Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

87 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ZƠ RÂM THỊ HAI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ZƠ RÂM THỊ HAI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Luật Hiến pháp Luật Hành : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VŨ THƯ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thật cá tôi, thể hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Thư Các số liệu, kết nêu luận văn có trích dẫn nguồn rõ ràng, không chép, người khác Các kết luật nghiên cứu luận văn đúc kết từ sở lý luận đến thực tiễn vấn đề luận văn cần giải Tôi xin chiu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Tác giả luận văn ZƠ RÂM THỊ HAI MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Khái quát Hội đồng nhân dân cấp huyện 1.2 Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện 15 1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện .22 1.4 Nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG NAM 31 2.1 Thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân huyện tỉnh Quảng Nam 31 2.2 Đặc điểm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Nam 47 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NAM 57 3.1 Các quan điểm Đảng nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện 57 3.2 Các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện 60 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT STT Nghĩa đầy đủ Từ viết tắt UBMTTQVN Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân QPPL Quy phạm pháp luật UBHC Ủy ban hành VKSND Viện kiểm sát nhân dân TAND Tòa án nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo quy định Hiến pháp, Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Hội đồng nhân dân nói chung, Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân cấp huyện quan quyền lực nhà nước cấp trung gian nên thực thi quyền lực phạm vi rộng địa phương, chuyển tải chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước vào sống người dân, tổ chức cho nhân dân thực Hiến pháp, pháp luật văn nhà nước cấp trên, phát huy dân chủ nhân dân, khai thác tiềm lợi địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, đảm bảo hoạt động đắn quan nhà nước địa phương Với đặc điểm đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện có, vị trí, vai trò quan trọng hệ thống quan quyền địa phương vấn đề đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân nói chung Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng mang tính cấp thiết Hơn 70 năm, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, văn kiện Đảng như: Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh năm 2011, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII quy định pháp luật nay, với hoàn thiện hệ thống máy nhà nước từ trung ương đến địa phương vai trò Hội đồng nhân dân cấp huyện bước khẳng định Trong năm vừa qua, hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đổi nội dung phương thức hoạt động, thực đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thay mặt nhân dân định vấn đề quan trọng địa phương lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh Vì vậy, vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích tập thể, lợi ích đại phận nhân dân địa bàn huyện nhân dân bàn bạc định thông qua quan đại diện Chính điều lại có ý nghĩa quan trọng tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN “ dân, dân, dân” Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận thực tế hoạt động Hội đồng nhân dân cấp bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân cấp huyện, đồng thời có quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Hội đồng nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu vị trí, vai trò theo Luật định, chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Xuất phát từ thực trạng nêu việc nghiên cứu lý luận thực tiễn hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đòi hỏi có tính cấp thiết Vì lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ luật Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân huyện địa bàn tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Tình hình nghiên cứu Việc nghiên cứu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp, có Hội đồng nhân cấp huyện hiều tác giả thực tỉnh, thành phố, địa phương nước có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học tương đồng với nội dung luận văn tác giả nhiển cách tiếp cận, phạm vi, mục đích nghiên cứu có điểm khác Cụ thể sau: Tại tỉnh Quảng Nam nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh :"Năng lực định hiệu hoạt động giám sát HĐND tỉnh, HĐND cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Nam - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp" (Mã số: KX.06.09) nhóm tác giả gồm thạc sĩ Trần Văn Tân, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thái cộng triển khai thực hiện, nghiệm thu năm 2011 - Trịnh Đình Bá ( 2016), Hoạt động giám sát HĐND cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Thị Thu Huyền cộng (2016), Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giám sát HĐND, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2014), Luật tổ chức Quốc hội - Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật tổ chức Chính quyền địa phương - Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân - Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật - Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân - Thủ tướng phủ (2011), Quyết định số 1682/QQĐ-TT phê duyệt kế hoạch tiếp tục thực thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo nghị số 26/2008/QH12 ngày 15 thán 11 năm 2008 Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014 - Lê Minh Thông- Nguyễn Như Phát ( đồng chủ biên)( 2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Đào Trí Úc (2007), Mơ hình tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2001), Nghị 51/2001/QH10, ngày 25/12/2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi , bổ sung số điều Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2009), Nghị số 724/2009UBTVQH12 danh sách huyện, quận, phường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực thí điểm khơng tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2009), Nghị số 725/2009UBTVQH12 điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Các công trình nghiên cứu vừa nêu, khái quát lịch sử hình thành phát triển Hội đồng nhân dân hệ thống quyền Việt Nam qua thời kỳ Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả phân tích thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân nhiều cấp, nhiều địa bàn khác Đó sở điều kiện tốt để tác giả sâu nghiên cứu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Qảng Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Qua nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất yêu cầu, quan điểm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện địa phương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn Hoạt động Hội đồng nhân cấp huyện 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 - Về không gian: Khảo sát huyện tỉnh Quảng Nam Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, Nhà nước máy nhà nước, vấn đề dân chủ liên quan đến hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện 5.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu luận văn là: phương pháp thống kê, quan sát, phân tích, tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp so sánh, lịch sử Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu đề tài có số đóng góp định sau: 6.1 Ý nghĩa lý luận Qua nghiên cứu đề tài khái quát làm rõ vấn đề lý luận hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua nghiên cứu thực tiễn hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Nam đánh giá thực trạng mặt ưu điểm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện Từ đề xuất quan điểm, giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện thời gian đến Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện Chương 2: Thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Nam Để nâng cao hiệu lực hoạt động Hội đồng nhân dân huyện, việc lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng nhân dân cấp huyện phải thực tốt cơng tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần nhiệm kỳ khâu quan trọng để đánh giá chức danh lấy phiếu tín nhiệm Bên cạnh đó, cơng tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị 85 Quốc hội bước thăm dò mức độ tín nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu Vì vậy, khục tình trạng khẳng định chức danh lấy phiếu tín nhiệm nhận tín nhiệm vị đại biểu Trong theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương vị đại biểu Hội đồng nhân dân khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân bị Hội đồng nhân dân cử tri bãi nhiệm Đồng thời, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm mức đồng với việc đánh giá, phân loại đảng viên, cán nằng năm sử dụng kết lấy phiếu tín nhiệm làm sở cho quan quản lý cán thuận tiện việc đánh giá cán cuối năm làm sở để bố trí sử dụng người lấy phiếu tín nhiệm thời gian sau - Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện quan Thường trực Hội đồng nhân dân, có vai trò quan trọng việc điều hành hoạt động Hội đồng nhân dân kỳ họp, đảm bảo hoạt động Hội đồng nhân dân thường xuyên, liên tục đồng thời đóng vai trò chủ cơng việc chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Mọi cơng việc muốn nâng cao chất lượng cần phải có cố gắng, nhiệt tình, kỹ cẩn thận hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện chủ yếu cần chuẩn bị chu đáo hoạt động chuẩn bị kỳ họp chức giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân hai hoạt động thể rõ nét chức Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện + Chuẩn bị kỳ họp: Công tác chuẩn bị kỳ họp công tác quan 68 trọng, yếu tố định đến thành công kỳ họp Cho nên, điều đầu tiên, đặt Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện cần chủ động tổ chức riêng họp với quan có liên quan Ban Hội đồng nhân dân để trao đổi thống thời gian chuẩn bị nội dung kỳ họp phân công cụ thể chủ thể phụ trách công tác chuẩn bị báo cáo đề án, tờ trình dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện đầy đủ, tuân thủ theo pháp luật Bên cạnh tiếp tục xem xét đơn đốc việc giám sát việc chuẩn bị quan liên quan Như làm tốt công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện góp phần kỳ họp thành cơng + Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thực chức giám sát thay mặt nhân dân, toàn thể cử tri để theo dõi xem xét, nhận định hoạt động quan tổ chức cá nhân chịu giám sát việc tuân theo, chịu trách nhiệm trước Hiến pháp pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Bên cạnh đó, để hoạt động giám sát có tính chất lượng cao, hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện cần lựa chọn chủ đề giám sát trọng điểm vấn đề nóng hổi dư luận xã hội, cử tri quan tâm, từ để đưa biện pháp giải Để đảm bảo nội dung giám sát cần phải chuẩn bị kế hoạch thật chu đáo chọn đối tượng cần giám sát đồn thời bố trí thời điểm giám sát hợp lý để tránh nội dung giám sát ngành Như vậy, sau đợt giám sát Hội đồng nhân dân cấp huyện thi việc kiến nghị phải cụ thể đến đối tượng thực cách thuyết phục tránh kiến nghị chung chung không rõ nội dung cần giải quyết, đồng thời đề nghị quan có thẩm quyền có biện pháp xử lí triệt để quan đơn vị không thực nghiêm túc kết luận giám sát Hội đồng nhân dân huyện - Ba tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Ban Hội đồng nhân dân huyện : Các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện thường xuyên chủ động tổ chức chương trình kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên 69 Ban Hội đồng nhân dân, đặc biệtt tăng cường phối hợp ban quan chuyên môn quan soạn thảo văn Đối với công việc kiểm tra, xem xét, Ban phải đề cao tính dân chủ cơng khai đặc biệt phải tuân thủ theo Luật định đồng thời gian kiểm tra để phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thành viên Ban, hoạt động tham vấn phải tham khảo ý kiến chuyên gia Bên cạnh tiến hành tham khảo sống thực với thu thập thêm thơng tin có liên quan đến nội dung cần thẩm tra Trong thực nhiệm vụ quyền hạn Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, tổ chức chương trình báo cáo thẩm tra phải dựa sở lý luận thực tiễn, mang tính thuyết phục Khi báo cáo phải thể rõ ý kiến đánh giá Ban vấn đề trí khơng trí, có ý kiến khác kiến nghị cần sữa đổi bổ sung, thơng qua đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có thông tin để trao đổi xem xét từ dẫn đến việc định vấn đề Việc nâng cao chất lượng công tác thẩm tra báo cáo; đề án; tờ trình cơng tác giám sát việc cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện Trong hoạt động giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện đòi hỏi quy trình logic pháp luật Bắt đầu tổ chức giám sát, cần tổ chức chương trình đề cương cụ thể chi tiết đặc biệt la nội dung giám sát cần trọng đến vấn đề có tính thời ảnh hưởng đến quyền; lợi ích hợp pháp nhân dân địa phương Bên cạnh việc giám sát phải đảm bảo tính khách quan trung thực; đánh giá ưu điểm khuyết điểm chủ thể chịu giám sát việc thực chức Để hoạt động giám sát thành cơng, có chất lượng cao điều tất yếu nâng cao lực thành viên Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, phải lựa chọn thành viên đại biểu có trình độ chun mơn sâu rộng theo lĩnh vực thuộc chức nhiệm vụ Ban, đặc biệt phải có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng, am hiểu biết có khám phá, có tầm nhìn mở mang, phải có trách nhiệm hoạt động tự tạo điều kiện hoạt động nhằm góp phần thực 70 tốt nhiệm vụ chung Ban Hội đồng nhân dân Về cấu thành viên Ban Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo chuyên trách số lượng theo quy định để nâng cao hiệu hoạt động Ban, phải đảm bảo lãnh đạo Đảng hoạt động giám sát Ban Hội đồng nhân dân Chính cấu thành viên Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm: Trưởng Ban , Phó Ban cấu số lượng Uỷ viên theo quy định, đồng thời Trưởng Ban Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy để nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ Ban 3.2.4 Nâng cao phẩm chất, lực trách nhiệm đại biểu HĐND Chất lượng, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng, hiệu hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện Do đó, để đảm bảo hoạt động có hiệu vị đại biểu cần trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nâng cao ý thức, trách nhiệm chức trách giao Bên cạnh đó, vị đại biểu ln thể tính tập trung dân chủ thảo luận vấn đề quan trọng địa phương với tập thể Hội đồng nhân dân định vấn đề theo thẩm quyền, khơng làm thay nhiệm vụ đại biểu Chất lượng đại biểu yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân Như vậy, để Hội đồng nhân dân cấp huyện đại diện cho ý chý, nguyện vọng nhân dân trước hết phải thực chức trách vai trò trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 3.2.5 Nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện Hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân thể chủ yếu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri hoạt động kỳ họp Hội đồng nhân dân Đối với hoạt động Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện việc tiếp xúc cử tri hoạt động thiếu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện hoạt động mang tính chất bắt buộc, Điều 94 theo Luật Tổ chức quyền địa phương quy định Thực công tác tổ chức tiếp xúc cử tri việc 71 đôn đốc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri có ý nghĩa cần thiết việc giữ mối liên hệ Hội đồng nhân dân cấp huyện với cử tri bầu Từ góp phần nâng cao vị trí vai trò, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, lần đề cao Hội đồng nhân dân cấp huyện quan đại diện cho ý muốn cử tri Bên cạnh muốn thực tốt chức trách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cần nắm bắt đầy đủ ý kiến, kiến nghị nhân dân, phải ghi nhận ý kiến cách thiết thực Từ đó, chuyển ý kiến, kiến nghị đến quan hữu quan để đưa biện pháp cụ thể, đồng thời tiếp tục theo dõi kiểm tra giám sát việc giải quan liên quan vấn đề giải hợp lý phải phản hồi với nhân dân tiếp xúc khác Để xây dựng cách thức hoạt động giám sát phù hợp cho phát triển đổi với lĩnh vực khác địa bàn huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện phải báo cáo cách ngắn ngọn, chặt chẽ, golic vấn đề : tình hình kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, giáo dục quốc phòng, thơng tin văn hóa…của địa phương, chủ yếu dành thời gian cho cử tri trao đổi phản ánh kiến nghị, để tiếp xúc cử tri thực diễn dân chủ, bên cạnh cử tri trao đổi việc mà cử tri quan tâm theo đại biểu Hội đồng nhân dân phải có trách nhiệm giải thích, phân tích vấn đề mà cử tri thắc mắc cách thảo đáng Mỗi lần kỳ họp diễn ra, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện lại tiếp tục thực chức giám sát thơng qua hoạt động kiểm tra báo cáo, công tác số quan địa bàn huyện hỏi thêm số thắc hay vấn đề chưa hiểu rõ báo cáo, để báo cáo hoàn thiện tốt Thêm vào để làm tốt nhiệm vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân phải chủ động xem xét, góp ý vào báo cáo đề án tờ trình đảm bảo đường lối; chủ trương; sách Đảng pháp luật Nhà nước Từ góp phần xây dựng sách phù hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện Đặc biệt yếu tố quan trọng cấn thiết để nâng cao chất lượng hiệu 72 hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trước hết phải từ việc nâng cao lực, trách nhiệm cán bộ, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, để làm điều trên, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cần ý thức trọng trách lớn mình, người đại diện cho mong muốn, ý kiến nguyện vọng nhân dân thay mặt nhân dân giải vấn đề cấp thiết địa phương Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cần xác định mục tiêu mình, phải phục vụ, phải hướng đến lợi ích nhân dân định vấn đề sở mong muốn cử tri Tuy nhiên, điều đòi hỏi người đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện phải tự học hỏi, thu thập kiến thức nâng cao lực trình độ chun mơn lẫn nghiệp vụ phải có lĩnh vững chắc, dám nói thẳng thắn nói thật, khơng sợ sệt, tự tin, làm bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân đồng thời phải bố trí thời gian làm việc hợp lý năm để đại biểu Hội đồng nhân dân thực chức trách, nhiệm vụvà quyền hạn mình, bên cạnh cần phải nắm chủ trương; đường lối Đảng; sách; pháp luật Nhà nước để thực thi công vụ chức quyền hạn theo Luật định Bên cạnh việc nâng cao chất lượng việc giám sát Hội đồng nhân dân cấp huyện phải thường xuyên xây dựng lên kế hoạch, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên mơn kỹ có liên quan đến hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân là: Trang bị kiến thức quản lý Nhà nước pháp luật, kỹ nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tham khảo giải vấn đề có liên quan đến việc tiếp xúc với cử tri, giám sát kỳ họp, giám sát thường xuyên, chất vấn; kỹ thẩm tra, phải học hỏi việc giám sát công tác quy hoạch đầu tư xây dựng bản, dự toán, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước…trên địa bàn huyện Qua đó, giúp cho hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp huyện đạt hiệu cao cách đáng kể 3.2.6 Tăng cường giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhân dân hoạt động hội đồng nhân dân cấp huyện Giám sát chức quan trọng việc thực hoạt 73 động Hội đồng nhân dân cấp nói chung Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng Chính để đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ phải có giám sát kịp thời, nhanh chóng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, để việc giải vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện phải vào nề nếp, cách khoa học Cùng với sở Nghị ban hành, năm Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện xây dựng Chương trình cơng tác tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cư tri, ban hành Nghị gửi Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp báo cáo với cử tri phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trình thực chức giám sát Nhìn chung việc tăng cường giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhân dân Hội đồng nhân dân cấp huyện cần thiết nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao phó theo Luật định 3.2.7 Đảm bảo điều kiện hoạt động Hội đồng nhân dân Để nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, cụ thể: Để đảm bảo điều kiện việc thực giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cần cung cấp đầy đủ nhanh chóng Nghị Đảng văn pháp luật Nhà nước báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc, an sinh – xã hội, văn hóa thơng tin địa phương Bên cạnh tài liệu liên quan đến nội dung kỳ họp phải gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân nhanh phải trước ngày khai mạc để đại biểu có thời gian nghiên cứu sâu rộng đưa ý kiến đóng góp chất lượng kỳ họp tới Để đảm bảo hoạt động đem lại hiệu cao cần trang bị đầy đủ sở vật chất cho hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo nơi làm việc trang thiết bị phòng làm việc với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đặc biệt cần lập 74 hệ thống điện tử liên kết quan Nhà nước giúp đại biểu Hội đồng nhân dân theo dõi việc giải kiến nghị khiếu nại, tố cáo cơng dân Từ theo dõi, giám sát việc giải quan có liên quan trả lời cho cử tri kịp thời cách hợp lý xác Để đảm bảo kinh phí hoạt động chế độ, sách điều kiện hoạt động vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện thời gian qua Hội đồng nhân dân cấp huyện thực chế độ cho vị đại biểu theo Nghị 1206/2016/NQ-UBTVQU13, ngày 13/05/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Riêng Hội đồng nhân dân cấp địa bàn tỉnh Quảng Nam thực khoản chi hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện áp dụng theo Nghị 24/2018/NQ-Hội đồng nhân dân, ngày 19/7/2018 nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động Hội đồng nhân dân huyện thời gian vừa qua Tuy nhiên điều kiện nay, với mức hệ số 0,4 mức lương sở dành cho đại biểu hoạt động không chuyên trách chưa thực khuyến khích đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động tích cực Vì vậy, cần quan tâm nâng phụ cấp hỗ trợ cho đại biểu chuyên trách với mức hỗ trợ cao theo Nghị 1206 Ủy Ban Thượng vụ Quốc hội 75 Tiểu kết chương Trên sở thực trạng hoạt động Hội động nhân dân cấp huyện thời gian vừa qua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Nam thời gian đến Chương tác giả nêu lên bốn yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, bốn quan điểm Đảng nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đề xuất sáu giải pháp nâng cao hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện là: Một là, Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí Hội đồng nhân dân cấp huyện; Hai là, Đổi tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng hoạt động Hội đồng nhân dân huyện; Ba Là, Tiếp tục đổi phương thức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện; Bốn là, Nâng cao phẩm chất, lực trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Năm là, Tăng cường giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhân dân hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện; Sáu là, Đảm bảo điều kiện hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện 76 KẾT LUẬN Có thể khẳng định lại lần máy hoạt động Nhà nước quan Hội đồng nhân dân vừa quan quyền lực Nhà nước địa phương, vừa nơi thể đảm bảo cho tâm tư, nguyện vọng nhân dân Do vậy, việc đưa thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện thời gian qua cần thiết u cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền thời gian đến, việc nâng cao hiệu Hội đồng nhân dân cấp huyện yêu cầu quan trọng Áp dụng Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Luật hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp tạo sở pháp lý quan trọng để hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện thời qua có chuyển biến tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển cách thiết thực Do đó, Nghị ban hành nhiệm kỳ vào thực chất đời sống nhân dân Trong trình nghiên cứu luận văn, làm rõ vấn đề lí luận hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện khái niệm, vị trí, chức năng, đặc điểm, nguyên tắc loại hoạt động Hội đồng nhân dân Qua đó, đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức kỳ họp, hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 Từ đánh giá mặt ưu điểm tồn hạn chế để đưa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện Nhìn chung, Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành bám sát với chủ trương cấp Ủy Đảng quy định cấp Hội đồng nhân dân cấp huyện kịp thời cụ thể chế hóa chủ trương cấp Ủy phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương kịp thời giải vấn đề xúc, cộm cử tri phản ánh qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng – an ninh địa bàn huyện Trong thực chức 77 mình, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức giám sát, khảo sát Nghị cấp Nghị Hội đồng nhân dân huyện ban hành bước có hiệu làm sở cho Hội đồng nhân dân cấp huyện ban, ngành liên quan hoàn thành tốt tiêu, nhiệm vụ theo Nghị Hội đồng nhân dân huyện tiêu, nhiệm vụ mà cấp giao phó Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Ban Hội đồng nhân dân giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò chức trước cử tri để có thêm thơng tin tham gia thảo luận nội dung quan trọng Hội đồng nhân dân định chủ trương, đường lối đắn sách thuộc thẩm quyền giải Hội đồng nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt tồn hạn chế , hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đôi lúc hiệu chưa cao, việc giải kiến nghị đề xuất sau giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân chậm chưa xử lý triệt để làm ảnh hưởng đến uy tín nhân dân Do đó, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện chưa tương xứng với vị trí, vai trò chức theo Hiến pháp Luật quy định Vì vậy, xuất phát từ sở lý luận hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đánh giá thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ luận văn đề xuất bốn yêu cầu, bốn quan điểm sáu giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện thời gian đến Nhìn chung, quan điểm giải pháp mà luận văn đưa thực cách nghiêm túc, chắn phát huy vị trí, vai trò chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trị, thực tốt sách an sinh xã hội quyền địa phương Từ đó, đảm bảo lãnh đạo Đảng toàn xã hội bảo đảm thực chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tri Ân (2011), Nghiên cứu bỏ HĐND cấp huyện từ thực tiễn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2011), Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2013), Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ trung ương đến sở Trịnh Đình Bá (2016), Hoạt động giám sát HĐND cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội Bộ Chính trị (2009), Chỉ thị số 31-CT/TW lãnh đạo thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Bộ Chính trị (2014), Kết luận số 89-KL/TW tổng kết thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Chủ tịch Chính phủ lâm thời (1945), Sắc lệnh số 63/SL tổ chức cấp Hội đồng nhân dân Uỷ ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1948), Sắc lệnh số 254/SL tổ chức quyền nhân dân thời kỳ kháng chiến Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1948), Sắc lệnh số 255/SL cách tổ chức cách làm việc Hội đồng nhân dân Uỷ ban kháng chiến hành vùng tạm thời bị địch kiểm soát uy hiếp 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Nghị Đại hội Đảng lần thứ VII 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Đại hội Đảng lần thứ X 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII 16 Hồ Chí Minh (1999), Sửa đổi lối làm việc, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Lê Thị Hương (2012), Hiệu hoạt động HĐND cấp xã tỉnh Thanh Hóa, luận văn thạc sĩ luật, Hà Nội 18 Trương Đắc Linh (2001), Một số ý kiến vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân việc thành lập Uỷ ban nhân dân cấp, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2001 19 Nguyễn Thị Lợi (2014), Tổ chức hoạt động HĐND tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ luật, Hà Nội 20 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1946), Hiến pháp 1946 21 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1959), Hiến pháp 1959 22 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1962), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban hành cấp 23 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1980), Hiến pháp 1980 24 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1983), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 25 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1989), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 26 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp 1992 27 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1994), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 28 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2001), Luật tổ chức Quốc hội 29 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 30 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2004), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban dân dân 31 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2007), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức Quốc hội 32 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2008), Nghị số 26/2008/QH12 thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 33 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2012), Nghị số 35/2012/QH13 việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn 34 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013 35 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2014), Nghị số 85/2014/QH13 việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn 36 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2014), Luật tổ chức Quốc hội 37 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật tổ chức Chính quyền địa phương 38 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân 39 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 40 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 41 Thủ tướng phủ (2011), Quyết định số 1682/QQĐ-TT phê duyệt kế hoạch tiếp tục thực thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo nghị số 26/2008/QH12 ngày 15 thán 11 năm 2008 Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014 42 Lê Minh Thông- Nguyễn Như Phát ( đồng chủ biên)( 2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Đào Trí Úc (2007), Mơ hình tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 44 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2001), Nghị 51/2001/QH10, ngày 25/12/2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi , bổ sung số điều Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 45 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2009), Nghị số 724/2009UBTVQH12 danh sách huyện, quận, phường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực thí điểm khơng tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 46 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2009), Nghị số 725/2009UBTVQH12 điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường ... tác động đến hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện .22 1.4 Nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH... luận hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện Chương 2: Thực trạng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp. .. cứu lý luận thực tiễn hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện đòi hỏi có tính cấp thiết Vì lý trên, tác giả chọn vấn đề: Hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam để làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam, Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan