đề thi hóa thpt quốc gia 2019-2020 có đáp án giải chi tiết

133 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 00:58

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với tính chất trên là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 SỞ GD & ĐT TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Mã đề: 303 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Khi thủy phân hợp chất hữu X (khơng có phản ứng tráng bạc) mơi trường axit trung hòa axit dung dịch thu có phản ứng tráng bạc X là: A Anđehit axetic B Ancol etylic C Saccarozơ D Glixerol Câu 2: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al 2(SO4)3, thu sản phẩm có: A Một chất khí hai chất kết tủa B Một chất khí khơng chất kết tủa C Một chất khí chất kết tủa D Hỗn hợp hai chất khí Câu 3: Để tạo thành thủy tinh hữu (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp: A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH2=CH-CH=CH2 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 Câu 4: Hiệu suất trình điều chế anilin (C 6H5NH2) từ benzen (C 6H6) đạt 30% Khối lượng anilin thu điều chế từ 156 gam benzen là: A 186,0 gam B 111,6 gam C 55,8 gam D 93,0 gam Câu 5: Phát biểu sau ? A Các amino axit chất rắn điều kiện thường B Các amin điều kiện thường chất khí chất lỏng C Các protein dêc tan nước D Các amin không độc Câu 6: Để phân biệt dung dịch: CaCl 2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch ? A NaNO3 B NaOH C NaHCO3 D NaCl Câu 7: Đun nóng tristearin dung dịch NaOH thu glixerol ? A.C17H35COONa B C17H33COONa C C15H31COONa D C17H31COONa Câu 8: Nhúng sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO x mol/l Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng sắt tăng 0,4 gam Biết tất Cu sinh bám vào sắt Giá trị x là: A 0,05 B 0,5 C 0,625 D 0,0625 Câu 9: Đồng phân glucozơ là: A Xenlulozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Sobitol Câu 10: Chất etyl axetat ? A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH C CH3COOCH3 D CH3CH2COOCH3 Câu 11: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hồn tồn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 8,20 B 6,94 C 5,74 D 6,28 Câu 12: Chất sau gọi đường mật ong ? A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Amilopectin Câu 13: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu C 2H5OH CO Hấp thụ hết CO sinh vào dung dịch nước vôi dư, thu 15 gam kết tủa Giá trị a là: A 30,6 B 27,0 C 15,3 D 13,5 Câu 14: Một phân tử polieilen có khối lượng phân tử 56000u Hệ số polime hóa phân tử polietylen là: Trang A 20000 B 2000 C 1500 D 15000 Câu 15: Polime có cấu trúc mạng lưới khơng gian là: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nhựa bakelit Câu 16: Cho dãy dung dịch sau: C 6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH 2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH Số dung dịch dãy làm đổi màu quỳ tím ? A B C D Câu 17: Cho chất sau: CH 3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5 Chất có nhiệt độ sơi thấp là: A HCOOC6H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 18: Khẳng định sau ? A Đun nóng tinh bột với dung dịch axit xảy phản ứng khâu mạch polime B Trùng hợp axit ω-amino caproic thu nilon-6 C Polietilen polime trùng ngưng D Cao su buna có phản ứng cộng Câu 19: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO ? A Fe, Ni, Sn B Zn, Cu, Mg C Hg, Na, Ca D Al, Fe, CuO Câu 20: Phát biểu sau ? A Phản ứng ancol với axit cacboxylic gọi phản ứng xà phòng hóa B Phản ứng xà phòng hóa phản ứng thuận nghịch C Trong cơng thức este RCOOR’, R nguyên tử H gốc hidrocacbon D Phản ứng este hóa phản ứng chiều Câu 21: Nhận xét sau ? A Đa số polime dễ hòa tan dung mơi thơng thường B Đa số polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định C Các polime bền vững tác động axit, bazơ D Các polime dễ bay Câu 22: Trong chất đây, chất amin bậc hai ? A H2N(CH2)6NH2 B CH3NHCH3 C C6H5NH2 D CH3CH(CH3)NH2 Câu 23: Một tripeptit X mạch hở cấu tạo từ amino axit glyxin, alanin, valin Số công thức cấu tạo X là: A B C D Câu 24: Cacbohidrat sau dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ? A Saccarozơ B Tinh bột C Glucozơ D Xenlulozơ Câu 25: Hòa tan hồn tồn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO 3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO 0,13 mol H 2, đồng thời thu dung dịch Z chứa muối sunfat trung hòa Cơ cạn dung dịch Z thu 56,9 gam muối khan Thành phần phần trăm Al hỗn hợp X có giá trị gần là: A 25,5% B 18,5% C 20,5% D 22,5% Câu 26: Hòa tan m (g) hỗn hợp X gồm Al Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu 4,48 (l) khí (đktc) Gíá trị m là: A 7,3 B 5,84 C 6,15 D 3,65 Câu 27 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau : (1) C4H6O2 (M) + NaOH t  → (A) + (B) (2) (B) + AgNO + NH3 +H2O t  → (F)↓ + Ag + NH4NO3 (3) (F) + NaOH t  → (A)↑ + NH3 + H 2O Trang Chất M là: A HCOO(CH2)=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 28: Cho hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C 3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H2NCH2COONa chất hữu Z, Y tạo CH 2=CHCOONa khí T Các chất Z T là: A CH3OH NH3 B CH3OH CH3NH2 C CH3NH2 NH3 D C2H3OH N2 Câu 29: Chất hữu X có cơng thức phân tử C 3H9O2N Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 6,8 gam chất rắn khan Số công thức cấu tạo X phù hợp với tính chất là: A B C D Câu 30: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO 3)3 (b) Sục khí CO dư vào dung dịch NaOH (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2 (d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl dư Số thí nghiệm cuối lại dung dịch chưa muối tan là: A B C D Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp este Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5 dư bình (2) đựng dung dịch Ca(OH) dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, bình (2) thi 34,5 gam kết tủa Các este thuộc loại este sau ? A Este no, đơn chức, mạch hở B Este không no C Este thơm D Este đa chức Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O , thu 4,032 lít CO 3,24 gam H 2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phả ứng thu 7,98 gam chất rắn khan, có a mol muốn Y b mol muối Z (MY > MZ ) Các thể tích khí đo điều kiện chuẩn Tỉ lệ a : b là: A : B : C : D : Câu 33: Thủy phân m gam hôn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B hở chứa đồng thời Glyxin Alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+ 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ , thu Na 2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2 , H2O N2 Dần Y qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) khỏi bình Xem N không bị nước hấp thụ , phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X là: A.35,37% B 58,92% C 46,94% D 50,92% Câu 34: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, nonapeptit có cơng thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thuỷ phân khơng hồn tồn peptit này, thu tripeptit mà thành phần có phenyl alanin (Phe) ? A B C D Câu 35: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic metyl acrylat Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,78 gam Giá trị m : A 1,95 B 1,54 C 1,22 D 2,02 Câu 36: Poli(vinyl clorua) điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan thể tích) theo sơ đồ chuyển hố hiệu suất (H) sau : H = 15%  → H = 95%  → H = 90%  → Metan Axetilen Vinyl clorua Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế PVC : Poli(vinyl clorua) Trang A 5589,08 m3 B 1470,81 m3 C 5883,25 m3 D 3883,24 m3 Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu muối ancol Đun nóng lượng ancol thu với axit H2SO4 đặc 170°C thu 0,015 mol anken (là chất khí điều kiện thường) Nếu đốt cháy lượng X cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư khối lượng bình tăng 7,75 gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phát biểu sau ? A Khối lượng chất có phân tử khối lớn X 2,55 gam B Tổng phân tử khối hai chất X 164 C Thành phần phần trăm khối lượng chất X 49,5% 50,5% D Một chất X có cơng thức cấu tạo phù hợp với điều kiện tốn Câu 38: Sục 13,44 lít CO (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M NaOH 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl 1,2M KOH 1,5M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 66,98 B 39,4 C 47,28 D 59,1 Câu 39: Cho phát biểu sua : (a) Hidro hố hồn tồn glucozơ tạo axit gluconic (b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy dày động vật ăn cỏ (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Saccarozơ bị hố đen H 2SO4 đặc (e) Trong cơng nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biêu trên, số phát biểu là: A B C D Câu 40: Chất X có cơng thức phân tử C 2H7O3N Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH đun nóng nhẹ thấy khí Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH Sau phản ứng cô cạn dung dịch chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn Giá trị m là: A 16,6 B 18,85 C 17,25 D 16,9 HẾT Trang PHÂN TÍCH – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ LẦN SỞ GD & ĐT TÌNH VĨNH PHÚC – MÃ 303 Câu 1: Chọn C - Thủy phân saccarozơ: +H O H → + C12H22O11 - Phản ứng tráng bạc sản phẩm: C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) to C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH Câu 2: Chọn C - Thứ tự phản ứng xảy sau: Ba + 2H2O  → → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O Ba(OH)2 + H2↑ (1) Ba(OH)2 + Al2(SO4)3  → 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 Al(OH)3↓ trắng keo + BaSO4↓ trắng (2)  → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) 5Bad­ + 4H 2O + Al 2(SO4)3  → 3BaSO4↓ + 2BaAlO2 + 4H 2↑ - Hay viết gọn lại: Vậy sản phẩm thu có chất khí (H 2) chất kết tủa (BaSO 4) Câu 3: Chọn D - Phương trình phản ứng: COOCH3 n CH2 C COOCH3 to, p, xt CH2 CH3 C n CH3 Câu 4: Chọn C - Quá trình phản ứng: + HNO H 2SO ,t +6H, t o C H → C H NO  → C H NH o Fe + HCl nC6H5NH2 = nC6H6 H% = , H = 30% 156 0,3 = 0,6mol ⇒ mC6H6 = 55,8(g) 78 - Ta có: Câu 5: Chọn A A Đúng, Các amino axit chất rắn điều kiện thường B Sai, Chỉ có -metyl, -đimetyl, -trimetyl etyl amin chất khí điều kiện thường C Sai, Chỉ có dạng protein hình cầu tan tốt nước, protein dạng sợi hồn tồn khơng tan nước D Sai, Hầu hết amin độc Câu 6: Chọn C CaCl2 HCl Ca(OH)2 A NaNO3 Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng B NaOH Không phản ứng Không tượng Không phản ứng C NaHCO3 Không phản ứng Thốt khí khơng màu Kết tủa trắng D NaCl Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng Câu 7: Chọn A - Phản ứng: (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH Tristearin t  → 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 Natri sterat (X) Glixerol Trang Câu 8: Chọn B TGKL  → nCu2+ = ∆m 0,4 0,05 = = 0,05mol ⇒ C M(CuSO4 ) = = 0,5M ∆M Cu− Fe 0,1 Câu 9: Chọn B Câu 10: Chọn A Câu 11: Chọn B t0 CH3COOCH3+ NaOH → CH3COONa+ CH3OH 0,07mol 0,1mol → 0,07mol - Phản ứng: ⇒ mr¾n­khan = 40nNaOH(d­ ) + 82nCH3COONa = 6,94(g) Câu 12: Chọn B - Saccarozơ hay gọi đường mía, đường nốt - Fructozơ thành phần mật ong (fructozơ có độ lớn loại cacbohidrat) - Glucozơ hay gọi đường nho, đường trái - Amilopectin đoạn mạch tinh bôt Câu 13: Chọn D n n nglucoz¬ = CO2 = CaCO3 = 0,075mol ⇒ mglucoz¬ = 0,075.180 = 13,5(g) 2 - Ta có: Câu 14: Chọn B 56000 M (−CH2−CH2)n = 56000 ⇒ n = = 2000 28 - Ta có: Câu 15: Chọn D - Các polime mạch phân nhánh thường gặp amilopectin glicozen - Các polime mạch khơng gian thường gặp cao su lưu hóa nhựa rezit (nhựa bakelit) - Các polime mạch không phân nhánh thường gặp lại Câu 16: Chọn D - Các amin có tính bazơ nên có khả làm đổi màu quỳ tím chuyển thành màu xanh trừ anilin (và đồng đẳng nó) khơng làm đổi màu quỳ tím có tính bazơ yếu - Đối với amino axit có dạng (H 2N)x-R-(COOH)y : + Nếu x > y : quỳ tím chuyển sang màu xanh + Nếu x = y : quỳ tím không đổi màu + Nếu x < y : quỳ tím chuyển sang màu đỏ Vậy có dung dịch làm đổi màu quỳ tím là: Dung dịch HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2 NH2[CH2]2CH(NH2)COOH Màu quỳ tím Đỏ Xanh Xanh Câu 17: Chọn C • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi: - Phân tử khối: không xét đến yếu tố khác, chất phân tử khối lớn nhiệt độ sơi cao - Liên kết Hiđro: hai chất có phân tử khối xấp xỉ chất có liên kết hiđro có nhiệt độ sôi cao - Cấu tạo phân tử: mạch phân nhánh nhiệt độ sơi thấp • Dãy xếp nhiệt độ sôi giảm dần hợp chất có nhóm chức khác phân tử khối xấp xỉ nhau: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > C xHy Vậy chất có nhiệt độ sôi thấp HCOOCH3 Câu 18: Chọn D A Sai, Đun nóng tinh bột với dung dịch axit xảy phản ứng cắt mạch polime Trang B Sai, Trùng hợp axit ε-aminocaproic thu nilon-6 C Sai, Polietilen polime điều chế từ phản ứng trùng hợp ( CH − CH = CH − CH ) D Đúng, Trong phân tử cao su buna: liên kết đơi C = C, nên tham gia phản ứng cộng Câu 19: Chọn A - Các kim loại đứng trước cặp H +/H2 tác dụng với HCl - Các kim loại đứng trước cặp Ag +/Ag tác dụng với AgNO Vậy kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO Mg, Zn, Al, Fe, Ni Sn Câu 20: Chọn D A Sai, Phản ứng ancol với axit cacboxylic gọi phản ứng este hóa B Sai, Phản ứng xà phòng hóa phản ứng chiều C Đúng D Sai, Phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch Câu 21: Chọn B A Sai, Đa số polime không tan dung môi thông thường B Đúng, Hầu hết polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định, nóng chảy nhiệt độ rộng C Sai, Lấy ví dụ như: D Sai, Các polime không bay Câu 22: Chọn B - Bậc amin tính số nguyên tử H phân tử aminoac bị thay gốc hidrocacbon có CH 3NHCH3 amin bậc Câu 23: Chọn A - Có công thức cấu tạo là: Gly–Ala–Val, Gly–Val–Ala, Ala–Gly–Val, Ala–Val–Gly, Val–Gly–Ala, Val–Ala–Gly Câu 24: Chọn D - Tơ visco tạo thành từ phản ứng xenlulozơ với CS NaOH tạo thành dung dịch nhớt gọi visco Bơm dung dịch qua lỗ nhỏ ngâm dung dịch H 2SO4 tạo thành tơ visco Câu 25: Chọn C - Khi cho 21,5 gam X tác dụng với 0,43 mol H 2SO4 : m + 98n H 2SO − 30n NO − 2n H − m Z BTKL  → n H 2O = X = 0, 26 mol 18 BT:H  → n NH + = n + + n NO 2n H 2SO − 2n H 2O − 2n H = 0, 02 mol ⇒ n Cu(NO3 ) = NH = 0, 04 mol n O(trong X) = n FeO = 2n H 2SO − 10n NH + − 4n NO − 2n H - Ta có = 0, 08 mol  n Al = 0,16 mol 3n Al + 2n Zn = 3n NO + 2n H + 8n NH + = 0, ⇒   27n Al + 65n Zn = m X − 72n FeO − 188n Cu(NO ) = 8, 22 n Zn = 0, 06 mol - Xét hỗn hợp X ta có: 27.0,16 ⇒ %m Al = 100 = 20, 09 21,5 Câu 26: Chọn B Trang BT:e  → 3nAl + nNa = 2nH2 → 3x + 2x = 0,4 ⇒ x = 0,08 ⇒ m = 27nAl + 23nNa = 5,84(g) Câu 27: Chọn B - Các phản ứng xảy ra: (1) CH3COOCH=CH2 (M) + NaOH t  → CH3COONa (A) + CH3CHO (B) t0 → (2) CH3CHO (B) + AgNO + NH3 CH3COONH4 (F) + Ag↓ + NH4NO3 t  → (3) CH3COONH4 (F) + NaOH CH3COONa (A) + NH3 + H2O Câu 28: Chọn A - X Y NH2CH2COOCH3 CH2 = CH – COONH4 t NH 2CH 2COOCH (X) + NaOH  → NH 2CH 2COONa + CH 3OH(Z) t CH = CH − COONH (Y) + NaOH  → CH = CH − COONa + NH (T) + H 2O Câu 29: Chọn B - X có đồng phân cấu tạo HCOONH 3C2H5 HCOONH(CH 3)2 t HCOONH 3C H + NaOH  → HCOONa + C H NH + H 2O t HCOONH (CH ) + NaOH  → HCOONa + CH NHCH + H 2O Câu 30: Chọn A (a) Cu(dư) + 2Fe(NO3)3 (b) CO2 (dư) + NaOH  →  → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 NaHCO (c) Na2CO3 (dư) + Ca(HCO 3)2  → CaCO3 + 2NaHCO3 (ngồi Na2CO3 dư)  → (d) Fe dư + 2FeCl3 3FeCl2 Vậy có thí nghiệm dung dịch thu chứa muối tan (b), (d) Câu 31: Chọn A mbìnhư1ưtăng mbìnhư2ưtăng nH2O = = 0,345mol ưvàưnCO2 = nCaCO3 = = 0,345mol 18 100 - Đốt cháy hỗn hợp este thì: - Nhận thấy Câu 32: Chọn D nH2O = nCO2 , nên X chứa este no, đơn chức, mạch hở nCO2 = nH2O - Khi đốt cháy m gam X ta nhận thấy ⇒ X chứa este no, đơn chức mạch hở 2n + nH2O − 2nO2 n BT:O → n−COO = nX = CO2 = 0,06mol ⇒ C X = CO2 = 3(C3H6O2) nX - Khi cho m gam X tác dụng với 0,11 mol KOH : 68nHCOOK + 82nCH3COOK = mr¾n­khan − 56nKOH = 5,18 nHCOOK = 0,05mol n 0,01 → ⇒ CH3COOK = =  n = 0,01m ol n + n = n = 0,06 nHCOOK 0,05 CH3COOK X  CH3COOK  HCOOK Câu 33 : Chọn C - Quy đổi hỗn hợp X thành C2H3ON (a mol), -CH2 (b mol) H2O (c mol) Trang - Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH hỗn hợp quy đổi gồm C 2H4ONNa (a mol) CH (b mol) Xét q trình đốt cháy hỗn hợp muối ta có hệ sau: 97n NH CH COONa + 14n CH − (57n C H ON + 14n CH + 18n H O ) = ∆ m 40a − 18c = 15,8 a = 0, 44 2 2 2    → 102a + 62b = 56, 04 ⇒ b = 0,18 44n CO + 18n H 2O = m bình Z  BT:N  c = 0,1 a = 0, 44   → n C2H3ON = 2n N - Ta có: n Ala = n CH = 0,18 mol ⇒ n Gly = 2n N − n Ala = 0, 26 mol - Xét hỗn hợp X ta có :  n A + n B = n H 2O n A + n B = 0,1 n A = 0, 06 mol → ⇒   4n A + 5n B = 0, 44 n B = 0, 04 mol 4n A + 5n B = 2n N - Gọi peptit A B (Gly)x (Ala)4−x (Gly)y (Ala)5−y (ví i x < 4­vµ­­y­ nanken , trong X chứa este axit Khi dehirat hóa ancol : neste(A) = nanken = 0,015mol ⇒ naxit(B) = nX − neste = 0,025mol → - Gọi CA CB số nguyên tử C este A axit B (với C A ≥ 3, CB ≥ 1)  → nA CA + nB.CB = nCO2 → 0,015CA + 0,025CB = 0,125⇒ C A = 5­vµ­CB = 2(tháa) Vậy (A) lµ C5H10O2 ­vµ­(B) lµ C2H 4O2 ∆m = 102nA − 60nB = 0,03(g) A Sai, Độ chênh lệch khối lượng A B là: B Sai, Tổng khối lượng phân tử khối A B 162 102nA %mA = 100% = 50,5 ⇒ %mB = 49,5 102nA + 60nB C Đúng, D Sai, Este A có đồng phân tương ứng là: CH 3COO-C3H7 (2 đồng phân) ; HCOO-C4H9 (4 đồng phân) ; C2H5COOC2H5 (1 đồng phân) axit B có đồng phân CH 3COOH Câu 38: Chọn D - Khi cho 0,6 mol CO tác dụng với dung dịch X gồm 0,3 mol Ba(OH) 0,2 mol NaOH: nOH− BT: C < nCO2 < nOH− ⇒ nCO32− = nOH− − nCO2 = 0,2mol → nHCO3− = nCO2 − nCO32− = 0,4mol Vì - Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch chứa 0,24 mol BaCl 0,3 mol KOH thì: HCO3− + OH − + Ba2+  → BaCO3+ H 2O 0,4mol 0,3mol 0,54mol 0,3mol ⇒ mBaCO3 = 0,3.197 = 59,1(g) Câu 39: Chọn A (a) Sai, Hidro hóa glucozơ thu soritol: Ni,t  → HOCH2[CHOH] 4CHO + H2 HOCH2[CHOH]4CH2OH (b) Đúng, Trong dày động vật nhai lại trâu, bò… có chứa enzim xenlulaza làm thủy phân xenlulozơ (c) Sai, Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh dùng để làm thuốc súng (d) Đúng, Do H2SO4 đặc có tính háo nước nên cho H 2SO4 vào đường saccarozơ :  → C12(H2O)11 + H2SO4(đặc) C(đen) + H2SO4.11H2O (e) Đúng, Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Vậy có phát biểu (b), (d) (e) Câu 40: Chọn A t0 CH3NH 3HCO3+ 2KOH → K 2CO3+ CH 3NH + H 2O 0,1mol 0,25mol 0,1mol - Phương trình phản ứng : ⇒ mr¾n = 138nK 2CO3 + 56nKOH(d­ ) = 16,6(g) Trang 10 HD : viết đồng phân este Câu 27: Hoà tan hết m gam Fe 400 ml dung dịch HNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch chứa 26,44 gam chất tan khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m là: A 5,60 B 12,24 C 6,12 D 7,84 HD : - Nếu HNO3 dư chất tan thu chứa Fe(NO3)3 HNO3 dư Gọi a số mol HNO3 phản ứng => n(NO) = n(Fe) = a/4  242.a/4 + (0,4 – a) 63 = 26,44 => a n(NO3-)muối = 0,3 mol => m + 0,3.62 = 26,44 => m = 7,84 gam Câu 28: Mệnh đề sau không đúng: A Độ âm điện kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs B Các nguyên tố kim loại kiềm thổ tác dụng với nước giải phóng H C Các kim loại Na, K, Ba tác dụng với dung dịch HCl giải phóng H2 D Năng lượng ion hóa I1 kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs CH I Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: HNO CuO NH3 ­  → ­X­ → ­Y ­  → ­Z (1:1) t0 Biết Z có khả tham gia phản ứng tráng gương Hai chất Y Z : A CH3OH, HCHO B C2H5OH, CH3CHO C CH3OH, HCOOH D C2H5OH, HCHO Câu 30: Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO H2SO4, đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu ngồi khơng khí lại 0,44 gam chất rắn khơng tan Biết tỉ khối B H2 11,5 Giá trị m là: A 31,08 B 29,34 C 27,96 D 36,04 HD : Khí B gồm NO ( 0,06 mol ) H2 ( 0,02 mol ) ; nMg (pư) = 0,19 mol Theo định luật bảo toàn electron : n(NH4+) = (0,19.2 – 0,06.3 - 0,02.2)/8 = 0,02 mol Do tạo H2 nên NO3- hết nên : n(KNO3) = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol Dung dịch A chứa : Mg2+( 0,19 mol) ; K+ (0,08 mol); NH4+ ( 0,02 mol ) SO42- ( 0,24 mol )  m = 31,08 gam Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, metyl axetat, anđehit axetic etylen glicol thu 1,15 mol CO2 23,4 gam H2O Mặt khác, cho 36,5 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 NH3 thu tối đa m gam Ag Giá trị gần m là: A 64,8 B 43,5 C 53,9 D 81,9 HD : Các hợp chất X gồm C3H4O; C3H6O2; C2H4O C2H6O2 Trong 29,2 gam hỗn hợp X : m(O) = 29,2 – 1,15.12 – 1,3.2 = 12,8 gam ∼ 0,8 mol Trang 119 Đặt : n(C3H4O) + n(C2H4O) = a mol ; n(C3H6O2) + n(C2H6O2) = b mol  a + 2b = 0,8 n(H2O) = 2a + 3b = 1,3 => a = 0,2 ; b = 0,3 Trong 36,5 gam X : nandehit = 0,25 mol => nAg = 0,5 mol ∼ 54 gam Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất béo A thu b mol CO c mol nước, biết b-c= 5a Khi hidro hóa hồn tồn m gam A cần vừa đủ 2,688 lít H2 (đktc) thu 35,6 gam sản phẩm B Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam A trung tính lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn thu x gam xà phòng Giá trị x là: A 36,24 B 12,16 C 12,08 D 36,48 HD : Trong A có số liên kết π => π có khả cộng H ( gốc hidrocacbon)  n(A) = 0,12/3 = 0,04 mol m = 35,6 – 0,12.2 = 35,36 gam Khi thủy phân : n(NaOH)pư = 0,12 mol ; nglixerol = 0,04 mol Theo BTKL : x = 35,36 + 0,12.40 – 0,04.92 = 36,48 gam Câu 33: Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng : : Thủy phân hoàn toàn m gam A thu hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin 16,02 gam Alanin Biết số liên kết peptit phân tử X nhiều Z tổng số liên kết peptit ba phân tử X, Y, Z nhỏ 17 Giá trị m là: A 30,93 B 31,29 C 30,57 D 30,21 HD : Ta có Gly : Ala = 29 : 18 → tổng số mắt xích T bội số ( 29 + 18 )k = 47k ( với k số nguyên dương) Tổng số liên kết peptit 16 → k đạt max Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa mắt xích ( ứng với liên kết peptit), X chứa mắt xích (( ứng với liên kết peptit) → 47k ≤ 2.2 + + 15 → k ≤ 1,48 → k=1 Quy đổi peptit X, Y, Z thành peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly 18 Ala, đơng thời giải phóng phân tử H2O Có nG = 0,29 : 29 = 0,01 mol 2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H2O m=mG + mH2O = 0,01 (29 75 + 18 89-46.18) +0,08 18 = 30,93 gam Câu 34: Chọn phát biểu đúng: A Trong kim loại : Ba, Sn, Cr, Cu có kim loại điều chế phản ứng nhiệt nhôm B Nhúng Sn vào dung dịch NiCl thấy xuất ăn mòn điện hóa C Kim loại dẫn điện tốt Ag, kim loại có tính dẻo Au D Kim loại Be có mạng tinh thể lập phương tâm diện Câu 35: Từ glucozo phương trình phản ứng trực tiếp điều chế được: A HCOOH B CH3-CH(OH)-COOH C CH3COOH D C3H7OH Câu 36: Chất hữu A không tác dụng với Na Đun nóng A dung dịch NaOH tạo muối α - aminoaxit có mạch cacbon khơng nhánh, chứa nhóm amino với hai nhóm cacboxyl ancol đơn chức Thuỷ phân hoàn toàn lượng chất A 100 ml dung dịch NaOH 1M đem cô cạn, thu 1,84 gam Trang 120 ancol B 6,22 gam chất rắn khan D Đun nóng lượng ancol B với H 2SO4 đặc 170oC thu 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất 75% Cho toàn chất rắn D tác dụng với dung dịch HCl dư cạn thu chất rắn khan E (khi cô cạn không xảy phản ứng) Khối lượng chất rắn E gần nhất: A 8,4 B 8,7 C 10.2 D 9,5 HD : nancol = 0,03.100/75 = 0,04 mol => NaOH phản ứng = 0,04 mol , n muối = 0,02 mol Chất rắn D gồm : NaOH dư ( 0,06 mol) muối => m muối = 3,82 gam => Mmuối = 191  Maminoaxit = 191 – 44 = 147 : H2NC3H5(COOH)2 Khi cho D + HCl thu : ClH3NC3H5(COOH)2 ( 0,02 mol ) NaCl ( 0,1 mol)  m(E) = 9,52 gam Câu 37: Cho kim loại M tác dụng với Cl thu muối X Mặt khác, cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl thu muối Y Cho muối Y tác dụng với Cl lại thu muối X Vậy M ứng với kim loại sau đây: A Fe B Cu C Ni D Ba Câu 38: x mol CO2 vào dung dịch a mol Ba(OH)2 b mol NaOH sinh c mol kết tủa kết ta đồ thị sau Giá trị a là: A.0,1 B 0,15 C.0,2 D.0,25 HD : Khi n(CO2) = 0,4 mol nkt = 0,05 mol => 0,05 = 2a + b – 0,4 => 2a + b = 0,45 Đoạn đồ thị ngang coi CO2 tác dụng với NaOH tạo NaHCO3 => b = 0,25 mol => a = 0,1 Câu 39: Cho m gam Fe vào dung dịch AgNO hỗn hợp X gồm kim loại Chia X làm phần - Phần 1: có khối lượng m1 gam, cho tác dụng với dung dịch HCl dư, 0,1 mol khí H - Phần 2: có khối lượng m2 gam, cho tác dụng hết với dung dịch HNO loãng dư, 0,4 mol khí NO Biết m – m1 = 32,8 Giá trị m bằng: A 1,74 gam 6,33 gam B 33,6 gam 47,1 gam C 17,4 gam 63,3 gam D 3,36 gam 4,71 gam HD : Phần : n(Fe) = 0,1 mol , nAg = a mol Phần : nFe = 0,1n mol nAg = a.n mol Ta có : m2 – m1 = 5,6n + 108a.n – 5,6 – 108.a = 32,8 => 5,6.n + 108.a.n – 108 a = 38,4 Mặt khác : Bảo tồn electron ta có 0,3.n + a.n = 1,2  n = n = 108/67 - Khi n = =>a = 0,1 => Trong X : nFe = 0,4 mol nAg = 0,4 mol => nFe bđ = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol ∼ 33,6 gam - Khi n = 108/67 => a = 4/9 => Trong X : Fe ( 35/134 mol) , Ag ( 700/603) => Fe(bđ) = 1015/1206 mol ∼ 47,131 gam Trang 121 Câu 40: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm (CH 2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH M thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 200 ml B 250 ml C 100 ml D 150 ml HD : nX = 13,35 : 89 = 0,15 mol X chứa chất có nhóm NH nên ta có n(HCl) = n(NaOH) + nX => n(NaOH) = 0,25 – 0,15 = 0,1 mol => V = 0,1 lít = 100 ml - Hết - SỞ GD & ĐT TP.HCM THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Dẫn 8,96 lít CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M Phản ứng kết thúc thu m gam kết tủa Gía trị m A 40 B 30 C 25 D 20 Câu 2: Có dd đựng lọ hóa chất nhãn (NH 4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết chất lỏng trên, cần dùng dung dịch A BaCl2 B NaOH C Ba(OH)2 D AgNO3 Câu 3: Hợp chất sau tác dụng với vàng kim loại? A Khơng có chất B Axit HNO3 đặc nóng C Dung dịch H2SO4 đặc nóng D Hỗn hợp axit HNO3 HCl có tỉ lệ số mol 1:3 Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm gam Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H 2S dư thu 9,6g kết tủa đen Nồng độ mol dung dịch CuSO ban đầu A 2M B 1,125M C 0,5M D 1M Câu 5: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al 2O3, MgO (nung nóng) Khi phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm A Cu, Al2O3, Mg B Cu, Al, MgO C Cu, Al, Mg D Cu, Al2O3, MgO Câu 6: Điện phân hoàn toàn 200ml dung dịch AgNO với điện cực trơ thu dung dịch có pH=2 Xem thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể lượng Ag bám catot A 0,540 gam B 0,108 gam C 0,216 gam D 1,080 gam Câu 7: Có dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4 Thuốc thử để phân biệt dd A dd BaCl2 B dd NaOH C dd CH3COOAg D qùi tím Câu 8: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm A quặng đôlômit B quặng boxit C quặng manhetit D quặng pirit Câu 9: Các ngun tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ns1np ns np ns1sp1 A B C D Câu 10: Cho 8,40 gam sắt vào 300 ml dung dịch AgNO 1,3 M Lắc kĩ cho phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 16,20 B 42,12 C 32,40 D 48,60 +X +Y +Z Fe → FeCl3  → FeCl2  → Fe ( NO3 ) Câu 11: Cho dãy chuyển hoá sau: X, Y, Z là: A Cl2, Fe, HNO3 B Cl2, Cu, HNO3 C Cl2, Fe, AgNO3 D HCl, Cl2, AgNO3 Câu 12: Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt hai khí SO CO2? A dd Ba(OH)2 B H2O C dd Br2 D dd NaOH Trang 122 Câu 13: Hỗn hợp X gồm Fe Cu, Cu chiếm 43,24% khối lượng Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay Giá trị V A 1,12 B 3,36 C 2,24 D 4,48 Câu 14: Có lọ đựng riêng biệt khí sau: N2, NH3, Cl2, CO2, O2 Để xác định lọ đựng khí NH3 Cl2 cần dùng thuốc thử A dung dịch BaCl2 B q tím ẩm C dd Ca(OH)2 D dung dịch HCl Câu 15: Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl CrCl3, thu kết tủa X Nung X khơng khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Y Vậy Y A Fe2O3 B CrO3 C FeO D Fe2O3 Cr2O3 Câu 16: Hoà tan 5,6 gam Fe dung dịch HNO loãng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 6,72 Câu 17: Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO 3)2 giải phóng kim loại Cu A Fe Au B Al Ag C Cr Hg D Al Fe Câu 18: Cấu hình electron viết đúng? 26 Fe 2+ ( Ar ) 3d 4s 26 Fe3+ ( Ar ) 3d 26 Fe 2+ ( Ar ) 4s 3d 26 Fe ( Ar ) 4s1 3d A B C D Câu 19: Cho kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO 3)2 A B C D Câu 20: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A II, III IV B I, III IV C I, II III D I, II IV Câu 21: Dung dịch chất sau làm q tím hóa xanh? A Alanin B Anilin C Metylamin D Glyxin Câu 22: Cho hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4) Khi tiếp xúc với dung dịch axit H 2SO4 lỗng hợp kim mà Zn bị ăn mòn điện hóa học A (2), (3) (4) B (3) (4) C (1), (2) (3) D (2) (3) Câu 23: Một loại nước cứng đun sơi tính cứng Trong loại nước cứng có hòa tan chất sau đây? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Mg(HCO3)2, CaCl2 C Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 D CaSO4, MgCl2 Câu 24: Có thí nghiệm sau (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO 4; (b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2; (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al 2(SO4)3; (d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl 3; Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 25: Chất khơng có khả hòa tan Cu(OH)2 A axit axetic B Ala-Ala-Gly C glucozơ D Phenol Câu 26: Tripeptit hợp chất mà phân tử có A hai liên kết peptit, ba gốc β-aminoaxit B hai liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit C ba liên kết peptit, hai gốc α-aminoaxit D ba liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit Câu 27: Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện A proton electron B electron C proton D proton notron Câu 28: Xenlulozơ có cấu tạo mạch khơng phân nhánh, gốc C 6H10O5 có nhóm -OH, nên viết A [C6H7O3(OH)2]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H7O2(OH)3]n D [C6H8O2(OH)3]n Câu 29: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng A nilon-6,6 B polietilen C poli(metyl metacrylat).D poli(vinyl clorua) Câu 30: Xà phòng hóa hồn toàn 2,96 gam HCOOC 2H5 lượng dung dịch KOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,36 B 2,52 C 4,20 D 2,72 Câu 31: Đốt cháy hồn tồn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp M gồm anken đồng đẳng liên tiếp X; Y (M X < MY) dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình I đựng P 2O5 dư bình II đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng m gam khối lượng bình II tăng (m + 39) gam Phần trăm thể tích anken Y M Trang 123 A 80,00 B 75,00 C 33,33 D 40,00 Câu 32: Hòa tan hồn toàn 3,92 gam hỗn hợp X gồm Al, Na Al 2O3 vào nước (dư) thu dung dịch Y khí H Cho 0,06 mol HCl vào X thu m gam kết tủa Nếu cho 0,13 mol HCl vào X thu (m – 0,78) gam kết tủa Phần trăm khối lượng Na có X A 44,01 B 41,07 C 46,94 D 35,20 Câu 33: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau: (1) Dung dịch NaHCO3 (2) Dung dịch Ca(HCO3)2 (3) Dung dịch MgCl2 (4) Dung dịch Na2SO4 (5) Dung dịch Al2(SO4)3 (6) Dung dịch FeCl3 (7) Dung dịch ZnCl2 (8) Dung dịch NH4HCO3 Sau kết thúc phản ứng, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 34: Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Cu vào dung dịch HCl dư Kết thúc phản ứng lại 20,4 gam chất rắn khơng tan Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X A 40,8 B 53,6 C 20,4 D 40,0 Câu 35: Hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)2 số ancol no, đơn chức, mạch hở (C 3H8 C2H4(OH)2 có số mol nhau) Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam xuất m gam kết tủa Giá trị m A 47,477 B 43,931 C 42,158 D 45,704 Câu 36: Hòa tan hết 27,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe 3O4, Fe2O3 Cu dung dịch chứa 0,9 mol HCl (dùng dư), thu dung dịch Y có chứa 13,0 gam FeCl Tiến hành điện phân dung dịch Y điện cực trơ đến catot bắt đầu có khí dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam Cho dung dịch AgNO dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 116,89 B 118,64 C 116,31 D 117,39 Câu 37: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, khơng no có liên kết đơi C=C phân tử) Đốt cháy hồn tồn lượng E thu 0,43 mol khí CO 0,32 mol nước Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E 200 gam dung dịch NaOH 12% cô cạn dung dịch thu phần Z có chứa chất hữu T Dẫn tồn Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lương bình tăng 188,85 gam đồng thời 6,16 lít khí H2 (đktc) Biết tỉ khối T so với H2 16 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E có giá trị gần với giá trị sau đây? A 41,3% B 43,5% C 48,0% D 46,3% Câu 38: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp Y gồm amino axit (no, phân tử chứa nhóm -COOH, nhóm -NH2) đồng đẳng Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít khơng khí (chứa 20% O2 thể tích, lại N2) thu CO2, H2O 49,28 lít N2 (các khí đo đktc) Số cơng thức cấu tạo thoả mãn X A B 12 C D Câu 39: Hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic axit no, đơn chức mạch hở Y, số mol metan gấp hai lần số mol glixerol Đốt cháy hết m gam X cần 6,832 lít O (đktc), thu 6,944 lít CO2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 2,5M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thìthu a gam chất rắn khan Giá trị a A 10,88 B 14,72 C 12,48 D 13,12 Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe oxit sắt O chiếm 18,49% khối lượng Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO 1M thu dung dịch Y 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO N có tỉ lệ mol tương ứng 1:1 Làm bay dung dịch Y thu m gam muối Giá trị m A 60,272 B 51,242 C 46,888 D 62,124 Chobiếtnguyêntửkhốicủacácnguyêntố: H =1, Li= 7, Be =9, C = 12, N = 14, O = 16, F =19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52 ; Mn =55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br =80, Sr = 88, Ag = 108; I =127, Ba=137, Pb =208 Trang 124 1-D 2-C 3-D 4-D 5-D ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 11-D 16-A 21-C 26-B 12-C 17-D 22-D 27-C 13-B 18-B 23-C 28-C 14-B 19-B 24-D 29-A 15-A 20-B 25-D 30-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10-B 31-B 32-B 33-D 34-B 35-D 36-A 37-D 38-C 39-C 40-C Câu nCO2 = 0, 4mol; nOH = 0, 6mol Có: nCO2 < nOH < 2nCO2 ⇒ phản ứng tạo muối ⇒ nCO3 = nOH − nCO2 = 0, mol < nCa 2+ = 0,3mol => Sau phản ứng có lượng kết tủa : 0,2 mol CaCO mCaCO3 = 20 g => => D Câu Khi dùng Ba(OH)2 thì: +) (NH4)2SO4: Có kết tủa trắng sủi bọt khí ( NH ) SO4 + Ba ( OH ) → NH ↑ + BaSO4 ↓ +2 H 2O K SO4 + Ba ( OH ) → NH ↑ + Ba ( NO3 ) + H 2O +) NH4NO3: có sủi bọt khí NH NO3 + Ba ( OH ) → NH ↑ + Ba ( NO3 ) + H 2O +) KOH: không tượng (không phản ứng với Ba(OH) 2) => C Câu Vàng tan nước cường toan với thành phần gồm HNO HCl với tỉ lệ mol tương ứng 1:3 => Đáp án D Câu Q trình điện phân xảy phản ứng: Cu 2+ + 2e → Cu Catot (-): H 2O + 2e → H + 2OH − ( *) H 2O → H + + O2 + 4e Anot(+): Sau điện phân: => Chứng tỏ Gọi số mol Cu 2+ + S − → CuS ↓ Cu Cu (đen) ⇒ nCu 2+ dư = = nCuS = 0,1 mol 2+ dư => chưa có q trình (*) 2+ bị điện phân x mol ⇒ nO2 = 0, x mol ⇒ mdd giam = mCu + mO2 = 64 x + 32.0, x = g ⇒ x = 0,1 mol ⇒ nCu 2+ bd = nCu 2+ du + nCu 2+ dp = 0, mol ⇒ CM ( CuSO4 ) = 1M => Đáp án D Câu Trang 125 CO khử oxit kim loại đứng sau Al dãy điện hóa => Đáp án D Câu pH = ⇒ Dung dịch sau điện phân có có H+ Vậy q trình diễn điện phân là: Ag + + 1e → Ag Catot(-): H 2O → H + + O2 + 4e Anot(+): CM (H ) + = 10− pH = 0, 01M ⇒ nH + = 0, 002 mol Bảo toàn e: nAg = nH + = 0, 002 mol ⇒ mAg = 0, 216 g => Đáp án C Câu Khi dùng NaOH thì: +) Al(NO3)2: có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan Al ( NO3 ) + NaOH → Al ( OH ) + NaNO3 Al ( OH ) + NaOH → NaAlO2 + H 2O +) NaNO3: Khơng có tượng (khơng có phản ứng) +) Mg(NO3)2: có kết tủa trắng Mg ( NO3 ) + NaOH → Mg ( OH ) + NaNO3 +) H2SO4: khơng có tượng (có phản ứng) Với chất NaNO3 H2SO4 Sau thu kết tủa trắng từ bình Mg(NO 3)2 Nhỏ chất vào kết tủa kết tủa tan H 2SO4 Mg ( OH ) + H SO4 → MgSO4 + H 2O => Đáp án B Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án B Câu 10: nFe = 0,15 mol ; n AgNO3 = 0,39 mol Fe + AgNO3 → Fe ( NO3 ) + Ag 0,15 ->0,3 -> 0,15mol Fe ( NO3 ) + AgNO3 → Fe ( NO3 ) + Ag 0,09 Đáp án B Câu 11 Các phản ứng Fe + / 2Cl2 → FeCl3 Trang 126 FeCl3 + Fe → 3FeCl2 FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl2 FeCl2 + HNO3 → Fe ( NO3 ) + FeCl3 + H 2O + N xOy FeCl2 + AgNO3 → Fe ( NO3 ) + AgCl + Ag => Đáp án D Câu 12: SO2 làm màu nước Brom theo phản ứng: SO2 + Br2 + H 2O → H SO4 + HBr => Đáp án C Câu 13: Trong X có: nFe = 0,15 mol (chỉ có Fe phản ứng với HCl) Fe + HCl → FeCl2 + H ⇒ nH = 0,15 mol ⇒ VH = 3,36 lit => Đáp án B Câu 14: Với q tím ẩm: +) NH3: làm q tím ẩm hóa xanh +) Cl2: làm q tím ẩm hóa đỏ sau màu => Đáp án B Câu 15 FeCl2 + NaOH → Fe ( OH ) + NaCl CrCl3 + 3NaOH → Cr ( OH ) + 3NaCl Cr ( OH ) + NaOH → NaCrO2 + 2H 2O Chỉ thu kết tủa Fe ( OH ) Sau nung lên: 1 Fe ( OH ) + O2 + H 2O → Fe ( OH ) 2 Fe ( OH ) → Fe2O3 + 3H 2O => Đáp án A Câu 16 Bảo toàn e: 3.nFe = 3.nNO → nNO = 0,1 mol ⇒ VNO = 2, 24 lit => Đáp án A Câu 17: Các kim loại đứng trước Cu đẩy => Đáp án D Câu 18: Đáp án B Câu 19 Các kim loại đứng trước Pb đẩy Đó là: Ni, Fe, Zn => Đáp án B Cu + Pb 2+ khỏi muối khỏi muối Trang 127 Câu 20 Trong pin điện hóa, Anot(-) xảy oxi hóa Đề Fe bị ăn mòn trướcc Fe phải Anot(-) [có điện cực âm hay tính khử mạnh hơn]=> Đáp án B Câu 21 Metylamin(CH3NH2) chất có tính bazo mạnh => Đáp án C Câu 22 Trong pin điện hóa, Anot(-) xả oxi hóa Để Zn bị ăn mòn trước Zn phải Anot(-) [có điện cực âm hay tính khử mạnh hơn]=> Đáp án D Câu 23 Loại nước cứng đun sơi tính cứng => Nước cứng tạm thời Ca 2+ ; Mg + ; HCO3− Chỉ có => Đáp án C Câu 24 Na + H 2O → NaOH + (a) H2 2NaOH + CuSO4 → Cu ( OH ) ↓ + Na2 SO4 (b) (c) CO2 + Ca ( OH ) → Ca ( HCO3 ) NaOH + Al2 ( SO4 ) → 3Na2 SO4 + Al ( OH ) ↓ Al ( OH ) ↓ + NaOH → NaAlO2 + H 2O NaOH + FeCl3 → Fe ( OH ) ↓ +3NaCl (d) Chỉ có (a) (d) => Đáp án D Câu 25: Đáp án D Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án C Câu 28: Đáp án C Câu 29: Đáp án A Câu 30: HCOOC2 H + KOH → HCOOK + C2 H 5OH 0,04 mol -> => mmuối = 3,36g => Đáp án A Câu 31 0,04 mol nCO2 = nH 2O = a mol Khi đốt cháy anken m I tăng = mH2O ; mII tăng = mCO2 ⇒ mII − mI = 44a − 18a = 39 g ⇒ a = 1,5 mol nanken = 0, mol ⇒ Số C trung bình = 3,75 => anken C3H6 C4H8 với số mol x y ⇒ x + y = 0, 4; nCO2 = 3x + y = 1,5 ⇒ x = 0,1; y = 0,3 Trang 128 ⇒ % VY = 75% => Đáp án B Câu 32: X + H2O dư khơng thấy có kết tủa => Al Al2O3 tan kết Na + H 2O → NaOH + H2 NaOH + Al + H 2O → NaAlO2 + H2 2 NaOH + Al2O3 → NaAlO2 + H 2O Khi thêm HCl, có: NaOH + HCl → NaCl2 + H 2O NaAlO2 + HCl + H 2O → Al ( OH ) + NaCl Al ( OH ) + 3HCl → AlCl3 + 3H 2O Đổ thêm 0,07 mol HCl làm tan 0,01 mol kết tủa => chứng tỏ thêm 0,06 mol HCl NaAlO dư Gọi số mol NaOH dư = a; số mol NaAlO2 dư +) nHCl = 0, 06 mol; nHCl + AlO2 = 0, 06 − a ( mol ) < b ⇒ ( a + b ) > 0, 06 mol => nkết tủa = +) = 0, 06 − a ( mol ) = m / 78 nHCl = 0,13 mol ⇒ nHCl = 4nNaAlO2 − 3nAl ( OH ) + nNaOH ⇒ 0,13 = 4b − ( 0, 06 − a ) − 0, 01 + a dư ⇒ 0, 28 = 4b + 4a ⇒ a + b = 0,07 mol = nNa ( X ) ⇒ % mNa ( X ) = 41, 07% => Đáp án B Câu 33 Các trường hợp có kết tủa là: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) => Đáp án D Câu 34 Fe3O4 + 8HCl ⇒ FeCl2 + FeCl3 + H 2O x -> 2x Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 x mphản ứng = 232 x + 64 x = 50 − 20, ⇒ x = 0,1 mol ⇒ mCu ( X ) = 50 − 232.0,1 = 26,8 g Trang 129 ⇒ m%Cu ( X ) = 53, 6% => Đáp án B Câu 35 Số mol C3H8 C2H6O2 => Qui C3H8O C2H6O Các chất X có dạng Bảo toàn khối lượng: Cn H n + O m X + mO2 = mCO2 + mH 2O = ⇒ nO2 = 0,348 mbình tăng Cn H n + 2O + 1,5nO2 → nCO2 + ( n + 1) H 2O 0,348 -> 0,232 mol ⇒ nBaCO3 = nCO2 = 0, 232 mol ⇒ m = 45, 704 g => Đáp án D Câu 36 Qui hỗn hợp đầu về: Fe2O3; x mol FeO; y mol Cu X + HCl dư khơng có kết tủa sau => Cu phản ứng hết FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl2 Y gồm 0,08 mol FeCl3; ( x + 2y) ⇒ ( 0, 08.3 + x + y ) < 0,9 Hỗn hợp đầu gồm: ( 0, 04 + y ) mol FeCl2; y mol CuCl2; HCl mol Fe2O3; x mol FeO; y mol Cu ⇒ 27, = 160 ( 0, 04 + y ) + 72 x + 64 y ( 1) Khi điện phân: Catot(-): thứ tự xảy Fe3+ + 1e → Fe2 + Cu 2+ + 2e → Cu H + + 2e → H ( * ) Fe 2+ + 2e → Fe Anot(+): 2Cl − → Cl2 + 2e Vì ngừng điện phân catot có khí => dừng trước q trình (*) nCl2 = Bảo toàn e: => mgiảm ( 0, 08 + y ) = 0, 04 + y ( mol ) = mCu + mCl2 = y.64 + ( 0, 04 + y ) 71 = 13, 64 g ⇒ y = 0, 08 mol Từ ( 1) ⇒ x = 0, 04 mol Trang 130 => Sau điện phân còn: nHCl dư = 0,1 mol; nFeCl2 = 0,16 + 0, 04 + 0, 08 = 0, 28 mol 3Fe 2+ + H + + NO3− → 3Fe3+ + NO + H 2O 0,075 Kết tủa gồm: 0,205 mol Ag; 0,66 mol AgCl ⇒ m = 116,85 g => Đáp án A Câu 37 M T = 32 ⇒ CH 3OH T có Z gồm CH3OH H2O E gồm: a mol Đốt cháy: X ( Cn H n − 2O2 ) b mol Y ( Cm H m − 4O4 ) có C=C [ n > 4; m > 4] Cn H n − 2O2 + O2 → nCO2 + ( n − 1) H 2O Cm H m − O4 + O2 → mCO2 + ( m − ) H 2O Khi phản ứng với NaOH Cn H n − 2O2 + NaOH → muối + ancol Cm H m− 4O4 + NaOH → => Ta thấy: Muối + H2O nCO2 − nH 2O = nX + 2nY = nNaOH = nCOO = 0,11 mol mE = mC + mH + mO = 9,32 g Bảo toàn nguyên tố: => Với 46,6g E nNaOH pứ = 0,55 mol => nNaOH dư 0,05 mol => mbình tăng + mH = mCH3OH + mH2O = 188,85 + 2.0, 275 = 189, g H O + Na → NaOH + H2 CH 3OH + Na → CH 3ONa + H 2 (Na thiếu) Bảo toàn khối lượng: mE + mdd NaOH = mrắn + mZ => mrắn = 57,2g mZ = mH 2O ( dd NaOH ) + mH 2O ( Pu voi axit ) + mCH 3OH ⇒ mH 2O( Pu voi axit ) + mCH3OH = 13, g nNaOH pu = nH 2O + nCH3OH = 0,55 mol ⇒ mH 2O( axit ) = 0,3 ⇒ naxitY = 0,15mol; nCH 3OH = nX = 0, 25 mol 46, g = mE = 0, 25 ( 14n + 30 ) + 0,15 ( 14m + 60 ) Trang 131 ⇒ 5n + 3m = 43 ⇒ m = 5; m = thỏa mãn C6 H 8O4 ⇒ %mY ( E ) = 46, 35% Y => Đáp án D Câu 38 n O2 = 0, 525 mol; nN = 2,1 mol Trong khơng khí có: nN2 sau phản ứng = 2,2 mol => ntạo = 0,1 mol Hỗn hợp amin no đơn chức đồng đẳng có cơng thức chung là: Cn H n +1O2 N + ( 1,5n − 0, 75 ) O2 → nCO2 + ( n + 0,5 ) H 2O + 0,5 N 0,525 mol 0,1 mol ⇒ 0, 525.0,5 = 0,1 ( 1,5 n − 0, 75 ) ⇒ n = 2, 25 => amino axit H2NCH2COOH(Gly) CH3CH(NH2)-COOH(Ala) với số mol x ⇒ x + y = 2nN2 = 0, mol nO2 = 2, 25 x + 3, 75 y = 0,525 ⇒ x = 0,15; y = 0, 05 mol ⇒ x : y = :1 Vậy tetrapeptit có 3Gly 1Ala => Số peptit thỏa mãn là: => Đáp án C Câu 39 X gồm: CH4, C2H6O; C3H8O3; CnH2nO2 nCH = 2nC3H8O3 => Qui CH4O; C3H8O nCO2 = 0,31 mol ; nO2 = 0,305 mol Coi hỗn hợp gồm: Cm H m + 2O : c mol ; Cn H nO2 : b mol ⇒ nH 2O = nCO2 + nancol = 0, 31 + c Bảo toàn O: nO ( X ) + 2nO2 = 2nCO2 + nH 2O ⇒ c + 2b + 0,305.2 = 0,31.2 + 0,31 + c ⇒ b = 0,16 mol ⇒ nX > 0,16 mol Số C trung bình < nCO2 / b = 1,9375 => axit có C (hỗn hợp ancol có ⇒ HCOOH , nNaOH = 0, mol C1 : C2 : C3 ) => chất rắn gồm: 0,16 mol HCOONa; 0,14 mol NaOH dư Trang 132 ⇒ a = 12, 48 g => Đáp án C Câu 40 Qui hỗn hợp X Al; Fe; O ⇒ nO = 0,15 mol nHNO3 = 0, 6275 mol nNO = nN = 0, 01mol Có nHNO3 = 2nO + 4nNO + 12 nN + 10nNH NO3 ⇒ nNH NO3 = 0, 01675 mol ⇒ nNO3 muoi KL = 2nO + 3nNO + 10nN2 + 8nNH NO3 = 0,564 mol => mmuối = mKL + mNO3 muối KL + => Đáp án C mNH NO3 = 46,888g Trang 133 ... ĐT TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Mã đề: 135 Cho biết nguyên... SỞ GD & ĐT BẮC NINH THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang)... tham gia phản ứng tráng gương C Sai D Sai tinh bột khơng hòa tan Cu(OH)2 SỞ GD & ĐT TỈNH VĨNH PHÚC THPT YÊN LẠC ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi hóa thpt quốc gia 2019-2020 có đáp án giải chi tiết, đề thi hóa thpt quốc gia 2019-2020 có đáp án giải chi tiết

Từ khóa liên quan