Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ thực tiễn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

71 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:26

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH THỊ MINH THẢO KHOA LUẬT ĐINH THỊ MINH THẢO NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNHKHĨA VIII NĂM 2017 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ĐÀ NẴNG, năm 2019 HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHOALUẬT ĐINH THỊ MINH THẢO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số :8.38.01.02 Giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Phương ĐÀ NẴNG, năm 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, nước ta ln chuyển nhanh chóng, không ngừng hội nhập phát triển Cùng với nhịp bước đất nước, Đảng Nhà nước ta khơng ngừng đề chủ trương, sách nhiều giải pháp để thực cơng nghiệp hố, đại hố, đổi đất nước Trong khong thể không kể đến công CCHC mà đặc biệt CCTTHC, góp phần to lớn vào tiến trình phát triển nước Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá X đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước nêu rõ tầm quan trọng việc CCTTHC: “Tập trung đẩy mạnh CCTTHC, xem khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động nhân dân doanh nghiệp Tiến hành rà soát tất TTHCtrên tất lĩnh vực, rõ thủ tục, quy định sai pháp luật, không phù hợp để kiên sửa đổi Đây khâu cản trở phát triển gây nhiều xúc nhân dân; cần tập trung đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực này” [15, Tr.5] Có thể thấy CCTTHC sở vơ quan trọng để giải mối quan hệ quan nhà nước với quan nhà nước với công dân tổ chức xã hội theo hướng công khai, minh bạch , đơn giản, gọn nhẹ Từ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, để bảo đảm điều kiện điều kiện thuận lợi cho phát triển tất thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước ngồi, góp phần tạo nên minh, lành mạnh hoạt động đời sống kinh tế xã hội, làm tảng cho kinh tế nước ta phát triển nhanh, mạnh, vững Hoạt động cắt giảm nâng cao chất lượng TTHC lĩnh vực liên quan đến việc quản lý nhà nướclà cần thiết, đặc biệt TTHC có liên quan tới người dân, doanh nghiệp Tiến trình CCTTHC nước ta có thành tựu tích cực, ngày thúc đẩy khơng ngừng mở rộng Đảng Nhà nước ta có sách vơ đắn, mang tính cấp thiết có ý nghĩa tích cực Như Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực chế cửatại quan hành địa phương; hay Nghị số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020… Trong năm qua, bên cạnh việc thực tốt tiến trình CCTTHC, việc tăng cườnghiệu chất lượng việc thực CCMC Đảng Nhà nước ta quan tâm thực Nhằm thực có hiệu chủ trương, sách Đảng Nhà nước, UBND tỉnh Bình Định ban hành nhiều văn để đạo thực hiện, như: Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2017,quyết định số 3664/QĐUBND ngày 03 tháng 10 năm 2017, định số 476-QĐ/TU ngày tháng 10 năm 2017 Chúng ta thấy rằng, nước ta TTHC nhiều bất cập, thiếu sót, dẫn đến việc làm giảm hiệu công việc như: thủ tục rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho người dân, đặc biệt phận người dân có trình độ dân trí thấp; nặng nề nhiều cửa, nhiều cấp trung gian; trình tự thực nhiều mâu thuẫn, chồng chéo; thiếu tính cơng khai, minh bạch; đồng thời có phận quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, khó khăn cho người dân thực TTHC Bên cạnh việc TTHC chưa có tính thống nhất, văn hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, thường xuyên thay đổi Từ bất cập dẫn đến hạn chế giải công việc CQHCNN có thẩm quyền; đồng thời gây khó khăn, trở ngại cho cá nhân, quan, tổ chức mối quan hệ với CQHCNN Từ làm trì trệ phát triển kinh tế, kiềm hãm hội nhập quốc tế đất nước Trong năm qua, huyện Hồi Nhơn chủ động, tích cực thực chương trình tổng thể CCHCcủa giai đoạn 2010 – 2020; nhiên bên cạnh thuận lợi từ đạo tỉnh ủy nhiều khó khăn, trở ngại nhiều mặt Như có nhiều TTHC rườm ra, phức tạp, thời gian giải kéo dài; nhiều lĩnh vực TTHC chồng chéo, chưa rõ ràng Xuất phát từ điều đó, nên thân tơi lựa chọn đề tài để mong muốn đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, khắc phục số hạn chế công tác CCTTHC huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Như vậy, mang đến nhiều thuận tiện, tạo niềm tin người dân, góp phần vào cơng cải cách chung quốc gia Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa từ thực tiễn huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định” nghiên cứu làm Luận văn Thạc sĩ Luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề CCHC nhà nước nói chung CCTTHC theo CCMC nói riêng ln nhận nhiều quan tâm, nhiều tác giả nghiên cứu, kể tới số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: - Tác phẩm “Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính” GS Mai Hữu Khuê PGS.TS Bùi Văn Nhơn (Nxb Chính trị Quốc gia, 1996) giới thiệumột cách tổng quan tác động TTHC hoạt động máy quản lý nhà nước, khó khăn quản lý hành nhà nước thiếu TTHC phù hợp Ngồi ra, độc giả nắm số quan điểm, nguyên tắc giải pháp nhiệm vụ CCTTHC; - Trong sách“Thủ tục hành – Lý luận thực tiễn” GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm PGS.TS Võ Kim Sơn biên soạn (Nxb Chính trị Quốc gia, 2002) hai tác giả trình bày vấn đề lý luận liên quan đến TTHC, minh chứng cho vấn đề lý luận bằngthực tiễn TTHC nước ta số nước giới; - Với tác phẩm“Cải cách thủ tục hành chính” (Nxb Chính trị Quốc gia, 2003), GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm PGS.TS Võ Kim Sơn khẳng định CCTTHC nội dung quan trọng CCHC cải cách thể chế hành nhà nước Ở nước ta nay, CCTTHC có nhiều thành tựu tích cực nhiên hạn chế như: chất lượng thủ tục chưa cao, mà số lượng thủ tục nhiều, việc giải TTHC phiền hà.Từ để khắc phục hạn chế CCTTHC cần phải đẩy mạnh việc đơn giản hóa nội dung TTHCcùng với việc tăng cường tính phục vụ thực thi TTHC, đồng thời mở rộng TTHC nhằm giảm bớt số lượng TTHC; - Với đời sách “Cải cách hành địa phương – Lý thuyết thực tiễn” (Nxb Giáo dục, 2003) tác giả Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Trị, Đoàn Trọng Truyến cho cho ta thấy thành tựu hạn chế công tác CCHC địa phương với nội dung gắn liền với thực tế, nhằm hướng tới mục đích đẩy mạnh nâng cao nữachất lượngCCHC, đặc biệt công tác CCHC địa phương tác giả nghiên cứu; - Trong tác phẩm“Cải cách hành nhà nước trình tất yếu liên tục” (Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004) PGS.TS Võ Kim Sơn khẳng định CCHC phận quan trọng đường lối, sách đổi mới, giải pháp thiết yếu, để bảo đảm thực có hiệu quảcác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước ta Có thể khẳng định rằngCCHC tiền đề, động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Chính cần phải có tâm kiên trì; từ đó, xây dựng nhà nước ta thực trở thànhmột nhà nước xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân; - Với “Cải cách thủ tục hành nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp” (Nxb Thống kê, Hà Nội 2007), Ông Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho đọc giả nhìn bao quát thực tế công tác CCTTHC nước ta, đồng thời ông nguyên nhân hạn chế tiến trình CCTTHC , đồng thời từ đưa giải pháp cụ thể giúp khắc phục hạn chế nêu; - GS.TSKH Đào Trí Úc nghiên cứu vàtiếp tục mang lại cho người đọccái nhìn tổng quát phương hướng hành động công đẩy mạnh CCHC nước ta, từ hướng tới hành thuận tiện, dân chủ, công khai, minh bạch với sách “Đánh giá kết cải cách hành giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nước ta” (Nxb Chính trị Quốc gia, 2008) - Với tác phẩm “Cải cách hành – Những vấn đề cần biết” (Nxb Chính trị Quốc gia, 2008) tác giả Điệp Văn Sơn lần khẳng định CCHCchính nhu cầu khách quan nghiệp đổi mới, Đảng Nhà nước ta quan tâm Tuy nhiên, công CCHC nhiều mặt chưa làm sáng tỏ, chưa có giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với thực tiễn đất nước; Có thể nói rằng, cơng trình nghiên cứu khoa học màtôi vừa nêu trênchủ yếu đề cập đến nội dung thực CCHC CCTTHC thực CCMC nhìn khác nhau; bên cạnh nghiên cứu, tìm hiểu, tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lý luận CCHC, CCTTHC theo CCMC Từ tác phẩm kể giúp tơi có thểtham khảo, bổ sung thêm nhiều hiểu biết Để từ hoàn thiện tốt vấn đề sở lý luận thực tiễn CCTTHC nước ta trình nghiên cứu Mặc dù có nhiều nghiên cứu đề tài này, tới chưa có cơng trình nghiên cứu sâu vào nghiên cứu CCTTHC theo CCMC UBND huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định; thế, việc nghiên cứu CCTTHC theo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hồn tồn cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích vấn đề lý luận liên quan đánh giá thực trạng CCTTHCtheo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn, luận văn đề xuất giải pháp đẩy mạnh CCTTHC theo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn thực số nhiệm vụ sau: - Thứ nhất, nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận TTHC CCTTHC theo CCMC - Thứ hai, nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình thực CCTTHCtheo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân việc thực CCTTHC theo CCMC UBNDhuyện Hoài Nhơn - Thứ tư, đề xuất số giải pháp đẩy mạnh CCTTHC theo CCMC tạihuyện Hoài Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác CCTTHC theo CCMC UBND xã, thị trấn UBND huyện Hoài Nhơn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu không gian: CCTHC theo CCMCtại UBND xã, thị trấn UBND huyện Hoài Nhơn Phạm vi nghiên cứu thời gian: Khảo sát đánh giá thực trạng CCTTHC từ năm 2015 đến năm 2018, đề xuất giải pháp đẩy mạnh CCTTHC theo CCMC giai đoạn 2019-2021 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Phương pháp luận mà luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; với quan điểm Đảng Nhà nước CCHCnói chung CCTTHC nói riêng để giải vấn đề lý luận thực tiễn 5.2 Phương pháp nghiên cứu Nhằm đạt mục đích nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu thực địa, phương pháp thống kê, v.v… để từ phân tích định lượng công tác CCTTHC, làm rõ kết đạt việc thực CCTTHC theo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu cách tương đối tồn diện, có hệ thống tập trung hệ thống hoá sở lý luận CCHCvà theo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn, đánh giá kết đạt nhữngtồn q trình cải cách Để từ đề xuất giải pháp đẩy mạnh CCTTHC địa phương Những kết nghiên cứu luận văn góp phần thực tốt cơng tác CCTTHC theo CCMC, giải pháp đưa ứng dụng vào thực tiễn CCTTHCtại UBND huyện Hoài Nhơn nói riêng nhân rộng đơn vị khác phạm vi tồn tỉnh Bình Định nói chung Kết cấu luận văn Tên đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửatại Uỷ ban nhân dân huyện Hồi Nhơn, Tỉnh Bình Định” Kết cấu luận văn: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia thành chương: Chương Những vấn đề lý luận vềcải cách thủ tục hành chínhtheo chế cửa Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Chương Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀCẢICÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA 1.1 Khái quát thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Với hành nhà nước, để giải cơng việc cách hệ thống hành nhà nước cần phải tuân theo thủ tục phù hợp, thủ tục “thủ tục hành chính” TTHC phận chế định Luật hành Có thể nói rằng, TTHC loại hình quy phạm mang tính cơng cụ để giúp cho quan Nhà nước thực chức vốn có Nếu khơng có quy định bắt buộc TTHC khơng có pháp lý để thực hoạt động công vụ, giao dịch hành chính, từ dẫn đến hệ luỵ gây trì trệ phần ngưng trệ toàn hoạt động máy hành nhà nước Có thể hiểu theo nghĩa chung TTHC “là phương thức, cách thức giải cơng việc theo trình tự định, thể lệ thống nhất, gồm loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhằm đạt kết mong muốn”[21, tr.5]; tổng thể quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định chung phải tuân theo thực cơng việc định Theo TTHC “là loại quy phạm pháp luật quy định trình tự thời gian, không gian cách thức giải cơng việc quan hành nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân công dân” [23, tr.289].Mọi TTHC “do quan nhà nước xây dựng công bố để thực chức quản lý hành nhà nước đòi hỏi quan hành nhà nước có trách nhiệm thực thi thủ tục đó”[22, tr.314] Như biết tất hoạt động nhà nước vượt quy chuẩn pháp luật, đềubuộc phải tuân theo nhữngquy định phát luật, có quy định trình tự cách thức phù hợp để sử dụng thẩm quyền quan để giải công việc theo chức Phương thức làm việc quan nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn địa phương đơi lúc chưa đem lại hiệu tích cực Trong q trình thực cho thấy có TTHC, quy trình giải số loại hồ sơ rườm rà, phức tạp Dẫn đến phiền hà, trì trệ, kéo dài thời gian giải công việc.Việc áp dụng công nghệ thông tin thực trực tiếp dừng lại mức độ thấp, bộ, công chức phụ trách sử dụng công nghệ chưa thành thạo, nên ảnh hưởng nhiều đến thời gian giải cơng việc Đơi lúc gây nhiều khó khăn, phiền hà cho người dân, dẫn đến trì trệ, làm giảm tiến độ giải TTHC cho nhân dân gây phiền hà cho nhân dân, lãng phí thời gian kinh phí cho người dân, doanh nghiệp từ tạo cản trở giải công việc chung, kiềm hãm phát triển chung địa phương Cần tiếp tục xây dựng quy trình liên thơng lĩnh vực lại hộ tịch, lao động, thương binh, xã hội, đồng thời xây dựng phần mềm quản lý lĩnh vực lại hộ tịch, y tế, kinh tế, v.v… để thuận tiện việc quản lý, cập nhật, tra cứu đại chỗ, nhanh xác Như vậy, với phương thức làm việc nhiều điểm chưa hợp lý, lỗi thời, khơng đáp ứng nhu cầu công việc ngày nhiều Đổi phương thức làm việc quan nhà nước địa phương huyện Hồi Nhơn góp phần tạo điều kiện thận lợi, tiết kiệm thời gian tiền của nhân dân doanh nghiệp, tạo thuận lợi đời sống phát triển kinh tế Việc đổi phương thức làm việc đem đến lợi ích thiết thực, tránh lãng phí thời gian, tăng cường tinh thần trách nhiệm cá nhân, quan có thẩm quyền Với phương thức làm việc phù hợp với tiềm lực điều kiện thực tế, giúp cho công việc trở nên thông suốt, dễ dàng, tránh gấp gãy, vướng mắt 3.1.3 Tạo chuyển biến quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức công dân Mục tiêu CCTTHC nhằm giải mối quan hệ quan nhà nước với quan nhà nước với công dân tổ chức xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ công khai, minh bạch; để tiếp tục cải thiện môi trường 55 kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững Tuy nhiên, có thẻ nói thực tế mắt người dân TTHC phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch chí nhiều khâu Điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải cơng việc người dân, giảm lòng tin nhân dân địa bàn huyện Hoài Nhơn nhà nước máy hành nhà nước Trong trình thực TTHC, nguyên nhân dẫn đến việc chưa thành cơng cơng tác bất cập xuất phát từ niềm tin tổ chức, cơng dân có u cầu giải TTHC Mối quan hệ quan nhà nước với tổ chức cơng dân gắn bó bền chặc hiệu giải cơng việc cao Ngược lại, tổ chức người dân thiếu lòng tin vào CQHCNN, mối quan hệ trở nên mờ nhạt, khơng khắn khít kìm hãm hiệu cơng việc, tạo ù lì, trì trệ cho người thi hành công vụ nhân dân Mặc dù nước ta tích cực thực hành cơng, tạo thuận lợi cho nhân dân, song tính chất quan hệ thân quen tồn quan công quyền, trở thành tâm lý chung công dân, tổ chức Một phận khơng nhỏ cơng dân, tổ chức có nhu cầu bỏ qua quy chế cửa, mà họ trực tiếp gặp cán chuyên môn lãnh đạo mà quen biết để giải Bên cạnh người dân chưa thực chủ động tìm hiểu thông tin, yêu cầu cần thiết thủ tục hành chính, với lĩnh vực cần thực quan niêm yết nơi tiếp nhận, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng làm thủ tục thiếu giấy tờ cần thiết để cung cấp cho TTHC, cán bộ, cơng chức u cầu họ cho quan nhà nước trực tiếp cán gây khó dễ cho thân họ Để tạo bền chặc mối quan hệ CQHCNNvà tổ chức, công dân trước hết phải xuất phát từ thái độ tác phong làm việc người dân cán bộ, công chức làm việc phận thái độ làm việc, tiếp xúc nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức; nghiêm cấm hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu 56 Bên cạnh cần giúp cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nhiều thông tin, để thêm nhiều hiểu biết CCHC, CCTTHC theo CCMC Việc tạo chuyển biến quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức công dân vô cần thiết, tạo niềm tin cho nhân dân sức mạnh cho việc thực công việc trôi chảy, tạo nên động lực cho người có thẩm quyền 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng cải cách thủ tục hành theo chế cửa- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Để đạt mục tiêu cuối cơng tác CCTTHC việc hiểu biết, nhận thức đầy đủ ý nghĩa nó, có vai trò quan trọng; hiểu rõ nội dung, ý nghĩa to lớn cơng CCTTHC việc thực trọng.Để công tác hiệu quả, vai trò người dân quan trọng Do đó, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết nhân dân, đội ngũ bộ, cơng chức có thẩm quyền cần thiết, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát huy động đóng góp ý kiến từ phía nhân dân Thường xun tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nói chung CCHC nói riêng để nhân dân ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, cải thiện mối quan hệ giao dịch hành với CQHCNNtại địa phương thực CCTTHCtheo CCMC.Hình thức thơng tin, tun truyền phải đảm bảo tính đa dạng, sử dụng hình thức như: in pano, áp phích, quảng cáo, tờ rơi; tổ chức thi tìm hiểu CCHC; tổ chức hội nghị, hội thảo CCHC phổ biến Bảng niêm yết công khai TTHC Bộ phận TNVTKQ Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào giới thiệu văn sách, pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính, quy trình thực CCMC quan nhà nước Để phù hợp với nhu cầu tiếp cận trình độ dân trí thấp số nơi địa bàn huyện, cần tạo thuận lợi nâng cao hiệu tuyên truyền thơng 57 qua việc giới thiệu tóm tắt nội dung văn bản, cung cấp hướng dẫn tìm văn chính, tổ chức trao đổi chuyên đề với nhóm đối tượng khác chuyên đề sách đất đai với nơng dân, chun đề TTHC khai sinh, kết hơn, 3.2.2 Hồn thiện quy định cải cách thủ tục hành theo chế cửa Đảng Nhà nước khơng ngừng quan tâm có hướng dẫn, đạo cho trình CCTTHC theo CCMC Với đời Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ; tạo tảng, sở cho địa phương tiến hành thực cơng tác CCTTHC Tỉnh Bình Định có hướng dẫn, đạo chi tiết công tác CCTTHC Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2017 UBND tỉnh Bình Định sở để huyện Hoài Nhơn thực Tuy nhiên thực tế, quy định CCTTHC chưa thực cụ thể chi tiết, quy định chung chung, chưa vào thực tiễn địa phương, bên cạnh chồng chéo, khơng rõ rang quy định Vì đặc thù địa phương không giống nhau, yêu cầu thực tế khác nhau; địa phương áp dụng, khơng tránh khỏi việc vấp phải khó khăn, vướng mắt Cho nên, trình làm việc tạo nên lúng túng, khơng có sở để giải cơng việc Đã có quy định trách nhiệm, thẩm quyền cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, nhiên chưa có cá quy định cụ thể trách nhiện cho vi phạm, hay cá nhân thiếu trách nhiệm Quy định CCTTHC chưa nhiều, chưa chặc chẽ, tạo nhiều lỗ hỗng để dẫn đến sai phạm, luồn lách, tạo vụ lợi số cá nhân thiếu trách nhiệm Chính vậy, chất lượng hiệu lực việc đơn giản hóa thủ tục hành bị hạn chế, dẫn đến thiệt thòi cho người hưởng thụ cá nhân tổ chức có nhu cầu.Chính vậy, chất lượng hiệu lực việc đơn giản hóa TTHC bị hạn chế, dẫn đến thiệt thòi cho người hưởng thụ cá nhân tổ chức có nhu cầu 58 Cầnchú trọng kiểm tra, rà sốt thu thập kiến nghị từ quan thực TTHC; cá nhân, tổ chức tham gia thực tế Dựa sở đó, đưa giải pháp hữu hiệu cho việc triển khai thực đề xuất lên quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể, chi tiết công tác CCTTHC Cần thiết phải xây dựng hệ thống văn đạo, điều hành, quy định cụ thể, chặc chẽ, dễ hiểu CCTTHC Để tăng cường hiệu công việc, tránh việc lợi dụng lỗ hổng quy định để dẫn tới sai phạm Cần sớm cụ thể hóa, có văn hướng dẫn, đạo kịp thời văn trung ương theo quy định thẩm quyền Đồng thời quán triệt việc thống từ bỏ quan niệm phải có hướng dẫn tỉnh cấp huyện thực tương tự với cấp phường văn trung ương quy định rõ, chi tiết có hiệu lực thi hành Đây kẽ hở tạo điều kiện cho việc nhũng nhiễu cán thực thi, nhiều văn quy định chưa kèm theo hướng dẫn cụ thể nên quy định cũ áp dụng thực 3.2.3 Kiện toàn tổ chức máy tăng cường công tác đạo cải cách thủ tục hành theo chế cửa Xây dựng tổ chức máy hành thống nhất, chặc chẽ với đội ngũ bộ, cơng chức có chun môn, tinh thần trách nhiệm tạo nên tiềm lực cho phát triển Có máy hành chặc chẽ, thống giúp công việc trôi chảy, thông suốt, tránh tình trạng hồ sơ, cơng việc bị trì trệ; bên cạnh giúp nâng cao tinh thần làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức Trong thời gian tới, lãnh đạo UBNDtỉnh cần tăng cường công tác đạo, điều hành để thực kế hoạch xây dựng, tăng cường việc phân cấp cho sở chủ động thực giải hồ sơ Hiện nay, nhiều lĩnh vực, tỉnh chưa phân cấp cho huyện; tương tự, huyện chưa phân cấp cho thị trấn, xã; chẳng hạn như: lĩnh vực kết với người nước ngồi, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v… nên dẫn đến tình trạng đa số khối lượng cơng việc tập trung tuyến huyện Trong đó, lĩnh vực kể hồn tồn quyền cấp chủ động xem xét đưa định quản lý 59 Công tác đạo CCTTHC theo CCMC cần phải có theo dõi, sát với thực tế, tránh đạo theo kiếu mạnh làm, không gắn liền với thực tế, trở nên làm hình thức, qua loa Cần có có lộ trình thí điểm cụ thể phục vụ cơng tác đạo xây dựng mơ hình cửa thân thiện linh hoạt Đồng thời, song song với công tác đạo, tiếp tục thắt chặt kiểm sốt TTHC nhằm góp phần nâng cao chất lượng quy định TTHC, đáp ứng ngày cao yêu cầu chất lượng tinh thần CCHC Trong đó, đặc biệt trọng đến việc đạo, lãnh đạo phòng ban chuyên môn quan tâm thực CCMC Coi nhiệm vụ trọng tâm góp phần CCTTHC hiệu Việc đạo phải thực cách đồng tất đơn vị, cần có đạo cho việc thực hiện, giải công viêc, đạo xây dựng, kiện toàn máy tổ chức Vai trò lãnh đạo, đạo yếu tố định thành cơng nhiệm vụ nói chung nhiệm vụ cchc nói riêng, đặc biệt việc thực quy định thực TTHC cách có hiệu địa phương Thực tế cho thấy, vai trò người đứng đầu quan trọng, đơn vị mà công tác lãnh đạo, đạo thống thêm liệt người đứng đầu, với máy làm việc chặc chẽ nơi thành cơng, việc áp dụng CCMC trình CCHC lại phải tâm thống cao Sự lãnh đạo, đạo UBND tỉnh, UBND huyện có ý nghĩa to lớn tạo thông suốt giải công việc 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực chế cửa Cơng chức đóng vai trò quan trọng hoạt động cơng vụ, xây dựng hồn thiện máy nhà nước Hiệu lực, hiệu máy Nhà nước nói riêng hệ thống trị nói chung định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ cán bộ, công chức Điều khẳng định Văn kiện qua kỳ Đại hội Chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước qua giai đoạn nhiều văn pháp lý khác Vì vậy, nâng cao phấm chất lực cán bộ, công chức giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 60 hoạt động mơ hình cửa UBND huyện Hoài Nhơn thời gian tới Chất lượng công chức thể lực làm việc sở trình độ chun mơn, kỹ năng, kinh nghiệm cơng tác phẩm chất trị đạo đức Trước hết, để có đội ngũ cơng chức có lực trình độ chun mơn nghiệp vụ UBND huyện cần làm tốt công tác tuyển chọn công chức vào làm việc quan, đảm bảo công bằng, khách quan, ưu tiên cho người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chun mơn cao, kỹ thể tốt, chuyên ngành phù hợp với vị trí cơng việc cần tuyển Hạn chế tượng tiêu cực để vào làm công chức nhà nước hay ưu tiên “con ông, cháu cha” tuyển chọn người vào làm việc quan nhà nước dẫn đến việc đưa người không phù hợp, phẩm chất, không đủ tiêu chuẩn vào quan làm việc Tiếp đó, cần phải coi trọng việc sử dụng, bố trí cơng chức làm việc vị trí việc phù hợp với trình độ, lực họ Nếu làm tốt cơng tác tạo động lực làm việc cho cơng chức giúp họ có điều kiện để phát huy tri thức, kiến thức vào thực cơng việc, góp phần nâng cao hiệu suất hiệu công việc thông qua việc thi tuyển vị trí làm việc, cạnh tranh cơng bằng, cơng khai Công tác đào tạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá cần phải trọng Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc công chức Thực việc đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng, hàng quý hàng năm Khen thưởng kịp thời cá nhân công chức phận thực tốt nhiệm vụ giao hình thức vật chất tinh thần, đồng thời xử lý nghiêm khắc công chức khơng hồn thành nhiệm vụ có sai phạm đạo đức công vụ giải cơng việc Bên cạnh đó, yếu tố tiền lương chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức thuộc phận cửa liên thông cần phải quan tâm Do đặc thù công việc phận cửa liên thông chịu nhiều áp lực thời gian, tác phong làm việc, phong cách giao tiếp, phải thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân để giải hồ sơ hành Vì vậy, cần có ưu đãi định ưu tiên 61 việc xếp vào vị trí lãnh đạo tương lai, tăng chế độ phụ cấp nhằm động viên công chức yên tâm công tác, phát huy sức sáng tạo q trình thực cơng việc 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm Công tác tra, kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng, thơng qua phát thực xử lý vi phạm trường hợp sai phạm, cố tình sách nhiễu nhân dân để chuộc lợi cho thân Đồng thời, nắm bắt hạn chế quy trình giải TTHC để có hướng điều chỉnh cho phù hợp nhằm hoàn thiện việc thực CCMC địa bàn Trong trình tra, kiểm tra tùy theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tính chất TTHC mà quan tiến hành tra đột xuất chun ngành, có hoạt động mang tính quyền lực nhà nước có hoạt động tra khơng mang tính quyền lực nhà nước Tăng cường cơng tác kiểm tra quan cấp trên, quan chun mơn hoạt động thực CCTTHC Vì thực tế quan cấp tổ chức đồn kiểm tra, kháo sát tình hình thực TTHC mà thường thơng qua báo cáo quan thực Hoạt động giám sát người dân sai phạm, thiếu sót củ hoạt động CCTTHC theo CCMC thiết thực, rõ rang Người dân đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, rõ rang hoạt động quản lý hành nhà nước Sự hài long người dân gương phản chiếu rõ rang hoạt động CCTTHC Để làm tốt công tác cần có quy chế quy định cấp quyền có trách nhiệm thực cơng tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực TTHC công việc bắt buộc, tiến hành thường xuyên, liên tục theo kế hoạch đột xuất Phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc đạo người đứng đầu quan, đơn vị việc thực TTHC huyện, phòng ban đơn vị liên quan Thay đổi phương pháp kiểm tra hạn chế kiểm tra báo cáo, tăng cường kiểm tra đột xuất thực tế để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh có biểu 62 sai trái Định kỳ khảo sát diện rộng phản hồi từ cá nhân, tổ chức, khơng thực hình thức mà cần bố trí cán bộ, cơng chức thực khách quan Để từ có biện pháp xử lý vi phạm kịp thời, người tội, tráng nể; vậy, hoạt động CCTTHC theo CCMC đạt kết thiết thực, hiệu 3.2.6 Bảo đảm điều kiện thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa - Cơ sở vật chất; phương tiện công nghệ thông tin Để giải tốt công việc, trước hết phải xây dượng tảng sở vật chất, hệ thống máy móc tạo nhanh chóng, tiện lợi, nhanh chóng cho người dân, tạo thuận lợi việc quản lý, điều hành, giám sát Công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực cơng nghệ đại, phát triển nhanh chóng, thay đổi mặt đời sống xã hội Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin góp phần làm biến đổi phương thức hoạt động, nâng cao suất, hiệu quả, đồng thời kéo theo thay đổi cấu, tổ chức tư người lao động Việc mở rộng ứng dụng công nghệ vào hoạt động Trung tâm giao dịch cửa liên thơng góp phần thúc đẩy hiệu công tác cán bộ, rút ngắn thời gian giải hồ sơ, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học Khi giải TTHC, cán cần trang bị phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu tránh tùy tiện Các cấp lãnh đạo cần có quan tâm mức kịp thời để trang bị sở vật chất, trang thiết bị điều kiện làm việc cần thiết, giúp phận thực nhiệm vụ nhanh chóng thuận lợi Như vừa tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tính tích cực, nâng cao tiunh thần làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức Việc trang bị đầy đủ hệ thống sở vật chất, góp phần thuận lợi cho việc lưu trữ, cất giữ, phân loại, vận chuyển hồ sơ thuận lợi; góp phần cho lối làm việc nề nếp, tránh phiền phức, khó chịu cho người dân đến làm việc Phục vụ cơng tác đại hóa cơng sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác CCHC Bên cạnh đó, cần đặc biệt trọng cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin, coi đòi hỏi khách quan cơng tác CCHC giải pháp hữu 63 hiệu đảm bảo cho hoạt động hiệu Công nghệ thông tin coi “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, giúp cơng việc giải nhanh gọn, xác; Giúp công tác kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực thuận lợi Như vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đúng, phù hợp với xu chuyển dần sang xã hội thông tin 3.2.7.Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Thứ nhất, thực tế, chưa có nhiều văn hướng dẫn cho việc thực CCMC cấp xã, điều tạo nên hạn chế lớn cho công tác phận TNVTKQ cấp xã Việc thực CCMC UBND cấp xã dựa văn hướng dẫn chung cấp tỉnh, trung ương Nhưng với huyện, xã khác lại có đặc thù riêng, có ảnh hưởng đến hoạt động CCTTHC theo CCMC, vậy, việc áp dụng văn pháp luật hành vấn đề nhiều vướn mắc Cho nên cần thiết phải xây dựng văn pháp luật cụ thể hoá yêu cầu, quy chế, tổ chức… nội dung liên quan đến CCMC UBND cấp xã Có vị tránh khỏi lúng túng giai đoạn đầu thực Thứ hai, vấn đề kinh phí quan trọng, vấn đề thiết yếu phận TNVTKQ cấp xã Vì lý thành lập, nên sở vật chất, máy móc, trang thiết bị chưa thực đại, đầy đủ để đáp ứng cho yêu cầu công việc Trong thời gian tới phận TNVTKQ UBND cần xây dựng phòng làm việc với đủ diện tích 40 m2, trang bị đầy đủ ghế chờ cho người dân đến làm việc, bàn làm việc, hệ thống máy tính có kết nối internet, hệ máy in, máy fax… đầy đủ để phục vụ cho công việc tốt Thứ ba, cần cung cấp nhiều kiến thức, kĩ cần thiết cho đội ngũ công chức làm phận TNVTKQ cấp xã Vì giai đoạn bắt đầu thực CCMC UBND cấp xã đội ngũ cán bộ, cơng chức 64 thiếu kinh nghiệm, kỹ cần thiết thiếu sót Đây hạn chế lớn cho công chức đảm nhiệm Thứ tư, tuyên truyền sâu rộng tới người dân hiểu biết nhiều CCMC UBND cấp xã, để từ đó, nhân dân người đánh giá, giám sát hoạt động phận TNVTKQ cấp xã Tăng cường hoạt động lấy ý kiến, đánh giá hài lòng nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát tổ chức trị xã hội tồn nhân dân xã, để kịp thời rút kinh nghiệm, giảm thiểu tối đa sai sót khơng đáng có Thứ năm, áp dụng công nghệ đại, hệ thống phần mềm tiện lợi phục vụ cho hoat động lưu trữ, tuyền thông tin, giải công việc Công chức phụ trách phải sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ công việc để đạt hiệu tốt 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật Hiện nay, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật nhiều bất cập, thiếu tính đồng thống chí mâu thuẫn với gây khó khăn cho trình giải thủ tục hành quan hành nước nói chung thực tế diễn phòng ban UBND huyện Để khắc phục tình trạng cần đẩy mạnh công tác đạo việc thực đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải TTHC cho người dân 3.3.1.2 Chính sách tiền lương Thực mơ hình đòi hỏi lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức phải nâng lên, khối lượng công việc nhiều trước nhiều, đặc biệt cấp huyện Do đó, Chính phủ nên thay đổi sách tiền lương, chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, động viên tinh thần cán cơng chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, động lực để cán cơng chức đảm bảo sống nghĩa tiền 65 lương mà không cần hối lộ, không muốn nhận hối lộ để góp sức vào cơng phát triển kinh tế đất nước; Biến tiền lương thành lực hút để thu hút nhân tài vào làm việc CQHCNNnhất quyền cấp sở; tránh tình trạng “chảy máu chất xám” diễn ngày nhiều 3.3.1.3 Tăng biên chế hợp lý Tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện địa phương thực mơ hình CCMC áp dụng mơ hình này, khối lượng cơng việc cán phòng ban chun mơn, huyện tăng lên nhiều Số lượng biên chế phải tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc Việc tuyển chọn phải tuân thủ theo quy định pháp luật, tạo cơng bằng, tìm cá nhân có đủ lực, trách nhiệm; tránh tình trạng kiêng nể, đưa người thân vào làm việc 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Bình Định Đề nghị UBND tỉnh có sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng bộ, công chức, viên chức Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động quan hành nhà nước 3.3.3 Đối với UBND huyện Hồi Nhơn Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu CCHC công tác đạo lãnh đạo phòng ban chun mơn huyện UBND xã, thị trấn để thực tốt hồn thiện mơ hình Thứ hai, cần tăng cường kinh phí cho cơng tác CCHC Việc rót kinh phí phải liền với nhu cầu thực tế địa phương Đáp ứng đúng, đầy đủ, kịp thời cho cơng tác CCHC nói chung, CCTTHC theo CCMC nói riêng Thực tăng cường kinh phí phải khơng qn chống lãng phí, khơng dung kinh phí sai mục đích Thứ ba, phải trang bị khẩn cấp phương tiện làm việc phận TNVTKQ UBND huyện đặc biệt hệ thống máy tính kết nối internet, máy in, 66 máy fax loại máy móc cũ gây cản trở lớn đến việc tiếp nhận, thụ lý TKQ cho công dân, tổ chức Đẩy nhanh tiến độ để đưa Phần mềm cửa liên thông thuộc lĩnh vực Tài ngun - Mơi trường vào hoạt động Có kế hoạch triển khai mở rộng phần mềm cửa từ UBND đến UBND cấp xã lĩnh lực lại là: Tư pháp, Xây dựng, Lao động thương binh xã hội, Đăng ký kinh doanh TIỂU KẾT CHƯƠNG Thực Nghị đẩy mạnh CCHC, Huyện ủy huyện Hoài Nhơn ban hành Chương trình hành động đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị cán bộ, đảng viên Những kết tích cực đạt CCTTHClà đáng ghi nhận Tuy nhiên, TTHC UBND huyện Hoài Nhơn rườm rà, chống chéo, nhiều văn quy định chưa rõ ràng Đội ngủ cán bộ, công chức máy quyền vừa thiếu lại vừa yếu làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới tiến trình cải cách TTHC giải TTHC theo CCMC song tổ chức, công dân thực TTHC gặp nhiều khó khăn, mâu thuẫn chồng chéo quy định, văn hướng dẫn không rõ ràng nên thủ tục nơi lại có cách hiểu tổ chức thực khác nhau, thiếu đồng Thực trạng khơng diễn phạm vi huyện Hồi Nhơn, mà tồn hầu hết huyện khác nói chung Khơng phải ngẫu nhiên cơng CCHC, CCTTHC theo CCMC lại Đảng Nhà nước chọn làm khâu đột phá, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh hội nhập, buộc phải có bước hướng nhằm cải cách nhanh, mạnh triệt để Trên sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ tầm quan trọng, cần thiết việc cải cách TTHC theo CCMC, Chương luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh CCTTHCtheo CCMC UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 67 KẾT LUẬN Thực CCHC nhà nước bước đột phá lớn công đổi toàn diện lãnh đạo Đảng Những thành tựu to lớn công đổi nước ta đạt năm qua có đóng góp lớn từ thành cơng CCHC, “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực giới Đảng Nhà nước ta xác định CCHC nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước giới vận động phát triển CCHC khâu đột phá để xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, hiệu CCTTHC cắt bỏ quyền lực cản trở, nhũng nhiễu, làm rối loạn máy hành Làm cho TTHC trở nên gọn nhẹ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ thực mang lại lợi ích đáng cho dân, cho doanh nghiệp đòi hỏi bách thực tiễn phát triển đất nước thời kỳ hội nhập CCHC yêu cầu cấp thiết tiền đề để xây dựng hành cơng chun nghiệp, đại, vận hành thơng suốt hiệu Kỷ cương hành rường cột, đòn bẩy để thúc đẩy vận động lên xã hội yếu tố thiếu với chủ thể hành “Việc lợi cho nhân dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh” Giảm TTHC, đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ cương hành hướng tới mục đích chung phục vụ người dân tốt yêu cầu hành đại Đối với UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Bình Địnhnói chung huyện Hồi Nhơn nói riêng, khẳng định việc quy định giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức công dân theo CCMC chưa thực đúng, đầy đủ thực chất theo yêu cầu, hiệu lực hiệu triển khai rẩt nhiều hạn chế Nguyên nhân vấn đề nguồn lực bố trí thực không đảm bảo; công tác đạo, điêu hành, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị UBND huyện hạn chế; lực đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhân dân chưa đầy đủ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt chưa 68 thật có hiệu vấn đề kỷ cương, kỷ luật hành hoạt động thực thi cơng vụ nói chung, thực CCMC giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cơng dân nói riêng chưa đảm bảo Trong thời gian tới, UBND huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC theo CCMC việc mở rộng thực liên thông với UBNDcác xã, thị trấn ngành tỉnh; tăng cường kiểm soát TTHC để kịp thời bổ sung đề xuất, sửa đổi quy định TTHC cho phù hợp với thực tiễn; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tâm, thạo việc, có trình độ tính chun nghiệp cao khoa học kỹ thuật khoa học công nghệ, đặc biệt việc hồn thiện việc liên thơng tất lĩnh vực thông qua phần mềm cửa liên thông phần mềm thuộc tất lĩnh vực thuộc thẩm quyền UBND huyện Hoài Nhơn đơn vị thuộc tỉnh; cần có lộ trình cụ thể việc xây dựng thành cơng mơ hình quyền điện tử góp phần vào mục tiêu hồn thiện hành đại Với kết đạt thời gian qua phần khẳng định mơ hình tiến góp phần quan trọng việc đẩy mạnh công tác CCTTHC, nâng cao lực phục vụ nhân dân thực trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa bàn huyện nói riêng tỉnh Bình Định nói chung 69 ... v cải cách thủ tục hành chínhtheo chế cửa Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Chương Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa. .. trình cải cách thủ tục hành theo chế cửa 1.2.1 Khái niệm cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế cửa 1.2.1.1 Khái niệm cải cách thủ tục hành Theo từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, thì... theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀCẢICÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA 1.1 Khái quát thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Với hành nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ thực tiễn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ thực tiễn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan