Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận gò vấp, tp HCM

116 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM QUỐC THUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU BẢ O HI ỂM XÃ HỘ I BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUN NGÀNH QUẢN LÝ CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM QUỐC THUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU BẢ O HI ỂM XÃ HỘ I BẮ T BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẮNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ Quản lý công “Quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2018 Tác giả Phạm Quốc Thuật LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn Thạc sĩ này, nhận đƣợc nhiều hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ quan, tổ chức cá nhân Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Cơ Học viện Hành Quốc gia tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quản lý hành nhà nƣớc q báu để tơi áp dụng vào thực tiễn cơng tác Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Nguyễn Thắng, ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn tạo điều kiện tốt giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp, đồng nghiệp gia đình, bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ Một lần xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2018 Tác giả Phạm Quốc Thuật i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG, SƠ ĐỒ V MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 14 1.1 Cơ sở lý luận BHXH 14 1.1.1 Khái niệm BHXH 14 1.1.2 Đối tƣợng BHXH đối tƣợng tham gia BHXH 14 1.1.3 Đặc điểm BHXH 16 1.1.4 Vai trò BHXH 17 1.1.5 Chức BHXH 19 1.1.6 Nguyên tắc BHXH 19 1.1.7 Các chế độ BHXH 21 1.2 Quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 21 1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc BHXH bắt buộc .21 1.2.2 Khái niệm vai trò quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 23 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 25 1.2.4 Các tiêu để đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 32 1.2.5 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc .34 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc nƣớc giới số địa phƣơng Việt Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc nƣớc giới 36 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc số địa phƣơng 43 1.3.3 Bài học từ kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc .45 TÓM TẮT CHƢƠNG 48 ii CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THU BHXH BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội quận Gò Vấp 2.2 Giới thiệu Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp 2.2.1Vị trí, chức 2.2.2Nhiệm vụ, quyền hạn 2.2.3Cơ cấu tổ chức 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp 2.3.1Cơ sở pháp lý 2.3.2Tình hình đơn vị lao động 2.3.3Tỷ lệ nợ đóng BHXH bắt buộ 2.3.4Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu 2.3.5Tỷ lệ đơn vị đƣợc tra, k 2.3.6Tình hình khởi kiện đơn vị 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý nhà nƣớc v địa bàn quận Gò Vấp 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 2.4.2 Những mặt hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân hạn c TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THU BHXH BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP 3.1 Cơ sở dự báo xu hƣớng phát triển BHXH quậ năm tới 3.1.1 Quan điểm Đảng nhà n 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển ngành B 3.1.3 Sự phát triển kinh tế nƣớ 3.2 Dự báo cơng tác thu BHXH bắt buộc quận Gò Vấ iii 3.3 Giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp 81 3.3.1 Công tác phát triển đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc .81 3.3.2 Tăng cƣờng công tác đôn đốc, quản lý nợ, tra, kiểm tra khởi kiện 83 3.3.3 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng tổ chức, xây dựng đội ngũ viên chức 84 3.3.4 Công tác tuyên truyền 85 3.3.5 Cải cách thủ tục hành 88 3.3.6 Phát triển hệ thống CNTT ngành 89 3.4 Kiến nghị 90 3.4.1 Đối với Quốc hội 90 3.4.2 Đối với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 91 3.4.3 Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH Tp Hồ Chí Minh 91 3.4.4 Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 94 TÓM TẮT CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 101 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viế ASXH BHTN BHXH BHYT CNTT CPF DN LĐTB & X NLĐ 10 Tp.HCM 11 SDLĐ 12 UBND 93 BHXH Việt Nam Tổ chức cho cán BHXH trực tiếp làm nghiệp vụ học tập kinh nghiệm làm việc địa phƣơng bạn + Định kỳ cần tổ chức đối thoại với DN NLĐ nhằm giải đáp thắc mắc lắng nghe ý kiến ngƣời tham gia BHXH; kịp thời tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc cho DN nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thu BHXH Thƣờng xuyên tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra sớm phát trƣờng hợp gian lận thu nộp BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho NLĐ + Định kỳ hàng năm, cần tổ chức hội nghị tổng kết để khen thƣởng đơn vị thực tốt việc thu đúng, nộp đủ tiền BHXH cho quan BHXH, đặc biệt doanh nghiệp ngồi quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đồng thời phê phán xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm pháp luật BHXH + Hàng tháng, thông báo danh sách đơn vị nợ tiền BHXH phƣơng tiện truyền thông NLĐ biết đƣợc tình hình nợ tiền BHXH đơn vị Nhiều trƣờng hợp, đơn vị có trích từ tiền lƣơng NLĐ để đóng BHXH nhƣng thực tế khơng nộp cho quan BHXH nhƣng ngƣời lao động không biết, đến chủ DN bỏ trốn tuyên bố phá sản lúc NLĐ biết + Thành lập tổ chuyên thu nợ BHXH, khởi kiện Hiện khối lƣợng công việc nhiều nên hầu hết phận nghiệp vụ BHXH hay bị tải, đặc biệt BHXH quận có số thu lớn nhƣ: quận 1, quận 3, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân Bên cạnh đó, lực lƣợng viên chức không đủ nên BHXH quận, huyện chƣa bố trí cán chuyên phụ trách đốc thu, khởi kiện, xác nhận nợ, mà chuyên quản thu kiêm nhiệm Vì vậy, hầu hết cán làm công tác quản lý thu trọng đến số lƣợng chƣa quan tâm đến chất lƣợng nên cơng việc hồn thành nhƣng hiệu chƣa cao + Thiết lập đƣờng dây nóng để NLĐ gọi điện thoại trực tiếp báo cáo gửi mail tố cáo trƣờng hợp vi phạm pháp luật BHXH giống nhƣ Singapore 94 3.4.4 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền + Xây dựng hệ thống mạng quản lý DN chung, thống quan ban ngành để tiện cho việc quản lý DN; thông tin DN thành lập, chuyển địa điểm kinh doanh, ngừng hoạt động giải thể phải đƣợc công bố hệ thống để tiện cho việc tra cứu tìm kiếm thông tin DN tránh trƣờng hợp đơn vị chuyển địa điểm hoạt động không báo cho quan BHXH nên đơn vị nợ tiền quan BHXH không xác định đƣợc địa cụ thể để trực tiếp xuống đốc, kiểm tra, tra dơn vị + Biện pháp xử lý răn đe trƣờng hợp DN có định xử phạt hành nợ tiền BHXH nhƣng không chịu thực hiện, chí bị khởi kiện tòa nhƣng DN khơng thực theo phán Tòa án Một số biện pháp xử phạt nhƣ: thông báo công khai lên phƣơng tiện thông tin truyền thông, tạm thời tịch thu Giấy phép đăng ký kinh doanh, cƣỡng chế tịch thu tài sản đơn vị, nặng tịch thu vĩnh viễn Giấy phép kinh doanh DN + Xem xét trách nhiệm quan ban ngành có liên quan từ Trung ƣơng đến địa phƣơng việc tuyên truyền thực sách BHXH; BHXH chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc nhằm thể tính nhân văn chế độ xã hội chủ nghĩa riêng ngành BHXH Hiện nay, việc đƣợc xem nhƣ việc riêng quan BHXH có thân quan BHXH nỗ lực, cố gắng nên hiệu việc tuyên truyền thực sách BHXH chƣa cao + Ngân hàng Nhà nƣớc cần tích cực đạo Ngân hàng thƣơng mại thực nghiêm túc việc trích tiền từ tài khoản đơn vị nợ tiền BHXH để toán tiền BHXH theo quy định Thông tƣ Liên tịch số 03/2008/TTLTBLĐTBXH-BTC-NHNN Bộ LĐTB & XH – Bộ Tài Chính – NHNN hƣớng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản ngƣời SDLĐ để nộp tiền BHXH chƣa đóng, chậm đóng tiền lãi phát sinh thời gian qua Ngân hàng thƣơng mại thực việc chƣa triệt để chƣa có hiệu 95 TÓM TẮT CHƢƠNG Nội dung chƣơng tác giả đƣa dự báo công tác thu BHXH bắt buộc quận Gò Vấp giai đoạn tới; dựa vào sở lý luận chƣơng hạn chế rút từ việc phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp chƣơng 2, tác giả đề giải pháp kiến nghị để tăng cƣờng quản lý thu BHXH bắt buộc, cụ thể: Giải pháp: Về công tác phát triển đối tƣợng tham gia BHXH; tăng cƣờng công tác phối hợp, tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức ngành BHXH; công tác tuyên truyền; cải cách thủ tục hành chính; phát triển hệ thống CNTT ngành BHXH Một số kiến nghị Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan BHXH cấp quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 96 KẾT LUẬN Thu BHXH khâu có ý nghĩa quan trọng hệ thống quan BHXH, nhờ có thu đảm bảo cho công tác chi trả chế độ BHXH hành cách đầy đủ kịp thời Việc thu BHXH nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi NLĐ tƣơng lai; bên cạnh đối tƣợng thu BHXH tiền nên dễ xảy sai phạm, việc tăng cƣờng quản lý thu điều cần thiết để làm giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, đảm bảo thu đối tƣợng, thu đủ theo quy định Nhà nƣớc Trong phạm vi nghiên cứu Luận văn, tác giả đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp từ năm 2012 đến năm 2016 cho thấy đối tƣợng tham gia, số thu BHXH bắt buộc gia tăng qua thời gian, nhiên chƣa khai thác đƣợc hết tiềm quận; số đơn vị nợ đọng trốn đóng BHXH tăng theo; nguyên nhân chủ yếu tình hình kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết ngƣời SDLĐ NLĐ sách BHXH; quản lý ngành BHXH chƣa chặt chẽ Qua đó, để tăng cƣờng quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp cần thực số giải pháp: (1) Tăng cƣờng cơng tác tun truyền sách BHXH bắt buộc; (2) Phát triển đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức BHXH đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc; (4) Tăng cƣờng công tác phối hợp, tra, kiểm tra; (5) Cải cách thủ tục hành chính; (6) Phát triển hệ thống CNTT Ngoài ra, tác giả đƣa số kiến nghị Quốc hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam, quan BHXH số quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp, Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, quận Gò Vấp Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015), Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu BHXH địa phương, Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015), Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 Quy định Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, BHYT, Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2016), Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/04/2016 Quy định việc hướng dẫn thi hành tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN thu BHXH tự nguyện, Hà Nội Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (2017), “Cả nƣớc có 13 triệu lao động tham gia BHXH”, http://plo.vn/xa-hoi/ca-nuoc-co-hon-13-trieu-nguoilao-dong-tham-gia-bhxh-678626.html, truy cập 09/07/2017 Chính phủ (2006), Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Quy định chi tiết số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc, Hà Nội Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ (2017), “Nội dung tọa đàm khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng BHXH”, http://baochinhphu.vn/Bao-hiem-xahoi/Noi-dung-Toa-dam-ve-khoi-kien-doanh-nghiep-tron-dongBHXH/305221.vgp, truy cập 09/07/2017 Cổng Thông tin Điện tử BHXH TP Đà Nẵng (2017), “BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017”, http://bhxhdanang.gov.vn/news.aspx?NewsID=BHXH-thanh-pho-Da-Nangto-chuc-Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-nam-2017, truy cập 09/07/2017 98 10 Cổng Thông tin Điện tử BHXH TP Hà Nội (2017), “BHXH Thành phố Hà Nội: Nỗ lực thực sách an sinh xã hội”, http://bhxhhn.com.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/2103/ctitl e/183/Default.aspx?TopMenuId=6&keysearch=&cMenu0=0&cMenu1=15& cMenu2=183, truy cập 09/07/2017 11 Cổng Thông tin Điện tử BHXH TP Hà Nội (2017), “BHXH TP Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017”, http://bhxhhn.com.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/2112/ctitl e/15/TopMenuId/15/Default.aspx, truy cập 09/07/2017 12 Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2013, 2014, 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 13 Phạm Trƣờng Giang (2010), Hồn thiện chế thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Thị Hào (2015), Đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Mai Hiền (2016), “Doanh nghiệp nợ BHXH chiếm 77,16% tổng số nợ”, Pháp luật Việt Nam, số 349 (6.601), tr 16 Phạm Thị Hƣờng (2015), Quản lý nhà nước Bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 17 Nông Thị Luyến (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ đọng BHXH, trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM 18 Nguyễn Thị Kim Nga (2007), Biện pháp quản lý chống thất thu BHXH địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM 19 Phòng Lao động Thƣơng binh Xã hội quận Gò Vấp, Báo cáo tổng kết năm Phòng LĐTB & XH quận Gò Vấp năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, quận Gò Vấp 99 20 Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Bảo hiểm xã hội, Hà Nội 21 Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo hiểm xã hội, Hà Nội 22 Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 23 Võ Thành Tâm (2013), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, Nxb Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 24 Phạm Minh Thành (2010), Quản lý tài BHXH địa bàn tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM 25 Thủ tƣớng Chính phủ (2013), Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/07/2013 việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội 26 Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2016), “Triển vọng kinh tế Việt Nam trung hạn giai đoạn 20162020”, http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=17230, truy cập 09/07/2017 27 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (2011), Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế quận Gò Vấp đến năm 2020, quận Gò Vấp 28 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (2016), Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 14/10/2016 Hoạt động đạo, điều hành Ủy ban nhân dân quận, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 trọng tâm công tác tháng 11/2016, quận Gò Vấp Tiếng Anh 29 Department of the Treasury, Internal Revenue Service (2017), Employer’s Tax Guide, Publication 15, pp 29 100 30 International Labour Organization (1952), Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No.102), Geneva 31 Government of Singapore (2013), Central Provident Fund Act 2013, Singapore 32 TradingEconomics,“SocialSecurityRate”, https://tradingeconomics.com/country-list/social-security-rate, cập 09/07/2017 33 Trading Economics, “Social Security Rate for Companies”, https://tradingeconomics.com/country-list/social-security-rate-for-companies, truy cập 09/07/2017 34 Trading Economics, “Social Security Rate for Companies”, https://tradingeconomics.com/country-list/social-security-rate-for-employees, truy cập 09/07/2017 101 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ KHỞI KIỆN NĂM 2016 Số TT TÊN ĐƠN VỊ CTY TNHH GPQLKD QUỐC TẾ CTY TNHH CCTP NAM ANH CTY TNHH SX-TMDV CFSG CTY TNHH BULK CTY TNHH Y KHOA NHÂN SINH CTY TNHH TB Y TẾ BEAUTY SCIENCE CTY TNHH TM-XDVT HOÀNG PHÚC CTY TNHH SX-TM- DV ĐẶNG GIA TRANG 10 CTY TNHH DVBV LONG HẢI VIỆT NAM CTY TNHH SX TRẦN DŨNG CTY TNHH MỸ NGHỆ 11 VĨNH ĐẠT 102 12 13 CTY TNHH TM-DV XNK ĐẠI TÍN NGHĨA CTY TNHH ĐẠI TAM ANH CTY TNHH SX-TM & 14 DV PHÚ BÌNH PHƢƠNG 15 16 17 18 CTY TNHH TM-KTMT CHẤN HƢNG CTY TNHH XD PHÚC MINH HOÀNG CTY TNHH MTV HƢƠNG THẢO LINH TRƢỜNG TH TƢ THỤC NHỰT TÂN 19 CTY CP KÍNH XANH CTY TNHH TM-DV20 XD THUẬN HÒA PHÁT 21 22 23 24 CTY TNHH MTV TM TOÀN CẦU VẠN AN CTY TNHH TK-XD APA CTY TNHH TM-DVCN VẠN PHÚC CTY TNHH XD&TM PHÚ BẮC 25 CTY TNHH SX-TM- 103 DV-KT TÂN CHÍNH 26 27 28 CTY TNHH SX-TMDV CMYK CTY TNHH TV-ĐTTM VIỆT PHÁT CTY TNHH PT-TMDV GREEN LIGHT CTY TNHH MTV SX- 29 TM-DV MM GIĂT ỦI HỒNG ANH CTY TNHH DVBV 30 VIỆT NAM YUKI SEPRE 24 31 CTY CP SX-TM-DV ĐỨC TÙNG 32 CTY CP ĐT-XD SHP 33 34 35 36 CTY TNHH KT & CN H.A.T CTY CP KIM HOÀN VŨ CTY TNHH MTV IN ẤN THIÊN PHÚC CTY TNHH XD-TM TÍN LỢI 37 CTY CP XNK VŨ GIA 38 CTY TNHH TM KHANG NGUYỄN 39 CTY CP ĐT&XD 104 HOÀNG GIANG 40 41 42 43 DNTN S TÂM PHÚC LỘC CTY CP TV-ĐT MINH THÔNG CN CTY TNHH TMDV IN AN MINH CTY TNHH SX-TM TBGD VẠN LỢI CTY TNHH TM-DV 44 SỬA CHỮA TIẾN MINH TỔNG CỘNG ... Cơ sở lý luận chung BHXH + Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp + Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Gò Vấp... trạng quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc địa bàn Quận Gò Vấp, Tp. HCM; - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận... 1.2 Quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 21 1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc BHXH bắt buộc .21 1.2.2 Khái niệm vai trò quản lý nhà nƣớc thu BHXH bắt buộc 23 1.2.3 Nội dung quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận gò vấp, tp HCM , Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận gò vấp, tp HCM

Từ khóa liên quan