THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực từ THỰC TIỄN TỈNH đắk NÔNG

108 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:14

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN PHÚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Đắk Lắk, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN PHÚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NƠNG Ngành: Chính sách công Mã số: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH KHẮC TUẤN Đắk Lắk, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ “Thực Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Đắk Nơng” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi hướng dẫn tận tình TS Đinh Khắc Tuấn Các số liệu, kết nghiên cứu cơng bố cơng trình hồn tồn trung thực Trong cơng trình nghiên cứu tham khảo, trích dẫn thích thỏa đáng, khơng có chép mà khơng có trích dẫn nguồn, tác giả Tơi xin cam đoan lời thật xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan mình./ Đắk Lắk, tháng 11 năm 2019 Học viên Cao học Trần Văn Phúc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, cố gắng thân, Học viên nhận động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình q báu q thầy, giáo với động viên, khuyến khích đồng nghiệp, người thân bạn bè Trước hết, Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giảng viên tận tình giảng dạy, cung cấp phương pháp nghiên cứu giúp thân có thêm nhiều hiểu biết sách cơng để Học viên tự tin, chủ động xây dựng hoàn thành đề tài nghiên cứu Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến TS Đinh Khắc Tuấn, Người Thầy dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ Học viên trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo cán công chức Sở, Ban, Ngành tỉnh Đắk Nông quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Học viên học tập, nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu để hoàn thành Luận văn Với khả thân thời gian định, chắn Luận văn không tránh khỏi thiếu sót; Học viên mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy, giáo, nhà khoa học chia đồng nghiệp, bạn bè để Học viên tiếp tục nghiên cứu sâu toàn diện Xin chân thành cảm ơn./ Đắk Lắk, tháng 11 năm 2019 Học viên Cao học Trần Văn Phúc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Các khái niệm liên quan đến sách phát triển nguồn nhân lực 1.2 Khái niệm, vị trí, ý nghĩa thực sách phát triển nguồn nhân lực .13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách phát triển nguồn nhân lực 15 1.4 Nội dung quy trình tổ chức thực sách phát triển nguồn nhân lực 21 1.5 Phương pháp tổ chức thực sách phát triển nguồn nhân lực 26 Tiểu kết Chương 27 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐẮK NÔNG 28 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 28 2.2 Mục tiêu thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông từ năm 2011 đến 34 2.3 Tình hình thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nơng 35 2.4 Đánh giá tình hình thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông 60 Tiểu kết Chương 66 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG 67 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông thời gian tới 67 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển nguồn nhân lực 69 3.3 Một số kiến nghị thực sách phát triển nguồn nhân lực .77 Tiểu kết Chương 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCHTW Ban chấp hành Trung ương CBLĐQL Cán lãnh đạo quản lý CMCN Các mạng công nghiệp CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH- HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CS; CSC Chính sách; Chính sách công GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HĐND Hội đồng nhân dân HNQT Hội nhập quốc tế KH&ĐT Kế hoạch Đầu tư KH&CN Khoa học Công nghệ KHXH Khoa học xã hội KHTN Khoa học tự nhiên KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội LĐ, TB&XH Lao động, Thương binh Xã hội LHQ Liên Hiệp quốc NNL Nguồn nhân lực PTNNL Phát triển nguồn nhân lực QP-AN Quốc phòng - An ninh TCCS Tổ chức sở UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành thị, nông thôn 33 Bảng 2.2: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm phân theo ngành kinh tế 33 Bảng 2.3: Thống kê công tác truyền thơng cơng tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao 39 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc”, “Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” Ngay từ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta coi trọng công tác cán bộ, xem khâu then chốt toàn hoạt động, nguyên nhân thành, bại cách mạng Việt Nam Trong giai đoạn nay, đặc biệt Việt Nam đẩy mạnh tiến trình Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ, điều lại khẳng định lại lần Tại kỳ Đại hội XI, XII, Đảng ta khẳng định “Phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao làm ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020” “tiếp tục thực có hiệu ba khâu đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi toàn diện giáo dục, đào tạo, PTNNL, NNL chất lượng cao …” nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn Từ thành lập tỉnh đến nay, tỉnh Đắk Nông đứng trước thách thức nguồn nhân lực tiến trình thực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh đòi hỏi cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, đội ngũ nhân lực tỉnh, đặc biệt cán chủ chốt chủ yếu điều động từ tỉnh Đắk Lắk sang, đến phần lớn lực lượng nghỉ hưu đến tuổi nghỉ hưu Đội ngũ cán trẻ tuyển dụng hầu hết đào tạo chưa có điều kiện để rèn luyện, thử thách cọ xát với thực tế nhiều nên chất lượng hạn chế, chưa đủ đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bên cạnh đó, sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao công tác tỉnh Đắk Nông gặp nhiều khó khăn, chưa mang lại hiệu Tỉnh Đắk Nông tái lập vào ngày 01/01/2004, tỉnh nằm cửa ngõ phía Tây Nam Tây Nguyên, có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia dài 130km Trong năm qua quan tâm đầu tư Trung ương với nổ lực cán bộ, quân dân tỉnh Đắk Nông đạt tốc độ phát triển nhanh: năm 2018 dân số đạt 644.000 người với đơn vị hành cấp huyện; tốc độ tăng trưởng GDP 12%; quy mô kinh tế tỉnh năm 2018 tăng gấp 4,32 lần so sới năm 2004; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,72 triệu đồng/người/năm 2018; cấu kinh tế có chuyển biến rõ nét từ chủ yếu nông nghiệp sang hướng công nghiệp, dịch vụ Tuy nhiên, tỉnh Đắk Nông tỉnh có “kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, nội lực yếu, nguồn nhân lực bất cập” Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ngày 10/8/2011 Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Nghị số 05-NQ/TU phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng quy định sách phát triển nguồn nhân lực hệ thống trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015; Ngày 09/10/2013, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, địa phương tỉnh ban hành tiếp tục thực có hiệu nhiều chủ trương, sách nhằm đào tạo, phát triển thu hút nhân lực địa bàn sách cơng tác cán bộ; Chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số chỗ, sách dạy nghề; sách phát triển giáo dục đào tạo; sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán chủ chốt cấp ủy lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, đại học văn 2, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, nâng cao kỹ lãnh đạo, quản lý, kỹ xử lý tình … Trong q trình triển khai thực sách trên, bước đầu mang lại hiệu đáng ghi nhận công tác đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán hệ thống trị, cơng tác đào tạo nghề, cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sở đến tỉnh Góp phần nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị, chất lượng cán bộ, trình độ tay nghề người lao động nâng lên rõ rệt Bên 19 Nguyễn Hữu Hải - Lê Văn Hòa (đồng chủ biên) (2013), Đại cương sách cơng, Nxb Chính trị Quốc gia-sự thật, Hà Nội 20 Nguyễn Hữu Hải (2014), Chính sách cơng - Những vấn đề bản, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 21 PGS.TS Hồ Việt Hạnh (2017), Bàn khái niệm sách cơng, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, (số 12), Tr.03-06 , Hà Nội 22 Lê Văn Hòa (2017), Hoạch định thực thi sách cơng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Nghị số 35/2011/NQ- HĐND, ngày 09/12/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng quy định sách phát triển nguồn nhân lực hệ thống trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Nghị số 38/2011/NQHĐND, ngày 09/12/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016 25 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Nghị số 41/2012/NQHĐND, ngày 20/12/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016 26 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Nghị số 45/2012/NQHĐND, ngày 20/12/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng sách tạo quỹ đất hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức 27 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2014), Nghị số 09/2014/NQHĐND, ngày 16/7/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng Quy định sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại học sau đại học công tác quan, đơn vị y tế công lập địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 28 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2016), Nghị số 46/NQHĐND, ngày 22/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Tiếp tục thực Nghị số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định sách phát triển nguồn nhân lực hệ thống trị tỉnh Đắk Nơng 29 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (2015), Nghị số 22/2015/NQHĐND, ngày 10/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông 30 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập A-Đ, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 31 Liên Hiệp Quốc (2007), Chỉ tiêu số phát triển người, Nxb Thống kê, Hà Nội 82 32 Nguyễn Tuyết Mai (2000), Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ Kế hoạch đầu tư 33 Lê Thị Ngân (2005), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp cận kinh tế tri thức Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 34 Phạm Thành Nghị (2010), Phát triển người vùng Tây Bắc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Vũ Văn Phúc, Nguyên Huy Hùng ( 2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Tơ Huy Rứa (2015), Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta nay, Tạp chí Xây dựng Đảng số 12-2014, số 1-2015, số 2+3-2015 37 Nguyễn Đình Tấn Trần Thị Bích Hằng (2010), Nhận thức thái độ, hành vi cộng đồng dân tộc thiểu số sách dân tộc Đảng Nhà nước giai đoạn - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Chu Chí Thắng (2002), Hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực Khoa học công nghệ sau đại học – Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ quốc gia 39 Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố đất nướ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19/4/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 41 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ-TTg, ngày 22/7/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 42 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 291/QĐ-TTg, ngày 05/02/2013 việc ban hành Hệ thống tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giảm sát đảnh giả thực Quy hoạch Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020 43 Tỉnh ủy Đắk Nông (2011), Nghị số 05-NQ/TU, ngày 10/8/2011 Tỉnh ủy Đắk Nông phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 44 Tỉnh ủy Đắk Nông (2016), Báo cáo số 100-BC/TU, ngày 31/10/2016 Tỉnh ủy Đắk Nông Tổng kết năm thực Nghị 05NQ/TU, ngày 10/8/2011 Tỉnh ủy phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 45 Tỉnh ủy Đắk Nông (2018), Báo cáo số 374-BC/TU, ngày 15/01/2018 Tỉnh ủy Đắk Nông Tổng kết thực Nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 83 46 Tỉnh ủy Đắk Nông (2019), Báo cáo số 518-BC/TU, ngày 26/04/2019 Tỉnh ủy Đắk Nông sơ kết năm thực Chỉ thị số 37CT/TW ngày 06/6/2014 Ban Bí thư "Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao" 47 Trần Văn Tùng - Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực: kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Quyết định số 1524/QĐUBND, ngày 17/10/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Dắk Nông giai đoạn 2011-2020 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND, ngày 14/3/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc quy định số lượng, chức danh chế độ, sách dối với người hoạt động không chuyên trách số đối tượng khác công tác xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố địa bàn tỉnh 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Quyết định số 1987/QĐUBND, ngày 15/12/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 51 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Quyết định số 168/QĐUBND, ngày 08/02/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2011-2012 đến năm học 2015-2016 52 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND, ngày 09/3/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định sách phát triển nguồn nhân lực hệ thống trị tỉnh Đắk Nơng giai đoạn 2012-2015 53 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Quyết định số 18/2012/QĐUBND, ngày 21/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông 54 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2013), Quyết định số 1594/QĐUBND, ngày 09/10/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông đến 2015 định hướng đến năm 2020 55 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2016), Báo cáo số 323/BC-UBND, 05/8/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sơ kết năm thực Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 56 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Báo cáo số 516/BC-UBND, ngày 25/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 84 57 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Báo cáo số 434/BC-UBND, ngày 21/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng, Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2018 ước đạt kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 58 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Báo cáo số 600/BC-UBND, 15/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 xây dựng Kế hoạch năm 2019 59 Vũ Thị Hải Yến (2017), Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ, Học viện Khoa học xã hội 60 UNDP (1998), Expanding choices for the Rural Poor Hunman Develpoment in Viet Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội 61 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán chủ chốt tỉnh, https://daknong.gov.vn/tieu-diem/-/view_content/12627461-congtac-dao-tao-boi-duong-tao-nguon-doi-ngu-can-bo-chu-chot-cua-tinh.html, truy cập cuối ngày 31 tháng năm 2019 62 Điều kiện tự nhiên - xã hội, https://daknong.gov.vn/dieu-kien-tunhien1, truy cập cuối ngày 31 tháng năm 2019 63 Đắk Nông với thành tựu sau 15 năm xây dựng phát triển, http://www.tinhdoandaknong.org.vn/thoi/832-dak-nong-voi-nhung-thanhtuu-sau-15-nam-xay-dung-va-phat-trien.html, truy cập cuối ngày 31 tháng năm 2019 64 Ngành cơng nghiệp Đắk Nơng: “Điểm sáng” hành trình 15 năm, https://congthuong.vn/nganh-cong-nghiep-dak-nong-diem-sang-tren-hanhtrinh-15-nam-109570.html, truy cập cuối ngày 30 tháng năm 2019 65 Đắk Nông vài nét tổng quan, https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/daknong-vai-net-tong-quan/169953.html, truy cập cuối ngày 30 tháng năm 2019 85 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 01: Kết công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) TT Quy hoạch cán cấp Quy hoạch Ban chấp hành Quy hoạch Ban Thường vụ Quy hoạch Trưởng ban Đảng; Giám đốc sở, ngành, doanh nghiệp, Chủ tịch MTTQ đồn thể Quy hoạch Phó Trưởng ban Đảng; Giám đốc sở, ngành, doanh nghiệp, Chủ tịch MTTQ đoàn thể Quy hoạch Bí NĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị, Bí thư đảng ủy khối thư, chủ tịch Quy hoạch Phó Bí thư, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị, Bí thư đảng ủy khối Phó Chủ tịch TT Quy hoạch cán cấp Quy hoạch Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Quy hoạch Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Stt Cấp học Mầm non Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp Trường Cao đẳng Trường Đại học Tổng cộng [4];[7] Phụ lục 03: Kết công tác dạy nghề theo đề án 1956 Chính phủ (giai đoạn 2011-2015) (ĐVT: người) TT Dệt thổ cẩm Tin học Các nghề tròng trọt - bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y Phụ lục 04: Kết đào tạo nghề cho lao động hàng năm theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 Ban Bí thư (khóa XI) Stt Nội dung Tổng số đào tạo nghề Nghề Nông nghiệp Nghề phi nơng nghiệp Trình độ đào tạo Dưới 12 tháng Trung cấp Cao đẳng (liên kết đào tạo) Phụ lục 05: Chất lượng cán công chức cấp xã, phường, thị trấn (Sau đề án 1277-QĐ/TU ngày 18/11/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện) TT Chức danh cán bộ, công chức cấp xã A Thống kê năm 2014 Cán chuyên trách giữ chức vụ chủ chốt (Bí thư, phó bí thư; Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) Cán chuyên trách giữ chức vụ trưởng đồn thể (Chủ tịch UBMTTQ, bí thư đồn TNCSHCM, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cự chiến binh) B Công chức cấp xã Thống kê đến thời điểm Cán chuyên trách giữ chức vụ chủ chốt (Bí thư, phó bí thư; Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) Cán chuyên trách giữ chức vụ trưởng đoàn thể (Chủ tịch UBMTTQ, bí thư đồn TNCSHCM, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cự chiến binh) Công chức cấp xã [44] Phụ lục 06: Số lượng, chất lượng đội ngũ cán nguồn tỉnh sau năm thực Nghị số 05-NQ/TU ngày 10/8/2011 TT Tiêu chí Tổng số cán nguồn Cơ cấu - Nữ - Dân tộc Trình độ lý luận trị - Cao cấp lý luận trị - Trung cấp lý luận trị Trình độ chun mơn nghiệp vụ - Tiến sĩ - Thạc sĩ - Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Học sinh, sinh viên THPT [44] ... sở lý luận phát nguồn nhân lực, sách phát triển nguồn nhân lực, thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nơng đánh giá thực trạng thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông b) c) Về... triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông Chương 3: Phương hướng, mục tiêu giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển nguồn nhân lực. .. nghiên cứu cách cụ thể Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông để đưa giải pháp nhằm hồn thiện q trình tổ chức thực sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nơng có hiệu phù
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực từ THỰC TIỄN TỈNH đắk NÔNG , THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực từ THỰC TIỄN TỈNH đắk NÔNG

Từ khóa liên quan