Thực hiện pháp luật về đánh giá viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tỉnh gia lai

93 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:06

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI PHẠM ANH TRIẾT THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI PHẠM ANH TRIẾT THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ KHÁNH MINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu Luận văn trung thực Những kết luận Luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Phạm Anh Triết MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 1.1 Một số vấn đề lý luận viên chức ngành giáo dục 1.2 Một số vấn đề lý luận đánh giá viên chức giáo dục 12 1.3 Pháp luật hành đánh giá viên chức giáo dục 21 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH GIA LAI 32 2.1 Tình hình viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 32 2.2 Tình hình thực pháp luật đánh giá viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 36 2.3 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc tồn cơng tác đánh giá viên chức ngành giáo dục 42 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 51 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 51 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đánh giá viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 60 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBCCVC CC CCVC ĐG ĐGVC GD&ĐT VC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng 1.1 2.1 Tiêu Cơ c tôn g 2.2 Cơ c 2.3 Cơ c 2.4 Cơ c 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Mức thuộ Tỷ lệ đ Đề x Luật Đề x Luật Bảng trườn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giáo dục đào tạo lĩnh vực có vai trò quan trọng tất quốc gia, dân tộc thời đại Trong xu phát triển tri thức ngày nay, nhiều quốc gia giới giáo dục đào tạo xem sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển Việt Nam ngoại lệ Tầm quan trọng giáo dục đào tạo Đảng ta nhiều lần nhắc đến văn kiện Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao” ba đột phá chiến lược khẳng định trọng tâm “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh” Với sứ mệnh cao nghiệp trồng người, giáo dục đào tạo ngày khẳng định tầm quan trọng tồn tại, phát triển đất nước, khơng thể khơng nói đến vai trò VC giáo dục Truyền thống dân tộc Việt Nam ln coi giáo viên hình tượng mẫu mực, người dạy học trò tri thức nhân cách Đó trách nhiệm cao quý mà người làm lĩnh vực giáo dục phải gánh vác, hành động họ dù nhỏ đến đâu có ảnh hưởng định đến nghiệp trồng người Nghị Hội nghị trung ương khóa XI Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đề nhiệm vụ: “Nâng cao nhận thức vai trò định chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục” Trong suốt trình xây dựng đất nước, ông cha ta ý thức rằng, việc dùng người quốc sách, mấu chốt để đến thành công Điều nguyên nhân có tác dụng trực tiếp đến tồn vong quốc gia, trường tồn phát triển dân tộc Việc dùng người xã hội ngày lại có ý nghĩa quan trọng, công tác quản lý, sử dụng CCVC Việc xếp, bố trí, sử dụng VC phải phù hợp với trình độ, lực, khả năng, trí tuệ họ, có cơng việc đạt hiệu quả, đến thắng lợi Muốn bố trí vị trí việc làm, xếp hợp lý đội ngũ VC cần phải thực việc ĐGVC cách thực chất hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn muốn nắm biết rõ cán “phải thường xuyên xem xét cán bộ”, không thường xuyên xem xét cán Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “là khuyết điểm to” Người tác dụng việc thường xuyên xem xét cán “mỗi lần xem xét nhân tài tìm thấy nhân tài mới, mặt khác người hủ hố lòi ra” [20, tr.279] Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa to lớn công tác ĐG CBCCVC, Đảng ta ngày trọng nâng cao hiệu công tác Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ xác định: “ĐG cán khâu yếu, chưa phản ánh thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, khơng trường hợp cảm tính, nể nang, dễ dãi định kiến” [2] Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội đề mục tiêu: “Hoàn thiện quy chế ĐG cán cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm cấp, ngành định kỳ đột xuất …” Điều thể quan tâm mức Đảng công tác ĐG CBCCVC, để việc ĐG đội ngũ CBCCVC ngày hiệu thực chất Tuy nhiên thực tế nay, quy định pháp luật công tác ĐGVC bộc lộ nhiều hạn chế, yếu Cụ thể như: việc ĐG cảm tính, x xoa, chiếu lệ, chưa thực đảm bảo tính cơng khai dân chủ; tình trạng người có trách nhiệm ĐGVC chưa thực cơng tâm khách quan, có động cá nhân định kiến nên kết ĐG tùy thuộc vào ý chí chủ quan, cảm tính người có thẩm quyền kết ĐGVC khơng xác; xảy trường hợp ĐG mang tính hình thức, thực qua loa, khơng trình tự, thủ tục; xảy tình trạng nể nang, nâng đỡ, cục bộ, bè cánh hay tư tưởng dĩ hòa vi quý, dễ người dễ ta ĐGVC; tình trạng chạy theo thành tích ảnh hưởng nhiều đến q trình ĐGVC Những hạn chế, tiêu cực dẫn đến việc ĐGVC chưa thực chất chưa đạt hiệu mong muốn, từ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm cho đất nước xã hội Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu nhằm tìm giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật ĐGVC nâng cao hiệu công tác ĐGVC thực tế, khắc phục hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa đường lối, chủ trương Đảng cần thiết Qua thời gian tìm hiểu thực tiễn công tác ĐGVC ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, tác giả nhận thấy nhiều điểm bất cập, hạn chế, vướng mắc việc thực pháp luật ĐGVC địa bàn cần phải nghiên cứu để tìm giải pháp khắc phục Vì lý trên, tác giả chọn đề tài “Thực pháp luật đánh giá viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tỉnh Gia Lai” để làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Pháp luật CC, VC lĩnh vực rộng, pháp luật ĐGVC xem mảng đặc biệt quan trọng trình quản lý sử dụng đội ngũ VC Cho đến nay, cơng trình nghiên cứu pháp luật CC, VC chủ yếu khía cạnh tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật … chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu ĐGVC nói chung ĐGVC ngành giáo dục nói riêng mang tính tổng quan mặt lý luận thực tiễn Có thể kể đến vài cơng trình nghiên cứu liên quan đến ĐGCCVC sau đây: Bài viết: “Đôi điều đánh giá cơng chức, viên chức” Tạp chí Xây dựng Đảng số năm 2014 tác giả Trần Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Bài viết thực tiễn triển khai việc ĐGCCVC đề xuất số phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ĐGCCVC [4] - Bài viết: “Điều kiện để thực đánh giá công chức theo kết thực thi nhiệm vụ” Tạp chí Lý luận Chính trị số năm 2015 ThS Đào Thị Thanh Thủy, Học viện Hành quốc gia Bài viết ý nghĩa ĐGCC theo kết thực thi nhiệm vụ, quy định ĐGCC theo kết thực thi nhiệm vụ nước ta nêu lên điều kiện để áp dụng ĐGCC theo kết thực thi nhiệm vụ [26] Bài viết: “Đổi công tác đánh giá công chức Việt Nam” Tạp chí Tổ chức Nhà nước số ngày 05/4/2017 ThS Trịnh Xuân Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV Bài viết nêu số bất cập công tác ĐGCC định hướng đổi công tác ĐGCC Việt Nam [25] - Trần Văn Long (2018) Quản lý nhà nước viên chức giáo dục từ thực tiễn quận Lê Chân, Hải phòng, Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp luật Hành chính, Học viện KHXH, Hà Nội Đây cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước VC giáo dục nói chung, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nói riêng, từ đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác quản lý nhà nước VC giáo dục giai đoạn [19] - Hoàng Thị Giang (2018) Pháp luật đánh giá công chức hành Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật Hiến pháp luật Hành chính, Học viện KHXH, Hà Nội Đây cơng trình nghiên cứu khoa học khảo sát nghiên cứu nước nước ngồi liên quan đến pháp luật ĐG CC hành chính; làm rõ sở lý luận pháp luật; phân tích thực tiễn pháp luật ĐG CC hành Việt Nam; xác định yêu cầu đòi hỏi, đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật ĐG CC hành Việt Nam [18] Như vậy, thấy cơng trình nghiên cứu pháp luật VC chưa nhiều, chủ yếu dừng lại viết bình luận, đề xuất ý kiến, kiến nghị quản lý nhà nước Hoặc cơng trình, viết nghiên cứu ĐG CC Riêng cơng trình nghiên cứu cách tổng quan mặt lý luận thực tiễn hoạt động ĐGVC ngành giáo dục hạn chế Ngồi ra, theo tìm hiểu tác giả chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể ĐGVC ngành giáo dục nói chung ngành giáo dục tỉnh Gia Lai nói riêng Tác giả luận văn tiếp thu có chọn lọc kết cơng trình nghiên cứu khoa học nêu tập trung sâu nghiên cứu nội dung thuộc đề tài luận văn 64 TT CÁC NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ điểm c) Điểm thưởng - Được khen thưởng: cấp tỉnh trở lên: 3đ; ngành: 2đ; trường: 1đ - Bản thân có học sinh đạt giải kỳ thi, hội thao, hội diễn… cấp: Nhất 3đ; nhì 2đ; ba 1đ Tổng số điểm Dựa vào phiếu chấm điểm trên, VC phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điều kiện sau: - Có tổng số điểm theo bảng tiêu chí đánh giá kết thực nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên; - Khơng có tiêu chí nội dung nêu mục 1, 2, 3, phiếu chấm điểm bị cho điểm (không); - Đối với người đứng đầu điều kiện nêu phải đảm bảo thêm điều kiện: Đơn vị giao quản lý phải xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Có thể dễ dàng nhận thấy việc phân loại ĐG địa phương bên cạnh việc vào số điểm ĐG kèm theo số điều kiện định cho mức độ phân loại Việc quy định kèm theo điều kiện cần thiết, đảm bảo phân loại xác, kích thích VC phấn đấu, nổ lực nhiều Đây kinh nghiệm quý báu cho ngành giáo dục xây dựng tiêu chí cho ngành Về mức điểm phân loại mức độ ĐG TP Hà Nội Đà Nẵng giống nhau, mức điểm địa phương nghiên cứu, áp dụng có hiệu thực tế nên ngành giáo dục kế thừa Còn điều kiện 65 kèm mức độ ĐG tỉnh Gia Lai cần nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng cho phù hợp với tình hình VC, điều kiện cụ thể ngành giáo dục, tránh việc chụp cách máy móc từ địa phương khác không mang lại hiệu Mặc dù lượng hóa tiêu chí nội dung kết thực nhiệm vụ VC nhìn chung tiêu chí chưa thực cụ thể, rõ ràng, chưa phân hóa chi tiết mức điểm Do điểm xác tiêu chí gặp khơng khó khăn Ngồi ra, ngành giáo dục nói chung chưa có tiêu chí ĐG cho riêng nên trước mắt tỉnh Gia Lai cần xây dựng tiêu chí ĐG riêng cho ngành giáo dục áp phạm vi toàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu cấp thiết công tác ĐGVC ngành giáo dục Về lâu dài, ngành giáo dục nên xây dựng tiêu chí ĐG cho chức danh cụ thể Bởi lẽ, chức danh, vị trí khác có u cầu, nhiệm vụ khơng giống nên việc ĐG đồng dẫn đến khơng thực khách quan, cơng bằng, xác 3.2.3 Đổi phương pháp đánh giá viên chức Hiện có nhiều phương pháp ĐGVC, có số phương pháp mà nhiều quốc gia thường sử dụng như: ĐG theo tiêu chuẩn cho điểm; ĐG theo giao kết hợp đồng; ĐG theo ý kiến nhận xét Tuy nhiên, để công tác ĐG đạt hiệu quả, đảm bảo phù hợp với định hướng đổi công tác ĐGVC theo kết thực nhiệm vụ, cần phải đa dạng hóa phương pháp ĐG; lựa chọn phương pháp ĐG phù hợp linh hoạt Tùy theo tính chất, quy mơ đặc điểm vị trí công việc mà xác định phương pháp ĐG chủ đạo, đồng thời kết hợp sử dụng tổng hợp phương pháp ĐG khác Để đa dạng hóa phương pháp ĐGVC, ngành giáo dục cần mạnh dạn áp dụng phương pháp ĐG mới, nên trọng đến việc áp dụng phương o o pháp phản hồi 360 Phản hồi 360 công cụ ĐG cán bộ, giáo viên, nhân viên đa chiều cách thu thập có hệ thống thơng tin hành vi lực hoạt động họ Những thông tin tổng hợp xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu từ người tiếp xúc trực tiếp với cá nhân người ĐG Sau 66 đó, kết khảo sát tất người tham gia tổng hợp thành báo cáo sử dụng kênh thông tin tham khảo để thực việc ĐG o Trong ĐGVC, phương pháp 360 sử dụng chủ yếu để khảo sát ý kiến, nhận xét, ĐG, mức độ hài lòng nhân dân VC Do pháp luật chưa quy định nhân dân chủ thể tham gia ĐGVC nên số địa phương triển khai lấy ý kiến nhân dân kênh tham khảo việc ĐGVC, mang lại hiệu định Tùy vào điều kiện cụ thể khác nhau, cách thức tiến hành phương pháp có khác Đối với ngành giáo dục, điều kiện kinh tế, sở vật chất, trang thiết bị đơn vị trường học không giống nên đồng cách thức khảo sát ý kiến người học, phụ huynh mà đòi hỏi cần phải linh hoạt trình thực việc lấy ý kiến 3.2.4 Xây dựng phần mềm đánh giá viên chức ngành giáo dục Việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động quan giải vấn đề nội quan, đơn vị, có vấn đề ĐGVC Để nâng cao mức độ xác kết ĐGVC việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm, ứng dụng vấn đề cần thiết Tuy nhiên, việc xây dựng sử áp dụng phần mềm ĐGVC vấn đề dễ dàng, thực mà cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình xây dựng theo đề án chi tiết, cụ thể Ưu điểm mơ hình ĐG kết làm việc phần mềm đề cao tính cơng khai, dân chủ; lấy kết cơng việc làm thước đo chính; kết thực thi nhiệm vụ VC nhìn nhận tồn diện từ nhiều phía theo phương pháp đánh giá 360 ; tạo hội cho VC biết nhận xét, góp ý chân thành đồng nghiệp chủ thể tham gia ĐG khác, từ rút kinh nghiệm cho việc thực nhiệm vụ tương lai Muốn xây dựng phầm mềm ĐGVC hiệu quả, khoa học, xác, ngành giáo dục nên học hỏi kinh nghiệm số địa phương khác kinh nghiệm TP Đà Nẵng, địa phương tiên phong việc sử 67 dụng phầm mềm để ĐGVC Phần mềm ĐGVC TP Đà Nẵng thuộc dạng phần mềm trực tuyến Phần mềm tự động cộng điểm cho kết phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định Luật CBCC Kết điểm ĐG thông tin phần mềm tự động cơng khai sau Hội đồng ĐG rà sốt trường hợp có điểm chênh lệch cao kết cấp đánh giá kết đánh giá trực tuyến Ngồi ra, có số phần mềm mang tính chất thu thập thơng tin nhật ký làm việc có hiệu việc ĐG kết hoàn thành nhiệm vụ Nhật ký làm việc ghi lại nhiệm vụ, công việc tiến hành hàng ngày, hàng tuần hàng tháng, tính thường xuyên nhiệm vụ nhiệm vụ hồn tất sau tính thời gian trung bình cơng việc, mức độ hiệu quả, chất lượng công việc giải Từ có thơng tin tương đối định lượng số lượng cơng việc đảm nhiệm vị trí hàng tháng, gồm: việc thường xuyên, việc đột xuất, thời gian hao phí để hồn thành … Từ thơng tin so sánh với suất làm việc VC khác vị trí việc làm Để sử dụng phần mềm cần xây dựng mô tả công việc VC VC cần liệt kê chi tiết, cập nhật tất hoạt động ngày bao gồm: hoạt động chun mơn (giảng dạy, chủ nhiệm, nghiên cứu, hướng dẫn, soạn thảo…), trao đổi đơn vị, chuyên mơn, hội họp, tham gia phòng trào … Ngồi ra, để xây dựng phần mềm ĐG cho ngành giáo dục đòi hỏi nguồn kinh phí tương đối lớn Do đó, ngành giáo dục cần quan tâm có phương án cấp kinh phí để xây dựng phần mềm ĐGVC áp dụng cho đơn vị địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, sau xây dựng phần mềm cần trọng đến việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đơn vị để đạt hiệu tốt Như trình bày chương 1, VC giáo dục bao gồm nhiều đối tượng gồm: nhóm VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nhóm VC làm cơng việc chun mơn, nghiệp vụ; nhóm VC hỗ trợ phục vụ Đối với nhóm đối tượng cần xây dựng tiêu chí ĐG riêng để đưa vào phần mềm ĐG phù hợp với đặc thù ngành giáo dục 68 3.2.5 Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm Hàng năm, bên cạnh việc yêu cầu quan, đơn vị tỉnh báo cáo số liệu ĐG, phân loại VC, Sở GD&ĐT cần bổ sung thêm phần yêu cầu quan, đơn vị báo cáo khó khăn, vướng mắc kiến nghị, đề xuất quan để nâng cao hiệu công tác ĐGVC địa phương Song song với đó, đơn vị cần trọng tự tổng kết, ĐG tình hình thực việc ĐGVC quan để rút kinh nghiệm cho năm Các quan cần thường xuyên quan tâm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác ĐGVC ngành giáo dục Những hội nghị cần tổ chức với tinh thần thẳng thắn, cầu thị để lắng nghe, trao đổi rút nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác ĐGVC địa bàn tỉnh Sau hội nghị cần có báo cáo chi tiết kết thu đặc biệt quan tâm đến kiến nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu ĐGVC cho địa phương, tránh việc tổng kết mang tính hình thức, sáo rỗng Đồng thời cần đưa việc thực cơng tác ĐGVC vào chương trình thi đua, khen thưởng hàng năm quan, đơn vị Đối với quan thực tốt việc ĐGVC cần biểu dương, khen thưởng; ngược lại cần phê bình, kiểm điểm quan thực ĐGVC qua loa, sơ sài, hiệu 3.2.6 Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá viên chức ngành giáo dục Tập huấn cho đội ngũ làm công tác ĐG việc làm cần thiết Thơng qua khóa tập huấn hàng năm văn ban hành phổ biến đến đội ngũ CBVC làm cơng tác có đầy đủ thơng tin sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời cần thiết phải đưa nội dung vào công tác giáo dục pháp luật hàng năm đơn bị CBVC nói chung nắm rõ văn ĐGVC giáo dục, biết quyền nghĩa vụ qua có thái độ tự giác thực quy định pháp luật Để thực tốt nội dung này, hàng năm ngành giáo dục cần phải tổ chức khóa tập huấn cho VC làm cơng tác ĐG để họ có đủ lực, trình độ, kỹ 69 ĐG tốt Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt việc cập nhật phương pháp ĐG Mục đích làm cho VC nhận thức trách nhiệm cá nhân thành viên để tham gia cách tích cực, dân chủ vào trình ĐGVC đơn vị, gồm ĐG thân ĐG đồng nghiệp Nội dung lớp tập huấn nên chia theo chuyên đề Mỗi chuyên đề nên tập trung vào kỹ mềm cần thiết cho công tác ĐG kỹ tổng hợp ý kiến, kỹ so sánh, đối chiếu, kỹ nhận định vấn đề kỹ nghiệp vụ trình tự, thủ tục ĐGVC giáo dục nhận định lỗi thường gặp công tác ĐG Các báo cáo viên lớp tập huấn bên cạnh CBVC có kinh nghiệm tham gia hướng dẫn nghiệp vụ ĐGVC cần mời chuyên gia đào tạo kỹ mềm để nâng cao chất lượng chuyên môn lớp tập huấn Đồng thời, trình tổ chức tập huấn cần khuyến khích người tham gia tích cực trao đổi, thảo luận tình báo cáo viên đưa ra, trao đổi thắc mắc ý kiến thân công tác ĐGVC ngành giáo dục 70 Tiểu kết chương Để công tác ĐGVC nước nói chung ngành giáo dục nói riêng ngày thực chất, xác hiệu cần triển khai đồng nhiều giải pháp, chia làm hai nhóm giải pháp giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu ĐGVC giáo dục cho địa phương Đối với nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật cần sớm tiến hành sửa đổi quy định bất cập cần tăng số lần ĐGVC giáo dục hàng năm, sửa đổi quy định nội dung ĐGVC giáo dục, bổ sung chủ thể tham gia ĐGVC giáo dục, gắn kết ĐGVC với việc thực chế độ tiền lương cho VC, sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại VC quản lý Đối với nhóm giải pháp nâng cao hiệu ĐGVC cho địa phương, ngành giáo dục cần tiến hành đồng giải pháp nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác ĐGVC giáo dục, ban hành tiêu chí ĐG cụ thể cho địa phương, đổi phương pháp ĐG, xây dựng phần mềm ĐGVC ngành giáo dục, trọng công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm đồng thời cần tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ ĐGVC ngành giáo dục, việc ban hành tiêu chí ĐG cụ thể cho ngành xem giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu công tác ĐGVC ngành giáo dục 71 KẾT LUẬN Công tác quản lý sử dụng đội ngũ VC có nhiều nội dung, ĐGVC coi khâu khó nhạy cảm có ảnh hưởng đến tất khâu khác, có ý nghĩa định việc phát hiện, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách VC giúp VC phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế, tiến khơng ngừng việc nâng cao phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lực hiệu cơng tác thân; đồng thời ĐGVC có ý nghĩa quan trọng quan quản lý, sử dụng VC Việt Nam đứng trước xu hội nhập với thời thách thức to lớn đòi hỏi cần phải nắm bắt hội lường trước nguy Trong đó, việc hồn thiện mơ hình quản lý VC nhằm xây dựng đội ngũ VC giáo dục chuyên nghiệp đáp ứng u cầu tình hình mới, góp phần rút ngắn khoảng cách với nước tiên tiến giới nhiệm vụ trọng tâm Với đời Luật Viên chức năm 2010 văn hướng dẫn thi hành, nói cơng tác ĐGVC ngày Đảng Nhà nước quan tâm, trọng Đây sở pháp lý quan trọng để triển khai việc ĐGVC thực tế Tuy nhiên, văn số quy định bất cấp, hạn chế, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu cơng tác ĐGVC nói chung viên chức ngành giáo dục nói riêng Với nhận định trên, luận văn phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận ĐGVC, khái quát quy định pháp luật hành ĐGVC nói chung ĐGVC ngành giáo dục nói riêng Trên sở đó, luận văn tìm hiểu thực tiễn thực pháp luật ĐGVC ngành giáo dục, qua đó, ưu điểm, hạn chế công tác ĐGVC giáo dục đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đồng thời tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế, vướng mắc công tác ĐGVC địa phương Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm để giúp công tác ĐGVC ngành giáo dục ngày thực chất hiệu hơn, bao gồm hai nhóm giải pháp nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật nhóm giải pháp nâng cao hiệu 72 công tác ĐGVC ngành giáo dục địa phương Với thành đó, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn đạt được, đảm bảo phạm vi, kết cấu luận văn đề Trên kết nghiên cứu luận văn Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, với khuôn khổ giới hạn tỉnh Gia Lai nên luận văn chưa thể đề cập cách tồn diện, sâu sắc vấn đề cơng tác ĐGVC ngành giáo dục Tuy nhiên, coi bước khởi đầu để tạo điều kiện cho nghiên cứu sâu rộng nhằm tìm giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện quy định ĐGVC giáo dục nâng cao hiệu ĐGVC giáo dục thực tế 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (2017) Nghị số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đổi hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2018) Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2018) Nghị số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động doanh nghiệp, Hà Nội Trần Thanh Bình (2014) “Đơi điều đánh giá cơng chức, viên chức”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 6, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008) Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 quy định đạo đức nhà giáo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2017) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc sở giáo dục phổ thông công lập, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2019) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên, Hà Nội Bộ Nội vụ (2017) Văn hợp số 02/2017/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 Bộ Nội vụ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội Bộ Nội vụ (2018) Văn hợp số 01/VBHN-BNV ngày 02/11/2018 sách tinh giản biên chế, Hà Nội 10 Chính phủ (2003) Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/1/2003 tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước, Hà Nội 11.Chính phủ (2010) Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định người cơng chức, Hà Nội 12 Chính phủ (2012) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức, Hà Nội 13 Chính phủ (2015) Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội 14 Chính phủ (2017) Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội 15 Trần Xuân Cầu (2002) Giáo trình Phân tích lao động xã hội, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Nghị Hội nghị trung ương khóa XI Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội 18 Hoàng Thị Giang (2018) Pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ, Học viện KHXH, Hà Nội 19 Trần Văn Long (2018) Quản lý nhà nước viên chức giáo dục từ thực tiễn quận Lê Chân, Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH, Hà Nội 20 Nội Hồ Chí Minh (2005) Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật Cán bộ, Công chức, Nxb Tư pháp, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật Viên chức, Nxb Tư pháp, Hà Nội 23.Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (2018) Công văn số 1796/SNV-CCVC việc tổng hợp kết đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Gia Lai 24 Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai (2018) Công văn số 1681/BC- SGDĐT ngày 28/12/2018 việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Gia Lai 25 Trịnh Xuân Thắng (2017) “Đổi công tác đánh giá công chức Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số ngày 05/4/2017 26 Đào Thị Thanh Thủy (2015) “Điều kiện để thực đánh giá công chức theo kết thực thi nhiệm vụ”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 27 Đào Thị Thanh Thủy (2016) “Những điều kiện đánh giá công chức theo kết thực thi công vụ nước ta”, , 08/6/2016 28 Trần Anh Tuấn (2017) “Đổi cách tuyển chọn để nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý”, , 12/4/2017 29 UBND TP Hồ Chí Minh (2018) Quyết định 4631/QĐ-UBND quy định việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu công việc cán bộ, cơng chức, viên chức quan hành đơn vị nghiệp công lập, ngày 19/10/2018, TP Hồ Chí Minh 30 Nẵng Viện Ngơn ngữ học (2003) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà 31 Phòng Viện Ngôn ngữ học (2008) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Hải Phòng, Hải 32.Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1999) Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội ... 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH GIA LAI 32 2.1 Tình hình viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 32 2.2 Tình hình thực pháp luật đánh giá viên. .. pháp luật đánh giá viên chức ngành giáo dục Chương 2: Thực tiễn thực pháp luật đánh giá viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu đánh giá viên. .. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 51 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 51 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đánh giá viên chức ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về đánh giá viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tỉnh gia lai , Thực hiện pháp luật về đánh giá viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan