Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành giáo dục huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

94 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THANH TOÀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THANH TỒN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Chính sách cơng Mã số: 8.34.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN MINH TUẤN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn “Thực sách tinh giản biên chế Ngành Giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc trích dẫn tài liệu Nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình, đề tài Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Tác giả luận văn Võ Thanh Toàn LỜI CẢM ƠN Sau khoản thời gian học tập nghiên cứu Học viện Khoa học xã hội, đến hồn thành luận văn tốt nghiệp Có kết này, xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc tới Thầy PGS.TS Trần Minh Tuấn tận tình hướng dẫn tơi nhiều q trình xác định hướng nghiên cứu, hồn thiện luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện Khoa học xã hội truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học, Khoa Chính sách công tạo điều kiện tốt cho chúng tơi q trình theo học Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam; phòng, ban, đơn vị người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln ủng hộ, tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua để tơi học hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Học viên Võ Thanh Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1 Một số khái niệm 1.2 Thực sách tinh giản biên chế 12 1.3 Đánh giá việc thực sách tinh giản biên chế 20 1.4 Chính sách tinh giản biên chế ngành giáo dục 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách tinh giản biên chế 23 1.6 Quan điểm, sách Đảng, Nhà nước tinh giản biên chế .27 1.7 Phương pháp thực yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế 33 1.8 Kinh nghiệm thực sách tinh giản biên chế số địa phương học rút cho ngành giáo dục huyện Nông Sơn, Quảng Nam 37 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM .43 2.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam có tác động đến thực sách tinh giản biên chế địa phương 43 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 47 2.3 Đánh giá chung kết tổ chức thực sách tinh giản biên chế Ngành Giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 58 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 63 3.1 Nhiệm vụ cần thực để nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 63 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nong Sơn, tỉnh Quảng Nam 64 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực Chỉ thị 05-CT/WT ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng máy quyền tinh gọn, hiệu tinh giản biên chế vấn đề để xây dựng đất nước giàu mạnh Đảng Nhà nước ban hành nhiều chủ trương xếp, kiện tồn hệ thống trị gắn với việc tinh giản biên chế, văn kiện Đại hội XII Đảng đánh giá: “Hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử” [12, tr 65] Tuy nhiên, “Đổi trị chưa đồng với đổi kinh tế, nguồn lực hiệu hoạt động hệ thống trị chưa xứng tầm nhiệm vụ” [12, tr 68] Để tổ chức máy hệ thống trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều Nghị quan trọng như: Nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ (khóa VIII) tháng 8/1999 “Một số vấn đề tổ chức, máy …”, xác định nhiệm vụ “tích cực đạo việc giảm biên chế hành quan đảng, nhà nước, đồn thể, biên chế gián tiếp đơn vị nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với mức phấn đấu giảm khoảng 15%”; Nghị Trung ương (khóa X) tháng 02/2007 đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức máy nhà nước, mặt trận tổ quốc đồn thể trị xã hội Nghị Trung ương (khóa X) tháng 8/2007 đổi cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Nghị đề nhiệm vụ “Làm tốt công tác quy hoạch thực quy hoạch cán bộ, công chức; thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định người đủ khơng đủ Có sách thích hợp người khơng đủ tiêu chuẩn phải đưa khỏi máy”, “Đổi công tác quản lý biên chế” Chủ trương tinh gọn máy, tinh giản biên chế Đảng tiếp tục đề cập Kết luận Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tháng 5/2013: “Đổi tổ chức máy chưa gắn với việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiệp công lập cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tăng nhanh” Và đề nhiệm vụ “Tiếp tục thực chủ trương tinh giản biên chế, từ đến năm 2016 không tăng biên chế hệ thống trị Cơ cấu lại chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức, có sách biện pháp đồng để thay người không đáp ứng yêu cầu” Thực chủ trương tinh gọn máy, tinh giản biên chế khẳng định Nghị Đảng, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, ngày 08/8/2007, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế, Kế hoạch 2140/KH-UBND ngày 22/5/2015 UBND tỉnh Quảng Nam việc triển khai thực Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021), Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/6/2017 UBND tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kế hoach số 108/KH-UBND ngày 27/7/2017 UBND huyện Nơng Sơn việc thực sách tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 Thực sách tinh gọn máy, tinh giản biên chế cấp, ban ngành địa phương nói chung ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam nói riêng, đạt số kết đáng ghi nhận, tinh giản số cán bộ, giáo viên, nhân viên, chất lượng đội ngũ, máy hoạt động hiệu Tuy vậy, việc thực sách tinh giản biên chế cơng việc khó, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người, đến đời sống, chế độ sách cán bộ, cơng chức, viên chức nên u cầu phải có tâm, phối hợp thực chặt chẽ, đồng ban, ngành địa phương, đề nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực có hiệu Vì vậy, tơi chọn đề tài “Thực sách tinh giản biên chế Ngành Giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” làm Luận văn Thạc sỹ Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Việc thực sách tinh gọn máy, tinh giản biên chế, vấn đề mà Bác Hồ, Đảng Nhà nước ta quan tâm ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết; lĩnh vực mà nhà nghiên cứu giới hoạch định sách quan tâm, nghiên cứu bàn luận Hầu hết chủ trương, cơng trình, hội thảo tập trung nghiên cứu việc tinh giản biên chế nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nước ta + số ngành như: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng Khoa Tổ chức quản lý nhân chủ trì hội thảo với chủ đề: “Tinh giản biên chế - thách thức giải pháp” Qua hội thảo, hầu kiến thống là: tinh giản biên chế việc khơng có nhiều cản trở trình thực hiện, cản trở lớn chưa có sở khoa học để xác định xác đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; nể nang, né tránh trình thực hiện; vấn đề lợi ích; trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đồng thời, đề nhiều giải pháp cấp độ vĩ mô vi mô, tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: cải cách tổ chức máy; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tiền lương chế độ phúc lợi; khoán chi phí theo kết quả; tăng cường tự chủ tài biên chế đơn vị nghiệp công + PGS.TS Văn Tất Thu: Kết thực Nghị định số 132/2007/NĐ- CP ngày 8/8/2007 Chính phủ giải pháp tinh giản biên chế thời gian tới - Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 6/2014 viết thực trạng, nguyên nhân tăng biên chế giải pháp tinh giản biên chế - Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 9/2014 Các nội dung viết số kết sau năm thực chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 132/NĐ-CP Chính phủ, giảm đáng kể số lượng người khỏi máy (giảm 67.398 người), nhiên mục tiêu sách chưa đạt mong muốn, chưa thật giảm người cần giảm, qua tác giả phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, bất cập để từ đề phương hướng giải pháp thực tinh giản biên chế nước ta thời gian tới + TS Lê Như Thanh - Tinh giản biên chế quan hành nhà nước - Thách thức giải pháp, nội dung đăng tạp chí tổ chức nhà nước trang điện tử, ngày 17/3/2017, viết đề cập thách thức đặt từ thực tiễn tinh giản biên chế Việt Nam đề giải pháp nâng cao hiệu tinh giản biên chế nước ta thời gian tới Với nội dung thực sách tinh giản biên chế, tác giả nghiên cứu lĩnh vực khác thực trạng tình hình nước hay bộ, ngành cụ thể thực sách tinh giản biên chế, qua đề giải pháp để nâng cao hiệu tinh giản biên chế nước ta nói chung Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu luận văn lại nghiên cứu ngành địa phương cụ thể, từ kết đạt hạn chế, nguyên nhân bất cập việc thực sách tinh giản biên chế địa phương đề xuất giải pháp thiết thực nhằm thực có hiệu sách tinh giản biên chế địa phương thời gian tới đạt hiệu hơn, góp phần thực sách tinh giản biên chế chung điều chính sách Thực cách cơng tâm, khách quan, trung thực, khơng tùy tiện vận dụng sách theo ý chí chủ quan Việc bảo đảm yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế thời gian qua ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam số quan, đơn vị, tổ chức có lúc, có nơi chưa chưa thật đầy đủ, dẫn đến hạn chế việc thực ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu sách kết quả, hiệu tổ chức thực sách Do đó, thời gian tới để khắc phục nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế cần phải tuân thủ, thực đúng, đầy đủ yêu cầu thực sách, coi giải pháp quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế 3.2.3 Lựa chọn hợp lý phương pháp tổ chức thực sách tinh giản biên chế Để nâng cao hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế, ngồi việc hồn thiện bước tổ chức thực sách thực đúng, đầy đủ yêu cầu thực sách, phải lựa chọn hợp lý phương pháp thực sách, có bốn phương pháp thường sử dụng thực sách cơng như: phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục, thuyết phục; phương pháp hành phương pháp kết hợp Do đó, để thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam có hiệu thời gian tới, cần phải lựa chọn phương pháp thực sách phù hợp với đối tượng sách Phương pháp kinh tế là cách thức tác động lên đối tượng tham gia thực lợi ích vật chất Đây phương pháp liên quan trực tiếp đến lợi ích nhóm đối tượng sách nên có tác dụng mạnh so với phương pháp khác Đối với sách tinh giản biên chế, phương pháp kinh 73 tế có tác dụng mạnh tất nhóm đối tượng sách, tác dụng mạnh đối tượng “dơi dư rà sốt, xếp lại máy”, “dôi dư cấu lại cán bộ, cơng chức, viên chức theo vị trí, việc làm”, “chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên mơn, ghiệp vụ quy định vị trí việc làm đảm nhận”, có “chuyên ngành đào tạo khơng phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm” trẻ, có khả đào tạo thêm để đạt tiêu chuẩn có khả chuyển sang làm việc tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước Các đối tượng thường động, thích ứng với chế thị trường Phương pháp kinh tế sử dụng chủ yếu thực sách tinh giản biên chế, khơng thể thay phương pháp khác Đối với đối tượng “những người giữ chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, bầu vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp xếp tổ chức”, sử dụng phương pháp kinh tế chưa có tác dụng phương pháp giáo dục thuyết phục Đối với nhóm đối tượng nên lựa chọn phương pháp giáo dục thuyết phục hiệu Đối với đối tượng buộc phải việc cần phải sử dụng phương pháp kết hợp, phương pháp: kinh tế, giáo dục thuyết phục hành Nếu sử dụng phương pháp kinh tế phương pháp giáo dục thuyết phục khơng đạt kết mong muốn dứt khốt phải sử dụng phương pháp hành chính, dùng quyền lực nhà nước để cưỡng chế thi hành, buộc đối tượng phải từ bỏ máy nhà nước Do sách tinh giản biên chế có quy mơ, phạm vi điều chỉnh lớn, tính chất vấn đề sách phức tạp, đối tượng thụ hưởng sách nhiều, đa dạng có đặc điểm, đặc tính khác nên sử dụng phương pháp kết hợp cho hiệu cao tổ chức thực sách 3.2.4 Đề cao trách nhiệm của chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 74 Để sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam có hiệu quả, UBND huyện Nơng Sơn quy định rõ trách nhiệm quan, đơn vị, tổ chức thực sách, quy định rõ trách nhiệm Hiệu trưởng đơn vị trường trực thuộc trực tiếp quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế Tổ chức thực sách tinh giản biên chế thời gian qua ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho thấy đa số chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế thực tốt trách nhiệm mình, số chủ thể tham gia thực sách chưa thực tôt Thực tiễn cho thấy đâu thủ trưởng quan, đơn vị, tổ chức đề cao trách nhiệm tổ chức thực sách tinh giản biên chế biên chế tinh giản, hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế đạt cao Do đó, để nâng cao hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế cần phải đề cao trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị hay chủ thể tham gia thực sách Đây thực giải pháp không phần quan trọng để nâng cao hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế 3.2.5 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực thực sách cơng cho đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Thực tiễn thực sách tinh giản biên chế thời gian qua ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho thấy, bên cạnh kết đạt đáng ghi nhận bộc lộ hạn chế, bất cập Một nguyên nhân hạn chế, bất cập thực sách tinh giản biên chế lực cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực sách tinh giản biên chế thiếu kiến thức, kỹ năng, 75 thái độ thực sách dẫn đến hiệu thực sách tinh giản biên chế thấp Do đó, để nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế cần có giải pháp đồng bộ, giải pháp phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực thực sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực sách tinh giản biên chế Tăng cường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực sách biên chế kiến thức, kỹ năng, thái độ thực sách Cụ thể trang bị cho họ kiến thức, kỹ năng, thái độ xây dựng kế hoạch triển khai thực sách; phổ biến, tun truyền sách; phân cơng, phối hợp thực sách; trì, điều chỉnh sách; đơn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực sách tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực sách Khi đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đầy đủ lực hay kiến thức, kỹ năng, thái độ tổ chức thực sách, chắn họ tổ chức thực sách biên chế có hiệu cao Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực thực sách cơng cho đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực sách tinh giản biên chế thực giải pháp quan trọng, thiết thực hữu dụng để nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế Cần phải phát huy giải pháp quan trọng, thiết thực hữu dụng để nâng cao hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế 3.2.6 Tăng cường nguồn lực để thực sách tinh giản biên chế Chính sách tinh giản biên chế công cụ, giải pháp quan trọng để thực thành công chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn máy, tinh giản biên chế Cải cách tinh gọn máy, tinh giản biên chế làm cho 76 hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực người dân thực chất cách mạng lòng máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Đây cách mạng khơng có chuyến tuyến địch-ta, cần có hy sinh quyền lợi ích người tổ chức thành công, hy sinh phải trả giá chế, sách tương thích có kết quả, thành cơng Vì suy cho cùng, nguyên nhân nguyên nhân hạn chế, bất cập cải cách tinh gọn máy, tinh giản biên chế chỗ người sách cho người tổ chức máy Một sách cho người, sách tương thích để đạt mục tiêu tinh gọn máy, tinh giản biên chế sách tinh giản biên chế triển khai thực Để sách thực thành cơng, thực có hiệu cao cần phải tăng cường đầu tư nguồn lực người, tài cơng nghệ Thực tiễn thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn quan, đơn vị, tổ chức hệ thống trị cho thấy nguyên nhân hạn chế, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu thực sách tinh giản biên chế thiếu nguồn lực cần thiết, nguồn lực tài để giải chế độ cho đối tượng sách Do vậy, để nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế thiết phải tăng cường nguồn lực nguồn lực người, nguồn lực tài chính, công nghệ Tăng cường nguồn lực người tổ thực sách tinh giản biên chế giải pháp xây dựng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực thực sách cơng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp tham gia tổ chức thực sách Tăng cường nguồn lực cơng nghệ cách đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào giải nhiệm vụ tổ chức thực sách tinh giản biên chế Cuối cùng, 77 thiết phải tăng cường nguồn lực tài chính, tài quan trọng có tính chất định đến việc nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế Vì việc để có nguồn lực người, nguồn lực công nghệ đủ mạnh để thực sách tinh giản biên chế cần đến nguồn lực tài Tóm lại, tăng cường nguồn lực để thực sách tinh giản biên chế có hiệu giải pháp cuối quan trọng định tổ chức thực sách tinh giản biên chế Khơng tăng cường nguồn lực để thực sách tinh giản biên chế khó có hiệu cao thực sách tinh giản biên chế, khó đạt mục tiêu thành công thực tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới, cần phải đặc biệt quan tâm đến giải pháp quan trọng Tiểu kết Chương Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 2, Chương tập trung nêu phương hướng đề giải pháp cụ thể nhằm thực có hiệu mục tiêu sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Đồng thời, giải pháp thực hiện, cần thực nghiêm túc đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế, trọng chủ thể tham gia tăng cường nguồn lực thực sách tinh giản biên chế nhằm đạt mục tiêu sách đề đến năm 2025 năm 78 KẾT LUẬN Qua việc thực nghiên cứu đề tài Luận văn, sở thu thập thông tin từ quan chuyên trách thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, đồng thời tiến hành tổng hợp, phân tích, kết hợp với nghiên cứu, học hỏi từ cơng trình nghiên cứu có nội dung liên quan với đề tài, đánh giá từ góc độ lý luận chuyên sâu, luận văn đạt kết định, làm rõ số vấn đề như: - Các khái niệm về: Biên chế; tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế; thực sách tinh giản biên chế; vấn đề lý luận quan điểm Đảng, sách Nhà nước tinh giản biên chế; làm rõ nội dung bươc tổ chức thực sách tinh giản biên chế; phân tích yếu tổ ảnh hưởng đến tổ chức thực sách tinh giản biên chế thực tiến; xác định yêu cầu chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế - Sự hình thành phát triển địa phương huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; thực trạng sử dụng biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn thời gian qua, đánh giá việc sử dụng biên chế, chất lượng, số lượng, cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục huyện Nông Sơn - Kết nghiên cứu thực trạng thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 2018 Từ đó, tác giả có nhận xét, đánh giá mặt ưu điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế, bất cập trình thực sách tinh giản biên chế thời gian qua, cụ thể là: + Thực sách tinh giản biên chế thời gian qua ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thu kết đáng ghi nhận, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện chuyên 79 môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tinh giản đưa khỏi máy nhà nước, đồng thời, tuyển chọn người có trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc để bổ sung vào các đơn vị trường học trực thuộc Các đối tượng sách tinh giản biên chế hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Nghị định 113/2018/NĐ-CP Chính phủ, an tâm đồng thuận cao với chủ trương Đảng, sách tinh giản biên chế Nhà nước Tự nguyện rời khỏi máy Nhà nước Nhờ thực tốt sách tinh giản biên chế, chất lượng cấu đội ngũ cán bộ, giá viên, nhân viên đơn vị trường học trực thuộc ngành giáo dục huyện Nơng Sơn có chuyển biến tích cực + Hạn chế, bất cập: Hiệu công tác tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán cơng chức, viên chức hạn chế, tổng biên chế có xu hướng tăng lên (nhất trường hợp hợp đồng quan nhiều), tỷ lệ tinh giản biên biên chế thấp, đối tượng tinh giản chủ yếu tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Một số đơn vị trường học có trách nhiệm triển khai thực sách tinh giản biên chế chưa thực nghiêm túc đầy đủ bước quy trình tổ chức thực sách; Cơng tác tun truyền phổ biến sách tinh giản biên chế đơn giản, hình thức, hiệu khơng cao, chưa tạo đồng thuận cao đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên - Luận văn đưa nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế, hạn chế, bất cập từ để làm sơ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thực có hiệu mục tiêu sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới, tác giả nhấn mạnh đến giải pháp xếp kiện toàn tổ chức máy, tinh giản biên chế nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 80 giáo viên, nhân viên; thu hút người có đức, có tài vào ngành, đáp ứng yêu cầu địa phương Với nhận thức cách hệ thống sở lý luận tình hình thực tế thực trạng thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, từ đánh giá cách đầy đủ ưu điểm khuyết điểm ban hành sách tổ chức thực sách thời gian qua để có giải pháp tiếp tục hồn thiện thực sách tinh giản biên chế đạt hiệu thời gian tới Mặc dù vấn đề thực thời gian dài khó khăn q trình thực hiện, nhiên với tâm trị cao, thời gian tới ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện, đạt mục tiêu sách tinh giản biên chế nước, đáp ứng tốt yêu cầu thực nhiệm vụ thời gian tới./ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1999), Nghị Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII số vấn đề tổ chức, máy hệ thống trị tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức máy nhà nước, mặt trận tổ quốc đồn thể trị xã hội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đổi cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2013), Kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở Bộ Chính trị (2015), Nghị số 39-NQ/TW tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội Vụ (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội vụ), Hà Nội Bộ Nội Vụ (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội vụ), Hà Nội, 2013 Chính phủ (2007), Nghị định số 132/2007/NĐ-CP sách tinh giản biên chế Chính phủ (2014), Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế 10 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ Chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước giai đoạn 2001- 2011 11 Chính phủ (2018) Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế 12 Đảng huyện Tân Thành (2016), Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2016, lưu hành nội 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - thật 14 Đỗ Phú Hải (2014), “Quá trình xây dựng chương trình sách cơng nước phát triển”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4/2014 15 Đỗ Phú Hải (2014), “Về sách cơng nước ta”, Tạp chí Cộng sản, (số 91), tr 67-70 16 Học viện hành quốc gia (2013), Giáo trình hoạch định phân tích sách, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học trị (1999), Tìm hiểu khoa học sách cơng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, Nxb Đại học quốc gia TPHCM, tr 82 19 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr.122 20 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 7, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr 432 21 Nxb Lao Động (2015), Hướng dẫn sách tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị hành nghiệp, Nxb Lao động 22 Thủ tướng Chính phủ (2016), Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chỉnh phủ việc đẩy mạnh thực chủ trương tinh giản biên chế 23 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Chính phủ thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 24 Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học quản lý (2000), Giáo trình sách kinh tế, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 25 Văn Tất Thu (2016), “Bản chất vai trò sách cơng”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 01/2016 26 Văn Tất Thu (2011), Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng tôn vinh cán khoa học xã hội, Đề tài cấp nhà nước làm chủ nhiệm, bảo vệ ngày 31/12/2011, đạt loại xuất sắc - Tài liệu lưu Viện hàn lâm khoa học xã hội 27 Văn Tất Thu (2016), “Cơ sở lý luận để xác định vấn đề sách cơng”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 241/2/2016 28 Văn Tất Thu (2016), “Giải pháp sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 246/7/2016 29 Văn Tất Thu (2014), “Kết thực nghị 132 Chính phủ giải pháp tinh giản biên chế thời gian tới”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6/2014 30 Văn Tất Thu (2014), “Năng lực thực sách cơng - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 12/2014, Tr 83 31 Văn Tất Thu (2011), “Thực trạng nguyên nhân hạn chế bất cập sách cán Khoa học xã hội”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (số 11) (283)/2011 32 Văn Tất Thu (2014), “Thực trạng, nguyên nhân tăng biên chế giải pháp tinh giản biên chế”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, tháng 9/2014 33 Văn Tất Thu (2016), “Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6/2016 34 Văn Tất Thu (2018), “Vai trò phổ biến, tuyên truyền sách tổ chức thực sách cơng”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 2/2018 35 Võ Khánh Vinh, Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách cơng, Viện Khoa học xã hội, Hà Nội ... 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 47 2.3 Đánh giá chung kết tổ chức thực sách tinh giản biên chế Ngành Giáo dục huyện Nông Sơn,. .. SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM .43 2.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam có tác động đến thực sách tinh giản biên chế. .. cứu Thực sách tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tình hình thực sách tinh giản biên chế hệ thống trị ngành giáo dục huyện Nơng Sơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành giáo dục huyện nông sơn, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành giáo dục huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan