KIỂM TRA học kỳ i môn hóa học 9

3 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:53

KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN HĨA HỌC Năm học 2018-2019 (Thời gian làm 45 phút) A Trắc nghiệm ( điểm ) Hãy khoanh tròn trước phương án Câu Dãy oxit sau vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ A Fe2O3, CuO B NO, Na2O C P2O5, SO2 D CO2, MgO Câu Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ cặp chất sau đây? A K2SO3 H2O B K2SO3 KOH C K2SO4 HCl D K2SO3 H2SO4 Câu Chất sau dùng để sản xuất vôi sống A CaCO3 B NaCl C K2CO3 D Na2SO4 Câu Phản ứng dung dịch HCl Ba(OH)2 phản ứng A Hóa hợp B Trung hòa C Thế D Phân hủy Câu Trong công nghiệp, sản xuất axit sunfuric qua công đoạn A B C D Câu Cặp chất sau tác dụng với sinh chất khí cháy khơng khí với lửa màu xanh? A Mg + HCl B MgO + HCl C Mg(OH)2+ HCl D NaOH + HCl Câu Cặp chất sau xảy phản ứng: A Na2O + NaOH B Cu + HCl C P2O5 + H2SO4 lỗng D Cu + H2SO4 đặc, nóng Câu Oxit sau tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ A SO3 B BaO C NO D MgO Câu Axit sunfuric loãng tác dụng với dãy chất sau A Zn, CO2, NaOH B Zn, Cu, CaO C Zn, H2O, SO3 D Zn, NaOH, Na2O Câu 10 Trung hòa 100ml dung dịch HCl cần vừa đủ 50ml dung dịch NaOH 2M Hãy xác định nồng độ mol dung dịch HCl dùng: A 2M B 1M C 0,1M D 0,2M Câu 11 Cho 500 ml dung dịch HCl tác dụng với 300 g dung dịch NaOH 4%.Nồng độ Mol/l dung dịch HCl thu là: A 0,6 M B 0,5 M C M D 5,5M Câu 12 HNO3 đặc nguội không tác dụng với kim loại sau đây? A Al B Zn C Na D K Câu 13 Dung dịch axit sunfuric lỗng khơng phản ứng với kim loại sau đây? A Cu B Al C Fe D Mg Câu 14 Hỗn hợp nước Clo gồm chất nào? A Cl2; HCl; H2O B HCl; HClO; H2O C Cl2; HCl; HClO D HClO; H2O; Cl2 Câu 15 Nước Gia-ven gồm chất nào? A NaCl; Cl2 B NaClO; Cl2 C NaClO; NaCl D NaCl; Cl2; NaClO B Tự luận ( điểm ) Câu 16 (1 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: (1)  → (2)  → (3)  → (4)  → (5)  → Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al Câu 17 (1 điểm) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết chất đựng lọ bị nhãn sau: KOH ; FeCl3 ; CuCl2 ; H2SO4 Câu 18 (2 điểm) a) Cần gam dung dịch HCl 36,5% để tác dụng hết 400 ml dung dịch KOH 3M? b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư thu kết tủa Lọc lấy kết tủa đem nung nóng thu chất rắn màu đen Dùng khí Hiđro để khử chất rắn thu 16 gam kim loại màu đỏ Xác định khối lượng Na dùng ban đầu? ...C M D 5,5M Câu 12 HNO3 đặc ngu i không tác dụng v i kim lo i sau đây? A Al B Zn C Na D K Câu 13 Dung dịch axit sunfuric lỗng khơng phản ứng v i kim lo i sau đây? A Cu B Al C Fe D Mg Câu 14... i m) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết chất đựng lọ bị nhãn sau: KOH ; FeCl3 ; CuCl2 ; H2SO4 Câu 18 (2 i m) a) Cần gam dung dịch HCl 36,5% để tác dụng hết 400 ml dung dịch KOH 3M? b) Cho kim lo i. .. HClO D HClO; H2O; Cl2 Câu 15 Nước Gia-ven gồm chất nào? A NaCl; Cl2 B NaClO; Cl2 C NaClO; NaCl D NaCl; Cl2; NaClO B Tự luận ( i m ) Câu 16 (1 i m) Hoàn thành chu i phản ứng sau: (1)  → (2) 
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA học kỳ i môn hóa học 9, KIỂM TRA học kỳ i môn hóa học 9