Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện an minh, tỉnh kiên giang

115 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ HỒNG THẮM THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ HỒNG THẮM THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình Tơi tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Kiên Giang, ngày 21 tháng năm 2017 Đinh Thị Hồng Thắm MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Giảm nghèo giảm nghèo bền vững 1.1.1 Giảm nghèo 1.1.2 Giảm nghèo bền vững 1.2 Thực thi sách giảm nghèo bền vững 1.2.1 Khái niệm sách giảm nghèo bền vững 1.2.2 Nội dung thực thi sách giảm nghèo bền vững 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực thi sách giảm nghèo bền vững Tiểu kết chương Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 2.1 Tình hình nghèo địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.1.1 Các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.1.2 Thực trạng nghèo địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2 Tình hình thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2.1 Chủ trương, biện pháp thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2.2 Kết thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.3 Đánh giá việc thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh 2.3.1 Thành tựu nguyên nhân 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Tiểu kết chương Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.1.1 Mục tiêu nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.2.1 Giải pháp chung 3.2.2 Giải pháp cụ thể Tiểu kết chương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế GNBV : Giảm nghèo bền vững GD–ĐT : Giáo dục – Đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân KTXH : Kinh tế - xã hội LĐ - TBXH : Lao động – Thương binh Xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XĐGN : Xóa đói giảm nghèo XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số, đơn vị hành huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Bảng 2.2 Lao động, cấu sử dụng lao động huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Bảng 2.3 Trường học, lớp học, giáo viên học sinh địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Bảng 2.4 Cơ sở y tế, giường bệnh, cán ngành y ngành dược địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Bảng 2.5 Tỷ lệ hộ nghèo địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) làmơṭchủtrương lớn Đảng Nhà nước ta, nhằm hướng tới mucc̣ tiêu chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến cơng bằng xã hội Đây sách xã hội hướng vào phát triển người, tạo hội cho người nghèo tham gia vào trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) đất nước tiếp cận với dịch vụ như: giáo dục, y tế, văn hóa, thơng tin, khoa học kỹ thuật… góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Thành tựu XĐGN nước ta năm qua góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững thực công bằng xã hội, Liên hiệp quốc tuyên dương quốc gia đích sớm thực Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác XĐGN bộc lộ số hạn chế định như: sách chồng chéo thiếu thống nhất, đồng bộ; kết XĐGN chưa bền vững; tốc độ giảm nghèo không đồng đều; nhận thức tổ chức thực chương trình giảm nghèo địa phương, sở chưa có thống cao; phối hợp chương trình, dự án liên quan đến đói, nghèo chưa chặt chẽ Nguyên nhân thực trạng cơng tác hoạch định cụ thể hóa sách hạn chế; phương thức thực XĐGN chưa mang tính bền vững; người dân chưa thực nỗ lực giảm nghèo, trơng chờ, ỷ lại vào hỗ trợ Nhà nước; công tác đánh giá giám sát việc thực thi sách yếu Kiên Giang tỉnh đồng bằng Nam có tiềm năng, lợi đa dạng phát triển kinh tế: biển, rừng, đồi núi…Tuy vậy, nhiều vùng, địa phương tỉnh khó khăn nên cơng tác XĐGN ln coi trọng với trình phát triển KTXH tỉnh An Minh 15 huyện, thị, tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm ổn định Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề với giải việc làm xuất lao động, tập trung cho công tác dạy nghề chất lượng cao gắn với thị trường có thu nhập cao; đầu tư trang thiết bị, sở vật chất; mở rộng hình thức đào tạo nghề, liên kết, liên thơng để đào tạo khuyến khích doanh nghiệp, lồng ghép chương trình, dự án đào tạo nghề cho người nghèo để tạo việc làm chỗ, tham gia lao động tỉnh, tỉnh xuất lao động Tiếp tục trì thực tốt sách, dự án theo chương trình, mục tiêu giảm nghèo y tế, giáo dục, dạy nghề, khuyến nông, khuyến ngư, nhà hộ nghèo, hỗ trợ pháp lý,…Đồng thời, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung theo nội dung có đạo Trung ương, tỉnh Bên cạnh ngân sách địa phương phải bố trí bảo đảm cho chương trình hoạt động 3.3.2.6 Đổi mơ hình, cách thức tổ chức thực GNBV: Đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế hướng chung nghiệp đổi mới, tất yếu điều kiện Việt Nam, bước chuyển giai đoạn từ tăng trưởng theo chiều rộng sang giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, lấy chất lượng làm động lực tăng trưởng kinh tế - Trong thời gian tới cần phải đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế phải gắn với GNBV, cần phải đưa mục tiêu giảm nghèo lồng ghép vào nội dung phát triển KTXH địa phương Tiếp tục giáo dục, vận động nâng cao nhận thức người nghèo ý thức tiết kiệm, ý thức làm kinh tế gia đình ý chí tâm vượt nghèo để vươn lên làm giàu hộ nghèo, người nghèo Nhân rộng mơ hình vượt nghèo cộng đồng dân cư, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt hộ nghèo vươn lên Các xã, thị trấn phân công quản lý chặt chẽ hộ nghèo, phân loại theo nhóm nghèo, sở xây dựng kế hoạch hàng năm, có giải pháp 85 giảm nghèo phù hợp theo nhóm Tập trung vận động thay đổi cách làm ăn, hỗ trợ pháp lý với dạy nghề để hộ nghèo tự lực vươn lên Đồng thời hỗ trợ xây dựng mơ hình làm kinh tế giỏi, GNBV, xây dựng mơ hình điển hình tiên tiến để nhân rộng hướng dẫn hộ nghèo khác địa bàn Thực tốt sách an sinh xã hội Tổ chức vận động toàn xã hội chăm lo giúp đỡ hộ nghèo mơ hình hộ giúp đỡ 01 hộ nghèo; chi bộ, tổ chức đoàn thể, Tổ nhân dân tự quản phụ trách vận động giúp đỡ 01 hộ nghèo Huy động, bố trí nguồn lực tập trung đầu tư cho địa bàn trọng điểm hoạt động ưu tiên Tập trung nguồn lực vào mục tiêu dự án ưu tiên đẩy nhanh tốc độ quy mô giảm nghèo, tăng hộ khá; chương trình làm chuyển biến rõ tình trạng nghèo xã, thị trấn, xã bãi ngang ven biển Tiếp tục đầu tư nâng cấp sở hạ tầng nơi này, bảo đảm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, cải thiện điều kiện chất lượng sống cho hộ nghèo Xã hội hóa việc huy động nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá; tạo thành phong trào sâu rộng thu hút động viên tham gia ủng hộ tầng lớp dân cư, ngành, cấp, tổ chức đoàn thể, tổ chức hỗ trợ người nghèo xã, ấp nghèo Mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, tài để đẩy nhanh trình GNBV Tập trung vào địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa ưu tiên đối tượng dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em nghèo; tập trung giải vấn đề đặc thù nghèo việc làm, thu nhập, nhà ở; bảo đảm người nghèo tiếp cận cách cơng bằng, bình đẳng nguồn lực, dịch vụ công dịch vụ xã hội Từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội để trợ giúp có hiệu cho người nghèo, hộ nghèo đối tượng xã hội yếu thế, neo đơn 86 3.3.2.7 Kiểm tra, giám sát, đánh giá cơng tác thực thi sách GNBV: Phải nhìn nhận thực tế cơng tác giảm nghèo nước ta chưa đạt hiệu cao có nguyên nhân từ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trình thực chương trình, dự án giảm nghèo chưa thực nghiêm túc, chặt chẽ; dân chủ sở chưa thực phát huy rộng rãi nên tượng tiêu cực xảy Tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn q trình thực sách cơng nước ta, việc thực sách XĐGN tượng xuất Trên phương tiện thơng tin đại chúng nói nhiều đến tượng nhiều tổ chức giả danh quyên góp tiền cho người nghèo, thực chất phục vụ lợi ích cá nhân, người nghèo khơng hưởng hưởng Một số địa phương chiếm dụng tiền chương trình XĐGN; lợi dụng, ăn chặn, khai khống để lấy tiền hỗ trợ, sách cho người nghèo, hay nhiều cơng trình xây dựng bị cắt xén nguyên liệu dùng nguyên liệu rẻ dẫn đến cơng trình chất lượng khơng đảm bảo, xuống cấp nhanh Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực Chương trình giảm nghèo sở, kịp thời đạo, khắc phục tồn tại, thiếu sót việc đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo sách, dự án tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá tác động xã hội người nghèo Để đánh giá xác tồn diện việc thực sách, chương trình phải có chế kiểm tra, giám sát rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia giám sát; có số đánh giá giám sát cụ thể định lượng Tránh tình trạng đánh giá kết sách chung chung nay, công tác báo cáo thống kê kịp thời đầy đủ, cải cách hành 87 chính, nâng cao chất lượng báo cáo Gắn trách nhiệm cụ thể cấp quản lý hiệu thực Chính quyền cấp cần cơng khai hố kế hoạch đầu tư, vốn tài dự án tạo điều kiện để người nghèo tham gia nhiều vào trình triển khai Đồng thời hướng dẫn kiến thức quản lý, bảo trì cơng trình xây dựng để phục vụ cho lợi ích dân sinh Bên cạnh đó, đưa tiêu chí cụ thể kết làm sở cho việc rà soát, đánh giá dự án triển khai, so sánh chúng với để rút kinh nghiệm Xây dựng chế giám sát đánh giá bao gồm đánh giá quan nhà nước thường xuyên, theo định kỳ; giám sát HĐND, tổ chức, đoàn thể xã hội; xây dựng chế phối hợp chia sẻ thông tin quan, định kỳ đánh giá Gắn kết thực qua đánh giá với việc thưởng phạt rõ ràng Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra tháng, năm UBND Ban đạo giảm nghèo xã, thị trấn Trên sở kết kiểm tra, giám sát có biện pháp điều chỉnh, bổ sung, trì triển khai sách, chương trình, dự án theo lĩnh vực Các cấp ủy, quyền huyện đưa cơng tác kiểm tra, giám sát vào nội dung Nghị quyết, Chương trình đạo theo định kỳ hàng năm giai đoạn Coi trọng công tác sơ, tổng kết việc thực sách giảm nghèo, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực sách, dự án hoạt động giảm nghèo Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát HĐND, MTTQ, đoàn thể Ban Chỉ đạo chương trình cấp; tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo; tổ chức điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng hộ nghèo cách xác, khoa học, khách quan, khơng chạy theo thành tích làm ảnh hưởng đến chất lượng GNBV 88 Tiểu kết chương Công XĐGN nước ta có hội thuận lợi cho việc thực mục tiêu đặt ra; song bên cạnh đó, nước ta phải đối mặt với khơng khó khăn thách thức Để hướng tới giảm nghèo toàn diện, khách quan, cơng bằng hiệu quả, đòi hỏi trách nhiệm Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội nghĩa vụ, bổn phận người dân Với mục tiêu nâng cao hiệu thực thi sách GNBV địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, luận văn xây dựng hệ thống giải pháp dựa sở lý luận thực tiễn Các giải pháp xây dựng thành nhóm gồm giải pháp chung giải pháp cụ thể Về giải pháp chung có nội dung: (1) Đổi nhận thức GNBV; (2) Cụ thể hóa sách giảm nghèo Nhà nước Về giải pháp cụ thể có nội dung: (1) Rà sốt, bổ sung cụ thể hóa sách GNBV; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sách GNBV; (3) Củng cố, kiện tồn tổ chức tổ chức máy thực thi sách GNBV; (4) Điều chỉnh quy hoạch, cấu lại sản xuất nông nghiệp; (5) Huy động nguồn lực thực thi sách GNBV; (6) Đổi mơ hình, cách thức thực thi sách GNBV; (7) Kiểm tra, giám sát, đánh giá cơng tác thực thi sách GNBV Những giải pháp nêu Chương đúc kết từ lý luận thực tiễn nên có tính khả thi cao, phù hợp với quy trình thực thi sách yêu cầu thực tiễn đặt ra, tác giả tin tưởng rằng góp phần nâng cao hiệu cơng tác thực thi sách GNBV địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thời gian tới 89 KẾT LUẬN Đói nghèo chống đói nghèo vấn đề mang tính chất tồn cầu, mối quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia, tổ chức giới Ở Việt Nam GNBV trở thành chiến lược lớn, chương trình mục tiêu Quốc gia huy động tồn xã hội tham gia thực Trong năm qua, công tác giảm nghèo địa bàn huyện An Minh thu kết khả quan góp phần thực thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết tồn dân Bên cạnh đó, cơng tác thực thi sách GNBV gặp số khó khăn cần khắc phục Với mong muốn góp phần vào cơng phát triển KTXH huyện nói riêng, nước nói chung, Học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang”, luận văn hồn thành cơng việc sau đây: Sau xác định mục đích, nhiệm vụ, phạm vi phương pháp nghiên cứu; luận văn phân tích sở lý luận, làm rõ khái niệm nghèo, tiêu chí xác định nghèo; quan niệm sách cơng, sách giảm nghèo, thực thi sách GNBV; vai trò thực thi GNBV, nội dung thực thi GNBV nhân tố gây ảnh hưởng đến GNBV nước ta Luận văn tập trung phân tích yếu tố tác động đến tình trạng nghèo huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Đi sâu phân tích thực trạng nghèo theo quy mơ, mức độ, đặc điểm nghèo nguyên nhân nghèo huyện An Minh Qua đó, luận văn khái quát kết quả, thành cơng hoạt động thực thi sách GNBV thành tựu giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời nêu lên hạn chế, nguyên nhân việc thực sách GNBV địa bàn huyện An Minh năm qua 90 Căn vào thực trạng tình hình thực thi sách GNBV, luận văn đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác thực thi sách GNBV huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm là: Rà sốt, bổ sung cụ thể hóa sách GNBV; đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến sách GNBV; củng cố, kiện tồn tổ chức tổ chức máy thực thi sách GNBV; điều chỉnh quy hoạch, cấu lại sản xuất nơng nghiệp; huy động nguồn lực thực thi sách GNBV; đổi mơ hình, cách thức tổ chức thực thi sách GNBV; kiểm tra, giám sát, đánh giá cơng tác thực thi sách GNBV GNBV vấn đề mang tính tổng hợp, rộng lớn phức tạp, có liên quan đến nhiều chương trình, dự án phát triển mang tính chiến lược lâu dài Các giải pháp đề xuất luận văn chưa đầy đủ mà giải pháp bản, song giải pháp thực đồng bộ, tác giả tin rằng nghèo thực thi sách GNBV khơng vấn đề xúc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang./ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (2011), Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 18/4/2011 lãnh đạo công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 Ban Chấp hành Đảng huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu huyện An Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1993), Đói nghèo Việt Nam, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1993), Nhận diện đói nghèo nước ta, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1996), Xóa đói giảm nghèo, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1997), Xóa đói giảm nghèo với tăng trưởng kinh tế, Nxb Lao động, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2004), Những định hướng chiến lược Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2005), Phương pháp xác định chuẩn nghèo, Hà Nội Nguyễn Văn Cảnh (2008), Xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 10 Chính phủ (2008), Nghị 30a/2008/NQ-CP, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo 11 Chính phủ (2011), Nghị 80/NQ-CP định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 – 2020 92 12 Chi cục Thống kê huyện An Minh (2015), Niên giám thống kê 2014 13 Chi cục Thống kê huyện An Minh (2016), Niên giám thống kê 2015 14 Mai Ngọc Cường (Chủ biên, 2009), Xây dựng hoàn thiện sách hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 16 Đảng tỉnh Kiên Giang (2016), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng tỉnh Kiên Giang lần thứ X, Kiên Giang 17 Đảng huyện An Minh (2011), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015 18 Đàm Hữu Đắc Nguyễn Hải Hữu (Đồng chủ biên) (2004), Những định hướng chiến lược chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 , Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 19 Vũ Thị Hồng Điệp (2015), Thực sách xóa đói giảm nghèo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 20 Võ Trọng Đường (2000), Phân hoá giàu nghèo hộ nông dân tỉnh Kiên Giang - thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 21 Nguyễn Hữu Hải (2016), Chính sách cơng vấn đề bản, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề xóa đói, giảm nghèo nơng thơn nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Hằng (1999), Vấn đề xóa đói, giảm nghèo nông thôn nước ta nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 93 24 Trần Thị Hằng (2001), Vấn đề giảm nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 25 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2014), Giáo trình đào tạo trình độ thạc sỹ (Đề án 1677) 26 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học 2006), Lựa chọn cơng cộng tiếp cận nghiên cứu sách cơng (Tài liệu tham khảo) 27 Lê Quốc Lý (Chủ biên), Chính sách xố đói, giảm nghèo, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội (2012) 28 Nguyễn Út Ngọc Mai (2015), Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 29 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Minh (2015), Báo cáo kết cho vay chương trình giải việc làm, học sinh, sinh viên, nước vệ sinh mơi trường, xố đói giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 30 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2012), Giải pháp giảm nghèo địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 31 Võ Văn Quân (2015), Giảm nghèo bền vững huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa 94 33 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 số sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn 34 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 ban hành chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2005 – 2010 35 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 36 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011 – 2015 37 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1489/2012/QĐTTg ngày 08/10/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 38 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 39 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1722/2016/QĐTTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 40 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2015), Báo cáo tổng kết đánh giá kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 địa bàn tỉnh Kiên Giang 41 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016), Báo cáo kết thực sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015 phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2021 95 42 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016), Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 địa bàn tỉnh Kiên Giang 43 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2010), Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2015 44 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2011), Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 45 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2014), Báo cáo sơ kết năm thực đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện An Minh giai đoạn (2010 – 2014) theo Quyết định 1956/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ 46 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2015), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 47 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2015), Báo cáo kết thực dự án đầu tư sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển địa bàn huyện An Minh, giai đoạn 2013 – 2015 48 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 49 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2021 50 Ủy ban nhân dân huyện An Minh (2016), Báo cáo kết thực sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015 phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2021 96 ... nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2.1 Chủ trương, biện pháp thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2.2 Kết thực thi sách giảm nghèo bền. .. HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.1.1... cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 3.2 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện an minh, tỉnh kiên giang , Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện an minh, tỉnh kiên giang

Từ khóa liên quan