Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

88 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BH NƯỚCH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BH NƯỚCH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng “Thực sách bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam” hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Bh Nướch Hải LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ trân trọng lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn thị Song Hà, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Trong trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài đạt hôm nay, quên công lao giảng dạy hướng dẫn quý thầy, cô giáo Khoa Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quan: Huyện ủy, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, phòng, ban ngành có liên quan UBND xã, thị trấn cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình khảo sát nghiên cứu đề tài Tơi xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình ln động viên tơi tơi vượt qua khó khăn Và tơi xin cảm ơn anh chị, bạn bè đồng nghiệp chia sẽ, giúp đỡ tơi học tập, nghiên cứu, hồn thành luận văn Tác giả luận văn Bh Nướch Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Khái niệm, vai trò ngun tắc thực sách BHYT 1.2 Hệ thống văn Nhà nước sách BHYT .17 1.3 Các nội dung thực sách BHYT 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM 24 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 24 2.2 Thực trạng thực sách BHYT đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Giang, từ năm 2015-2018 30 2.3 Những hạn chế thực sách BHYT vùng đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang 45 2.4 Đánh giá kết thực .50 2.5 Nguyên nhân kết hạn chế thực sách BHYT địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 51 2.6 Những vấn đề đặt thực sách BHYT đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 55 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .58 3.1 Quan điểm thực sách BHYT đồng bào DTTS quyền địa phương 58 3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu thực sách BHYT đồng bào DTTS 62 3.3 Một số kiến nghị thực sách BHYT đồng bào DTTS .68 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CHXHCNVN Nghĩa đầy đủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DTTS Dân tộc thiểu số CSSK Chăm sóc sức khỏe KCB Khám chữa bệnh UBMTTQVN Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân BHYT Bảo hiểm y tế LĐTBXH BHXH Lao động, thương binh xã hội Bảo hiểm xã hội DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tình hình cấp thẻ BHYT người DTTS, từ 20152018 Tình hình cấp thẻ BHYT người nghèo, từ 20152018 Tình hình cấp thẻ BHYT đối tượng CCCM, BTXH từ 2015-2018 Tình hình Quỹ BHYT tốn chi phí KCB từ 20152018 Tình hình đội ngũ y bác sĩ bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ từ năm 2015-2018 Trang 40 41 42 44 45 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Thẻ bảo hiểm y tế người dân tộc thiểu số 14 2.1 Bản đồ huyện Nam Giang 25 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nước nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng ln Đảng ta Nhà nước ta quan tâm, trọng Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị, Đảng ta khẳng định tầm quan trọng sách BHYT người dân, có đồng bào DTTS: “Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sách xã hội quan trọng, trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực tiến cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội phát triển kinh tế - xã hội” Với tầm quan trọng đó, ngày 14/11/2008, Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII, Luật BHYT số 25/2008 thông qua kỳ họp thứ Sau gần năm triển khai thực luật BHYT 2008, vào ngày 13/6/2014 Quốc hội nước CHXHCNVN, khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT 2008; Để cụ thể hóa Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHYT Nam Giang huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, có gần 90% dân số đồng bào DTTS, năm qua, nhờ sách BHYT Nhà nước ta góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt bà đồng bào DTTS địa bàn huyện Tuy nhiên bên cạnh tồn hạn chế, khó khăn cơng tác thực sách BHYT huyện Nam Giang như: Chính sách BHYT chưa bao phủ 100% hộ dân, cán thực sách đội ngũ y, bác sĩ trình độ chun mơn hạn chế, chất lượng KCB, ý thức, thái độ phục vụ chưa cao… Để hồn thiện khắc phục khó khăn, vướng mắc q trình thực sách BHYT đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang Tác giả lựa chọn “Thực sách bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành sách công, với hy vọng làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận thực tiễn, để từ góp phần nâng cao chất lượng hiệu việc thực sách BHYT đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu thực sách bảo hiểm y tế Chính sách BHYT nước ta đời năm 1992, từ đến sách BHYT không ngừng thay đổi để phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước Những thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân việc tham gia, hưởng lợi từ sách BHYT Từ sách BHYT ban hành đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, sách công bố Chẳng hạn như: Đề tài “Những yếu tố định khả tham gia BHYT Việt Nam” PGS.TS Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm đề tài, tìm hiểu thực trạng BHYT giới Việt Nam Các yếu tố định khả tiếp cận BHYT số nhóm đối tượng đặc thù người nghèo nông thôn, lao động di cư từ nơng thơn thành thị nhóm cán bộ, công chức đô thị khác đặc trưng lợi nghề nghiệp, nguồn lực kinh tế vốn xã hội So sánh mức độ tiếp cận dịch vụ y tế ba nhóm đối tượng làm sáng tỏ yếu tố định khả tiếp cận dịch vụ y tế Dựa kết nghiên cứu, đề tài số định hướng, số sách nhằm nâng cao diện che phủ chương trình BHYT Việt Nam Đề tài “Bảo hiểm y tế hệ thống an sinh xã hội Một số vấn đề lý luận thực tiễn nay” tác giả Trịnh Hòa Bình nhóm nghiên cứu đề cập đến BHYT hệ thống ASXH, thực sách phúc lợi xã hội số chế đảm bảo công CSSK, bên cạnh nhóm luật BHYT phương tiên thơng tin đại chúng, báo chí, sóng phát thanh, truyền hình, pano, áp phích, tranh cổ động, tuyên truyền đa dạng với nhiều nội dung phù hợp với đối tượng tham gia BHYT Chú trọng thực công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, người lao động nhân dân sách BHYT để họ tự quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng Tổ chức việc học tập phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật, mở chuyên trang, tin bài, chun mục, phóng sự, thơng qua đó, góp phần nâng cao nhận thức 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm tra, đánh giá - Công tác kiểm tra cần thực thường xuyên, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm trả đột xuất, định kỳ Kiểm tra có trọng tâm, nội dung cụ thể khơng dàn trải Từ kiểm tra nghiêm túc, chặt chễ có kết đáng giá hiệu thực sách Các chủ thể sách, đối tượng thụ hưởng đối tượng tác động sách BHYT, đặc biệt quan thực thi sách, q trình thực cần kịp thời phát chủ động đề xuất giải pháp trì sách dân tộc có hiệu Do để nâng cao cơng tác kiểm trả có hiệu phải xác định đối tượng, nội dung, lĩnh vực kiểm tra; thời gian tổ chức, địa điểm kiểm tra Kết kiểm tra phải trung thực, khách quan với thực tế Đã có nhiều kiểm tra, tra khơng sát với thực tế, kết luận tra không đầy đủ nên sau kiểm tra hạn chế tồn tại, vướng mắc sai sót khơng thấy khắc phục, tháo gỡ Chính vậy, thời gian đến thủ trưởng quan, ban ngành huyện Nam Giang phải gương mẫu nâng cao trách trách nhiệm, tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng đạo đức, lĩnh trị, lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán thực công tác kiểm tra, tra viên để cơng tác tra hiệu Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực qui định pháp luật 66 thực biện pháp tham nhũng, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật sách BHYT khen thưởng cá nhân, đơn vị thực tốt - Cơng tác kiểm tra sách BHYT phải thực tốt, thường xuyên xã, ngành, quan quản lý BHYT Cũng sách cơng khác, sách BHYT khơng thể với thời gian, hồn cảnh, q trình thực phải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phát bất cập, để đề xuất quan có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời, nhằm sách đem lại hiệu cao, phù hợp với thực tiễn khách quan diễn sinh động phức tạp Các giải pháp điều chỉnh sách BHYT phải xuất phát từ thực tiễn, có tham gia người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi Việc điều chỉnh sách BHYT phải theo hướng phân cấp mạnh trao quyền tự chủ cho cấp sở, hạn chế chế xin cho; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, tích hợp sách vùng đồng bào DTTS miền núi theo hướng đơn giản, thống hệ thống văn bản, tránh chồng chéo, mâu thuẫn cần thống đầu mối quản lý Có vậy, cơng tác kiểm tra, đánh giá đầy đủ hơn, xác vướng mắc hạn chế, khó khăn, tồn hạn chế quan, địa phương sơm khắc phục - Do đặc thù miền núi, nơi có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán làm sách BHYT cần thiết, để công tác kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, giải thích cho đồng bào sách BHYT Đảng, Nhà nước đầy đủ kịp thời, có sách vào sống, làm thay đổi nhận thức người dân, đặc biệt đồng bào DTTS 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức cho người dân - Chính sách BHYT đồng bào DTTS 67 sách đặc thù, đối tượng tác động thụ hưởng đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khả tiếp cận thơng tin thấp Vì vậy, việc tun truyền phổ biến sách dân tơc cần phải đổi nội dung, đa dạng hình thức tun truyền, thơng qua nhiều kênh thơng tin, đa dạng, thường xuyên đối thoại, xử lý, giải vấn đề cộm có tính xúc dân, xây dựng mối đoàn kết, gắn kết, tạo dựng niềm tin đồng bào - Tăng cường công tác đạo, lãnh đạo cấp ủy, quyền, mặt trận cơng tác tun truyền sách BHYT Việc thực sách BHYT đồng bào DTTS không nhiệm vụ riêng quan chuyên môn, riêng đồng bào DTTS mà nhiệm vụ toàn hệ thống trị, tất cấp, ngành, nhân dân tất dân tộc Do đó, cần phải có phân cơng hợp lý, phối hợp chặt chẽ việc thực sách BHYT, đề cao vai trò mặt trận, hội đồn thể công tác tuyên truyền hội viên, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín cộng đồng sách BHYT đến đồng bào DTTS địa bàn huyện - Tăng cường lực nâng cao vị người DTTS để họ đón nhận hội tiếp cận hệ thống ASXH mức tối đa nói chung, sách BHYT nói riêng Sự tham gia rộng rãi người dân vào lập kế hoạch, ý kiến đóng góp cải thiện chất lượng dịch vụ giám sát việc thực sách bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng nâng cao hội tiếp cận chất lượng cung cấp dịch vụ BHYT 3.3 Một số kiến nghị thực sách BHYT đồng bào DTTS 3.3.1 Đối với Trung ương (Chính phủ, Bộ, ngành) Đa số đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo, nhóm yếu xã hội 68 nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT Để chủ động triển khai thực sách BHYT, đề nghị Quốc hội, Chính phủ: - Cần sớm nghiên cứu, xây dựng, mở rộng đối tượng người đồng bào DTTS nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT không áp dụng cho đồng bào DTTS vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà bổ sung đồng bào DTTS vùng khác nư ớc, xem xét số tiêu chí nơi sinh sống, dân số dân tộc, trình độ dân trí ….từ đó, để làm sở sách hỗ trợ phù hợp - Bố trí nguồn lực thực sách BHYT đồng bào DTTS để bảo đảm thực mục tiêu đặt Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc miền núi; ngân sách Nhà nước chủ yếu, trọng huy động vốn ODA Tăng cường thu hút tham gia doanh nghiệp vào địa bàn vùng dân tộc miền núi Việc cấp vốn tổ chức triển khai thực cần đồng bộ, kịp thời theo thứ tự ưu tiên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải - Xem xét, phân công quan đầu mối chủ trì số chương trình, sách đầu tư vùng đồng bào DTTS cho phù hợp với đặc thù đối tượng quản lý Tăng cường phân cấp giao quyền tự chủ cho địa phương việc thực sách BHYT 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Nam Nam Giang huyện có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, dân tộc có phong tục, tập quán, tiếng nói riêng Do đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm: - Tổ chức mở lớp đào tạo tiếng dân tộc cho cán quản lý thực sách BHYT xã huyện Ví dụ cán người dân tộc Cơtu đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Giẻ triêng ngược lại - Bố trí nguồn kinh phí để tổ chức tốt cơng tác tun truyền sách 69 BHYT cho người dân, đặc biệt đồng bào DTTS vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa Như mua sắm sửa chữa máy móc, loa phát xã, hỗ trợ già làng, người uy tín tuyên truyền sách BHYT - Quan tâm đạo xây dựng chương trình, kế hoạch ban hành sách chiến lược lâu dài đầu từ xây dựng sở hạ tầng, trang bị thiết bị y tế trạm y tế xã, bổ sung chinh sách hỗ trợ đồng bào DTTS vùng sâu, biên giới ốm đau chuyển tuyến 3.3.3 Đối với Phòng, ban, ngành huyện Nam Giang - Bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyện môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ đội ngũ cán xã thực sách BHYT - Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế đại cho trạm y tế biên giới 70 Tiểu kết Chương BHYT đóng vai trò quan trọng cơng tác CSSK cho người dân, có đồng bào DTTS Với ý nghĩa đó, năm qua, tỉnh Quảng Nam, có huyện Nam Giang quan tâm đạo để thực tốt công tác Nhiều Chương trình, Nghị tỉnh, huyện ban hành thực nhằm đảm bảo đời sống sức khỏe cho đồng bào DTTS Tuy nhiên, q trình thực nhiều khó khăn, bất cập Để nâng cao hiệu cho công tác thực sách BHYT đồng bào DTTS thời gian tới cần trọng đến giải pháp cụ thể như: Hoàn thiện hệ thống văn bản, nâng cao hiệu công tác tổ chức, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân công tác thực sách BHYT đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Vì thế, triển khai, cần tất tổ chức hợp thành hệ thống trị tham gia cách đồng bộ, đặc biệt có tham gia người dân, cộng đồng DTTS Đồng thời, quyền cấp quan quản lý nhà nước cơng tác sách BHYT cần tăng cường tham mưu, phối hợp với quan, đồn thể, tổ chức trị xã hội, việc thực sách dân tộc địa phương Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, phổ biến sách thường xuyên, sâu rộng đến đối tượng thụ hưởng sách để nhân dân tham gia trực tiếp vào trình triển khai thực hiện, phát huy nội lực, tự vươn lên, chủ động sản xuất, thoát nghèo; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch miền núi đồng bằng, bước thực mục tiêu bình đẵng, đồn kết dân tộc địa phương 71 KẾT LUẬN Tổng quan tình hình nghiên cứu sách BHYT nhóm đối tượng yếu xã hội, nhiều tác giả nước quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên, sách BHYT đồng bào DTTS nước ta tương đối mẽ, cơng trình nghiên cứu sách BHYT đối tượng khiêm tốn Do vậy, nghiên cứu sách BHYT đồng bào DTTS nước ta nhiệm vụ cần thiết có ý nghĩa xã hội thiết thực Qua nghiên cứu kết thực sách BHYT đồng bào DTTS huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, nhận thấy mặt tích cực sách BHYT đồng bào DTTS Đó là: - Có nhiều đồng bào DTTS tham gia BHYT địa bàn huyện Nam Giang chiếm tỷ lệ cao (gần 98%) Điều cho thấy đồng bào DTTS có nhu cầu tham gia BHYT lớn - Chính sách BHYT đồng bào DTTS làm thay đổi nhận thức đồng bào sách BHYT, từ thờ không quan tâm sang ý quan tâm, từ ý nghĩa sang có ý nghĩa sức khỏe, sống - Chính sách BHYT góp phần ổn định sống cho đồng bào DTTS, giảm bớt gáng nặng kinh tế, CSSK, chi phí KCB quỹ BHYT tốn Qua đó, tạo miền tin đồng bào DTTS quyền địa phương Tuy nhiên, mặt hạn chế tồn yếu cơng tác thực sách BHYT đồng bào DTTS huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam mà thời gian tới, cần phải tiếp tục khắc phục, cụ thể: - Số lượng người DTTS cấp thẻ BHYT có số lượng lớn số lượng người dân KCB chưa nhiều, việc tiếp cận dịch vụ y tế chưa đầy đủ 72 - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý thực sách BHYT, đội ngũ y, bác sĩ hạn chế…dẫn đến chất lượng KCB chưa cao, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, tình trạng quản lý, in cấp phát thẻ BHYT thiếu, sai sót diễn ra… Trước khó khăn thách thức trình tổ chức thực sách BHYT đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang, tác giả đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, công tác kiểm tra cấp, ngành huyện Nam Giang, thời gian tới Với ý nghĩa tầm quan trọng công tác CSSK nhân dân, có cơng tác CSSK cho đồng bào DTTS miền núi huyện Nam Giang Với kiến thức học tập Học viện thực tiễn thực sách BHYT đồng bào DTTS địa phương, tác giả mong muốn góp phần nâng cao hiệu cơng tác thực sách BHYT địa phương nên chọn luận văn: Thực sách BHYT đồng bào DTTS địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Nguyên Anh cộng (2007) Những yếu tố định khả tham gia BHYT Việt Nam, tạp chí Xã hội học, số Trịnh Hòa Bình (2005) BHYT hệ thống an sinh xã hội Một số vấn đề lý luận thực tiễn Viện Xã hội học, Hà Nội Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2016) Thông tư số 25/2016/TTBLĐTBXH ngày 26/07/2016 hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT Bộ Y tế - Bộ Tài (2014) Thơng tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 việc hướng dẫn thực BHYT; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (2015) Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 việc qui định mã số ghi thẻ BHYT Đàm Viết Cương (2007) Tình hình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo 05 tỉnh miền núi phía Bắc Tây nguyên, NXB Viện Chiến lược Chính sách Y tế Chính phủ (2005) Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2005 việc ban hành điều lệ BHYT Chính phủ (2014) Nghị định số105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật BHYT Phạm Huy Dũng, Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Khánh Phương, Trần Thị Mai Oanh (1999) Viện phí người nghèo Việt Nam, NXB Viện Chiến lược Chính sách y tế 10 Hội đồng Bộ trưởng (1992) Nghị định 299/HĐBT-36 ngày 25 tháng năm 1992 “BHYT đơn vị doanh nghiệp liên doanh, tổ chức, văn phòng đại diện người nước ngồi, tổ chức quốc tế đặt Việt Nam có thuê lao động người Việt Nam, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 46/NQ-TW ngày 23 tháng năm 2003 Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2012) Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 13 Đảng Cộng sản Việt Nam Ban (2017) Nghị số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011) Nghị số 31/2011/NQHĐND ngày 09/12/2011 Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025; 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2014) Nghị số 119/2014/NQHĐND ngày 11/12/2014 Thực sách khuyến khích nghèo bền vững, giai đoạn 2014-2015, địa bàn tỉnh Quảng Nam; 16 Huyện ủy Nam Giang (2007) Nghị số 06/NQ-HU ngày 16/11/2007 nâng cao chất lượng công tác bảo vệ CSSK nhân dân giai đoạn 2007- 2010 năm tiếp theo; 17 Huyện ủy Nam Giang (2018) Chương trình số 50-CTr/HU ngày 16/3/2018 thực Nghị số 20-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; 18 Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang (2013) Nghị số 18/2013/NQHĐND ngày 18/7/2013 thực Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Giang giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 19 Nguyễn Khánh Phương (2002) Tăng khả tiếp cận dịch vụ CSSK cho người nghèo: Đánh giá sách thu viện phí, NXb Viện chiến lược Chính sách y tế 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT 2008 22 Trần Văn Tiến (2010) Tổng quan Chính sách Bảo hiểm y tế số nước giới, Tạp chí Chính sách y tế, số 6/2010 23 Trần Văn Tiến (2011) Tổng quan Chính sách Bảo hiểm y tế số nước giới (Phần II), Tạp chí Chính sách y tế, số 7/2011 24 Thủ tướng Chính phủ (2002) Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 việc “Khám, chữa bệnh cho người nghèo” 25 Thủ tướng Chính phủ (2012) Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 Thủ tướng Chính phủ “Khám, chữa bệnh cho người nghèo” 26 Thủ tướng Chính phủ (2013) Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg ngày 21/1/2013 Thủ tướng Chính phủ mở rộng đối tượng tham gia BHYT 27 Thủ tướng Chính phủ (2015) Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 9/11/2015 việc ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 28 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 29 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh giao tiêu thực BHYT giai đoạn 2016-2020 30 Tỉnh ủy Quảng Nam (2016) Nghị số 02-NQ/TU ngày 27/04/2016 đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, địa bàn tỉnh Quảng Nam 31 Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang (2013) Quyết định số 1825/QĐUBND ngày 05/12/2013 Đề án thực Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 36 Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang (2015, 2016, 2017, 2018) Báo cáo tình hình phát triển KT-XH địa bàn huyện Nam Giang 37 Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang (2016) Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 Đề án xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia y tế địa bàn huyện Nam Giang, giai đoạn 2016-2020 39 Xã luận: Xuân an sinh, khởi sắc, đất nước phát triển bền vững, Tạp chí BHXH số 2A, 2017 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH Ảnh 1: Đường lên trung tâm xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 Ảnh 2: Trạm Y tế xã Chơ Chun huyện Nam Giang Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 Ảnh 3: Hoạt động khám chữa bệnh trạm Y tế xã Chơ Chun Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 Ảnh 4: Đ/c Tơ Ngơl Vui - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Giang thăm tặng q đối tượng người có cơng cách mạng Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 Ảnh 5: Trạm Y tế xã Tà Bhing huyện Nam Giang Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 Ảnh 6: Hoạt động khám chữa bệnh trạm Y tế xã Tà Bhing huyện Nam Giang Nguồn: Bh Nướch Hải, tháng 6/2019 ... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BH NƯỚCH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số: ... GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .58 3.1 Quan điểm thực sách BHYT đồng bào DTTS quyền địa phương... 2.5 Nguyên nhân kết hạn chế thực sách BHYT địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 51 2.6 Những vấn đề đặt thực sách BHYT đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan