QUẢN lý NHÀ nước về THU NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức TỈNH QUẢNG NAM

137 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN LUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN LUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ VĂN TÍNH HÀ NỘI, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Quản lý Nhà nước thu ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam " công trình nghiên cứu độc lập tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu q trình lao động tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả luận văn Phạm Văn Luân LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đỗ Văn Tính nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo tập thể cán bộ, cơng chức Phòng TC - KH, Chi cực thuế, Kho bạc nhà nước Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đơn vị liên quan tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian công sức để nghiên cứu hồn thành luận văn, đề tài chắn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong thầy, giáo bạn đọc góp ý thơng cảm Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Phạm Văn Luân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý thu ngân sách Nhà nước 1.2 Yêu cầu, nội dung quy trình quản lý thu ngân sách Nhà nước 12 1.3 Chủ thể đối tượng quản lý thu ngân sách Nhà nước 21 1.4 Các công cụ phương thức quản lý thu ngân sách Nhà nước 22 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách nhà nước 23 1.6 Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách Nhà nước số địa phương cấp học rút cho Huyện Hiệp Đức 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC – TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 29 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 29 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hiệp Đức 35 2.4 Thực trạng quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn Huyện Hiệp Đức 36 2.5 Đánh giá chung 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC – TỈNH QUẢNG NAM 67 3.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn Huyện Hiệp Đức thời gian tới 67 3.2 Định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hiệp Đức 69 3.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hiệp Đức 71 3.4 Một số kiến nghị 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC KÝ HIỆU NSNN KT-XH KTTT SXKD UBND HĐND NS ATGT KBNN DN QLNN NN NSTW NSĐP CNTT DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội huyện Hiệp 2.2 Một số tiêu thu NSNN huyện Hiệp Đứ 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Tình hình giao dự tốn thu ngân sách Đức giai đoạn 2016 – 2018 Tình hình giao dự tốn thu khoản hưởn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 Cơ cấu dự toán thu ngân sách địa bàn đoạn 2016 – 2018 Cơ cấu dự toán thu khoản hưởng tỷ lệ Hiệp Đức giai đoạn 2016 - 2018 Tình hình thực dự toán thu ngân sách Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 Tình hình thực thu khoản hưởng t huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 Cơ cấu thực thu ngân sách địa bà giai đoạn 2016-2018 Cơ cấu thực thu khoản hưởng tỷ l huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 Tình hình tốn thu ngân sách đị giai đoạn 2016 - 2018 Tình hình tốn số khoản hưởng huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ 1.1 Hệ thống NSNN Việt Nam 1.2 Quy trình nộp thuế trực tiếp qua Kho bạc N 1.3 Quy trình nộp thuế qua ngân hàng DANH MỤC HÌNH Số hiệu 2.1 Tên hình Bản đồ hành huyện Hiệp Đức, tỉn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thu ngân sách nhà nước (NSNN) hệ thống bao gồm quan hệ nhà nước xã hội kinh tế tài làm phát sinh trình quản lý nhà nước để huy động tài nhằm tạo nên quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Một thực trạng Ngân sách Việt Nam ln tình trạng bội chi với mức thâm hụt lớn Cân cán cân Thu - Chi ngân sách mục tiêu phấn đấu Đảng Nhà nước ta Để cân Thu - Chi, có hai hướng tăng thu giảm chi Nhiều năm qua, Chính phủ đưa nhiều biện pháp giảm thiểu chi hành chính, nghiệp, tăng cường chi cho đầu tư phát triển xây dựng bản, chi chỗ, chi hiệu quả, tiết kiệm Đầu tư Nhà nước vô quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đặc biệt Việt Nam nước phát triển, nên thâm hụt ngân sách tránh khỏi, mức độ hợp lý cần nhiều nỗ lực Đảm bảo cho nhu cầu chi lớn việc tăng thu NSNN cần thiết Huyện Hiệp Đức, 18 đơn vị hành huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam 09 huyện Miền núi tỉnh, huyện Hiệp Đức có 11 xã 01 thị trấn với diện tích 496,88 km , dân số năm 2018 39.582 người Trong năm qua, thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện đạt vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện giao Tuy nhiên, huyện Hiệp Đức địa phương hưởng trợ cấp cân đối từ Ngân sách cấp Công tác quản lý thu ngân sách thiếu thống chưa tập trung,; khơng nguồn tài chưa huy động đóng góp vào NSNN, tình trạng thất thu xảy nhiều nơi; hàng năm nguồn thu NSNN huyện chưa bảo đảm tự cân đối thu chi, nguồn thu chủ yếu từ giao dịch quyền sử dụng đất Bên cạnh đó, cơng tác quản lý thu ngân sách địa bàn có khiếm khuyết hạn chế định, quyền cấp xã số đơn vị có liên quan xem nhẹ cơng tác thu ngân sách coi nhiệm vụ riêng ngành thuế Do vậy, việc Thuế môn Chỉ tiêu Thuế tài nguyên Thu khác từ thuế Thuế sử dụng đất phi NN Thu tiền sử dụng đất 10 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 11 Thuế thu nhập cá nhân Bảng 3.10 Tình hình toán thu ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 - 2018 Chỉ tiêu Tổng thu ngân sách địa bàn (I+II) Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) A Thu cân đối ngân sách Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) I Các khoản hưởng 100% Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) II Các khoản hưởng tỷ lệ % Chỉ tiêu Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Nguồn: KBNN huyện Hiệp Đức Bảng 3.11 Tình hình tốn số khoản hưởng tỷ lệ % địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Lệ phí trước bạ Dự tốn Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Thuế GTGT Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Thuế TNDN Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Thuế tài nguyên Dự toán Chỉ tiêu Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Thu tiền sử dụng đất Dự toán Thực Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%) Nguồn: KBNN huyện Hiệp Đức Bảng 3.12 Ý kiến quy định phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương năm 2016 năm Nghị số 181/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức Đối tượng vấn Công chức ngành Tài (Phòng TC-KH CC TCKT xã, thị trấn) Công chức ngành Thuế huyện Hiệp Đức Công chức ngành Kho bạc huyện Hiệp Đức Cộng: Nguồn tác giả Bảng 3.13 Ý kiến chất lượng cơng tác xây dựng dự tốn ngân sách Thu NSNN địa bàn huyện Hiệp Đức Đối tượng vấn Cơng chức ngành Tài (Phòng TC CC xã, tt) Công chức ngành Thuế huyện Hiệp Đức Công chức ngành Kho bạc huyện Hiệp Đức Cộng: Nguồn tác giả Bảng 3.14 Ý kiến tổ chức chấp hành dự toán thu NSNN địa bàn huyện Hiệp Đức Đối tượng vấn Cơng chức ngành Tài (Phòng TC-KH CC TC-KT xã, thị trấn) Công chức ngành Thuế huyện Hiệp Đức Công chức ngành Kho bạc huyện Hiệp Đức Cộng: Nguồn tác giả Bảng 3.15 Ý kiến chất lượng cơng tác tốn thu NSNN địa bàn huyện Hiệp Đức Đối tượng vấn Cơng chức ngành Tài (Phòng TC-KH CC TC-KT xã, thị trấn) Công chức ngành Thuế huyện Hiệp Đức Công chức ngành Kho bạc huyện Hiệp Đức Cộng: Nguồn tác giả Bảng 3.16 Ý kiến hiệu công tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện Hiệp Đức Đối tượng vấn Cơng chức ngành Tài (Phòng TC-KH CC TC-KT xã, thị trấn) Công chức ngành Thuế huyện Hiệp Đức Công chức ngành Kho bạc huyện Hiệp Đức Cộng: Nguồn tác giả Bảng 3.17 Bảng đánh giá sách thuế Nội dung Chính sách quản lý thuế Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp Bảng 3.18 Bảng đánh giá công tác quản lý thuế Nội dung - Công tác tiếp nhận cấp mã số thuế - Công tác tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế - Công tác tiếp nhận giải hồ sơ hồn thuế - Cơng tác tiếp nhận giải hồ sơ miễn, giảm thuế - Công tác xử lý nợ thuế - Công tác thu, nộp thuế - Công tác tiếp nhận giải đơn khiếu nại thuế Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp Bảng 3.19 Bảng đánh giá doanh nghiệp quản lý thuế ngành thuế Nội dung Công tác quản lý thuế Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp Bảng 3.20 Bảng đánh giá doanh nghiệp quản lý thuế Nội dung Công tác quản lý thuế Bảng 3.21 Bảng đánh giá nhận thức hộ kinh doanh cách tính thuế Nội dung Hiểu rõ cách tính thuế áp dụng Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp Bảng 3.22 Bảng đánh giá hộ kinh doanh quản lý thuế Nội dung Công quản lý ngành thuế thuế Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp Bảng 3.23 Bảng đánh giá hộ kinh doanh khoản th Thuế thu cao so với khả đóng hộ Thuế thu không bám sát với thay đổi ngành nghề kinh doanh hộ Thuế thu không bám sát với thay đổi mức doanh thu hộ Thuế thu không bám sát với thay đổi theo thời điểm (tháng) kinh doanh hộ Thu thuế không quan tâm đến điều kiện thuận lợi kinh doanh hộ Thu thuế không quan tâm đến mức vay ngân hàng hộ Thu thuế không quan tâm đến mức nợ hạn ngân hàng hộ Không biết Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp ... đầy đủ hệ thống quản lý Nhà nước thu NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Vì vậy, việc học viên chọn đề tài Quản lý Nhà nước thu ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đề tài không... tiễn quản lý nhà nước hoạt động thu ngân sách Chương 2: Đặc điểm địa bàn thực trạng quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Hoàn thiện quản lý thu ngân sách. .. đến việc quản lý nhà nước thu NS huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2018? (4) Giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước thu NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thời
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÀ nước về THU NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý NHÀ nước về THU NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức TỈNH QUẢNG NAM