QUẢN lý vốn đầu tư xây DỰNG từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

83 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NHÂN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NHÂN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐỨC HIỆP HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” kết qua trình học tập, nghiên cứu thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình./ Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận chung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn cấp huyện .8 1.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn cấp huyện 12 1.3 Các tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn cấp huyện 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn cấp huyện 18 1.5 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn số huyện học rút cho huyện Đông Giang 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐÔNG GIANG .24 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đơng Giang có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 24 2.2 Tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang giai đoạn 2015-2018 30 2.3 Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN huyện Đông Giang 46 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐÔNG GIANG .53 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang 53 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang 58 3.3 Một số kiến nghị giải pháp .62 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Từ viết tắt CP TSCĐ TSLĐ NSTW HĐND UBND MTTQ KBNN KTXH NĐ NSĐP NSNN QLDA XDCB XHCN DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Dân số cấu dân số huyện Đ tính khu vực Tình hình lao động huyện Đơng G 2017 Tình hình sử dụng đất đai huyện Đ 2015-2017 Giá trị sản xuất theo giá hành h đoạn 2015-2017 Tình hình vốn đầu tư xây dựng huyện Đông giai đoạn 2015-2018 Cơ cấu dự án đầu tư XDCB từ nguồn 2015-20178ở huyện Đông Giang Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB BQL dự án ĐTXD huyện giai đoạ So sánh giá gói thầu giá trúng thầu XDCB từ nguồn NSNN giai đoạn 201 Tình hình tốn vốn đầu tư XDC huyện Đông Giang giai đoạn 2015-20 DANH MỤC HÌNH Số Tên hình hiệu 1.1 Chu trình quản lý dự án 2.1 Bản đồ hành huyện Đơng Gian MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động đầu tư từ lâu coi nhân tố định cho tăng trưởng, “kim nam: cho phát triển, chìa khóa vận hành quốc gia Một kinh tế muốn giữ tốc độ cho tăng trưởng nhanh vững thiết phải đầu tư thỏa đáng có chiều sâu Hằng năm ngân sách Nhà nước dành tỷ lệ nguồn vốn lớn cho đầu tư xây dựng Chính năm qua công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Chính phủ, Bộ, Ngành địa phương trọng giám sát chặt chẽ Tuy nhiên, trước tình hình lạm phát tăng cao, có tác động tiêu cực phát triển kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sông sinh hoạt nhân dân Chính phủ ban hành nhiều Nghị đề giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội Theo đầu tư XDCB phải rà soát, cắt giảm, xếp lại, điều chỉnh vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước bố trí cho cơng trình, dự án chưa cấp bách để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ cơng trình, dự án quan trọng, cấp bách, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB đảm bảo thực thắng lợi mục tiêu KTXH Chính vậy, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN bắt buộc phải có chuyển biến quản lý cho phù hợp với tình hình Đông Giang huyện miền núi cao, nằm phía Tây tỉnh Quảng Nam, chia tách từ huyện Hiên (cũ) theo Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 20/6/2003 Chính phủ Sau 15 năm tái lập huyện quan tâm lớn Đảng Nhà nước nhiều sách hổ trợ, đầu tư thơng qua nhiều chương trình mục tiêu xói đói giảm nghèo, huyện Đơng Giang nỗ lực cố gắng tích cực đạo, điều hành, quản lý thực dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước, huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương Tuy nhiên, việc quản lý vốn đầu tư nhiều vấn đề đặt ra, đặc biệt hiệu quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng thất lãng phí đầu tư xây dựng Công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung, đặc biệt quản lý dự án xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhiều hạn chế Vì vậy, làm để quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhhà nước huyện Đông Giang tối ưu nhất, vấn đề vấn đề thực cấp thiết cần quan tâm Xuất phát từ đòi hỏi thực tiển ý nghĩa quan trọng nói trên, tơi chọn đề tài “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN quan trọng, đòi hỏi đầu tư XDCB phải hiệu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, giải toàn diện vấn đề xã hội Vì vậy, vấn đề quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trở thành đối tượng nghiên cứu phổ biến đề tài khoa học như: Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Sở, Ban ngành…Có thể khái quát qua tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung năm qua sau: Luận án tiến sỹ “Đổi chế quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nhà nước” (2002) tác giả Trần Văn Hồng Học viện tài hệ thống, khái quát sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước Luận Huy động nguồn lực dân, doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động từ nhiều nguồn hợp pháp thúc đẩy đầu tư cơng trình trọng điểm giao thông: Tuyến Dốc Kiền (xã Ba) – thôn Nà Hoa (xã Tư), tuyến Cờ Lò (xã Jơ Ngây) – thơn Hiệp (xã Kà Dăng), tuyến thôn A Liêng (xã A Ting) – thôn Phú Mưa (xã Jơ Ngây) Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) đầu tư qua kênh vốn XDCB tập trung, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn từ tổ chức phi Chính phủ, vốn đóng góp nhân dân theo hình thức nhà nước nhân dân làm nâng cấp đầu tư tuyến đường liên xã Mạng lưới đường huyện gồm 10 tuyến đường ĐH, có tổng chiều dài 108 km tuyến đường nội thị 5,5 km Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật đền bù-GPMB Ngoài ra, vốn đầu tư xây dựng cần tập trung đầu tư cho công trình hạ tầng văn hóa xã hội Cơng viên văn hóa Cơtu; Tượng đài chiến thắng; Khu truyền thống làng nghề Cơtu thôn Đhơ rôông, xã Tà Lu, sân vận động nhà thi đấu huyện; thư viện kết hợp với bảo tàng huyện Mở rộng đầu tư nâng công suất cho nhà máy nước thị trấn Prao Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh thị trấn Prao đảm bảo môi trường Đầu tư có trọng điểm, đối tượng dứt điểm cơng trình, dự án Vùng thuận lợi có khả lan tỏa nhiều ưu tiên đầu tư trước, nơi khó khăn tác động nhỏ đến phát triển chung đầu tư sau; ưu tiên vùng trọng điểm thị trấn Prao, đô thị Sông Vàng, xã đích nơng thơn giai đoạn 2016-2020 Quy hoạch xếp lại khu tái định cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định sản xuất 55 Tiếp tục mở rộng đại hóa mạng lưới bưu viễn thơng, thông tin liên lạc nước quốc tế Tập trung đầu tư kiên cố hóa, trường lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà nội trú cho học sinh trang thiết bị phục vụ giảng dạy Ngoài ra, để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN, huyện Đông Giang co chủ trương: Trang thủ tối đa nguồn lực cấp để đảm bảo đủ vốn cho dự án trọng điểm địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định hành nhà nước 3.1.3 Định hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN huyện Đông Giang Với vai trò chủ đạo ngân sách nhà nước tiên phong đầu tư vào nhiều dự án sản xuất hàng hóa cơng cộng có quy mơ lớn khơng có khả thu hồi vốn thu hồi vốn chậm mà thành phần khác khơng muốn, khơng có khả đầu tư, ngồi phải tiên phong vào lĩnh vực ngành nghề có ứng dụng khoa học cơng nghệ cao, khoa học nghiên cứu mà thị trường chưa đáp ứng Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB phải đảm bảo tính đồng nâng cao hiệu kinh tế xã hội Quảng Nam tỉnh nghèo, việc quản lý sử dụng nguồn lực lại phải tiết kiệm, không để vốn tồn đọng nâng cao chất lượng, công suất quy mơ cơng trình, dự án phải quan tâm ý xem nguyên tắc lựa chọn thực đầu tư Đối với quản lý đầu tư XDCB điều kiện hội nhập mở cửa phải bảo đảm vừa phù hợp với điều kiện nước, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế mà nước ta cam kết, tạo hội thu hút nguồn lực bên 56 nước cho phát triển kinh tế xã hội dự án lớn Đương nhiên qứa trình phải có bước phù hợp, song phải đánh giá thực trạng kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh thực tiển để mặt xây dựng thể chế phù hợp, mặc khác thuyết phục tuyên truyền, giáo dục để đưa chế độ sách vào thực tiển Đổi quản lý vốn đầu tư XDCB phải theo hướng đại bám sát phần thực cải cách hành Nhà nước Hiện đại hóa quản lý việc đưa nhiều thành tựu cửa công nghệ thơng tin lý thuyết, mơ hình quản lý đại vào quản lý Đồng thời áp dụng tiêu chí, ngun tắc để tốn, đánh giá trình quản lý vốn, quản lý dự án Bên cạnh cần áp dụng cơng nghệ thơng tin vào cải cách hành góp phần giảm cơng suất lao động công việc quản lý, đáp ứng yêu cầu nhanh, xác, hiệu thuận tiện giải công việc với doanh nhiệp nhân dân Ngăn ngừa tượng quan liêu, tham nhũng, phát vai trò máy quản lý Nhà nước điều hành cách chủ động, xác, kịp thời hiệu Đổi quản lý vốn đầu tư XDCB phải đề cao kỷ cương, phép nước, xử lý nghiêm người phạm tội tham nhũng, làm giàu bất chính, cố ý làm sai để vụ lợi, nghiêm trị người vu cáo hạ thấp uy tín cán cơng chức lĩnh vực quản lý Nâng cao giám sát kỷ luật khâu quản lý vốn (kỷ luật chấp hành tổng mức đầu tư, dự toán, kỷ luật toán, toán vốn đầu tư…) Góp phần ngừa, phòng chống quy phạm lành mạnh môi trường quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách Nhà nước Tạo điều kiện cho chủ thể có điều kiện hoạt động bình đẳng, cơng bằng, phát huy lực sáng tạo lĩnh vực đầu tư XDCB 57 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư Hiện theo hướng dẫn Chính phủ quản lý cơng tác đầu tư công, công tác lập kế hoạch đầu tư công UBND huyện quán triệt cho địa phương, theo xây dựng nên kế hoạch đầu tư cơng địa bàn huyện sở rà sốt nguồn lực, nhu cầu đầu tư nhu cầu toán nợ XDCB cùa địa phương Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn đầu tư công địa bàn huyện lớn Để có nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động đầu tư XDCB thời gian tới, UBND huyện cần phải có chương trình làm việc với UBND xã, thị trấn, ban ngành huyện, sàng lọc nhu cầu thực cấp thiết để ưu tiên đầu tư Đối với dự án giao kế hoạch vốn, đánh giá khơng có khả thực phải cương cắt giảm kế hoạch vốn để chuyển sang dự án đầu tư khác có khối lượng hồn thành chưa có vốn để tốn Đối với kế hoạch vốn hàng năm, UBND huyện nên bố trí vốn cho dự án nhóm C khơng q năm 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Để góp phần quản lý tốt hoạt động đầu tư xây dựng cần thiết phải quản lý tốt cơng tác chuẩn bị đầu tư có lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Thẩm định dự án đầu tư công cụ quản lý góp phần nâng cao hiệu đầu tư Nghị định 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định cụ thể thẩm quyền, nội dung, hồ sơ quy trình thẩm 58 định dự án nội dung so với Luật Xây dựng 2003 nhằm kiểm soát dự án đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tiền kiểm Nhà nước Vai trò cơng cụ quản lý thẩm định dự án thể nội dung sau: Thẩm định dự án đầu tư giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát Trên sở hồ sơ dự án, quan có chức thẩm định tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, tính hợp lý, mức độ chuẩn xác nội dung trình bày Đây quan trọng để có kết luận có độ tin cậy cao dự án Thẩm định dự án đầu tư giúp cho việc sàng lọc dự án Với kỹ thuật phân tích, đánh giá áp dụng xem xét nội dung dự án giúp cho việc lựa chọn dự án có hiệu quả, có tính khả thi cao - Công tác thẩm định dự án đầu tư giúp cho việc thực thi pháp luật Thông qua kiểm tra, kiểm sốt, cơng tác thẩm định dự án xác định rõ nội dung cần thực hiện, cần điều chỉnh dự án, mặt khác qua góp phần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn phối hợp hài hòa đối tác tham gia dự án, đảm bảo việc chuẩn bị, thực vận hành dự án thuận lợi Bên cạnh đó, cơng tác thẩm định dự án giúp cho chủ thể tham gia dự án hoạt động làm theo pháp luật 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu Để thực điều đòi hỏi Ban quản lý dự án đầu tư phải quy định hình thức xử lý nghiêm thành viên ban quản lý để lộ thơng tin rò rỉ bên ngồi trước tổ chức đấu thầu cơng khai Bên cạnh cần có chế xử phạt áp dụng trường hợp thông thầu, dàn xếp đấu thầu (nếu phát cấm tham gia đấu thầu dự án năm) 59 3.2.4 Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB Hiện tại, cơng tác kiểm sốt vốn đầu tư huyện Đơng Giang tồn tại: tình trạng dư nợ tạm ứng, toán vốn chậm dồn tháng cuối năm, thủ tục toán cải cách gây khó khăn, lại nhiều lần…ảnh hưởng đến tiến độ dự án Để tăng cường chất lượng kiểm soát vốn đầu tư cần thực giải pháp sau: * Quy trình kiểm sốt tốn: Thơng báo cho chủ đầu tư văn liên quan đến cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư có thay đổi trình làm việc Căn vào định giao kế hoạch vốn UBND huyện, KBNN Đông Giang chủ động hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ pháp lý để làm sở toán vốn đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định * Cơ chế kiểm sốt: Thời điểm cuối năm, nên tiến hành cơng tác đối chiếu, rà soát tỷ lệ giải ngân, để từ tham mưu cho UBND huyện thực tốn hay chuyển kế hoạch vốn sang dự án khác Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư công tác đối chiếu dự tốn cơng nợ dự án Hàng năm, sau kết thúc năm ngân sách cần phải nghiêm túc thực việc đối chiếu cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB dự án năm với chủ đầu tư 3.2.5 Đẩy nhanh cơng tác tốn dự án hồn thành Vẫn tình trạng chủ đâù tư nhà thầu đề nghị tốn cao giá trị đích thực, cơng trình xây dựng hồn thành nghiệm thu bàn giao đưa 60 vào sử dụng chậm toán phổ biến Bên cạnh đó, q trình phê duyệt kế hoạch đầu tư, chưa phân định rõ nguồn vốn nên q trình tốn nhiều dự án để nguồn vốn chung chung, chưa phân rõ trách nhiệm cơng nợ cho dự án, dẫn đến khó khăn cho việc quản lý công nợ địa phương Phòng Tài – Kế hoạch huyện nên có văn hướng dẫn cho chủ đầu tư quy định hướng dẫn cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB hành, cập nhật điểm q trình thực tốn dự án cho chủ đầu tư, tránh tình trạng hồ sơ bị trả sai biểu mẫu, quy định Đặc biệt dự án xã, thị trấn làm chủ đầu tư, quy mơ dự án nhỏ, lẻ, nên chủ đầu tư quan tâm 3.2.6 Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Tăng cường vai trò giám sát nhân dân, giám sát cộng đồng việc thực dự án, cơng trình giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB, hạn chế đến mức thấp lãng phí, thất vốn đầu tư Nhà nước 3.2.7 Các giải pháp khác Để khắc phục tồn quản lý dự án đầu tư XDCB có nguồn vốn NSNN địa bàn huyện, giải pháp quản lý dự án, ta phải thực giải pháp sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, xác định cơng tác phòng, chống thất tốt, lãng phí vốn đầu tư nhiệm vụ mang tính cấp bách thường xuyên lâu dài 61 Tăng cường phát huy vai trò quản lý, giám sát tổ chức trịxã hội (HĐND huyện, tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng…), khuyến khích người dân đánh giá, giám sát trình thực NSNN nói chung nguồn vốn XDCB nói riêng * Cơng khai minh bạch hoạt động đầu tư Thực tốt việc công khai, minh bạch tất khâu từ khâu lập kế hoạch, tính dự toán, đến quản lý xây dựng…của cấp; trọng quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách Lấy ý kiến khu dân cư trước tiến hành thực dự án Có chế độ đãi ngộ, hổ trợ phù hợp để động viên khuyến khích nhân tài Đối với chủ đầu tư xã, thị trấn nên trang bị phần mềm quản lý XDCB để hổ trợ cơng tác quản lý, theo dõi cơng trình 3.3 Một số kiến nghị giải pháp 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ban ngành Trong năm qua có nhiều văn liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng như: Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật ngân sách, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật cam kết bảo vệ mơi trường, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật đất đai…Tuy nhiên nội dung số điều Luật chồng chéo, không thông không phù hợp với tình hình thực tế Vì vậy, kiến nghị phủ, ngành nên có tiêu chí cơng khai việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hổ trợ từ ngân sách trung ương, vốn hổ trợ mục tiêu cho địa phương cấp huyện chủ động xây dựng đầu tư trung hạn năm hàng năm 62 Ngày đơn giản hóa thủ tục hành chính; nên xem xét đến việc chủ đầu tư truy vấn báo cáo hệ thống Tabmis Kho bạc nhà nước (chỉ hạn chế việc truy vấn thông tin) để theo dõi kiểm soát hoạt động thu chi, dự toán kho bạc thực 3.3.2 Về phía huyện Đơng Giang Căn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Giang giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công huyện để có kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp lý tiết kiệm Tăng cường công tác việc theo dõi nợ chủ đầu tư địa bàn huyện Đối với dự án đầu tư giai đoạn tới cần phải xem xét đánh giá dự án tất phương diện, đặc biệt khả vốn chủ đầu tư Nên thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành hoạt động đầu tư XDCB huyện, có việc tra sử dụng vốn ngân sách nhà nước để toán hoạt động XDCB Với công tác cán bộ, nên cử cán làm chuyên sâu XDCB, cán thuộc tổ toán XDCB, hay cán chuyên quản XDCB huyện 63 Kết luận chương Từ thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam phân tích, đánh giá sử dụng kết nghiên cứu đạt chương 2, chương luận văn tập trung nghiên cứu đề số giải pháp, kiến nghị cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN giai đoạn năm đến Ngồi ra, luận văn có vài ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền Trung ương địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện Đông Giang 64 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Qảng Nam Từ việc hệ thống hóa sở lý luận quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, luận văn đánh giá thực trạng công tac quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Đông Giang giai đoạn 2015-2018 (Một số thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế) Qua đó, Luận văn đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Đông Giang năm tới, cụ thể là: (1) Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư; (2) Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; (3) Tăng cường công tac quản lý lựa chọn nhà thầu; (4) Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB; (5) Đẩy nhanh cơng tác tốn dự án hồn thành; (6) Tăng cường công tác tra, kiểm tra; (7) Giải pháp khác như: Công khai minh bạch hoạt động đầu tư; Nâng cao lực trình độ cán quản lý dự án đầu tư… Ngồi ra, Luận văn có đề xuất kiến nghị với Chính phủ, ngành quyền địa phương huyện Đơng Giang 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Ân Lê Thị Kim Dung (2005), “Những vấn đề đặt việc nâng cao chất lượng hiệu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nay”, tập chí kinh tế dự báo; Bộ KH&ĐT (2011), công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực thị 1792/CT-TTg, Hà Nội; Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC v/v hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách, Hà Nội; Các văn báo cáo năm (2015-2018) Huyện ủy – HĐNDUBND huyện Đông Giang Kinh tế - Xã hội, ANQP, Xây dựng Đảng hệ thống trị; Chính phủ (2003), nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định hướng dẫn chi tiết Luật NSNN, Hà Nội; Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội; Đinh Thế Hiển (2009), Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội; Trần Đình Khiển (2005), “ Một số vấn đề đổi quản lý đầu tư xây dựng đấu thầu nước ta nay”, Tạp chí kinh tế dự báo Nguyễn Mạnh Kiểm (2014), “ Hiệu đầu tư từ nguồn vốn nhà nước: Thực trạng giải pháp”, NXB Đại học Xây dựng 10 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội 12 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội 13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội 14 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 phủ quản lý dự án đầu tư 16 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 17 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi Tiết hợp đồng xây dựng 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu 19 Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quang Phương (2012), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học KTQD Hà Nội 20 Từ Quang Phương (2013), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB đại học KTQD Hà Nội 21 Lê Văn Thịnh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Kim Thuận, Nguyễn Huy Thanh, Vũ Văn Liên (2010), Tài liệu nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Cơng ty cổ phần đào tạo tư vấn đấu thầu phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Hà Nội 22 Thông tư số 04/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 23 Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 24 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 25 Đỗ Hồng Tùng (chủ biên), (1998), Giáo trình phương pháp lượng quản lý dự án nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 26 Phạm Văn Vạng (2012), Giáo trình quản trị dự án đầu tư, Hà Nội 27 Chi cục thống kê huyện Đông Giang, Niên giám thống kê huyện Đông Giang năm 2017 28 Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang (2014, Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2016-2020 ... tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Đông Giang,. .. cấp huyện Chương Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân. .. quan, xác thực tiển quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước - Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Đông Giang; tác giả
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý vốn đầu tư xây DỰNG từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý vốn đầu tư xây DỰNG từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM