTXH: - Đối với cơng đồn doanh nghiệp: - Đối với chủ doanh nghiệp: - Đối với xã hội: Cảm ơn giúp đỡ anh (chị) Mong anh (chị) cho biết đôi điều thân: Tuổi: Quê quán: Giới tính: Nam Nữ 89 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU NHÂN VIÊN KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌC ĐƯỜNG Anh/chị khái qt tình hình chung SKTT CNLĐ làm việc KCN HANAKA nào? Theo anh/chị, người nhân viên CTXH đóng vai trò việc hỗ trợ CNLĐ gặp vấn đề SKTT? Anh/chị đánh giá mức độ quan trọng hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ nào? Có hình thức hỗ trợ mà anh/chị thực cho CNLĐ làm việc KCN? Trong trình trợ giúp CNLĐ gặp vấn đề SKTT, anh/chị thực việc kết nối nguồn lực hoạt động nào? Trong trình trợ giúp CNLĐ gặp vấn đề SKTT, anh/chị thực biện pháp phòng ngừa hoạt động nào? Trong trình trợ giúp CNLĐ gặp vấn đề SKTT, anh/chị thực hoạt động truyền thông nào? Những hoạt động CTXH mà anh/chị cho làm tốt nhất? Anh/chị làm để xây dựng triển khai hoạt động hỗ trợ CNLĐ gặp vấn đề SKTT? 10 Đánh giá chung anh/chị hình thức ỗ trợ CNLĐ gặp vấn đề SKTT? 11 Anh/chị gặp thuận lợi, khó khăn việc trợ giúp CNLĐ gặp vấn đề 12 Để tăng cường vai trò hỗ trợ chăm sóc SKTT cho CNLĐ, theo anh/chị cần phải tiến hành giải pháp nào? 90 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU CNLĐ GẶP VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN Những hoạt động CTXH doanh nghiệp thực để hỗ trợ CNLĐ gặp vấn đề SKTT? Theo anh/chị, hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ quan trọng KCN? Tại KCN, doanh nghiệp triển khai hoạt động truyền thơng/phòng ngừa/giáo dục/tham vấn/kết nối nguồn lực để hỗ trợ CNLĐ gặp vấn đề SKTT nào? Anh/chị đánh giá hiệu hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? Theo anh/chị, yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? Khi gặp vấn đề SKTT, anh/chị có mong muốn nhu cầu gì? Theo anh/chị, tổ chức cơng đồn doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? Trong trình làm việc, gặp vấn đề khó khăn anh/chị thường tìm đến trợ giúp nào? Theo anh/chị, cần phải làm để nâng cao hiệu hoạt động CTXH chăm sóc SKTT cho CNLĐ? 91 ... đề lý luận hoạt động công tác xã hội với công nhân lao động Chương 2: Thực trạng hoạt động cơng tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động KCN HANAKA, tỉnh Bắc Ninh Chương... hoạt động công tác xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CƠNG NHÂN LAO ĐỘNG 1.1 Lý luận chăm sóc sức khỏe tinh. .. khỏe tinh thần cho cơng nhân lao động 29 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SĨC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HANAKA, TỈNH BẮC NINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc tại KCN HANAKA, tỉnh bắc ninh , Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động làm việc tại KCN HANAKA, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan