Quản trị tài chính tại viện tâm lý học”

101 22 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:14

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ ĐÀO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM LÝ HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ ĐÀO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM LÝ HỌC Ngành: Quản trị Doanh nghiệp Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỦY LAN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Đào ỜI CẢM N Hoàn thành luận văn tốt nghiệp học tập miệt mài cá nhân sau năm Học viện, với giảng dạy nhiệt tình Thầy Cô, giúp đỡ tạo điều kiện phương diện Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Khoa Quản trị Doanh nghiệp, phòng, ban Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy, Cô giáo khoa Quản trị Doanh nghiệp tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thủy Lan, Cơ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em q trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Tâm lý học, anh, chị đồng nghiệp, phòng ban Viện Tâm lý học giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu thực Luận văn Mặc dù thân em cố gắng trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn song khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp dẫn quý báu Quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: C SỞ Ý UẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI Đ N VỊ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG ẬP 1.1 Quản trị tài 1.2 Lý luận quản trị tài 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài đơn vị nghiệp KHCN cơng lập Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM Ý HỌC 2.1 Khái quát Viện Tâ 2.2 Tình hình quản trị tài Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM Ý HỌC 3.1 Cơ sở đề xuất giải ph 3.2 Một số giải pháp đối KẾT UẬN TÀI IỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, S ĐỒ, CÔNG THỨC Danh mục bảng Bảng 2.1: Tình hình thực nguồn thu .40 Bảng 2.2: Tình hình nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp 41 Bảng 2.3: Nguồn thu nghiệp Viện Tâm lý học 45 Bảng 2.4: Nguồn thu nghiệp Viện Tâm lý học 46 Bảng 2.5: Hoạt động chi thường xuyên Viện giai đoạn 2014 – 2018 47 Bảng 2.6: Cơ cấu chi không xuyên từ NSNN .50 Bảng 2.7: Nguồn chi hoạt động KHCN Viện Tâm lý học 51 Bảng 2.8: Tổng nguồn thu từ NSNN so với tổng nguồn chi từ NSNN 52 Bảng 2.9: Hoạt động tài xác lập quỹ quan .55 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tình hình thực nguồn thu Viện Tâm lý học .41 Biểu đồ 2.2: Tình hình thực nguồn thu từ NSNN cấp 42 Biểu đồ 2.3: Nguồn NSNN cấp chi cho hoạt động thường xuyên 43 Biểu đồ 2.4: Nguồn NSNN cấp không thường xuyên Viện Tâm lý học 43 Biểu đồ 2.5: Nguồn NSNN cấp thực nhiệm vụ KHCN 44 Biểu đồ 2.6: Nguồn thu nghiệp Viện Tâm lý học .45 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu chi hoạt động thường xuyên 48 Biểu đồ 2.8: Tỷ trọng chi không thường xuyên từ ngân sách nhà nước .49 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ chi không thường xuyên 50 Biểu đồ 2.10: Hoạt động tài Viện Tâm lý học giai đoạn 2014 - 2018 53 Biểu đồ 2.11: Tổng nguồn thu từ NSNN so với Tổng nguồn chi từ NSNN 54 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Viện Tâm lý học .39 iv Danh mục công thức Cơng thức 1: Mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên đơn vị 13 Công thức 2: Chỉ tiêu đánh giá mức độ đảm bảo nhu cầu chi thực tế 26 Công thức 3: Chỉ tiêu đánh giá mức độ đảm bảo nhu cầu chi thực tế 27 Công thức 4: Chỉ số đánh giá trích lập quỹ quan tổng chênh lệch thu chi 27 Công thức 5: Chỉ số đánh giá chi thu nhập tăng thêm 27 Cơng thức 6: Chỉ số đánh giá trích lập quỹ quan so với kế hoạch 28 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị tài nghiệp vụ quan trọng bắt buộc phải có tổ chức Quản trị tài hiệu tiền đề cho thành công phát triển bền vững tổ chức liên quan đến quản lý nguồn tài hoạt động tài tổ chức Hiện với phát triển kinh tế xã hội, nhà nước ban hành nhiều sách nhằm bước đổi chế hoạt động chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập, có đơn vị nghiệp khoa học Một hướng chủ động khai thác tối đa nguồn thu, nâng cao hiệu quản trị khoản chi phí, tích cực cân đối thu chi đảm bảo tự chủ tài chính, phục vụ tốt cho cơng tác nghiên cứu khoa học sở lộ trình bước cho hoạt động chuyển đổi sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ NSNN Viện Tâm lý học khơng nằm ngồi quỹ đạo Thực tế năm qua, hoạt động quản trị tài Viện Tâm lý học có nhiều đổi đem lại kết đáng khích lệ Tuy nhiên, quản trị tài Viện Tâm lý học bộc lộ nhiều hạn chế nhiều điểm bất cập cơng tác quản lý tài Khả kiểm sốt thu, chi chưa hiệu quả, mức đầu tư tài thấp, hệ thống văn cụ thể hóa quy định Nhà nước chưa kịp thời đổi mới, thiếu đồng bộ, thủ tục chi trả số hoạt động nghiên cứu khoa học chậm gây rào cản cho hoạt động đơn vị Thực trạng đặt yêu cầu phải thay đổi tư cách thức làm việc để thích nghi với kinh tế thị trường, tạo điều kiện để đơn vị trì phát triển vững mạnh Để đạt mục đích nêu trên, vấn đề mà đơn vị phải nhanh chóng thực đổi mới, đẩy mạnh việc hồn thiện cơng tác quản trị tài Một mặt làm tăng khả quản trị tài cho đơn vị, mặt khác góp phần hỗ trợ hoạt động khác Viện tạo tự chủ mặt tài chính, từ nâng cao khả thu hút nguồn vốn đầu tư giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước Vì tính cấp thiết trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị tài Viện Tâm lý học” làm đề tài luận văn nhằm đưa số giải pháp hoàn thiện hiệu hoạt động quản trị tài Viện Tâm lý học đến năm 2025 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản trị tài nói chung hay quản trị tài cơng nói riêng vấn đề thu hút nhiều quan tâm nhà quản lý, nhà khoa học Bộ, ngành Đã có nhiều viết nghiên cứu nội dung liên quan đến quản trị tài chính, kể đến số cơng trình, viết tiêu biểu sau: Các tác giả Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” [50] Trong nghiên cứu này, tác giả hệ thơng hóa sở khoa học giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Năm 2003, Viện Khoa học Tài thực nghiên cứu “Đổi chi tiêu cơng Việt Nam” Nghiên cứu thực trạng chi tiêu công Việt Nam thời gian qua đề xuất số giải pháp nhằm quản lý chi tiêu cơng Việt Nam tốt [54] Cơng trình nghiên cứu tác giả Lê Chi Mai (2003), thực trạng cải cách dịch vụ công Việt Nam thời gian qua Ngoài ra, nghiên cứu mình, tác giả mơ tả số cách thức cải cách hành cơng, ưu điểm, nhược điểm cách thức này; từ đó, tác giả đề xuất số mơ hình cải cách dịch vụ cơng Việt Nam [41] Nguyễn Tấn Bình (2003) Phân tích hoạt động doanh nghiệp tìm hiểu tình hình tài số doanh nghiệp mục Mơ hình hỗn hợp mơ hình có kết hợp hai mơ hình nêu trên, tổ chức kế tốn quản trị chuyên gia đơn vị đảm nhiệm Xuất phát từ mục tiêu, vai trò cùa cơng tác kế tốn quản trị tình hình thực tế đơn vị nghiệp KHCN công lập, việc lựa chọn “Mô hình kế tốn quản trị kết hợp” phù hợp theo mơ hình chun gia kế tốn đồng thời đảm nhiệm hai nhiệm vụ thu thập xử lý thơng tin kế tốn tài kế toán quản trị Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung tồn cơng tác kế tốn đơn vị từ việc tổ chức xây dựng máy kế toán, lưu chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo nhằm cung thông tin cho nhà quản trị Các phận kế tốn có chức thu thập cung cấp thơng tin kế tốn vừa tổng hợp vừa chi tiết, đồng thời lập dự toán tổng hợp chi tiết theo yêu cầu người quản lý Kế toán quản trị đặt trọng tâm vào việc xây dựng, kiểm tra, xác định hoạch định chi phí hoạt động dịch vụ đơn vị Kế tốn quản trị khơng sử dụng chế độ kế tốn riêng, tách rời với kế tốn tài mà sử dụng tài khoản kế toán chi tiết, hệ thống số kế toán báo cáo kế toán quản trị kết hợp chung hệ thống kế toán với kế tốn tài Kế tốn tài kế toán quản trị tổ chức thành máy thống máy kế toán Kế tốn tài sử dụng tài khoản kế tốn tổng hợp kế tốn quản trị sử dụng tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết phù hợp, báo cáo kế tốn nội sử dụng thêm phương pháp khác phương pháp thống kê, phương pháp thuật tốn để hệ thống hóa xử lý thông tin Việc ghi chép, phản ánh, xử lý truyền đạt thơng tin tính đến mục đích kế tốn tài kế tốn quản trị nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin kế tốn cho đối tượng bên bên ngồi đơn vị Mỗi phận kế tốn có chức thu thập, cung cấp thơng tin kế tốn vừa dạng tổng hợp, vừa dạng chi tiết theo yêu cầu nhà quản lý Bộ phận kế toán quản trị chi phí sử dụng báo cáo phận để cung cấp 70 thông tin cho nội đơn vị, phận kế tốn tài sử dụng hệ thống báo cáo tài để cung thơng tin cho đối tượng bên đơn vị 3.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quy chế chi tiêu nội Viện Tâm lý học 3.2.5.1 Mục tiêu giải pháp Giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quy chế chi tiêu nội Viện Tâm lý học, qua nâng cao hiệu quản trị tài Viện 3.2.5.2 Nội dung giải pháp Quy chế chi tiêu nội hệ thống quy phạm nội đơn vị, bao gồm nguyên tắc, quy định nội dung thu, mức thu nội dung chi, mức chi mang tính bắt buộc chung đơn vị, lĩnh vực hoạt động hành vi cụ thể Đây xem văn pháp lý quan trọng để giúp nhà lãnh đạo quản lý, điều hành cơng việc có kế hoạch, cân đối nguồn lực, phát triển đơn vị bền vững giúp người đơn vị chủ động điều phối thực nhiệm vụ Trong chế thị trường quy chế chi tiêu nội cần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu , cần thực số biện pháp nâng cao nhận thức vai trò quy chế chi tiêu nội hệ thống, quy phạm, quy tắc bắt buộc tất người đơn vị nghiêm túc thực theo quy chế, đảm báo nguồn vốn cho chi thường xun có tích lũy chi đầu tư phát triển Thực tập trung dân chủ, công khai, minh bạch xây dựng quy chế, lấy ý kiến tham gia xây dựng quy chế tất thành viên đơn vị tổ chức hội nghị cán viên chức để thông qua Quy định mức chi phải đảm bảo cân đối thu - chi có tích lũy để Viện phát triển, ổn định thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đào tạo cho xã hội Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra thực quy chế Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân Viên thực quy chế 71 Tăng cường hoàn thiện công cụ kiểm tra, giám sát Viện quan quản lý Nhà nước việc xây dựng thực quy chế, nhằm phát huy yếu tố tích cực, hạn chế mặt trái chế Thường xuyên đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa quy chế cho phù hợp với việc thực phù hợp với sách, chế độ Nhà nước thay đổi Tăng cường tính hiệu việc quản trị tài cần phải thực đồng hai khía cạnh thu chi để sử dụng cách tốt nguồn lực đơn vị 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao thực công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình quản trị tài Viện 3.2.6.1 Mục tiêu giải pháp Giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao thực công khai minh bạch trách nhiệm giải trình quản trị tài Viện Tâm lý học 3.2.6.2 Nội dung giải pháp Hoàn thiện máy kiểm tra, kiểm soát: Hiện nay, tổ chức máy Viện Tâm lý học có Ban Thanh tra nhân dân tổ chức cơng đồn Viện Tuy nhiên, tổ chức thực nhiệm vụ tra mang tính chun mơn hoạt động đào tạo, nghiên cứu hoạt động mang tính kiêm nhiệm đơn vị Vì vậy, cần tổ chức phận chuyên trách thực kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát để thực kiểm soát, giám sát thường xuyên định kỳ để kịp thời ngăn chặn, phát sửa chữa sai phạm, phòng ngừa rùi ro mặt hoạt động đơn vị Đồng thời trọng nâng cao lực, trình độ chuyên mơn tính độc lập thành viên phận này; ban hành, cụ thể hóa quy chế hoạt động kiểm soát viên, ban kiểm soát 72 Hoàn thiện hệ thống quy chế làm sở quản lý công cụ để kiểm tra, giám sát: Hệ thống quy chế quản trị tài nội Viện bao gồm: i) Quy chế thu chi nội bộ; ii) Kế hoạch tài chính; iii) Phân cấp thu - chi Viện; iv) Khấu hao tài sản cố định; v) Các văn hướng dẫn thực chế độ tài đơn vị Đây phận hệ thống văn để quản lý Viện, đảm bảo cơng khai tài chính, cần định kỳ xem xét hoàn thiện Rà soát, sửa đổi, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế quản lý nội tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát nội bộ: Quán triệt ngun tắc kiểm sốt nội phân cơng nhiệm vụ, cần rà soát xây dựng quy chế quản lý nhằm cụ thể hóa, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng ban chức năng, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, gây tính ỷ lại, thiếu trách nhiệm việc giải quyết, xử lý công việc liên quan đến nhiều phòng ban khác nội đơn vị Hồn thiện quy trình, nội dung kiểm tra, giám sát: Cần thiết lập hệ thống giám sát thẩm định theo hai hướng: Kiểm soát theo chiều dọc kiểm soát theo chiều ngang Thiết lập hệ thống kiểm sốt nội theo chiều dọc có nghĩa thiết lập hệ thống kiểm soát nội theo cấu tổ chức quản lý dọc từ xuống phận cá nhân theo phân công nhiệm cho cá nhân Thiết lập hệ thống kiểm soát nội theo chiều ngang việc xây dựng chế, thủ tục kiểm sốt thơng qua quy trình nghiệp vụ chủ yếu đơn vị Cần phải xác định chức bản, mục tiêu rủi ro quy trình, từ đưa chế kiểm soát áp dụng phù hợp với quy trình Kết hợp lại có mạng lưới kiểm tra, giám sát chặt chẽ thành viên hoạt động Viện, đảm bảo kiểm sốt tồn hoạt động lĩnh vực không bị chồng chéo bỏ trống, đảm bảo phân chia tách bạch chức năng; đảm bảo độc lập tương đối 73 phận, tạo khả kiểm tra, kiểm soát lẫn q trình thực cơng việc Hằng năm, cần thường xuyên tổ chức thực công tác kiểm tốn nội nhằm hồn thiện cơng tác tài kế tốn Viện Tâm lý học th đơn vị kiểm tốn độc lập bên ngồi thành lập phận kiểm toán nội với thành viên người có chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực tài kế tốn nhằm thực cơng tác kiểm tốn đạt hiệu Cơng tác kiểm tốn giúp đơn vị phát thiếu sót, kịp thời thực chấn chỉnh lại sai sót cơng tác quản lý tài đưa cơng tác quản lý tài Viện vào nếp theo quy định Nhà nước 3.2.7 Giải pháp 7: Huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức vào phát triển Viện 3.2.7.1 Mục tiêu giải pháp Giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức vào phát triển Viện 3.2.7.2 Nội dung giải pháp Hoạt động huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức vào phát triển Viện từ nguồn sau: - Tham vấn học đường: tổ chức chương trình tham vấn học đường cho trường học có nhu cầu + Xây dựng Phòng tham vấn học đường cho trường học, ký biên hợp tác hỗ trợ theo nhu cầu trường + Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác hướng nghiệp tham vấn học đường cho trường học Thực test đo trí tuệ, đo nhân cách cho học sinh trường + Tham vấn cá nhân tham vấn nhóm cho học sinh, phụ huynh giáo viên trường học 74 + Trị liệu tham vấn tâm lý: thực thường xuyên Viện Kết hợp với bệnh viện, trung tâm tham vấn trị liệu tâm lý học nước + Trị liệu cá nhân: trị liệu cho trẻ em, học sinh, người lớn co nhu cầu tham vấn tâm lý + Trị liệu nhóm: nhân viên, học sinh, gia đình có nhu cầu Tổ chức Hội thảo khoa học để mở rộng quan hệ hợp tác nước quốc tế + Thu hút đầu tư hỗ trợ công cụ (các test, thang đo) đào tạo nhân lực từ quốc tế Thông qua Hội thảo với qui mô khác nhau, mời nhà khoa học nước tham dự Một mặt giới thiệu quảng bá tâm lý học nước, mặt khác học tập tiếp thu thành tựu khoa học tâm lý học nước Nếu phải mua tài liệu cần khoản tiền lớn + Các học giả tổ chức quốc tế thường xuyên hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho cán Viện thông qua Hội thảo quốc tế, buổi sinh hoạt chuyên đề báo cáo khoa học Các khóa đào tạo ngắn hạn nước nước bạn phía bạn tài trợ cho cán Viện Tập huấn kỹ cho doanh nghiệp Đây lĩnh vực chưa phải mạnh Viện xong Viện trọng đưa kế hoạch phát triển lâu dài Viện + Ký hợp đồng đào tạo ngắn hạn kỹ cho người lao động đơn vị doanh nghiệp Các khóa đào tạo kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng, kỹ lập kế hoạch, kỹ quản lý thời gian tài + Ký hợp đồng hỗ trợ tâm lý cho người lao động doanh nghiệp nước Các sang chấn tâm lý, stress, trầm cảm người lao động chuyên gia Viện hỗ trợ kịp thời hiệu 75 Tất nguồn sử dụng trở lại cho việc nâng cao lực làm việc (nghiên cứu thực hành tâm lý) cho người lao động quan Từ đó, tạo động lực cho phát triển Viện tương lai Mặt khác, hoạt động nâng cao vị Viện nước quốc tế, đồng thời minh chứng cho đóng góp Viện vào ổn định phát triển xã hội 76 Tiểu kết chương Ở chương 3, nghiên cứu nêu lên xu phát triển chung ngành Tâm lý học giới Việt Nam Qua tác giả nêu lên định hướng phát triển Viện Tâm lý học xu hội nhập với kinh tế giới Tác giả đề xuất số giải pháp quản trị tài Viện Tâm lý học: Nâng cao lực quản trị tài lãnh đạo đơn vị; Xây dựng chế độ đãi ngộ người lao động, thu hút nhân tài; Thực công tác quy hoạch đào tạo cán cơng khai, dân chủ; Tổ chức kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài chính; Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quy chế thu chi nội bộ, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao thực công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình Từ nghiên cứu đưa số đề xuất, khuyến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hồn thiện quản trị tài Viện Tâm lý học nói riêng đơn vị nghiệp KHCN cơng lập nói riêng xu hướng phát triển hội nhập quốc tế 77 KẾT UẬN Tài ln chủ đề Quốc gia thời kỳ thu hút nhiều nhà nghiên cứu, nhiên cơng trình nghiên cứu Quốc gia thời kỳ mang lại giá trị đóng góp khác Đối với Việt Nam bối cảnh đổi hội nhập với kinh tế giới chế tài đơn vị nghiệp KHCN công lập đề tài thu hút nhà nghiên cứu Với luận văn “Quản trị tài Viện Tâm lý học” có số đóng góp hồn thành mục tiêu nghiên cứu đề Luận văn hệ thống hóa phân tích, vấn đề lý luận quản trị tài đơn vị nghiệp KHCN công lập Viện Tâm lý học, nội dung quản trị tài Phân tích đặc thù quản trị tài Viện Tâm lý học, đó: phân tích đặc thù quản trị tài hạn chế việc quản trị tài Viện Tâm lý học Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản trị tài Viện Tâm lý học từ mặt hạn chế chưa thu hút nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, hiệu lực hiệu quy chế chi tiêu nội chưa cao; tính cơng khai minh bạch trách nhiệm giải trình hạn chế Nghiên cứu nguyên nhân tồn từ khách quan như: trình độ phát triển kinh tế - xã hội nước ta thấp, nguyên nhân chủ quan từ nội Viện lực quản trị hạn chế chưa theo kịp đổi chế kinh tế thị trường Luận văn phân tích xu hướng phát triển ngành Tâm lý học nước giới; từ nghiên cứu khuyến nghị số giải pháp hoàn thiện quản trị tài Viện Tâm lý học Các giải pháp Viện phát triển nguồn thu, đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động thực mục tiêu phát triển đơn vị, việc xác định chi phí cho việc nghiên 78 cứu khoa học trọng tâm để ban hành mức thu quản trị chi phí, với giải pháp tăng cường phát triển nguồn thu sở hợp tác kinh tế Viện với viện nghiên cứu khác hay với tổ chức kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quy chế chi tiêu nội quản trị chi phí để đảm bảo nâng cao chất lượng nghiên cứu thu nhập tăng thêm cho người lao động Đối với Nhà nước cấp có thẩm quyền nghiên cứu khuyến nghị giải pháp trao quyền tự chủ quản lý chi liêu thực đổi chế phân bổ NSNN dạng hợp đồng nghiệm thu sản phẩm cho đơn vị nghiệp KHCN cơng lập, có Viện Tâm lý học Kết luận văn tài liệu tham khảo cho viện nghiên cứu, nghiên cứu, vận dụng xây dựng giải pháp cụ thể để hoàn thiện quản trị tài đơn vị chế thị trường 79 TÀI IỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Lan Anh (2017), Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp xây cầu đường Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Tài [2] Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Thông báo kết luận Bộ Chính trị đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp công” [3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [4] Nguyễn Tấn Bình (2003), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Phạm Thanh Bình (2009), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội [6] Bộ Khoa học - Công nghệ Bộ Tài (2015), Thơng tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định khoản chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng NSNN [7] Bộ Tài (2006), Chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, NXB Tài chính, Hà Nội [8] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [9] Bộ Tài (2016), Thơng tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 03 năm 2016 việc quy định số nội dung quản lý tài dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư chi phí lựa chọn nhà đầu tư [10] Bộ Tài Bộ Khoa học Cơng nghệ, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học cơng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 80 [11] Mai Văn Bưu Đỗ Hồng Tồn (2008), Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [12] Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [13] Nguyễn Thị Chi (2015), Quản trị tài Viện Quản lý Phát triển Châu Âu, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [14] Chính phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu [15] Chính phủ (2005), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học cơng nghệ cơng lập [16] Chính phủ (2006), Nghị định số 115/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [17] Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [18] Chính phủ (2012), Nghị số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2012 ban hành chương trình hành động thực Thơng báo kết luận Bộ Chính trị đề án“Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng” [19] Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập [20] Chính phủ (2014), Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khoa học Công nghệ [21] Chính phủ (2016), Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016 Chính phủ quy định chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ cơng lập 81 [22] Dương Đăng Chính (2009), Giáo trình Lý thuyết tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội [23] Nguyễn Văn Công (2011), Lập, đọc, kiểm tra phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội [24] Lê Văn Dụng (2015), “Kế toán quản trị đơn vị nghiệp điều kiện tự chủ tài chính” Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế toán, Số 4, Tr 36 [25] Thọ Đạt (2012), Một số nội dung đề xuất đổi chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [26] Lâm Quang Đông (2016), Từ điển Bách khoa, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [27] Nguyễn Hữu Đồng (2012), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trường đại học công lập ViệtNam, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [28] Nguyễn Văn Được (2004), Kế tốn quản trị phân tích kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội [29] Vũ Duy Hào (2008), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [30] Nguyễn Phương Hằng (2018), Quản trị tài phân tích số tài Công ty trách nhiệm hữu hạn Lavie, Luận văn thạc sỹ, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam [31] Hoàng Văn Hoa (2010), Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá lực khoa học - công nghệ trường đại học khối kinh tế đáp ứng yêu cầu xã hội, Mã số H2008.06.94; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [32] Học viện Hành (2007), Giáo trình quản lý nhà nước tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [33] https:///chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/ [34] https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social cience/psychologists.htm [35] Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội 82 [36] Lưu Thị Hương (2010), Tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [37] Lưu Thị Hương Vũ Duy Hào (2013), Tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [38] Nguyễn Thị Thu Hương (2013), Báo cáo tổng hợp đề tài “Quản trị doanh nghiệp nhà nước Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Học viện Tài [39] Phạm Xuân Kiên (2009), Phân tích tài doanh nghiệp giao thông đường Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [40] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội [41] Lê Chi Mai (2003), Cải cách dịch vụ cơng Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [42] Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [43] Quốc hội (2015), Luật ngân sách, Hà Nội [44] Quốc hội (2015), Luật ké toán, Hà Nội [45] Nguyễn Thị Quyên (2012), Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài cơng ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Tài [46] Nguyễn Văn Tấn (2007), Quản trị tài doanh nghiệp, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [47] Phạm Chí Thanh (2011), Đổi sách tài khu vực nghiệp công Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [48] Nguyễn Thị Phương Thảo (2011), Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài Cơng ty cổ phần đường Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [49] Nguyễn Văn Thuận (2004), Quản trị tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội [50] Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [51] Trần Đình Ty (2003), Quản lý tài cơng, NXB Lao động, Hà Nội 83 [52] Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2015), Quy chế quản lý hoạt động khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam [53] Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2016), Quy chế quản lý tài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-KHXH ngày 22/12/2016 [54] Viện Khoa học Tài (2003), Đổi quản lý chi tiêu công Việt Nam [55] Viện Tâm lý học (2019), Viện Tâm lý học - 30 năm xây dựng phát triển, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội [56] Viện Tâm lý học, Báo cáo tốn tài giai đoạn 2014 - 2018 [57] Viện Tâm lý học (2014, 2017), Quy chế chi tiêu nội năm 2014 Quy chế chi tiêu nội năm 2017 [58] Viện Tâm lý học (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo toán giai đoạn 2014 - 2018 84 ... vực quản trị kinh doanh lại chia nhiều lĩnh vực: quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị Marketing, quản trị sản xuất 1.1.1.2 Quản trị tài Có số định nghĩa khác quản trị tài như: Quản trị. .. thực trạng quản trị tài Viện Tâm lý học, yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài đơn vị nghiệp KHCN công lập Viện Tâm lý học Từ đó, nghiên cứu số giải pháp quản trị tài Viện Tâm lý học Luận văn tài liệu... Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM Ý HỌC 2.1 Khái quát Viện Tâ 2.2 Tình hình quản trị tài Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN TÂM Ý HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị tài chính tại viện tâm lý học” , Quản trị tài chính tại viện tâm lý học”