THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG mặt BẰNG để xây DỰNG NHÀ máy điện mặt TRỜI PHƯỚC THÁI 1

87 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:14

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG ĐẮK LẮK, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC THÁI Ngành: Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ VĂN DƯƠNG ĐẮK LẮK, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố thống Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Người cam đoan Nguyễn Xuân Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn 7 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò việc thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 1.1.1 Khái niệm thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời 1.1.2 Đặc điểm thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời 17 1.1.3 Vai trò sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời 18 1.2 Nội dung quy trình thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 20 1.2.1 Nội dung thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời 20 1.2.2 Quy trình thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 26 1.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương 27 1.3.2 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 29 1.3.3 Yếu tố giá đất định giá đất 30 Tiểu kết chương 33 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC THÁI TẠI 34 TỈNH NINH THUẬN 34 2.1 Những yếu tố tác động thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phước thái 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 34 2.2 Thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phước thái 42 2.2.1 Thực sách giải phóng mặt Tỉnh Ninh Thuận 42 2.2.2 Thực sách giải phóng mặt cơng trình xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, tỉnh Ninh Thuận 45 2.3 Đánh giá chung kinh nghiệm thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời phước thái 50 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân ưu điểm 50 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 53 2.3.3 Kinh nghiệm thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 54 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC THÁI TẠI TỈNH NINH THUẬN 57 3.1 Quan điểm bảo đảm thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời 57 3.1.1 Phải đảm bảo giải ổn thỏa lợi ích bên liên quan tiến hành áp dụng sách vào dự án, cơng trình nhà nước phê duyệt .57 3.1.2 Thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phải có mối quan hệ chặt chẽ với sách khác 57 3.1.3.Thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phải tìm cách tháo gỡ nút thắt, khó khăn 58 3.1.4 Đối với địa phương chủ đầu tư thực sách GPMB phải đảm bảo yêu cầu cụ thể 58 3.2 Giải pháp bảo đảm thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phước thái 1, tỉnh ninh thuận 59 3.2.1 Phối hợp tuyên truyền cấp, ngành để vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, hiểu rõ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư 59 Thực tốt quy trình dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra khu dân cư địa bàn xã 63 3.2.2 Giải pháp giảm thiểu tác động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 63 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề hộ bị thu hồi hết đất nông nghiệp tránh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án 65 3.2.4 Giải pháp tăng cường phối hợp để giải vướng mắc phát sinh trình thực 67 3.2.5 Một số kiến nghị sách giải phóng mặt 73 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chữ viết tắt ATĐ5 BT BTHT ĐB ĐTM EVN GCNQSD GPMB HTX KH&ĐT LĐĐ NN&PTNT PCCCR QLDA TBA TĐC TN&MT TTPTQĐ UBND MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Để phát triển kinh tế quốc gia phải đầu tư vào dự án kinh tế nhằm đem lại động lực phát triển lợi ích kinh tế cho đất nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt nhân dân Trong xây dựng dự án q trình giải phóng mặt (GPMB) khơng thể chủ động Những năm qua thấy nhìn qua tất dự án, cơng trình thực vấn đề GPMB lên vấn đề cộm khó giải cơng tác xây dựng dự án, liên quan đến nhiều đối tượng liên quan đến lợi ích kinh tế q lớn Dẩn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến Tiến độ dự án vấn đề an ninh trật tự (ANTT) địa phương phức tạp Trong năm gần nhu cầu phát triển nguồn điện lại trọng đến bảo vệ môi trường vấn đề lớn nhà nước ta đặt Trong lúc nhu cầu dùng điện người dân, doanh nghiệp tăng cao nguồn điện lại gặp nhiều khó khăn trữ lượng nước hồ thủy điện khu vực miền Trung Nam ngưỡng thấp Cùng với đó, nguồn điện khác điện khí, nhiệt điện than tình trạng huy động khó khăn Để đảm bảo nhu cầu dùng điện ngày cao đáp ứng tương đương với phát triển kinh tế yêu cầu môi trường sống giới người dân quan tâm đòi hỏi nhà nước ta phải phát triển nguồn lượng Do đó, phương án đầu tư vào nguồn lượng tái tạo điện mặt trời tỏ có hiệu quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi địa lý Việt Nam Năng lượng mặt trời đánh giá thân thiện với môi trường loại lượng sạch, giá thành sản xuất điện không biến động theo thay đổi giá nhiên liệu đầu vào dạng lượng truyền thống khác Với nguồn tài ngun vơ tận, điện mặt trời góp phần đảm bảo an ninh lượng cho địa phương đất nước giai đoạn tới Trong xây dựng nhà máy thủy điện yêu cầu diện tích lớn, di dời dân cư, gây vùng đất canh tác truyền thống; nhà máy nhiệt điện thủ phạm ô nhiễm môi trường nặng nề, nguồn nhiêu liệu ổn định giá ngày tăng cao; nhà máy điện hạt nhân có nguy ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài người dân xung quanh nhà máy rỏ rỉ hạt nhân lượng mặt trời lại tác động đến mơi trường, chi phí nhiên liệu bảo dưỡng thấp, an toàn cho người sử dụng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái dự án phù hợp với chủ trương tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường Công tác GPMB thực nhiều nơi nước ảnh hưởng lớn đến uy tín Đảng nhà nước Hiện địa phương, dự án có nhiều phương thức, biện pháp để thực GPMB, dù đến chưa có phương pháp thực thật hiệu Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1” làm luận văn thạc sĩ chun ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Để đáp ứng nhu cầu việc thực sách GPMB công xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội, có nhiều nghiên cứu nhà khoa học vấn đề này, nhằm mục đích thực tốt sách dựa luật ban hành, mà Luật đất đai năm 2013 Ở cấp ngành địa phương khác có nghiên cứu phù hợp với thực tế địa phương - Trần Hiếu, (2012) Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp cho cơng tác giải phóng mặt dự án xây dựng khu Đô thị Xi Măng quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Với nội dung “ Đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, làm rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc giải phóng mặt dự án Đề xuất số giải pháp: Những đề xuất từ Nhà nước chế, sách Về giá đất, tài sản đất bồi thường, hỗ trợ Về công tác tổ chức thực thu hồi đất, Giải phòng mặt dự án” - Trần Thị Thập, (2015) Thực sách bồi thường, giải phóng mặt địa bàn Tỉnh Hà Nam Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Với nội dung “Nghiên cứu sở lý luận việc thực sách GPMB, Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách, đưa giải pháp cụ thể việc thực sách địa bàn thực tiễn bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, phân tích đánh giá thực trạng thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, kết đạt được” - Nguyễn Thị Hồng Nhung, (2016) Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt khu cơng nghiệp Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên Với nội dung “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thực công tác BT&GPMB, Nghiên cứu sở thực tiễn sách, Nghiên cứu đánh giá công tác BT&GPMB, đưa giải pháp, kiến nghị đẩu nhanh tiến độ dự án” Phan Trung Hiền ,(2008) Pháp luật đền bù giải phóng mặt việt nam - cân lợi ích nhà nước lợi ích người dân - Tạp chí Khoa học tháng 10 năm 2008 trang 109-117 Với nội dung “phân tích cân lợi ích thiết lập lý luận thực tiễn Nghiên cứu xoay quanh Các chủ đề là: xác định tài sản chịu ảnh hưởng q trình giải phóng mặt bằng; xác định trình tự thủ tục thực hiện; xác định mức độ đền bù để cân lợi ích giải phóng mặt bằng” 3 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ bị thu hồi đất trồng hàng năm khác (mức hỗ trợ 02 lần giá đất bị thu hồi) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ bị thu hồi đất trồng lúa (mức hỗ trợ 02 lần giá đất bị thu hồi) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ bị thu hồi đất trồng rừng sản xuất (mức hỗ trợ 02 lần giá đất bị thu hồi) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản (mức hỗ trợ 02 lần giá đất bị thu hồi) Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất nhà nước thu hồi đất (theo điều 30 - Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 UBND tỉnh Ninh Thuận) Với hộ bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng diện tích thu hồi từ 300m2 trở lên, di chuyển chỗ ở: mức hỗ trợ 06 tháng/nhân khẩu, 30kg gạo/tháng; giá gạo tạm tính 13.000 đồng/kg (tạm tính 70% số hộ ảnh hưởng) Với hộ bị thu hồi 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng diện tích thu hồi từ 700m2 trở lên, di chuyển chỗ ở: mức hỗ trợ 12 tháng/nhân khẩu, 30kg gạo/tháng; giá gạo tạm tính 13.000 đồng/kg (tạm tính 30% số hộ ảnh hưởng) - Đề xuất số giải pháp để chuyển đổi nghề hộ bị thu hồi hết đất nông nghiệp: Một là, hỗ trợ học nghề: Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người dân độ tuổi lao động định hướng học nghề cho họ Tiến hành liên hệ trực tiếp với trung tâm dạy nghề địa bàn đăng ký cho người có nhu cầu, chu cấp kinh phí học tập hình thức đóng học phí nơi đào tạo, khơng 66 cung cấp tiền ngồi tháng hổ trợ phần kinh phí ăn cho học viên thông qua xác nhận nhà trường Hai là, liên hệ giúp người lao động tìm việc thơng qua hình thức làm việc với tổ chức, doanh nghiệp thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động thương binh xã hội Ba là, ưu tiên tuyên dụng lao động địa phương vào làm lao động phổ thông dự án sau hồn thành Bốn là, có phương án, kế hoạch đào tạo để chuyển đổi nghề thu hút lao động công khai, phổ biến cho nhân dân vùng thu hồi đất để tham gia, đăng ký từ doanh nghiệp có chương trình bồi dưỡng, tuyển dụng lao động đảm bảo cho người dân có việc làm ổn định 3.2.4 Giải pháp tăng cường phối hợp để giải vướng mắc phát sinh trình thực Trong q trình thực cơng tác GPMB dự án điện mặt trời Phước Thái xuất khó khăn vướng mắt cơng tác phối hợp cấp ngành Có thể nói cơng tác phối hợp hạn chế điểm yếu công tác thực công việc khu vực quản lý cơng nước ta, việc phối hợp để thực công tác GPMB điều quan trọng để dự án thực - Trong Công tác thực dự án chủ đầu tư có đề nghị phối hợp với UBND cấp tỉnh UBND cấp Huyện như: Đã đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận xem xét, bổ sung Dự án vào Danh mục cơng trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2018 địa bàn tỉnh Ninh Thuận Để đảm bảo tiến độ thực Dự án đề nghị UBND tỉnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận tập trung đẩy nhanh tiến độ 67 thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, hoàn thiện hồ sơ, sớm trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ chi trả tiền theo quy định Đề nghị UBND tỉnh đạo Sở NN&PTNT thẩm định kết kiểm kê, đánh giá trạng rừng đất lâm nghiệp để phục vụ công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang thực dự án Nhà máy ĐMT Phước Thái 1; Đề nghị UBND xã Phước Thái UBND huyện Ninh Phước quan tâm đạo để đẩy nhanh tiến độ xác nhận, thẩm định hồ sơ đất đai - Trong công tác giải phóng mặt có hình thức phối hợp như: Phối hợp với Trung tâm phát triển quỷ đất, Chính quyền xã Phước Thái, Phòng Tài ngun & môi trường huyện Ninh Phước triển khai thực công tác xác định nguồn gốc đất, lập phương án BTHT để GPMB Phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn hồ sơ đánh giá trạng rừng phương án nộp tiền trồng rừng thay Phối hợp với Trung tâm PTQĐ, Chính quyền xã Phước Thái xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng Đã liên hệ làm việc với Phòng Tài ngun & mơi trường huyện Ninh Phước có văn thẩm định đủ hay không đủ điều kiện bồi thường đất đốivới hộ gia đình, nhân hạng mục Nhà máy (cánh đồng Pin, trạm biến áp nhà điều hành) Đang phối hợp với Trùng tâm PTQĐ tỉnh Ninh Thuận lập dự thảo phương án BTHT để GPMB, sau có biên thẩm định UBND huyện Ninh Phước chuẩn xác lại phương án tiến hành thủ tục công khai phương án 68 Phối hợp với Sở Nông nghiệp PTNT đánh giá trạng rừng đất lâm nghiệp hồ sơ đánh giá trạng rừng phương án nộp tiền trồng rừng thay Tham gia họp với UBND tỉnh Ninh Thuận để giải vướng mắc nguồn gốc đất có kết luận UBND tỉnh Ninh Thuận; Họp với Hội đồng tư vấn đất đai xã Phước có “Báo cáo Kết thẩm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất để thực Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1” - Tiếp tục tăng cường phối hợp thực thời gian tới Tiếp tục làm việc với Ban ngành quyền cấp để có phương án giải trường hợp lại Phối hợp với UBND xã Phước Thái Báo cáo trường hợp hộ gia đình, cá nhân để trình lên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ninh Phước thẩm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất để thực Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp PTNT hồ sơ đánh giá trạng rừng phương án nộp tiền trồng rừng Tiếp tục phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh Ninh Thuận dự thảo phương án Bồi thường hỗ trợ & GPMB - Công tác phối hợp nhằm chủ động phát vấn đề phức tạp trinh bồi thường, GPMB Chủ đầu tư tăng cường công tác phối hợp với UBND Huyện Ninh Phước, phòng chuyên môn nghiệp vụ PA81 công an Tỉnh UBND Tỉnh Ninh Thuận nhằm nắm tình hình, chủ động phát vấn đề phức tạp 69 trinh bồi thường, GPMB để có biện pháp, phương hướng xử lý kịp thời, ngăn chặn từ sớm, từ xa có hiệu Mọi hoạt động phối hợp đơn vị phải đảm bảo đạo, điều hành tập trung, thống nhất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hai bên Trong tình phối họp, việc trao đổi, cung cấp thông tin phải thực nhanh chóng, kịp thời, xác, đầy đủ quy định Quá trình triển khai kế hoạch phải đảm bảo hoạt động bình thường dự án; nhanh chóng xử lý vụ việc xảy theo quy định pháp luật, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng lực lượng liên quan công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực triển khai dự án; đảm bảo môi trường thu hút đầu tư tỉnh phát triển kinh tế - xã hội - Nội dung công tác phối hợp Phối hợp chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch vả biện pháp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trình bồi thường, GPMB dự án Lãnh đạo đơn vị đạo cán bộ, nhân viên đơn vị cần trao đổi thơng tin thường xuyên, kịp thời, xác đầy đủ Các đơn vị cần linh hoạt xử lý tình phức tạp nảy sinh trình bồi thường, GPMB dự án, trình phối hợp xử lý nên sử dụng biện pháp tuyên truyền vận động chính, làm cho nhân dân ủng hộ cách giải quyền, quan chức chủ đầu tư triển khai dự án địa phương - Trách nhiệm chủ đầu tư Trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến q trình triển khai cơng tác bồi thường, GPMB dự án cách nhanh chóng, kịp thời, xác đầy đủ, đặc biệt xảy vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để đơn vị chức kịp thời có phương án tham mưu hỗ 70 trợ giải vụ việc Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ thông tin, tài liệu cung cấp cho đơn vị chức Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể, quyền địa phương vùng dự án trình triển khai cơng tác bồi thường, GPMB, tham gia tuyên truyền, vận động người dân có đất thu hồi để thực dự án hiếu thực việc giao đất có định thu hồi quan Nhà nước có thẳm quyền để thực dự án Gửi thông báo văn đơn vị chức có đồn nước ngồi đến làm việc có cán đơn vị cổng tác nước Tổ chức thực hiện: Ở đơn vị phải có đầu mối trực tiếp phối hợp triển khai nội dung kế hoạch Định kỳ hàng Quý tố chức giao ban đánh giá kết thực kế hoạch Thời gian thực kế hoạch dựa theo tiến độ thực công tác bồi thường, GPMB dự án Cùng với đó, lực lượng cơng an, ngành khối nội chủ động phối hợp hiệu nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý nghiêm hành vi cố tình xúi dục, kích động gây an ninh, trật tự vùng dự án, cản trở việc thực dự án Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ cưỡng chế trường hợp qua rà soát đủ điều kiện theo quy định pháp luật - Kinh nghiệm rút từ thực dự án điện mặt trời Phước Thái để nâng cao hiệu phối hợp làm việc với quan ban ngành Một là, người cán thực công tác GPMB chủ đầu tư cần tích cực cập nhập kiến thức văn pháp luật, nắm rỏ quy định đảm bảo tính chặt chẻ để tránh mâu thuẫn khơng cần thiết phối hợp làm việc với quan ban ngành Và tự tin khẳng định tính đắn ban hành công văn yêu cầu phối hợp làm việc, tránh tình trạng lặp lặp lại số công việc kiến cho tiến độ công việc bị ảnh hưởng 71 Hai là, xác định rỏ cách thức làm việc đơn vị quan ban ngành cấp, xác định đối tượng công chức có trách nhiệm cơng vụ để làm đầu mối liên hệ làm việc, phận lãnh đạo quản lý Trong công tác phải phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu có nghĩa vụ quyền hạn, nhằm thực chức nhiệm vụ theo quy định pháp luật, nâng cao chất lượng cơng tác phối hợp làm việc Khi có vướng mắt hay cố xảy có đầu mối liên hệ thực giải công việc cách hiệu nhanh chóng Ba là, có mục tiêu, thời gian thực công việc rỏ ràng phối hợp với quan ban ngành địa phương, điều quan trọng để làm việc cách hiệu Nó giúp cho tiến hành phối hợp công việc, mục tiêu, trách nhiệm kết đạt khả quan hơn, ngồi tránh tình trạng đùn đẩy chậm tiến độ thực Bốn là, trì liên lạc với cán địa phương thực cơng việc tránh thiếu sót hiểu lầm cơng tác GPMB, ngồi từ cập nhập thông tin công tác thực tốt Điều giúp Chủ đầu tư quan chức giải vấn đề nảy sinh cách nhanh chóng Năm là, thực hiên cơng tác phối hợp công việc cách hiệu quả, cố gắng tránh tình trạng chồng chéo thẩm quyền giải công việc đơn vị thực với Khi có chồng chéo cơng tác giải cần có văn u cầu phối hợp ngồi lại họp để tiến hành xác minh lại thẩm quyền đơn vị cần thực khơng có kết thống phải yêu cầu đạo từ UBND cấp Sáu là, giao trách nhiệm trực tiếp cho cán quản lý công tác GPMB, cán quản lý phải chịu trách nhiệm đưa định hướng, đảm bảo 72 tiến độ cơng việc đạt mục tiêu đề Có hình thức khen thưởng, kỹ luật rỏ ràng cán thực chức trách 3.2.5 Một số kiến nghị sách giải phóng mặt - Kiến nghị phương pháp thực công tác GPMB Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước thành lập Hiện tồn hai loại Ban quản lý dự án (QLDA), Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước thành lập ban quản lý dự án tư nhân (BOT) Thực tế cho thấy dự án Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước quản lý cơng tác GPMB khó khăn nhiều lần dự án Ban quản lý dự án BOT thực Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước GPMB khó khăn quy định nhà nước Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước quyền địa phương thực công tác đền bù tuân thủ theo quy định pháp luật nhà nước, Ban quản lý dự án BOT thực công tác đền bù khơng cần theo quy định nhà nước mà dựa thỏa thuận bên Những dự án chủ đầu tư thực GPMB linh hoạt sử dụng nguồn tài hợp pháp nên giá đền bù cao nhiều lần so với giá đền bù nhà nước Còn lại dự án ngân sách nhà nước phải tuân thủ quy định giá hổ trợ theo quy định có chênh lệch giá dự án liền kề dẫn đến thắc mắc nhân dân dẫn đến việc so bì , chây ì , khơng phối hợp gây khó khăn cho công tác GPMB Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước Ngoài Ban quản lý dự án BOT linh hoạt cơng tác xây dựng, Cơng tác đền bù đến đâu họ xây dựng đến đấy, Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước phải thực trình tự, theo quy định pháp luật tiến hành xây dựng dự án Điều làm cho công 73 tác ĐB-GPMB thành “đường găng” dự án không thực đền bù dự án ngừng lại, bất cập lớn sách GPMB nhà nước ta Vì kiến nghị quan ban ngành dựa theo số quy trình áp dụng cho Ban quản lý dự án BOT, áp dụng vào cho Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước Giúp cho Ban QLDA doanh nghiệp nhà nước linh hoạt công tác GPMB - Kiến nghị việc xây dựng giá đền bù hổ trợ Giá đất thay đổi ngày, dẫn đến trường hợp giá thị trường chênh lệch với giá đền bù nhà nước, xây dựng bảng giá điều chỉnh thời gian dài Tuy nhiên nhà nước có hổ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi công việc, BT-GPMB, hộ đáp ứng đủ điều kiện bồi thường hổ trợ giá đền bù tăng thêm từ 2-5 lần nên giá đền bù gần cao giá thị trường Tuy nhiên quy định hổ trợ chưa thực thuyết phục người dân, gây nên vấn đề đền bù hai hộ liền kề có chênh lệch giá gây so sánh hộ dân, gây khó khăn cơng tác đền bù Vì kiến nghị địa phương xây dựng sách GPMB thường xuyên xác minh giá bồi thường phù hợp với giá trị thực tế Đồng thời kiến nghị ưu tiên giải vướng mắc sách hổ trợ người dân cơng tác đền bù, ban hành điều kiện hổ trợ cách rõ ràng hơn, hợp lý Địa phương phải thành lập quan chuyên môn để đạo giải kịp thời khiếu nại, thắc mắc người dân, hàng quý phải tổng hợp kinh nghiệm thực để đề xuất phương án cho UBND Tỉnh Tại địa phương thành lập tổ lấy ý kiến, xác minh, kiểm tra người thật việc thật trường dự án 74 Tiểu kết chương Trong chương nêu lên quan điểm việc bảo đảm thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời phải giải ổn thỏa lợi ích bên liên quan tiến hành áp dụng sách, phải có mối quan hệ chặt chẽ với sách khác, phải tìm cách tháo gỡ nút thắt, khó khăn phải có yêu cầu cụ thể với địa phương Và đưa số giải pháp phối hợp tuyên truyền cấp, ngành Có biện pháp giảm thiểu tác động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ Hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề hộ bị thu hồi hết đất nông nghiệp tránh khiếu nại kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án tăng cường phối hợp để giải vướng mắc phát sinh trình thực 75 KẾT LUẬN Qua đề tài nghiên cứu “Thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1” số khó khăn, phức tạp q trình thực sách GPMB Với yêu cầu cân lợi ích nhà nước nhân dân khu vực triển khai dự án, tránh tình trạng thực khơng thỏa đáng gây xúc dư luận, gây trật tự đời sống nhân dân… Vì thực sách GPMG tức động chạm gây ảnh hưởng tới lợi ích số phận người, q trình thực khơng thể minh bạch, rõ ràng cơng mâu thuẫn đối tượng với dẫn đến phức tạp công tác GPMB Để giải vấn đề công việc sớm chiều, áp dụng cứng nhắc quy định pháp luật đặt ra, mà đòi hỏi người thực thi sách phải có nhiều phương án, nhiều biện pháp để xử lý linh hoạt tùy trường hợp cụ thể Trong đề tài em tập trung phân tích phạm vi Dự án điện mặt trời Phước Thái Tỉnh Ninh Thuận, khó khăn phương pháp thực nội dự án, từ làm tiền đề để để mở rộng nghiên cứu khác rộng đòi hỏi đầu tư chuẩn bị nhiều Nhưng nhìn chung qua đề tài em nhận phối hợp cấp ngành, linh hoạt phương pháp áp dụng sách, lực trình độ người thực thi sách hết cơng q trình thực yếu tố để thực sách GPMB cách tốt Còn giải pháp đưa mang tính chất tham khảo để sử dụng phù hợp với trường hợp, đối tượng cách hợp lý Rất khó để đảm bảo tính đắng tuyệt đối theo sách nhà nước quy định, thực với tính xác cao nhất, mang lợi ích lớn cho nhân dân nhà nước ta 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, Quy định đồ địa Bộ Tài (2014), Thơng tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất Bộ Tài (2014), Thơng tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Hướng dẫn số điều Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường, Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), Thông tư số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014, Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Chi Cục kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận (2016) Công văn số 959/CCKLQLBVR&BTNN ngày 28/7/2016 Tham gia ý kiến Dự án điện mặt trời xã Phước Thái, huyện Ninh Phước Tập đoàn điện lực Việt Nam Chính phủ (2014), Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2014), Nghị số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 Về số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành hình thành thực dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh 10 Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 11 Đỗ Văn Dương (2017), Đổi kiện tồn hệ thống trị sở tỉnh Tây Nguyên phục vụ phát triển bền vững, Nhà xuất lý luận trị 12 Hồ Việt Hạnh (2017), Bàn khái niệm sách cơng, Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, số 12, tr 13 Mai Phương, (2016) Giải phóng mặt cơng trình lưới điện – Báo điện tử BNEWS, Thông xã Việt Nam, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng năm 2016 14 Mai Phương, (2016) Giải phóng mặt dự án truyền tải – Báo điện tử BNEWS, Thông xã Việt Nam, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2016 15 Ngân hàng giới (WB), Cơ chế nhà nước thu hồi chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam Phương pháp tiếp cận, Định giá đất Giải khiếu nại dân, Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội, số năm 2012 16 Nguyễn Thị Hồng Nhung (2016) Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt khu cơng nghiệp Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên 17 Phan Trung Hiền (2008), Pháp luật đền bù giải phóng mặt Việt Nam - cân lợi ích nhà nước lợi ích người dân, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 10, tr 109 -117 18 Phan Trung Hiền (2013), Những giải pháp nhằm thực thi quy định pháp luật tái định cư nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 26, tr 75 – 82 19 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 20 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Ninh Thuận(2016), Cơng văn số 2714/STNMT-ĐĐ ngày 28/7/2016 Có ý kiến bổ sung dự án ĐMT Phước Thái Tập đoàn Điện lực Việt Nam 21 Thủ tướng Chính phủ (2017), Cơng văn số 356/TTg-CN ngày 09/03/2017 Bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái phương án đấu nối 22 Trần Hiếu (2012), Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp cho công tác giải phóng mặt dự án xây dựng khu Đô thị Xi Măng quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 23 Trần Thị Thập (2015), Thực sách bồi thường, giải phóng mặt địa bàn Tỉnh Hà Nam Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Triệu Văn Cường (Chủ biên) (2016), Chính trị học sách cơng, NXB Lao động xã hội, Hà Nội UBND Tỉnh Ninh Thuận (2014), Quyết định số: 106/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 25 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2014), Quyết định số: 106/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 Ban hành bảng giá loại đất kỳ 2015 – 2019 địa bàn Tỉnh Ninh Thuận 26 UBND tỉnh Ninh Thuận (2016), Công văn số 4001/UBND-KT ngày 29/09/2016 Khảo sát, lập dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phước Thái địa bàn xã Phước Thái, huyện Ninh Phước 27 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2016), Quyết định số: 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2016 Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn Tỉnh Ninh Thuận 28 UBND tỉnh Ninh Thuận (2017), Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 Quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 29 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2017), Quyết định số: 474/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận 30 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2018), Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 Về việc bổ sung bảng giá loại đất kỳ 2015 - 2019 địa bàn Tỉnh Ninh Thuận 31 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2018), Quyết định số: 104/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 địa bàn Tỉnh Ninh Thuận 32 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2018), Quyết định số: 15/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh ninh thuận ban hành kèm theo định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2016 ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận 33 UBND Tỉnh Ninh Thuận (2019), Quyết định số: 07/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 ban hành bảng giá hoa màu, trồng địa bàn Tỉnh Ninh Thuận; 34 UBND Xã Phước Thái (2017), Báo cáo kinh tế - xã hội Xã Phước Thái tháng đầu năm 2017 35 Vũ Thị Hồng Yến (2016), Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất mối quan hệ Bộ luật dân với Luật đất đai, Tạp chí Luật học Số 10, tr 94 – 100 ... việc thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 1. 1 .1 Khái niệm thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời 1. 1.2 Đặc điểm thực sách giải. .. thực sách giải phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 1. 1 .1 Khái niệm thực sách giải phóng mặt để xây dựng Nhà máy điện mặt trời 1. 1 .1. 1 Khái niệm sách cơng Hiện thuật ngữ sách cơng xuất... phóng mặt để xây dựng nhà máy điện mặt trời 20 1. 2 .1 Nội dung thực sách giải phóng mặt xây dựng nhà máy điện mặt trời 20 1. 2.2 Quy trình thực sách giải phóng mặt để
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG mặt BẰNG để xây DỰNG NHÀ máy điện mặt TRỜI PHƯỚC THÁI 1 , THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG mặt BẰNG để xây DỰNG NHÀ máy điện mặt TRỜI PHƯỚC THÁI 1