Quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin tại học viện khoa học và công nghệ

98 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:13

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI KIM CHI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CƠNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI KIM CHI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ NGỌC HÀ Hà Nội 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục “Quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ”, kết nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Ngọc Hà Tôi xin cam đoan số liệu luận văn trung thực, khơng chép, việc trích dẫn tài liệu theo quy định Đây công trình nghiên cứu riêng tơi, chưa sử dụng cho cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, Ngày 19 tháng năm 2019 Học viên LỜI CẢM ƠN Lời cho xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, khoa Tâm lý - Giáo dục, toàn thể thầy cô giáo, cán phụ trách nhiệt tình, quan tâm, tạo điều kiện cho tơi trình học tập nghiên cứu Học viện Đặc biệt, xin cảm ơn PGS.TS Vũ Ngọc Hà, người nhiệt tình hướng dẫn, đồng hành tơi suốt q trình viết luận văn Kết hơm ln có quan tâm câu chữ, lời văn, làm việc với cô cảm nhận tâm cô dành cho học trò, hiểu tâm lý Tơi thật may mắn cô hướng dẫn, cảm ơn cô, cảm ơn tất dành cho em Để hồn thành Luận văn này, tơi nhận hỗ trợ lớn từ Ban Giám đốc, thầy giáo, cán phòng ban Học viện Khoa học Công nghệ - nơi công tác Tôi xin tri ân giúp đỡ nhiệt tình q trình hồn thành cơng trình Thời gian khơng có nhiều với đề tài nghiên cứu mẻ, tơi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu chắn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý Hội đồng để tơi hồn thiện cơng trình nghiên cứu Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 11 1.2 Nội dung quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Cơng nghệ thơng tin Học viện 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 23 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 28 2.1 Khái quát chung Học viện Khoa học Công nghệ 28 2.2 Hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ mang tính đặc thù 37 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 38 2.4 Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện 46 2.5 Đánh giá quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ 48 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 50 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 52 3.2 Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ 53 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Cơng nghệ thơng tin Học viện .64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Khách thể khảo sát 38 Bảng 2.2 Kết khảo sát thực quản lý mục tiêu đào tạo 41 Bảng 2.3 Kết khảo sát thực quản lý chương trình đào tạo 42 Bảng 2.4 Kết khảo sát thực quản lý phương thức tổ chức đào tạo 44 Bảng 2.5 Kết khảo sát thực quản lý đội ngũ giảng viên 45 Bảng 2.6 Kết khảo sát thực quản lý học viên…………………………44 Bảng 2.7 Kết khảo sát mức độ ảnh hưởng số yếu tố tới quản lý hoạt động đào tạo 47 Bảng 3.8 Tính cấp thiết biện pháp 65 Bảng 3.9 Tính khả thi biện pháp 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học Cơng nghệ 29 Hình 2.2 Số lượng nghiên cứu sinh học viên cao học 33 Hình 2.3 Tổng số cơng trình cơng bố năm 2016-2018 35 Hình 2.4 Đội ngũ giảng viên 36 Hình 2.5 Hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ Học viện 38 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CNTT Công nghệ thông tin Học viện Học viện Khoa học Công nghệ Khoa CNTT&VT Khoa Công nghệ thông tin Viễn thông Viện CNTT Viện Công nghệ thông tin Viện CNVT Viện Công nghệ viễn thông Viện CHTHUD Viện Cơ học Tin học ứng dụng Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Phòng ĐBCL Phòng Đảm bảo chất lượng Phòng TCHC-TT Phòng Tổ chức Hành Truyền thơng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Giáo dục vũ khí mạnh mà bạn sử dụng để thay đổi giới”, (cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela) Giáo dục giữ vị trí then chốt q trình hình thành phát triển đất nước Giáo dục giúp người thay đổi nhận thức, mang đến cho họ sống mới, giới Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng, nhờ phần lớn cơng học tập em” [24, tr.33] Có thể nói giáo dục chìa khóa dẫn đến thành cơng Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh truyền thống hiếu học dân tộc ta, suốt chiều dài dựng nước giữ nước tới nay, Đảng Nhà nước coi giáo dục - đào tạo khâu đột phá định phát triển đất nước, tảng chiến lược phát triển toàn diện người Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 BCH Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng phát triển trường chất lượng cao tất cấp học trình độ đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học Vì bậc đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, phục vụ yêu cầu kinh tế tri thức, tạo nguồn lực lao động có tay nghề trình độ chun mơn cao Vì vậy, đào tạo sau đại học có vai trò vơ quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế ngày sâu rộng nước ta Chúng ta sống thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển tri thức khoa học công nghệ đại vấn đề trọng tâm chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng rộng khắp lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội người đem lại hiệu quả, chất lượng lao động tốt công tác quản lý kinh tế - xã hội Nhu cầu thông tin truy cập vào kho liệu thông tin tất yếu người Mọi lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội cần tới tác động CNTT để nâng cao hiệu chất lượng Trong giai đoạn phát triển kinh tế tri thức, nhiều quốc gia giới, có Việt Nam coi ngành CNTT ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy phát triển đất nước mang lại nhiều thay đổi tích cực đời sống xã hội đời sống kinh tế Việt Nam chứng kiến sóng đầu tư CNTT với quy mơ chưa có Chỉ riêng tập đoàn hàng đầu lĩnh vực CNTT giới Samsung, Electronics, Apple Inc, Hitachi, Sony,… đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Việt Nam để phát triển ngành CNTT Điều dẫn đến nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao năm tới cần số lượng lớn Không thị trường lao động nước mà giới nhiều nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… thiếu trầm trọng Đây môi trường tiềm cho nguồn nhân lực CNTT Việt Nam vươn thị trường giới Vì tập trung đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao vấn đề cần thiết cấp bách giai đoạn tương lai Cuộc sống đại khiến phụ thuộc người vào sản phẩm cơng nghệ ngày lớn Vì xu hướng phát triển cho tương lai, Công nghệ thông tin thu hút lượng lớn bạn trẻ muốn xâm nhập sâu vào giới công nghệ Nhưng, nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin Việt Nam lại bị đánh giá thiếu yếu Cũng theo VietnamWorks, nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin ba năm vừa qua tăng trung bình 47%/năm Nguyên nhân số lượng công ty tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin tăng 69% vào thời điểm tháng 11 năm 2016 so với năm 2012, riêng số lượng công ty phần mềm tăng đến 124% Tuy nhiên, số lượng nhân cung ứng cho ngành nghề có mức tăng trung bình 8%/năm Do đó, làm phép tính tốn từ số liệu thống kê nói tính đến năm 2020, Việt Nam cần 1,2 triệu nhân lực ngành Công nghệ thông tin Trong số lượng nhân lực thiếu hụt lại lên đến 500,000 người Như vậy, nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2020 đáp ứng 58% nhu cầu thực tế Số liệu hồi chuông báo động với thị trường nhân lực ngành Công nghệ thông tin Việt Nam Viện Chiến lược Công nghệ thông tin đưa số thống kê đáng giật Chỉ khoảng 15% sinh viên trường làm việc ngay, số lại phải đào tạo lại Nghiêm trọng hơn, 72% sinh viên ngành Cơng nghệ thơng tin khơng có kinh nghiệm thực hành 100% không hiểu rõ lĩnh vực hành nghề Nguyên nhân dẫn đến số đáng báo động hai nguyên nhân Thứ nhất, đa số sinh viên ngành công nghệ thông tin thực hành “giấy” “máy” Hơn nữa, học máy tính cơng nghệ nước ngồi có ba ngành để lựa chọn: kỹ thuật máy tính (học phần cứng), khoa học máy tính (học phần mềm) công nghệ thông tin (học cách truyền đạt, kết nối xử lý thông tin) Nhưng, sinh viên Việt Nam phải học hết kiến thức ba ngành với thực hành Do đó, sinh viên khó nhớ hết lượng kiến thức khổng lồ khơng nắm rõ nghề nghiệp tương lai Ngoại ngữ kỹ bắt buộc phải có nguồn nhân lực ngành Cơng nghệ thông tin Bởi đa số tài liệu, văn hướng dẫn kỹ thuật, phần mềm ứng dụng tiếng Anh Hơn nữa, Việt Nam đối tác đầu tư chiến lược lớn nhiều quốc gia Nên, kỹ giao tiếp ngoại ngữ lĩnh vực Công nghệ thông tin ngày trọng Thế nhưng, lại rào cản lớn với nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin Việt Nam Theo khảo sát JobStreet.com năm 2015, 5% lao động trường tự tin với khả tiếng Anh Đây yếu điểm sinh Bảng 3.9 Tính khả thi biện pháp TT Biện pháp Xây dựng quy trình tổ chức quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ đào tạo Đổi nội dung phương pháp đào tạo Kiểm tra, đánh giá kết đào tạo vụ quản lý đào tạo Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo Nâng cao quản lý hoạt động đào tạo với nghệ Trung bình (Nguồn học viên khảo sát tháng 4-5 năm 2019) Kết khảo sát tính khả thi bảng 3.9 thấy 07 biện pháp đưa có tính khả thi cấp thiết tương đương Và kết ngẫu nhiên người đánh giá biện pháp “Nâng cao quản lý hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ” cấp thiết khả thi Lý khả thi tính đặc thù Học viện - nơi kết nối Viện nghiên cứu chuyên ngành Viện Hàn lâm KHCNVN, quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu với nhiều cơng trình nghiên cứu ứng dụng vào đời sống Đối với nhà khoa học, giảng viên, cán công tác Học viện chung quan điểm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ cấp thiết khả thi Vì điều góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo như: Đổi 67 nội dung đào tạo, tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy Thông qua nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ truyền bá tri thức cho hệ trẻ thắp lên lửa say mê khoa học, đam mê sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm khoa học nước nhà Trong tính khả thi biện pháp “Kiểm tra, đánh giá kết đào tạo” chưa khả thi Điều phù hợp với thực tế, muốn kiểm tra, đánh giá kết đào tạo phải có sản phẩm đào tạo, học viên ngành CNTT tốt nghiệp trường chưa có Chính biện pháp thực chưa khả thi Theo TS Đinh Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng: Trong biện pháp trên, biện pháp xây dựng quy trình tổ chức quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ khả thi cấp thiết Vì điều gắn liền với cơng việc diễn hàng ngày Học viện Học viện thành lập, nhiều vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu bước hồn thiện, Việc xây dựng quy định, quy trình sở để Học viện quản lý hoạt động đào tạo cách tổng thể, đảm bảo pháp luật đảm bảo chất lượng đào tạo Tóm lại, biện pháp mà tác giả đề xuất đề tài mang tính cấp thiết khả thi Đây sở để lãnh đạo Học viện tham khảo trình xây dựng hệ thống biện pháp chung cho nghiệp phát triển khoa học đào tạo Học viện Tiểu kết Chƣơng Ở chương tác giả sở lý luận thực tiễn quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Học viện đề xuất biện pháp: Nâng cao hiệu xây dựng quy trình tổ chức quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ; phát triển bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán quản lý đào tạo; đổi nội dung phương pháp đào tạo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết đào tạo; tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý đào tạo; tăng cường ứng dụng CNTT quản lý đào tạo; nâng cao quản lý hoạt động đào tạo với 68 nghiên cứu khoa học chuyển giao cơng nghệ, nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Học viện Kết khảo sát cho thấy biện pháp có tính cấp thiết khả thi cao, kết sát thực để làm sở cho Học viện việc xây dựng đề xuất biện pháp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo Thạc sĩ nói chung ngành CNTT nói riêng Học viện 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Mạng Internet “bùng nổ” làm thay đổi cách thức giao tiếp hàng ngày người, sản phẩm CNTT đại, tiện lợi phát huy tối đa tiện ích cho người dùng Ngày nay, lĩnh vực sống cần có góp mặt CNTT, từ kinh tế, giáo dục, y tế, kỹ thuật, ngân hàng đến an ninh quốc phòng,… ứng dụng bước tiến CNTT Theo Nghị số 10/NQ - CP Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ triển khai thực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 ngày 24/4/2012 Chính phủ Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2007 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020 CNTT ngành mũi nhọn, ngày có nhiều cơng ty cơng nghệ nước nước ngồi mở rộng quy mô hoạt động Việt Nam hướng khu vực, giới Vì vậy, nguồn lực ngành CNTT trở thành nguồn nhân lực then chốt để phát triển kinh tế tương lai Trên sở nghiên cứu lý luận qua phân tích thực trạng quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Học viện cho thấy khác biệt Học viện với sở giáo dục khác tính đặc thù Học viện Đặc thù từ chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cán quản lý đến sở vật chất,… Hơn nữa, Học viện non trẻ thành lập 05 năm nên nhiều khó khăn hạn chế như: tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết học tập, công tác phối hợp, huy động nguồn lực khác Luận văn phân tích, đánh giá ưu điểm hạn chế ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Học viện để làm sở khoa học giải vấn đề đưa giải pháp cụ thể Qua kết nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Các biện pháp 70 nêu rõ mục đích, nội dung phương hướng thực hiện, biện pháp đánh giá cần thiết có tính khả thi cao quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành CNTT Học viện * Kiến nghị Đối với quan quản lý nhà nước giáo dục Để khắc phục hạn chế bất cập công tác quản lý hoạt động đào tạo Học viện nói riêng giáo dục sau đại học nói chung, đòi hỏi phải có biện pháp đồng cần có thời gian để chuyển hóa phù hợp với kinh tế thị trường Chúng tơi có số đề nghị sau: - Cần rà sốt, hồn chỉnh hệ thống quy định đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), ngành nghề đào tạo định hướng chuẩn quốc tế - Lấy tiêu chí chất lượng đào tạo định hướng chuẩn mực quốc tế làm tiêu chí hàng đầu cơng tác đào tạo sau đại học, đào tạo chun ngành sâu, khơng đại trà, nâng cao trình độ theo kiểu phổ cập - Song hành với việc tự chủ đại học hệ thống khung tiêu chuẩn, quy định nhà nước hoạt động đào tạo sau đại học để đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao Quy hoạch lại hệ thống đào tạo sau đại học, loại bỏ chức đào tạo sau đại học sở đào tạo không đủ lực, điều kiện Xây dựng hệ thống tiêu chí đảm bảo chất lượng chế tài để xử lý vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ - Các sở giáo dục phải xây dựng công khai chương trình đào tạo, nhanh chóng triển khai việc xếp hạng (Ranking) đại học, giao việc đánh giá cho tổ chức độc lập, tổ chức quốc tế - Phân loại đối tượng đào tạo: Nghiên cứu phải gắn với nghiên cứu mũi nhọn, nghiên cứu công nghệ ứng dụng phải nâng cao trình độ học viên theo hướng gắn với đòi hỏi thực tế, đổi sáng tạo khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp 71 - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo thạc sĩ, cần quy định sở đào tạo dùng CNTT kiểm tra chất lượng đào tạo thạc sĩ, chất lượng luận văn * Đối với Học viện Khoa học Công nghệ - Xây dựng chế quản lý trình độ Thạc sĩ đại đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao lĩnh vực khoa học tự nhiên xã hội Học viện Khoa học Công nghệ - Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng để triển khai hoạt động đào tạo theo hướng gắn nhà trường với xã hội, gắn đào tạo với thực tiễn, nâng cao giá trị ứng dụng - Xây dựng ban hành quy trình thực luận văn Thạc sĩ, có quy trình lựa chọn đề tài luận văn, quy trình viết bảo vệ luận văn Trong quy trình có phân định rõ ràng trách nhiệm học viên, giảng viên sở đào tạo - Xây dựng ngân hàng đề tài theo chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ để định hướng cho học viên lựa chọn đề tài luận văn Để tăng tính thực tiễn tính ứng dụng luận văn, khuyến khích học viên chọn đề tài có phạm vi nghiên cứu hẹp, gắn với công việc học viên đảm nhận quan công tác - Tăng cường sử dụng CNTT quản lý hoạt động đào tạo, đặc biệt công tác quản lý đội ngũ giảng viên, học viên Học viện (đăng ký online, thông tin online…) - Liên kết chặt chẽ với Viện nghiên cứu chuyên ngành Viện hàn lâm KHCNVN công tác phối hợp đào tạo học viên - Liên kết, hợp tác mở lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm Tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị nước quốc tế lĩnh vực giáo dục đào tạo - Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đặt biệt lĩnh vực giáo dục đào tạo 72 - Đặc biệt xây dựng mối quan hệ chặt chẽ Học viện với nhà nghiên cứu khoa học ngồi nước để tạo điều kiện trao đổi thơng tin, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nguồn nhân lực * Đối với Khoa thuộc Học viện Phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với cán bộ, chuyên viên Học viện, giáo vụ Viện nghiên cứu chuyên ngành để công tác quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ nhanh chóng, kịp thời, khơng gây vướng mắc không cần thiết cho học viên trình học tập 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2013 – Nghị hội nghị Trung ương – Khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, H Đặng Quốc Bảo (2001), Một số lý luận ứng dụng vào việc xây dựng chiến lược giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, H Đặng Quốc Bảo (2003), Một số lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, H Đặng Quốc Bảo (2004), Vấn đề giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, H Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực quản lý nhà trường, NXB Chính trị Quốc gia, H Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Vũ Dũng - Nguyễn Thị Mai Lan (2003), Tâm lý học quản lý, NXB Khoa học xã hội, H Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành ngày 15/5/2014 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quyết định số 18/2000/QĐBGD&ĐT việc ban hành Quy chế đào tạo sau Đại học, ban hành ngày 8/6/2000 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính, tập 2, số vấn đề giáo dục Đại học 12 Báo Giáo dục Thời đại online (2017): Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, ngày 27/10/2017 13 dục Lê Văn Giảng Những vấn đề lý luận khoa học giáo (2001), NXB Chính trị Quốc gia, H 14 Đặng Hữu (2001), Công nghệ thơng tin - mũi nhọn đột phá đưa lồi người vào thời đại kinh tế tri thức, NXB Chính trị Quốc gia, H 74 15 Đặng Hữu (2001), Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, H 16 Đặng Thành Hưng (1996), Về phạm trù mục đích mục tiêu giáo dục đào tạo, NXB Giáo dục, H 17 Học viện Khoa học Công nghệ (2018), Báo cáo Tổng kết năm 2018 kế hoạch năm 2019 18 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục, Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục Hà Nội 19 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 1995, 2002, Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa 20 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (1996), Lý luận đại cương quản lý, NXB Đại học Quốc gia, H 21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, H 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia, H 23 24 Luật số 08/2012/QH13, Luật Giáo dục Đại học 2012 Hồ Chí Minh (1995), Hồ Chí Minh tồn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, H 25 Hiếu Nguyễn (2017), GS.TS Nguyễn Đức Chính: Hệ thống quản trị tốt- chất lượng giáo dục tốt https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/gsts-nguyen-duc-chinh-he-thong-quan-tritot-chat-luong-giao-duc-tot 26 Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, H 75 27 Nguồn tin: Internet, http://gdnn.edu.vn tổng hợp hệ thống hóa (2017), Quản lý gì? Sự thống hồn hảo lí luận thực tiễn https://gdnn.edu.vn/kinh-nghiem-quan-ly/quan-ly-la-gi-su-thong-nhat-hoanhao-giua-li-luan-va-thuc-tien-170.html 28 Quốc hội 2006, điều mục Luật CNTT số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29 nghệ Phạm Như Quỳnh (2018), Quản lý đội ngũ giảng viên Khoa Công thông tin Viễn thông Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Học viện quản lý Giáo dục 30 Bắc Son (2014), Nghị 36-NQ/TW, định hướng xuyên suốt cho Chiến lược ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin, tạp chí Cơng nghệ thông tin Truyền thông, tháng 10/2014 kỳ 2, tr 11-14 31 Bảo” Ngọc Sắc (2017), “Một buổi học ý nghĩa với thầy Đặng Quốc https://ngocsac.wordpress.com/2017/09/01/mot-buoi-hoc-y-nghia-voi-thaydang-quoc-bao/ 32 33 Từ điển Giáo dục (2001) NXB Từ điển Bách khoa, H Nguyễn Thị Hồng Vân (2011), Quản lý hoạt động đào tạo Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh bối cảnh nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, H 34 Văn phòng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ 35 Văn phòng Chính phủ (1993), Nghị 49/CP ngày 4/8/1993 Chính phủ Việt Nam phát triển CNTT nước ta năm 1990 36 Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (2014), Quyết định 205 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Học viện Khoa học Công nghệ, ban hành ngày 29/12/2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN 76 37 Nguyễn Hồng Việt (2018), Nhận diện rào cản nguồn lực khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học sở giáo dục đại học (Nghiên cứu trường hợp Học viện Khoa học Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản lý khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội 38 Harald Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, H 39 Harold J Leavitt and Thomas L Whisler (1958-11) Management in the 40 Robert J Marzano (2001), Nghệ thuật khoa học dạy học, NXB Giáo dục, H 41 Peter Drucker (2003), Những thách thức quản lý kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, H 77 ... lý luận quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ. .. pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ 10 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. .. hưởng tới quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện 46 2.5 Đánh giá quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin tại học viện khoa học và công nghệ , Quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin tại học viện khoa học và công nghệ

Từ khóa liên quan