QUẢN lý NGÂN SÁCH xã TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

117 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:10

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THANH PHƯƠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THANH PHƯƠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hồ Thanh Phương Sinh ngày: 08/6/1978 Học viên lớp: Quản lý kinh tế, Đợt Niên khóa 2017 – 2019; Học viện Khoa học Xã hội Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Phan Thị Sông Thương; Các số liệu mà sử dụng luận văn trung thực, kết luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồ Thanh Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Lý luận chung ngân sách xã 1.2 Quản lý ngân sách xã 1.3 Nội dung quản lý ngân sách xã 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách xã CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức 3.2 Định hướng quản lý ngân sách xã đến năm 2020 giai đoạn 2020 đến năm 2025 3.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức 3.4 Đề xuất, kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CNH- HĐH HLCS KBNN KH MLNS NTM NS NSH NSNN 10 NST 11 NSX 12 TTCN 13 TW 14 QLNN 15 VAT 16 UBND 17 HĐND 18 XDCB DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 1.1 Mơ hình phân 2.1 Tổ chức má 2.2 Quy trình lập d 3.1 Đổi tổ huyện Hiệp Đứ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Hiệp Đức huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, năm gần huyện Hiệp Đức có nguồn thu ngân sách liên tục tăng Đạt kết Hiệp Đức thực chế, sách có hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế có biến chuyển đáng kể Sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ tất khu vực, thuộc thành phần kinh tế Có thành tựu có biến đổi cấu kinh tế, chế quản lý tài nhận thức, lý luận thực tiễn Từ thực Luật ngân sách (NS) đến thời gian chưa phải dài, song đủ để khẳng định tính đắn đường lối đổi mới, chứng minh kết đầy tính thuyết phục mà đạt nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời gian qua Đó động lực quan trọng góp phần thực chủ trương cơng nghiệp hố - đại hố đất nước Tốc độ phát triển nhanh kinh tế chiều rộng lẫn chiều sâu, có tác động đến hoạt động quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) đặc biệt ngân sách xã (NSX), điều kiện để làm số thu chi NSX ngày tăng Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình Quốc gia xây dựng nơng thơn nay, yêu cầu tìm giải pháp quản lý NSNN nói chung NSX nói riêng góp phần tạo nguồn lực cho quyền cấp xã thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cùng với phát triển chung nước, công tác xây dựng quản lý NSX huyện Hiệp Đức có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào cơng đổi Đảng Nhà nước cấp sở Những thành kinh tế mà xã đạt được, có tác động đến hoạt động lý NSNN, nguồn thu NS phụ thuộc vào điều tiết, cách quản lý cấp sở, cơng tác quản lý NSX phải có vận động lên bao quát khai thác nguồn thu, vừa đảm bảo chi tiêu đạt hiệu quả, lại giữ trật tự trị an công xã hội Tuy nhiên, công tác quản lý, điều hành từ khâu lập dự toán đến chấp hành dự toán tốn ngân sách xã bộc lộ nhiều hạn chế yếu nên tăng cường công tác quản lý NSX đặt nhiệm vụ hàng đầu cơng tác quản lý NSNN NSX cấp ngân sách cuối cùng, cơng cụ tài quan trọng để quyền Nhà nước cấp xã tổ chức nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Nhận thức tầm quan trọng, cần thiết việc tăng cường công tác quản lý NSX điều kiện nay, đồng thời khắc phục hạn chế yếu nêu trên, chọn đề tài “Quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cho Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có nhiều liên quan đến quản lý ngân sách xã như: Bài " Quản lý thu chi NSX qua KBNN, thực trạng giải pháp" tác giả Vũ Quyến tạp chí KBNN năm 2000; Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kế tốn ngân sách xã, phường địa bàn thành phố Hội An” Vũ Minh Nhật Phương năm 2010; Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Lạng Sơn” Nguyễn Minh Anh năm 2010; Bài " Một bước tiến khả quan thu chi NSX tỉnh Bình Dương " đăng tạp chí Tài năm 2000 tác giả Trần Dũng; "Giáo trình quản lý ngân sách" - Tác giả Đồng Thị Vân Hồng năm 2010; “ Tài liệu hướng dẫn số vấn đề tài chính, ngân sách “ Th.sĩ Phạm Xuân Thuyền năm 2017 Những đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý NSX, nêu lên cách tiếp cận đến lý luận ngân sách xã, vấn đề khái quát công tác quản lý ngân sách xã Đồng thời, cơng trình nghiên cứu khó khăn, vướng mắc trình quản lý ngân sách xã Tuy nhiên, vấn đề quản lý NSX tác giả nghiên cứu đề cập đến phạm vi tỉnh theo đặc điểm riêng có vùng chưa có giải pháp khái quát chung để vận dụng tỉnh Quảng Nam tỉnh khác Hơn nữa, cơng trình nêu chủ yếu nghiên cứu số khía cạnh hẹp mà chưa bao quát tổng hợp toàn diện vấn đề quản lý NSX Hơn thời điểm nghiên cứu thời gian năm 2000 chưa sửa luật NSNN chưa có 3.4 Đề xuất, kiến nghị Để công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức thực có hiệu hơn, tác giả xin đưa số đề xuất, kiến nghị sau: + Đối với Trung Ương - Trong giai đoạn nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng Luật văn Luật quản lý NSNN nói chung NSX nói riêng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội xu hướng phát triển thời gian tới để tạo hành lang pháp lý cho cơng việc quản lý NSX có hiệu Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quan tham gia quản lý NSX - Nhà nước cần đổi chế độ tài chính, kế tốn, kiểm tốn NSX, kịp thời bổ sung mục lục ngân sách nhà nước cho khoản thu, chi phát sinh tình hình - Hồn thiện sách thuế, xây dựng sắc thuế công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho chủ thể kinh doanh, bước giảm đối tượng nộp thuế theo mức khoán - Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kịp thời sát thực tế, phù hợp với địa phương, giai đoạn cụ thể Các văn hướng dẫn cấp, Bộ, ngành cần ban hành kịp thời, đầy đủ tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng Ngân sách chủ động thực - Vấn đề giao quyền tự chủ định khoản thu ngân sách địa phương đề nghị nhà nước nên xem xét lại việc phân cấp nguồn thu nguồn thu phân chia 100% cho NSĐP thường sắc thuế có hiệu suất thu thấp khơng bền vững, quyền địa phương bị hạn chế khả tăng nguồn thu cho ngồi sách thu Trung ương quy định + Đối với UBND tỉnh, UBND huyện - Đề nghị UBND tỉnh bổ sung số nhiệm vụ mà yêu cầu nhiệm vụ địa phương phải thực chi hỗ trợ tổ chức trị nghề nghiệp Hội người mù, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, hội khuyến học, chi cho công tác phòng chống lụt bão hàng năm, kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM 79 - Tăng cường phân cấp nguồn thu, mở rộng đối tượng quản lý thu cho cấp xã chủ động cân đối ngân sách để tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội - Xây dựng chế giao nhiệm vụ chi thường xuyên NSX theo kết đầu nhằm khắc phục tồn theo hình thức giao dự tốn cứng nhắc - Xây dựng quy định cụ thể việc mua sắm, quản lý tài sản cơng nhằm hạn chế thất sử dụng NSX - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát thu, chi NSX hàng năm, kịp thời ngăn chặn tham nhũng, lãng phí quản lý NSX - Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán công chức tham gia quản lý NSX xã, thị trấn + Đối với quyền cấp xã - Tăng cường ni dưỡng nguồn thu phân cấp địa bàn nguồn thu từ quỹ đất cơng ích, HLCS; quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh vận tải doanh nghiệp để xây dựng phương án thu sát với thực tế - Thực quản lý chi NSX tiết kiệm, hiệu quả, khoản chi XDCB - Thường xuyên cập nhật chế độ, sách, tiêu chuẩn, định mức trình thực nhiệm vụ thu, chi NSX - Thực tốt công khai dự toán, toán NSX hàng năm theo quy định Tiểu kết chương Bên cạnh làm rõ tám định hướng bốn quan điểm hoàn thiện quản lý NSX huyện Hiệp Đức thời gian tới, chương tập trung đề xuất bảy giải pháp hoàn thiện quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức bao gồm: (1) Hoàn thiện phân cấp quản lý NSX; (2) hoàn thiện cơng tác lập dự tốn NSX; (3) Hồn thiện cơng tác chấp hành NSX; (4) Hồn thiện cơng tác tốn NSX; (5) Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát NSX; (6) Nâng cao nhận thức, lực lãnh đạo xã cơng chức kế tốn xã công tác tham mưu; (7) Ổn định nguồn thu, tăng cường kiểm soát nhiệm vụ chi NSX Đồng thời, đề xuất năm kiến nghị đến Trung ương; sáu kiến nghị đến UBND tỉnh, UBND huyện; bốn kiến nghị đến quyền cấp xã 80 KẾT LUẬN Trong năm qua công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức có nhiều chuyển biến tích cực đạt kết định: Bộ máy quản lý NSX bước hoàn thiện gắn liền với việc nâng cao chất lượng quản lý NSX địa bàn; phân cấp NSX ngày hồn thiện; cơng tác lập, chấp hành tốn NSX ngày nâng cao góp phần vào tăng trưởng kinh tế, thực trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo điều kiện cho giáo dục, y tế, văn hoá, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng NTM giải vấn đề xúc xã hội đạt kết đáng kể Tuy nhiên, trình quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác lập dự tốn NSX chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng chấp hành, kế toán toán NSX chưa tốt; nhận thức trách nhiệm quản lý NSX lãnh đạo xã chưa cao, chế độ sách chưa kịp thời đáp ứng tình hình mới; trình độ đội ngũ cán tham gia quản lý NSX nhiều hạn chế Đề tài: “Quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” hoàn thành mục tiêu đề nghiên cứu có đóng góp nhằm thực tốt cơng tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cụ thể: - Góp phần hệ thống hố sở lý luận thực tiễn quản lý NSX - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá có hệ thống thực trạng công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2018, đánh giá kết đạt được, mặt tồn tại, hạn chế q trình thực hiện, phân tích rõ yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý NSX địa bàn huyện - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm thực tốt công tác quản lý NSX địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam năm tới 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Thanh tra huyện Hiệp Đức năm 2016, 2017 Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, 2017, 2018 UBND huyện Hiệp Đưc Báo cáo tổng hợp toán thu, chi NSX năm 2016, 2017, 2018 phòng TC-KH huyện Hiệp Đức Đặng Văn Du - Hoàng Thị Th Nguyệt (2012) Giáo trình quản lý tài xã, trường Học viện Tài Đồng Thị Vân Hồng (2010) "Giáo trình quản lý ngân sách" Kết thực nhiệm vụ phát triển KT-XH UBND huyện Hiệp Đức năm 2016, 2017, 2018 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 Quốc hội khoá XIII thông qua kỳ họp thứ ngày 25/6/2015 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật NSNN Niên giám thống kê huyện Hiệp Đức năm 2017 10 Vũ Minh Nhật Phương (2010) “Hồn thiện cơng tác kế toán ngân sách xã, phường địa bàn thành phố Hội An” 11 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 UBND tỉnh Quảng Nam quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thuộc ngân sách đại phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luận NSNN 12 Quyết định giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước UBND huyện Hiệp Đức năm 2016, 2017, 2018 13 Theo Kết luận tra số 336/KL- TTr ngày 05/8/2017 Thanh tra huyện Hiệp Đức việc quản lý thu, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngồi ngân sách; thực quản lý đầu tư XDCB năm 2016 năm 2017 14 Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực Cơng khai ngân sách nhà nước cấp ngân sách 15 Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài Quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường thị trấn 16 ThS GVC Phạm Xuân Thuyền (2017) “Một số vấn đề tài , ngân sách” 17 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Huyện Hiệp Đức lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 18 Trần Văn Vinh (2009) “Đổi quản lý Ngân sách địa phương vùng Đồng Sông Hồng” 19 Ý kiến phát biểu đồng chí Vũ Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức họp HĐND huyện Hiệp Đức tháng 6/2017 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên cán bộ: Nguyễn Thị Lượng Địa chỉ: Thị trấn Tân An Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Tân An Số điện thoại: 0905911240 NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Thực trạng trình độ cán kế tốn NSX Đồng chí làm Chủ tài khoản Ngân sách xã năm? Dưới 03 năm: Bộ máy quản lý NSX địa bàn huyện phù hợp chưa? Phù hợp: Sự phối hợp Chi Cục thuế, UBND xã quản lý nguồn thu NSX phân cấp chặt chẽ chưa? Chặt chẽ: II Phân cấp quản lý NSNN Phân cấp nguồn thu HĐND tỉnh hợp lý chưa? Hợp lý: Phân cấp nhiệm vụ chi NSX đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chưa? Đáp ứng: Tỷ lệ phân chia nguồn tăng thu (50% cải cách tiền lương, 50% chi cho đầu tư XDCB) hợp lý chưa? Hợp lý: Việc quy định thời kỳ ổn định NSX từ đến năm phù hợp chưa? Phù hợp: III Cơng tác lập dự tốn NSX Việc lập dự tốn theo phương pháp tổng hợp UBND xã có phù hợp? Phù hợp: Thời gian lập dự toán NSX phù hợp chưa? Phù hợp: Xây dựng dự toán thu, chi NSX phù hợp với thực tế địa phương? Phù hợp: UBND xã tiến hành cơng khai dự tốn NSX thời gian, hình thức, nội dung theo quy định chưa? Đúng quy định: IV Công tác chấp hành NSX Nội dung thu NSX 1.1 Nguồn thu cân đối NS Tăng: 1.2 UBND xã hồn thành dự tốn thu NSX HĐND xã giao chưa? Hoàn thành: 1.3 Việc chấp hành nộp th Chấp hành tốt: Nội dung chi NSX 2.1 Định mức chi thường máy quyền chưa? Đáp ứng: 2.2 Phù hợp: Mức phụ cấp cho cán 2.3 Định mức chi hoạt độ Phù hợp: 2.4 Phù hợp: Quy trình quản lý vốn V Cơng tác kế toán toán NSX Thời gian chỉnh lý toán NSX phù hợp chưa? Phù hợp: Sử dụng phần mềm kế toán NSX phù hợp chưa? Phù hợp: UBND xã tiến hành cơng khai tốn NSX thời gian, hình thức, nội dung theo quy định chưa? Đúng quy định: Cơng tác thẩm định tốn NSX phòng Tài - KH có chặt chẽ khơng? Có: Khơng: Hệ thống mục lục NSNN cần bổ sung, sửa đổi? Có: Khơng: Hiệp Đức, ngày .tháng năm 201 Người trả lời (ký, ghi rõ họ tên) Chú ý: Đánh dấu “ X ” vào ô trống có câu trả lời thích hợp PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên cán bộ: Nguyễn Thị Phương Địa chỉ: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức Chức vụ: công chức Kế toán Số điện thoại: 0969990022 NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Thực trạng trình độ cán kế tốn NSX Đồng chí làm cơng chức kế tốn NSX năm? Dưới 03 năm: Bộ máy quản lý NSX địa bàn huyện phù hợp chưa? Phù hợp: Trình độ chun mơn đồng chí nay? Trên Đại học: Trung cấp: II Phân cấp quản lý NSNN Phân cấp nguồn thu HĐND tỉnh phù hợp chưa? Phù hợp: vụ Giao nhiệm vụ chi NSX đáp ứng yêu cầu nhiệm chưa? Đáp ứng: Đồng chí tham mưu cho UBND xã khai thác nguồn thu phân cấp nào? Tốt: III Công tác lập dự tốn NSX Theo đồng chí việc lập dự toán theo phương pháp UBND xã tổng hợp có phù hợp? Phù hợp: Theo đồng chí thời gian lập dự toán NSX phù hợp chưa? Phù hợp: Chế độ, định mức chi thường xuyên NSX phù hợp? Phù hợp: Thời gian, hình thức, nội dung cơng khai dự tốn phù hợp chưa? Phù hợp: IV Công tác chấp hành NSX Nội dung thu NSX 1.1 Nguồn thu cân đối Tăng: 1.2 UBND xã hoàn thành dự tốn thu NSX HĐND xã giao chưa? Hồn thành: 1.3 Ý thức chấp hành n Chấp hành tốt: Nội dung chi NSX 2.1 Định mức chi NSX phương chưa? Đáp ứng: 2.2 Mức phụ cấp cho c Phù hợp: 2.3 Cơ chế quản lý vốn Phù hợp: 2.4 Cơng trình phúc lợ NSNN hỗ trợ 20% cần thiết phải lập hồ sơ báo cáo kinh tế- kỹ thuật không? Cần thiết: V Công tác kế toán toán NSX Thời gian lập toán NSX phù hợp chưa? Phù hợp: Thời gian, hình thức, nội dung cơng khai toán phù hợp chưa? Phù hợp: Hệ thống mục lục NSNN cần bổ sung, sửa đổi? Có: Khơng: Hiệp Đức, ngày .tháng năm 201 Người trả lời (ký, ghi rõ họ tên) Chú ý: Đánh dấu “ X ” vào trống có câu trả lời thích hợp ... thù tỉnh Quảng Nam, đặc biệt huyện xã, thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Nam Do vậy, đề tài Quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sâu nghiên cứu vấn đề quản lý ngân sách xã địa. .. sở lý luận ngân sách xã quản lý ngân sách xã Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách xã địa bàn. .. thống hoá sở lý luận ngân sách xã quản lý ngân sách xã, chức năng, nhiệm vụ máy quản lý ngân sách xã - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Ngân sách xã địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thời
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NGÂN SÁCH xã TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý NGÂN SÁCH xã TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan