QUẢN lý NHÀ nước về QUY HOẠCH sử DỤNG đất TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM

92 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐỨC THỌ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐỨC THỌ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, thực hướng dẫn khoa học GS,TS Trương Bá Thanh Các số liệu sử dụng luận văn có trích dẫn nguồn rõ ràng, khơng chép người khác Các kết luận nghiên cứu Luận văn đúc kết từ sở lý luận đến thực tiễn vấn đề luận văn cần giải Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ TÁC GIẢ Nguyễn Đức Thọ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .9 1.1 Quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất 1.2 Nội dung quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM .28 2.1 Khái quát chung Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 28 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, 59 3.1 Quan điểm định hướng quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất 59 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 62 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Dân số Th Lao động địa bàn thị 2.3 Tăng trưởn 2.4 Kết th 2.5 Tình hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, vai trò đất đai chẵng tài nguyên tham gia vào trình sản xuất tái sản xuất vật chất xã hội, mà yếu tố để phân bố dân cư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng Song đất đai vốn phụ thuộc vào diện tích, địa hình lãnh thổ nước nên nguồn vốn có hạn Việt Nam ngày thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, nên đất đai có vị trí, vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc dân Song, vấn đề trạng sử dụng đất nước ta chưa phát huy tốt bối cảnh đô thị hóa nóng ạt, dẫn đến thực tiễn sử dụng đất chưa hợp lý hiệu thấp, gây ảnh hưởng đến trình phát triển kinh tế xã hội mơi trường Thực tế đặt yêu cầu ngày cao nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai, mà đó, quy hoạch sử dụng đất quản lý quy hoạch sử dụng đất công cụ bản, biện pháp quan trọng quản lý Nhà nước để xác lập tính thống định hướng phân bố quỹ đất tổ chức quản lý khai thác quỹ đất tiết kiệm, hợp lý hiệu mối tương quan với nguồn lực khác nhằm phục vụ tốt mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường - an ninh quốc phòng theo cấp quốc gia, cấp vùng cấp địa phương Liên hệ đến Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), năm gần hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, tốc độ phát triển thị tương đối nhanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thị xã Theo đó, nhu cầu đất để mở rộng dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ ngày cao, hoạt động khai thác phát triển quỹ đất diễn sôi động Việc thực dự án đầu tư tất yếu dẫn đến diện tích lớn đất nông nghiệp phải thu hồi, làm ảnh hưởng hai mặt (tích cực tiêu cực) cơng tác quản lý sử dụng đất địa phương này, địa bàn khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc: (1) Nhiều diện tích đất giao nhà đầu tư song chậm tiến độ triển khai biểu cầm chừng, dở dang kéo dài nên phải cho dừng kỹ thuật để chuyển cho chủ đầu tư khác; (2) Một số dự án thực chưa quan tâm mức hạng mục hạ tầng kỹ thuật (thông tin, cấp điện, nước thải, ) chưa khớp nối tốt hạ tầng giao thông, hạ tầng công cộng hạ tầng xã hội; (3) Một số dự án chưa tính tốn phương án hỗ trợ người dân bị thu hồi đất sinh kế bền vững; (4) Một số nhà đầu tư, sàn giao dịch bất động sản lợi dụng dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu đất Cùng với vấn đề thị hóa q nóng sách đổi đất lấy hạ tầng đô thị dẫn đến trạng sử dụng đất khu vực Điện Bàn mang tính hình thức phân bổ đất dựa sở đẩy nhanh thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; thiếu quy hoạch khơng gian mà chưa có hệ thống điều tra để đánh giá khoa học tác động yếu tố môi trường xã hội… Với lý nêu trên, tác giả đăng ký lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để thực luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Quy hoạch sử dụng đất quản lý nhà nước lĩnh vực vấn đề thời nên nhận quan tâm nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý hoạch định sách Tiêu biểu kể đến cơng trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề đây: * Một số cơng trình nghiên cứu nước: Cơng trình nghiên cứu “Quy hoạch đất đai - Cơ sở khoa học để Nhà nước thống quản lý đất đai”, Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học công nghệ năm 1994 tác giả Nguyễn Đức Minh, Viện Điều tra Quy hoạch đất đai, Hà Nội Các tác giả Nguyễn Đức Minh Đồn Cơng Quỳ cho rằng, điều kiện vật chất cần thiết, đất đai điều kiện đầu tiên, sở thiên nhiên trình sản xuất, nơi tìm cơng cụ, ngun liệu lao động, khoảng không gian lãnh thổ cần thiết ngành kinh tế nơi sinh tồn, hoạt động người Ở tài liệu nghiên cứu “Đánh giá loại hình sử dụng đất chủ yếu nơng lâm nghiệp góp phần định hướng sử dụng đất vùng trung tâm miền núi Bắc Việt Nam” tác giả Nguyễn Huy Phồn năm 1996, Viện Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp, Hà Nội Cơng trình đưa u cầu sử dụng đất bền vững phải bao hàm tổ hợp cơng nghệ, sách hoạt động để liên hợp hữu nguyên lý kinh tế - xã hội với quan tâm môi trường nhằm đồng thời: trì nâng cao hiệu sản xuất, an toàn giảm rủi ro sản xuất, bảo vệ lâu bền tiềm nguồn lực tự nhiên ngăn ngừa thoái hoá đất nước nhận chấp nhận xã hội Đối với cơng trình “Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp” tác giả Đồn Cơng Quỳ, Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội, 2006 Nghiên cứu xác định vai trò đất cần nhìn nhận mơi trường sống, sở trình sản xuất, hình thành cân sinh thái, kho tàng lưu trữ cung cấp nguồn nước, không gian sống, trung gian để bảo tồn, bảo tàng lịch sử vật mang sống Các nghiên cứu như: “Công tác quản lý đất đai - vấn đề đặt ra”; tác giả Phùng Văn Nghệ đăng tạp chí tài năm 2012; “Giải triệt để vấn đề đất đai: tiền đề trình tái cấu kinh tế” tác giả Đặng Kim Sơn; “Những điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vấn đề then chốt công tác quản lý nhà nước đất đai” tác giả Hạ Trương… Họ có quan điểm lưu ý rằng: bên cạnh cần chế phối hợp chặt chẽ nhiều quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành quy hoạch, phải coi trọng giải đảm bảo mối quan hệ hài hòa lợi ích chủ thể: quyền cấp trung ương cấp địa phương, nhà doanh nghiệp đầu tư cư dân chịu tác động ảnh hưởng quy hoạch Trường hợp khơng thực được/ khó thực quy hoạch không đảm bảo lợi ích, nguyện vọng nhân dân cùa địa phương vùng quy hoạch, dẫn tới tình diễn quy hoạch bị hủy bỏ tính cưỡng chế quy hoạch bị lung lay Các tác giả đưa khuyến cáo rằng, quyền lợi người sử dụng đất chưa thực tơn trọng cần có điều chỉnh sách pháp luật đất đai phù hợp Đề tài nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai – Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên Mơi trường: “Nghiên cứa đặc điểm tính kế thừa hệ thống sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nhằm góp phần hồn thiện hệ thống sách, pháp luật đất đai Việt Nam” ThS Nguyễn Thị Song Hiền làm chủ nhiệm Cơng trình trình bày số vấn đề lý luận sở hữu đất đai sách pháp luật đất đai nước ta từ năm 1945 đến nay, giới thiệu số kinh nghiệm số nước giới sách đất đai; qua nghiên cứu thực trạng hệ thống sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến đưa số đề xuất phương án góp phần hồn thiện sách, pháp luật đất đai nước ta nhằm phục vụ việc hoạch định sách Luật Đất đai năm 2013 Luận án tiến sỹ ngành Quản lý đất đai: "Nghiên cứu tác động sách đất đai đến phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh" tác giả Đặng Tiến Sĩ năm 2017, Học viện Nông nghiệp Việt (2) Đánh giá kết thực quy hoạch SDĐ: Hoạt động đánh giá kết quy hoạch SDĐ tiến hành hàng năm theo kỳ Báo cáo đánh giá kết thực quy hoạch SDĐ cần thể nội dung chính: Về đánh giá phù hợp hay không phù hợp trạng SDĐ so với tiềm đất đai so với xu hướng tiến khoa học - công nghệ áp dụng SDĐ, chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Về t đánh giá iến độ thực so với dự kiến quy hoạch SDĐ cấp có thẩm quyền phê duyệt; Về đánh giá bất cập trình thực quy hoạch SDĐ cấp có thẩm quyền phê duyệt; Về kết chu chuyển loại đất thực tế năm kỳ so với quy hoạch SDĐ cấp có thẩm quyền phê duyệt (gồm kết giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho phép chuyển mục đích SDĐ); Về đánh giá tình hình vi phạm quản lý, SDĐ so với quy hoạch SDĐ cấp có thẩm quyền phê duyệt…; (3) Đánh giá trình quản lý quy hoạch SDĐ: Cần đánh giá xem quan quản lý nhà nước đất đai thực nhiệm vụ, chức đến đâu đạt mức độ việc quản lý quy hoạch SDĐ địa phương Cụ thể việc công bố quy hoạch SDĐ việc quản lý thực quy hoạch SDĐ địa bàn cấp huyện Những đánh giá khách quan xác cung cấp sở cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch SDĐ để phù hợp tình hình thực tế nhu cầu phát triển địa phương Do đó, yêu cầu UBND cấp huyện thường niên phải báo cáo kết thực quy hoạch SDĐ lên UBND cấp trực tiếp (UBND cấp tỉnh) Vào năm kết thúc kỳ quy hoạch SDĐ, việc báo cáo kết thực quy hoạch SDĐ năm cuối kỳ, UBND cấp huyện phải báo cáo kết thực quy hoạch SDĐ kỳ 67 3.2.3 Giải pháp kiện toàn đội ngũ cán công chức để đáp ứng việc tổ chức thực thi quy hoạch SDĐ cấp huyện Cần quy định rõ trách nhiệm quan, cá nhân thực quy hoạch SDĐ địa bàn Thị xã Điện Bàn Đồng thời, quy định trách nhiệm UBND cấp, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có dự án đầu tư SDĐ, hộ gia đình, cá nhân SDĐ việc tuân thủ quy hoạch SDĐ địa bàn Thị xã Điện Bàn Đổi công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn xếp tổ chức lại để tinh gọn máy, gắn với tái rà soát làm rõ vị trí chức danh vị trí việc làm để nâng cao chuẩn hóa trình độ, phẩm chất lực thực đội ngũ cán công chức quản lý nhà nước cấp (nhất cán công chức lĩnh vực quản lý quy hoạch SDĐ ngành Tài nguyên – Môi trường) địa bàn Thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quyền thị Đổi tư lãnh đạo máy quản lý Điện Bàn gắn liền với việc trọng đề cao “trách nhiệm nêu gương” cam kết hành động, giải trình trách nhiệm cấp lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Nam Thị xã Điện Bàn hoạt động quản lý, điều hành Đồng thời, trọng thiết lập chế giám sát nội để tăng cường lực trách nhiệm quản lý điều hành… Mặt khác, để tổ chức thực tốt công tác quy hoạch SDĐ địa bàn thị xã cần tập trung cải cách hành gắn liền với đẩy mạnh phân cấp – phân quyền rõ ràng để tăng cường minh bạch hóa chế giải trình trách nhiệm đội ngũ cán quản lý nhà nước cấp quyền UBND tỉnh Quảng Nam thị xã Điện Bàn nhằm nâng cao lực, hiệu lực hiệu điều hành quản lý nhà nước quyền thị Có vậy, sở tăng cường bảo đảm tính hiệu lực quy hoạch SDĐ quản lý quy hoạch SDĐ Điện Bàn thực tế, khắc phục hiệu tình trạng quy hoạch SDĐ chậm thực hiện/ để kéo dài; thiếu chế kiểm 68 tra, giám sát Qua đó, để góp phần chủ động nâng cao lực tổ chức triển khai hiệu lực Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam việc triển khai thực Nghị số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 HĐND tỉnh số nhiệm vụ, giải pháp công tác lập, tổ chức thực quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ địa bàn tỉnh để khắc phục tình hình bất ổn, tập trung: (i) Tái rà soát, đánh giá rõ xử lý triệt để tình trạng quy hoạch điều chỉnh quy hoạch gây lãng phí tài nguyên đất, lãng phí ngân sách quy hoạch treo, quy hoạch không phù hợp; (ii) Kiên xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất thực dự án, thời hạn cam kết chưa triển khai, không đưa đất vào sử dụng, khơng thực nghĩa vụ tài đất đai; (iii) Kiên xử lý nghiêm vấn đề cấp bách thu hồi đất tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp SDĐ không mục đích khơng tn thủ điều kiện tiêu chuẩn môi trường, phúc lợi xã hội … xảy địa bàn Thị xã Điện Bàn Ngồi ra, cần có khung quy định xử lý trường hợp vi phạm quy hoạch SDĐ Bên cạnh biện pháp xử lý hành chính, cần có biện pháp xử lý hậu cụ thể hành vi vi phạm quy hoạch từ phía quan quản lý nhà nước, người ký định vi phạm quy hoạch, người SDĐ không quy hoạch Nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm công vụ đội ngũ cán làm công tác quản lý nhà nước đất đai Trong đó, trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên môn tham gia vào công tác quy hoạch, bao gồm cán quản lý nhà nước quy hoạch SDĐ, đội ngũ tư vấn lập quy hoạch SDĐ cán bộ, chuyên gia thẩm định, giám sát quy hoạch SDĐ Ngoài ra, phải phát huy vai trò, trách nhiệm Hội đồng thẩm định giá đất… 69 3.2.4 Giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng quy hoạch sử dụng đất - Đổi nâng cao nhận thức lập quy hoạch SDĐ xem khâu trọng yếu quản lý Nhà nước đất đai Do đó, cần hồn thiện sách luật Đất đai theo hướng xác định rõ ràng cụ thể trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp, giải trình ý kiến đóng góp nhân dân; xác định rõ cách thức xử lý đa số nhân dân không đồng thuận với phương án quy hoạch SDĐ trách nhiệm pháp lý quan nhà nước có thẩm quyền - khơng tổ chức lấy ý kiến nhân dân lấy ý kiến nhân dân khơng trình tự, thủ tục luật định - Đề cao hoạt động lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp lập quy hoạch SDĐ thơng qua xác lập chế pháp lý tham vấn cộng đồng, tăng cường đẩy mạnh chế hoạt động tham vấn cộng đồng quy hoạch SDĐ quản lý đất đai để bảo đảm quyền dân chủ tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước Đây sở khắc phục triệt để cách làm chiếu lệ hình thức lâu nay, khiến nhiều nội dung quan trọng cốt lõi quy hoạch SDĐ không người SDĐ cộng đồng dân cư địa bàn Thị xã Điện Bàn tham gia đóng góp ý kiến việc lập, điều chỉnh quy hoạch SDĐ quy hoạch thị Cần nghiên cứu kỹ hình thức đa dạng hoạt động tham vấn để phù hợp với đối tượng nội dung Theo đó, quy định chi tiết nhóm đối tượng tham vấn (thành phần cộng đồng tham vấn gồm có: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức SDĐ địa bàn đối tượng chịu tác động trực tiếp quy hoạch SDĐ), hình thức tham vấn cách thức tiếp nhận xử lý ý kiến tham vấn nội dung cụ thể Xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác tham vấn cộng đồng quản lý đất đai bao hàm việc bố trí nguồn lực kiện tồn đội ngũ cán cơng chức 70 quận, phường xã có đủ trình độ chun mơn, lực tinh thần trách nhiệm lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai môi trường Khi tiến hành tham vấn cộng đồng, quan thực quy hoạch cần: (1) Chú trọng sách tuyên truyền tầm quan trọng, lợi ích loại đất nội dung quy hoạch, tổng hòa loại đất tạo nên phát triển tổng hợp vùng hay nhiều vùng tạo tiền đề phát triển kinh tế huyện; (2) Niêm yết định phê duyệt đề án quy hoạch SDĐ thông báo kế hoạch chi tiết lập phương án quy hoạch SDĐ Trường hợp có điều chỉnh cần niêm yết định điều chỉnh quy hoạch SDĐ chi tiết nơi sinh hoạt cộng đồng định kỳ; (3) Tổ chức họp dân/ sinh hoạt cộng đồng đóng góp ý kiến phương án quy hoạch SDĐ; (4) Cần thành lập tổ chuyên trách tiếp nhận ý kiến phản hồi người dân đất đai, lắng nghe ý kiến cộng đồng cách thức quản lý, SDĐ Ý kiến nguyện vọng đáng nhóm đối tượng người SDĐ phải báo báo kịp thời đến quan có thẩm quyền để giải thông báo lại với người dân Mặt khác, cần giải thích rõ với dân sách liên quan Nhà nước đến quy hoạch, cần thiết phải chuyển đổi mục đích SDĐ Phân tích lợi ích người dân phương án quy hoạch, phân tích quyền lợi nghĩa vụ người dân chuyển đổi mục đích SDĐ Khi cân nhắc lựa chọn phương án cần xem xét kỹ lưỡng lợi ích bên liên quan, đặc biệt trước thiệt thòi, mát người dân cộng đồng bị thu hồi đất; phải đảm bảo nghĩa vụ lợi ích mang lại từ quy hoạch SDĐ bên liên quan Việc tổ chức tham vấn cần kết hợp chặt chẽ với việc tăng cường hiệu công tác tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND, hoạt động tiếp dân cấp lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền địa phương cần phối hợp hài hòa với tổ chức xã hội địa phương như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, 71 Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hợp tác xã Trước trình quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, ý kiến đóng góp quy hoạch SDĐ phải quan tổ chức lập quy hoạch giải trình, tiếp thu đầy đủ để làm sở cho việc xét duyệt quy hoạch Trong trình tham vấn cộng đồng người dân góp phần kết nối quyền với đối tượng SDĐ thực thông qua việc trao đổi trực tiếp/ gián tiếp buổi họp địa bàn Thị xã khu vực thị trấn phường xã 3.2.5 Giải pháp khác - Xuất phát từ thực tiễn Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), “vấn đề mấu chốt mà Quảng Nam đặt nay, đặc biệt khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc phải tuân thủ quy hoạch, lựa chọn dự án khả thi để triển khai, chủ đầu tư phải thẩm định lực tài chính, lực quản lý cách chặt chẽ, doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung cho cho phép triển khai, khơng đảm bảo cố ý làm trái quy định nhà nước tỉnh Quảng Nam nên loại bỏ sớm để tránh hệ lụy sau” [13] Do đó, cần phải trọng đặt vị quy hoạch SDĐ trình phát triển kinh tế - xã hội, cần đổi nhận thức quản lý quy hoạch SDĐ cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Trong quy trình thực hiện, việc xác định nhu cầu nguồn lực để triển khai thực công tác bồi thường, giải phóng mặt quy mơ dự án cụ thể trước hết phải vào quy hoạch SDĐ Theo đó, vấn đề pháp lý liên quan tới bồi thường, giải phóng mặt cần nhìn nhận có hệ thống, mục tiêu SDĐ phải hình thành thiết lập cụ thể nhằm tạo lập sở để quản lý giảm thiểu tình trạng lạm dụng SDĐ: xây dựng cơng trình cơi nới cơng trình; trồng thêm cối, hoa màu đất quy hoạch SDĐ Căn vào quy hoạch SDĐ cung cấp 72 tổng thể công tác bồi thường, giải phóng mặt giúp định hình giải pháp từ có nhà đầu tư tiếp cận dự án, như: xác định cụ thể quy mô, khối lượng, tiến độ, tổng mức bồi thường sơ để gắn với lực thực chủ đầu tư; đánh giá khó khăn, đặc thù cụ thể chủ thể SDĐ vùng dự án - Sớm thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch cấp tỉnh để xác định nội dung cần tích hợp vào quy hoạch; ưu tiên cân đối nguồn lực triển khai thủ tục cần thiết cho nhiệm vụ lập quy hoạch cho thời kỳ 20212030 - Trên sở trọng hoàn thiện quy hoạch vùng quy hoạch không gian, cần tăng cường tính hiệu lực pháp lý thiết lập chế phối hợp để đảm bảo đồng quy hoạch SDĐ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - xã hội địa bàn Thị xã Điện Bàn Đây sở ràng buộc thực thi chế phối hợp chặt chẽ đồng quan quản lý tài nguyên môi trường với quan quản lý ngành kinh tế - xã hội khác - Tiếp tục hồn thiện hệ thống cơng cụ tài kinh tế đất Hồn thiện chế kiểm sốt chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu đất đai Nghiên cứu hình thành quan tham mưu xây dựng giá đất quan thẩm định giá đất hai quan độc lập, mở rộng thành phần thẩm định giá đất theo hướng có tham gia đại diện Hội đồng nhân dân cấp Mặt khác, cần ưu tiên đủ nguồn lực để thực thi công tác quy hoạch SDĐ cấp huyện - Cần trọng ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng phương pháp tiên tiến lập, tổ chức thực giám sát quy hoạch SDĐ Đẩy mạnh áp dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao lực, hiệu lực hiệu điều hành quản lý nhà nước quyền thị Qua đó, cần ứng dụng thành tựu 73 vào việc tái rà soát, thống kê xác định: diện tích đất khơng thay đổi mục đích sử dụng; diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng khác, gồm diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực dự án… nhằm xây dựng phương án phân bổ chi tiết diện tích loại đất dành cho nhu cầu phát triển kỳ quy hoạch phải thực hiện) Về dài hạn, phải tăng cường đầu tư vào việc thiết lập hồn thiện hệ thống thơng tin đất đai, hồ sơ địa để góp phần hồn thiện hệ thống sở liệu quy hoạch theo mô hình đại, tập trung thống mang tính tích hợp vận hành, khai thác SDĐ đáp ứng nhiệm vụ triển khai lập quy hoạch theo quy định Luật Quy hoạch Theo đó, sớm thiết lập phần mềm ứng dụng để hệ thống địa đại phục vụ đa mục tiêu chia sẻ thông tin hiệu sở liệu địa với ngành người SDĐ quan trọng, nhằm tăng cường lực hiệu hoạt động quy hoạch quản lý quy hoạch SDĐ Việc thống nhất, kết nối liên thông, chia sẻ sở liệu địa đại ngành, cấp người SDĐ góp phần nâng cao hiệu kinh tế xã hội công tác quản lý đất đai địa phương - Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản - Tăng cường hiệu công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, tài nguyên vệ sinh môi trường để người dân nắm vững quy định pháp luật, SDĐ mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường phát triển bền vững… Đồng thời, trọng nâng cao dân trí đơi với xây dựng lối sống văn hóa ứng xử nơi cộng đồng để hình thành nếp sống văn hóa, văn minh thị người dân Thị xã Điện Bàn 74 Tiểu kết chương Từ bốn quan điểm định hướng quản lý nhà nước quy hoạch SDĐ nêu trên, chương tập trung đề xuất năm nhóm giải pháp hoàn thiện, tăng cường quản lý nhà nước quy hoạch SDĐ Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nay, cụ thể là: Giải pháp hoàn thiện văn quy phạm pháp luật quản lý quy hoạch SDĐ địa bàn Thị xã Điện Bàn; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiền quy hoạch SDĐ; Giải pháp kiện toàn đội ngũ cán công chức để đáp ứng việc tổ chức thực thi quy hoạch SDĐ cấp huyện; Giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng quy hoạch SDĐ; nhóm giải pháp khác như: Cần đặt vị quy hoạch SDĐ trình phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tính hiệu lực pháp lý thiết lập chế phối hợp để đảm bảo đồng quy hoạch SDĐ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - xã hội; Tiếp tục hồn thiện hệ thống cơng cụ tài kinh tế đất; Đẩy mạnh áp dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường đầu tư vào việc thiết lập hoàn thiện hệ thống thơng tin đất đai, hồ sơ địa chính… 75 KẾT LUẬN Trong trình đổi mới, quản lý nhà nước đất đai đạt thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh hội nhập quốc tế Mà đóng góp vào thành đó, hiệu quả, hiệu lực tổ chức quản lý quy hoạch SDĐ có vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, phát triển hài hoà, cân đối ngành, lĩnh vực Bởi quy hoạch SDĐ sở để Nhà nước quản lý thống toàn đất đai theo hiến pháp pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng tiết kiệm, hợp lý có hiệu cao Tuy nhiên, tài nguyên đất đai tỉnh Quảng Nam nói chung với Điện Bàn nói riêng chưa quản lý khai thác hợp lý; sử dụng lãng phí hiệu quả; nhiều nơi đất đai bị suy thối, nhiễm phá hoại đến mức báo động; nguồn thu ngân sách từ đất chưa tương xứng với tiềm tài nguyên đất… thực trạng quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nêu trên, với việc xác định nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến hạn chế, bất cập Với sở lý luận thực tiễn Điện Bàn nêu đề xuất: quan điểm định hướng quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất; nội dung năm nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao lực quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nay, cụ thể là: - Một là, hoàn thiện văn quy phạm pháp luật quản lý quy hoạch sử dụng đất địa bàn Thị xã Điện Bàn; - Hai là, nâng cao chất lượng công tác tiền quy hoạch sử dụng đất; 76 - Ba là, kiện tồn đội ngũ cán cơng chức để đáp ứng việc tổ chức thực thi quy hoạch SDĐ cấp huyện; - Bốn là, tăng cường tham vấn cộng đồng quy hoạch sử dụng đất; - Năm là, nhóm giải pháp khác Hy vọng, số gợi ý giải pháp trình bày cung cấp luận khoa học thự tiễn để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững địa phương Thị xã Điện Bàn bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế./ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban Cán Đảng Chính phủ (2012), Tờ trình số 86 TTr/BCSĐCP ngày 17/03/2012, Báo cáo tổng kết thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi sách pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước [2] Bộ Tài ngun Mơi trường (2012), Kinh nghiệm nước ngồi quản lý pháp luật đất đai [3] Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất [4] Nguyễn Đình Bồng (2010) Một số vấn đề sở hữu đất đai, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, [5] Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [6] Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai [7] Chính phủ (2013), Nghị số 74/NQ-CP ngày 13 tháng năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam [8] Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ- CP ngày 13-8-2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hà Nội [9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia 2006, Hà Nội [10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia 2011, Hà Nội [11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Tài 2014, Hà Nội [12] Tôn Gia Huyên (2007), Bàn quy hoạch sử dụng đất, Viện nghiên cứu Địa chính, Hà Nội [13] Ngọc Khánh (2018), Quảng Nam: Quy hoạch tổng thể Khu đô thị có nguy bị phá vỡ, nguồn http://www.gdla.gov.vn cập nhật ngày 30/12/2018 [14] Nguyễn Thị Khuy, Nguyễn Đình Bồng Đỗ Thị Tám (2014) Tham vấn cộng đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học Phát triển, số tập 12/2014 [15] Nguyễn Đức Minh (1994), Quy hoạch đất đai - Cơ sở khoa học để Nhà nước thống quản lý đất đai, Báo cáo Tổng kết nghiên cứu khoa học công nghệ, Viện Điều tra quy hoạch đất đai, Hà Nội [16] Hữu Phúc (2018), Giám sát quản lý, sử dụng đất Điện Bàn: Nhiều khoảng trống quản lý quy hoạch, nguồn http://baoquangnam.vn cập nhật ngày 03/5/2018 [17] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Tài 2014, Hà Nội [18] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [19] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam (2018), Công văn số 1515/STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng năm 2018 việc đề xuất tiêu sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 báo cáo danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng [20] SEMLA (2007b), Các dự án thí điểm quy hoạch sử dụng đất - tình hình thực học kinh nghiệm - 9/2007, Hà Nội [21] SEMLA (2008a), Khuyến nghị cải cách quy hoạch sử dụng đất Việt Nam, 1/2008, Hà Nội [22] Chu Văn Thỉnh, Tôn Gia Huyên, Đào trung Chính, Nguyễn Đức Minh, Phùng Văn Nghệ, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Khải, Mai Xuân Yến Vũ Bích Vân (2000), Cơ sở khoa học cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai, Báo cáo Tổng kết nghiên cứu khoa học công nghệ đề tài độc lập cấp Nhà nước, Viện Nghiên cứu Địa chính, Hà Nội [23] Nguyễn Dũng Tiến (2009), Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đai nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa, Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật, Viện khoa học đo đạc đồ, Hà Nội [24] UBND Thị xã Điện Bàn (2019), Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 [25] UBND Thị xã Điện Bàn (31/01/2018), Báo cáo hội nghị Tổng kết công tác quản lý đất đai giải phóng mặt năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018, Điện Bàn [26] UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Quyết định số 3989/QĐ – UBND ngày 28/12/2018 việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 [27] UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Quyết định số 2882/QĐ – UBND ngày 25/9/2018 việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [28] UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 việc triển khai thực Nghị số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 HĐND tỉnh số nhiệm vụ, giải pháp công tác lập, tổ chức thực quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ địa bàn tỉnh [29] UBND tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 Phê duyệt quy hoạch SDĐ đến năm 2020, kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Điện Bàn (nay thị xã Điện Bàn) [30] UBND tỉnh Quảng Nam (2013), Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 phân bổ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu tỉnh Quảng Nam cho cấp thị xã [31] UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 việc Phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 [32] http://www.gdla.gov.vn/index.php/news/Quy-hoach-ke-hoach-su-dungdat/Quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-Thieu-dong-bo-2523.html [33] http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2038-van-dequan-ly-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-cua-chinh-quyen-cap-tinhvung-dong-bang-song-hong.html [34] Website: baotainguyenmoitruong.vn ... trạng quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3.Giải pháp hoàn thiện, tăng cường quản lý nhà nước quy hoạch sử dụng đất Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. .. trạng quản lý nhà nước quy hoạch sử - dụng đất địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đề xuất giải pháp hoàn thiện, tăng cường quản lý nhà nước - quy hoạch sử dụng đất địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM .28 2.1 Khái quát chung Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 28 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÀ nước về QUY HOẠCH sử DỤNG đất TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý NHÀ nước về QUY HOẠCH sử DỤNG đất TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan